Boete voor vreemde van rijden manier „Rol" kantongerecht had niet zo'n grote omvang Zestiende Wmet bloemen en demonstratie „Inhaalmeneer" hangt nu ontzegging boven hoofd CLETON TREKT VRAAG GEBRUIK PAND NU IN ROTTERDAM AGENDA Sluiomoorden" van VERMEULEN Toilet Cleaner Geen Turken m h 99 400 boete voor „strijken over kleren" PÉ s M M 0. Theater" brengt twee stukken In 1963 minder huizen gebouwd in Rotterdam Van links naar rechts aatal „in kennelijke staat VAN 30 JUNI T/M11 JULI Sportman moet nu maar gaan lopen „Ier1 \T*een moest ineens remmen99 Weg werker valt van viaduct Kruiteiland: ongevraagde bemesting ss# - §t - - V GRATIS SPELDJE Burgerlijke stand PË ROTTERDAMMER FEBRUARI 1964 DONDERDAG VLAARDINGEN - Tel. 2075 Bruisend Zelfwerkend Ontsmettend Reuze bus X 45 vant/2kiio I Remmen Te hard (Van een onzer verslaggevers) De N.V. Internationale Handel v!h. fa. Fv J. Cletön, Nieuwe Ha ven '143-147, Schiedam deelde van- motgen op ons verzoek mee dat dit bedrijf het verzoek aan B. en W- van Vlaardingen voor het'ge bruik van het pand aan de Hoog straat te Vlaardingen heeft inge trokken, Oversteken Vintinne.... morgen "ten dagelijks Verontivaardig Organisatie Duizenden Paffin a 3 A. N. Het Viaardings Kunst Centrum ver zorgt woensdagavond .19 februari een populaire voorstelling van de Toneel groep „Theater" van het stuk van August Strindberg „Spooksonate" in de Stadsgehoorzaal. Regisseur is Ton Lensink. De mede werkenden zijn. Mia Goossen. Jacque line Royaards-Sandberg, Margreet Blan ken, Charmy Keijnen, Bé Schenk. Nien- ke Sikkema en Riet Wieland Los. Daar „Spooksonate" moeilijk door een pauze onderbroken kan worden en bovendien tamelijk kort is, wordt het stuk na de pauze gevolgd door de tra- gi-comedie „Schuldeisers" van dezelfde schrijver. Hierin spelen mee Mia Goos- sens, Bé Schenk, Riet Wieland Los, Erie van der Donk en Ton Lensink. De regie is in handen van Jurg Molenaar. Ij? het afgelopen jaar zijn in Rotterdam 3617 woningen gebouwd. Dat 2ijn 358 huizen minder dan in 1962, toen 3973 woningen klaar kwamen in de Maasstad. In de provincie Zuid-Holland kwam men m 1963 tot een bouwcijfer van 17.906. In 1962 werden 876 woningen meer gebouwd en kwam men- tót een totaal van 18.584 woningen. Vergeleken met de woningbouw in Amsterdam slaat- Rotterdam overigens geen slecht figuur. Werden in 1962 3901 huizen in de hoofdstad gebouwd, in 1963 waren het er maar 2627. De woningbouw in Den Haag ging daarentegen vooruit: in 1962 kwamen 1022 huizen klaar, in het afgelopen .jaar 1255. (Van een onzer verslaggevers) „Ik heb me geërgerd toen ik las dat er zulke mensen zijn die op deze pesterige wijze gaan rijden", zei de wnd-officier van justitie hij het kantongerecht te Schiedam, mt, H. Franken, woensdag, toen hij fel fulmineerde tegen de 31-jarige Rot terdamse chauffeur C. P., die op 22 augustus op de Vlaardingsedijk in Schiedam en daarna op de Schie- damsedijk in Vlaardingen enkele weggebruikers heeft gehinderd. Als getuigen kwamen de 41-jarige Rotterdamse garagechef S. en de 17- jarige automonteur W. L. van D, ver klaren dat P. eerst naast de auto van S. had gereden ter hoogte van Wiiton- Fijenoord. Toen er verkeer uit de Modern en degelijk FRANSENSTXt. 9 WAALSTR. 38 richting Vlaardingen kwam, wilde S. zich in de file wringen. Dat ging niet en uit wraak („ik wilde ze gewoon even spreken") is P. daarna op Viaar dings gebied voor de auto van S. blij ven rijden, van links naar rechts en omgekeerd telkens als S. wilde passe ren. „Als ze mij niet de gelegenheid ge ven me in te voegen, dan moet ik dat wel doen, wat moet je anders", zei P. De officier vond het een hoogst kwalij ke zaak, hij vond het heel erg dat een beroepschauffeur zoiets doet en dat deze blijk geeft van zulk een verkeerde men taliteit. „U hoort niet op de weg. ik zal nog geen onvoorwaardelijke intrekking van het rijbewijs eisen om u niet bro deloos te maken." De kantonrechter mr. P. B. Cos maakte er tweemaal veertig gulden boete van en. tevens ontzegging van de tij bevoegdheid voorwaardelijk voor de duur van zes maanden. (Van een onzer redacteuren; rpWEE HOEKJES van de plant- soentjes in Mackaystraat-Colijn- straat, die duidelijk tonen Mg het groen overwoekerd wordt door pa- pisrafval Dat werkt de reinheid niet in de hand, het komt de schoonheid van de flora niet ten goede en hot afval vormt een aantasting van de leefbaarheid van de nieuwe wijken. De papierprikkers van de gemeente hebben het er maar onnodig druk mee en dit werk kost de gemeente dan ook onnodig en extra geld. Geen papier in de plantsoenen, ook geen ander afval 2oals bijvoorbeeld aan de Van Swindensingel wel het geval is. Daar behaalde iemand dezer dagen een merkwaardig record door een versle ten wasmachine en een fauteuil tus sen de planten te werpen. (Van een onzer verslaggevers) De „rol" van het Schiedams kanton gerecht was woensdag geringer van omvang dan gewoonlijk, maar toch kon de kantonrechter, mr. F. B. Bos, de zitting eerst na het middaguur sluiten, omdat een gedegen behande ling van het vraagstuk van de para normale geneeskunde veel tijd verg de. Gezien deze kwestie waren de overige overtredingen slechts franje. Daarbij viel het grote getal van „in kennelijke staat op openbare weg heb bende verkeerd" nog op. Opperman C. B. (57) uit Vlaardingert kreeg de belofte van de officier dat hij B. de volgende keer hechtenis zal toekennen Het werd nu 25 gulden boete. De rapporteur van het consultatiebu reau tegen alcoholisme uit Rotterdam de heer S. H. stond niet meer dan qua- iitate qua bij de behandering van de serie 2aken, want geen enkele drankge- bruiker wenste contact met het bureau. De 22-jarige Schiedammer M.A. A. O. weet zijn-proces-verbaal aan bet feit dat (Van een onzer verslaggevers) JJET ZAL dit jaar de 16de Natio nale Tuinbouwbeurs „Wéhaté" zijn die in de hallen van de Coöp. Centrale Westlandse Snijbloemenvei ling te Honselersdijk/Naaldwijk wordt gehouden. Deze voor de tuin juw in Neder land zo unieke show wordt gehouden van 30 juni tot en met 4 juli en niet. zoals aanvankelijk in de bedoeling iag, van 7 tot en met 11 juli. Naast de normale expositie van ma chines en werktuigen voor de tuinbouw op een terrein van ongeveer 10.000 m2, wordt deze zomer speciale aandacht gevraagd voor de bloemen cultures on der glas. 'zo zal het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer met een aantal gespecialiseerde firma's aan schouwelijke voorlichting geven over de teelt van anjers, chrysanten, fresia's, rozen en gerbera's. Voor dit object is eer. kas van 2000 m2 beschikbaar. Daarnaast zal op het Wéhalé-terreïn voor het eerst een plastickas van 500 m2 te zien zijn. Hierin geven het Proef-j station voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk met een aan tal vertegenwoordigers uit het bedrijfs leven voorlichting over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de groenteteelt. Omdat de Coöp. Centrale Westlandse Snijbloemenveiling haar uitbreidings plannen nog niet heeft voltooid, is er tij dens de Wéhaté een terrein van 5000 m2 beschikbaar, dat uitstekend geschikt is voor het houden van demonstraties. Aangezien de grondbewerking nog altijd een knelpunt vormt in de tuin derij zal dit onderwerp de bijzondere belangstelling krijgen. Het ligt in de bedoeling, dat ioonfrezers en -ploe gers met voor dit werk geschikte ma chines komen demonstreren. Het Wéhaté-bestuur is voornemens aan dit facet bijzondere aandacht te be steden, omdat hier voor vooral „uit de praktijk" veel interesse bestaat. Tenslotte kan nog worden vermeld, dat met diverse methoden van modern intern transport op de tuinbouwbedrij ven zal worden gedemonstreerd. de taxichauffeur op de Koemarkt elf gulden had willen hebben voor een ritje van Rotterdam naar Schiedam en O. had toen gesteld dat het bedrag niet hoger kon. zijn dan vijf, zes gulden, ,,Dat heeft er niets mee te maken", zei mr. Cos, die 25 boete liet noteren. Fabrikant K..B (64} beriep zich op zijn evenwichtsstoornis, dat zou zijn arts kunnen verklaren en „ik was naar een bruiloft geweest, slechts vier borreltjes gedronken en een glas bier, dat is niet veel". De kantonrechter vond het wel veel. Het werd 15 gulden boete. De ex-Schiedamse politieman Th. H. J. K. was speciaal uit Woerden gekomen om te getuigen dat hij op 3 juli „met zijn politieauto moest remmen en dui delijk werd gehinderd" op het kruis punt Nieuwe Damlaan-Burgemeester van Haarenlaan. Verdachte A. J. B. (38) uit Schiedam verweerde zich door te stellen dat de politieauto stil had •gestaan bij een zebrapad. Hij kón niét zien of zo'n auto stil staat om verder te' gaan rijden, dan wel stil staat om dienst te doen. Kantonrechter en officier zeiden dat men er rekening mee dient te houden dat iemand het voorrangsvoorrecht heeft, ook al is dat bij een zebra. Het is r.u eenmaal een misvatting dat iemand dit recht dan zou prijsgeven, anders .zou men nooit kunnen stil staan om een situatie te overzien". „Ja, maar hij stond stil, geen zinnig mens rijdt toch door als ie zou denken dat hij daardoor de politie gaat hinde ren, dat deed ik toch ook niet", zei B., maar de heren in toga bleken een ande re mening toegedaan. Het werd 25 gul den boete. (Van een onzer verslaggevers). Sportleraar Gerard B. heeft de raad gekregen in" het vervolg maar té gaan lopen als deze HDVS-crack van het ter rein van zijn club naar de openbare Weg zou willen gaan. „Ik wil die situatie onder de-'aan dacht'brengen, de bosjes zijn er te hoog. je kunt de borden niet zien en ik' kwam niet uit-de stalling, maar ik kwam van het Hermes DVS-veld". ,.U kwam uit een uitrit-en dan moet u voorzichtig zijn"," beslisten kantonrechter en offi- ciér. De 31-jarige Schiedammer stond te recht omdat hij in "de avond -van de tweede juli met zijn fiets in de rich ting 'van de Sportparkbrug' in Schiedam was gereden en bij de rijweg was hij in botsing: gekomen met een auto, die 'uit de richtingVlaardingen kwam, in het Sportpark Harga. Herhaaldelijk komen hier botsingen voor omdat de situatie onoverzichtelijk is. „Ik stond practisch stil, ik had geen snelheid", zei de heer G. B. en de of ficier mr. H. Franken stelde: „Het .uit- zicht is er inderdaad slecht, maar men moetgeen risico nemen". „Je moet maar even lopen als je bij de kruising komt"', .adviseerde mr. Cos ,die zich- bij de eis van vijftien gulden, boete aan sloot. - v -. (Van een onzer verslaggevers) VETEER zo'n inhaalmijnheer", zei de wnd.-subslituut-officier van jus titie bij het kantongerecht te Schie dam woensdag, toen de 55-jarige Vlaardingse verbalisant H. B. vertel de. hoe de vrachtrijder Z. uit Naald wijk vanaf Schiedam naast de file had gereden, dat Z, zich bij de Vijf sluizen'in de filé had willen drukken, met een vaart van 50 kilometer langs de auto's was gereden, aan de lin kerkant in de Vlaardingse tunnel was terecht gekomen „met een reuze gang" en dat op het Vlaardingse kruispunt bleek dat een stevige vrachtauto de weg versperde. Zonder meer was Z. naar rechts gezwenkt daarbij -de auto van een da me snijdende in- de file. „Iedereen moest ineens remmen". De officier, mr. H. Franken, en daarna ook de kantonrechter, mr. P. B. Cos, wil den het bij een Voorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid voor drie maanden, laten; -omdat „het straf blad van Z. nog schoon is". Tevens betaalt hij vijftig gulden boete. Flessenrijder J. H. B. (30) uit Schie dam is zijn motor kwijt, die hem veer tig gulden heeft gekost. Op 11 oktober reed hij op dat voertuig over de Broersvest: „Ik had hem pas overge nomen en ik wilde hem laten opknap pen, ik bracht hem daarom weg en toen werd ik aangehouden", zei ver dachte. maar de officier repliceerde dat een dergelijk goedkoop voertuig helemaal niet op de weg behoort. De motor wordt vernietigd en bovendien betaalt B. veertig gulden boete omdat hij geen rijbewijs heeft, vijftien gulden omdat het kentekenbewijs niet op zijn naam stond en twintig gulden omdat de voorrem gebroken was. Glazenwasser J. van der K. (22) reed op 1 december, 's avonds om vijf voor acht, met een snelheid van vijf tig kilometer door Schiedams Lange Kerkstraat. Zijn brommer van 770 had geen brandende voor- of achter verlichting. Voor het harde rijden be rekende-kantonrechter mr. P. B. Cos woensdag 35 gulden en voor de niet functionerende verlichting tweemaal 7.50. „Die wagen stond over de as van de weg", zei de Rotterdamse chauffeur W. D. (37) woensdag voor het kantonge recht te Schiedam, toen hem verweten wérd dat hij op de Swammerdamsingel in Schiedam tegen een geparkeerde auto was aangereden. De wnd-substituut-offi- cicr.van justitie, mr. H. Franken, vond „dat geen excuus om die bocht zo nauw te nemen, het kruispunt is er heel ruim". Voor deze aanrijding, gepleegd op 25 oktober, betaalt D. 35 gulden boe te, omdat hij de bocht naar links te kort nam. „Hoe zit 't met de schade?" vrocj D, en „Regel dat maar met de tegenpartij", luidde het advies van de kantonrechter. Bij werkzaamheden aan het spoonveg- viaduct aan de Binnenrotte in Rotterdam maakte woensdagmiddag de 43-jarige wegwerker P. Zuyderduin uit Delft een val van een hoogte van vier meter. Na het verwijderen van vlonders naast de rails moet hij achteruit zijn gestapt en in het gat zijn gevallen. Met een bekkenfraetnur Dit geschiedt vanwege de reacties die en een gebroken pols werd hjj naar een j het' verzoek van Cieton te Vlaardingen ziekenhuis in Delft gebracht. i heeft verwekt. Zoals bekend wilde Cie ton buitenlandse arbeiders in het pand huisvesten. Het gerucht ging dat het bier 45 Turkse buitenlanders zou be treffen. De chef van de personeelsdienst, de heer H, J. Klein Velderman, zei dat het hier in geengeval om Turken gaat, welke, nationaliteit dan wel kon hij niet mededelen én bovendien is het de firma nog niet.bekend waar de bui tenlanders nu, zullen worden .onder gebracht, aldus de heer H. J. Klein Velderman. De uitbreiding van het aantal arbeids krachten bij dit bedrijf houdt verband met de bouw van een nieuwe fabriek- opslagpiaats in Vlaardingen. Cleton levert ketelbemetselingen voor de ovenbouw, vuurvaste bekledingen en Cletön is. een groothandel voor im port en export van isolatiematerialen, vuurvaste materialen en akoestische producten. Het bedrijf heeft een dependance op het terrein van de Shell aan de Vonde- lingenwëg in Rotterdam. Glazenwasser L. de G. uit Schiedam is ■bij verstek tot vijftien gulden boete veroordeeld, omdat hij op 1 april met zijn fiets aan de hand, lopende, de Rotterdamsedijk overstak. Hij zal ook een schade van 75 moeten be talen voor het verven van de auto van de Rotterdamse chauffeur H. Z. die woensdag voor het kantongerecht te Schiedam kwam verklaren hoe on voorzichtig de heer G. de rijbaan is overgestoken. Expediteur M. J. L. (27) uit Vlaar dingen is veroordeeld tot dertig gulden boete, omdat hij met zijn vrachtauto op 24 oktober op de Hoflaan de wielrijdster Leona H. M. V. (16) omver heeft ge duwd. Het meisje kwam getuigen dat zij .normaal rechtuit en rechts van de weg heeft gereden". Verdachte meende dat het kind best tegen zijn auto kan zijn gebotst.De kantonrechter gaf ver dachte de raad om de 259 gulden schade aan het meisje te vergoeden, omdat de kosten in een civiel-proces nog hoger kunnen worden. 9 Excelsior uit Maassluis moet zaterdag naar pernis, om tegen de naamgenoot te spelen. Gezien de prestaties van de Per- nissers, zouden de Maasslnise voetballers moeten winnen. Nu is het deze week voor Excelsior M. niet normaal, omdat waar schijnlijk enige spelers niet uit kunnen komen, T.C» zit met diverse moeilijkheden en daarom is het niet zo eenvoudig voor deze wedstrijd een prognose te geven. Alleen wanneer de spelere, die in het veid komen, zich voor 10O procent geven, kan men zich rehabiliteren van de nederlaag van zaterdagtegen RWH. Vertrek om 14.30 uur van het Fenacollusplein, aanvang van de wedstrijd 15.45 uur. Excelsior 2 ont vangt in de Dijkpoider, om 15.45 uur, Noordwijk 2, Wanneer de reserves compleet verschijnen, kan terreinvoordeel meespreken 14.00 uur vbgkq emfw vbgk xzea egfb zeen en omdat Noordwijk ook tot de zwakke zusjes kan worden gerekend, kan een' kleine overwinning behaald worden. Ver der programma: Excelsior 3—TSB 2 13.30 uur; Excelsior 5Egelantier Boys 15.30 uur; Junioren: Rozenburg A 1Excelsior- A 1 15.30 uur; R.K. WIK A 2—Excelsior A 2 15.45 uur; Zwaluwen E 4-~Exeelsior B 2 14.00 uur; Rozenburg C 2—Excelsior Cl 14.00 uur; Excelsior CHI—Portuna CII 14.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) TIJDENS een excursie vórig jaar herfst troffen de leden der Werkgroep „Oude Maas" tot htm verrassing op het Kruiteiland een neerslag aan van chemische stof fen, die het eiland in een rijpland- schap veranderden. De geringe windkracht van de daaraan vooraf gaande dagen werd Hiervóór ver antwoordelijk gesteld. „Een che misch bedrijf te Vlaardingen" werd als de schuldige aangewezen, Een hoeveelheid neerslag werd voor chemische analyse opgezon den. Men stelde toen reeds dat de aanwezigheid in zo grote mate van chemische stoffen op plantenblade- ren.een funeste invloed op de plan tengroei van het Kruiteiland moet hebben. Prof. dr. J. IV. Tesch, voorzitter der Gezondheidsorganisatie TNO, liet de neerslag analyseren. Naar alle waarschijnlijkheid werd zy ge vormd door calciumfosfaat, ver- moedelijk^ventiérigd niet geringd! hoeveelheden fluóiy afkomstig varf de superfosfaatfabriek in Vlaardin gen. (Bedoeld wórdt de ENCK, die* tegenover het eiland ligt red.), Dit laatste is te lezen in de juist verschenen ;,Oude Maasbode", or gaan van de werkgroep. Het arti keltje besluit met de opmerking: „Wij menen-ont .te-herinneren dat „Vlaardingen" enkele maanden ge leden ook "al in^Kêt.nieuws was. Ogenschijnlijk lijkt deze extra be mesting van het Kruiteiland een vriendelijke geste, maar zeker een kunstmestfabriek moest weten dat de planten op een andere wijze hun meststof dienen te ontvangen >AC V WINSTRAAT 1Ü "Ol" Oi;n LAAN TFL. Irene: KNMTP, cursusavond, 20. Irene: CHU, Groen van Prinsterer, wum, 20. Snrsum Corda: wij-Rgemeente 4, Herv. vem., wijkavond, 20. bagblad „De Rotterdammer", Schie- jamse redactie, Lange Kerkstraat 82, 64154, b.g.g. 115588 (toest. 51) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J, Troost: Aleidastr. teE65451 (alleen voor klachten, ad- „jwpties en abonnementen b.g.g. tel. 1930 ^ac^^en^^enst van 18,30 t0' „jk'kngrijke telefoonnummers: Alarm 9®ht!e 64S66; alarm brandweer 69123; «arm GG en GD 69290. )»h Mus<mm: Schilderijen en aqua- «iien van Frieda Hunziker; aquarellen w Pastels van Arend Roosenschoon. raP®'f1eek: 't Gouden Hert, St. Liduina- aat-hk. Brugmanstraat, (Van een onzer verslaggevers) zaterdag houdt de C.J.v. atdell Nieuwland in gebouw Irene te Schiedam een propaganda-avond. Enige leden zullen de komische thriller ..Gieren op het Veilig nest" opvoeren. In de pauze is er een tom bola. De aanvang is bepaald op 20 uur, de toegangsprijs op 10,75. Elke vijlde bezoeker ontvangt een aardig presentje. Kaarten zijn verkrijgbaar zoterdagavond vanaf 10.30 uur aan de zaal en bij Mart van Waisum (secr.J, Mgr. Nolenslaan 187. tt De oud-staatssecretaris, lijstaanvoerder van de Anti-Bev. Partij, de heer B. Rool- vin-k, spreekt maandagavond in de grote zaal van de Magnalia Deikerk, Aïbarda- straat te Schiedam over „Lonen en Prijzen". Ongetwijfeld hebben ook niet-leden van de A.R. kiesvereniging „Nederland en Oranje" Schiedam belangstelling voor deze belang wekkende bijeenkomst. SCHIEDAM. Geboren: Erika G. d.v. E A de Jong en C G Tengnagel. Overleden: A Burger 74 jr. wed van H A van der Horst; A Blesting. 93 jr.: S, van Sijll 77 jr. wed van W. Bieze; A E. van Baal 58 jr. echtg. van B. Kramer. „Ik acht het mijn plicht als arts en als inspecteur om te strijden tegen deze sluipmoorden en ik meen de ge meenschap te moeten beschermen te gen dit feilen", zei de geneeskundig inspecteur voor Zuid-Holland, de 63- jarige arts A. in 't Veld uit Den Haag woensdag voor het kantongerecht te Schiedam, toen de zaak tegen de 61- jarige magnetiseur T. F. uit Schiedam behandeld werd. Honend interrumpeerde de heer In 't Veld later toen de verdediger mr. J. Zeylemaker uit Amsterdam de „Raad van Tucht" van de Ned. v. Paranor male Genezers ter sprake bracht. „Raad van Tucht, puh.", zei de heer In 't Veld, die daarvoor verklaard had dat hij zich al meermalen met derge lijke zaken had beziggehouden. Para normale genezers hadden zelfs een re quest naar H. M. de Koningin ge stuurd. „Naar mijn mening is er geen enkeie aanleiding dat request te aanvaarden. Zonder meer zijn deze lieden een ge vaar voor de volksgezondheid. Zij behan delen ziekten die ze niet kennen, die hen volkomen vreemd zijn. Hun coderegels zijn strijdig met elke code. Het zijn leu zen vol voosheid: wie zal hen aanspra kelijk stellen voor schade? Ze kennen geen fysiologie, geen pathologie. Er staan geen tijdstippen in die code. Ze hebben geen verschoningsrecht, want geen beroepsgeheim. In Rotterdam was iemand verontwaar digd omdat alles over haar bekend was. Deze patiënte meende dat haar behan deling door de magnetiseur vokomen' ge heim was. Ik wijs op dit voorbeeld om dat men het niet weet. Er staat in hun code-dat de genezer verplicht is de pa tiënt bij acute infecties, bij een hersen tumor e.d. direct naar een medicus te verwijzen, maar hoe kan de magneti seur dat weten? Hoe kan hij beoordelen of zijn patiënt een gevaar voor zichzelf en voor dé gemeenschap is? Slechts een medicus kan een diagnose stellen en een therapie voorschrijven, dat is de kern van de zaak en onlosmakelijk met elkaar verbonden". De kantonrechter mr. P. B. Cos'vroeg de inspecteur of er bij een behandeling van een magnetiseur werkelijk gevaar kan' ontstaan en fel antwoordde dr. In 't Veld: „Ik heb zojuist een heei lange brief geschreven aan de minister over een geval ivaarln schromelijk tekort is geschoten. Het is helaas zo dat de tvet van 1865 niet goed is toegepast. We zullen het hcofd moeten buigen van schaamte. Ik heb vroeger al overlegd met de officieren van justitie, mr. Versteeg en mr. Van Gilse, maar zij hadden niet voldoende personeel om op te treden. Er zijn jaarlijks wel vijf miljoen overtredingen en helaas maar vijftig personen die vervolgd worden. Uit de discussies bleek dat de heer F. al vele malen is veroordeeld voor het uitoefenen van zijn beroep. Hij heeft in enkele plaatsen van ons land gewerkt en de laatste jaren woont hij in Schie dam én werkt hij in een verenijjir.gio- kaal aan de Lange Haven. Ditmaal stondhij terecht omdat hij op 17 okto ber 1Ö63 bij mevrouw Gerritje 'van T. „strekkende bewegingen over de heup" en bij mevrouw Maria - Cateritxa S. „strekkende bewegingen over de buik en de wervelkolom" had gemaakt. KantonrecHter mr. P. B. Cos .zei uit het proces-verbaal te hebben vernomen dat mensen verklaren baat bij dezebe- handeling hebben ondervonden. De wnd- substituut-officier van justitie mr. H. Franken wees er op dat de patiënten van F. op hun formulier moeten invul len welke diagnose hun.dokter heeft ge steld, maar mr. Franken vroeg zich af of de patiënten hun kwaal wel altijd kennen. „Neemt u wel contact op met de dokters?" vroeg de kantonrechter en „Ja, maar dan worden we door sommi gen de huid volgescholden", deelde ver dachte mee. De officier wilde precies weten of en tot welke organisatie verdachte be hoort. De verdediger deelde mee dat er nu een Ned. Werkgroep van Para normale Genezers en een Ned. Fede ratie zou zijn, verdachte was eerst lid van de eerste vereniging en tegen woordig lid van de tweede, maar er zou wel een fusie tussen de organi saties komen. „U zou voor de rech ter verklaard hébben het beroep nooit meer te zullen uitoefenen, u zou mas seur worden?", zei mr. Cos. Maar verdachte wuifde dit weg met: „Ja, dat was iang geleden, in Rotterdam of Dordrecht, geloof ik". Als getuige k decharge vertelde de 54-jarige voorzitter van de Federatie, de heer F. J. R. van Soomeren, ge meenteambtenaar te Amsterdam dat de antecedenten- van elk lid goed worden bekeken, o.a. op dankbetuigingen van patiënten en op morele gronden. De ver dediger verklaarde dat medici en profes soren zitting hebben in de Raad van Tucht van de Federatie. De officier vroeg de namen van deze deskundigen te overleggen, maar dat kon mr. Zey lemaker niet. De officier wenste eik debat over de wet te vermijden, hij stelde dat de indruk is gewekt dat F. zou genezen terwijl begaafdheid en betrouwbaarheid niet bleken. Hij eiste tweemaal 350 gulden boete of een maand hechtenis. De raadsman stelde dat er duizenden genezers zijn in ons land en hij vroeg zich af waarom dan juist zijn cliënt moest worden aangepakt. Hij zei dat de paranormale en natuurgenezers er nu eenmaal zijn, dat ze.zullen voortgaan en eens, misschien over 25 jaar, zullen worden geaccepteerd. Zijn cliënt was te goeder trouw, hij geloofd® in zichzelf, hij was eerlijk en correct. Later maak te de heer Zeylemaker bezwaar tegen de uitdrukking: „Sluipmoorden". „Wat is er voor gevaar aan. Mijn cliënt strijkt alleen over de kleren. Men gelooft er in of niet. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag worden de magne tiseurs niet vervolgd. Daar heeft men er vertrouwen in. Voor de patiënten be staat de reële noodzaak zich tot F. te wenden." „De medici waren niet in staat deze mensen te genezen maar F. wel", zei mr. Zeylemaker, die van mening is dat F. formeel wel schuldig is, maar dat hij niet gestraft mag worden. „Men is hem dank verschuldigd". De kanton rechter mr. P. B. Cos achtte T. F. schuldig en ook gezien de recidiven strafbaar. Hij wilde in het midden ia- ten wat de vereniging van F, nog meent te kunnen bereiken. „Mijn bezwaren zijn dat uw be handeling mogelijk wel tijdelijk enige verlichting kan brengen, maar dat u geei^ diagnose kan stellen en ook niet de juiste therapie kan toepassen. Ik voel niets voor een symbolische boete. Vorige keer heb ik u tot driemaal 150 gulden veroordeeld. Nu veroordeel ik u tot tweemaal tweehonderd gulden of twintig dagen hechtenis." T)E officier van justitie heelt woensdag rJ in de „boompjeszaak" van Oostvoor- ne in het Brielse kantongerecht 150, boete geëist tegen de vèrdachte, de 62- jarige arts K, F. B„ die In januari 1953 zes bomen van zijn buurman zou hebben gedood door er gaten In te boren en daar in zoutzuur te gieten. Dé Rotterdamse politierechter mr. A. Hefjnsius vond het spulten met vergif niet bewezen. Hjj wees er op dat door het horen van de gaten de bomen al ten dode waren opgeschreven. Hij halveerde de boete. De. affaire zou'In dertijd in Rotterdam worden behandeld. De dokter verscheen niet en mr. Heijnsius besloot toen de zaak in Den Brlel te laten voorkomen. Onder grote belangstelling werden de bomen ter plaatse aan een onderzoek onderworpen. Mr. Heijnsius constateerde dat de gaten vijftien centi meter diep waren met een diameter van 2,5 centimeter. De dokier zei dat hjj gaas won spannen omdat h(j last had van de bomen. De buurman had echter de bomen drie jaar geleden laten inkorten. De poli tierechter merkte op dat 'de dokter net zo goed spijkers had kunnen slaan, De bo men moeten nu worden gerooid. De dok ter Is bereid de kosten van nieuwe bomen te betalen, mits ze óp een andere plaats worden neergezet. De manier waarop de dokter te werk was gegaan, vond de -offi cier, mr. X. H. v. d. Roemer, gemeen. De raadsman vroeg ontslag van rechtsvervol ging of een schuldigverklaring zonder op legging van straf. BURGEMEESTER mr. G. E. van Wal- sum van Rotterdam heeft mevrouw A. van Doorn, van de Maaskade 137e, ont vangen. Mevrouw Van Doorn had op za terdag 28 december 1963 de politic ge waarschuwd, dat een groot zeeschip, het Zweedse m.s. „Travancore" langs de Maaskade in de richting van de WU- lemsbntg voer en dat een aanvaring dreigde. Naar aanleiding van de melding van mevrouw Van Doorn heeft de politie een aantal preventieve maatregelen geno men, om het verkeer via de brug te be schermen. Het schip heeft echter door een draalmanoeuvre de aanvaring kunnen vermijden. De burgemeester onderhield zich enige tijd met mevrouw Van Doorn en bood haar een exemplaar van het boek „Botterdam, dynamische stad" aan, waar in h(j een opdracht schreef.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1