Politie houdt toezicht op Ambonezenkamp Athene en Ankara akkoord Resultaat vrachtenmarkt laat veel te wensen over DAF-je wilde eendje zijn MAN GESTRUIKELD EN IN HAVEN GEVALLEN „Europoort" voorhet eerst op ANWB-borden verdrijft verkoudheid radicaal Boekhouder bestal N.V. mille voor tachtig Centaur loont zonder van helling toi schade aan de grond Rus vrocj asiel in V.S. y eel vernielingen in Ijsseloord Avondklok en verbod tot samenscholen Geen Russische graan aankopen in de F.S. Havengeldtarieven, gages en exploitatiekosten omhoog Vredesplan voor Cyprus Westland is ook ongerust over luchtvervuiling Anneke Grënloh na optreden in elkaar gezakt Twee drenkelingen gered Mammoet-richting wij zers T oor valsheid in geschrifte negen maanden geëist Geen aanklacht: directie stal even hard de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 11 FEBRUARI 1964 MEENT22~34iTiEL.T164.40 VEERTIEN agenten van de Rijks politie hebben de afgelopen nacht gepatrouilleerd in het Am- botiezenwoonoord „IJseloord" in Capelle a. d. IJssel, waar het dit weekeinde opnieuw tot ernstige botsingen kwam met pro-Indone- sische gezinden. Er werden ruim tweehonderd ruiten ingegooid. Ook zou men in enkele woningen zijn binnengedrongen en vernielin gen hebben aangericht. Wel overbrenging (Van een onzer verslaggevers) Derde groep Het is zeer waarschijnlijk dat zowel Griekenland als Turkije akkoord gaan met het geallieer de vredesplan voor Cyprus zo als dat is opgesteld door de Brit se minister voor Gemenebestza ken Duncan Sandys en overge nomen is door de Amerikaanse regering. De Amerikaanse on derminister van buitenlandse zaken Ball heeft in Athene over leg gepleegd met de Griekse re gering en hij zal waarschijnlijk ook nog naar Turkije en Cyprus gaan. Apotheker ontdook belasting m Drieduizendste drie dagen eerder Straten noemen naar verzetsstrijders Auto te watertwee passagiers gered (Van een onzer verslaggevers) DE ANWB zal morgen in Rotter dam een begin maken met het plaatsen van de eerste serie mo derne lichtwijzers. Zestien masteff van ruim zes meter hoogte, voor zien van in totaal 56 lichtbakken van elk twee meter lengte, zullen het verkeer van de Maastunnel tot Europoort (via een gedeelte Groe ne Kruisweg en nieuwe aansluiting op Vondelingen weg) de juiste weg wijzen. Ook Engeland Uitbreiding Tank vrachten In bestelling Reactie „Het was een Augiasstal op dat kantoor, waar u werkte", zei de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. R. J. Brunner, tegen de 41-jarige boekhouder W. W. uit Gouda, die voor een uitgebreide valsheid in geschrifte de opmerke lijk lage straf van negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen zich hoorde eisen. - TTE Britse rederij Alfred Holt Co heeft op haar dienst SingaporeFreemantle een schip ingezet (m.s. Centaur, 8.000 brt, kosten twee-en-een- half miljoen pond sterling), dat wel een zeer merkwaardig schip mag heten Meer diensten op Scandinavië NIEUWE VORM VAN BONUS (Vervolg van pag. 1) m Sa i, s» 'O ai OVERSCH.DORPSSTRAAT 12 TEUÏ22I Burgemeester J. van Dijk van Ca pelle heeft voor „IJsseloord", waar ongeveer duizend Ambonezen wo nen, een samenscholingsverbod af gekondigd. dat tot nader order van kracht blijft. Verder is het verboden ach in het woonoord tussen 19 uur en 95 nur buiten te bevinden. Op 12 januari ontstonden ook r«eds moeilijkheden in dit kamp, omdat de pro-Indonesische bewoners propaganda maakten voor een massale terugkeer naar hun vaderland. De kampraacl stond er toen op dat de vier pro-Indo nesische gezinnen uit het kamp verwij derd zouden worden. Dit was voor burgemeester Van Dijk, die biervoor overleg pleegde met de commissie voor Ambonezenzorg, geen eenvoudige zaak, omdat het in Neder land nu eenmaal met mogelijk is gezin nen om hun politieke activiteiten naar elders over te brengen. Nu het zaterdag- tóch tot ernstige ongeregeldheden is gekomen, zijn de jeugd niet uit baldadigheid zijn aange richt. De wrok tegen de pro-Indone sisch gezinden is dieper geworteld dan de activiteiten van een enkeling, aldus ené der Ambonezen, die in het geheel met was_ ingenomen met de onlusten in het overigens zo rustige woonoord. „De overheid had naar ons moeten luisteren", zo was het commentaar van de kampraadvoorzïtter, de heer Poeti- ray, ex-KNIL-miliiair. „Het is voor een Nederlander misschien moeilijk te be grijpen, maar eens zullen wij terugke ren naar een Vrij Ambon." gezinnen wèl naar elders overgebracht. Ondanks deze verwijdering en de nog al aanzienlijke politiemacht, ging men in de nacht van zaterdag op zon dag gewoon door met het vermelen van rijkseigendommen. Eén der poli tiemannen moet toen, na een waar schuwingsschot te hebben gelost, één der belhamels te pakken hebben ge kregen. Uit het verhoor dat later werd afge nomen, is wel duidelijk vast komen te staan, dat de vernielingen door de De moeilijkheid is dat zich in het kamp nu ook een derde groep heeft ge vormd die de activiteiten van de pro- Indonesie gezinden willen afwachten en zo mogelijk ook de kans willen be nutten naar Indonesië terug te keren. Zover is het echter nog niet. Tot nader order zullen de politiemen sen Capelle heeft versterking gekre gen van rijkspolitiemannen, uit geheel Zuid-Holland aanwezig moeten zijn. Wat er zal gebeuren als de politiemacht weer teruggetrokken wordt, is thans nog moeilijk te voorzien. De Grieken stellen echter wel enige voorwaarden: het plan moet goedgekeurd worden door de Veiligheidsraad van de »N. en de strijdmacht op het eiland mag niet vereenzelvigd worden met een NAVO-leger. Van Russische zijde kwam onmiddellijk commentaar. Nadat de westelijke mogend heden vergeefs geprobeerd hadden Makarios te dwingen NAVO-troepen op net eiland toe te laten, komen ze met een compromis dat in wezen hetzelfde ocoogt maar dat vaart onder de vlag van oe Ver. Natfes, aldus Tass. Turkije zou ook bepaalde voorbehou den maken. De regering in Ankara is er tegen dat Cyprus wordt vertegenwoor digd in de op te richten politieke com missie waarin vertegenwoordigers van landen die militairen voor het vredes- korps afstaan, zitting zullen hebben, volgens de Turkse regering heeft de overwegend Griekse regering op het euand haar wettigheid verloren. Turkije houdt vol dat de Turkse en uriekse troepeneenheden die momenteel °P aet eiland verblijven, gehandhaafd kweten worden. Helemaal rustig is het op Cyprus ove rigens nog niet. Gistermorgen braken weer_ gevechten uit, waarbij een Griekse typrioot werd gedood. Griekse politie mannen wilden een politiebureau bin- Wndringen waaruit zij zondag door lor ken waren verdreven. n De officier van justitie in Rotterdam "ste dinsdagmorgen voor de rechtbank oen maand gevangenisstraf en 7670 wete tegen een 51-jarige apotheker, die b a?n wer<^ verdacht in de jaren 1956 mtj voor ongeveer dertienduizend gtóen de belasting te hebben ontdo- De apotheker had die jaren telkens contante weekontvangst minimaal v! m gulden te laag in de boeken 21 j Dit clandestien overgespaar de bedrag zette hij op de bank en ver reeg uiteraard ook de rente voor de clasting. Uitspraak op 25 februari. (Van een onzer verslaggevers) Ook in het Westland bestaat ongerust heid over de luchtverontreiniging, die in het Waterweggebied wordt veroor zaakt. Zo hebben veie leden van de Naaldwijkse gemeenteraad E, en W. tij dens het begrotingsonderzoek vragen ge steld over deze kwestie. Hun bezorgheid is met name aangewakkerd na de brand bij de Belta-Chemie van 5 november 1963, Deze raadsleden vragen zich af of de verdediging der Westlandse belangen op dit stuk in goede handen is, gezien het gebeurde en de uitlatingen, die diver se vooraanstaande deskundigen hebben gedaan. B. en W. zeggen in hun beant woording dat de brand in Vtaardingen de ernstige gevaren der luchtvervuiling ook voor het Westland duidelijk hebben aangetoond en dat er zeker reden is tot bezorgdheid. Maar, zegt het dagelijks bestuur van Naaldwijk ook, aan de andere kant heb ben wij ook kunnen constateren dat er geen aanleiding bestond of bestaat ini- tiatiefnemende maatregelen te treffen nu de regering streeft naar de totstand koming van een wet op de luchtveront reiniging en daaroe binnenkort de Taad voor de luchtverontreiniging wordt in gesteld. Met de meeste ernst, voegen B en W. daaraan toe, werken deskundigen aan de oplossing van het probleem der luchtvervuiling. En zij sommen daarbij op: Commissie Bodem, Water en Lucht, Rotterdam: TNO, Delft; KNMI, De Bilt: industrieën; Contactgroep Luchtveront reiniging "Vlaardingen; provinciale raad voor de Volksgezondheid. Het Duitse vrachtschip Susanne Erit rea is maandag als drieduizendste schip van dit jaar de Rotterdamse haven bin nengelopen. Vorig jaar arriveerde het drieduizendste schip drie dagen later. De Susanne Fritzen kwam. met een lading erts uit Monrovia en koos lig plaats in de Botlek bij Muüer-Hanna (Van een onzer redacteuren) Naar wij vernemen heeft een commis sie uit het voormalig verzet bij het col lege van B. en W. een lijst ingediend met de namen. van. vijftien verzetsstrij ders, die in aanmerking zouden kunnen komen om naamgever te worden van een z.g, Veczetswijk ui de nieuwe Alex- anderstad. Deze verzetsstrijders worden representatief geacht voor alle aspecten, die het verzet heeft gekend. Indien het college zich met deze voordracht kan verenigen zal het een desbetreffend voor stel bij de raad indienen. (Van een bijzondere medewerker) De afgelopen weken, zijn voor reders wier schepen in. de droge ladingvaart emplooi vinden, teleurstellend geweest en de tot voor kort gekoesterde ver wachtingen dat de betere stemming op de vrachtenmarkt zich voorlopig zou handhaven, is voorshands de bodem ingeslagen. Dit geldt met imme voor de transatlantische graanvrachten die, bij gebrek aan vraag naar ruimte, gevoelig zijn gedaald. Duidelijk blijkt dit o.a. uït de daling in tien dagen tijds met niet minder dan 12/6 per ton voor het vervoer van een lading graan van Noord-Amerika naar Londen per begin februari, van 2.25 dollar per ton voor graan van de Golf van Mexico naar Japan en van 5/- per ton voor mais van Zuid-Afrika naar het land van de Rijzende Zon. maïs van Zuid-Afrika naar het land van de Rijzende Zon. J>V1TEN gingen eraan in „IJs- seloord" en zelfs t.v.-antennes moesten het ontgelden toen de opgekropte woede tot uitbarsting kwam. Doordat de variomatie van een DAF-personenauto vastliep en gas- vermindering onmogelijk werd, schoot het wagentje vanmorgen als een amfibievaartuig met volle snelheid het water van de Boezem in bij de Sophiakade te Rotter dam. De snelheid van het wagentje was nog zo hoog dat het naar de overzijde dreef. Toevallig liepen daar enkele adspirant-agenten van de Rotterdam se politie. Een van hen sprong te wa ter en duwde de nog steeds drijvende auto naar de kant. Hierop konden de 33-jarige me vrouw M. Huizer-Veenman en haar driejarig dochtertje uit Capelle a.d. IJssel op de kant worden geholpen. Met vereende krachten hebben, de adspirant-agenten gezamenlijk het wagentje op de kant gezet. Een kraan- wagen heeft het „DAF-je dat een eend wilde zijn" naar een garage ge sleept. (Van een onzer verslaggevers) Het nachtoptreden in de Rivièrahal te Rotterdam dat Anneke Grónloh za terdag zou verzorgen, heeft geen door gang kunnen vinden. Nadat de tienerzangeres zaterdag avond m het Hervormd Centrum te Khoon haar nummers had gezongen, zakte zij achter bet toneel plotseling be wusteloos in elkaar. Zij bezeerde hier bij haar benen zodanig dat zn het nachtoptreden moest afzeggen. )p de loswal van de Coolhaven in Rotterdam is maandagavond de 45-jarige R monteur B. Sitton uit de Burg-Meineszlaan gestruikeld en m het \mer gevallen, jeu onbekende jongen zag het gebeuren. Hij begon luidkeels te roepen, man te water. De 32-jarige expediteur I. W. Verstraten uit de Oranjeboomstraat te Heindnk £rakacht, die in de omgeving liep, en het geroep hoorde, bedacht zich geen ^ficublik en sproust jjeheel gekleed de msui tia« De heer Sitton was reeds een onder water verdwenen. Bij da tweede maal wist de heer Verstralen de drenkelin^ onder water te pakken ongeveer vijf meter uit de kant. Omstoders hebben beide [pannen op de kant getrokken. De heer Sitton is naar het Dijkzigtziekenhius ge- taicht, De redder is bij omwonenden naar binnen gehaald en van droge kleren vWtzi«n. t Maandagmiddag is de negenjarige scholier Arno J. L. Ebyrs uit de Josep ami ^enderwijs ter hoogte van het Holbeinhuis in het CoolMgel-metrokanaal .ge gakt. Omstanders hebben de jongen op de kant gebracht. Ha is naar het Dijkzigt "ekenhuis vervoerd. Bij de beide uitgangen van de Maas tunnel zal de ANWB vier speciale licht bakken ophangen aan portalen waaraan ook de verkeerslichten zijn bevestigd. Deze bakken zullen in zuideLijke richting verwijzen naar Dordrecht, Breda en Antwerpen en in de richting Europoort. In noordelijke richting wordt verwe zen naar het centrum van de stad en naar Den Haag, Schiedam en Amster dam. Elk van de vier lichtbakken heeft een oppervlakte van vier vierkante me ter. Het plaatsen van de lichtbakken zal voor het verkeer enige stagnatie mee brengen. Nog in februari zal een van de tunnelbuizen gedurende e en gehele nacht worden gesloten. Het werk zal vermoedelijk een nacht in beslag nemen. Vermoedelijk, zo meent men althans in scheepvaartkringen, hebben vooral twee factoren tot de minder bevredi gende gang van zaken bijgedragen. Ener zijds wijt men de zwakke stemming aan het uitblijven van verdere Russi sche aankopen van Amerikaans graan, anderzijds aan de afwachtende houding der Europese graanbevrachters. Reeds eerder hebben wij er op gewezen dat een zich tijdelijk uit de markt terug trekken een veelal met succes toegepas te taktiek is indien bevrachters van me ning zijn dat de vrachten in een te snel tempo aantrekken. De gemakkelijke stemming in de transatlantische sektor heeft, zoals te verwachten was, ook in andere afde lingen haar invloed doen gelden. Zo daalde de schrootvracht van Noord- Amerika naar Japan met 13.000 dollar tot 135.000 dollar lumpsum. Blijft de ac tiviteit op de graanmarkt voorlopig be perkt, dan valt te vrezen dat de terug gang in andere sektoren het tijdens de jongste bedrijvigheid behaalde avans goeddeeld teniet zal doen. Hierbij komt de verhoging der gages, stijgende ha vengeldtarieven in verschillende havens, terwijl de exploitatiekosten in het alge meen ook nog geen neiging tot dalen tonen. Het is overigens niet alleen to ons land dat de gages worden verhoogd. In Engeland dreigt de vakhond met maat regelen die een stilleggen der schepen tot gevolg zouden hebben, indien de re ders niet bereid zijn de verlangde ver hoging der gages, kortere werktijden en meer vrije dagen toe te staan. Het door reders voorgestelde compro mis dat een stijging van. ongeveer 7 procent impliceert is van de hand gewe zen. Ook in Duitsland hebben de reders met een verhoging der gages van 5 pro cent inet ingang van 1 januari jl. in gestemd. Uiteraard betekent dit alle: een verzwaring der lasten, hetgeen bij een. neerwaartse trend der vrachten vooral voor de traditionele tramp, die toch reeds in een ongunstiger situatie dan de moderne bulkcarrier verkeert, inhoudt dat de afschrijvingen niet wor den verdiend om van een redelijk ren dement op het geïnvesteerde kapitaal maar niet te spreken. Op geruchten dat Rusland opnieuw graan in Amerika en Canada heeft ge tocht is de tendens de laatste dagen, althans voor latere posities, iets gunsti ger. Afgewacht moet worden of dit stand houdt. Intussen gaan reders in verschillende landen door met uitbreiding van de vloot In Noorwegen werden bijvoor beeld in het eerste halfjaar van 1963 circa twee miljoen ton draagvermogen aan nieuwe schepen besteld, voorname lijk bestaande uit bulkcarriers met een draag''ermogen van 30/35.000 ton. Ir. het tijdvak 1 juli-30 november jl. volgden nog bouwopdrachten voor circa 1,3 miljoen ton draagvermogen wederom voornamelijk bulkcarriers. Japan be schikt thans over een koopvaardijvloot die 3.354 schepen metende 8.478.000 brt. telt, een vermeerdering van 287 sche pen met een draagvermogen van 1.416.235 ton. Reeds eerder is er in deze overzich ten op gewezen dat de naar verhou ding lage bouwprijzen en gemakkelijke betalingsvoorwaarden, nl. 20 procent cold rex contant en de rest gedurende acht ja ren, welke betalingsvoorwaarden vrij algemeen ingang hebben gevonden, re ders hebben verleid tot vlootuitbrei- ding over te gaan. Men kan slechts hopen dat hierdoor niet opnieuw een zodanig surplus aan tonnage ontstaat dat de vrachten gedurende geruime tijd gedrukt blijven. De tankvrachtenmarkt handhaafde in de afgelopen maand haar reputatie van. scherp fluctuerende vrachten. Na een stille opening liep de vracht voor donkere olie van de Perziscne Gclf naar het "Verenigd Koninkrijk/Continent tot 30 procent boven de Intascale schaalvracht op. De opleving was ech ter van korte duur en de vracht Hep via Scale minus 2!4 procent tot de no minale schaalvracht terug. Op een en kele dag bedroeg de dalmg teigevolge van overvloedig aanbod van ruimte- niet minder dan twintig punten! Uiteindelijk werd voor begin februari verscneping Intascale plus 5 procent betaald. Vol ledigheidshalve dient er overigens op gewezen te worden dat de vrachten be langrijk böVen het in januari '63 gel dende niveua liggen. In de transatlantische sector weid begin januari voor een tanker van 65.000 ton draagvermogen Intascale mi nus 19 procent betaald, maar twee we ken later betaalden bevrachters voor tonnage van handige grootte Intascale plus 42Yi procent! Eind januari was de vracht -wederom gedaald tot plus g pro cent. Aanvankelijk werd in januari tengevolge van strenge koude in Nocwd- Amerlka van de Caribische Zee naar de Amerikaanse Oostkust Intascale plus 40 procent, maar midden januari kon den reders niet meer dan plus 13 pro cent bedingen. Men ziet, de fluctuaties waren in de afgelopen maand aanzien lijk. Uit een overzicht van de firma John I, Jacobs Co. Ltd. Lalden, .blijkt dat midden vorig jaar tankers met een draagvermogen van ongeveer 17 miljoen ton in bestelling waren. Rond zes miljoen ton werden gedurende de eerste zes maanden van 1963 besteld. Ofschoon nauwkeurige cijfers nog niet ter beschikking staan, mag aangeno men worden dat de in het tweede hal jaar "63 bestelde tonnage niet belang rijk minder was. Gedeeltelijk vtoat le vering eerst na 1964 plaats, maar dit jaar zullen naar schatting niettemin 8 miljoen ton worden opgeleverd. Boven dien wordt regelmatig tot vergroting van het laadvermogen van reeds in de vaart zijnde schepen overgegaan. Hoe de markt op deze aanzienlijke vlootuitbreiding zal reageren, moet wor den afgewacht. Typerend is overigens ook het zoveel groter laadvermogen van de moderne tanker. Tien jaren ge leden had de gr.ootste in de vaart gijn- de tanker een draagvermogen van 45.000 ton. Thans is dit 132.000 ton! Eind 1956 kwam de eerste 85.000 tonner in de vaart en in 1961 de eerste 100.000 tonner. In minder dan vijf jaren is het aantal tankers met een draagvermogi n van 60/75.000 ton van een tot zeven en twintig en dat van tankers met een draagvermogen van 75/100.000 ton tot zeventien gestegen. Vier tankers met een draagvermogen van meer dan 100.000 ton zijn thans reeds in de vaart. Op de luchtbevrachtingsmarkt blijft de bedrijvigheid bevredigend. De orders welke circuleren gelden goeddeels het vervoer op korte termijn van lucht vracht, maar er is eveneens vraag naar accommouatie voor het vervoer van scheepsbemanningen binnen Europa. Daar januari als regel niet tot de ac tieve maasden behoort is de huidige gang van zaken bepaald niet onbevre- (Van onze rechtbankverslaggever) Daarmee tekende mr. Brunner de omstandigheden, waaronder W. had geknoeid, zeer raak. Het was name lijk op het kantoor van het Goudse aannemingsbedrijf, waar W. sinds 1946 werkzaam was, altijd nogal vreemet toegegaan. Het gebeurde meermalen dat de leiding voor privé-doeleinden geld uit de kas haalde. De boekhouder, die voor een belach elijk laag maandsalaris de hele admi nistratie van het bedrijf verzorgds* raakte daardoor volkomen, uit het lood geslagen. Hij had altijd een keurig, maar wat saai leven geleid: hij had eigenlijk zijn hele leven niets anders ge daan dan hard werken en bij zijn ouders thuis zitten. Door de wilde gang van zaken op het kantoor sloeg de nette boekhouder los. Hij volgde het voorbeeld van zijn di rectie en begon ook uit de kas geld te halen voor eigen doeleinden. Tussen 1957 en het moment van zijn aanhouding in 1963 leidde de boekhou der het leven van een losbol. Hij joeg er per maand gemiddeld twaalfhonderd gulden, door. Toen bleek, dat zelfs de kas van de N.V. niet toereikend was x v *v>*J w** «dr l Vi.i„X.i x.4 V. ..^,i "X— "-^v- De Centaur is bestemd voor het vervoer van passagiers, vloeibare lading, koellading, stukgoed en le vend vee. Dit is niet zo merkwaar dig. Het merkwaardige is, dat de gehele bodemstructuur van het schip extra is versterkt om meer weerstand te kunnen bieden als de Centaur aan de grond komt te zitten. En dit zal n.l. eens in de drie maanden het geval zijn. Het schip moet dan vee laden in Derby en Broome en in die havens is ge durende het gehele tij te weinig diepgang voor een schip ais de Centaur is, aldus lezen we in De Kroonvlag, het personeelsorgaan van de K.N.S.M. IN het scheepvaartverkeer tussen Duitsland en Scandinavië zullen met ingang van het komende zomer seizoen nieuwe schepen worden inge legd. Van 1 juni af zullen er op het traject KorsorKiel twee afvaarten zijn. Een hiervoor bestemd schip is in december van stapel gelopen. Het biedt accommodatie voor achthon derd passagiers en negentig auto's, en het legt de afstand van ongeveer 70 zeemijlen at m 4% uur. Een nieuw schip zal gaan varen op het traject Nakskov (Denemarken)Kiel. Met dit schip kunnen eveneens acht honderd passagiers en zelfs honderd auto's worden vervoerd. De stad Kiel gaat haar Oslo-kade uitbreiden ter vergemakkelijking van het verkeer KörsorKiel en Oslo Kiel. De Kronprinz Harald, die thans op dit traject vaart, krijgt een zus terschip. Met de eind november geopende (nieuwe) veerbootverbinding Fan- borg-Kappeln/Noord-Sleeswijk heeft het Deense eiland Fiinen voor de eerste maal een rechtstreekse ver binding met Duitsland gekregen. Op dit, voornamelijk voor uitstapjes be stemde traject, vaart een schip dat 470 passagiers kan opnemen en de 33 zeemijlen lange zeereis in onge veer drie uur aflegt. Voor het tra ject Gedser—Travemünde heeft de Moltzau-Line een nieuw schip be steld, dat deze reis in beide richtin gen vijfmaal per dag zal maken. Rotterdam is opgenomen in een nieuwe scheepvaartlijn van de Fran se rederij Nouvelle Compagnie Ha- vraise Peninsulaire de Navigation tussen enkele Noordzeehavens en de Rode Zee, die wordt onderhouden door twee 5.000 tons dw schepen: de Chateau Lafite en de Chateau Mar- geaux. Er komen maandelijkse al- vaarten. De Chateau Lafite heeft Rotterdam intussen reeds aangedaan. De Chateau Margeaux wordt op 9 maart verwacht. Agente in de Maas stad is de N.V. "Worms en Co. T{7E lezen in het eerste nummer van „Holland-Amerika Lijn", het blad dat de maatschappij van die naam regelmatig aan haar re laties gaat toezenden: „De tevreden directeur van een Engels fabriekje van electro-tech- nische apparatuur heeft zijn 46 em ployés een zeereis in het vooruit zicht gesteld. Als extra beloning voor het vele werk in 1963 verricht z-ullen zij gezamenlijk een tien daagse vaartocht door de Middel landse Zee gaan maken, „alle kos ten betaald". Is dit aldus het blad geen idee voor andere directeuren: een cruise als bonus, jubileum- of af scheidsgeschenk? Wij geloven van welmaar wij geven toe dat wij misschien bevooroordeeld zijn". In de eerste vier jaar werd op de Rotterdam flink geserveerd meer dan elf kilometer worst werd er verorberd en een kleine 700.000 liter melk en ruim een miljoen li ter bier gingen klokkend door het keelgat. voor zijp uitgaven, boorde W. een an dere bron aan. Hij verzorgde namelijk de boekhou ding van de oudste vennoot, die zich. reeds uit de zaak terug had getrokken. Deze oude heer had een onbegrensd vertrouwen in W. Hij stuurde hem ge regeld blanco betalingsopdrachten, waar op alleen zijn handtekening stond. De rest moest W, invullen. De boekhouder vulde in totaal acht maal zijn eigen naam in op het for mulier en incasseerde op deze manier in totaal vijfduizend gulden. Op de af rekenstaten van de giro knoeide W. na tuurlijk ook. De zaak kwam uit toen de vennoot op de hoogte werd gebracht van het gedecimeerde giro-tegoed. De boekhouder vluchtte daarop naar het buitenland, kwam na korte tijd te rug en meldde zich. bij de politie. Het bleek toen dat het bedrag, dat hij bij de N.V. had verduisterd, veel hoger lag dan wat hij de oudste vennoot had ontfutseld. Er moest door W. ongeveer tachtig mille zijn gestolen. „Zekerheid omtrent dit bedrag is er niet," zei de officier van justitie» „De verdachte staat er trouwens niet voor terecht, want de N.V. heeft geen aan klacht over de verduistering ingediend." De president maakte nog een paar opmerkingen: „Er was elk jaar een accountantscontrdle. Dat er niets is ontdekt is een raadsel. Het gaat op het ogenblik zeer slecht met het bedrijf. Er is zelfs uitstel van betaling gevraagd. Is de N.V al failliet verklaard?" „Ik weet het niet," antwoordde de verdachte. Hij Het het woord verder aan zijn raadsman, mr. J. I. van Praag Sigaar die nog zei, dat W. op het kn- toor, waar iedereen maar deed waar hij zin in had, de zaken lopende had gehouden. Hij werd slecht beloond voor zijn inspanningen: hij verdiende een mager loon en kreeg de misstappen, die de leiding beging, in de schoenen ge schoven. Uitspraak op 25 februari. Nossenko had tegenover Amerikaanse autoriteiten verklaard dat hij stafofficier van de staatsveiligheidsdienst was. Hij was tijdelijk in Genève en zou woensdag vijf februari weer vertrekken. Voordien had hij politiek asiel gevraagd. De vermissing van Nossenko werd zon dag door de Süwj et-delegatie in Genève bekendgemaakt Hij werd aangeduid als adviseur van de delegatie' en juridisch deskundige van het ministerie van bui tenlandse zaken in Moskou. Hij is ge huwd en heeft twee kinderen. Zijn vrouw was niet meegekomen naar Ge nève. Uit zijn hotel had hij slechts wei nig persoonlijke bezittingen meegenomen. Voor de rest stond alles nog in zijn kamer. Men meent, volgens berichten uit Ge nève, dat Nossenko goed op da hoogte is yan Russische miHtaire zaken en vol ledig bekend is met de taktiek die de Russen op de conferentie willen volgen. Men acht het op grond van de beschik bare gegevens waarschijnlijk, dat de Rus naar Frankrijk is gegaan ent zich In Pa rijs tot Amerikaanse functionarissen 5 o gewend. Het nieuws dat Nossenko asiel in de V.S. heeft gevraagd sloeg bil da communistische afgevaardigden naar de ontwapenings-besprekingen in Genève als een bom In. De Franse politie heeft geen bewijzen dat Nossenko zich in Frankrijk bevindt. Maar het zou voor de Russische gedele geerde by de ontwapeningsconferentie uiterst gemakkelijk zijn om met zijn di plomatieke paspoort ongemerkt in Frankrijk te komen. ,h^ 19 labuari Parijs be- zocht. Wat hu daar heeft gedaan weet men met Ook kon niet gezegd worden of dit bezoek verband hield met zijn ver dwijning. J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1