Werknemers oneens met voorzitter F.M.E. Financieel weekoverzicht Weinig ondernemingslust bij gebrek aan impulsen Hoe vangt het bedrijfsleven de „klap" op If LÉO MAN IERLAND ANWB gaat voort met toeristische routes Mr. N. E. Rost Onnes in Amsterdam overleden Maas Geesteranusprijs was voor Pieter Blom Marine en Schiedamzit met schip o V£Atrsss-j Don Carlos Ondernemingsgewijze differentiatie Nu ook voor de (brom) fietsers Directeur legde I spaargeld op f fabriekszolder fan tv Hf mm I President'Commissaris H.B.U. Goed resultaat Bemeteï-examen Man liet zich ^öiet doorlichten: ontslag volgde Zwolsman's dochters richten N.V. op Ook Doornik wil aardgas uit Nederland Agenda van de Tweede Kamer garantie Prijswinnaars puzzel siii Geen aanvraag De andere 1964 DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 15 FEBRUARI 1964 de HAV ftV is uw vertrouwenv waard! N\ méér dan p/2 miljard gulden i <HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEF00N (010)6 HAV LEVENSVERZEKERINGEN jT)E werknemersorganisaties in de ya'kraad voor de metaal- industrie hebben gereageerd op mededelingen die de voorzitter- van het bestuur sociale aangele genheden der federatie metaal- elektrotechnische industrie (F.M.E.), ir. K. van der Pols, eerder deze week heeft gedaan over de ondernemingsgewijze dif ferentiatie. TERWIJL in Wall Street het Dow-Jones gemiddelde de recordstand van 800 voor indu striefondsen nadert, onder in vloed van de gunstige berichten uit het Amerikaanse bedrijfsle ven en de goede kansen op een belastingverlaging, sleept de Am. sterdamse beurs zich in trage gang voort. De geringe onderne mingslust is toe te schrijven aan een gebrek aan nieuwe impulsen. De mededeling van ministVAmlXmra^an^e ttr driessen in de Tweede Kamer, U** het brede publiek, wJSbSMa dat de loongolf dit jaar op viif| f*", aan de teongoif van f s mu- miljard gulden is te schatten en veranderteTeVImèk «tewlei Wyers dat de winsten in het bedrijfsle- ven met één miljard zullen dalen, zijn niet stimulerend voor de Ef- Ifectenbeurs te noemen. Het is geen wonderdat men eerst eens nieuwe aanwijzingen wil ontvan- l gen over de wijze, waarop het be drijfsleven de „klap" van vijf mil jard gulden meer aan loonkosten zal kunnen opvangen. De straks komen de stroom van jaarverslagen zal on getwijfeld licht hierover brengen. In de komende weken zal deze' stroom gaan aanzwellen en dan kan men. zich, beter dan nu, een oordeel vor men over de wijze, waarop de afzon derlijke bedrijfstakken en onderne mingen de stoot denken te kunnen opvangen, Hoewel het koerspeil ter beurze de laatste weken hier en daar wat afgebrokkeld is, kan men niet zeggen, dat een dalende lijn duidelijk te constateren is. De vrees voor de koopkracht van het geld heeft de markt goeddeels tot dusver opgehou den. De komende periode zal moeten uitwijzen, welke richting de markt etc jaar zal volgen. Philips Bouwerij lüTzal kSf' dat h4 wel Gesprek Volledige veiligheid voor perjekt brillant V oorwaarden ta dV vSSommtet be°°rde" Kwa ff te itsuiid ruft kingen zoafs 'V.V.S.", "Jicht piqué", "wesselton", "cornmarcjaT white", etc. etc, komen in ons woordenboek niet toer. WiJ ZiJfi DE ENIGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND die, behoudens een enkele occasion, uitsluitend perfeki brillant in voorraad hebben. Perfakt wil zeggen, wit van kleur, loupe zuiver en Tste slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt li bij aankoop een certificaat. DIAMANTAIRS SEDERT TWEE GENERATIES LIJNBAAN 50 (Van onze verkeersredacteur) Wereldhaven vann f9men m 30 bankbil^ SCHOLTEN FOXHOL. F\E elf toeristische routes voor automobielen, welke de ANWB in Nederland heeft uitge- legd, zijn zulk een succes geble ken dat er dit jaar nog eens elf bij zullen komen. Tegelijkertijd wordt overwogen ook voor fiet sers en bromfietsers bewegwïj- zerde toeristische routes uit te stippelen, te beginnen rond de grote steden. Textiel Fokker Na een ziekbed van enige we ken is gisteren te zijnen huize aan de Amsteldijk in Amsterdam overleden mr. N. E. Rost Onnes, president-commissaris en gedele geerde van de Hoïïandsche Bank- Unie N.V. Mr, Rost Onnes heeft de leeftijd bereikt van 71 jaar. ur. ëe Pö Op principiële gronden w ■et ifl Doel Openlegging Wielrijders "rik. (Vervolg van pag. 1) ÏÏÏPJÖwaï y .t^W^ ^dle vorig' ffina .<.t*SV£j*Z£>Cp nwnmnimiin VERZEKERD KAPITAAL: X - 4 Amerika krijgen onze interna- &?!e aandelen de laatste tijd weinig Steun. Met name de aandelen Philips ™/env ?2e w;eeic opnieuw aangeboden, wf.t l1®4 .materiaal werd door ons pu bliek en door Europa, vrij goed or ~.-. hebben wel eens eerder "de ymerkfc^ geplaatst, dat de gunstige van Set economisch leven nJwS3 «en stimulans kaa zijn om i~.. dse fondsen om te zetten m Amerikaanse aandelen. !ie.P d«e .week terug van in f 9' terwijl ook de 'andere mwa nak overwegend iets lager ge er™^ Eea uitzondering v°™de K>L.M., welke door Amerika n>ii i° gekocht- De koers van het aan- w V'P op van f 5750 tot 65, terwiil wn °p ,-%C3'50 kwam. De "oorzaak ISLuw.® belangstelling moet waar- •Ss"% gez-oebt worden in het bi H "'eowe C.A.O. voor het bouwbe drijf \oorziet m een flinke stijging van ?n verwacht kan worden, rend vw pn,l Van te b«"wen onroe! Vertraamte *57^ Yerho°gd wordt. De vertraagde ..film der huurverboeinaen nrhzenStll!ingKZ?ker f* benademn pe prijzen van het oudere vast &?eden™anVe-rdert opgejaafd worden, d.e. sPann'ng tussen oud en nieuw! ;»S.Sterker drejgt worden. De di- rekteur van de Rotterdamsche Bank dr Karsten. zei echter in de jaarverga- werdgdntWeve -de2e week gehioudmï werd, dat hij met geloofde, dat het goed was voor de bank om op het ge- Jw, Yf-'1 onroerend goed nog meer te n? wL r s- gedaan werd en wordt. De bomen groeien niet tot de hemel en bovendien is het rendement, bepaaid met teur "gÜ!en"' aldus deze bankdirek- nu van 379 tot 375 procent terug On VerémsW^mLmarkt stegen de claims verenigde Bedrijven biederhorst, welk vSfl? maandag in de officiële notering komt,. van ƒ400 tot ƒ440. De jongste emissie va„ 5 procent obl. Bank voor •van'osljToefnt611 tegen ®en «dtgiftekoers van s» procent is een succes geworden zodat de^n^v3nkeIe m?ien ^vertekend, wel pedJitoÏÏ lZI?g, °-D ct- inschrijvingen gedeeltelijk zal zijn. Somnuuen. ter lijk zal kunnen zijn. dat nog een twee fan zal" kom" fln°° m^oen achter sfsteren in °Pm.,erkebJk was het ftig rlsu h.at er g:,'/al Wel' dat het gun- ktL* Y?u"aat van de emissie Bank voor Ned. Gemeenten met leidde tot een be- De °Pi de obliSatiemarkt. ,'Jt grote beleg gtegs maa tschapplj Rot eerhetl B,eleggfaga Consortium zal vin Sis in mnt °1 f een dividend van jdj5 In contanten plus 214 procent agios took geven. In 1963 werd slechts het contante dividend uitbetaald. spectie, voordat een beslissing kan wor den genomen. ^"kueteersorgaimaties delen deze opvatting nict. Zjj herinneren er aan dat j J?g XaQ de Arbeid nog vorig jaar de directie van Fokker heeft toe gestaan een premie te betalen van acht entwintig procent, overeenkomend» met een arbeidsprestatie van 106 procent. in de vakraad voor de metaalin dustrie samenwerkende vverknemïraor- gamsaties hebben op 31 januarTjl fa der PokVenn* De werknemersorganisaties (de Alge- jfenomen van het beleid dat naar de me lene Ned. Bedrjjfsbond voor de metaal-|g. van de F.M.E. moet worden ge- Kfkeil SiS*,,™ de ondème- dustrie, de Katholieke bond van werk nemers lw het metaal- en elektrotech nisch bednjf en in aanverwante bedrii- ven St Eloy', de Christelijke bedrijfs- bond voor de metaalnijverheid en elek trotechnische industrie) merken op dat ondernemingsgewijze differentiatie een onderdeel is van het pakket eisen zoals dat uiteindelijk in november il bii d® werkgeversorganisaties in de Vakraad op tafel gelegd is. De werknemersorga nisaties herinneren er aan dat de Vak- raad eind november overeenstemming bereikte over dit pakket en dat de Stich ting van de Arbeid, onder voorwaarden, ae vakraad voor de duur van de thans geldende c.a.o. heeft aangewezen om, onder een bepaalde categorie vallende werknemer^ op verzoek van onderne mingen toe te staan ten hoogste vier procent meer te betalen dan de maxi mum gemiddelde uurlonen, resnectieve- Lyk uurverdiensten. -Ln"gsgevdjze differentiatie. De verte-" woordigers van de werknemersorBa- vSf rf» hebben, nadat ze een afschrift van de door de F.M.E. aan haar werk- hfrtrtÏSorgSIi!sai4es gezonden circulaire ™^g£Ln. apgmaals besprekin- in de ondernemingen op dit punt voox- vS de'ffXrit- nd de r€Preseutanten F zullen voeren in de vak- f?,€D m de commissie daarvan u\c üatie. h°Udt met °a- d® dffLen- h.?P ffrond van deze waarnemingen hebben de werknemersorganisatiea nu bf!ff aaa de F.M.E. medegedeeld hen bijz°nder grote bezwaren heb- ?eM ie* Wt dat de FJ51.E. het be- lUiiiiiiiiiHta,,,,,,, In de Tweede Kamer kondigde de spreker der P.v.d.A. de indienteg van ief"Wetst,Etwerp€11 aan- Hel der nri-i,® on™er®ide goederen on der de prijzenwet te brengen, let twee- de om bet strijkgeld op veilingen van soed te verbieden. De minis ter deelde mede, dat de prijsstijgingen °,?rLe„ d Soed hern niet onverschil- t n h,erteffe«i reeds maat- regelen in werking zijn. Van de onroerend goed maatschappij en was deze week De Wereldhaven ge- vraagd en de koers liêp van 480 tot 524 5®?' °P- Exploitatie Mij Schevenin- gen doet de laatste weken niets en liep Een fabrieksdirecteur in Nij- megen, die voor het opbergen van zijn spaargeld de rommel- zolder hoger aansloeg dan de bank, ts van inzicht veranderd, j sinds hi] een veertienjarige jon- gen toestemming gaf oude kran- l ten van de /aöriefcszolder te ha- len. De knaap, die radicaal ging opruimen nam ook een pakje i 5 mee dat hij op zolder aantrof onder een oud dressoir. Thuisgekomen zag hij in het S 5 papier 14 bankbiljetten van dui- i, ®euschrik sloeg hem om het I he, hart en hij moffelde het 'V In L* on /w-v 4. -7 r w n a D® Stichting heeft de vergunning aan de Vakraad verleend op twee voorwaar- SSLM vWÜkgev®r zal overeenstemming moeten hebben bereikt met. de vakver enigingen en. voor zover hij is aange sloten bij een der contracterende werk geversorganisaties, met zijn organisatie. De werkgever moet verklaren dat hem bekend is dat de differentietiemogelnk- heid voornamelijk moet worden gebruikt om niet rechtens geldende beloningen te wettigen en dat hij van de vergun ning geen gebruik zal .maken dat met dit uitgangspunt in strijd is. De werknemersorganisaties vrezen dat moln--!?!? a laatstgenoemde voorwaarde dreis™. Deze organisaties menen dat door het voldoen aan de tweede voorwaarde bedrijven die zich i. L ge"t fan de c.a.o.-bepalingen hebben gehouden de vier procent, na machtiging van de vakraad, kunnen nit- betalen. Andere ondernemingen, die zwarte Ionen kennen, moeten de vier procent gebruiken om deze te „witten". -Het door de F.M.E, zowel in de on- sie eSoXrf» m de vakraadscormnüi- leidt rSIs nueMf0g U;. voeren t>eieid den ML tot- e"3st!g£ moeiljjkhe- ttSL e impasse ux de commissie moet w orden gevreesd, aldus de werknemer Opgmcht 1899 iSmntMricfit no 347 Is vtnebtRaa Bekijkt men thans de kaart van toe ristische routes door zespuntige, wit blauwe borden aangegeven trajecten, welke een maximum aan natuurschoon bieden, en elk op zich een gesloten cir- cmt vormen dan komt men onmid dellijk tot de conclusie dat er nogal wat „witte plekken" zijn. Dit geldt in 't* bij zonder voor Brabant en Noord-Holland, het Grote Rivierengebied en Noord-Lim burg, pakje met de 17.000 direct weg °Kdgr matras van zijn bed. - Daar werd het donderdag aan- getroffen door de politie, die de jongen en de directeur on ge- hjke wijze de mantel uitveegde maar van een proces-verbaal af' zag. 1 rmRÏ jVz DT "uluen in net vnTrrf li onderhandelingen worden ge- ;tóde Ai Union.06 n dW KL'M' der locale aandelen was tak lLwfLveel te doen- Het tussen- bri* rJif'. van d,e Metaalbuizenfa- S® W£rd «unstig ontvan- Sn»v^ elf w?rd «en bevredigende dat voorM !n be4 lopend boekjaar, de rmr f dr, *ïeIft ai weer achter dlkta m £n^a^-s,h€J feit> dat de pro- imbelanïri L? ■a eJc te Oosterbout niet een ïkS? JS achter 2ebleven door ?n 5e!:soneeÉ heeft men vêSouwt ialen behaald e» de directie rentie w' i? Mm,€n e scherpe coneur- k«rs van w? kal1 bWven bieden. De '^0 procent Ep °P van 212 tot aond Textieinijverheid te Hel- 2,™"1 met een uitstekend jaar. «ktofcê?" iSfs omY®t te in het per half bnna 5 ?6 g.eejndigd boekjaar mei sestegen, terwijl het J2 77nnrBii met 361.000 tot de a bet aen,am* Huim 40 procent van Ir wordt »!fat naar heÉ buitenland. 10 rtn^Lt onveranderd dividend van boeS voorgesteld. Het nieuwe li f"nstjg mgezet met hogere teienüle h t i.f's. Sevulde orderpor- St 14 ,is een bekend pro- sa deken? ®Jektnsch verwarmde wol- hrbeterrin w koers van het aandeel frocent week van 225 tot 228H nhfJ I p'a£ Yan ,de Handeisonderne- cilfpVe ,p y s ^wam ook met g-oe- uid )o€kjaar ic^e ®mzet he* verstreken 3 «srj!sv«de'- stegen, terwijl de 13 ere nlnff ,beter ,varetl- bcschik- J 13 SJ4 'teeg van 1 „mjoen tot teUjoen, waaruit een onveranderd In verscheidene ondernemingen, waar de loonsituatie naar de mening van de werknemersorganisaties gezond is, zijn de onderhandelingen over de differen- bat'e vastgeiopen. 0a. bij de Konink- Fotóer NV vUegtuigenfabriek M?,igens - d® werknemersorganisaties heeft men rich van de kant van Fokker b^eid verklaard de vier proeent diffe rentiatie uit te betalen, maar wordt men orgaridsa^teS)!merd d°°r Zijn werkgevers* «.Hf„wefknemersorganisaties achten dit argument onaanvaardbaar. De F.M.K heeft op 31 januari haar werkgeversorganisaties o.m, medegedeeld dat tanefuitkomsten die de 25 procent te boven gaan moeten worden onderwor pen aan een nader onderzoek door de loon technische dienst van de srbeidsin- Mr, N. E. Rost Onnes is geboren in Groningen op 27 september 1982 en heeft zijn opleiding genoten in Utrecht, waar hij de hbs doorliep, daarna staats examen a en b deed en vervolgens rechtswetenschap studeerde. In 1919 trad hij in het bedrijfsleven en werd hij di recteur van de Nationale Bankvereni- guig, bijkantoor Loehem. Twee jaar la ter werd hij juridisch adviseur van de Rotterdamsche Bank-Vereeniging te Amsterdam. Op 1 maart 1922 werd mr. Rost Onnes lid der hoofddirectie van de nationale Bankvereeniging te Utrecht. In oktober 1925 kreeg hij de functie van gedelegeerd commissaris der Hoï ïandsche Bank voor Zuid-Amenka te Amsterdam. Sedert 22 oktober 1931 was hij hoofd directeur van deze bank, welke per 20 juli 1933 haar naam wijzigde in Hollandsche Bank-Unie N.V. te Amster dam. Mr. Rost Onnes heeft de functie van hoofddirecteur der H B.U. bekleed tot 1 januari 1962, toen hij als zodanig af trad en de leiding overgaf aan zim neef mr. F. W. Rost Onnli. Vanaf die Éatl™ was mr. N. E. Rost Onnes mei <ie HBÜ verbonden als voorzitter van ae raad van commissarissen en gedele geerde. De overledene was commissaris ee? 'groot aantal vennootschappen en bekleedde ook tal van niet-commercië- le functies, o.a. in <het -bestuur van het bpaans-Portugees en Ibero-Amerikaans instituut en in de stichting „Ibero-Ame- rikadagen te Utrecht. Mr. Kost Onnes was ridder in de Orde van de Neder- lanasche Leeuw en was voorts drager van diverse buitenlandse onderscheidin- genI. ?:.a' Ult Spanje, Brazilië en Ar- g-entmie. (Van een onzer verslaggevers) HET EERSTE feit dat vrijdagmid dag gebeurde in de gloednieuwe leerschool van Boele's Scheepswer- ven en Machinefabriek N.V. te Bol nes, was de uitreiking van de Ir. W, Maas Geesteranusprijs aan de 21-ja- rige Pieter Blom, die bij het lande- iijk; examen van "de opleiding Ijzer werken. en afschrijven in de scheeps bouw als een van de acht beste van vierduizend kandidaten uit de bus is gekomen. Deze jongeman heeft voor zijn examen bijzonder mooie cijfers behaald: voor zijn werkstuk kreeg hij. 9,4, voor vak- leervragen en tekeninglezen beide een 8 en voor uitslaan en afschrijven 8,4. Hij verdiende hiermee het diploma, bronzen legpenning en een ge reedschapskist ter waarde van hon derd gulden. tides Uw garantie voor verrukkelijk fruit, het allerbeste uil do topklosse. CE i J 31 B is jt Su eïnm^?bestuur van Noordwijk st-e or btenaar ontslagen omdat 1ï oh te laffn rtPler .f1"011"4®1"1 weigerde t eass,-,erri,; „y£ortJChten. De man was iek in ,',,nt Jh ï!aln. dus. veel met pu ien doorH^i .J?jj z,lch niet wilde stuur he^verLf het. «emeente- ®btenareni^S^antwoord, gezien ook het «®erder tetntoan. betrokken in" 1 a! eerder moeilijkhe- m Tiin k omdat hij weiger- i te tetvn verzekeren, terdat hii godsdienstige gronden, ercler w! J1- Jaar geleden als mcas- 6t«t tr-,2 Serneente Noordwijk m Ste gf'rif!snd?. JMLdezelfde ge- f niet „i.f - Politie. Hij kon zich ech- verenigen met de zondagsdienst, De gezusters Anna en Tineke Zwols- man hebben het scaoonheidsmstituut „Nefertete" N.V. te Rijswijk (Z.H.) op gericht ten doel hebbende de uitoefe ning van kappersbedrijf en schoonheids- behandelingsmstituut, de handel in o.m. parfumerie-artikelen, cosmetica, enz. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt X50 000, waarin de beide oprichters elk voor 20.000 deelnemen. Haar aan delen luiden op naam en zijn in contan ten volgestort. De gezusters (dochters van de heer R. Zwolsman) zullen ais commissarissen deel uitmaken van het QN7X marine heeft een T)E marine wilde het ting niet is aelukt het ccrtogfSTsSTJ i* is het model van een zo'n expositie geschikt ro f™nn%rhïZaelnmr\reeni '^whlst 70U zy'w voor maken. Het schip is bo- 5 f ge} Museum. Het zou vendien een financieel Struysz dat als requi- moot overdekt komen te zorgenkindje. B. en W Siet m een openluchtspel staan. Later werd ge- van Schiedam hebben li sePte™J>er 19J2 meld dat het een prach- naar nieuwe beheerders ter gelegenheid van het tige plaats m de open- gezocht maar de kan'di- bezoek van koningin Ju- lucht zou krijgen in Den daten konden het schio hana aan Schiedam Helder. Heel wat Schie- wegens de grote' af me- dammers morden, omdat tingen niet aanvaarden, ze meenden dat de ge- De maker van het pronk- meente Schiedam het stuk, de scheepswerf H- van der Pols, voorzitter van de btachting Ir. W. Maas Geesteranus Sï vi* °verhandigde te midden van de teerlingen van deze cursus, het dipla- weduwe van de heer Maas Geesteranus gaf hem de penning en het geschenk. De prijs houdt de herinnering leven- ~if,aan if- W- Maas Geesteranus (di recteur van Werkspoor in Amsterdam), vit, f l?,4.8 °VGfle£d als voorzitter van de Stichting „Bemetel" ren bijzon- der belangrijke bijdrage heeft geleverd aaP de ontwikkeling van de technische opleidingsmogelijkheden voor de Neder- landse jeugd in het lagemeen en in del metaal- en electroteehniscbe industrie m het bijzonder. Het doel van het fonds is: "pt ,6?verj van financiële steun aan 3,2fHg®ial di® een verdere technische op- Y7lgen door gebrek merd erm worden belem- PIETER BLOM, winnaar van de ir. t W. Maas Geesteranusprijs. Werkende Stpnd te Amsterdam, waax- an te. Maas "Geesteranus "eveneens voorzitter was. In het bestuur van het fonds zijn zo- wei werknemers- als werkgeversorgani- fgties vertegenwoordigd. Voor het jaar -LÖ63 neeft het bestuur prijzen toegekend voor de beste resultaten bij de Beme- tel-examens. Verschillende van deze „witte plek- ken1' zullen dit jaar worden. ,,opge- vuld". Een en ander is mogelijk ge maakt door vooral de provinciale auto riteiten, die van de toeristische routes een „openlegging" van afgelegen gebie den verwachten en grotere welvaart voor de daar levende middenstand. Zo zal de Zaanstreek een toeristische route krijgen. Kennemerland, West- Friesland, het Grote Rivierengebied, Twente, de Achterhoek, Z.O. Friesland, N.W. Overijssel, Z.O, Brabant, Z.O. Groningen en de Drie Eilanden (Zee land). In sommige streken bestaat reeds een wegwijzend traject, doch door de schoonheid van het achterland r san er gemakkelijk een tweede bijko- men. Ook in internationaal verband wordt aan nieuwe toeristische routes gewerkt, Zn samenwerking met de Duitse auto mobielclub ABAC zullen binnenkort vier Iv zogenaamde Grensland-routes beweg- wljzerd worden. De gebieden, waarom het gaat, zijn, op Nederlands grondge- bied. de Vechtstreek van Overijssel, de Diakelstreek, de omgeving van Nij megen en Groesbeek en het landschap rond Tudderen. Het traject door Duits land is, evenals dat door Nederland, on geveer tachtig kilometer lang. i Mede onder druk van de wielrijders, are lid zijn van de Bond zoals be kend, is het accent van de werkzaam heden van de 'ANWB na de oorlog op het automobilisme komen te liggen zullen, op de zelfde wijze als de auto! routes, recreatieve trajecten voor - (brommetsers worden uitgestippeld. Door de intensiteit van het tweewieler- verkeer in de grote steden is in de eerste plaats aan Amsterdam, Rotter- dam en Den Haag gedacht. r t, /v.De ®e£ste. bewegwijzerde- toeristische (bromX fietsroirte komt- naar -alle waar»4-:- sesiiaPjkheit» ergens tussen Ben Haag.' ^Botterdam. Waar precies is nog niet bekend, want èn de wegen in het West- t» j die in de buurt van Berkel en Rodenrijs zijn in. studie. Vast staat m in ieder geval dat de (bromifietscir- - cuite een lengte van ten hoogste zestig Kilometer krijgen. Het aantal leden van de ANWB, die 1 zijn na-oorlogse groei vooral aan de Wegenwacht te danken heeft, bedraagt thaiis bijna zeshonderdduizend. Het laat ste jaar nam het ledental met niet min der dan tien procent toe! Fusie tussen aan Schiedam dienst heeft gedaan. In dat spel ging dat vroe gere Schiedamse oor- losschip roemrijk ten on der maar inmiddels is gebleken dat voor de fraaie replica van twaalf on aa4 V a Hotterdam-Noord, vaartuig, best^npla^ Wilton "kjenoorZTcFt ■s^nLlTi^' HaVendijk 24 ,e je m eigen stad had het juister het schip te kunnen geven. slopen. t„!leji-g,even,van een z®er beperkt aan- tel diploma s en bronzen legpennin gen aan degenen die met een zeer goed resultaat zouden deelnemen aan worrtt tr ®emetel-examens. Hierbij tevens een prijs ter waarde van honderd gulden gegeven, snntfbMchiirkmg stellen van een soortgehjk diploma en penning aan een aantal leerlingen die met bijzon der goed gevolg een der lag»re tech nische scholen zouden hebben doorlo pen van de Maatschappij voor de De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 8 februari rijn: J M Vnn f.MHnrnn X7—rn.1t- J meter lang en tien meter ff ET schip gaat nu de hoog geen eerlijk zee- nukken van een fïAAROM stellen B en mansgraf te vinden is. spookschip u,- j. Het heeft B. en W. van want B Schiedam vertonen W, van nogal wat Schiedam delen mee "dat sluiten 'dat de"stiThthn Tchipcadefufe deert aan -Helde2 MaHelders Marine W. nu aan de ge meenteraad voor te be- g het Marinemuseum ring Museum op 23 au gustus 1963 heeft laten weten dat het de stich- maar met moet doen goeddunkt het schip wat haar Hrinses Beatrix zal volgende week- h°lde5hg e®n 'ezlng bijwonen, die- de bferiSïai J®ssup, rechter van het internationale hof van justitie, op ver- dattenVt» vte ?Kg, Hammarskjöid Foun- torium m STto?khoims bet Groot Audi torium in Leiden zal houden. Donderdagmiddag is de 47-jariee me- vrouw A. M A. van Diepen-Kamdorp in haar woonplaats Heiloo met haar brom- pets tegen een boom gereden Zij later in het, Eiisabethziekenhuis in Alkmaar overleden Na, d® Belgische stad Turnhout wor- haS 00^* Doornik de mogelijk- heden overwogen van een aansluiting Pn T, Nederlandse aardgasnet ri„'nL5OQr!iiks,eSasmaatschappij heeft donderdag besloten een onderzoek in te ®en duizendtal verbruikers om een beeld te krijgen van de consequen ties van de overschakeling van stacls- rifS h?.vi.aar-';!g?,E er* de aanpassing van de huishoudeijke apparaten wi-£,..aa2luiting vaa Doornik op het Ln YY j aai"d«as zou mogelijk moe- ^_Se» door een leiding, die via iaar h?t zuiden naar de streek te^jen m ■Frankr'j3t zou gaan Terwij] Turnhout verwacht over twee liL-Van aardgas te kunnen worden yY°rLe7r'-.2°u dit voor Doornüc eerst te gen 1970 het geval kunnen zijn. Affa en Gevaert De archieven van het ministerie heb- b®,n ®e" dergelijke aanvrage niet op- £2«2 maar de functionarissen mnAt"h "Ft ïegg5n dat dit nu ook SvtnsmTnt4 Car,OS onb— D«nC^n(Sif Zf" nieLte voor een commentaar. Een medewerker Srios6 datlL <ie fia4te Madrid van r»:vhf=„ 4 de J<?n2e edelman niet be- nok nfJf 18 ,en-in de komende dagen was Verdwenen,in °°k Z'3n secreta-"is Volgens de naslagwerken is prins Xa- vier op 25 mei 1889 geboren ta Bel- werd omstreeks de- zeiföe tijd geboren m Parijs. Ook Juan Carlos de Bourbon de nr» van de „AlfonsLsten" is fö het buitenland geboren in Rome toen zijn vader prins Juan daar te b^'fga,cbaP leefde. Zijn nationaliteit Y'£j, hter niet m twijfel getrokken omdat zowel zijn vader Sstf troren der te Spanje rijn geboren U m0e* Gevaert photo-producten n.v., Mort- sel (Antwerpen), en Agfa a.g„ Le- verkusen, delen mede dat de in de laatste maanden gevoerde onderhan delingen betreffende het verenigen van hun industriële activiteiten in een blijvende bedrijfseconomische eenheid met goed gevolg zijn besloten. Dit samengaan, dat te verband met de toenemende integratie van de Euro pese markt geschiedt, wordt op pari- taire basis doorgevoerd en omvat bei derzijds de gezamenlijke industriële ac tiviteit op wetenschappelijk, technisch, commercieel en financieel gebied. Daar formele fusies over de grenzen heen juridisch nog niet mogelijk zijn, zal de bedrijfseconomische eenheid zo danig geschieden dat de zaken door een nieuwe Belgische en een nieuwe Duit se expioitatievennootschap gevoerd zul len worden, waarin Gevaert photopro- ";v- en A^?a aS ieder voor de «ent deelnemen en waarvan de leidon- d®orgarien °P Paritaire basis uit de zelfde personen samengesteld zijn. De- Zi2len eerstdaags opgencht worden en hun activiteit zal op 1 juli 1964 aanvangen. van tobeer van Gevaert pho- to-producten n.v. zal deze overeenkomst vtn aLlfIï2SLalgemene verRadering van aandeelhouders van 30 april a.s. voorleggen. 1 n„IL,,VOarbereMÉn? van dit samengaan fotomrt,^43 enige flrma's der Duitse tetoindustrie over, waarin Bayer een meerderheidsbelang bezit. (Van onze parlementsredactie) VvcedlS .Hamer hoopt volgende het ontwerp Drank- en HorecaweL D? mer behandelt vofgendc- week Sfk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1