BOTLEK STORES STENEN GEBOUW boele gaat weer Reders vragen dwangsom van O.V.B. Man sloeg echtgenote niet hamer Bouwt Verolme schepen voor „Wij Komen"? Heimuts trof arbeider dodelijk Meeste bladen: er schort iets aan de voorlichting Puzzelhoek op hoofd wordt geborgen Binnenkort tweede verdieping DRIE SCHEPEN VERLENGEN Twaalf maanden geëist Lading van de Looiersgracht GAAT BOUW T.V.-EILAND NIET DOOR? Turk als toerist in ons land) was oplichter Simon Wiesenthal afgetreden WOUBRUGGE IN DE STANK Prof. Bok overleden Publikaties over Koninklijk Huis ^Hcocjótraat Esso investeert f 19 miljoen in raffinaderij President en pastoor I de rotterdammer Pagina 4 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1954 Zakformaat Aan boord De Nederlandse hoedenfabrikan- ten hebben voor hun collecties voor dit voorjaar bergen romantiek aan gedragen in de vorm, van tule, organzebloemen en bloemetjes. Die indruk kregen we tenminste gisteren in het Amsterdamse Kras- napolskywaar een vijftiental hun hun collecties toonden. Ia studie "jpLKE TIJD, elke plaats en J-i elke straat heeft z'n eigen sfeer, maar de meest Rotter damse straat was wel de Hoog straat. Bewijs genoeg levert onze foto met de opengebroken straat. En toen bouwden ze nog geen metro!! Men zegt „op de Hoogstraat", omdat de straat een gedeelte is van de grote dijk langs de Maas. De Hoogstraaf was de eerste lange, geheel ge asfalteerde straat van het om zijn keien befaamde Rotterdam FkE meeste avondbladen van gis- E' teren en ochtendbladen van heden hebben in hun commentari ërende kolommen uitvoerig aam dacht geschonken aan de voorlich ting over het Koninklijk Huis en met name over de eventuele ver loving van prinses Irene. De ene krant vindt dat er iets schort bij de Rijksvoorlichtingsdienst, ter wijl het andere blad van mening is dat de „fout" ligt bij de advi seurs van de koninklijke familie. Afzonderlijk Krniswoord-pazzel j3a-n de lange reeks van scheepsver- '8mgen die door Boele's Scheepwer- eii M^hmefafcrlek N.V. te Bolnes w£UUltgfvoerd' zuUen weer drie andere worden toegevoegd. De werf ontving in namelijk weer drie opdrachten A «et verlengen van een zeeschip mti dez,e verlengingen zullen worden rtni? Voerd v°lgens het reeds meermalen Boeie toegepaste systeem van voor.fabricage van het scheepsgedeelte, waarmee het schip verlengd moet wor- rfU" hoPdt in. dat, als het schip worme we, v. kon-t. direct begonnen „vf- het doorsnijden van het scnipi w3nt de tussen te bouwen sectie dan inmiddels al gereed. Het eerste schip dat dit jaar deze "Peratie zal ondergaan, is het 2öoo ton metende m.s. Fair Head van Messrs. w ±eyn Sons, Belfast. De lengte van RU, tussen te bouwen gedeelte bedraagt meten*~ een vermeerdering van ongeveer 700 ton dw. april verschijnt dan het tweede TWaP ,aan ,-c werf. de bulkcarrier iicp-ulay (draagvermogen 6700 ton) vaa de Chine Shipping Co. Ltd. te Lon- °en- Dit scmp zal met 14,40 meter wor- verlengd, wat een toename van 935 t°n dw betekent. derde, tevens grootste verlening, het m.s. Hereford Beacon van de Medomsley Steam Shipping C0. Ltd. i?-s* VaIi 0mihernn, Londen, Ltd.) Dit scmp zai met miet minder dan ig rne- „w Worden verlengd en tevens tot ge stoten shelterdecker worden verbouwd. uk betekent, dat het schip in totaal een extra, draagvermogen van 3600 ton zal •K-r'Jsen, zodat het draagvermogen stiiet van 9700 tot 13.300 ton. Voor dezelfde maatschappij werden in 1961-1962 reeds ®e. schepen Crowborough Beacon en lvinghoe Beacon verlengd. (Van een onzer verslaggevers) RUIM vier jaar geleden, nog voordat er ook maar één schip in de Botlek was geweest, sloeg de heer H. G. Dek ker zijn tenten op in de schaduw van de Botlekbrug. Een paar honderd meter verder naar het westen was toen de bouw van de Esso raffinaderij in' volle gang. Wat terug, naar het oosten, joeg Shell Perais vette rookwolken de lucht In. Verder was er niets. Maar in deze rim boe wie er komt weet wat voor een verlaten indruk een groot industriege bied in ontwikkeling maakt zag de heer Dekker goede toekomst voor een warenhuis voor zeelieden: hij stichtte de Botlek Stores. Nu was het het eerste half jaar niet druk in de „tent", een houten keet. Maar naar mate er meer schepen in de Botlek verschenen, meer industrieën uit de grond werden gestampt, ging het de heer Dek ker steeds beter. Twee jaar geleden al was zijn houten keet aan de Botlekweg te klein. Toen ontstond het plan om een stenen gebouw op te trekken, vlak naast het uitgestrekte terrein van de Esso. Eerst woensdag heeft de heer Dekker dit plan verwezenlijkt gezien. Met een feestelijke receptie werd de nieuwe Bot lek Stores geopend. Het nieuwe „warenhuis m zakformaat", dat er op gericht is de zeelieden van de binnenkomende schepen, en vooral die schepen, die niet veel langer dan een dag binnen blijven, op alle moge lijke gebied van dienst te zijn, heeft veel weg van een bunker. Maar dan een bijzonder praktisch ingerichte bunker, met een zee van ruimte en licht. Men kan er niet alleen alles kopen, van een accordeon tot tandpasta, van bokshandschoenen tot kinderspeelgoed, van draagbare fcv.-toestellen tot strip verhalen, maar men kan er ook geld wisselen en naar huis laten overmaken, men kan er zelfs zijn haar laten knip pen. De Botlek Stores heeft nog een frap pante bijzonderheid. Men verkoopt niet in de winkel zelf, maar aan boord van de schepen. In de praktijk gaat het als volgt toe. De verkopers gaan met een catalogus aan boord, nemen de bestelling op en laten dan de goederen belas tingvrij op het schip bezorgen. Een va riatie hierop is de bemanning met een autobus van boord halen, deze in de zaak een keuze laten maken en vervol gens bemanning met de gekochte waren weer naar het schip terugbrengen. De Botlek Stores Is dan ook een win kel, waar alle talen van de wereld ge sproken worden, waar de vreemdste munteenheden van eigenaar verwisselen. De heer Dekker, die zijn zaak niet als een typische middenstandsonderneming, maar als een verlengstuk van de Rot terdamse havenaccommodatie beschouwt, beeft het volste vertrouwen in de groei van de Rotterdamse haven. Heeft hij voor de eerst komende jaren voldoende aan zijn huidige verkoop ruimte, wanneer de Botlek blijft groeien en bloeien, zoals sinds 1959 het geval is, dan zal er spoedig een tweede verdieping op de Botlek Sto res staan. Met de bouw is hiermee al rekening gehouden. De Redersvereniging van de Neder landse Zeevisserij heeft haar juridische raadsman opdracht gegeven, maatrege len te nemen om bij het Onafhankelijk verbond van bedrijfsorganisaties en bij de heer J. Koning de dwangsommen in te vorderen. Deze dwangsommen heeft de president vand e Haagse rechtbank op 13 januari gesteld in zijn uitspraak in het korte geding over de visserijstaking. De redersvereniging is van mening, dat het O.V.B. en de heer Koning niet te goeder trouw hebben uitgevoerd, wat hun in die uitspraak .was opgelegd: het ongedaanmaken van de oproep tot sta ken en het niet meer verlenen van steun aan de stakers. In het door de redërsvereniging aange spannen korte geding waren het O.V.B., de heer Koning, voorzitter van de bij het O.V.B. aangesloten bedrijfsorganisatie van zeevarenden, en enige leden van het toenmalige actiecomité dat na de uit spraak door een nieuw comité werd ver vangen gedagvaard. Voor het O.V.B. stelde de president de dwangsom op ƒ50.000 voor de personen op ƒ500 per dag. Romantiek voor Hollandse hoed (Van onze moderedactrice) Daarbij komt nog dat de voornaamste kleur rose is. een heel zacht rose waar een lila zweempje in zit. Soms wordt het even verscherpt door een combinatie van met donkerblauw of zwart. Het combineren van twee kleuren en twee materialen komt heel veel voor. Bloemgarneringen zijn er in overvloed. Soms een bol van kleine (en dikwijls ook wat grotere) bloemen .takjes bloesem hier en daar op een gedrappeerd bol letje, ranken op de randen of een enkele roos die op zij of aan de achterzijde, of pal van voren de hoed siert. Ook komen veel gedrapeerde turbans van organza voor, soms met afhangende en dus uitwaaierende slippen. Zoals ge- X Het Bergings- en transportbedrijf Vat SCI'eepS^°mver Verolme k he-gespeend van luxe weliswaar voor n^erd door de voorzitter van^het nat ia- het doel van „Wij Komen" wel exploita- naal spaar- ca reisfonds „Wij Komen" de heer M, Beekman, met een pl*n om te komen tot de bouw van een of twee grote schepen voor massa-passagiersvervoer, die geschikt zonden zijn om de leden van „WU Komen", emigranten en ouders v-an emigranten dos, In de gelegenheid te stel len voor een lage passageprijs het per soonlek contact te handhaven, Nu schepen, zoals de Willem Ruys de Oranje, de Groote Beer, de Zuiderkruis en de Waterman of reeds, oi spoedig met meer beschikbaar zijn voor het trans- portren van emigranten of hun familie leden, meent de heer Beekman Kennelijk, dat vervangende mogelijkheden moeten worden gevonden, en hij heeft hiervoor f®n willig °or gevonden bij de heer Verolme, die tegenover het A.N.P. ver klaarde er van overtuigd te zijn, dat der gelijke schepen exploitabel zijn en 2eifS wmst kunnen opleveren. „Het idee is reeds bij mij in studie en staat zelfs ten dele al op de tekentafel Het is niet mijn plan zelf als reder te gaan optreden, maar wel overweeg jk zulk eeri schip te ontwerpen, of zelf te bouwen en het een Nederlandse rederii ter exploitatie aan te bieden. Er is via het spaarfonds, dat nu vijf jaar bestaat 22 miljoen gulden gespaard, daardoor ruim tienduizend mensen een reis hebben *?aakt- Dit lijkt een aanvaardbare basis. ynve mooiste schepen zijn naar het bui- verkocht, omdat zij niet e*Di0^ tabel zouden zijn. Het moet mogelij5 Znn een goed en veilig schip te bouwen, dat Op het terrein van de Aluchemie aan de Oude Maasweg in het Botlekgpm^g is een ongeval met dodelijke afloop ge. beurd. Enige arbeiders waren bezig gen ongeveer tien meter lange paal in de grond te heien. Toen de paal zo'n 2es meter in ge grond zaït, wilde de heibaas de stalen strop, die om de heipaal zat losmaken, Hu ging daarbij achter het heiblok staan. Zjjft broer, de 52-jarige Johannes Bolstede uit Gouda, wilde hem hierbij helpea an ging vóór het heiblok staan. OP het moment dat laatstgenoemde 2ich voorover bukte, braken de stalen dra den van de heimutsgeleider, waardoor de heimuts van ongeveer drie meter hoog te naar beneden viel en langs het hoofd van de bukkende man schampte. Doordat deze op dit moment geen helm droeg, werd hij door het vallende blok zwaar gewond. Het slachtoffer werd onmiddellijk door dokter Voskamp u;t Spijkenisse naar het Zuïderziskenhins te Rotterdam vervoerd. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden. Het schijnt nog helemaal niet zeker te zijn dat het zo veel besproken televisie, eiland van de Reclame Exploitatie Maat schappij (REM), dat voor de Nederland se kust bij Noordwijk uitzendingen zou gaan verzorgen, er komt Volgens Haag se krmgen zou de regering grote spoed zetten achter het voorbereiden van maat regelen, Êe Volkskrant wist vanmorgen te melden dat thans intensief overleg gaande jg tussen de ministers Scholten (justitie), Van Aartsen (verkeer en wa terstaat) en Bot (o., k, en w.) om de plaatsing Van het eiland wettelijk onmo_ geluk te maken. Hier wordt haast achter gezet mede omdat minister Bot met het politieke pro. bJeem zit dat de „pacificatie-commissie" voor het tweede televisienet niet verder wil vergaderen zolang geen standpunt van de regering bekend is over de re„ clamezender in zee. In politieke kringen in Den Haag 20u voorts worden gedacht aan een formule, waardoor het stichten van kunstmatige eilanden vlak buiten territoriale wateren^ zal worden tegengegaan. bel is. Ên als dat bewezen is, zullen er ook buitenlanders zijn, die met zulk een Nederlands schip de reis willen maken", aldus de heer Verolme, (Van een onzer Verslaggevers) De Vlaardingse recherche heeft de 36-jarige Turk TT. A. p, aangehouden die m zijn woonplaats Ankara een be drag van 180.000 Turkse ponden zou hebben verduisterd. Dit is in. Neder- la2?~ geld omgerekend ongeveer 7200. Enkele in Vlaardingen verbïijfhouden- de Turkse arbeiders hadden op de voor pagina van een Turkse krant een ver zoek om opsporing met een foto van de verdachte gelezen. Zij namen contact op met de politie in Vlaardingen, hetgeen tot aanhouding van de verdachte leid de. Via Interpol is de politie te weten gekomen dat de familie van P. in An kara het gestolen bedrag intussen heeft terugbetaald. De man hield als „toe rist te Vlaardingen verblijf, maar pro beerde hier tevens aan werk te komen, Dmdat Nederland met Turkije geen uitleveringsverdrag heeft, wordt de v j V0°fl°Pig in .Vlaardingen vastge houden tot men in overleg met de rijks vreemdelingendienst heeft bepaald wat er verder met hem gebeuren zal. (Van onze rechtbankverslaggever) Volkomen buiten zichzelf sloeg de 63- jarige kantoorbediende J. J. B. op 3 no vember van het vorige jaar in zfjn wo ning aan de Bejjerlandsestraat te Schie dam zijn echtgenote met een hamer op het hoofd. Bloedend rende de vrouw de straat op en zocht een toevlucht bij de buren. De politie bracht haar daarna naar het ziekenhuis, waar men constateerde, dat zij vier ernstige, maar niet levens gevaarlijke hoofdwonden had. „Een. crisis in een totaal vastgelopen huwelijk", noemde de officier van justitie bij de rechtbank ia Rotterdam, waarvoor B. dinsdagmorgen terechtstond, de mis handeling. Hij eiste voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Van een po ging tot moord of doodslag, zoals m de dagvaarding primair en subsidiair ten laste was gelegd, was volgens de officier geen sprake. De raadsman van B„ jhr. mr. Th. Sandberg, deed de hele trieste affaire uit de doeken. B. was in 1950 met een veel jongere vrouw getrouwd. Zijn echtgenote bleek een moeilijk, opvliegend karakter te hebben en een sterke geldingsdrang te bezitten. Simon Wiesenthal, die hielp Adolf Eichmann opsporen en die ook Karl Silberbauer, de man die Anne Frank arresteerde ontipaskf^rrip, heef* deeld, dat hij afgetreden is als dircr- teur van het Joodse documentatic"cn- tium in. Wenen. Hij zei, dat hij aftrad uit vrees voor politieke beïnvloeding van zijn werk, dat tot doel heeft oorlogsmisdadigers op te sporen. De Oostenrijkse „Kultusgemeinde", al dus Wiesenthal, heeft nu het centrum geheel overgenomen. De Kultusgemein de heeft de steun van de socialisten. In het verleden heeft het het centrum ge financierd. Op het trottoir in de Gruttostraat in Rotterdam struikelde woensdagmiddag 'de dertigjarige mevrouw J. Barendreeht- Rueb uit de Nachtegaalstraat en viel Zij kreeg vermoedelijk een rechterenkelfrac- tuur enwerd naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Er kwamen dan ook vele moeilijkheden in dit huwelijk. De man had overigens ook schuld aan de echtelijke problemen. De vrouw hield er enige dubieuze rela ties op na en toen een van hen ziek werd en in het hospitaal werd opgenomen, wist zij haar echtgenoot te bewegen sa men in het huis van de tweede man te gaan wonen. Toen de kennis van de vrouw weer thuis was. vond B. het tijd weer naar zijn eigen huis te gaan. De vrouw weigerde echter met hem mee te gaan. Vele ma len probeerde B. zijn vrouw te bewegen weer bij hem thuis te komen, maar te vergeefs. Op 3 november haalde de opgewon den vrouw haar man van het voetbal veld af, want zij wilde op stel en sprong haar pas hebben. Zij maakte op de tribune van het voetbalveld een scène. Ook op weg naar huis overlaadde zij de man met een vloed van verwijten. Zij wilde per se van de voordeur (die dichtgespijkerd was» gebruik maken. B. ging achterom, wrikte met een hamei- de spijkers uit de deur en liet zijn vrouw binnen. Zij stoof naar een bureau, haalde daar haar pas uit en begon haar man weer voor alles, wat mooi en lelijk was, uit te maken. Zij sloeg hem in het gezicht en dat was voor de man de druppel, die de em mer deed overlopen. Hij haalde met de hamer, die hij nog steeds in de hand had uit en sloeg zijn vrouw op het hoofd, „Ik had niet de bedoeling haar dood te slaan", zei hij. „De rechtbank heeft begi-ip voor de omstandigheden, waaronder u uw vrouw- hebt geslagen", zei de president, mr. R. J. Brunner. Uitspraak op 20 februari. Het Bergings- en transportbedrijf Van den Akker uit Rotterdam is bezig met de berging van de op 2 januari na een aanvaring met het Zuidafrikaanse mo torschip Langkloof gezonken Nederland se kustvaarder Looiersgracht. De aanvaring gebeurde op de Schel de bij Terneuzen. Volgens het bergingsbedrijf rust het schip met de kiel op de bodem van de Schelde en heeft het bij hoog water twintig meter en bij laag water zestien meter water boven zich. Het gat door de aanvaring ontstaan is V-vormig met als grootste breedte twee en een halve meter en een hoogte van twee meter. Het gat bevindt zich aan bakboordzijde in het voorschip. Nadat een klem gedeelte van de la ding met drijvende kranen uit het schip was gehaald het betrof hier zilver zand wordt nu de lading ijzeren pij pen met behulp van vier duikers gebor gen. De bergingsvaartuigen Ary en Zee wolf liggen hiertoe bij het wrak dat in bet midden van de vaargeul van de Schelde ligt en gemarkeerd is door wrakboeien. Van de 760 ton lading is 30 ton ijzer geborgen en in Terneuzen aan de wal gebracht. De berger schat omstreeks twee maanden nodig te hebben om het schip geheel leeg te krijgen. Het is nog niet zeker of ook het schip kan worden geborgen. Als het te veel onder het zand raakt, zal dit niet mogelijk zijn. zegd, alles heel romantisch en lief, maar ook wel wat poesmooi, wat weinig past bij de sportiviteit, welke de kleding over het algemeen kenmerkt. Overigens zijn het juist een uiterst sportief en een uiterst ingetogen model, die de eer krijgen de nieuwe lijn te ver tegenwoordigen. Dat zijn namelijk de hoed van president Johnson en de hoed van de Franse pastoor. De eerste heeft als kenmerk: brede rand, hoge bol met deuken. Het oor spronkelijke model heeft vier deuken. De hoogte van de bol, de breedte van de rand en het materiaal bepalen ver der in welke mate dat origineel nog te herkennen is Deze hoeden zijn flatteus en gunnen de draagster bepaald haar persoonlijkheid. De pastoorshoed is overigens niet meuw, Reeds in het vorige seizoen zijn de Parijse ontwerpers ermee gekomen. Lage ronde bol en iets omhooggebogen rand. Een variatie op de Breton, maar zachter van lijn. Moeilijker te dragen ook. •De baret zagen we slechts met een opengeviochten platte bol. Van het vlechtwerk of dat nu in stro, laisse oi repen organza of shantung is uitge voerd, was veel werk gemaakt. Aardig waren een paar voorbeelden van blouse en hoed van hetzelfde mate riaal, We zagen daarbij een mokka- kleurig zijden dessin, waarbij de hoed een soort luxe bijenkorfje was en een „cowboyhoed" in een heel mooie blauw witte ruit. Voor de koopsters oin straks op te letten: De prijs is door de hoedenfabri- kanten niet verhoogd. De seriehoeden behouden dus hun vaste prijzen. Het stinkt in Woubrugge en dat neemt de bevolking met. Die stank wordt S produceerd door een veevoederfabnvï en heeft veel gemeen met die van een beenderfabnek. en Vroeger zat er een graanhandel in s. nu omstreden gebouwen, maar Alphen's bedrijf dat de zaak overnam bleek andere plannen te hebben Da? nacht wordt de stank over Woubrüzïi losgelaten en de gemoederen zijn daar door zo verhit, dat een actiecomité va£* avond een protestbijeenkomst houdt Waarschijnlijk zouden ook B. en W zich vandaag met deze kwalijk riekend zaak bezighouden en verwacht woidt Op 71-jarige leeftijd is na een 2iev' bed van enige maanden in Naarden overleden prof dr, S. T. Bok Na aanbiedingen van buitenlandse nrn. fessoren, o.a. te Peking en Philadelpii? te hebben aigeslagen, aanvaardde prof Bok op 30 oktober 1929 het ambt van gewoon hoogleraar aan de Leidse uni versiteit in de histologie en microsco. pische anatomie met een oratie mZ wiskunde en weefselleer, welk ambt hit tot 1952 heeft vervuld. Prof. Bok, die in de bezettingstijd we. gens zijn principieel verzet enkele ma len gevangen heeft gezeten, was in het stud.eiaar 1950-1951 reetor-maenificu, in Leiden. In juli 1952 aanvaardde prof. Bok het directoraat van het her semnsütuut te Amsterdam en het bui tengewoon hoogleraarschap in de neuro. logie aldaar, welke functies hij in augus- tus 1962 neerlegde bij het bereiken van de pensioenverplichte leeftijd. Hij wa. voorts lid van de Koninklijke Akade. mie van Wetenschappen. Prof. Bok was Ridder m de Orde van de Nederlandse Leeuw, welke onderscheiding hem ver leend was mede op grond van zijn ver- diensten bij de inrichting van de Ne- derlandse wetenschappelijke afdelinr bij de Expo te Brussel. De driejarige Robbi Drooglever uit de Rosestraat in Rotterdam stak woensdag de straat waar hij woont plotseling over en werd door een personenauto aangere den. De jongen kreeg een bult op het voorhoofd en werd voor onderzoek naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Jood hielp Nazi: 5 jaar De tweede dirigent van de opera in Tel Aviv (Israël), de 47-jarige Hirasch utlii -j 1 V1J( Jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens mede- plichtiffheid aan het heenbrengen van de 3.000 Joodse burgers van de Poolse stad Bendin in 1942 en de uitlevering van hen aan de Gestapo. £a het vonnis wordt ge zegd dat Barenblatt niet een „sadistisch monster" was, maar dat hH veeleer een klein mens was die uit zelfzuchtige motieven handelde om zijn gezin te bescher men en een gemakkelijk baantje te hebben". u K e cntT Met medewerking van de beklaagde werden In augustus 1942 alle Joodse imvo- ners, onder wie een groot aantal kinderen, van Bendin bijeengebracht op twee sportvelden, waar zU werden „geselecteerd". Degenen die niet arbeidsgeschikt werden geacht, gingen direct naar de dodenkampen. Naar aanleiding van verklaringen van de verdediging, dat Barenblatt verschei dene Joden van een tragische dood had gered, merkte de rechtbank op, dat ook al zou de beklaagde mensen die hij persoonlijk kende hebben gespaard, dit toch niet wegnam, dat hy duizenden mensen aan de Nazi's had overgeleverd. KOTTSmM UIT VERVLOGEN MEN De Hoogstraat was in die tijd de winkelstraat bij uitnemendheid, met elke dag van de week een ander ge zicht, De Hoogstraat was de straat r van en voor het volk, soms nam men de Korte Hoogstraat en de Passa. fit ge (giazen straat) er ook nog bij, •>-- u&n keerde men terug- voor een vol- pilde ronde tot het Oostpiein bij de Marinierskazerne. Het „culturele" publiek nam de Blaak en de Ceoi- slngel. De dame met de herenstroboed s en de sleeprokken heeft met haar man meer aandacht voor de foto graaf dan voor bet karwei in de straat, dat bij nadere beschouwing meer inhield dan alleen het wegdek. In het verschiet ziet men een deel van het lelijke viaduct, dat de Hoog straat praktisch in twee delen snlit- ste, een oostelijk en een westelijk deel: de oude Hoogstraat liep oost- west. Hier zijn wij iH het westelijk deel; bij het viaduct ongeveer op de helft, begon het oosten. De naam Hoogstraat komt in 1396 voor de eerste maal voor om dat gedeelte „van den hoogen Maasdijk" aan te geven, dat tot dusver Oost einde (1338), Middeldam (1357) en westeinde (1359) had geheten. De gewone naam zal wel Dijk geweest zijn. In 1533 besloot de Vroedschap de Dijkstraat te verhogen van de Schiedamse Poort tot de Oostpoorl. De laatste resten van de Oostpoort zijn in 1912 gesloopt. Toen was men in Rotterdam nog niet genezen van de mame om al wat oud was op te ruimen. De Middeldam, die in 1351 nog Dam heet en waarschijnlijk einde 13de of begin 14de eeuw was gemaakt, was de historische dam in de Rotte, die met enige duikersluizen in de Maas uitmondde en zich uit strekte van de oosthoek van de Kerk straat en de Grootemarkt tot de Lamsteeg, Hef is moeilijk om in kort bestek voldoende van de Hoogstraat te kunnen zeggen zonder te kort te doen aan de betekenis, welke deze merkwaardige, sfeervolle winkel straat in het verleden heeft gehad. Niet alleen voor de Kotterdam- mers. maar ook en in niet min dere mate voor de buitenmen sen. En ze kwamen overal vandaan van de boorden van de Lek, van de Zuidhollandse en 7eeuwse eilan den, uit het Westland, uit Brabant. Wanneer men de Hoogstraat niet bezocht had, was men niet in Rot terdam geweest. De Fransche Ba zar en de grote kledingmagazijnen, of de kleinere met de „Stoepjon- gens" voor de deur. De Magazijnen „London", De stad ParijsDe stad Berlijn". Weinig boerinnen met hun wederhelft of zeuns kre gen de kans ongemerkt de „fuik" te passeren, zonder naar binnen getrokken te worden. Er was altijd wel ken costwum aanwezig, „pre cies van pas en te geef". Voor de liefhebbers de bioscopen van west naar oost resp. Scala. Tha lia. Amen cam. Imperial. Thalia was de elitebioscoop, maar vertoon de gezien de affiche, dezelfde Ameri kaanse gooi. en smijtfilms. Daar kon de Hoogstraat niets aan doen. Zee- heden van alle nationaliteiten deden mee, bezochten de melksalons, de cafe's, kochten kledingstukken of eet waren. Eens zagen wij een Arabier passagieren met een pasgekochte gleufhoed op zijn gekleurde hoofd- doek. Ze lieten zich ook fotograferen. Op De Hoogstraat bij „Tip-top". „Tip- t°Pi je drukt op de knop, en je staat er op". Over de Hoogstraat raakt men nooit uitgepraat, A. FAASSE Het dagblad Trouw vindt de wij ze van voorlichting tijdens de nachte lijke persconferentie kortweg erger lijk. Daar moest de directeur van de R.V.D. onder pressie haastig de pre mier gaan halen, nadat hijzelf een fiaseo had geleden. En wel zeer te recht, gezien de onaanvaardbare op zet van de vertoning. De onaanvaard bare manier, waarop de voorlichting over de gebeurtenissen in het konink lijk gezin de laatste tijd verzórgd is. heeft voor de nodige afbraakpublici- teit gezorgd. Allerwegen is men met de voorlichting achter de feiten aan ge struikeld en de R.V.D. heeft daarbij de kroon op het werk gezet. Het Algemeen Dagblad (on- afb.) vraagt zich echter af of al die verwijten aan het adres van de R.V.D. nu inderdaad terecht zijn. De directeur van de R.V.D. wordt in zaken over de voorlichting betreffende Soestdljk ui termate weinig speelruimte gelaten. Wanneer deze directeur optreedt als woordvoerder van het kabinet, dan is die speelruimte er gemeenlijk in re delijke mate. Wanneer hij optreedt als woordvoerder van het Hof, is hij wei nig meer dan een „doorgeefloket". De kern van de moeilijkheden ligt niet ge heel bij de R.V.D., zo schrijft het AJ)„ maar bij het Hof, bij de directe raad gevers van Koningin en Prins in deze zaken. Het (socialistische) Vrije Volk vergelijkt de voorlichting inzake ons ^Koninklijk Huis met die bij andere Westeuropese vorstenhuizen. Het blad constateert een kennelijk verschil Waar men elders openlijk gevoel voor de omstandigheden toonde, iaat men hier het volk meeleven onvoldoende bekend met de feiten, onwetend om trent de achtergronden. De natuurlijke, volstrekt vanzelfsprekende sympathie die nu algemeen uitgaat naar een be droefd gezin is daardoor vermengd mot teleurstelling. De Koningin heeft rust voor haar kind gevraagd. Maar de vra gen, zeer vele belangrijke vragen blij ven. zy schuiven zich, zo meent (Van een onzer verslaggevers) Esso Nederland N.V. gaat verdere in vesteringen in haar raffinaderij (Botlek) doen tot een totale waarde van 19 mil joen. Met Fluor-Schuytvlot N.V., Haar- lem, werd een contract afgesloten, waar bij dit constructiebureau opdracht kreeg een aantal veranderingen in de raffinade rij aan te brengen. De wijzigingen zijn niet alleen van tech nische aard, maar zij zullen bovendien leiden tot een verhoging van de efficiency en een verlaging der kosten. Het gaat om de wijze van fractioneren. Een meer ge varieerde produktie van lichte fracties en der Slate? de t0lale capaciteit Het project zal tot gevolg hebben dat ?OBlerv?e?!üffexapaciteit der raffinaderij tegen eind 1964 tot acht miljoen per jaar hri'ir r' gestegen. Een deel van die uit- breidmg dient voor de produktie van v00r de fieuwe Esso aroma- terifabriek op het terrein der raffinaderij „'i®0® det'l van de verhoogde ca- 1S,voor export Een belangrijk J"3*? deze gerede petroleumproduk- Scand?navië.aar &'geland en hii?e/ir France bes'todeert op het ogen- blik de mogelijkheid het net van de Air vasteianrtlt te-breide.n over het Chinese vasteland en de verkoop van Caravelle- king3 aan de refierhifi in Pp- JïiSS&ter X",1 de Air France brengt <vf hu aaan 'okUi Het is niet bekend ot nu zal doorreizen naar Peking. het Vrije Voik, tussen de bereidheid rust te geven en brengen onverrotjé;., lük die rust In gevaar. De oorzaak is de volstrekt falende voorlichting, vrie daarvoor verantwoordelijk zijn mogen beseffen, dat zij de tragiek van de ge beurtenissen binnen het koninklijk ge zin hebben verhevigd. De Tlid-Maasbode (r.k.) neemt aan, dat het koninklijk Huls de publt- katie van de overgang naar de R.K. Kerk wilde laten wachten op die van de verloving en wel terwllle van dat deel van de publieke opinie, dat een overgang zonder verloving vermoede lijk slecht zou opnemen. Een begrijpe lijk motief, tenminste, zolang er óp korte termijn een verloving te ver wachten viel. De hele speculatie is op twee manieren mislukt. Dit toont wel aan, dat het, achteraf bezien, beter ware geweest twee zelfstandige ge beurtenissen niet te willen koppelen in één publikatie. Voor een groot deel- van het publiek was dat niet nodig ên zelfs minder sympathiek. Het merk waardige is nu, dat juist dat deel van het publiek, terwille van wiens gevoe lens de overgang naar het rooms- katholiclsme voorlopig geheim is ge- honden, het hardst heeft geprotesteerd over de gebrekkige voorlichting. De Nieuwe Rotterdamse Courant (Hb.) roept nog even In herinn» ring dat enige tijd geleden ge ruchten over een op handen zijnde- verloving van de zijde van het Hof. werden tegengesproken. De publikatie van zulke berichten heeft het blad L'iet kunnen waarderen. Maar nu blijkt er met de tegenspraak ook iets naars aan de hand te zjjn. Deze tegenspraak stond op gespannen voet met de wer kelijkheid. Dat Is een bedenkelijk ver schijnsel, In het algemeen, in het bij zonder bij het verrichten van „voor lichting" en nog meer in het bijzonder bfi het verrichten van officiële voor lichting. Beter zou zijn geweest alJ van de zijde van het Hof In dit sta dium was verklaard, dat mededelin gen over een verloving voorbarig zou den zijn. Daar had men aan toe kun nen voegen, dat alle betrokkenen be grip hadden en van anderen begrip vroegen, voor de persoonlijke gevoe lens en het publieke belang, bij deze materie in het geding. Bij voorlichting In deze geest zou de waarheid geen geweld zjjn aangedaan. De communica tie tussen vorstenhuis en volk, waar wel eens wat aan mankeert, zon er door zijn bevorderd, Horizontaal: I. familielid, 5. nu en dan, 7. plotseling, 9. bep. aank. voor- nuaimv., 10. secretaris-penningmeester (afk.J, 12. schijngestalte der maan, 13. zangstem, 14. artikel (afk.), -15. ach terdeel van de hals, 16. scheikundig element (afk.), 17. luitenant (afk.), 18. schraal, 19, viervoetig dier, 20. elk, 21. myth, figuur, 22. oude lengtemaat, 23.- stad in Zwitserland, 25. goedertieren heid, 27. hemellichaam. 28. schaker van Helena. Vertikaal: 1. maanstand (afk.), 2. ge meente in België, 3. nauwe, 4. buiten haven, 5. gemeente in Friesland, 6. rund, 8. eenjarig kalf, 9. uitgelaten, lo. muziekstuk, II, ten eerste (Lat.), 12. hoofd- en schouderdoek, 15. Europea nen, 18. sehermwapen, 19. inwendig li chaamsdeel, 21. myth, figuur. 24. hou ten bakje, 25. gebod, 26. rund. OPLOSSING VORIGE PUZZEL. 1. m, 2 in, 3. een, 4. reep, 5. largo, 6. oneens. MIERLO,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2