aasslnis Maximumboete wordt f 120 SCHIEDAM: STRENGER OPTREDEN TEGEN STRAATVERVUttING Ara Euredjian sprak voor Vlaardingse AGENDA Zware straf voor kapitein „Pijpers" zullen zevende lustrum goed vieren Maassluis wil nieuw havenkantoor bouwen Morgen roept klok ROTTjEBDAM I H 'P0™£ÉgSj 'mm ZELFSTANDIG Maassluis krijgt gedenkboek bij eeuwfeest Brand in vaten: schade ƒ3500 „Stanley Jones" vierde feest Toespraken bij opening GSW-hal in Vlaardingen Naamloze delen van Schiedam worden „plein" Insignes uitgereikt aan getrouwen Scheepvaartverkeer wordt drukker le KAPSTER en KAPSTER Zeer leerzame jeugdconcerten Aggressieve hond vrouw Dronken kelner ramt auto's Broederdienst Inbraak in chr. huishoudschool Ruit ingegooid Tegendeel?9 Aanspreken9' Bergschenlioek gaat geldleningen aan Onwel en overleden Voorlichting over vrachtautoverkeer B. en W. Schiedam: trouwen op zaterdag beperken Eiland .Kraanvogel" gaat ook te water H. y. d. Schaar derde conrector hij G.v.P. Tweetal botsingen Auto slipt, slaat om en wordt vernield DE gerlijke staiui DE ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 15 FEBRUARI 1964 (Van een onzer verslaggevers) ALS Schiedams gemeenteraad in de openbare vergadering van maandagavond 24 februari ten stadhuize akkoord gaat met het voorstel van B. en W. tot wijziging van de Algemene Politie Verorde ning dan kan de Schiedamse po litie strenger gaan optreden tegen de vervuiling van de openbare weg, het voordeligste middel om gootsteen en toilet fris en helder te fiouden Wi VLAARDINGEN vandaan en maandag ...en dagelijks SCHIEDAM Vandaag ,,.en dagelijks Inspecteur stelt voor (Van een onzer verslaggevers) TV/TAAS SLUIS gaat een nieuw haven- 4™- kantoor bonwen, maar het zal een eenvoudig houten geval worden. Het huidige kantoor moet wijken als ge volg der voorgenomen automatisering en reconstructie van de spoorwegover gang in de Burgemeester De Jongh- kade. Bouwrijpmaken Medische dienst 2 A (Van een onzer verslaggevers) De geschiedenis van .,350 jaar Maas sluis' zal worden samengevat in een ge denkboek dat het gemeentebestuur ter gelegenheid van het komende eeuwfeest Van H mei gaat uiige ven. B. en W. hebben de opdracht tot het schrijven van dit gedenkboek verstrekt aan de journalist A. Duif, thans wonende te Putten. Het boekje wordt geïllustreerd met lijntekeningen van de tekenaar J. van Wessum te Amsterdam. De N.V. Mouten en Co. te Den Haag verzorgt de druk. Het boekje zal voor ieder verkrijgbaar Worden gesteld. Aan. dit besluit van B. en W. is een besloten vergadering van de gemeenteraad voorafgegaan. Op de binnenplaats van het Internatio naal Transportbedrijf V. Moll aan de Van Beethovensingel te Vlaardingen ont stond vrijdagmorgen brand, waarbij drie ledige containers door het vuur werden aangetast Een ervan ging geheel verloren en de belde andere werden ernstig beschadigd. De brandweer heeft het vuur met een hevelspuit bedwongen. De schade wordt geschat op ongeveer f 3500. Over de oorzaak van de brand tAst men nog in het duister. Hiervoor geldt speciaal de wijziging in artikel 77 waaraan is toegevoegd dat het is verboden as, sintels, keuken afval. huis- of tuinvuil, emballage, pa pier, oud roest, snoeisel, afbraak, puin, glasscherven, gebroken aardewerk of ander afval van welke aard ook op de weg of op een terrein gelegen aan een weg in de bebouwde kom te werpen, te storten, te laten vallen, neer te leg gen of op andere wijze te brengen. Ook is het verboden zand, aarde of andere stoffen op de weg te storten of te laten vallen. Verder is het verboden dieren of lijken van dieren, afvalstoffen, zand, grind, aaide of andere stoffen in het water te werpen. De politie heeft dus on de macht tegen elke bevuiling van de openbare weg op te treden en hierbij zal de politie worden gesteand door het feit dat B. en ff, bovendien de maximum boete van dertig golden willen doen ver hogen tot een boete van honderdtwintts galden. Ter toelichting delen B. en W. van Schiedam mee: In de laatste jaren is op verschillende manier getracht de vervuiling van de openbare wegen tegen te gaan. Voorlich tingscampagnes en andere acties zijn ondernomen en deze hebben van tijd tot tijd de schijnwerpers van de publieke belangstelling op dit probleem gericht. Sen ieder weet dus, kan althans weten, welke belangen hier op het spel staan, In de praktijk is hiervan echter maar weinig te merken. Men kan bepaald niet zeggen, dat de openbare reinheid beter is dan een tiental jaren geleden; er is meer reden om heit tegendeel aan te nemen. In ieder geval is bet wel zo, dat algemeen het onbehagen over deze ontwikkeling toeneemt Het Inzicht is groeiende, dat straffer maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen, dat de jeugd opgroeit ia een verontreinigde stad en zou leren deze toestand ais normaal te beschouwen, aldus B, en W. Haar het ons voorkomt kan di-t het best worden bereikt door een meer uit gebreide omschrijving van het te bestrij den kwaad dn de Algemene Politie verordening. Artikel 77 van deze verordening ver biedt het al puin enafval van welke aard ook op de weg te werpen Een uitbreiding van deze opsomming zal vermoedelijk het publiek meer direct aanspreken en daarnaast ook aan de straatpoli tie meer houvast geven om on middellijk te kunnen optreden, wan neer zij ziet, dat afval op straat wordt geworpen. Daarbij is een nieuwe re dactie van dit artikel ontworpen, waar in aan het bovenstaande is tegemoet gekomen. <Van een onzer verslaggefers) ARA EUREDJIAN, de 24-jarige Ar meniër die alvorens naar het Afrikaanse Nairobi te vertrekken om daar het werk van de International Christian Youth" op te bouwen, een kort bezoek aan ons land brengt, heeft vrijdagavond in Vlaardingen over zijn plannen verteld aan de plaatselijke afdeling van het I.C.C.C. jeugdlcuatact, dat daartoe een open bare vergadering hield in het Vere nigingsgebouw van de Gereformeer de Gemeente (Westnieuwland). In zün korte en met overtuiging uit gesproken toespraak zei hij onder de indruk te zijn gekomen van de belang stelling voor het ICY-werk onder de Ne derlandse christen jongeren. Van christendom kan alleen sprake zijn als dit bijbelse christendom is om dat de Bij,bel het enige richtsnoer voor de christenen kan zijn. Velen, zo ze hij, noemen zich wel christen, maar MINIHOLPUlV- Tc den hoest en Keelpij Uitwerking frappant1 ■VLAARDINGEN. Gebouw Triangel: ilci-fUms „Raketten in de duinen" (openb. jeugdvoorst.). 15; „De Drum", (ledenvoorst.), 18.30; „De Citadel" (ledenvoorst.). 20.45; Jaarverg, z.C. „De Viking", IS; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30: Stadsgehoorzaal: Het Masker met ,3oeing-boeing", 20. MAASDIJK. Vluchtheuvel: Herv. Jeugdraad, instuif, 19.30. VLAARDINGEN. Holyweg: Eerste Paal Herv. bejaardenhuis, 15.30 (genodig den 14.30 in Muzanda). Bijkantoor „DE ROTTERDAMMER". Vlaardingen Smalle Havenstraat 11 (red., aam, en adv.), teL 6775 (b.g.g. Uitsluitend red, zaken 6519 '3 avonds b.ff.p. 010—80037) voor adm. en adv. 010—115588. Klachten bezorging-Vlaardingea: C. lictorie, Willem Beukelszstr. 72, telef. 3345, maand, t/m vrijdag 1819.30 en zaterdag 16.30—18. Maassluis: C. J. van Dorp, Sluïspolderkade 1 ~a telef. 01899— 3317, Apotheek Vlaardingen: Walrave, Schie- damseweg 14, tel. 2093. Belangrijke (el.-nnmmers Vlaardingen: Meld. brand en ongevallen 4444. GGD- zneldingen 2541. Irene: Rehdbothschool, reünie, 20. Beatrix: reisver. Broeksvrienden. Verg 20. De Bron: Hoek. instuif. 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82. teL 64154, b,g.g. 115588 (toest, 51. na 18 uur 195885) alleen voor redactie-aange- i6Agcn^chap H. J. Troost: Aieidastx. 23 teL 63451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teL 3-15588)» Klachten bezorging: agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—18.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 94666; alarm brandweer 89123; alarm GG «n GD 69290. Strd- Museum: Schilderijen en aqua rellen van Frieda Hunzsker; aquarellen am pastels van Arend Roosenscboon, Apotheek: Gouka, Hoogstraat 29. noemen zich wel christen, maar nemen uit de Bijbel alleen ter harte wat hun zelf goeddunkt Wat de heer Euredijian over zijn plannen voor Afrika ertelde was voor onze lezers geen nieuws: in „De Rotterdammer" van dinsdag heeft on ze kerkredacteur daarover uitvoerig geschreven. Aan het slot van zijn toe spraak vroeg hij de Vlaardingse jon- gering hem te steunen met hun gebe den: de taak die hem in Afrika te wachten staat achtte hij zeer zwaar. De heer D. Boogaard, landelijk voor zitter-Nederland en internationaal se cretaris van de I.C.Y., vertaalde de toespraak. De vergadering, die ook werd bijgewoond door de heren J. Ro bert Vannoy (V.S.) )en Synesio Lyna, ('Brazilië), assistenten van de heer Boo gaard op bet internationaal secretariaat werd geleid dor de voorzitter van het I.C.CC.-jeuigdcontact te Vlaardingen, de heer p. Meijer. (van onze correspondent) De gemeenteraad van Bergschenhoek was in spoedeisende vergadering bijeen geroepen in verband met het aangaan van enige geldleningen. De Bank voor Neder- landsche Gemeenten had een lening aan geboden van 100,000 ter vaste financie ring van de verlichting aan de Bergweg en andere uitgaven. De heer Th. Vrolijks was bereid gevon den een lening te verstrekken van jf 37.500 financiering van aankoop van grond van de heer Vrolijks. Aangezien de noodzakelijkheid bestond, over de leningen te beschikken, stolden B. en W. voor tot aanvaarding van de aanbiedingen over te gaan. Na een korte discussie besloot de raad overeenkomstig dit voorstel De 78-jarige C. de Klerk uit de Jan Vrijlandstraat is vrijdagmiddag op de Ogiersingel in Rotterdam plotseling on wel geworden. Bij aankomst in het Zui- demekenbuis bleek hij te zijn overle den. De afdeling Maassluis van het Verbond voor Veilig Verkeer gaat enkele voor lichtingsavonden voor vrachtautochauf feurs houden. De eerste is maandag 17 februari om 20 uur in de kantine van Key en Kramer aan de Adriaan van Heelstraat. De bijeenkomst wordt ge houden in samenwerking met de E.V.O. (Eigen Vervoerders Organisatie). De heer D. J. A van Bailegoijen de Jong van deze organisatie behandelt dan de elementaire zorg voor de auto in verband met de verkeersveiligheid. Er is volop gelegenheid om vragen te stel len. In de pauze wordt een kop koffie geserveerd Na de pauze worden enkele belangwekkende films over autotechniek vertooncL Alle vrachtautochauffeurs zijn van harte welkom. (Van een onzer verslaggevers) T De grote zaal van gebouw Triangel in Vlaardingen was vrijdagavond bezet met de leden der C.XV. „Stanley Jones" van !i?e en Vreöe ter viering van het eerste lustrum der vereniging, die voor- heen ais naam Piet Hein droeg. Een groep leden verzorgde een programma ™der„ het motto: „De Stanley Jones öqow in feite dus een revue met op eenvolgende programmanummers van zang, muziek, schetsen Het Vlaardingse duo „The Plardinga Girls die de vorige week veel succes oogstten tijdens de tienershow in de stadsgehoorzaal hadden vanzelfsprekend ook m Triangel succes. Het toneelstuk „Misdadig vernuft" op de Triangel-plan- fffliW,. nn 4 w amm i - a S hoeven, E. de Breems, H. Moerman, J. Hoppe, C. Ball, H. Punt en G. Scheffer. Het jaar 1963, met als lezer H. van Heijst, vormde een onderdeel van het programma, dat met stagnatie te kam pen had. Het vlotte niet erg met de dia's, terwijl tevens de technische installatie toet naar wens beantwoordde. De vele schetsjes, die werden opgevoerd veroor zaakten de nodige hilariteit, vooral om dat daarin de fantasie van de jongeren een hartig woordje meesprak. De byeen- komst stond onder leiding van de voor zitter, de heer J. van Houwelingen, (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Schiedam willen het trou wen op zaterdag beperken. Bij de invoe ring van de vrije zaterdag heeft het Schiedams college besloten het huwen op zaterdag zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit omdat dan extra voorzieningen moe ten worden getroffen en omdat dan en kele ambtenaren en boden dienst moeten doen. Zolang artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 183 van de Gemeen tewet nog niet gewijzigd aanvaard zijn kunn.-r paren op zaterdag trouwen als ze dat te kennen gevv, B. en W. menen dat dit trouwen toch zoveel mogelijk kan worden begrensd als de legesgelden zul len worden verhoogd van honderd tot tweehonderdvijftig gulden. Dit zal voor vele paren een reden zijn om van hun voornemen op zaterdag te trouwen af te zien, delen B, en "W. de Schiedamse gemeenteraad mee. Van een der hellingen van Gusto zal donderdag 27 februari ook het tweede kraaneiland voor de havenwerken bij IJmuideji te water worden gelaten. Hei is de KraanvogeL Zoals bekend, is de afbouw van het eerste, de Lepelaar, in volle gang. In ver bond met de tewaterlating zal op da Nieuwe Maas tussen kmr. 1005-7 en ktnr, 10Q6-5 het scheepvaartverkeer worden ga- stremd vanaf 16.45 üur. „Hier Is geen sprake van een routi nefont, maar van onverantwoordelijke navigatie. V. heeft gespot met alle re gels en met de waarschuwingen op de kaart". Dit zei de inspecteur voor de scheepvaart, de heer J. F, van Doorn, gisteren tijdens een zitting van de Raad voor de Scheepvaart tegen de 46-jarige kapitein M.V. uit Vlaardingen aan wiens schuld hij het vergaan weet van de 496 metende kustvaarder Maasyn-N die op 23 juli 1963 nabij Estaca-Point aan de noordwestpnnt van Spanje op de rot sen Rep, De inspecteur stelde voor hem voor de tijd van twee jaar de bevoegd heid als kapitein te varen te ontnemen. Het schip, dat met een lading Chinese klei naar La Specia voer, ging verlo ren, De bemanning van twaalf koppen, onder wie acht Nederlanders, werd op gepikt door de Duitse sleepboot Atlan tic, die allen veilig aan wad bracht. De inspecteur verweet de gezagvoer der dat hij over 200 mijl had gevaren op een foutief bepaalde koers. Boven dien bleek zijn schip op het moment van de ramp nog vier mijl uit de koers- lijn te zijn'geraakt. De voorzitter van de Raad, prof, mr, Ch. J. Enschede, merkte op dat de betrokkene zonder! een omweg te maken veel ruimer mtj de kust had kunnen varen. De kapitein gaf toe dat de ramp ge heel aan zijn schuld te wijten was. Hij vaart al 32 jaar en was zojuist met ver lof aan wal gekomen. Hij is nog steeds m dienst bij de eigenaar van de Maasyn- N, de rederij Van Nievelt, Goudriaan uit Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) De gemeente Vlaardingen heeft zich een goede plaats veroverd in de reeks van gemeenten die de GSW-regeling uit voeren. Dit zei de heer J. Polman, rijks consulent van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid vrijdagmiddag bfl de officiële opening van de nieuwe sociale werkhal bij het GSW-complcx aan de Oosterstraat, waarover in onze Vlaar dingse editie van donderdag uitvoerig werd geschreven. De heer Polman zei dat Vlaardingen tien Jaar geleden niet alleen een van de eerste gemeenten was die de tewerkstel ling van lichamelijk invaliden In be schutte werkplaatsen ter hand nam maa, dat bij het instellen van een revalidatie- etam ook Vlaradiagen in de voorste ge lederen stond. Hij wenste het gemeente bestuur geluk met de nieuwe aanwinst, waarvoor hij het woord „hal" een te be scheiden benaming vond. Na de toespraken van burgemeester mr. J. Heusdens en wethouder G. Walstra sprak de heer J. Blenk, voorzitter van de personeelsvereniging. Namens het ge hele personeel bood hij een klok aan. Het personeel en de pupillen van de Herman Frantsenstichting, die te zijner tijd veeneens in het complex aan de Oosterstraat ondergebracht zullen wor den, schonken een schilderij. Het werd aangeboden door de leidster mejuffrouw G. Hartmans, Laatste spreker was aan nemer P. Onderdelinden die een kantine- klok aanbood. Verscheidene leden van de gemeente raad, en wethouder P. van der Snoek namens B. en W. van Maassluis woonden de gebeurtenis bij. (Van een onzer verslaggevers) Enkele naamloze plaatsen zullen udt de anonimiteit -gehaald worden als Schie dams gemeenteraad akkoord gaat met de voorstellen van B. en W. Voor de twee grote pleinen in Sehiedam-Nieuwland worden, als namen voorgesteld „Nieuw- landplein" en „Plein 1940-1945". Het Nieuwlandplein wordt gevormd door het kruispunt Burgemeester van Haarenlaan- Nieuw Damlaan en het Plein 1940-1945 wordt gevormd door het plein 's-Graven- landseweg-Burgemeester van Haarenlaan. B. en W, menen dat de laatste naam geen toelichting behoeft voor de naamgeving aan dat belangrijke plein en de eerste naam is tot dusverre op nog geen en kele wijze in de Nieuwiandpolder (die omsloten wordt door Burgemeester van Haarenlaan, Vlaardmgerdijk en Parkweg) toegepast. Voorgesteld wordt de w-ag tussen Singel en Broersvest die vroeger in de volks mond „Het Brand weerlaantje" heette „Huis te Riviereweg" te noemen. Onlangs nog hébhen wij gesteld dat de naam geving in en om dit gebied nogal ver warrend werkt De verbindingsweg wordt genoemd naar de vroegere burcht „Huis te Riviere" waarvan nu nog de ruïne langs deze weg te zien is. De „Huis te Rieviereweg" is ook gelegen op de buitenplaats van het dertiende-eeuwse slot Voor de straten bij de villa's aan de Laan van Spieringshoek (de vroegere ijs baan) worden de volgende namen van staatslieden voorgesteld: X. J. van der Bruggherdaan, H. P. Marehantlaan, J. H. van der Palmlaan, G. van der Leetiwlaan en J. Kappeyne van de Oopcpellolaan. B. en W. achten deze namen juist omdat hier in de toekomst twee grote onderwijs instellingen zullen verrijzen. (Van een onzer verslaggevers) TTET Tamboers- en Pijperscorps „Dc Pijpers" van de C.J.V. „Liefde en Vrede" is bepaald niet van plan, om dit jaar geruisloos door Vlaardingen te marcheren. Het jaar 1964 is name lijk het zevende lustrumjaar voor dit corps en daaraan zal veel aandacht worden besteed. De plannen werden onder meer besproken tijdens de al gemene ledenvergadering, vrijdag avond in de bovenzaal van „Triangel", De bestuursverkiezing vormde wel een belangrijk punt van de agenda. Het bestuur bestaat uit negen personen en door omstandigheden moesten liefst zeven leden worden gekozen, van wie er twee werden herkozen, zodat vijf nieuwe leden hun entree deden. De verkiezing had als resultaat dat werden (heribenoemd de leden H. v. Ekelenburg, X v. Eyk, L. v. d. Kroon, T. v. d. Linden, K. Mak. M. P. Schaar, H. Smith, A. v. d. Steen en S. Verkade, De functies (ook die van de voorzitter en het dagelijks bestuur) zullen worden ver deeld tijdens de eerstvolgende bestuurs vergadering. De uitreiking van de insignes was het andere hoogtepunt van de goed bezoch te bijeenkomst. De leden J, den Breems, T. de Bruin, J. Simons en H. Smith heb ben er vijftien jaar bij De Pijpers opzit ten. Ze kregen het speciaal daarvoor vervaardigde insigne. Verder waren er negen 10-jarigen die eveneens een in signe kregen. De heer P, Verklei, die van de richting af lid Is en dus dit jaar jarig Pijperjubilcum viert, zal warde» gehuldigd tijdens de jubileumultvoertS in de Stadsgehoorzaal op zaterdag R Behalve de uitvoering in de Stadse? hoorzaal staan op het programma ren Pij persdag, een Pijpersmiddhg in mei ren fancy-fair in maart, een buitenoptrèden m juli, een grote taptoe in septeeafeï en nog een feestavond in oktober Wegens ziekte van de secretaris werd geen jaarverslag uitgebracht Het versla* van de secretaris van „De Jonge Pil. pers" afkomstig van de hand van de neer A. Kramer releveerde de hoort? punten van het derde lustrumjaar In de omgeving van de haven is geen grond voor een kantoor beschikbaar, die gemeente-bezit is. Daarom hebben B, en "W, de N.S. gevraagd een stukje grond aan de Adriaan van Heelstraat te mogen huren. Hier zou het meest geschikt een havenkantoor kunnen wor den geplaatst Met de N.S. is nu over leg gaande. Op korte termijn wordt begonnen met de reconstructie van de overweg. Daarom moet de bouw van het nieuwe kantoor snel worden gerealiseerd. B. en W. vragen de raad dan ook reeds een krediet. Het scheepvaartverkeer in de Maasslui- se haven is in 1963 drukker geweest dan in het jaar daarvoor. In 1932 kwa- men in totaal 5071 schepen binnen, tegen 5303 in 1963. De tonnage steeg ook: van 1.551.108 in 1962 tot 1.820.605 in. 1963. Ook de opbrengst van het ha vengeld was hoger: 77.273,75 tegen 60,104,85. Gesplitst in onderdelen ziet het verkeer er als volgt uit (tussen haakjes de ciifers van 1962): zeesleepboten 61 (93). kustvaartuigen 731 (692), binnenvaar tuigen: goederenvervoer 3463 (3262) geen goederenvervoer 1048 (1024). Vrij gesteld van betaling waren 91 vaartui gen, die voor herstel de haven aan deden en in 1962 87 vaartuigen. B. en W. van Maassluis stellen de ge meenteraad voor een krediet ad 1.550.000 beschikbaar te stellen voor het bouw- rijpmaken van de gronden tussen de "Westlandseweg (in aanleg) en de Maas- VLAARDINGENHervormde Geemente Grote Kerk 10 ds J Bouters, 17 dhr J Hoogendom, H.C.Z. 17; Rehobothkerk 9 en 10.30 d sD Noordmans. H Doop. 19 ds G Blesbroek, H.C.7. 17; Bethelkerk 10 ds G Blesbroek, 19 dhr J van Lambalgen, H.C.Z. 17; Immanuëlkerk 10 ds J van Noort, IS ds A J Hoorn; Nieuwe Kerk 10 ds W J Schouten, IJ dhr A van Zet ten. H.C.Z. 17; Zaal Maranathakerk 8.45 ds W J Kolkert; Westwijkkapel 10.30 ds W J Kolkert; Commissie „Het Woord", Zaal Triangel 10.30 ds F van. der Vloed. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk20 ds G Aalbersberg, 17 ds Y J Tlemersma; Emmauskerk 9 en 10.30 ds H J Kouwen- hoven, 17 ds Joh Lever; Pniiëkerk 9 en 30.30 ds H J Heynen, 27 ds H J Kouwen- hoven; Maranathakerk 10 ds Joh Lever, 17 ds H J Heynen. Chr Geref Kerk; Kerk Emmastraat 10 en 18 dhr P Sneep; Aula H de Cocksehool Pb de Goedestraat 10 Ieesdienst. 18 dhr P Sneep. Geref Ge meente: Kerk Westnieuwland 10 en 17 ds L Hulsman. HA, Chr Geref Gemeente: Zaal Dijksteeg 6: 10 en 17 Ieesdienst. Volle Evangelie Beweging: Huize Slon Broekkade 13.30 samenkomst. Gevraagd Dameskapsalon MAISON ANNIE - Verheystr. 15 - Vlaardingen - Tel. 3101 0 De Lasclub Schiedam houdt woensdag avond de jaarvergadering in gebouw Chris telijk Sociale Belangen. Op de agenda staan de verslagen en een bestuursverkiezing. O De schietclub „Schiedam" houdt woens dagavond de jaarvergadering. Altredend is voorzitter G Hoskam, die rich in verband met rijn leeftijd niet meer herkiesbaar stelt. De heer Hoskam heeft met de heer P. J. Drenth vier jaar geieden de schietvereniging opgericht Tevens zijn aftredend de heren Chr. Breur en J van Hartingsveldt, die her kiesbaar rijn Volgens het Russische persbureau Tess is de afstand van denaarde tot het verst verwijderde hemellichaam, dat tot duver is waargenomen, tien miljard lichtjaren. Deze afstand is berekend door de Russische sterrenkundige J. Sjklovski (Van onze correspondent) Donderdagmorgen gav enDick de Reus, viool en Tan Krone, piano, een instruc tief concert in de Maranathakerk te Maassluis. Het eerste uur was bestemd voor de hoogste klassen van de lagere school, bet tweede voor de M,U.L.O.-, lagere technische school- en V.G.L.O.- leerlingen. In het middelpunt stond de viool met haar technische mogelijkheden. Tan Krone vertelde over het algemeen prettig en indringend, zodat zelfs ook veel lagere scholieren geïnteresseerd konden wonden voor het strijkinstrument, dat Dick de Reus meesterlijk bespeelde. Men kreeg de indruk, dat met name de Ll.-jeugd bij het vorige concert (zang, harp en gui taar) 'meer geboeid was dan ditmaal. Toch was er ook met deze kinderen in bepaalde stukjes goed contact, getuige de stilte bijv. tijdens het spelen van Schu berts Wiegelied. Ook enige ritmische werkjes werden op prijs gesteld. Vanzelf sprekend ging het programma er bij de oudere jeugd gemakkelijker in, temeer, omdat de meeste van deze scholieren muziekles op school hebben. In het vervolg zou het aan te bevelen zijn, de voorbereiding op de lagere scho len te intensiveren. Naar de ervaring van beide kunstenaars blijkt dat namelijk overal goed resultaat te hebben. Het laat ste concert in deze serie, te verzorgen door het Zuidhollands Orkest, wordt in april gegeven. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen heeft het bestuur van de „Vereniging voor Christelijk Mid delbaar en Voorbereidend Hoger Onder wijs te Vlaardingen" de heer H. van der Schaar benoemd tot derde conrector aan het Groen van Prinstererlyceum. De heer Van der Schaar is reeds geruime tijd ais leraar aan het lyceum verbonden De benoeming gaat m bij de aanvang van het cursusjaar 1964/1965 (september aA.) als drs. R. van den Bosch het recto raat van de huidige rector drs, H. J. Smit zal hebben overgenomen. Zoals wij reeds eerder hebben bericht gaat de heer Smit per 1 september met pensioen. MAASSLUIS: Herv Gem Grote Kerk 10 ds Meijer, 10 ds Noordmans, Vlaardingen. Herv Busthuls 10 ds Hemmes. Schiedam, doopsb Jeugd- en kinderkerk Sursnm Corda 10 dhr P Zunderman. Cat Lokaal urote Kerk 10 mevr Meyer. Gen de Wetstraat h dhr L J v d Pol. Ger Kerk Immanuel- kerk 9.30 ds E J Duursema, 16.30 ds K W Derksen. Maranathakerk 9.30 ds K W Derk- sen, 18.30 ds E J Duursema. Ger Kerk (vrijgem) 8,30 en 14 30 ds O Mooiweer. LeerdamNed Prot Bond 10.15 ds L V Os, 12 Zondagsschool. Leger des Hells 10 Hei- Ugingsdienst, 18.45 Openluehtsamenkomst o.i-v. kapte J Arisse en luite H Sikkens. 12 Zondagsschool, 16.30 Kindersamenkomst. Bapt Gem 10 dhr Sussenbach, Haarlem, 19.30 ds C v d Vlis. MAASLAND: Herv Gem 10 en 19 ds H J J Keijzer. Ger Kerk 10 en 14.30 ds J Z Potjer 1 HOEK VAN HOLLAND: Herv Gem 10 ds C P v Andel, Den Haag, 19 ds J v Noort, Vlaardingen. jeugddienst. Ger Kerk 10 en ,17 ds P Ruilmann Herv Eranz 14 30 ds G H v Kooten. Huizen, SCHIEDAMGereformeerde Kerk: Ooster kerk 30 dr F L Bos Vlaardingen, 17 ds W A Krijger; Kethel De Ark £36 ds P R Everaars, 14.30 ds K J Schaafsma, Hotterdam-Delfshaven; Magnalia Deikerk 10 ds Y J Tiemersraa VXaaxdingen, 17 ds W Baas Rotterdam-Chariots; De Goede Ha ven 10 ds w A Krijger, 17 ds P P. Ever- aars; Jullanaherk 10 ds W Baas, 17 dr F L Bos. Hervormde Gemeente; Grote Kerk 10 ds D J Spaling, 17 ds C van der Steen; Bethelkerk 10 ds C van der sj*e"- 1» Evelein Rozenburg; Op- Etandingskerk 10 dr L J Caïemier, 19 ds j; A A Klusener Amersfoort: Vredeskerk 9 en 10.45 ds K Vogel Maassluis. 19 Open chr Geref Kerk: Waran. de hk BK-laan 9.30 Dienst, 14.30 ds H Kotterdam-W. Ned Herv (Geref) Evangelisatie: Gebouw Trene 20 kand K Pot Nleuwerkerk a d Usse!, 19 Opstandingskerk dr P A A Klusener Amers- foorh Oud-Katholieke Kerk: 10 H Mis. Baptistengemeente: Irene 19 Samen- komst. Ned Protestanten Bond: 10 30 ds Joh P van Mullem, Rotterdam. Evan gelisch Lutherse Gemeente: 10 ds S G van ?Sr.« aS-n- Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 en 16 30 ds C Vonk. gemeente: 10 en 17 Dienst. Vrije Chr Geref Gemeente: 10 en 16 ds I J IJsselstein Leger des Hells: 10 Broersvest, 19.30 Verlosshtgssamenkomst. Dit weekeinde zullen in spoegevallen de volgende artsen dienst doen; Schiedam: D. Houthuysen jr, Marco- nistr. 93, tel. 68516; j. Moor, Burg. Knappterlaan 154, tel. 69880 en Ch. A. Pooi, Tumlaan 92, tel. 67856. Vlaardingen: mej. A. H. Westenbrink, Binnensingel 62, tel. 2528 en H. S, Mffl- der. Hoflaan 31, tel. 2203. aL^teL2376V' d' V6ea' Jac" Catsstr- Maasland;' J. W. D. C. Marck, E. C. Marck-van Meerten, Molenweg 1, teL 2035; veearts C. v. d. Most, Kethelweg 13a. Vlaardingen, tel. 3084. Hoek van Holland: j. j, van Lonk- huijzea, Jolinkatr. 2, teL 627, dijk in het gebied „Maassluis-West". Op deze terreinen zuilen de 350 woningwet woningen volgens Lansen-Nielsensysteem worden gezet, waartoe de raad in. decem ber 1963 besloot De bouw van dit complex sluit aan op de reeds in aanbouw zijnde 270 wo ningen van hetzelfde systeem en daarom is het nodig dat zo spoedig mogelijk tot bouwrijpmaken wordt overgegaan. Even als in het voorstel over het bouwrijp maken van terreinen voor de 270 huizen stellen B. en W. nu voor de aanbesteding ondershands te doen geschieden. Mevrouw M. J, Fervors-Veidman uit de Groepstraat is vrijdag door een hond gebeten toen zij haar eigen hondje wil de beschermen. Het gebeurde in deze straat Zij kreeg bijtwonden aan depols. Ze is in het Zuiderziekenhuis behan deld. De aggressieve hond was ingeënt tegen hondsdolheid. De 26-jarige kelner R. B. heeft, na dat hij vannacht dronken achter het stuur van zijn blauwe Volkswagen kroop, in de Bona Venturastraat te Rotterdam, drie geparkeerde auto's en een brom fiets geramd. De auto's werden alle be schadigd. De politie na mB.'s rijbewijs in. Hij in in het politiebureau aan De Slinge in bewaring gesteld. (Van een onzer verslaggevers) ÏN het hoofdbureau van politie In Rot terdam is ingesloten de 22-jarige matroos op de grote vaart B. H. F. Deze matroos was zo vriendelijk om voor zijn 29-jarige broer H. F. deze week vier dagen hechtenis te gaan uitzitten die zijn grote broer voor de rechtbank had gekregen omdat hij met zijn auto reed zonder in het bezit te zjin van geldige papieren. Deze vorm van „broederdienst" is echter strafbaar. Op de kruising Goudsteen Wagen straat—Goudsteensteeg in Maassluis bots te een bestelauto, bestuurd door J. Kou- wenhoven, 21 jaar, uit Maassluis en een andere bestelauto, bestuurd door M, v.d. Sluijs, 36 jaar eveneens uit Maassluis, tegen elkaar Kouwenhoven kwam uit de Goudsteensteeg, V. d. Sluijs uit de Goud steen, beide voertuigen werden bescha digd. P. A. Aamouts (21 jaar) uit Naald wijk. reed toen hij in Maassluis met een vrachtauto vanaf de Zuiddijk rechtsaf de Have op kwam, de op de haven staande verkeerszuil omver. Van een onzer verslaggevers) Op de Schiedamseweg in Rotterda is vannacht de 24-jarige zeevarende N. C. J. ter hoogte van de Russische straat met zijn auto geslipt. Hij reed door de weg. De wagen sloeg om en kwam op het trottoir terecht. De wa gen werd volkomen vernield. J. bleek geen rijbewijs e hebben. In de nacht van donderdag op vrijdag is in de chr, huishoudschool aan de Ko ninginneweg in Ridderkerk ingebroken. Via het indrukken van een ruit geraakte de dieven binnen. Men forceerde ook een deur. De buit die de onverlatenen zich toe eigenden, bestond uit 150 aan diverse spaargelden van leerlingen. De achttienjarige A. A. uit Rotterdam is vannacht op heterdaad betrapt toen hij een ruit ingooide van. een lingeriewinkel aan de Karei Doormanhof in Rotterdam. DE steeds groter wordende veriiejta bij de RET maken verhoging der tarieven gewenst. De Rotterdamse ge- meenteraad kan dan ook spoedig ten voorstel verwachten. Aan de voorberei ding wordt hard gewerkt, zo heeft wek houder H. W. Jettinghof (openbare nnts- bedrijven) meegedeeld. Naar verluidt zal bij de samenstelling der nieuw» prijzen ernstig rekening worden gehou den met de reizigers, die elke dag van tram of bus gebruik maken. Men wS namelijk kmpkaarten minder sterk in prijs verhogen dan overstapjes en en keitjes, Tram en bus worden dan dm duurder voor degenen, die onregelmatig van openbaar vervoer gebrnik maken. Deze zaak kwam in de raad van do Maasstad ter sprake bij het voorstel het vervoersgebied der RTM op West-U», selmonde over te nemen. Dit heeft voor Hoogvliet het gevolg dat alle wijken rechtstreeks verbinding krijgen met hot stadscentrum. Nadeel is dat de rit duur der wordt: 50 cent. De raad had veel waardering voor het voorstel, maar min- der voor de prijsstijging. De wethouder wees erop dat men niet mag vergeten dat de lijnen verlies zullen geven en dat de RET een grotere prestatie'levert. Per brief had de wijkraad voor Hoog vliet zijn bezwaren kenbaar gemaakt.' Zekerheid dat deze tarieven bij 'de, to voorbereiding zijnde wijziging ophieuw zullen worden verhoogd kon de.wethou der niet geven. Hij verwacht overigons niet dat men bij gestegen tarieven min der van bus of bram gebrnik zal gaan maken. Met ingang van 1 april gaan do bnssen over de Groene Kruiswég rijden, Voor 1 januari 1965 zal de tramtrein der RTM uit de stad zijn verdwenen, zo wordt verwacht. Dat is trouwend ook noodzakelijk in verhand met de metro- werken op de Linker Maasoever. BEHALVE de drie hoofdzusters van Dljkzlgt (waarover vrijdag reed» werd gemeld) hebben twee Rotterdamse mannen -een Valentijnhuide ontvangen. Dat geschiedde op de dag (14 februari) zelf. De eerste is boswachter Fleter Breure (54) uit het Krallngsebos, die op zondagmiddag 15 december twee kinde ren van dg verdrinkingsdood redde toen zij door het ijs van de Kralingse Fles waren gezakt. Zijn doortastend optre den, waarhij hij het gevaar voor eigen leven niet schuwde, trok alom de aan dacht. Van allerlei zijden, van mensen die hij niet kende ook, kreeg de heer Breure brieven en kaarten, dank- en huldebetuigingen, zodat hij cr verlegen van werd. In zijn woning in het bos heeft de boswachter de hulde in ont vangst genomen. De redding "was een prestatie, temeer omdat zij zich zeven tig meier uit de kant afspeelde en de heer Breure over golvend en krakend ijs de kinderen- naar de kant heeft ge bracht. De tweede gehuldigde is de heer C. Baksteen (71) die 42 jaar lang de promotor (en dns de motor) was va» het bekende Bloemencorso. Nu hij zijn functie als penningmeester der organi serende stichting neerlegde werd hij zelf in de bloemen gezet. Jammer is dat de heer Baksteen nog geen opvolger beeit. Men vreest dat er nu geen bloemencor so zal komen dit Jaar, want de voor bereidingen hadden reeds op gang moe ten zijn. Dat zou betekenen dat een der grote traditionele evenementen van Rot- terdai im dreigt te verdwijnen. DE RAAD voor de Scheepvaart heeft de 31-jarlge kapitein J. R- uit Maassluis gestraft door hem de be voegdheid om als kapitein op zeesche pen te varen voor de tijd van acht maanden te ontnemen omdat bij naar de mening van de raad schuld heeft aan de ondergang van het m.s, Columbus op 21 april 1963 ten zuidwesten van het Goeree-iichtschlp. Tijdens de reis van Luik via Antwerpen naar Halmstad maakte het schip slagzij en zonk dien tengevolge. Volgens dc raad heeft de be- VLAARDINGEN. Getrouwd: Edgar Hecht. 22 en Maria Klazina Stam, 23; Willem Adrianus Corneite Deijl, 24 en Teupkea An- nechina Heikes, 22. Geboren: Franciscus Wilhelmus Maria, z v A M van veen en A A Appeldoorn, Bre- derostraat 59; Agnes, d v A Don en M C de Koever, Richard Holstraat 51. Overleden: Geertje Woensdregt, 76, echtg v A Wapenaar, Mahlerstraat 49; Doerga von 64, wed v D W A van der Kemp. Saher, 'Schiedam, Vlaardingerdijk 452. van de Columbus niet aan rede lijkerwijs te stellen eisen voldaan. Ka pitein R, was verantwoordelijk voor de gebreken in de belading van zijn schip. Hij heeft onvoldoende toezicht gebood® en laten houden en onvoldoende maat regelen getroffen in het belang van de veiligheid. De belading liet hij over aaa een ongediplomeerde en onervaren best- man. Bij het bepalen van de straf heeft de raad er rekening mee gebonden dat de Columbus en de lading zijn verlor® gegaan en dat de bemanning aan le vensgevaar heeft blootgestaan. Howrel zulks, aldus de raad, met de onder gang van de Columbus geen samenhMS heeft, wijst hij op het z.t „laakbare feit, dat de Colnmbns vóór de ramp ger®", me öjd gevaren heeft met een bescha digde schroef en met een onhmRbaf' sloep. Bovendien wordt de aandacht ge vestigd op het feit, dat men aan boora van dit schip bij slagzij noch beboorlijl lenspompen, noch behoorlijk peilen koa doordat de zulgbuizen en peilpijp®? voor en achter in het ruim ban schip uitmonden". .Me nen 1 aan wordi Jdeini W426I moeil sen k Het f( nen bei ftuik, vi .fcïract Earner' »an de" kade, w Ar Grc r tailoring as bijeer feelien 'erpr Zo we: leuen av»itv sc''vi peilpüpea u.rf m optrr «trosten Lüiks en I® deze J-J-S'Ver jolsmai ®nftls - De i VLAAHDINGEN. Geboren: Eveline, ü'ÏÏÏÏf K Broersma en M A A Driel, van der ?sia. ac»f straat 9d. Ageeth. <J v A P Schipper en «et de Regt, Boerhaavestraat 90 Dymphna, o «Vfo g C H van Ha] en T A van Es, Philips 'W jak Goedestraat 126. Andrea, dv AJ van Possen" Ende en M Sliedrecht, Euytenburchstraat die er r Dirk Johannes, z v I J de Bruin en G bliekrc tev-'.d, de Ruijterstraat 56. Astrid Maria EJ v «abeth, dv SC de Ben _en E A WorttJ v; Zuid-] derwij tijden: Staten gesprc vrijge: deklas van w teveld, de Ruijterstraat 36. Astrid_ Maria_ »aar üc. v rPrtt-I banirolp* en M H Schouten, Prof Rutgersstraat 358 «aden U v >J w QC CCli vu a-* -• IrV» Mendelssohnplein 2c. Edwin, z v A Hassi hannes, z v W c Tieleman en J J KofWjJi'Oe h<;-. van Lennepsplaats 13. Matthijs. z v ;J raak nif Dorp en M van den Boogert, 2e v L oat ten anc straat 43. f huizen Overleden: Susanna de Jong. 91 jr, v e, j-., G Bruning. Rozenlaan 8 r Hl van a MAASSLUIS. - Geboren: Ronald, z v J »an d( Berkhout en J P Christen. Monique Fr« «sen d, cisca, d v H A J Beijleveld en J vuil r bestaat Johannes Jacob, z v J Bergwerff en E w tols, Af~ EwJJek. Johannes Simon, z v S Voorberg a tverklc J v d Knaap. I W ri °nD da3« jj' heer Ondertrouwd: M I van Daalen en 1 Overleden: Gerhard Klaas Ohlsen, «C®* v* G den Hartog, 65 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2