Vuurwapens verhandeld: 40 boete ij lokale verbindingen V i aardingen-Schiedam 1 Boete voor defecte j H00FDPIINP0EDEB bromfietsbei I me gaat „doorduwers" duwen geven Oude m Statioiisassistent sloot overwegbomen niet af AGENDA Chauffeur wrong zich tussen rij kinderen ROTTERDAM Bij mist geen groot licht: boete Verkeersnota over nieuwe wegen.: Uitstralend van hart tot hart... Jeugdpuistjes Hilariteit in zittingszaal Kantongerecht Kabeltje aantrekken Ter verdediging: Ik ben nog nooit dronken geweest" BOETE VOOR VERBOUWEN VAN WONING Meikzuurfabriek Nooit andere fouten gemaakt overgedragen i „In tweeën gescheurd Passie voor auto's brengt matroos in gevangenis Zware schade aan twee auto's Pontje weer in de vaart Viertal auto's in botsing betrokken Garage van Dalen N.V. Meisje aangereden 0E ROTTERDAMMER DONDERDAG 13 FEBRUARI 1964 f DURGEMEESTER en vvethou- ders van Vlaardingen zijn het met het rapport van de Ame rikaanse master-eity planner D. A. Jokinen en ir. H. M. Goudappel eens dat met de gemeente Schie dam in totaal vijf verbindingen nodig zijn. Om uitstralende ver bindingen te krijgen van het hart »van Vlaardingen naar het hart van Schiedam moeten ten noorden van Rijksweg 20 drie en ten zui den van deze rijksweg twee ver- (Van een onzer verslaggevers) Tweede scheiding? Journalist u 3 JUBILEA (I) JUBILEA (II) en morgen t">en dagelijks JUBILEA (III) JUBILEA (IV) Wind mee Gevaarlijk Onverantwoord ?"st*W ^"w W^i **#5S*éffL i"^3! I? W^Z3&% v*x?,IC "t'twïér*» >1 in Sow- dcre ver- cleru wes- zich 5 op hier irm> (Van onze rechtbank verslaggever)^ Pagina 3 A éts, Dit is een typisch voorbeeld van d<„ jS^rdpleinhandei", zei de wnd. subst$ tuut-officier van justitie bij het kantoi# zerecht te Schiedam, rar. H. Frankeni. woensdag tegen de 26-jarige Schiedam!' mer M.B.Th. D., die voor de ba. stond. Met hem stond terecht de niet «rschenen verdachten. j De heren waren in het bezit geweest van een vuurwapen en ze hadden hel verkocht. ,.Het heeft zich daar af ge» spceld". zei de oflicier. doelende ofc dat Rotterdamse plein en voor de rest jn "allerlei cafés, ze dachten dat het een wiïdvvestapparaatje was, maar zf ontstaan er veel narigheden. Voor bei|, den vijftig gulden boete of tien dagei| hechtenis". fi Verdachte D. vertelde dat hij hef! pistool met de 32 patronen had gei kocht van N. ongeveer voor honden! ruiden en dat hij het weer verkochf had aan Van St. voor 25. „Ik wist niet precies dot het niet mocht, ik B Üjjr PER ETUI VAN 0 EN 12 1 i Deze faktoren, zo concluderen B. W. in de verkeersnota, zouden er toe kunnen leiden dat deze zuidelijke ver- it het niet mocht, ik heli rrjivsweg twee ver- dat pistool op de zandvlakte geprobeerd pmdingen worden geprojecteerd en het ging af voordat ik het wist. toen' l dacht ik: „Nou. ik zal het maar gauwpt gaan verkopen" deelde verdachte mee en de officier voegde er aan toe dat ten deel van de verdachten al terecht hadden gestaan voor de rechtbank te Rotterdam en dat N. en D. wegens het in bezit hebben voor het kantonge recht waren gekomen. „Ach ja, het is van de ene kroeg nsar de andere kroeg gegaan", beves tigde D., die daarna hoorde dat de kan tonrechter de heren N. en D. ieder veer tig gulden boete berekent. De drie verbindingen ten Noorden van de rijksweg zijn reeds begrepen in het Uitbreidingsplan Holy. Zij gaan onder de Beneluxweg door en één er van geeft ook aansluiting op deze Be neluxweg, De Zuidelijke, verbindingen gaan eveneens onder de Beneluxweg door. Ook van deze verbindingen zai er, naar B. en IV. menen, één aansluiting op de- "ae weg moeten geven.' "vt* <"V"VV11 Bij de projectie van de twee andere' In de Tweede Van Leijden Gaelstraat t«?uidel^l,e verbindingen hebben B. en W.' Vlaardingen ontstond \voensdagmorireiif ^stilgestaan. Naast d© gedacht© om «en aanrijding, waarbij twee vrachtauto'! inEse Marathonweg door te en twee personenauto's waren betrokkerk treIjker'* had het rapport Jokinen binding met Schiedam een gewijzigd tra cé dient te krijgen dat wél zoveel mo gelijk de voordelen, maar niet de na delen van een verlengde Marathonweg heeft. Met de rijkswaterstaat is reeds con tact opgenomen in verband met de mo gelijke consequenties hiervan voor de si tuering van de onderdoorgang onder de Beneluxweg. ten Zuiden van het ver keersplein Beneluxweg-rijksweg. 20. 55 (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) Dese tijd van woningschzarste brengt mtt zich dat vele woningzoekenden heel ijverig imde pandjes omvormen tot re delijk bewoonbare elementen. Die ijver wordt niet altijd gewaardeerd. Dat bleek woensdag voor het kanton gerecht te Schiedam, waar de 25-jarige Rotterdamse dameskapper H. W. T. te boren kreeg dat hij ..geen inwendige verbouwing had mogen toepassen in een pand in de Hoofdstraat te Schiedam." Verdachte gaf te kennen niet te be grijpen wat hij zou kunnen hebben mis-, daan. Hij had een ouderwetse keuken gemoderniseerd, had het behang ver vangen door hardboard, had een douche cel geplaatst, had twee tegen elkaar leu nende bedsteden weggebroken zodat de, kamer groter werd en hij had een fan- tebtje geplaatst. „ik heb dat oude huisje gekocht, ik' heb het opgeknapt, ik begon er in fe-i bruari mee en het vervelende is dat ik alles al gereed had ia jum.juü. waarna ik in augustus een brief van de Wotutsgdienst kreeg. Kantonrechter mr. P B, Cos zei dat de aannemer ver lachte had moeten waarschuwen dat hij een gemeentelijke vergunning voor dit verbouwen had moeten vragen. „Ja. dat kon niet, want de aannemer was ik zelf". Het moderniseren gaat dertig gulden boete kopten. betrekke Een personenauto stond rechts van d, rijbaan geparkeerd en een vrachtauto dii deze auto moest passeren, stopte er achte om een tegenligger doorgang te kunne verlenen. Op dat moment iette de b duurder van een vrachtauto, de 30-jarij G. R. met op en botste tegen de sti: staande auto's Hierdoor werd ook tegenligger geraakt. Er was materiële schade, persoonlijke ongelukken. een verbinding uit het gebied tussen de Rotterdamseweg en de Goudsesingel, via Seringenstraat en Meidoornstraat, als alternatief gesteld. Deze projectie was tevens gericht op de aanleg van een nieuwe brug over de Vlaardingse Oude Haven in het verlengde van de Afrol. maar zee tie op automobilisten rood licht rijden. Woensdagmorgen werden van acht tot tegen uur op het kruispunt Lange Nieuwstraat Oranjestraat West- tT., vest negen automobilisten bekeurd. Op Uitvoering hiervan is echter technisch het kruispunt op de Nieuwe Haven kre- Bel <ms voor een demonstraticrit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 zeer bezwaarlijk gebleken omdat voor dn doel het percentage bebouwmgs-amo- vering relatief te hoog zou liggen. Een ernstig bezwaar was verder dat een belangrijke verkeersstroom door de woonbuurten zou gaan voeren. In tracé zouden veel gevaar opleverende: kruispunten komen te liggen. OOK TEGEN verlenging van de Ma rathonweg zijn bezwaren gerezen. De vraag is namelijk in de eerste laats of er zo dicht langs de scheids- or die rijksweg 20 ongetwijfeld ormt, een tweede scheidend element ,Is verbinding moet worden gelegd. Verder bestaat er niet voldoende ze. kerheid over de vraag of de wegge bruiker toch geen voorkeur zal geven aan Rijksweg 20. (Van een onzer verslaggevers De Schiedam.se politie houdt een ae- door geel en en twee automobilisten een proces-ver- ia al. De Schiedamse politie doet dit om te voorkomen dat de „doorduwers" stag- hatie veroorzaken op de kruispunten, dit omdat deze doorduwers dan geen gele- enheid geven aan andere weggebrui- ers om van het voorrangsrecht ge bruik te maken. „ik ben nog nooit dronken geweest, ik kom niet in een café. mijn overgroot- ader heeft jenever gemaakt en mijn ader ook. daar heb ik nou nog inwen- ïge zenuwen van", verklaarde de 62- larige Schiedammer T. G. B. ter ver- 'edigmg voor het kantongerecht te etuedam, maar toen hem bleek dat antonrechter en officier, zowel als de deskundige van het Rotterdamse con sultatiebureau tegen alcoholisme, ervan overtuigd waren dat hij te diep in het glaasje moet hebben gekeken, verklaar de hij verontwaardigd: „Zo worden ar me mensen behandeld, juist in Schie dam". De kantonrechter mr. P. B. Cos. die conform de eis tot vijftig gulden boete, waarvan 25 voorwaardelijk, vonniste, deelde de cliënt enkele malen mee dat zijn betoog niets met de zaak te maken had. Verdachte echter wierp een map met papieren en'foto's op de groene ta- fei, met de mededeling dat deze fa milieleden van hem zo al het land wa ren uitgejaagd. „Ik kom nooit m een café. dan kan ik toch beter thuis gaan zitten drinken, ik heb in „De Grot" een flesje bier ge had. van een Duitser en van een Noor en van een matroos van de Karei Door man. dat zijn var, die hele kleine fles jes bier. anders niks". De kantonrechter bepaalde tevens dat de G. onder toezicht van het bureau zal moeten staan gedurende de komen de twee jaar. De Schiedamse winkelier was op 8 november in kennelijke staat op de Lange Haven aangehouden. (Van een onzer verslaggevers) T'EN goede bromfietser kenmerkt »J_i zich door het weinige gebruik van zijn bel", deelde de 18-jarige Schiedammer L, P, M. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam mee, met de bedoeling de magistra ten te vertellen hoe juist hij handelt als weggebruiker. Hij stond terecht omdat de bel van zijn bromfiets niet functioneerde op 27 december, 's middags om drie uur. „Ik had er wel één. toen die opsporings ambtenaar hem probeerde op de Rot- terdamsedijk deed ie het met, maar tien seconden later wei. toen ik net kabeltje aantrok". „Verdachte wü zich een onderscheiding op de borst spelden, maar dan dient hij eerst te zorgen dat zijn materiaal het altijd doet", zei de wnd-subsituut-officier van justitie mr. H. Franken. De tijdelijke werkeloze bel gaat drie gulden boete kosten. Mevrouw J. H. B. uit Rotterdam reed op 4 januari 's avonds om half zeven zonder licht op de Burgemeester Knappertlaan. „Ze had het niet ge merkt". Tweemaal vijftien gulden boe te. Schiedammer M. G. de J. (22) reed 40 km op zijn bromfiets op de Park weg. Hij „dacht dat het wel kon". Twin tig gulden boete. „Bent u journalist?" vroeg de officier aan de 25-jarige Schiedammer F. Iï. „Nee". „Waarom gaat u dan op de zetels van de journalisten zitten?" „Nou. ik zit liever", ..Lieve koekjes worden hier niet gebakken", deelde kantonrechter mr. P. H. Cos mee. om te kennen te geven dat verdach ten dienen te staan in de zaal van het kantongerecht. B. heeft zich op 40 januari op de «aai «a ii5 ter JN HET orgaan „De Srhietlamse Ge* meensrhap** treffen we ditmaal een voorwoord aart, dat ons goed doet. Meestal i? deie pagina voorbebemden mq de mensen der SG zelf, na is een gast aan het woord, namelijk de beer A. de Jong, voorzitter SBLO- Hij whrfift over „Twets belangryke jubilea** en het gaat over de turnverenigingen THOR, die binnenkort 60 jaar en over (protestants-christelijke) DOK, «lat een halve eeuw zal he»taan. De heer De jong vertelt ren aantal vernielden-» waardige zaken. We maken het ons *eer makkelijk en citeren nu: ^IIXEN hü. die weieens leiding heeft gegeven aan et*n 5 port veren i- png beseft hoeveel werkkracht en op offering vaa tyd er door zeer velen BRXt ryn gegeven om de*e\'erenigtngen te leiden en tot bloei te brengen. Hoe pel ik niet meer tot de jongsten behoor beb ik geen herinnering aan de tyd toen T1IOR werd opgericht. Ik "woonde Jöen trouwen* nog niet in Schiedam. Het moet erhter wei een daad van idealisme zijn peweest om in tyd tot de oprichting van een jyranashekvereniging over te gaan en zal zonder twyfel ook niet een- voudïg 2yp geweest om geschikte zalen yrogen in met Purolpoeder. fieomff.- JpPhrt kruispunt Burgemeester Pruts- wS on^aan 'c Vlaardingen ver- rFffi woensdagmiddag de I4-jarige vieinjdster E. M. B. geen voorrang aan bestelauto. Het meisje werd aan treden en moest met een hersensehud- "aar het Algemeen Ziekenhuis 'orden vervoerd. u Sacrum: Hengelsportver. Schie- J' if? en Omstreken, viering vijftigjarig is «staan. 20. 18 „De Rotterdammer", Schie- „/"jjredactie, Lange Kerkstraat 82, «154, b.g.g. U5388 (toest. 51) alleen et' iL.r™ac'ie-aange]egenheden eo; ?',atschap H. J. Troost: Aleidastr. ia 5„.,--.®tai (alleen voor klachten, ad* :e fi™ en abonnementen b.g.g. te!. I'S ^acbtendiensi van 18,30 tot l, ,Jkf4I1?riike telefoonnummers: Alarm :n [Sl® 64666; alarm brandweer 69123; t GG en GD 60290. •Ju M°seum: Schilderijen en aqua- n !a,r' Frieda Hunziker; aquarellen 4»oti van Arend Roosenschoon. Ij S; Jansen, Swammerdamsinge! "Oek Van Musschenbroekslraat. te vinden om het turnen te beoefenen. Toch aroeidr THOR al gauw nit tot een grote vereniging, eervt met alleen een herenafdeling, iater werd ook een damesafdeling gevormd en ik herinner me nog tal van bekende namen op tam- gebied, zowel wat betreft dames- als herenleden van THOR", aidus de voorzitter van de Schiedam?* Bond voor Lichamelijke Opvoeding. /")0K op organisatorisch gebied liet THOR zich niet onbetuigd. De opeenvolgende besturen leidden niet alleen met krachtige hand hun eigen vereniging, maar nooit ook werd op hen tevergeefs een beroep gedaan, a!» het ging om het organiseren van ge- zamenlijke manifestaties, terwijl ook de SBLO dikwijls heeft mogen profiteren van de bestuurskracht van de leden." „DOK", zo vertelt de heer De Jong verder, „ontstond vlak voor de eerste wereldoorlog en kwam vooral in de twintiger jaren tot grote ontplooiing. In die tijd wa» nog lang niet iedereen in ons rhristelijk volksdeel overtuigd van het nut van .sportbeoefening en het Is de grote verdienste van verenigingen als DOK, dat z(j in die kringen de jongeren en de ouderen lot sportbe oefening brachten. In dit opzicht is de verdienste van DOK moeilijk te onder schatten. /TOK DOK is een grote, goed be- stuurde, gezonde vereniging en ook zjj is altjjd aanwezig by gezamen lijke activiteiten en ook op haar kan de SBLO altijd een beroep doen. Vooral voor de vorming der Sehie- damse jeugd zijn beide verenigingen, die honderden meisje? en jongen? onder hun leden tellen, van geer grote betekenis. Wat betreft de be schikbare zalen is «le situatie in Sehieiiam thans veel gunstiger ge worden en er is een goede kans, dat beide verenigingen binnen zeer rede lijke tijd voldoende oefengelegenheid zullen krijgen in goed geoutilleerde zalen. Wü wensen beide verenigingen een succesvolle jubileumviering toe en verdere groei en ld«>ei in «Je toe kom-!. Wij spreken daarbij de hooji en de overtuiging "it dat liet ge. meenlebestuur van Schiedam besef fende welk een helangryke rol de gymnastiekverenigingen hij de vor ming der Schieiiamw jeugd spelen, er voor zal zorgen dat de nicuw-e zalen tegen een redelijke, voor de verenigingen betaalbare, huurprijs ter beschikking zullen worden gesteld." Aldus «le heer A. «Ie Jong, voorzitter SBLO in het voorwoord van bet S<>- btad. (Van een onzer verslaggevers) 'T'OT zijn grote schrik zag de trein bestuurder van trein 2133, die op 16 juni, 's middags om 16.22 uur uit Maassluis vertrok, dat nog steeds wegverkeer over de spoorbaan bij de Maasslnissedijk reed, hoewel naar berekening de spoorbomen ai gesloten hadden moeten zijn. De treinbestuurder besloot daarom krachtig te remmen, maar hij kon niet voorkomen dat de trein de spoorwegovergang passeerde. Inmiddels had ook een automobilist krachtig moeten remmen. Deze. en zijn echtgenote die naast hem in de auto zat. had tijdig bemerkt dat de spoorwegbomen niet gesloten waren. Woensdag werd deze zaak voor het kantongerecht te Schiedam behandeld. De zitting werd bijgewoond door een personeelslid van de NS uit Vlaardin gen en een ijverig noterende beambte van de sooorwegrecherche. De wnd-sub- stituut-officier van justitie mr, H. Fran ken eiste 250 boete of een maand hech tenis tegen de 23-jarige verdachte. G. W. D. uit Vlaardingen. die als stations- assistent verzuimd had de bomen te slui ten. De verdediger mr. G. Dambrink uit Utrecht vroeg een gedeeltelijk voor waardelijke straf omdat verdachte een. heel goed employé is en omdat het gezin door de hoge boete zwaar wordt getroffen. Verdachte heeft al een ontevredenheidsbetuiging op zijn conduitestaat gekregen. De raads man achtte de boete wel in overeen stemming met de ernst van het feit, maar hij achtte de b«>ete te hoog, ge zien het fett dat een jong gezin wordt getroöen dat dient te leven van een i loon dat niet hoog is. Hij vroeg rekening te willen houden met de omstandigheden. Verdachte heeft nimmer andere fouten gemaakt, hij komt uit Groningen, m die tijd was zijn vrouw in verwachting, ze lag ai lange tijd in het ziekenhuis en toen ikwam plots een vroegere buurman uit Winschoten langs het wachtershuisje van D. Spontaan is hij toen vijftien meter naar de auto van de buurman gelopen. De chef van D„ de heer Van H„ heeft te kennen gegeven dat D. heel goed werkt. De kantonrechter mr. F. B. Cos bepaalde de boete op 150 of 15 dagen hechtenis. In het Schiedamte dierenasyi St Anna- zusterstraat is een meeuw gebracht «ïie met een lamme vleugel op de Westvest werd aangetroffen. Bovendien is donderdagmorgen een jong zwart herdershondje met een rode halsband naar het asyl gebracht. Het dier liep [os over straat. De verpleegster C T. D. ts op de Rot- terdamsedijk in Schiedam haar fiets kwijt geraakt. De N.V. Schiedamsche Meikzuurfa-' riek heeft haar gehele bedrijf overge- ragen aan een door haar opgerichte i nderneming, de N.V. Nederlandse, 'lelkzuurfabriek, eveneens gevestigd te; ichiedam. zo blijkt uit het bijvoegsel an de staatscourant. De nieuwe vennootschap heeft een 'maatschappelijk kapitaal van 8 mil-1 joen. waarvan thans is geplaatst en ge stort 1 miljoen gulden. Ter voistor- ting heeft de „Schiedamsche" al haar,- activa en passiva aan de ..Nederland-' se" overgedragen. Het doel van dei nieuwe N.V. is o.a. de fabricage var.-) en de handel in chemicaliën in dei 'TONDER op of om te zien moet de meest uitgebreide zin. Zj Uroersvest met aan de vakindeling ge houden. „Daar is geen vakindeimg", deelde hij mee, „ik t eed door met mijn auto en dat deijd die ander ook". De kantonrechter gaf de raad om *s avonds maar weer eens te gaan studeren in zijn rijlessen, want ook al heeft B. zijn rijbewijs, hij weet er nog niet veel van. „U dient u aan de regels te houden, zowel in het verkeer als in de rechts zaal", strafte de officier en tegen de verwachting in mocht B. toch nog rnet de lage boete van tien gutden naar huis. De kabel van de auto van B. was ge- broken en daarom reed zijn auto op 7 januari boven de toegestane snel heid over de Rotterdamsedijk. Dertig gulden boete. „Ik had wind mee", verontschuldig de K. G. uit Maassluis zich voor het te hard rijden met zijn bromfiets op de Burgemeester Knappertlaan. „Dat is juist plezierig", vond de officier, „dan kan je de gaskraan dichtdraaien en zo benzine besparen, twintig gulden boe te". „Zo, dat Is een flink stukkie te hard", constateerde kantonrechter mr. P. B Cos toen bij hoorde dat de 41-jarige Rotterdammer J. II. met een vaart van 66,7 km door Schiedam was geraasd, „Ja. dat moet wel, edelachtbare, dat brengt mijn beroep mee" en daarna, „Ik ben duiker van beroep, ik moest di rect naar Hoek van Holland". „Kalm aan", zeiden officier en kan tonrechter. die vinden dat „er meer mensen zijn die haast hebben". „Als je een ongeluk maakt, duik je helemaal niet", vond mr. Cos. Veertig gulden boete. (Van een onzer verslaggevers) (Zoals bekend heeft de directie van de verenigde H.V.A.-maatschappijen eni ge tijd geleden medegedeeld, dat zij het volledige kapitaal van de Schiedamsche meikzuurfabriek heeft overgenomen. Volgens de directie paste dit" bedrijf, dat zich voornamelijk: op het gebied van de suikerchemie beweegt, volkomen in ihet H.V.A.-coneern redactie, i 'TOT de mooie gebouwen (ex- maar meer interieur) op de Lange Haven in Schiedam be hoort het „Huis met het Bor des", het gebouw dat burge meester Nolet liet bouwen om Keizer Napoleon waardig te kunnen ontvangen. De keizer kwam niet, maar het matig be deelde negentiende eeuwse stad je was een mooi pand rijker. Het initiatief van maire Noiet vond echter niet overal waar dering want aan het begin van de twintigste eeuw werd het ge bouw bedreigd. Het kon maar net uit de handen van de sloper worden gered, de overheid krijgt het gebouw in bezit en nu al vrij wel dertig jaar lang komen 's woensdags de overtreders uit het Waterweggebied naar de mooie balzaal die als ruimte voor de zittingen van het kantonge recht dienst doet. veer vijf tweetallen kinderen gepas seerd was. De wnd.-substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, noemde de handeling bijzonder gevaarlijk en bovendien kreeg de zaak nog een onverkwikkelijk slot om dat R. ruzie ging maken met het lid der oudercommissie. Deze chauffeur had als het ware de stoet „in tweeën ge scheurd". De kantonrechter mr. P. B. Cos sloot zich conform bij de eis vaa veertig gulden boete aan. Een avontuurlijke geest en een pas sie voor auto's brachten de 20-jarige ma troos A.J.v.d.O. uit Schiedam donder dagmorgen voor de Rotterdamse recht bank, waar hij voor eea op 30 augus- us 19S3 in Vlaardin gen gepleegde in braak twee jaar jeugdgevangenisstraf tegen zich hoorde eisen. Hij was reeds meermalen veroor deeld. Vorig jaar was hij voorwaarde lijk in vrijheid gesteld, verdiende als matroos een goed loon, tot zijn beze tenheid voor auto's hem weer in moei lijkheden bracht. Hij' beging een paar inbraken. In de nacht van 30 augustus stal hij uit een fabriek 3200 guiden en kocht daarvan een auto. Q Kweker A de Bloois heeft de eerste spi-raadsman verzocht de rechtbank T3z:e op ds Alaaslzmlse veiling aangevoerd, i matroos met fl©£ oog Op Oiens verv Deze bracht 135 per kilo op s minderde toerekeningsvatbaarheid tot een lichtere straf te veroordelen. Uit spraak op 27 februari. vrachtauto, met kenteken TP 45-43, op 27 juni op de Zniddijk in Maassluis op een groep fietsende schoolkinderen zijn ingereden. De kinderen, 2S in te- taal, reden twee aan twee met de hoofdonderwijzer voorop en in de stoet reden ook nog een schooljuffrouw en' een lid van de oadercommissie mee, Het geheel was die dag op weg van Vlaardingen naar Hoek van Holland. De verdachte, chauffeur B.A_K. uit Haaks bergen, was woensdag niet naar het kan tongerecht te Schiedam gekomen. Wèl aanwezig was de 2I-jarige schooljuf frouw Jacoba Neeltje van 't H„ die ver telde: „De kinderen moesten ineensnaar links, het is een smalle straat, een lid van de oudercomtmssie waarschuwde hem nog, maar die chauffeur wrong zich gewoon ra de stoet en toen moesten d» kinderen wel opzij". ,(Van een onzer verslaggevers) De 29-jarige automobilist C. S. uit Utrecht wilde woensdagmorgen om half twaalf op de Nieuwpoortweg in Schie dam een auto passeren. Hij naderde echter een wegversmalling, hij remde, week naar links uit en botste tegen een hem tegemoetkomende Rotter damse automobilist D. de Jong. Zowel de Volkswagen van de 40-jari- ge J. als de auto va» S. werden ernstig beschadigd. Ook het 37-jarige schoolhoofd J. D. van der B. uit Vlaardingen verklaarde dat R. eerst stil had gestaan met de vrachtwagen. Daarna was hij in de cabine geklommen, had het portier dichtgeslagen en was toen op de stoet ingereden op het moment dat al onge- Van een onzer verslaggevers Het voetgangerspontje over de Rotterdamse Schie in Over- schie vaart weer. Er is tussen Schans en Oudendijkse Schie- kade dus weer een korte en snelle" verbinding tot stand gebracht. Winkelende huisvrou wen en schoolkinderen hoeven geen grote omweg meer te ma ken. De vijftigjarige heer J. de Hoog heeft zich bereid ver klaard het pontje tussen de twee oevers te bewegen zolang de eigenlijke pontbaas ziek is. De heer De Hoog was voor heen los-iverkman. Door de be richten in de kremfen tcos hij er toe gekomen deze baan te aan vaarden. De bewoners aan weerszijden van de Schie zullen hem er dankbaar voor zijn. (Van een onzer verslaggevers) voeren en dat heb ik gedaan", deelde J. mee. die zicht voortdurend principi- MAG een automobilist een schei-]«el beriep op dat verkeersreglement. Hij h,t herrie1 h«ft 27 december s morgens om S rv?« Huift hit ,?!fS 20 uur ra dichte mist op de Ru-ge mist en duister. Dat tnent hij tejmeester van Haarenlaan ra Schiedam doen, meent de 45-jarige Schiedam-gereden In een coostrctiewerkplaats aan de Vierde Industriestraat te Viaardmgen kwam woensdagmiddag de 28-jarige eon- «tructiewerker J. W. J. met zijn Imker arm in aanraking met een draaiende slijptol. De man is met een wond aan een een arm door de GGD naar het Algemeen Ziekenhuis gebracht. i wnd.-substiluut-officier van bij het kantongerecht te Schiedam, die bepaalden dat elke automobilist bij mist groot licht dient te voeren. De heer J. J. stond met vele ande ren terecht omdat zij stadslichten had den gebruikt. ..Het wegenverkeersregle ment schrijft voor dat we een kwartier vóór zonsopgang stadslichten moeten die tk dag om 8 48 uur zonder groot licht te rijden", zeiden de heren in toga. „Verdachte heeft eert mooi verhaal bedacht, maar het is onjuist", voegde de officier er aan toe. Mr. Cos bracht de eis van ƒ45 naar 30 boete. Dit debat over het juiste licht werd dag-1gevoerd oo het moment dat de electri (iertien mmutenischc kaarsenkronen van de 19e eeuw-'boete. lijk had gehandeld op 27 december, 's morgen om half negen op de Burge meester van Haarenlaan in Schiedam, Verdachte deelde mee niet gemerkt te hebben dat zijn grote licht stadslicht was geworden', omdat hij „bij de mo len eerste een pakkie shag had ge kocht". Conform de eis veertig gulden mer 3. J., maar hij kreeg geen ge-j~ „Het was Iiik van de kantonrechter en de üc'nt, zodat ik nog aernen minuten)- "J*. justitie'had", deelde J. J. mee „Je kunt toch(sc zittingszaal met functioneerden. Ze Taxichauffeur J. C. R. (29) uit Rotter 's nachts niet met groot licht gaan rij den. dan zie je niks", meende J. Kantonrechter nóch officier zagen ver schil in het nachtelijk duister van het ochtenduur. „Het zicht was maar 43 meter en het is onverantwoord dan gingen aan op het moment dat verdach te pathetisch stelde dat hij licht genoeg had. Dat verwekte hilariteit en dc offi cier mr. B'ranken, sloot zich er voor de volgende mist-zaken bij aan met de op* merking „Zo, wij hebben nu ook groot licht gekregen". Ook de 26-jarige Rotterdammer J. V. kreeg te horen dat hij onverantwoordc- riam deelde mee met groot licht naar Vlaardingen te zijn gereden, maar hui zou uit zuinigheidsoverwegingen bij het laden en lossen van de passa giers de stadslichten hebben aangezet, „Dat heeft geen enkele zin, hier be driegt dc zuinigheid de wijsheid", deel de officier mee. Het werd dertig gul den boete. ALS de minister daarvoor toestem- - misg verleent, zou men in Botter dam de situatie kunnen krijgen, dat er al wordt gebouwd van de spoorweg- tunnel terwijl de metro-werken nog lang niet gereed zijn. Als de laatste moot voor de metro-tunnel uit het bouwdolt op bet eiland Van Brienenoord is weg gehaald kan daar meteen worden be gonnen aan de eerste sectie voor de Spoorwegtuanel, Dat zou 1956 of mis- schlen zelfs eind 1965 kunnen gebeu- ren, de metro-werken zullen niet klaar' zijn vóór 1967. Dat kon de hoofddirec teur van gemeentewerken Rotterdam, ir. J. A. C. Tfllexna vertellen in een ver gadering van de Vereniging tot bevor dering van bricks- en handwerknijver heid te Rotterdam, waar hij een voor dracht hield over de Rotterdamse me tro. De heer TiUema voegde daaraan echter toe, dat de houw van de spoor- wegtunnei nog wacht op de beslissing van de minister. Hij wilde duidelijk stel len, dat na de metro-tunnel Rotterdam echt nog niet af is van <-en overhoop gehaalde binnenstad. Doordat het Cen traal Station boog ligt zal de daling naar de spoorwegtunne! al ver in het noorden van de stad moeien beginnen. De aanleg van de sleuf en izmnrl door Binnenrotte. West Nieuwland en de bin- nenvaarthavens bij de Wiüeinshnrg de wiliemstunnel en de grote eran- met het verkeersviaduct in het Pom- penbnrg vormen een zeker even ingrij pende operatie als het legger» van een meirotunuel in de CooisingeL Om van de Wiliemstunnel en de grote veran deringen daarvoor - in Feijenoord maar te zwijgen. DE MOTEN voor de WiUemstunnei zullen worden geconstrueerd in het dok in Pernis, waar nu de stukken voor de Benelax-tunnel worden gebouwd. Als in 1967 de metro gereed is, kan er nog niet direct worden gereden. Eerst moe ten bestuurders worden opgeleid en bo vendien zal het hoogst ingewikkelde automatische seinsysteem moeten wor. den afgeregeld en -/gesteld. Dat signa lisatiesysteem wordt dusdanig modern, dat het zelfs mogelijk -al fijn de mo tro zonder bestuurder te laten rijden. Maar, aldus stelde de heer Tillema zij» gehoor gerust, voorlopig zal er echt nog wel een mannetje „op de bok" blijven. Rijden met onbemande treinen is. ook a! zou het kunnen, wel wat „griezelig". Over Cooisingel en Hof plein kon ir. Tillema mededelen dat de Cooisingel asfaltbestrating krijgt het gedeelte tussen Meent en Hofplein zelfs nog in 1964 en dat er op het Hof plein verkeerslichten komen volgens een zeer modem systeem, dat een vlotte verkeersafwikkeling waarborgt. Met der gelijke moderne installaties heeft Rotter dam goede ervaringen, vooral het kruis punt van de Blaak met de oprit naar de Willemsbrug geldt ais een voorbeeld van doelmatigheid. Waarschijnlijk zui len de metro-passagiers geen gebruik meer maken van kaartjes. Men denkt aan toepassing van inunt-tourniaaets tn dc stations tassen hal en perrons. Dit systeem wordt o.m. in New York toege past. De metro-passagjer haalt uit een automaat een munt, die hij deponeert in de sleuf van een tourniquet, een soort vereenvoudigde draaideur. De munt maakt deze rouniquet één slag los, juist voldoende voor het doorlaten van een passagier. De achter hem komen de moet een nieuwe munt in de sleuf doen. SCHIEDAM. Geboren: Johannes W A zv J Verhaal en H A Janse; Pamela P M dv ,M H A Weber en M H Faas: WUheiml- na F dv W P H Post en F J H Rooda; Johannes \V zv J W Meljboom en J L Vuvk- Gljsbert H tv JSC Labaar en T Post- Joh" G A zv D Verboom en C Smith; Edwin B zv H P B Od ijk en J P Offer, man: Johannes zv A Sonneveld tn S C van Dokkum; Robertus P«p Mastenbroek en M C den Elzen; Cornelia M M. dv IQ Rulfrnk en A M J van Mil. OverledenW A van Troost, 79 jr wed v: A Jansson; J M Peersman, oud 4 jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1