Schiedammers maak van uw stad geen vuilnisvat! (6) DEVALUATIE VAN MOLEN Middeiistandsbeurs in mei op parkeerplein AGEJN DA Slootjes, vesnes en O.D.L kreeg bondsvlag voor 40-jarig bestaan Schiedamse voetbalclubs zorgden voor vreugde BOTTERDAM Herleving van „InHaBe'-traditie? Gewond door klapband Wie herkent dit document? W.F. gaat weer bedrijfs journaal vertonen Een van de steunpilaren Schiedam: 1 jan. 81.368 inwoners Aan verwonding overleden Competitie weer hervat Metalen bak raakt hoofd: ernstig gewond DE ROTTERDAMMER Pagina 3 MEENT22-34 TEL.116440 MAANDAG 3 FEBRUARI 1964 DE enkele molens langs Schie dams aloude vesten die nog overeind staan, xn tegenstelling tot het dertigtal molens dat in de laat ste tientallen jaren gesneuveld is, zoud ende trots van onze stad moe ten zijn. Molens zijn het poëtische visitekaartje van ons land, zoals ook draaiorgels en Volendammer kostuums met klompen dat op dit moment nog zijn ï'Aff::.f - v; .r?*v IT. 3 s£2fe VOORBEELD SPUIGATEN VLUG ACHTEAR Met gestolen auto tegen lantaanrpaal Schatkeet uitgebrand Botsing door roken SCHIEDAM vandaan.... vn morgen ...ere dagelijks Wisselende resultaten van Juliana-teams D1 Erelid HBSS-Barendrecht 2-2 Met vuilnisemmer ruit ingegooid (Van een onzer redacteuren) JTEN stad vol slootjes, vesten, open riolen is Schiedam eeuwenlang geweest Dat zal plicht geweest zijn voor de stad m het waterland aan de monding van de Scyedelta, die bovendien lange tijd een overmaat van spoeling m de open riolen moest lozen. GSS-SC Zuiderpark 2-3 GTB-MVV 27 5-1 ASWH-PPSC 3-4 woninginrichting b bankstellen b eethoeken a wand sets b slaapkamers palissander teak noten mahonie A vraagt gratis gefit, catakgus broersvesi 64-66 tel, 67920 schiedatn OvtnSCH.OOflfSSTRAAT-12 Tfcw4122i (Van een onzer redacteuren) Tèch schijnt er in het geheel van deze traditionele nationale tiots een deia- luatie aan de gang te zijn. want er zijn Schiedammers die zich met ont zien de schilderachtigheid van de mo len tot een vloek te maken Dat ziet men hier bij de voet van de Drie Korenbloemen" bij Vellevest-Vlaar dingerdijk De foto brengt in beeld wat een der mooiste plekjes van onze stad zon kunnen zijn die enorme reus van een molen, zich spiegelend in het heldere water op de grens van enkele werel den. De molen ziet op het groeiende Nieuwlond van de zestiger jaren kijkt naar het westen van Schiedam uit de twintiger-dertiger jaren, lonkt vertederd naar het Schiedam van de vorige eeuwen, dat her en der geraakt wordt door de dreigende slopersha mer Buitenlanders hebben wel oog voor de dichterlijkheid van het grensgebied dat eens de stad omsloot met de vesten Toen keken de molens nog over de wal len toen had die Vlaardmgerdijk een iunctie als zeewering, gelegen in het natte polderland, toen leunde de Vlaar- dmgerpoort als een bescherming voor de burgerij aan de voet van deze prach tige molen Buitenlanders vooral sche pelingen uit China en Japan richten tel kens weer hun camera's op dit bastion van eenvoud en schoonheid Een Franse schilder neemt verheugd zijn penteke ningen van dit Schiedamse plekje mee naar Parijs Engelsen mompelen marvellous", maar er zijn Schiedam mers die deze schoonheid alleen maar kunnen benaderen met vuil Hei water vin de Noordvest is een poel vol rommel, het is niet alleen drijf, bont dat toevallig: nit de Schie naar hier Is gedreven Als de vest is dichtgevroren «let men dikwijls het kersverse vuil van asbakken, vuilnisbakken of kenne lijk domweg nit ramen weggesmeten schllien van vruchten op de ijskorst lig. gen. Ook Schiedammer-s bevorderen dus de verontreiniging. Dat is een schande. Het wordt tijd dat deze negativisten tot positieve Inkeer komen. Mei hun hulp kan Schiedam een mooie stad worden. Ai L r l«i t. Aj.' f V j TW-.'-- v.; ,vv--|.u...v.v: ,v i .«.jjlv. ,,*Al«SUk. .1 Onder auspiciën van de Schiedamse Middenstands Centrale worden plan nen uitgewerkt om van 18-23 mei in Schiedam een Middenstandsbeurs te \TOG m&ar \Aeer «en-» iet* «\er Maar dingen, ons \norbeeItlh!a<)jr, i\aar men in alles zo \lot Nou ja, m alli* met, maar het is >vel zo dut daar de herdenking tsn het I5Ü*jang bt staan \an on* koninkrijk althans etup reliëf krijgt Kom daar ui Schiedam maar een» omf Maar goed, daarover zouden we het nu niet hebben Het onderwerp hudt de drinkwatervoorziening, want die was in gevaar. En niemand die bet wist. Het vaderland is 111 stilte gered' LTET Miner van Rotterdam, waarvan ook Maartlmgeu „geniet" komt via Schiedam aan de oostzijde onze buurstad binnen Plotseling lileck nu dat ouder een bepaalde wegenkruiving de walertransportleulmg zo «lerht was dat bet (bijna letterlijk) de «puitgaten uitliep Er moest direct worden gehan deld om stagnatie nt de watervoorzie ning te voorkomen Stel je voor, de Vlaardingcra zouden misaehien met emmertjes in Schiedam moeten komen Sappen LIET moest allemaal vlug vlug vlug, want het was werk m een zee waterkering en onder een spoorbaan En na oktober mag daaraan mets meet gebeuren mei het «op op de veiligheid van de achter de dijk liggende gebie den en dat is dus een hele stad in dit geval De Rotterdamse drinkwatersecb- mei dienden voor dit werk een vergun ning te hebben van de Vlaardingse ge meenteraad Maar ja, daarop kon nut worden gewacht Dan maar zonder ver gunning, zei men blijkbaar en men toog aan liet werk En prompt voor 1 oktober werd de zaak in orde ge maakt. T/"Uk, dat lv doorlaait tul optreden' Die Ilottiidammtrs wisten dat de vergunning toch wel zou komen En zij handt Uien snel 111 het belang van de Vlaardingse, en Maasland-i bivolking Dat «va- op het moment van grotere waarde dm de Uttvr van de wet ïloe wc dit allemaal weten' Wel, omdat B en W van laarilingen liet nu aan ilt raad lielihtn opgebiecht Eu vragen uehteraf vergunning le verlenen Etr lyk is eerlijk ut nood briekt wetHit Daarom zal tie raad van Maardingen het ook wtl goedvinden, dat reddend werd opgetreden rondtr dat htt eer-t aan zijn rollege weid gevraagd organiseren op het parkeerplem-Stn- gelplantsoen. Daarvoor zal op het plein een grote tent worden geplaatst waarin de stands een plaatsje krijgen De SMC heeft de organisatie en de voorberei ding aan de heer Tegelaar overgedra gen Zoals bekend bestaat er al jaren een streven in Schiedam om te komen tot een dergelijke beurs Het is alweer tien jaar geleden dat op het vroegere Koalas bij de ruïne van het Huis te Riviere een succesvolle InHaBe werd gehouden in een dergelijke reuzentent Deze Industrie- en Handelsbeurs had zoveel succes dat men toen besloot er ec-n traditie van te maken Het werd echter geen jaarlijks gebeuren Naast die InHaBe stond toen de Ruïne in floodlight er wandelden ook lama s rond het oude kasteel Het ziet er niet naar uit dat de nieu we beurs zo omvangrijk zal worden, de tijd van voorbereiding is kort, maar de heropleving wordt in mid- idenstandskringen toegejuicht De auto van de Schiedammer D T v H is m de Vondellaan te Schiedam ont vreemd Later is het voertuig terugge vonden in de Ant Muysstraat in Schie dam Daarbij bleek dat de onbekende dief te gen een lantaarnpaal was gereden (Van een onzer verslaggevers) De voorband van een motor van de Schiedammer J P klapte zaterdagrmd dag om twee uur op de- Burgemeestei Knappertlaan bij de Penmnglaan in Schiedam De heer P smakte tegen het wegdek Hi) is gewond naar het Ge meenteziekenhuis Schiedam vervoerd (van een onzer verslaggevers) Een schaftkeet is vrijdagmiddag om tien voor drie uitgebrand op het bouw terrein in de wijk Groenoord bij Schie- dam-Kethel Vermoedelijk is een kachel de oorzaak De schaftkeet is eigendom van de firma Kieinenkoort, Poot en Bade kle ding en eigendom van de werknemers zijn verbrand De Schiedamse brand weer kon niets anders doen dan toezicht uitoefenen en de nabiussmg verrichten Het roken van een sigaret is de heer P v D uit Enschede zondagavond om vnf uur slecht bekomen De heei v D moest dusdanig hoesten dat hij de macht over het stuur van zijn auto verloor, waarna hij met zijn auto tegen een verkeerszuil op de Burgemees ter Knappertlaan bij de Warande te Schiedam reed De zuil knapte af de auto werd aan de voorzijde beschadigd (Van een onzer verslaggevers) Op de Prof K O Laan bij de Frank- lmstraat in Schiedam heeft de automo bilist D D uit Schiedam geen voorrang verleend aan de automobilist A E Bei de voertuigen werden beschadigd De heer D kreeg het stuur van zijn auto tegen de borst en de echtgenote van D botste met het hoofd tegen de vooruit Het echtpaar is met spoed naar het Gemeenteziekenhuis in Schiedam ge- oracht Irene: Aquariumver 20 Tropica lezing, Irene: Herv, Vrouwenver zangavond 20 Musis Sacrum: Schiedams Politie- friuziekgezelschap Concert en cabaret, Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, 'el 64154, b g g 115588 (toest 51) alleen voor redactie-aangelegenheden Agentschap II, 3. Troost: Aleidastr 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b g g tel 19 HP'* klachtendienst van 18 30 tot Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm Drandweer 69123, «larra GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen en aqua rellen van Frieda Huriziker; aquarellen en pastels van Arend Roosensehoon Apotheek; 't Gouden Hert, St Liduina- «waat-hk. Brugmanstraat. (Van een medewerker) Het eerste \oIleybal herenteam van Juhana te Schiedam, heeft de afgelopen week zijn leidende positie aanzienlij* versterkt Zelf wonnen zij tn een aantrekkelijke wedstrijd van rivaal Hou Stand maar ook de overige concurrenten verspeelden punten, zodat dei voorsprong nu ge oeid is tot drie punten Dit zelfs ondanks net feit dat zij een wed strijd minder hebben gespeeld De jeugdige Juliana-ploeg heeft in de wedstrijd tegen, het Rotterdamse Hou Stand getoond dat zij vastbesloten zijn dit jaar weer kampioen der eerste klasse te worden De gemiddelde leeftijd van deze knapen is nog geen twintig jaar Zelfs zonder J Keyzer die de wedstrijd van de zijlijn gadesloeg bleken zü tot goede dingen in staat De eerste set begon direct m een vry hoog tempo De Schiedammers bouwden langzaam l maar zeker een voorsprong op Verdedigend werden er soms knappe dingen gedaan en m de aanval excelleerde P Wassenaar De eerste set werd dan ook met 15—12 gewonnen in de daaropvolgende sec wilde het aan vankelijk niet lukken De Rotterdammers namen een grote voorsprong en kwamen zilfs op 12—5 te staan Toen kwam Juliana onweerstaanbaar terug Zonder Hou Stand nog éen punt te gunnen wonnen zij ook deze set met 15—12 j De bezoekers waren aangeslagen De laatste set was weinig meet dan een for maliteit Met 15—5 weiden zij naar de kleedkamer gewezen Het derde heienteam deed het helaas minder goed Het rommelde in de Jultana- ploeg Zy verloren van AMVJ/BLVC 4 met 1115 4—15 Xo11 en 11—15 (1—3) Een gelijk spel heelt echter binnen bereik gelegen Ook bij de dames met uitsluitend op timistische gezichten Het eerste damesteam dat in de \onge uitwedstrijd tegen VCK zo voortreffelijk voor de dag kwam en toen een gelijkspel uit het vuur sleepte, moest nu met twee invalsters het onderspit delven tegen het sterkere Jong Pendrecht De uitslag was 03 (setstanden 7—15 1115 10—15) Dames 2 kwam deze week tweemaal binnen de lijnen De eerste wedstrijd, tegen Tenaco w<*rd met 3—1 verloren (915 15—y 1510 15—8) maar de tweede werd met 3—1 ge wonnen Tegen stadgenote S V C a kwamen zij dikwijls tot heel aardige combinaties Het is duidelijk dat de toekomst voor de dame^ploegen van Juliana er nog net zo «omber uitziet De setstanden waren 15—5 10— lo 15-8 en 15—6 Dames 3 tenslotte verraste door tegen S V C b gelijk te spelen Het betere serveten van de Julian i-ploeg gaf hier uiteindelijk de doorslag De setstanden in deze wedstrijd waren 10—15 1513 15—6 en 4—15 (Van een onzer verslaggevers) Scheepswerf Wilton-Fijenoord te! Schiedam gaat evenals vorige jaren ge 1 schiedfe wéér een aantal bijeenkom sten houden waar het bedrijtsjoumaal zal worden vertoond De eerste bijeen komst wordt nu niet zoals gebrui kelijk - in Schiedam gehouden maar in Rotterdam De première-avond is namelijk don derdag in de Mauritszaal van het Rijn hotel De directeur ir B "Wilton zal deze bijeenkomst inleiden Het bedrijfs- journaal wordt jaarlijks samengesteld uit filmfragmenten die de cameraploeg van het bedrijf, bij de hoogtepunten heeft vervaardigd In Rotterdam Zuid in de Schouwburg zullen ditmaal twee voorstellingen worden gegeven in de Mauritszaal-Kijnhotel vijl bijeenkom sten De eerste voorstelling in Schiedam wordt op woensdag 12 februari m Musis Sacrum gegeven Daarna volgen nog acht bijeenkomsten in Musis De eerste voorstelling m Vlaardingen wordt vrij dag 7 februari gegeven m de Stadsge hoorzaal waar nog twee bijeenkomsten woiden gehouden en bovendien is nog een voorstelling in Triangel Vlaardin gen uitgeschreven Naast het Wilton Fijenoordjournaal 1963 wordt vertoond de kleinkunstrevue „Even Anders" en de musical „Avon tuur in Italië (Van een onzer verslaggevers) Schiedam had op 1 januari 81368 in woners In de maand december is de be volking met 45 toegenomen Op 1 januari telde Schiedam 4 399 mannen en 4 969 vrouwen Er werden 81 jongens en 73 meisjes geboren, er overleden 33 mannen, en 19 vrouwen, er vestigden zich 126 mannen en 127 vrouwen, en er ver'jrokken uit Schiedam 160 mannen en 150 vrouwen Het geboorte-overschot bedraagt dus 102 kinderen, maar het vestigingstekort is 57 personen Beneden de leeftijd van éen jaar over leden vier kinderen, m de leeftijd van 60 tot 69 jaar overleden 14 Schiedammers, van 69 tot 79 jaar 15 Schiedammers en ouder dan 80 jaar elf mensen Er traden 75 Schiedammers m het hu welijk en er werden vier echtscheidin gen uitgesproken Bmnen de stad ver huisden in december 82 gezinnen met m totaal 294 personenen (Van een onzer verslaggevers) In de Dr Noletstichtmg te Schiedam is vrijdag op 34-jarige leeftijd overleden de Schiedammer C Hermans uit de Bakkerstraat De heer Hermans wilde op 23 januari oversteken van de "Wilhelmmabrug naar de Willem Brouwerstraat Midden op de rijweg zag hij een vrachtauto aanko men, die van de Lekstraat naar de Hoofdstraat wide rijden De heer Her mans wilde nog teïuglopen maar dat gelukte niet Hij kwam onder de vracht auto terecht Hij kreeg een scheurwond aan de schedel (Van een onzer verslaggevers) E christelijke korfbalclub ODI uit Schiedam, de oudste christelijke korfbalclub to Nederland, heeft zater dagmiddag tijdens de jaarveagadering In het lokaal van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Overschie de bondsvlag ontvangen Tevens werd de penning- uneesteresse-secretaresse Magda v. d. Brugge tot erelid benoemd. Onder leiding van voorzitter les van Keulen is de 46ste jaarlijkse algemene vergadering gehouden terwijl er s avonds een gezellige bijeenkomst was De ledenvergadering werd goed be zocht en les van Keulen kon de vergade ring om kwart voor drie op de gebruike lijke wijze openen In zi n openingswoord releveerde hij de moeilijkheden die ODI in het afgelopen jaar heeft gehad, en wel m het bijzonder betreffende het geringe aantal leden Uitvoerig stond hij stil bij het hoe en waarom van de christelijke sportgedaeh- te Vroeger was het voor christenen bijna onmogelijk sport te beoefenen, voorna melijk door de tegenstand uit eigen kring Tegenwoordig zqn de meningen totaal anders De christelijke sportbewe- gmg bloeit, maar of onze sporten wel op christelijke verantwoordelijke wijze wor den Jieoefend, is een vraag die met zorg mag worden gesteld, zei de heer Van Keulen Veel verenigingen hebben met financiële tekorten te kampen Ons ka- piiaal is onze principiële levenshouding aldus de heer Van Keulen, die hiermede een uitspraak van een pionier vSh de christelijke sportbewegmg, de heer A R Malkus, aanhaalde Het jaarverslag van de secretaris werd met animo aangehoord de kas klopte en aan de pennmngmeesteresse mejuffrouw Magda v d Brugge werd op advies van de kascomrmssie decharge verleend De nieuwe kascommissie beestaat uit Joke Vonk en Rens Brinkman De begrotmg voor 1964 werd aanvaard, terwijl de le den eveneens akkoord gingen met een kleine contributieverhoging Vervolgens verrichte les van Keulen zn laatste handelingen als voorzitter Hij dankte de scheidende bestuursleden Magda v d Brugge, Bia Sonneveld en Cor van Kooy voor het vele werk dat zij belangeloos voor ODI hebben ver richt en hij stelde de vergadering voor in te stemmen met een voorstel om Magda v d Brugge wegens meer dan elf jaar trouwe dienst als secretaresse en penmngmeesteress, te benoemen tot erelid Dit voorstel werd met een daverend ap plaus begroet Tenslotte overhandigde hij de voorzittershamer aan Henk Roo- zenbeek, na de vergadering dringend te hebben verzocht het nieuwe bestuur alle mogelijke medewerking te ver lenen Henk Roozenbeek heeft de scheidende zestuursleden bedankt voor hun werk. Nadat een door wijlen de heer M Boven berg, mde-opnehter en ere-voorzrtter van ODI en tevens erelid van de christelijke korfbalbond, opgesteld verslag van. 8 maart 1920 over de oprichtingsvergade ring van de christelijke korfbalbond m Nederland was voorgelezen, kreeg de heer W A Pleijsier gelegenheid namens het bondsbestuur de vergadering toe te spreken De heer Pleijsier herinnerde aan het belang van ODI voor de christelijke korfbalbond Als oudste club van de CKB is ODI altijd een van de pilaren geweest, waarop de bond heeft gesteund. Heel lang heeft de bond het van drie clubs moeten hebben, namelijk van ODI, van Pern ix en van VEO, en Oranje Nas sau uit Amsterdam Veel ODI-leden heb ben belangrijk werk gedaan in en voor de CKB, m het byzonder de gebroeders M en A Bovenberg De heer Flessier bood de bondsvlag aan. die met de OBI-vlag mag worden gehesen. Zoals bekend besloot het bonds- bestunr onlangs deze wimpel te over handigen aan clubs die meer dan veertig jaar bestaan. Na de pauze werd een aantal huishou delijke zaken afgehandeld en het nieuwe bestuur werd geïnstalleerd Ties Bos werd herkozen, terwijl als nieuwe be- Otterloo, Costiek Tousamt, Frits van stuursleden werden gekozen Jan van Veen en Henk Verheij Na afloop waren ook de adspiranten aanwezig, gezamen lijk werd een broodmaaltijd genuttigd Tijdens deze maaltijd vertelde oud- voorzitter Piet Winkelman, die de ge hele middag en avond aanwezig was, hoe het zestien jaar geleden tijdens een diner toegmg Enige leden boden de an dere leden vervolgens een gezellige avond aan, die zeer in de smaak viel en die er mede toe bijdroeg dat de onder- hnge bana werd verstevigd (Van een onzer verslagevers) Op het terrein van de oudyzerhandei Jan van Gelderen aan de Jan van Rie- beeekweg in Schiedam is vrijdag om streeks het middaguur een ernstig on geluk gebeurd De 44-jange Schiedammer H van Rijs wijk kreeg een metalen bak van 200 kilo op het hoofd Hij kreeg ernstige verwon dingen aan het gezicht en aan de borst. Zijn toestand is zeer ernstig Hij is met spoed naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd De heer Van Rijswijk was aan het werk by hpt opladen van oud ijzer Een mobiele kraan tilde bakken met metaal op De bakken werden dan leeggestort. Daarbij is de haak uit een bak gestort, waarna de bak van een wagen terug rolde (Van een onzer verslaggevers) De hervatting: van de voetbalcompetitie heeft de Schiedamse ciubs zaterdag wel vreugde gebracht, al valt het te betreuren dat HBSS tegen Baremlrecht (2—2) niet tot volle winst kon komen In een felle en spannende strijd klom PPSC met een nipte 34 zege op ASWH weer naar de kopgroep. Met GTB schijnt het recht streeks naar het kampioenschap van 2A te gaan, want ditmaal werd de naaste concurrent MW *27 overtuigend met 5—1 geklopt. Alleen GSS verloor, ondanks goed verweer vdn de Gustomannen werd het 23 voor SC Zuiderpark. In een goede sfeer speelde HBSS een technisch prima partij tegen een gelijk waardig Barendrècht, onder de goede leiding van arbiter Fenes Linksbinnen Droge gaf In de zevende minuut uit een voorzet van rechtsbuiten Schop de Schie dammers de leiding Acht minuten later dook doelman Van Heest over het schot van A Góuw heen en het was 11 Toen HBSS dafcht dat de bezoekende midden voor m de dertigste mmuut m buiten- Een onbekende heeft met een vuil nisemmer de ruit van een radiowinkel m de St Lidumastraat te Schiedam in gesmeten m de nacht van zondag op maandag Bovendien heeft hij twee tran sistor radio's meegenomen Twintig, dertig jaar geleden Schiedam nog heel wat van die vieze, inktzwarte ongezonde watertjes in de smalle straatjes Bijgaand plaatje is misschien al zo oud dat uw stadsredac- teur het plaatje met meer kan s.tue- ren Wie herkent dit document uit ons archief' We meenden een beetje Schie- dam-kenner te kunnen zijn maar bn dit plaatje moet hij er het zwijgen toe doen Uit welke tijd is hef De gaslantaarn staat voor de klokgeveltjes het kan dus een halve eeuw geleden zijn Is het de Kreupelstraat' We vermoeden van had niet Zou het de Zijlstraat zijn' Dat lijkt wel mogelijk en aan staan misschien de huisjes-met-klokgevel nog oveieind de rest is verdwenen Die huisjes zijn nu getekend met de letters WSM Dan zou de molen achter de panden de Drie Korenbloemen kun nen zijn Zeker weten doen wij het niet, daarom lezen wij graag wat onze le zers op dit plaatje menen te herken nen Brieven gaarne aan de Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, onder motto „Zoekplaatje' seelpositie stond, werd het 1—2 en vijf minuten later werd het bij een algemene aanval uit het schot van middenvoor Cor Vermeulen 2—2 In de tweede helft hiel den de partijen elkaar m evenwicht Ondanks drie invallers heeft GSS goed partij kunnen bieden aan SC Zuiderpark In de tiende minuut gaf Wessel GSS de leiding De bezoekers speelden het eerste half uur met tien man, de elfde voet baller kwam te laat naar het veld Het overwicht heeft GSS met kunnen benut ten Bij de aanvang van het derde kwar tier plaatste SC Zuiderpark zelfs twee treffers achtereen Twintig minuten voor ti)d maakte SC Zuiderpark er 1—3 van, hoewel GSS het beste van het spel had Vermeld zij dat de Schiedammer Harre- man een schot van de tegenpartij zo ongelukkig van richting veranderde dat de bal m eigen doel kwam GSS treurde niet De doelman van SC Zuiderpark kreeg veel werk Schop schoot zeven mi nuten voor tijd GSS naar 2—3 en vlak voor tijd kopte Schop goed in maar een achterspeler van Zuiderpark kon de bal nog uit de doelmonö frappen Zonder kennelijke moeite heeft GTB de overwinningenreeks, nota bene tegen een gevaarlijke tegenstander, vervolgd Het wordt daardoor mogelijk dat GTB over enkele weken het kampioenschap gaat vieren als het programma vlot kan worden vervolgd Steenbergen gaf GTB m de tiende minuut de leiding, een kwar tier later was het 2—0 wederom door Steenbergen Wel trachtte MVV het GTB lastig te maken, maar vóór rust bracht Broere GTB met een derde treffer m veilige haven Voor de bezoekers scoor de Voorham In de tweede helft trok GTB zich m de verdediging terug Er was voor MW '27 geen doorkomen aan en de gasten kregen de genadeslag toen Sants bij twee uitvallen raak schoot (51). De Schiedammers waren technisch de beste maar het stevige ASWH heeft het PPSC heel lastig gemaakt PPSC lan ceerde een serie aanvallen m de eerste tien minuten, maar het slechte schieten leverde niets op ASWH sloeg terug waardoor linkshalf Stok uit een hoek schop van verre kon inschieten PPSC herstelde zich en Kalden kreeg de bal vanuit het midden goed voor de voeten (11) Tot de spannende eindfase bleven de wisselende kansen Middenvoor Valk schoot van verre in uit een aanval van i echts in de twintigste minuut PPSC ti achtte de achterstand weg te werken er werd onzuiver geschoten maar Piet van Veen achter de voorhoede opererend schoot m de 35e minuut een vooizet van Kalden in Het was in de tweede helft weer ASWH dat de voorsprong nam Rechtsbinnen Doré schoot m de tiende minuut in en doelman Jongerius gleed uit en PPSC leek aangeslagen ASWH had het offensief evenwel zonder resul- taat Het was Groen die in de 25e minuut met een snelle rush langs de verdedigers glipte om de gelijkmaker te scoren Dit doelpunt inspireerde tot een enerverend eindduel Piet van Veen besliste vijf mi nuten voor tijd bij een scrimmage het verwoedde duel ten voordele van PP De politierechter in Rotterdam ver oordeelde de dertigjarige bedrijfseco noom W. C. K. tot honderd 'guldea^boe- te en een voorwaardelijke gevangenis straf van één maand. Tevens bepaalde de rechter, dat K„ de vijftig gbJSëï» die hij bij zijn werkgever "VcSdme heeft verduisterd, binnen veertien; dtf- gen moet terugbetalen. De bedrijfseco noom was de leider van. een groep- van 45 Surinaamse' arbeiders die bij Véfêi- mc werkzaam-was. K. (in Suriname geboren) badLf'^O ontvangen, dï£/b(j aan de onder zijn- leiding staande Mien- sen ais zakgeld had uit te betalen. Aan vijf employés had hij het geld niet af gedragen. Voor verduistering van "vijf tig gulden stond hij daarom terecht. Het verweer van de verdachte Kwam hierop neer: de mensen waren het"geld met bij hem aan huis komen afhalen Voorts kreeg hij nog een groot geldsbe drag van Vernime. Hij zon namelijk enige tijd op kosten van de scheepswerf in Suriname zijn geweest. Tijdens dat verblyf had hij een aktentas gekocht en had hij een hotelrekening voor 682 betaald. De zich op de zitting zeer drif tig gedragende verdachte zei, dat hij niets meer met Verolme te maken wil- de hebben. Hij Het duidelijk merken dat hij zich onrecht voelde aangedaan. De officier van justitie Het het bij een els van honderd gulden. Toen de politie rechter voorstelde de zaak aan te houden, waarbij hij de verdachte sug gereerde ter zitting de vijftig gnlden weer terug te betalen, reageerde K. zeer merkwaardig. Hij was wel bereid op een volgende zitting te verschijnen, maar wilde dan alleen Surinaams pra- ten. Toen de poHtlerechter protesteerde, schakelde K. meteen op zijn moedertaal over wat voor de rechter reden was om meteen vonnis te wijzen. Shell Nederland Raffinaderij N.V. te Fernis krijgt er een zevende hoogva- cnum destillatie-eenheid bij. Deze nieuwe fabriek zal in de loop van 1965 in gefcruik moeten worden genomen. „Onder de vlam", de personeelskrant ??n„SheIi Nederland Raffinaderij en bbeil Nederland Chemie, waarvan dit bericht is ontleend, weet nog mee te delen dat deze zevende hoogvaenüm-een- heid speciaal zal worden bestemd voor het produceren van smeerolie-destilla ten en voor de voeding van de propaan- ontasfalteringseenheld. Op korte termijn zal met de bouw worden begonnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1