Gouden DOK toonde haar geschiedenis op toneel rum TUINHUISJES ZUN NOG STEEDS NIET GEREED I D.EX. voert actie voor verhoging van inkomsten wegsmijten is duur AGENDA Daverend jubileumfeest in Passage Club kreeg legpenning van de S.G. en van 1 Gar. Van Dalen N.V. m klachten Maak tan uw stad geen vuilnisvat! (5) l'l'l'Mil'l'liM ïnvalidenwagen gestolen Gewond bij ongevallen opruiming \Bestuur heeft genoeg gedaan voor trachtende volkstuinders Uitgifte nieuwe volkstuinen in april verwacht ttm m HppSïsW- f-x Tegenstanders niet op buis I puil DE ROTTERDAMMER VRIJDAG 32 JANUARI 1964 MEENT22-34TEL.116440 ringen (Van een onzer verslaggevers) Slot ff ET gouden DOK heeft donder dagavond in het Passage- theater te Schiedam laten zien nog steeds een sterke vereniging te zijn. Om acht uur is voor een gevuld theater een daverend jubileumfeest vertoond. Daar vóór heeft het bestuur van de c^r- gymnastiekvereniging van namens de Schiedamse gymnas- - - - tiekverenigingen bood de heer M. J. Suckers, namens de Schie- aamse gymnastiekverenigingen bood de heer M. J. Buckers een t Cadeau aan, wegens ziekte kon Tijdens het begin van de voorstelling bondsvoorzitter A F don Rooft i hee^ F" A" te Wolff van VUIL (I) VUIL (II) all ove VUIL (III) VUIL (IV) Geschiedenis \Oames m Klachten Bodem in Contributie woninginrichting bankstellen eethoeken B wandsets B slaapkamers broersvest 64-66 tel. 67920 - Schiedam J lit (sluif; Miiftliïiil M Schiedamse koren in Nat. Programma - (Van eeii onzer verslaggevers) jUsSIUiitWM ihuehl lit Hviil'S» tiara. (maal toont de ca tin ei'a beii s .likje grond aan de zijde vaii oe Wilhelminahavpn maar het beeld is typerend voor njcqr van (Jerpplijke jèrreintjes (J e kennelijk door veel Schiedam mers geschikt geacht worden voor de verontreiniging. en morgen en dagelijks OVERSCH,DORPSSTRAAT 1? TEl,41228 (Van een onzer verslaggevers) 0 Bij de Vlaardingse politie is aangif- !e gedaan dat op 25 januari in de avonduren een invalidewagen aan de Westhavenkade is ontvreemd. Deze wa gen behoort toe aan de 61-iarige heer M. Plugge, die zich thans niet meer kan verplaatsen. Zij die iets van deze minne daad hebben gezien, worden ver zocht zich met de afdeling recherche van het bureau van poU.ie Deiftsc- veer in verbinding te stéllen. parte modtllen verlovings Op graveren kan worden gewacht WINKELCENTRUM-81MNENV*6G 48 TCLEF tl.6M8» ROTTERDAM* (Van een onzer verslaggevers) In de Zomerstraat te Viaardingen werd donderdagmiddag de 10-jarige P. S. door een personenauto aangereden. De jongen liep uit een steeg de rijbaan co, zonder op het verkeer te letten. Met een kleine hoordwond en waar schijnlijk een lichte hersenschudding is bet jeugdige slachtoffer naar het Ai- gemeen Ziekenhuis vervoerd. 0 Op het terrein van de taauderij aan de Maassluisedijk te Viaardingen sloot te donderdagmorgen do 21-jargie F. 4. G. H. bij werkzaamheden zijn hoofd, waardoor hij bewusteloos geraakte. De GGD heeft de man naar het Algemeen Ziekenhuis gebracht. Bij het verplaatsen van frames voor stelen meubelen bij de stalenmeubele.v iabriek Moravan N.V.arn de Oosthavcn- Sade te Viaardingen kreeg donderdag de 14-jarige leerling L. de M. een fra me in de maagstreek. De GGD heeft de jongen voor onderzoek naar het Ai- gemeen Ziekenhuis gebracht. Later kon hij zjjn werk weer hervatten. j Ds, A. J. Hoorn, de nieuwe predikant: van de Vlaardingse hervormde wijkge-j meente Immanuëlkerk. heeft zich vrij dag gevestigd in- Ie pastorie Rotter- j dsmseweg 88. Het uit Drenten (Ooste-! lijk Flevoland) gekomen predikantenge- zin telt drie kinderen. Op deze vestiging olgt zondagmiddag om 15 uur, zoels wij reeds hebben be richt, de bevestiging door de voorgan ger van ds. Hoorn, ds. S. van den Bos uit Hillegersberg-Schiebroek. ten aan bod. Het bleken daarbij indivi duele variaties op één thema. Huisvrouwengymnastiek op muziek van Ketelbey en adspiranten met frag menten uit Sneeuwwitje. Tropotianska en werk op de evenwichtsbalk. gaven acte de presence. Hoe hecht de club gefundeerd is. bleek uit het feit dat drie generaties lid van DOK kunnen zijn. j Het slot van deze uitvoering groeide j thha<L2eVen af in de f0yer Van het U.u KV ,lul. vaI1 uitvoering groeide j ineaier een receptie gehouden Het bondshestaur werd nu vertegen- naar een apotheose. De glansnummers - mMtiilm rinnr nM/in. r binnen het kader van het KNCGV kwamen op het podium, waarbij bleek tot welke prestaties DOK in staat is. Dat ook veteranen nog graag lenig biijven, zagen de bezoekers met ge noegen aan. Werk uit de nationale wedstrijden op evenwichtsbalk, en met grondoefening. vrije oefening kwamen aan bod. De uitbouw onder leiding van de heer L. P. Islings kreeg waardering. De betekenis van het DOK-blad werd met vergeten en zelfs kregen de bezoe kers een voorproefje van de jubileum- je van de jubileumuitvoeringen die op r uitvoeringen die op 5 en 12 maart in het Passagetheater gegeven zullen worden. Onder het ,,Tot ziens", onder leiding van A. Herlaar, kreeg het sluitingsnum- mer van deze feestavond een stijlvolle climax. DOK kan met trots terugzien op deze jubileumviering. Voorzitter J. van Noortwijk had in zijn openings woord gesteld dat DOK dankzij Gods hulp kon worden wat het is. De ea- deaucommissie bood een nieuw vaandel aan en omdat er nog geld over is, ook een stencilmachine worden aange-1 boden. Gisteren kocht U hem nog voor 12.90, deze hoogsc mo dieuze pencil parapluie...en U vond hec een koopje! Wij kochten van een bekende Europese parapluie fabrikant, een grote partij parapluies, mee onverwoestbaar sterk binnen werk, 10-baans met extra sterke baleinen. Parapluies in pencil model, met modieuze knop en foudraal in de mooiste ombré-dessins, voor nog géén zes gulden. waar o.a. kwamen ds f I v?°rdIgd i!00r mevr°Uw L. Schünks i t k-ouvee, j Van der Berg en de heer M .1. de as. J. u. Jansen, ds. A. Ie Coq. !Pachtcr- Pe h«er Den Boeft had een voor de hervormde kprkersnri teleftram eczonden- dat tijdens de uit- rle bonr T c KerKera®d voering werd voorgelezen, cie neer J. Sonneveld, voor de SBLO de heer C J M Rnlmrrs Commissaris K. Rijpma bood geluk- namene- o L- i iJUXUlelöJ wensen aan en als woordvoerder van de u - -öOell j Schiedamse Gemeenschap aan voorat van net XS.P1CG V geen speech I *er van Noortwijk de legpenning houden, I van de SG aangeboden om hiermee" de hele club te eren". wensen delegatie van de Christelijke Sport Federatie in Schiedam beklemtoonde de heer Henk Roozenbeek dat DOK een der goede verenigingen is, die steeds uitste kend steun verleent aan de federatie. Hij bood een cadeau aan. vonof 4795. -of Rotterdam Bei ons voor een demonstraticrit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAAK PING EN Telefoon 8J00 - TA, het is wat niet «lat vuil in ons goeik Seïiidlam. Deuk rnuai* niel dat die aciie te^en verontreiniging voor niks wordt geiiouden, AU u dat nog dacht bent n toch wel uit de droorn geholpen door on?,e serie ,*Maak van uw stad geen vuilnisvat". Als men die grote foto's ziet komt men onder de indruk van dc toestanden die in Schie dam heersen. Kennelijk zy» we een onopgevoed volk. "We gooien alles maar neer wat we kwyt willen, stiekem in een hoekje als het vee! is en openlijk als het maar een sigarettendoosje be treft. Geen wonder dat de. verantwoor delijke autoriteiten tot een actie over- gaan. Men probeert nog een keer door voorlichting het publiek te bewegen h** vuil te deponeren waar het hoort, hu die plaatsen kent iedereen lieus ALS u Jus een „net persoon" bent A hoeft u niet verder Ie lezen. Of het Morgen begint de Opruimings verkoop van twee van de meest verkochte soorten Myitère. Bock Print Mystère van een dubbeldraadse katoenen' marquisette met een bijzonder apart dessin, 150 cm hoog, 3.25 per meter. AH overnet Mystère, met ingeweven dessin, van 100% katoenen garens gemaakt, die bij duizenden meters in het seizoen voor 3.90 per meter verkocht is, 180 cm hoog. Morgen kiest U uit beide soor ten, in deze Opruiming per meter voor nog géén twee gulden. zou zyn orn mee te doen aan de actie door stadgenoten er op. ie wijzen hot" verkeerd zy handelen als zy vuil'op de straat gooien. Hét f? niet denkbeeldig dat een stad als Schiedam volkomen vervuilt. Als er geen personeel vol doende is kan de reinigingsdienst en die toestand is al bijna bereikt het werk niet aan. Dan blyft dus het vuil liggen en straks vallen we er over... Zouden we elkaar wat kunnen op voeden? En natuurlijk ook de kinderen, want als ze ons de straat zien bevuilen zaan ze het ook doen. Eu als het niet helot dan zal de politie bekeuringen moeten gaan uitdelen. Want wie niet boren wil. die moet maar voelen, da' is een oude waarheid VOUDEN we het als Schiedammers zo ver laten komen? Waarom niet een krachtig bewustzijn van de gevuren die otis bedreigen. Luchtverontreiniging is ren probleem dat hoe langer hoe grotere vormen aanneemt, In ons RjjnmonJge- bied windt men zich er zwaar over op. Er wordt artie gevoerd, steeds wijder verbreid wordt tie mening dat hier krachtig moet worden opgetreden. Dan >s er het zoute water. Mopperen geen gebrek. Ieder is het er over eens dal hier grote verbeteringen moeten wor den uitgevoerd. Dan maar wat meer be talen als dan tenminste de smaak goed is. Slecble lucht eit water met een smaakje. Het eerste zowel als het laatste zal niet zo spoedig verdwijnen. Maar het is goed dat aan de bestrijding van liet euvel wordt gewerkt. MAAR waarom dan geen krachtige houding ook van het publiek tegenover liet straatvuil? Dit is torh ook een regelrechte aanslag^ op de leefbaarheid van een stad? Zijn we te slordig om goed op te passen? Geven we niet liever een paar eenten meer uit voor een extra vuilnisbak? Zal ons nageslacht moeten zeggen dat wij met a! onze hoogopgevoerdc hygiëne en medische verzorging straten, pleinen en plantsoenen Hope' lous lii'Ieh vervuilen? Het woord is ban Schiedam Viiot liet tc laid is. Bij de aanvang werd gezongen het club lied. van DOK en het bondslied. Daar na hebben de talrijke gymnasten in leuke aankleding een bont tafereel van Dok's geschiedenis op de planken ge zet. Het begon met het nummer .,Van exclusief tot inclusief", waarin de DOK-ers onder leiding van Jannie Herlaar-Winkelman lieten zien waar uit Dok is ontstaan en wat hei ge worden is. Op grappige wijze werd daarna een beeld gegeven van de oprichtingsverga- I dering, die kennelijk wel bij de oprich- 1 ters. de gebroeders Lips en „man van j het eerste plan" Niauwstraten, aange slagen zal zijn. Met trots hebben deze j veteranen kunnen zien tot welk een krachtige organisatie hun vereniging is uitgegroeid. In speciale kledij toonden de heren daarna hoe de eerste gym- j nastieklessen gehouden moeten zijn. Standen uit de oude doos zou de titel kunnen zijn voor het nummer „Weet je nog wel oudje?", waarbij brugoe- feningen op twee rekstokken werden gehouden. Hierna werd in beeld ge bracht hoe de dames toegang hebben gekregen tot DOK. Onder muzikale begeleiding werd het de eigen afdeling. Onder hilariteit voert de nieuwe di recteur daarna een nieuwe richting in het tumbeleid in. Getoond werd Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze modieuze en slanke penei! parapluies, in ombré-dessins, compleet met foudraal, voor Geen tet. of schriftbest. F)E afdeling Viaardingen van hetmoeilijkheden te kunnen verhelnen. sociaal fonds „Draagt Elkanders Er zijn in Viaardingen twaalf afde- Lasten", een instelling van het Chris- lin®en van het C.N.V., waarvan alle be- telijk Nationaal Vakverbond, is en- sturen een circulaire hebben ontvangen. kele weken geleden een grootscheep se actie onder de leden van het C.N.V. begonnen om de inkomsten te doen toenemen. Het ruim veer tig jaar bestaande fonds ziet zijn uitgaven voortdurend stijgen, zonder dat daar een gelijkwaardige stijging van inkomsten tegenover staat. Ver scheidene oorzaken zijn daar het ge volg van. De vermindering van het aantal openbare collecten leidt tot ook wat DOK tijdens de K Mf* moeilijkheden, terwijl ook presteerde. „Kindersymphonie" was de titel voor j bet nummer dat mejuffrouw N. van 't J Hof leidde en waarbij getoond werd on- der het „hoe langer hoe dikker groeit de boom", hoeveel kinderen tot Dok I zijn toegetreden. Het verschil in de rit- mische oefeningen van vroeger en nu werd getoond. Uiteraard ontbrak het optreden van de fluitclub niet, het op- I treden in 1935 en een stadsmars anno 1964, uiteraard onder de inspirerende t leiding van de zo bekende Co Verkade. het D.E.L. uiteraard voor hogere uitgaven is komen te staan. De gelden worden besteed voor hulp aan CNV-leden en hun gezinnen, die door ziekte of invaliditeit niet in staat zijn van hun inkomen behoorlijk rond te komen. Toch is het niet zo. dat uit sluitend financiële hulp wordt ver leend. Er wordt ook deskundig advies gegeven door maatschappelijke werk sters. De aanvragen, die de secretaris van de plaatselijke commissie van D.E.L., Muziek van Grieg en Teiemann aeeen- Z heor P v ri Hcrit vno, I,«r4c ut noz 4- neer, v d. Harst, voor doorzen- *ueerde het leven van DOK onder de be zetting. Feestelijk liet DOK daarna zien j hoe de bevrijding is ervaren. Een grappige sketch, „DOK-naartjes" ding te behandelen krijgt, zijn dan ook niet uitsluitend gericht op financiële huip. Meermalen krijgt hij een ver- '.oek om een maatschappelijk werkster zaf'dê %eranderdr;ïjden ^e[i«"Tv'arhei j F) e„e" gesprek te krijgen Uitsluitend bestuur moet doen om zo'n erote orga-j geven van advies blijkt dan de nisatie te leiden, kwam ook aan het: licht. Dat DOK-ers niet aileen gymnas-: ten, maar ook kampeerders zijn, bleek I daarna en onder de noemer „Vo-eels! van diverse pluimage" kwamen de leidt-1 sters en leiders met de eigen inzieh-, Bij elkaar zijn dat ongeveer 2700 C.N.V.- ers, die benaderd zijn of zullen wor den. Het blijkt dat nog niet alle afde lingen hun leden ia kennis hebben ge steld van de actie. Er wordt naar gestreefd, dat elk lid vijf cent per week af staat aan het fonds, wat neerkomt op ongeveer 7000 per jaar. Momenteel bedragen de in komsten ongeveer 3000 per jaar. Dit bedrag komt voor een groot deel bij een uit de opbrengst van de verjaar- flagsbusjes, giften en de collecten, dié soms op vergaderingen worden gehou den. De kans om de actie te doen slagen is zeker aanwezig, als alle leden het goede voorbeeld volgen van hen, die reeds hun strookje invulden en dit toe zonden aan de heer P. vyd. Harst. Catsstraat 36 te Viaardingen. Men kan zelf bepalen hoe men zijn of haar bij drage wil afstaan. Van de tot nu toe ingezonden formulieren hebben de meesten de wens te kennen gegeven hun bijdrage per giro over te maken. Uiteraard is het de wens van D.E.L., dat het fonds dit jaar weer wordt opgenomen in het eollecte-plan, maar zekerheid daaromtrent heeft men nog niet. Helaas is het altijd zo ge weest. dat er te weinig collectanten konden worden aangetrokken om een dergelijke openbare collecte te doen slagen. (Van een onzer verslaggevers) HET rommelt nog steeds in de we reld van de Schiedamse volks tuinders. Dat bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de (derde) volksluindersvereniging in Schiedam, het nieuwe „Thuriede", in het Wijk- centrum Nieuwland, waar ter spra ke is gebracht dat de tuinhuisjes in het nieuwe volkstuincomplex nog steeds niet gereed zijn gekomen, on- danks gedane toezeggingen. j Het was niet verwonderlijk dat bijna alle 164 leden, al of niet vergezeld van hun echtgenote, aanwezig waren op de eerste jaarvergadering van de volkstuindersvereniging, die in novem ber 1962 werd opgericht. Voorzitter M. J. Bauwer zei in zijn openingswoord dat noch de gemeente, noch het bestuur van de vereniging ■ets aan de gang van zaken betreffen de de huisjesbouw kon doen. „Wij. als bestuur, hebben er genoeg achterheen gezeten", zei de heer Bauwer, „maar ondanks dat. vordert het niet snel". De voorzitter van Schiedams jongste volks- b'indersvereniging gaf de garantie dat alles gedaan wordt wat gedaan kan wor den. maar dat er nog wel enige weken overheen zullen gaan, voordat alle tuin- huisies zijn opgeleverd. „Maar wan neer eenmaal het laatste huisje wordt opgeleverd, dan hebben we feest", al dus de heer Bauwer. De leden moesten hun klachten nog be waren tot de rondvraag, maar toen bet eenmaal zo ver was lieten de meesten zich toch „sussen" door de heer L. Visser uit Amsterdam, die voorzitter is van het Algemeen Ver bond van Votkstuindersverenigingeri. Hij zei dat hij het even vervelend vond als de leden, dat de tuinhuisjes niet op tijd waren gereed gekomen. De heer Visser was talloze malen zich persoonlijk op de hoogte komen stellen op Thuriede, hij had bespre kingen gevoerd met de gemeente en de aannemer Van Santen om maar lot spoed aan te manen, maar desondanks werd de opleveringstermijn van de huis jes steeds uitgesteld. De belofte luidt dat zaterdag enige huisjes worden op geleverd en dat de resterende veertig tuinhuisjes in de loop van februari ge reed zullen komen. Op de vraag of er dan geen maat regelen waren te nemen, antwoordde de heer Visser dat inderdaad overwogen was om maatregelen te treffen. Het re sultaat zou dan geweest zijn dat de koop van het restant geannuleerd zou worden. Een andere aannemer zou ech ter nooit de tuinhuisjes kunnen bouwen tegen de prijs, die de aannemer Van Santen rekent. Het gevolg zou dan zijn dat ieder tuinhuisje driehonderd gul den meer zou kosten. De heer Visser zei dat het Algemeen Verbond. de volkstamcommissie, het be-; stuur van Thuriede en de gemeente; Schiedam zich noodgedwongen" hadden moeten bepalen tot het aandringen, steeds maar aandringen Wj de aanne mer om het geheel zo spoedig moge lijk gereed te hébben. „Ons optimisme is grondig de bodem ingeslagen," zei de heer Visser. Het Algemeen Verbond heeft door het niet op tijd afleveren van de huisjes ook duizend gulden schade. Op de vraag of er geen dwangsom was gesteld, antwoordde de heer Visser dat er een dwangsom was, maar dat deze niet geëist kon worden, omdat de aanne mer deze graag zou betalen en dan het bijltje er bij neergooien. „Maar wat schieten de leden er eigen lijk mee op." zei de heer Visser tot de leden, die wel graag hadden gezien dat de dwangsom was geëist. „Het gaat er bij de leden om dat zij hun huisje krij gen en dat de huisjes volgens het con tract worden afgeleverd". Als enige troost voor de volkstuinders van Thur iede geldt nu dat zij de buisjes krij gen tegen de afgesproken prii*. Vanuit de vergadering kwamen ©ok klachten over dc huisjes zelf. „Sommi ge bonwsels zijn gewoon belachelijk". „Waarom mag de aannemer wel knoei en en wij niet zelf bouwen?" en „de ramen en denren zitten scheef", waren enkele vhn de klachten, die de heer Vis ser en later de heer H. van Ruiven, lid van de volkstuincommissie en ge meenteraadslid, afdeden tegen de ach tergrond van de persoon van de aan nemer. Als conclusie wordt nu maar aange nomen dat over twee maanden achter deze onverkwikkelijke zaak een punt wordt gezet er. dat dan alle volkstuin ders tevreden zijn. Op de jaarvergadering is ook het voor stel tot verhoging van de contributie aanvaard. Deze was ƒ33,50, waarbij de leden vorig jaar nog een daalder moesten betalen als intrede-geld. De leden die de contributie verhoogd wil len zien tot 45 gulden, kregen' niet voldoende steun. Als nieuw lid van het bestuur werd gekozen de heer J. A. H. Mulder, die tweede secretaris L. van Bameveld op volgt. De heer Van Bameveld had zich niet herkiesbaar gesteld. Penningsmees- ter D van de Kamp werd herkozen. De heer Meulstee completeert even eens als nieuweling het bestuur. De jaarverslagen van secretaris G. H. van Pelt en van penningmeester v. d. Kemp werden goedgekeurd. De kas sloot met een batig saldo. In april zullen de 86 nieuwe volkstuin tjes op sportpark Thuriede worden uit gegeven. Hiermee kan de lijst van lief hebbers voor een volkstuintje worden, afgewerkt. Liefhebbers kunnen zich nu weer op de wachtlijst laten zetten; de mogelijk heid is niet uitgesloten, dat zij ai ia april aan de beurt komen. Voor inlich tingen kan men zich wenden tot de se cretaris van de volkstuindersvereniging G. H. van Pelt, Van Dijckstraat 16a te Schiedam. Ook kan men zaterdag van twee tot vier uur 's middags terecht in het Wijkcentrum. Het bestuur van de volkstuindersver eniging houdt dan tevens zitting voor het innen van de contributie en het in nemen van zaad- of andere bestelformu lieren. I S4« <:c: i palissander teak noten mahonie 4 vraag! gratis geili. catalogus [»;t 11 I* 1 SCHIEDAM Ondertrouwd: P A Bars, boom XI jr en M C van der Steen 23 jr: J Eerree 21 Jr en 1, Qrrifinendilk 2(1 jr: J van Leeuwen 24 Jr ep A E hmtlmees Zaterdagmorgen om 9 uur be- jlhfc aè vëhitöoj' >Ü|de soorten ijtstère, )ér meter voor 24* Jr: .1 .1 Miiiifideilbi'l'R M Jr énp p Op- schiinr 21 Ir; M V'aels 211 Jr en M P Atoerer 20 li" .1 B de Wil 23 jr fen -M A Wirermeljer 22 '.Ir. Getrouwd: D Cuodèe 27 jr en B Helbers 23 jr: C Tomal 36 jr en h Genets 22 ir: tv 4 Wëstdiili 23 jr en M AI van Koetsveld 21 Jr: D 1 Dijkshoorn 22 jr en B v;a;t gent, |l) jr- 'J T 'viin Deuzcn 2:, Jr ei H. C Maglétsetr 23 ir: J A \V van der llatg -3 jr én "A H M Rebel's 22 ij'! P M «Je Jagut 21 Ir (li HiieljVBiili 2.1 .Jr; O ter PleRt xi ir eti 4 M Vhdcr 2t Jr. [stbnfiül: Lttenkim H tv .1 4 Fotiltjne ea G N BrUileméljcr: lUlznbelit SI <v H P Odijk en G P 4 van Veen: Sotija C dv E van Veen en :C B Petermona: Cornells j m j w JtpjhmEn 5 M Vi, 1 1 C',i'ii||n)i dv l| 1 ft ttfi'H-l rd A j'1'"1 livctiedëlib jt .jréjj. Schalk Bi} Jr; L Kdoltjtiari ill! it: T O MhuilJ. tl» |r wed v D (tlfclil! 14 M 4 jijévbr» 11 Jr Indien liet zaterdagmiddag-voetbal mur- Sfeh; onverboobt Met doorgaat zal n de katltihc va li de Voetbalvereniging Zwaluwen ÜHi: t|ê Iti'lbriwcir te Vlaarcjlngen een danp- snmittaan truir junioren en sénio e(' wuidrn summae t ^hldlttóiu|jeIel. fi ngeert bei V vV l'.'an Veel en. die uitkomt ij-w ran dc Nederlandse Dam- i(j 14.30 mlr. .ehpudeii. lólil Mail'111 Utrecht: aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is geslaagd voor het examen kan didaats wiskunde en natuurwetenschap pen: C. J. v. Aardehnë (Dordrecht); voor het kerkelijk examen: G. Th. Vol- lebregt (Rotterdam). «w /- (Van een onzer verslaggevers) In het Nationaal Programma, dit vanavond ter gelegenheid van de ver jaardag van H.K.H. Prjnses Beatrix via de radio wordt uitgezonden, zullen twee Schiedamse koren te horen zijn. Via Hilversum I zal om tien uur het zangspel „De Poppenkast" worden uit gezonden, welk programma door Ab van Eyk van tekst werd voorzien, terwijl de muziek van Meindert Boekei is. On der dc uitvoerenden 'bevinden zich o.m. het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus" onder leiding van Jos Vran- ken en het Schiedams Vrouwenkoor on der ieiding van Ria Borgmeijer. Met de koninklijke 's-Gravenbaagse Politie Muziekvereniging „Onderling Kunstgenot" o.l.v. K. F. Kokelaar, zal dit zangspel onder muzikale leiding van Gijsbert Nieuwland tot kwart-over tien te beluisteren zijn. .v-"- "Z\ (Van een onzer verslaggevers) DE KRO wilde in de bekende te levisie-uitzending „Brandpunt" aandacht besteden ean het boven- gemeentelijk orgaan „Rijnmond", mede naar aanleiding van het feit dat de Tweede Kamer bezig ia met de behandeling van het be treffende wetsontwerp. Voor een gesprek over „Rijn mond" werden uitgenodigd burge meester G. E. van Waisum van Rotterdam en burgemeester mr. J. Heus den-s van Viaardingen. Zoals bekend, hebben deze vooraanstaan de Rijnmonders volkomen tegenge stelde meningen over het boven- gemeentelijk orgaan. Mr. Heusdens stemde onmi-ddel- ijle toe, maar mr. Van Walsum heeft de uitnodiging van de KRO afgeslagen. De kijkers zullen dus niet het genoegen smaken de twee burgemeester, die lange tijd een DOlemiek voerden, op het scherm van mening te 2ien verschillen. Bwecn villi liiojou jip tluztj terrp(ncn Aiji'ü wlisl ir licel duidelijk op dat er in of om onze stucl mensen zijn ge weest die de moeite hebben genomen het vuil van hun woning of bedrijf te vervoeren naar de afgelegen plaatsen. Niemand gelooEt dat deze verontreiniging heel toevallig is ont staan. liet moeten merkwaardige lieden zon die het beter achten de gemeenterei niging buiten spel te zetten door het vuil niet via de officiële weg, maar itct op deze vreemde manier te lozen. Of heeft Schiedam nog andere pro blemen? Vindt men het verve lend de gemeenterciniging te telefone ren? Vindt men het onprettig enkele guldens te moeten neertellen voor het doen weghalen van het z.g. „groot vuil"? Als dat laatste zo is kan de gemeen schap weinig dankbaar zijn voor lie den die zeif de hand op de portemon nee houden maar die de gemeente zo veel extra last wensen te bezorgen dat daardoor de gemeente veel hogere kosten krijgt dan de te besparen en kele guldens. Die bergen vuil op terreinen en in grachten dienen namelijk met extra en speciale mensen en machines te worden weggewerkt en dat is uiter aard veel kostbaarder dan het tradi tionele afhalen van vuil. Het achteloos wegsmijten van vuil kost de gemeenschap veel geld, het werpt een smet op de schoonheid van de stad en wat het ergste,is: deze han delingen vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Werk daarom mee aan het schonhouden van uw stad!! •vindnns.... Irene: P.V. De Vrijheid, feestavond, 20. Snrsum Corda: W.S.V. De Schiedam se Tippelaars, contactavond, 20 .Vfjklokaal Bethelkerk: iuniorenbijeen- mst H.B.S.S., 18. Wijkcentrum Nieuwland: Gerepatrieër- den, contactavond. 20. Irene: P.T.T., marionettentheater, 20. Musis Sacrum: Komi, feestavond, 20. Sursutn Corda: Wsv. De Schiedamse Tippelaars, kindermiddag, 14. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 64154. b.g.g. 115588 (toest. 51) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost: Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teL 115588). klachtendienst van 18.30 tot 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 89290. Sted. Museum; Schilderijen en aqua rellen van Frieda Hunziker; aquarellen en pastels van Arend Roosenschoon. Apotheek: L. Evers, Lange Haven U,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1