voor Dummy als proef IMPOSANTE CIJFERS taak op twee continenten swansrst w» j- i* Directie reeds jaren op de hoogte World Trade Center MEW YORK EN ROTTERDAM EIGEN Ir. Van Ravesteyn 75 jaar oud Gladde wegen: 105 botsingen VANAVOND HALF ZEVEN viji jaar voor 200 inbraken eum diefstallen MEÈNT22-34TEL116440 pE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 18 FEBRUARI 1964 g^DE ^0er Louis E. Zwartverwer, adjunct-direc- jf§| teur van het bureau handelsbevordering hav:en vanNew-York afdeling Europa ^7/ heeft zijn kantoor in Zürich heeft gisteren ||ptin gebouw Palace de leden van de Havenver- inS „Botterdam" in een boeiende causerie, nader toegelicht met twee films (Het geweldive r „decennium en De ontwikkeling van het con- tainervervoerverteld over de gang van zaken - 'n de haven van New-York en over de betekenis x en de aktiviteiten van het havenbestuurlijke lichaam The Port of New-York Authority. i Interessant was zijn mededeling, dat The Port of New-York Authority een World Trade Center gaat stichten, waarin alle maatschappijen, kan toren en diensten, die bij het zee- en wegvervoer v zijn betrokken, worden ondergebracht. Deze cen- ;*.i tralisatie zal een enorme besparing aan tijd o6ven. Op het ogenblik liggen deze maatschap pijen, kantoren en diensten verspreid over de ?ehele stad en vele tijdrovende reizen zijn nodig |5m orn in Ret bezit te komen van papieren of 1. nd- tekeningen en stempels op papieren. Waar. fr- schijnlijk tot groot verdriet van de vele, vele g^a boodschappenjongens die New-York kent, zal jgghet World Trade Center aan dat tijdverlies een gSP^inde maken. Een van onze redacteuren die de bijeenkomst ^jl bijwoonde geeft hieronder de belangrijkste pun. ten uit de causerie van de heer Zwartverwer weer. Vermeld zij nog dat de heer Zwartverwer er de na-. druk op legde, dat. Rotter dam en New-York geen con- currerende havens zijn,: maar in het internationale /r /r handelsverkeer samenwer- kende havens met elk een S 1 eigen plaats en functie op - twee grote" continenten in de wereld.sVan oudsher zijn aar verrijzen in het de bandeii tussen beide sterk et'wordt met twee en vrindschappelijk geweest verk ter wereld Hij meende dan ook dat ver- - bt op de haven van gelijkingen tussen New-York: bouwd en geëxploi- en Rotterdam aan geen en- n de bouwsom zal, kei doel beantwoorden. Als at is ruim 1.300.de wereldhaven op het nieu- we continent zo zei hij groeten bewondert the port ende sector gebundeld. fs t,t \r estigen, de cargadoors, Nety-York een van zijn if delingen, van .de' con- j grootste .partners, de vrek hun. bestaan ontlenen reldhaven' op het oude con- ■ade Center een plaats tinerit, de haven van Rotter-: len er restaurants fop dam-Europoort, een naam, tationaal niveau, waar die Rotterdam zo fier draagt! OVERSCH.DÖftPSSTRAAr 1? TFL41223 De oud-architect van de Nederlandse Spoorwegen, ir. S,- van Ravesteyn is vandaag 75 jaar geworden. Hij is een geboren Rotterdammer maar sedert 1830 woont hij te. Utrecht. Ir. Van Ravesteyn werd vooral be ltend, doordat hij te velde trok tegen de zakelijk, rechthoekige, moderne bouwwijze, hetgeen niet wil zeggen dat hij alle rechte lijnen verving door ge bogen lijnen maar wel, dat hij zijn bouwwerken, aankleedde met boogven sters en sierlijk gebogen daken en dat ntj ze aankleedde met allerlei stuc-fi- guren, die lang niet door iedereen ,,voor zoete koek"; werden aanvaard. I Bekend zijn in zijn typische stijl het Cem-raal Station te Utrecht en' in Rot terdam de gebouwen in de. Koninklijke Diergaarde ;,,Blijdorp" en de Groote Schouwburg aan het Zuidplein, die bin nenkort zal worden weggeborgen achter met metro-station. Maar ook zijn van ir. Van Ravesteyn afkomstig, het Rotterdamse Centraal Station en dë stations Hofplein en Blaak te Rotterdam! In Nijmegen is thans ziirr ontwerp voor de bebouwing van het Stationsplein in uitvoering. ^terende 55 pet wordtFOTO LINKS BOVEN: ihappltea eTjartteulte! Hef World Trade Center, dat jen. particulie- binnen de vyf jaar op Manhat- lij geen bemoeienis met ton zal verrijzen een twee-, :rs en met veiligheids- ling toren, opgetrokken uit gürn- p de pieren. Zij bezit mend metaal, 410 meterhoog en. onderhoudt geen en uq verdiepingen tellend. Het m oefent geen toezicht wordt het grootste gebouw-ter fS New.York Authoritv wereld en het onttroont dus het Selend op L AS Empire State Building dat en geeft ook geen vei- „slechts' een hoogte heeft van rifien uit ten behoeve 381 meter, vaart. Al deze zaken In dit immense gebouw wordt competentie van over- de gehele internationale handel s de Neiv-York Harbor van de Verenigde Staten ge- If nar' bundeld. De verhuurbare werlt- temWen ™imte bedraagt 9.3 miljoen Er wordt een hotel met 250 iOdllClt kamers in ondergebracht. Een vijftigduizend mannen, en vrou- ;ien jaar is meer dan wen zullen in het World Trade jen dollar uitgegeven Center dagelijks hun werk vin- en luchtvaart betere den en verwacht wordt, dat het nnen verlenen en de elke dag tachtigduizend bezac- t ogenblik op de teken- kers zal ontvangen, twerkt zullen nog meer Met de voorbereiding tot de vragen. oor het bou- houw is reeds een begin ge- voteerd, waarvan 231 wordt de eigenlyke bouw ter, »orrekening van. The hand genomen. (Advertentie) draaft Rob Levenslust richting gedekte tafel. Om zijn energie weer gretig aan te vullen... met Jekker eten! Wat zal 't vandaag zijn? Dat weet Rob nog niet, hoewel... één ding is zeker: de hoofdschotel is vlees, met verrukkelijke jus.- Moedér is er gul mee, elke dag! Want vlees is immers groei, kracht, gezondheid. Vlees is meer waard dan moeder ervoor betaalt. -■ Zelf lichtte hij nog twee klanten op ook; V. „grossierde" in meubelen. Hij j Voor valsheid in geschrifte en heli.ig kreeg dé medefirmant' van een Rotter dams classiiiceerdersbedrijf, de 33-jarige I. G. D. I., door de rechtbank een gevangenisstrafvan een jaar opgelegd. Hij had met de twintigjarige kantoorbe diende J.A; deW, een valse chéque opgemaakt;en: die ook geïnd. De ff, werd veroordeeld, tot zes maan den', waarvan drié .voorwaardelijk. i Bij T. aangetroffen gestolen spullen had de politie' op het spoor gebracht van de daders-, van een inbraak in 'een- kan toor-: van:, het- Openbaar -.Slachthuis. De .daders van de kraak, de los-werkman W. R. (21) en de slachter F. C. 'R.'F. (27), kregen beiden twaalf maanden, Waarvan drié voorwaardelijk. NEW—VORK wordt aangedaan door 170 scheepvaartlijnen en 39 luchtlijnen, het heeft tien spoorverbindingen en de auto's van 300 wegiransportondernemingen hebben cr hun eindpunt. In de stad zjjn méér dan 600 expeditie-bedrijven geves tigd. Ongevépr 450.000 mannen en vrouwen vinden in de vervoerstak en aanver wante bedrijven hun dagelijks werk. Men zégt, dat van elke vier betrekkingen in New-York ten betrekking direkt of indlrekt te maken heeft met havenarbeid in de ruimste zin.van het-woord.' Die 450.000 mannen.en vrouwen zijn betrokken bij het laden en lussen van ongeveer 2G.000 schepen-.pér jaar, bij het behandelen van .92.6 miljoen ton lading (In 1962) en het de- én embarkeren van ongeveer een mil joen passagiers van schepen. En daarnaast'in.de sector luchtvervoer zijn ze betrokken,iuj .850.000 vluchten, 600 miljoen pond-lading en het afhandelen van on geveer' 18 ihüjoen.passagiers. J De rechtbank in Rotterdam veroordeel de dinsdagmorgen de 39-jarige metselaar F. W. B., die meer dan tweehonderd in braken op zijn kerfstok heeft, tot vijf jaar gevangenisstraf. De offioier had zes jaar geëist De rechtbank vond niet be wezen dat de metselaar, die op 20 mei in Hillegersberg werd gepakt, een vijftien jarig meisje had mishandeld. Het meisje had die avond haar flets in het schuurtje achter haar huis gezet. Zü werd door een man beetgegrepen, wist zich echter los te rukken, waarna de man het op een lopen zette. Haar vader en broer grepen korte tijd later een man (die B. bleek te zijn) die zij van de po ging tot aanranding op het meisje ver dachten. De metselaar ontkende echter Het meisje herkende hem niet als de" man, die haar bij de keel had beetgegrepen, wat voor de rechtbank aanleiding was om B, van de mishandeling vrij te spre ken. De metselaar had een bijzonder groot aantal inbraken bekend. In totaal, waren het er 203. geweest:' 109 daarvan pleegde hij in Rottendam,, de rest in Dordrecht, Gouda. Breda. Delft. Schiedam, Ai ia ar - dingen, Zoe termeer en Geleen. 343 o m)n ^rminderd r^et eCT to taal aan terugbetalingen van 274,3 De cirkel geeft de plaats aan waar hot ïï'orld Trade Center wordt gebouwd, aan de lage westkant van Man- min. Het totale spaartegoed bij het georga- hat tan met een geweldig uitzicht op de havens. Het mat verrijzen op een terrein van meer dan twee hectare, niseerde landbouwkredietwezen bedroeg per 31 januari 1964 j 6.337.000.000.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1