Geldgebrek bracht twee schilders tot oveVval m GOLDEN -JS> fiction Vijf gewonden bij twee ongelukken op Delftweg VLAER&KOL Auto schept postbode Tsarapkin Invalide vrouw aan brandwonden overleden L Amendement en en vragen aan regering Over ivijze raadsverkiezing wordt verschillend gedacht Ook vervoer en bouw als taak orgaan Verdachten bekennen roof Vier Nederlanders in F rankrijk verongelukt Rijnmonders55 luisterden Handeltje in obscene bladen Door gladheid van de weg Kabinet vergadert over lonen en prijzen Kleding had vlam gevat Complot rond gestolen geld KRITISCH BEKEKEN IPE rotterdammer Po? WOENSDAG 29 tfAMJARI 1964 moet. mg«i, feta? m ge- qui chiï- een (Van een onzer redacteuren) JQETweede Kamer is overtuigd van de noodzaak dat het openbaar lichaam „Rijnmond" er moet komen. Dit viel op te maken uit de beraadslagingen over dit wetsontwerp, die dinsdagmiddag begonnen. Meerdere leden spraken er hun blijdschap uit over het feit dat deze zaak aan de orde kwam al heeft het volgens sommigen te lang ge duurd. In de Kamer blijken echter tegenstellingen te bestaan over de wiji.e van realisatie van dit eerste bovengemeentelijk orgaan van ons land. Amendementen werden ingediend en aangekondigd, waarvan aanneming het wetsontwerp op belangrijke punten ingrijpend zal kunnen wijzigen. Zo wordt met name over de wijze van verkiezing van de 8t leden tellende Rijnmondraad zeer verschillend gedacht. Basis Keurslijf99 Grensivijziging pSLDGEBREK veroorzaakt door niet te werken heeft iwee schilders, de 31-jarige J. N. M. J, en de 28-jarige J, H., beiden lit Rotterdam en beiden ge bouwd, er toe gebracht vrijdag «e 62-jarige opkoper J. van Ber- kel in de Brielselaan te Rotter dam neer te slaan en van 730 te beroven. De-annexaties Rechtstreeks Voor rokers met een eigen stijl De meer uitgerijpte en dus zachtere tabaksoorten van Golden Fiction zorgen, in de juiste verhouding gemengd, voor het natuurlijke aroma. U kunt deze sigaret de ongesausde Amerikaan noemen, die géén toegevoegd aroma bevat, alléén pure tabak. Kamerdebat komt Uw rekening draagt een naam ^'YLAER KOL Bankiers anno 1691 fVervolg van pag. 1) Geleidelijk Zones Ex-vriendinnetje met salpeterzuur verwond Een bijzonder tragisch ongeluk heeft het leven gekost van de zestigjarige invalide vrouw A. J. Hartcng-iPutters van de Steven Hoogendijkstraat in Rotterdam, in het Zuiderziekenhuis overleden Mevrouw Hartog is vanmiddag aan zeer ernstige brandwonden die zij vanmorgen had gekregen. A ebt te, 3. P. larlem or. iN, i héb. bodea, geuit toen 3or!og •dach. 8 be- n uit 'ede*, i. De i der ariag moei Jt de twee. %r, meat IKffl ibhd i be- Kamer overtuigd van noodzaak „Rijnmond" BEPAALD spectaculair kan men de dhis- Bjag in <ir Tweede Kamer begonnen de- hitten over „Rijnmond" moeilijk normen, f Hst betreft dan ook geen opzienbarend ^tsontMcrp, hoewel het experimentele ka- nkter der voorgestelde regeling haar v. el interessant maakt. Te venvachten was dat ,ott worden getracht door amendementen, (Bggesties, wensen en vragen bepaalde ver- «deringtn in het ontwerp aan te brengen Ent ontwerp, dat al lang tevoren zwaar ender vuur van kritiek had gestaan. Be grijpelijkerwijs klonken de tonen van die kritiek uit het Rijnmondgebied zelf in de Kamer door. Vooraanstaande zegslieden po- en contra, zoals de burgemeester van Botterdam, werden herhaaldelijk geriteerd. Met name het punt der verkie. ling van de Rijn* son draad geeft ■inleiding tot terdeeldheid, ook in de Kamer Op de regering.»- tiM ligt nu een imcndemenL In dien de regering niet aan deze wens toe geeft maakt dit amendement kam van sla gen. Geeft zij hieraan wel gevolg dan han gen haar nog twee amendementen boven het hoofd (over verruiming der bevoegd heden en verruiming der beweegredenen tin het ontwerp). Tenzij liet antwoord vin de regering aan bezwaren tegemoet komt. Met spanning kan dan ook de rede Tin minister To-vopem worden afgewarht. Een deel der Kanier is er op uit het openbaar lichaam Rijnmond krachtiger, doeltreffender, te maken, zo is nu geide- ken. Men wil een slagvaardig orgaan, geen kopie van het provinciaal be.tuur, een vol komen eigensoortige „vierde bestuurslaag" en zonder dat de autonomie der gemeen ten al te zwaar wordt aangetast- Dit komt in grote trekken overeen met de mening vin de Rotterdamse raad, maar niet met die van vtle overige betrokken gemeenten. Z»! de regering op dit punt tegemoetko men? Of iaat zij een „onaanvaardbaar" horen? Helaas zullen we een week moeten wach ten om dit te w eten. Daarom is het te be treuren dat de behandeling van dit wets ontwerp over drie achtereenvolgende din*- ikgcn Is uitgesmeerd. Volgende week komt hst antwoord en de week daarop worden de stemmingen gehouden. Al met al blijft de spanning er dus wel in! En aan wachten op beslissingen in Den Haag is het Rijn mondgebied zo langzamerhand al gewend- In dit verhand is liet woord „Maasvlakte" voldoende Nabij Senlis. ongeveer veertig kilome ter ten noorden van Parijs, zijn 4 Ne derlanders in httn personenauto bij een inhaalmanoeuvre verongelukt. De be stuurder, de 45-jarige heer Van Riet uit Ben Haag, kwam daarbij om het leven. Be drie andere inzittenden, de 42-jari- ge J, Peters uit Den Haag, F. Debras- stne (51 jaar) uit Wassenaar en de 32- jarige L. Lange uit Katwijk, werden ernstig gewond in een ziekenhuis in Pont Saint-Maxence opgenomen. Bij een poging om een vrachtauto in i« halen, kwam de Nederlandse auto in botsing met een tweede, tegemoetko mende vrachtauto. Door de schok van de botsing werd de auto van de heer van Riet tegen de vrachtwagen gesme ten, die hij wilde inhalen. .De Nederlandse katholieke bond van aroeiders in voedings- en genotmidde len bedrijven is ernstig teleurgesteld over het standpunt van de patroonsor ganisaties in het slagersbedrijf over een nieuwe cao. Men wil vasthouden aan de eisvan een minimum vakantie van drie *eken. De vulkaan Geeneeng Agoeng op het iouonesische eiland Bali, waarvan de wtcorstiag vorig jaar meer dan 1500 tlacntoffers eiste, is weer in beweging. krater stijgen dikke rookwolken pot een hoogte van bijna anderhalve Zo ziet minister mr. E. H. Toxopeus die met minister drs. P. C. TV. M Bogaers achter de regeringsta fel zat zich geconfronteerd met een amendement van de a.r.-afge- vaardigde P. C. Elfferich, dat er toe strekt de leden van de Rijn mondraad rechtstreeks te laten kie zen De k.v.p.-er drs. J, Aarden houdt amendementen in petto over uitbrei ding der bevoegdheden van het bo- vengemeentetijke orgaan en over verruiming van de beweegreden van het wetsonwerp. Dan zijn er twee amendementen over uitbreiding met bepaalde bevoegdheden van de c.h.-spreker P. Bode. En er is een groot aantal vragen ge steld, waarvan de antwoorden be slissend zullen zijn voor de houding van een deel der Kamerleden ten aanzien van bepaalde onderdelen. Volgende week dinsdagmiddag zal de minister antwoorden. Maar al die gemeenten behoeven niet steeds te blijven bestaan, vond hij. Er steekt echter een storm op als men tracht een kleine gemeente op te hef fen. Met de voorgestelde verkiezingsme thode ging de liberale afgevaardigde akkoord. De samenstelling van het da gelijks bestuur behoeft echter niet zo nauwkeurig te worden geregeld. Ook de heer Corver vond de vereiste twee derde meerderheid der gemeenten in bepaalde gevallen te veel. Hij wil ten slotte van de minister over bijv. drie jaar een nota over de ervaringen met Rijnmond en de noodzaak van even tuele wijzigingen in dit orgaan. ALLE SPREKERS belichtten de be- stuursproblematiek van het Water weggebied. de betekenis van dit gebied voor ons land en de noodzaak zo spoe dig mogelijk te geraken tot supra-ge- sr.eentelijke samenwerking. De tegen stelling Rotterdam-overige gemeenten zoals die in de loop der jaren tot uiting is gekomen, werd eveneens aange roerd. Ondanks die contrasten zagen de meeste sprekers wel een basis om een openbaar lichaam als het voorgestelde op gang te doen komen. Van diverse zijden werd de minister echter de vraag gesteld of hij derge lijke organen ook voor andere delen van ons land (genoemd werden Amster dam, Den Haag, de Mijnstreek) in de toekomst tot stand wil brengen. In dit verband werd ook uitvoerig gesproken over de problemen, die het tn iiet leven roepen van een „vierde bestuurslaag" met zich brengt, vooral gezien tegen de achtergrond der ge meentelijke autonomie en met het oog op verhouding met de hogere orga nen. Diverse pleidooien voor grotere bestuurlijke eenheden werden gele verd. TTE EERSTE SPREKER, drs. Th. J. Westerhout (soc(van wiens re de m enkele onzer edities dinsdag reeds een deel werd vermeld) toonde zich teleurgesteld dat na vier jaar stu deren op deze materie thans nog maar één wetsontwerp ter tafel ligt. Biedt één algemene regeling voor bovenge- gemeentehjke organen niet meer moge lijkheden voor een zuivere, objectieve benadering?, zo vroeg hij zich af. Met Rijnmond zijn we niet te vroeg, want in dit gebied zijn we al lang voor een aantal voldongen feiten geplaatst, stelde hij, Drs. "Westerhout vroeg zich af of het grote aantal betrokken ge- (Van een onzer redacteuren) A CHT ti- dasi Kamerleden hebben dins dagmiddag m totaal bijna vijf uren gesproken over het wetsont werp „Rijnmond". Een klein aan tal bewoners van het gebied, waarover de redevoeringen han delden, heeft hen geduldig aan gehoord. Die luisteraars waren uiteraard vertegenwoordigers der gemeen tebesturen uit het Rijnmondge bied. Zo zagen we de burgemees ters mr, H. H. Douma van Ba- rendrecht, W. J. B. van Dijck van Maassluis, J. C. Asehoff van Ro zenburg, P. J. Bïiek van Spijke- nisse De wethouders mej. mr. N. Zee- lenberg en mr. H. Bavinck ver tegenwoordigden Rotterdam. En verder waren er ambtenaren van diverse grotere gemeenten en van de provinciale griffie. Het bestuur der provincie ont brak niet: Gedeputeerde me vrouw mr. Chr. de Ruyter-de Zeeuw woonde het grootste deel der beraadslagingen bij. £e twee mannen die bij dezeljde oaas in dienst zijn, hadden al enige Wd niet gewerkt, J. N. M. J. omdat hij 'T' de ziektewet liep en zijn maat orn aat hij er geen zin in had. „Toen hun vrouwen om geld vroegen rijn ze op zoek gegaan. Zo kwamen zij vorige week dinsdag in de Brielselaan. 'J de opkoper zijn ze naar binnenge- SMn obl poolshoogte te nemen. Ze hebben «Heen wat gekletst maar de gelegenheid voor een overval was niet gunstig. vrijdag werd het geldgebrek bepaald r Opnieuw zijn ze bij de opkoper fop bezoek gegaan met de gedachte: Daar t®;!1 Wel wat, Eerst hebben ze de deur ®"®t gedaan en toen de heer Van Berirel ?e vuisten neergeslagen. Toen hij op "ijie grond lag heeft hij nog enkele slagen ®8' een stuk hout moeten incasseren. Vervolgens hebben de schilders naai f®"! gezocht, dat zij vonden in de porte feuille van de heer Van Berkel: ƒ730, Ieder van de vrouwen kreeg een briefje van honderd en de rest hehben ze opge maakt met plezierreisjes naar België. Rechercheurs van de Rotterdamse zedenpolitie namen op enkele honderden meters afstand van het gerechtsgebouw aan de Noordsingel bij een boekverkoper een aantal fotobladen met een obsceen karakter in beslag. De handelaar in de pornografische tijdschriften, de 56-jarige A, M, M., hoorde dinsdagmiddag voor de rechtbank een voorwaardelijke ge vangenisstraf van een maand en honderd gulden boete tegen zich eisen. De verdachte vond, dat de afbeeldin gen in de bladen „nogal meevielen". Er was nog wel grotere rommel te koop. „Dat ben ik met u eens", ant woordde de officier van justitie, „Als de politie dat bij u had gevonden, had ik het niet bij een boete en een voor waardelijke celstraf gelaten. Uitspraak op 11 februari. 9 Het passagiersschip Caronia van de Cunard-lijn is gisteren voor een wereld reis van meer dan 50.000 kilometer uit New Vork vertrokken Het schip zal twintig havens aandoen. Er zijn 445 oassaeiers aan boord. Voor de beste accommodatie moet men 28.000 dollar (bijna een ton) neertellen, meenten (24) beiemmerend zal werken op het functioneren van het orgaan. Het zou hem aangenaam zijn geweest alc de minister, voordat hij zijn wets ontwerp indiende, de gemeentelijke in deling in het Rijnmondgebied had her zien. Is de minister alsnog bereid de indeling te bestuderen en het resultaat van Zijn onderzoek aan de Kamer mee te delen? Liever nog zou hij zien dat de regering zo spoedig mogelijk met grenswijzfgingsvoorstellen komt. Ligt het niet voor de hand Rijnmond rechtstreeks te belasten met het ba venbeleid? vroeg de heer Westerhout. Rotterdam wil dit op het ogenblik niet Maar de mogelijkheid daartoe moet niet zonder meer voor de toekomst worden afgesneden. Het is denkbaar dat de minister bij algemene maatre gel van bestuur nieuwe taken voor Rijnmond aanwijst. Op dit punt wilde de socialistische afgevaardigde de mening van de bewindsman weten. De heer Westerhout is geporteerd voor rechtstreekse verkiezing van alle Rijnmondraadsieden. De democratische verantwoordingsplicht van de inwoners komt het beste tot zijn recht bij deze methode, vindt hij. Ook wil hij het per sonenvervoer en de verdeling van bouwcontingenten op Rijnmond-niveau zien behartigd. Over de voorschriften ten aanzien van het kiezen der dagelijk se bestuursleden (drie Rotterdammers - drie niet-Rotterdammers) is hij niet en thousiast. "Wat het voorzitterschap betreft ge ven de socialisten de voorkeur aan een functionaris, die los staat van eik der betrokken gemeenten. Maar dit be hoeft niet te worden voorgeschreven. De normen moeten zijn de belangen en de geschiktheid der in aanmerking komende bestuurders. NIET VOOR grenswijzigingen, wel voor bepaalde correcties voelde dr. M, A. M. van Heivoort, (k.v.p.), die na mens een deel van zijn fractie sprak. Hij vroeg nadere inlichtingen over even tuele grenswijzigingsplannen en wilde met name weten hoe het staat met de voorgenomen de-annexaties van Hoog vliet en Hoek van Holland. De heer Van Hel voort is er voor tegenstellingen tussen Rijnmond en Rotterdam te vermijden door de bur gemeester van de Maasstad ambts halve te benoemen. Ook hij achtte aanvulling der taken van het openbaar lichaam met die van het openbaar vervoer gewenst. De eis dat twee derde der betrokken gemeen ten akkoord moet gaan met overdracht van taken aan Rijnmond vond de k.v.p.- afgevaardigde te zwaar. DE heer Bode, die zijn maidenspeech hield, pleitte voor een structuurplan van het Rijnmondgebied, waarbij niet naar het „keurslijf der statische" gren zen" wordt gekeken. Hij achtte het van belang dat Rijnmond bij het maken van streekplannen ook overleg pleegt met de waterschappen en diende daartoe een amendement in. Zijn fractiegenoten en jkvr. Wttewaaii van Stoetwegen en de heren Tolman, Mellema en Schu ring ondertekenden mede. Het tweede amendement van de heer Bode strekt ertoe de bevoegdheid van Rijnmond uit te breiden met het per sonen- en goederenvervoer, de verde ling der bóoweontlngenten en het toe zicht op de zuiverheid van water en lucht. Ook de c h.-spreker vond de eerder gesignaleerde tweederde meerderheid te veel, evenals trouwens het aantal leden van de Rijnmondraad. De wij ze van verkiezing noemde hij dualis tisch. Hij drong er bij de minister op aan alsnog directe verkiezingen te overwegen. TVat het dagelijks bestuur betreft stelde de heer Bode voor 'de zes leden door en uit de Rijnmond raad te doen kiezen. JZRITXSCHE geluiden liet drs. J. Aar- den uit naam van een ander deel der k.v.p.-fractie horen. Hij vond de teneur van het wetsontwerp krampach tig, omdat „men huiverig is voor de vierde bestuurslaag en niet aan de zelf standigheid der gemeenten wil tomen". De geschiedenis heeft geleerd dat gro te steden hun plannen veilig stelden langs privaatrechtelijke weg (door grondaankopen buiten de eigen gren zen) en dat geldt zeker voor het Rijn mondgebied. Waarom wil men de gemeentelijke autonomie in haar waarde laten, ter wijl de ontwikkelingen van het gebied op rekening van Rotterdam komen? Zo wordt Rijnmond een kopie van een pro vinciaal bestuur, meende de heer Aar den. Deze k v.p.-woordvoerder wil zich dan ook voorbehouden een amende ment in tei dienen om de bevoegdhe den van Rijnmond voor rechtstreekse belangenbehartiging uit te breiden met die od het gebied van de havens DE Kamer wordt als het ware uitge nodigd dit wetsontwerp te amende ren. zei de heer Elfferich, die er een voorstander van bleek Rijnmond ruim te te laten om zich te ontwikkelen. Het lichaam moet een slagvaardig beleid voeren zei hij. De afgevaardigde kwam daarop met zijn amendement voor rechtstreekse verkiezingen. Ter toelichting merkte hij o.a. op dat gezien de voorgestelde wijze van ver kiezing de Rijnmondraad als een poli tiek orgaan wordt gezien. Waar blijven echter de 27 door de gemeenteraden ge kozen leden «n het fractie-overleg dat zal ontstaan? zo vroeg hij zich af, te meer waar velen van lien burgemees ters zuilen zijn. Ook de heer Elfferich wil het ver voer als een Rijnmondtaak omschreven zien. In zijn amendement is ook de be paling opgenomen dat het lidmaatschap van de Rijnmondraad met de betrek king van gemeente-ambtenaar, een be paling, waarvoor meerdere Kamerle den hebben gepleit. Verder wilde de a.r.-afgevaardigde een snellere beroeps procedure als voorgesteld. Het uitgangspunt van het wetsontwerp is de positie der gemeenten, zei de heer J. C. Corver (lib.), die in het ontwerp de voortdurende wens zag op genomen die positie veilig te stellen. ■ri-y EEN LAU'RENS PRODUKT MINISTER TOXOPEUS amendementen en vragen en industrieën. Het bovengemeente lijk orgaan, is op de voorgestelde wij ze te veel in kluisters gebonden, meent hij Ook voelt hij voor een amendement, dat strekt tot verrui ming van de beweegreden van het wetsontwerp. Evenals zijn fractiegenoot Van Hei voort is de heer Aarden geporteerd voor een gemengd verkiezingssysteem. Maar de heer Aarden heeft bezwaren tegen het aanwijzen van 27 der 81 le den door de gemeenteraden. Men maakt op die wijze de Rijnmond nodeloos tot een strijdperk der gemeentelijke tegen stellingen, stelde hij. Beter lijkt het hem toe een deel der leden door de ge zamenlijke gemeenteraden te laten kie zen. Dan overweegt de heer Aarden nog een amendement tot vrij vergaande re- geiing der onverenigbaarheden voor het lidmaatschap van de Rijnmondraad in te dienen, maar hij wil eerst het ant- (Van een onzer verslaggevers) VIJF mensen zijn vanmorgen ge wond geraakt bij twee verkeers ongelukken die kort na elkaar ont stonden op de Delftweg tussen Rot terdam en Delft, De gladhïed van de weg was er omstreeks lialf tien oor zaak van dat een uit de richting Rot terdam komende vrachtauto begon te slippen. De wagen schoot naar links tegen het talud, kaatste terug en kwam tenslotte dwars op de weg te staan. Uit de richting van Delft na derde op dat ogenblik een DAF-per- sonenauto met vier inzittenden. Met een harde Map schoof deze personen auto met de linker voorzijde onder de vrachtwagen. De -bestuurder raakte bekneld en moest door brandweer en politie wor den bevrijd. Het was de 53-jarige ra diohandelaar P. J. Bergman van de Delfgauwseweg in Delft. Hij brak de (Van onze pariementsredactie) Het kabinet is vandaag enkele uren in speciale vergadering bijeengeweest om zich te beraden over de ontwikke ling van lonen en prijzen. Na afloop heeft de regering aan Tweede-Kamervoorzitter mr. Van Thiel laten weten dat de rege- ing met het doen van mededelingen aan de Kamer wil wachten op de afsluiting van haar beraad met het bedrijfsleven over de loon- en prijsproblematiek. Daar na zal de regering de Kamer zo spoedig mogelijk inlichten. Over de vorm waarin dit zai geschieden wil ze zich nog beradën. In antwoord op een nadere vraag- van dr. Vondeling (soc.) beves tigde mr. Van Thiel dat over een derge lijke regeringsverklaring een Kamer debat zal plaatsvinden. woord van de minister afwachten. DR. C. N. VAN DIS (s.g.p.) pleitte voor een beroepsmogelijkheid van de Rijnmondraad tegen besluiten van Ged. Staten, die immers steeds de su pervisie blijven houden. Hij wees er op uat de eerbiediging van de zondagsrust in het gedrang kan komen bij het ma ken van uitbreidingsplannen. Hij ver klaarde zich akkoord mef de amende menten van de heren Bode c.s. Wat het vraagstuk der verkiezingen betreft wil zijn fractie bet antwoord van de mi nister afwachten. Een geest van angst had de heer A. Bruggeman Jr. (pac. soc.) in het wetsontwerp beluisterd en hij consta teerde dat Rijnmond tussen de ge meentebesturen en Ged. Staten in ge kneld komt te zitten. Is de autonomie der gemeenten heilig? vroeg hij. Dit Kamerlid toonde zich verder ook voor directe verkiezingen voor de Rijn mondraad. Het particulier karakter van het oudste bankiershuis in Nederland garandeert een basis voor een vertrouwelijk gesprek en persoonlijke aandacht bij vermogensbe heer en fiscale problemen. UTRECHT - OUDE GRACHT 158 - TELEFOON 26351 ROTTERDAM - TEL120126 j BILTHOVEN-TEL2571/72 COOLSINGELGE6.UTRECHT IJUUANALAAN 4 linkerarm en linkerbeen. Bovendien kreeg hij enkele hoofdwonden. De echtgenote van de bestuurder, de 51-jarige mevrouw P. A. Bergman- Broersen, die achter haar man zat, was zeer overstuur. Zij was echter licht ge wond. Naast de bestuurder zat de schil der J. Voogt uit de Hoornsestraat te Delft. Hij werd uit de wagen geriingerd en kreeg een schedelbasisfactuur, hoofd wonden en verwondingen aan de borst. De vierde passagier, mevrou wA. Hal- kes uit de Corn. Kro-mstraat te Delft, kreeg hoofdwonden en ander letsel. Al le vier zijn m het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam opgenomen. Mevrouw Halkas en de heer Voogt verkeerden in bewus teloze toestand. De personenauto werd zwaar en de vrachtwagen ligt gewond. Een uur voor dit ongeval was o,p de Delftweg een personenauto gaan slip pen. Hierbij werd een bromfietser ge raakt die in de sloot langs de weg werd gedrukt. De personenauto draaide een slag rond en kwam eveneens in de sloot terecht. Een Rotterdamse postbesteller, de 48-jarige A. Lezer uit de Sonmans- straat, werd dinsdag met zijn steekwa- gentje vol poststukken op een zebra van de Schledamseweg door een auto ge schept. De chauffeur vertelde, dat hij de postbode niet had gezien. Het slacht offer werd met e®n lichte hersen schudding, een hoofdwond en pijn in de heupstreek en beide bovenbenen naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. In de bocht Mathenesserplein-Ma- thenesserlaan „sneed" de bestuurder van een vrachtauto een fietser, die daar door ten val kwam, na eerst met de auto in aanraking te zijn geweest.De wielrijder, de twaalfjarige Gerardus Put uit de Witte van Haemstedestraat, werd met rug- en beenklachten naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. 9 De monteur B. J. de Vries (40) uit de Liviusstraat kwam met zijn fiets op de kruising Ogierssingel-Dirk Smeets- iaan onzacht in aanraking met een op de linkerhelft van de weg rijdende auto. De heer De Vries kreeg vermoe delijk een hersenschudding en werd in het Zuiderziekenhuis opgenomen. 9 Een bestelauto botste op de krui sing Digna Johannaweg-Max Havelaar- weg-Mosoelstraat tegen een autobus van de R.E.T. De chauffeur van de bestel wagen, de 44-jarige C. van der Kruik ui tde Wagenbergstraat, werd met won den boven beide ogen en een gekneusd rechteronderbeen naar het Zuiderzie kenhuis gebracht, beide auto's werden aan de voorkant zwaar beschadigd, Een auto eet gladde achterbanden die in een slip raakte reed op de Sta- tenweg een wielrij'dster aan, de 34-jari- ge cheffin C. P. Bruijnen uit de Cleij- burgstraat. Zij werd zes meter wegge slingerd en moest met een hoofd" en een kniewond naar het Dijkzigtzieken huis worden gebracht. In de Vmkenstraat te Rotterdam, is dinsdagmorgen de 45-jarige metaalbe werker C. L. J. de Groen, die in de Meidoornstraat heeft gewoond, plotse ling onwel geworden en in elkaar ge zakt. Bij aankomst in het Bergwegzie- kenhuis bleek hij te zijn overleden. Hoewel men in Washington geen oren had voor het Russische voorstel, zou de Amerikaanse afgevaardigde in Genève, Foster, er zich in positieve zin over heb ben uitgelaten. Het plan kreeg onmiddel- luk de steun van Groot-Britannië en Zwe den. De Britse afgevaardigde Thomas noemde het „vreugdevuur van de bom menwerpers" een goed ding. Tegenover verslaggevers verklaarde hij dat de toon van de rede van Tsarapkin goed was en dat de verklaring zorgvuldige bestude ring verdient. De Sowjetunie is bereid, zo zei Tsarap kin verder, al haar strijdkrachten terug- te trekken van het grondgebied van vreemde mogendheden als de westelijke landen dat ook doen. Indien het Westen voor een dergelijke stap nog niet gereed mocht zjjn stelt de Russische regering voor de omvang van 'de buitenlandse strijdkrachten i» andere landen geleide lijk en gemeenschappelijk te verminde ren. Volgens de Russen zijn er op het ogen blik „gunstige voorwaarden aanwezig voor een overeenkomst over een verdere inkrimping van de militaire begrotingen. Zij stellen een inkrimping voor van tien tot vijftien procent. Het sluiten van een met-aanvalsverdrag tussen de landen van de NAVO en de landen van het Warehau-paet zou volgens het Russische voorstel het bestaande even wicht tussen de strijdkrachten niet ver storen en zou „de zo noodzakelijke stabi liteit en rust aan de internationale ver houdingen verlenen", p - Met nadruk wees Tsarapkin op het be lang van de instelling van kernwapen- vrije zones, „in de eerste plaats in mid den-Europa", en op het voorkomen van de verspreiding van kernwapens. Met be trekking tot het voorkomen van verras singsaanvallen is de Sowjetunie van me ning dat het stelsel van waarnemingspos ten moet worden, gecombineerd met vast omlijnde maatregelen ten aanzien van de ontspanning in de internationale toestand. Tot deze maatregelen behoren volgens het Russische plan de vermindering van vreemde strijdkrachten in Europese lan den en het streven om geen kernwapens in beide Duitslanden te stationeren. Toen hij bet punt van de terugtrekking van de vreemde militaire eenbeden uit andere landen aanroerde wees Tsarapkin op de recente gebeurtenissen in Panama, Tanganjika, Cyprus, Kenia, Oeganda en Zanzibar. Deze landen, aldus de Russi sche afgevaardigde, hebben reeds kennis gemaakt met vreemde interventie of zijn daarbjj betrokken. Het zestienjarige meisje L. M. de J. uit de Haagse Stortenbekerstraat is gisteravond met tweedegraads verbran dingen aan de rug en de linkerarm in een ziekenhuis opgenomen. De verwon dingen waren haar toegebracht door haar vroegere geliefde, de 24-jarige R. K., die het meisje een flesje salpeter zuur over het lichaam had gegooid. Een nichtje van het meisje kreeg lichte ver wondingen aan het linkerbeen. Het meisje, dat ook lichte brandwon den kreeg in het gezicht, had gisteravond in de Stortenbekerstraat ruzie met K„ die na de verwondingen te hebben toe gebracht vluchtte en zich later op de avond bij de centrale past van de G.G.D. meldde, K. is overgebracht naar de psychiatrische inrichting „Oud-Rozen burg", Mevrouw Hartog was alleen thuis. Haar man wordt in een rusthuis verpleegd. Zij was vanmorgen voor de haard in de achterkamer gaan zitten om zich te wassen. Haar kleding heeft toen vlamgevat. Kruipend is zij naar de keuken gegaan. Ruim een uur later roken buren brandlucht. Zij gingen poolshoogte nemen en vonden toen de vrouw in de keuken op de grond. Allekleding was reeds van haar lichaam ge brand. Met zeer grote spoed is mevrouw Hartog, die bewusteloos was, met zeer ernstige brandwonden over het gehele lichaam naar het zie kenhuis gebracht. In Katendreeht zijn twee AntUlïanen aangehouden verdacht van diefstal Het zijn de 28-jarige D. M. G. en de 22- itff1?? i ka<i i 37® gestolen d.e woning van een Surinamer en aan A. gegeven om het te verbergen. G. gaf het echter aan twee vrouwen die het verstopten. Deze vrouwen, dé twintigjarige A. H. T. en de 39-jarige C. G„ zijn eveneens in bewaring ge- steld voor heling. svV •«Nrii -s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1