Maak van uw stad geen vuilnisvat! (9) PAPIERPRIKKERS TE WEINIG J. J. Schipper doet hoekje open over vervi Raadslid bezorgd over toepassing Hinderwet art ar n „Excelsior" behaalde resultaat AGENDA artiGéroe ROTTERDAM en schade m Korte Haven: een der sfeervolste plekjes zjmmm o Ingebroken in teelin school Brand Delta-Chemie Vlaardingen Schiedam produktie X-Tr u-Coat Programma ,0DF Vrouw valt instappen bus Joude sluis I DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 14 FEBRUARI 19W woninginrichting bankstellen eethoeken wandsets slaapkamers broersvest 64-66 tel. 67920 - schiedam Nieuive vragen Schip arriveert met twee verstekelingen Bakken Hose kosten Milder PLAATWERK Vandaag en mórgen en dagelijks BEPERKT 's NACHTS Burgerlijke stand Schiedam Schoorsteenbrandje „Als u eens wist nubeduidend goedkoper ^ustheOSUKTS. (Van een onzer redacteuren) TOT de sfeervolste plekjes van Schiecïam behoort de Korte Haven. Die haven toont zich op af- dichtbij ziet men te goed dat de stand op zijn voordeligst. Van bestrating niet best is, dat veel vaii de oude'rijkdom zijn luister verloren heeft, dat veel van het oude of een andere bestemming heeft gekregen of doelloos wordt ve'.yüarloosd. SINDS 1946 woont de heer J. J. Schipper, hoofd van de plant soenendienst in Schiedam en sindsdien is wel wat veranderd. Na de oorlog was er maar één gemeentewerkman als papier- prikker in gemeentelijke dienst en deze kon gemakkelijk op z'n eentje de stad choon houden. Nu zijn er elf prikkers en nog valt het niet mee het bij te houden. Zo zijn in de ene straat de gras perkjes schoongeprikt en de prik- verdwenen, of de huisvrouw van drie hoog klopt haar kleedje uit. Dat is het ergste nog niet. „Het lijkt wel of 's avonds hele vuilnis bakken worden leeggestort in de gemeenschappelijke tuin en of tus sen de struiken voor de ingang", klaagt de heer Schipper. „Ik denk dat de mensen te lui zijn om naar beneden te lopen en de vuilnisbak een paar trappen af te sjouwen", zegt de heer Schipper, die het woord a-sociaal in zijn mond neemt. Vooral in Nieuwland is dat erg. In andere delen van de stad is het wegwerpen van groot vuil slechts periodiek. Daar zijn de mensen zo „beleefd" alleen grote hoeveelhe den, die de vuilnismannen niet weg halen, weg te werpen in de ha vens, de singels of in de plantsoe nen te gooien. De heer Schipper kon ook verhalen vertellen over de ergerlijke daden van de Schiedamse jeugd. ..We hebben veel b'iémbakken staan, omdat er weinig plantsoenen zijn." zegt de heer Schip per, die met trots vertelt over .de man nen, die deze bloembakken verzorgen. palissander teak noten mahonie vraagt gratis géïll. catalogus In de technische school aan de Mgr. Nolenslaan in Schiedam is ingebroken. De dieven zijn een openstaand raam ingeklommen. Er is enig gereedschap uit een kist weggenomen. Het gereed schap is eigendom van J. K. Een 13-jarige jongen is donderdag in Schiedam betrapt bij het wegnemen van een fles coca cola van een vracht wagen in het centrum. (Van een onzer verslaggevers) tJET lid van mcenteraad de Vlaardingse ge mevrouw L. van Duijn-Spruijt (soc.) heeft B. en W. van Vlaardingen meégedeeeld dat het antwoord dat zij heeft ontvangen op schriftelijke vragen naar aanleiding van de kunstmestbrand bij de N.V. Delta-Chemie bij haar bezorgdheid heeft gewekt over het verdere beleid van het Vlaardingse college bij het verlenen van hinderweisvergunningen. Zoals men zich zal herinneren kwam het antwoord van B. en W. in het kort er op neer dat het bedrijf voor de in 1955 gebouwde opslagloods geen ïTinderwetsvergunning nodig had. Mevrouw Van Duijn wijst er B. en W. nu op dat uit perspublikaties is gebleken dat zowel het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid als het Cen traal Bureau voor de Arbeidsinspectie onder het begrip „inrichtingen" het totale bedrijf en niet de afzonderlijke onderdelen van een bedrijf verstaat. B. en W. hadden in hun antwoord ge steld dat op de terreinen van de onder nemingen opstallen kunnen voorkomen, zoals in dit geval de kunstiriestlooda. waarvoor geen hmderwetsvergunningeu j nodig zijn red.) Het' raadslid heeft zich thans op nieuw met de volgende schriftelijke vragen tot het college gericht: 1) Bent n bereid na te gaan of uw hui dig beleid ten aanzien van het ver lenen van een hinderwetsvergunning het juiste is? 2) Blijft u bij uw standpunt dat de op slagplaats van mengmcst, behoren de tot een produktiebedrijf, niet valt onder de in het Hinderbesluit ge noemde inrichtingen? Het raadslid spreekt in haar brief het vertrouwen uit dat ,de beantwoor ding van deze vragen een interpellatie overbodig zal maken. (Van een onzer verslaggevers) in d eWilhelminahaven te Schiedam bij de Nieuwe Waterweg, is donderdag een Grieks schip, de Atlas, aangekomen met twee verstekelingen uit Tanganjika aan boord. De verstekelingen zijn 24 en 26 jaar oud. Ze zulien naar hun land worden teruggezonden. de stukken bleven achter. En van de daders" geen spoor. Over de Mgr. Nolenslaan kan de heer Schipper nog meer vertellen. Om de grote trottoirs te „breken", staan daar grote rechthoekige 'bakken. En: wat doet de Nieuwlandse jeagd? Er wordt roor de bakken heengelopen, de voetstappen staan diep in de aar de afgetekend. „Noodgedwongen hebben we in de Mgr. Nolenslaan een proef genomen om- die bakken met een afrastering te be schermen,*' zegt de heer Schipper. „Het is foeilelijk, maart och een oplossing. MAAR wat gebeurt er? De lieve" jeugd springt en danst op de bak ken; zo is er enige weken geleden nog een bloembak in de Mgr. Nolenslaan ge sneuveld. De bloemen, de planten en de aarde kwamen op straat terecht. De bloemen waren snel verdwenen, meege nomen naar huis, maar de rommel en DE plantsoenendienst spaart kosten noch moeite. Waar de jeugd iets vernielt, zijn de mannen van de heer Schipper zo vriendelijk om de schade weer te herstellen. De kosten lopen hoog op, In de afgelopenveertienmaan- den werden vijfduizend houten paaltjes geslagen voer een. afrastering bijde ■bloemperken. - Als men bedenkt dat ieder' paaltje één gulden kost, krijgt men een idee QOMMIGE Schiedammers geven een bepaalde uitleg aan het gezegde: „er geen gras over laten groeien". Ze smijten zo voort varend vuil op de gazons, zoals deze foto toont, dat er geen gras meer kan groeien. van de kosten. Dan is er nog acht tien -kilometer prikkeldraad gespan nen en dat allemaal om 'het mooie groen te beschermen, wat eigenlijk niet nodig moest izjn. Maar wat de gemeentelijke tuinlieden dan nog het meest ergert, is dat zelfs cte afrastering nog vernield wordt. De jongens en meisjes balanceren op het prikkeldraad, meestal totdat het draad afknapt. Dan zijn er nog' de ouderen die op kosten van de gemeente hun eigen planten- of bloemenverzameling thuis uitbreiden met wat in de par ken of in de bakken groeit wordt_ bijna niets vernield. „Maar daar is de ópen ruimte ook veel gro ter". verklaart -hij. De heer Schipper Is er een voorstan der van, dat de politie bekeuringen mag gaan uitdelen, wanneer er rommel wordt weggegooid of als er wordt ver nield. Misschien dat men hèi 'zo afleert. We - weten het. Er is. een wijziging in de Algemene Politie Verordening in de maak., Misschien zelfs dat we hier over morgen meer kunnen meedelen. Maar commissaris. Hij pma; 'behoudt zich altijd nog het recht toe, geen -boete De directie van de N.V. Metaalbul- zenfabriek Maatschappij „Ex celsior", te Oosterhout, deelt mee dat de in de eerste helft van het lopen de boekjaar behaalde resultaten be- IjE voorplaat van liet nieuwe nummer der „Schiedamse Gemeenschap" {nummer 11 van de lóe jaargang, we {schreven er gisteren al iets over) zingt de lof van Schiedams schoonheid, die voor fijnproevers oog altijd is te vinden. Hans Visser maakte een plaat van de Oude Sluis: op de voorgrond een rijtje tonnen als1 vertegenwoordigend de drankindustrie en dan de blik ge- richt op het sluisje dat open staat, de gevels aan weerszijden tot aan de Dam toe, dié in nevelen is gehuld. Symbo lisch nietwaar, want ook de toekomst ran dit deel van Schiedam is in de -mist. 'Niemand weet wat ér van dit sfeervolle plekje zal gaan worden in de toekomst. Het is oud-Schiedam op itijn best. Men denke de auto's, weg en dan zou men zich een eeuw terug in de geschiedenis wanen .'-.-WAT.; het plaatwerk betreft, i» dit nummer van „SG" goed verzorgd. Vele grote foto's en wat minder tekst, was de 'pagina te smal voor Rein :-ü. Fledderus, de bekende architect en stedebouwktmdige, die in de komende jaren zjjti stempel op Schiedams binnen stad gaat drukken vanwege zjjn-sane ringsplan. Fledderus troont achter een onmetelijk bureau, - telefonerend en Musis Sacrum: Hengelsportver. Schie dam en Omstreken, viering vijftigjarig «staan.'20.: Musis Sacrum:, Hengelsportver. Schie- J2 en omstreken, filmavond, 20. var, Soc. Belangen: NCBB, kinder- "Mdag, 14.- „De Rank: actiecomité Hervormd Setael, filmmiddag, 14. bone: Rehobothschooi, reünie, 20. ■Beatrix: reisver. Broeksvrienden, «ft, 20. ®e Bron: Hoek. instuif. 20. Dagblad „De Rotterdammer". Schie- ;a,®je redactie, Lange Kerkstraat 82, «1- 64154, b.g.g. 115581* (toest. 51) alleen ™r éedactie-aangelegenheden. Agentschap H J. Troost: Aleidastr. (alleen voor klachten, ad- ««jr-ties en abonnementen b.g.g. tel. IJlE klachten dienst van 18.30 tot JBelstngnjite telefoonnummers: Alarm Whtie 64666; alarm brandweer 69123; «Mm GG en GD 69290. °«d. Museum: Schilderijen en aqua- jeuen van Frieda Hunziker; aquarellen Pastels van Arend Roosenschoon. ii v Jansen, Swammerdamslngel hoek Vaa Musschenbroekstraat. met een grote sigaar in de hand. Stapels1 tekeningen completeren hét .beeld vaii een drukbezet man. Dat komt dan ook in het artikel van Aad Wagenaar tot uiting. De etedebouwkundige laat hij zeggen „Ik,vind het een fijne opdracht". En ook „we moeten nog helemaal be ginnen". Nog enkele opmerkingen van Fledderus. „Hét plan komt misschien een jaar of vijf te laat". De sanering gaat veel geld kosten". flOK is Rein H. Fledderus van me- ning dal Schiedam als het eenmaal een gesaneerd centrum heeft nooit de illusie moet gaan koesteren dat het „aan Roterdam kan gaan trekken". De verzórgingsftinctjè der stad blijft be perkt tot 130.000 inwoners maximaal. „Wel moet het zo zijn", aldus nogmaals en tot slot de heer Fledderus, „dat liet historische koopcentrum van Schiedam (Hoogstraat en omgeving) in zjjn volle glorie wordt hersteld. Ook de mensen, die straks in Spaland en Woudlioefc wonen moeten met „de stad", „de stad" bedoelen en het gezellig vinden om er naar toe te gaan". Iets heel anders toch wel echt Schiedams is een ver haaltje over een proeflokaal dat Hans v. d. Sloot schreef. Dat is voor een heel andèr seort fijnproevers. TN dé nachtelijke uren zijn er men- sen (behalve de politie dan), die over Schiedams rust waken. Het zijn de mannen van de bewakingsdiensten. Met véle foto's wórdt gewezen op de stille, nanwgezette controle-arbeid van de Eerste Schiedamse Bewakings dienst, een „duister" bedrijf. Een interessante" bijdrage leverde dé héér A, v. d. Poest Clement, ffy schreef over dr. W. A. Lehman de Lehnsfeld, leraar aan het Stedelijk Gymnasium van 1889 tot 1897, een man die Scliie-, dam een grote bibliotheek noliet, maar die ook nog andere verdiensten had. -Eii in dc rubriek „Van Schie tot Dam" Wórden wé dan nog gé. wezen op de declamatiewedstrijd, waarvan op 3 maart in de museum aula de finale gaat. NEEN. de heer Schipper kan niet schatten: wat de-, schade is die d-e jeugd (en de ouderen) jaarlijks toebren gen aan het Schiedamse .groen.„Wat kost nou' een gehavende struik, dat kan Ik niet zeggen. D'r is een stukje schoon heid gestolen, vernield, en dat Iaat zich niet -betalen". Wat de vernielingen in het Beatrix- park betreft is de heer Schipper veel milder -gestemd. In het recreatieoord sfhiedatmerZTtL^L^wffie t Vrediffend zijl1 gebleken. Dit werd be- Voor de christelijke korfbalclub ,,ODI" uit Schiedam is voor zaterdag het volgende programma vastgesteld: Jun. O.D.I.Rd. Zuid. Terrein: ÏÏarga. Aanvang 3.30 uur,. Scheidsrechter de beer B. Sleeuwenhoek. Dames: S. Jansen, J. Lage- waard, E. v. d- Loeve, .'M, Mulder, T v., Otterloo, R Schop, Res. R. v. Veen. Heren: J. v. Baardewijk, G. Bos, K. de Boon, H «Houdt uw stad 'daarom schoon, dan; blijft uw beurs dicht", zouden wil wil len zeggen. Dé 82-jarige mevrouw A.M.-K.. -uit Schiedam; is donderdagavond óm half zes ernstig gevallen toen zij' in een P.ET-autobus wilde stappen. De autobus reedwég en - mevrouw, M..-K.vielop hef wegdek. Zij is met een- ernstige hersenschudding naar het Schiedamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. - SCHIEDAM. Ondertrouwd: A .J,Baden, 24 jr en CA Rensman, 24 jr; AJH J Guddè, 22 jr en J.tF.van Til. 19 jr; A ,de 'Jorig, 18 jr en j C Moolenaar, 17 jr; H LPeters. 18 jr en G P Sterrenberg, 17 jr; p Jde-Potter, 27 jr en M L A G Veringmeier, 22 jr; L Rodenberg, 25 jr en H Konings, 19 jr; J J ven Schein- delen, 33 jr en J H Moltzer, .24 jr; D J Schruljer, 23 Jr en S E Kerkhof, 18 jr; J H van der Stel, 22 jr en A Heimai), 29, jr;* J Wagteveld. 19 jr en J Greveling. 16 jr; J de Wit, 20 jr en W Donker. 17 jr. v, Getrouwd: K C Jansen. 27 jr en G Leer- V. Houten, T Spruyt, E. de Vries. res. C. dam. 20 jr; C A J Scheffers, 25 jr en-C >1 van Geerensteln,. 23 jx; P A Borsboom, Voorts wordt op 22 februari a.s. de wed- 23 jr.en M C van der Steen, 23 jr; B Paoloni. strijd CKV-OOI gespeeld, hiervoor worden 2« jr en E Ket'klaan. 21.jx: D Rljnaard, 25 jr r.t en M, A van Jteeuwen, 20 jr: J Ferree. 21 jr en L. Groenendijk. 20 jr; A Donkers, 23 jr en J Breman. 21 jr: K A Levering, 27. jr en M P W Leemans, 22 jr. Geboren: Monique J d v A dc Jong en uitgenodigd: Dames: J. Houtman, R. Son neveld, I. v. Ravens-Sonneveld. E B. v! Keu- len-Jansen. D. Sluimer, T. Sluimer. Heren: I. v Keulen, C. Totissaint, N. Sleeuwenhoék J. Otterloo. M, Soeters, F. de -Bruin. Gespeeld wordt op het terrein van de Mollenburgseweg te Gorkum Aanvang van' de wedstrijd 3.30 uur. Vertrek van de trein 14.20 Uur. Verzamelen bij station om 14.10 uur; Uitslagen micro-wedstrijden van 29 ja nuari 1964. Albatros—ODI 4—4, ODI—VES l—10. HL C Bóêf; Sara C d v G Hofman 'en! A R Baron; Yvonne M d v J A C van Rest en C C L -Ruts; Eduard z v A J J Engelbrecht en N A Terlouw; Monica d v H J Streng en L M A Levering. Overleden: G. Montfoort, 67 jr echtg-van H M van Lith; W van Akkeren. 6»jr. reikt ondanks het feit, dat de produk tie in het bedrijf te Oosterhout in voornoemd tijdvak niet onbelangrijk is achtergebleven bij de verwachtin gen, hoofdzakelijk als gevolg van per soneelstekort. Inmiddels kon door de werving van een aantal, hoofdzakelijk buitenlandse, ar beidskrachten de produktie van dik- wandige buizen tot twee ploegen wor den uitgebreid, 'waardoor naast een meer dan verdubbelde produktie een niet onbelangrijke teruggang van de - produktiekosten per eenheid-produkt in deze sector werd bereikt. Vertrouwd wordt, dat thans ook zelfs de scherpste concurrentie het hoofd kan worden geboden, v- k de produktie van dunwandige buizen kon Inmiddels weer OP peil worden gebracht. In het bedrijf te Schiedam werd de automatische sokkenfabriek zonder noe menswaardige moeilijkheden in zebruik genomen.Mede in verband met de sterk verhoogde afname van het artikel door het bedrijf te Oosterhout en ondanks een vrijwel continue produktie moest voor deze afdeling;reeds tot uitbreiding wor den besloten. De voorbereidingen voor de produktie van andere buis-accessoi res verkeren in een eindstadium. De resultaten van de Eerste Neder landse Flenzenfabriek te Veghel kon den de weliswaar nog niet hoog ge spannen. verwachtingen overtref fen. De toekomst van deze afdeling wordt met vertrouwen 'egeraostgezien. De van Doetirichem naar Veghel over geplaatste produktie van pvc-buizen komt in verband met het inwerken van nieuw personeel eerst langzaam op gang. De orderportefeuille is nog steeds zeer goed gevuld, bij een lichte neiging tot prijsstijgingen in alle sectoren. De opbouw van de installaties voor de in samenwerking met Republic Steel Corporation te vervaardigen met kunst stof beklede stalen gasbuizen in de handel te brengen onder de naam Ex celsior C-Tru-Coat in het bedrijf te Schiedam verloopt volgens schema. In april zal met de proefproduktie kun nen worden begonnen. Verwacht wordt, dat deze produktie op de duur een be langrijk deel van de fabriek te Schie dam in beslag gaat nemen. Ter verzekering van verplaatsings- en uitbreidingsmogelijkheden voor pro- dukties. waarvoor direct of in de naaste toekomst .te Schiedam geen plaats meer is. 'en mede om de afne mers in de noordelijke provincies van het land door het aanleggen van voor raden voornamelijk in de gasbuissec tor efficiënter te kunnen bedienen, werd besloten tot vestiging in de ge meente Oosterwolde (Friesland). Vertrouwd wordt, dat ook deze nieuwe vestiging een succesvolle bijdrage zal kunnen leveren tot een qua produktie- programma meer gespreide opbouw der vennootschap. Binnen enkele weken zal aldaar met de fabricage van stalen vloerroosters worden aangevangen. Verder werd het wenselijk geoordeeld om een actief aandeel te verkrijgen in de bevordering van de toepassing van stalen buis voor constructie-doeleinden. Hiertoe werd besloten tot een participa tie in Frits van Haagen N.V. te Breda. Deze vennootschap snecialiseerde zicii gedurende de laatste jaren. met stijgend succes in gebruik van stalen buizen voor constructies, voornamelijk bij de ver vaardiging van portaal en enadere kra nen. I Bij de N.V. Doetinchemsche Ijzergie terij konden de in de eerste wintermaan-1 den van 1963 behaalde negatieve resui- taten in de loop van het boekjaar gelei delijk worden ingelopen. Niettemin moet worden verwacht, dat het dividend over het boekjaar 1963 zal worden ge passeerd. Gelet echter op het feit. dat ook bij deze vennootschap met succes werd gestreeft naar een verhoging der produktie, waardóór net name geduren de de laatste maanden veel gunstiger re sultaten werden geboek, kan de toekomst ook hier met vertrouwen worden tege- moetgezien. Het binnen enkele maanden in bedrijf te nemen nieuwe koepelover-complex zal zeker tot een verdere verbetering kunnen bijdragen, aldus de directie. KORTE UJNBAAN 21 TEL.0TO/tl2S55 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR. 5TEC070/113611 OEN HAAG MARIAPLAATS 2 TEL030/18SCO UTRECHT (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse brandweer is donder dagmorgen om kwart over tien naar het pand Lekstraat 108 uitgerukt. In de schoorsteen van de familie L.G. de H. was brand ontstaan. Het vuur is met een ramoneur verwijderd. (Van een onzer verslaggevers) Onder de titel „Als u eens wist houdt het comité Schiedam voor Chris tus zondag in de evangelisch-Lutherse kerk te Schiedam de eerste van een se rie maandelijkse samenkomsten. Ieder een js zondagavond om acht uur wel kom. Deze dienst vórmt mèt de samen komsten van maart en april een aan loop voor dé tentweek. die het comité dit jaar van 6 tot en met 14 juni houdt. Eeu van de sprekers in deze tentweek. ds. L. J. Boeyenga uit Den Haag spreekt zondag over bovenstaand onder werp. Zondagmiddag worden, zoals ge bruikelijk, de kinderen om half vier in de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Westvest verwacht. Aan de avondsamenkomst wordt me dewerking verleend door de heer Henk van Woerden, solozang. Het comité Schiedam voor Christus rekent gaarne op de belangstelling en aanwezigheid van de Schiedammers. Een aanbieding die maar e'éns komt... Een partij wollen damesvesten van 15.9S en een rijk sortiment Orion vesten van 14.95. Prachtige kwaliteiten zuiver wollen damésvescen... fully fashioned, dus met uitstekende pasvorm, Orlonveste.n met inge- zette mouwen. U koopt ze morgen door elkaar vöor één'prijs, voor nog géén negen gulden. VMARPM6EM B Dé foto toont de inkijk vanaf de Lange Haven, "zoals ds. Francois Haver- schmidt (dichter Piet Paaltjens) het ook nog aan het eind van de vorige eeuw vanuit zijn huis aan de Lange Haven moet hebben gezien, '-e Kortehavenbrug biedt een pittoresk beeld, de monumentale Koopmans beurs flankeert de. brug op fraaie wij ze en aan de andere zijde begint een huizenrij die een afwisselend én. soms heel fraai beeld vertoont. Ue foto toont het hoekpand van drukke- 'rij Roelants dat geplaatst is tegen de enige zeventiende-eeuwse woning (he laas niet in oude luister) van het oude Zo'n oude buurt laat nog wel wat uit Schiedam. Op de achtergrond kijkt centraal de ho ge molen De Drie Koornbloemen naar het tafereel van een oude buurt dJe zoveel verdwijnende historie omvat. tn die panden aan de Korte Haven woonden de rijke distillateurs, woonde dé majoor van de schutterij VisSer die naar verluidt zo zwaarlijvig was dat voor zijn prachtige woning (bij de panden Waar nu gemeentewerken huist) een speciaal opstapje moest worden neergezet om hem op het paard'te'stuwen 'als dat nodig bleek voor negentiende-eeuwse parades. het verleden zien, men kan er nog een kerk ontdekken ook al wordt de ruim te nu gebruikt voor het bewerken van marmer. De Stadstimmerwerf toont met de wapens aan de gevel nog fier dc band mét het verleden. Schiedam stelt kennelijk niet veel prijs op zijn historie. De belangstelling is slechts bij een groep burgers om vangrijk. Het zijn die burgers die dan ook meermalen met schrik hebben vernomen en gedacht dat men wei- eens meende dat het beter zou zijn de Korte Haven te dempen om zo parkeerruimte te winnen. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van déze grote partij zuiver wollen' en orlon vesten, in velé kleureh en in de rriaten 33 t/m 46. nu per stuk Gain tel. of ichrift. bei». *TIEV MINUTEN hebben.donderdagmor- gen de 28-jarige G. Boot, schipper- eigenaar van het 150 tons binnenschip Ria, en zijn vrouw in het koude water van de Maas moeien zwemmen, voor dat zij gered werden. De schipper en zijn vrouiv, afkomstig nit Waarsscn, wa ren met hun schip de IJsseihaven ko men uitvaren, toen de Ria door onbe kende oorzaak plotseling kapseisde. Na tien minuten zich zwemmend boven wa ter te hebben gehouden konden zij aan boord van de te hulp geschoten steper Oranje Nassau 11 worden genomen. De kapitein van deze sleepboot, de 25-jari ge W. M. Outakker uit Gorïnchem en de zestienjarige matroos R. C. J. Takken bos uit Leersum konden hetechtpaar door handreiking aan boord trekken. De drenkelingen zijn later door de politie- boot R.P. 1 naar het bureau van de Rivierpolitie gebracht en vandaar naar het Dijkzigtziekenhuis voor nader onder zoek. In de loop van dé morgen, zjjn zij naar familie gegaan. De Ria kwam uit de IJsseihaven met aan boord 139- ton cellulose. 'Dit was woensdag over geladen uit een Fins schip en .bestemd voor Epinal in Frankrijk. De Ria had een leklast van ongeveer 1.10 meter hoog. Toen de schipper zijn.boot de ri vier wilde laten oversteken is deRi» plotseling gaan hellen en spoedig daar na omgeslagen. De sleepboot Krab heeft de Ria, die was blijven drijven, naar de Eemhaven gesleept. Slepers van P. Smit Jr, hebben met behulp van eèn kleine bok de Ria in de loop van de dag Weer rechtgezet en leeggepompt. j\/IISSCHIEN voor het eerst van haar -l¥X leven waren de drie hoofdzusters van ziekenhuis Dijkzigt, die volgende week, na gedrieën een eeuw in de ver pleging te zijn geweest, afscheid van haar werk nemen, beduusd, verrast en sprakeloos. Ze werden donderdagmor gen iu dc kamer van de directrice ge confronteerd met drie heren, die de wens te kennen hadden gegeven haar toe te spreken, ,,'k Ben er zenuwachtig van zei zuster A, M. Lems heel eer- lijk, en de zusters L, J. Schout en M. Lagendijk knikten heftig, daarmee de uitspraak van haar collega onderstre- pend. Toen ze netjes naast elkander stondm met ogen waaruit grote nieuws gierigheid straalde, vertelde een van de heren, de heer H, Stok, voorzitter van de Bloemlstenpatroonsverenlging Rot terdam en Omstreken, waar het nu alle- maai om gingf, i vertelde hij is het Va lentie-dag en op Valentijai-dag worden zij, die zich tegenover hun medemens verdienstelijk hebben gemaakt maar al tijd op de achtertrond zij n gebleven voor het voetlicht gehaak. U heeft Si uw gezamenlijk eeuwfeest veel gedaan voor uw naaste, u heeft een groot deel van uw leven in dienst gesteld van de zieke mens. Rotterdam is daar' dank baar voor, het hééft grote waarderine- ïar°en™ plichtsbetra^ting inl^ëll nrle„leii vaa de a,rie z«st«rs weyd een prachtig opgemaakt bouquet voorjaars- «i?»?1®- aaneeb6den, waarmee ze fek telijk een tikkeltje verlegen waren maar ia dank aanvaardden. Pei- Sn a®.Woémgn eerst vrijdag mogen worden uitgereikt. Maar door bi£ mï^vnt0*!? g5?eden war dlt «iet mogelijk; De verrassing was misschien daardoor wel juist het grootst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1