B Ba P.J. Drenth kwart eeuw in overheidsdienst BOTTERDAM Huren van woningen bij Da ml aan nu bekend AGENDA LJO-Schiedam krijgt gasten uit provincie mts PHIJSBiWSST NYLONS ZOET BESLUIT VAN ZOUTWATERLIEFDE VAN HELLING TOT BEURS Vanavond actie sporthal Veel activiteiten op breed scala Voortreffelijk illegaal werk AGENT TE SCHIEDAM Rotterdam op naar top weg Alle met centrale verwarming Diefstallen Weekend voor onderafdelingen Wanneer krijgt jong echtpaar woning? W ater over weg en tuinen SNELLER DAN SNEL Hongkong komt exposeren Kerntechniek en scheepvaart 'N PREEK ZUS 'N PREEK ZO DE ROTTERDAMMER WOENSDAG J9 FEBRUARI 1964 MEENT22-34 TEL.116440 W i* _i -- A,v«s Goede wedstrijden van Schaakclub Schiedam TJET is niet ongewoon als werk- nemers zilveren jubilea vieren, ^lak vóór de oorlog kwamen velen weer aan de slag na de slopende stilte van de crisisjaren en velen zijn gelukkig hun bazen trouw gebleven om zo een voor beeld te vormen voor wat men „de bij jeugd van tegenwoordig" noemt. Misschien is het wei wat onge woon als de viering van het jubi leum iemand betreft die de enthou siaste werklust van de jeugd onver minderd dusdanig demonstreert, dat hij ondanks zijn jeugd, al kan bogen op een respectabele lijst van activi teiten voor de gemeenschap. Zo'n ju bileum wordt maandag 2 maart ge vierd en het kan dan niet uitblijven dat een grote kring van belangstel lenden felicitaties zal aanbieden. Goed vaderlander Spil Koninklijk bezoek KAPPER TANDARTS Vandaag non ...en dagelijks JUFFROUW Programma "Sinds ons trouwen, toen we aan ons tweepersoonshuishoudinkje begonnen, sparen we CO-OP gezïnsobiigaties", zegt Mevrouw M. D. van Baarle-Warmenhoven, Mathenesserdijk 290 B in Rotter dam. "Dat loopt lekker op en toch voel ik de dubbeltjes-uitgaven niet. Bijna bezitten we nu de tweede obligatie. Ais zoveel jonge gezinnen zijn we inwonend en hopen natuurlijk gauw een eigen huis te krijgen. Maar dat zal wel het een en ander kosten. De obligaties met die fantastische 7% CO-OP consumentenrente zullen dan goed van pas komen om die grotere woning net zo fijn in te richten als onze miniatuur- behuizing nu". normaal 2.95 Burgerlijke stand steno-typiste (ned.) NV CHEMISCHE INDUSTRIE SYNRES Feest Pagina 3 0VERSCH,DOt?PSSrR*AT12,rEiii<I22J (Van een onzer verslaggevers) De Stichting Sporthal Schiedam houdt vanavond, één grote, de gehele stad om vattende actie voor de totstandkomin, van een sporthal. Honderden jongelui zullen om half acht uitzwermen om „steentjes" te verkepen. Burgemeester mr. J. W. Peek be veelt de actie bij iedereen warm aan. Het nut en de noodzaak om over een overdekte gelegenheid om sport te be oefenen in ons klimaat te kunnen be schikken, staat volgens hem buiten elke discussie. Hij hoopt dat de gehele bur gerij achter de bouw van deze hal zal staan. (Van een medewerker) De wedstrijd die het eerste tiental van de Schaakclub Schiedam heelt gespeeld tegen Overschle 1 is in een overwinning geëindigd. Dankzij een zege va-' Harmannij is de stand momenteel 5'22la, de afgebroken partijen van Noordeeraaf en v. d. Velde worden van avond uitgespeeld Momenteel deelt het eerste tiental in haar groep de tweede en derde plaats met Hoog vliet 1. HSR. en In. Toren staat bovenaan niet één punt voorsprong. Het tweede tiental behaalde een fraaie zege op Stokvis 1; v. d. Velde, de Bruyn, v. Dnessehe. Moleman, Kok. Ammersdorfer en v. Etten wonnen; Vrijland en Weeda kwamen remise overeen e.i Stehiie verloor. Ia haar groep staat het tweede tiental bovenaan, gevolgd door H.V.O. 2 met één punt achterstaand. Het derde tiental bezettin haar groep de zevende, voorlaatste plaats. Woensdag 26 februari speelt het eerste tien tal thuis de belangnike wedstrild tegen Hoog vliet 1. het derde donderdag 27 februari uit legen G E.B 2 en het tweede uit tegen Vlaar- dingen 2 op maandag 2 maart. (Van een onzer verslaggevers) Op 1 maart namelijk is de heer P. J Drenth 25 jaar in overheidsdienst. Het is bijna ondoenlijk om te releveren wat zijn activiteiten omvatten, maar wel duidelijk is dat hij op een breed scala in de sector van de vrijetijdsbesteding goed werk verricht en heeft gedaan Dat heeft er toe geleid dat „Piet Drenth" Schiedam kent ais geen an der ook al komt hij uit ,,'t Koorden". Als jongeman kwam de heer Drenth naar Schiedam. Hij begon zijn werk als ambtenaar in Zwijndrecht, maar 1 in de oorlogsjaren (1942) kreeg hij een functie bij het evacuatiebureau m de Nieuwstraat. In 1944 werd hij klerk tweede kiasse. Toen verrichtte hij voortreffelijk illegaal werk. Ter wijl de klauw van de bezetter Schie dam leegkamde, terwijl het laatste restantje mannen oostwaarts werd gevoerd, streed Drenth als goed va derlander tegen de gehate onderdruk ker. Na de oorlog kreeg hij een functie het bureau Algemene Zaken en de laatste jaren is hij ambtenaar bij het kabinet van de burgemeester. In die functie heeft hij veel contacten met Schiedammers en Schiedamse instanties en gezien de reacties zijn betrokkenen dan steeds zeer erkentelijk voor de sympathieke wijze waarop de heer Drenth de contacten weet te leggen. Zo roemde de schaakvereniging „Schie dam"' deze functionaris onlangs voor de prettige steun die de heer Drenth had verleend bij de nationale schaakweek. De heer Drenth bemiddelde bij het ver lenen van onderdak aan de schakers Andere uiting goede contacten komen tol in dienstbetoon aan bedrijven e.d. Op het gebied van de voorlich ting en de representatie heeft het werk van de heer Drenth ook buiten de ambtelijke lering een heel goede naam. Hij is het bijvoorbeeld die de publikaties verzorgt over de activi teit van de voormalige Oranje vereniging, de V.N.F.G.. hij is het ook werk verzet Zijn functie bij dit comité is tweede secretaris, maar insiders weten dat hij meer doet dan zijn functie omvat. Bij het organiseren van de jaarlijkse Lichtstoet bijv. is hii de grote spil Overigens schrikt P. J. Drenth nie) terug voor een „brontosaurustaak" io het verenigingsleven. Bij de verkie- zingsacties van de Anti-Revolutionaire Partij was hij de grote sjouwer, hij was een goed bestuurslid van de A.R Kiesvereniging. De laatste jaren verzet hij veel werk als secretaris van de bouwcommissie van de gereformeerde kerk. een veelomvattende en verant woordelijke taak. Vier jaar geleden richtte hij met de heer G. Rosman de schietclub „Schiedam" op, hij is nog steeds iedere woensdagavond in d* Koopmansbeurs te vinden, waar hij ais de secretaris van de schietclub de cen trale figuur is. Bij de actie voor het behoud van de christelijke harmonie „Harpe E>a- vids", was de heer P. J. Drenth één van het vijftal comitéleden dat er voor zorgde dat Harpe Davids een nieuw instrumentarium kreeg. Meer werk verzette hij in verenigingen, comité's. Zijn allergrootste taak kreeg hij in 1962 toen hij als secretaris van het, Comité Koninklijk Bezoek 1952 dag eaj nacht aan de arbeid was om een veel- omvattende reeks van taken uitste kend uit te voeren. In tegenstelling tot de rest van ons land en zelfs tot geheel Europa heeft de Rotterdamse brandweer in 1963 een jaar gehad dat zich kenmerkte door wei nig grote branden en weinig schade. Kwamen er in 1962 in Rotterdam 31 grote- en middelgrote branden voor, in 1963 was dat getal slechts dertien. Spec taculair waren de brand, die op 39 mei heeft gewoed in het in aanbouw zijnde vriespakhuis aan de Geyssendorfferweg en die op 13 augustus in het katoenveem aan de Hellestraat. De steeds terugke rende brand in de vuilnisbelt aan de Xerxesweg heeft alleen at aan uurloon 1,59 per uur) 3500 gekost. Deze fei ten heeft de president-hoofdman van de Rotterdamse brandweer, de heer J. J. Oster jr., meegedeeld tijdens het jaar lijkse diner met directeur, hoofdlieden err kader van het brandweerkorps. Voor dif gunstige „brandengetal" zijn vele oorzaken: de goede preventieve maatre gelen, het voor een groot deel van de stad bestaan uit nieuwbouw, het opvoe ren van de ultruksnelheid door meer en meer posten, modern materieel en het meer en meer gemotoriseerd worden van de leden van de vrijwillige brand weer. Verder het verbeteren van de verbindingsdienst waardoor de brand weerlieden sneller en doeltreffender ge waarschuwd kunnen worden. Omdat het wel kan voorkomen dat brandvvachts eerder bij een brand zijn dan het ma terieel, zijn enkele autobezitter "e brand- wachts er toe overgegaan schulmblus- apparaten in hun eigen wagens mee te nemen. UANAVÖXD doen \\v muur net als de kappers.Als veel kappers temmuste. We beginnen gewoon over hel weer: 't Is nog maar frisjes buhfVb meneer* mevrouw. Ja, nou moet u het spel meespelen, U moet antwoorden „Och, ja, de tijd van liet jaar liè.^tEu dan praten wij weer door: -,Zegt u dat wel men eer/mevrouw/* Ja, kap pers willen altijd praten over het weer ol over de voetbal. Veel kappers ten minste. En aan de Schie is er nog een derde onderwerp waarin de kappers favoriet zijn (alweer: vee) tenminste, "want we zonden niet graag generali seren). AAN DE SCHIE praten «Ir kapper» graag over de sanering van f!e bin nenstad en over de bouw \nn nieuwe wijken die daarmee verband houdt. Dij tie kapper kuil je heel wat horen. Ne! als bij de landarts Maar daar zijn de verbalen nog eenzijdiger. Overigen- be staat er méér overeenkom-! tussen de kapper en de tandarts; „allebei dragen ze een witte jas en allebei zijn ze goed in het saneren. Maar de verhalen die u bij de landarts opdoet komen alleen van de cliënten. De man zelf praat niet. De kapper doet da! wel viteiten Zijn kennis van Schiedam en zijn ga ve om de juiste medewerkers aan te voor de festi-1 trekken stonden er borg voor dat de feestelijke dag organisatorisch een hoog. -punt werd in Schiedam. Veel werk -d hij mogelijk onopgemerkt, maar is een feit dat zijn bekwaamheid n inzicht en zijn grote activiteit op 'angrijke mate het welslagea bebben •verksieliigd. Oe heer Drenth is naast zijn gemeen- tapswerk ook de beminnelijke ambte- tr, die er door zijn correcte en sym- thieke optreden in slaagt het waaa- ukbeeld over het prototype van „de ibtenaren" weg te nemen bij de bur- Hoewel het personeel nog steeds niet de organieke sterkte heeft bereikt (825 vrijwilligers en 248 man beroeps) heerst er toch voldoening over de vvervingsre- sultaten. In 1963 groeide het aantal vrij willigers van 721 naar 732. Er moesten 54 man om diverse redenen worden af gevoerd, maar er traden er 65 tot het korps toe. Het beroepsgedeelte onder ging een groei van 204 naar 221. Hier waren vijf ontslagen en 25 aanstellingen. In 1938 bedroeg het aantal vrijwilligers nog 1780, er was toen echter geen be roepspersoneel; in 1953 nog 1522 en toen in maart 1956 de reorganisatie werd doorgevoerd; waren er nog 949 vrijwil ligers. Het aantal is blijven dalen tot een dieptepunt van 714 in 1960. Dat dus zwaardere keuringen, betere opleidingen en moderner materieel een eerste ver eiste zijn blijkt wei uit de in hef be- - ij. Daarom zullen ongetwijfeld velen gin van dit artikel genoemde getallen: J~~ A ■rJbetere resultaten met een kleiner, maar zeer goed korps. Nog steeds werkt de reorganisatie doorj want in 1963 werden de blnseenheden 133 en 133 samenge voegd, evenals de eenheden 621 en 623. Dat - de werving steeds succes heeft, blijkt ook uit het feit, dat de jaarlijkse mutatie van tien procent, ongeveer 75 manschappen, kon worden aangevuld m maandag 2 maart hun waardering tuigen als deze veertiger, nu com ics A, het zilveren ambtsjubileum van n mooie carrière viert. (Van een onzer verslaggevers) P. J. DRENTH zijneren ambt maar De heer E. R. S. heeft aangifte ge daan van vermissing van zij'n bromfiets, die op het Broersveld stond. |i Op de Burgemeester Knappertlaan is de fiets van de heer R. de T. gestolen. Mejuffrouw A. v. N, heeft aangifte ge daan van vermissing van een tweewie lig steekwagentje op luchtbanden uit een wasserij aan de Rotterdamsedijk. koopmansbeurs: Actie-Sporthal. 19. Rassagetheater: OBK, concert, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- camse redactie. Lange Kerkstraat 82, tsL 64154, b.g.g. 115588 (toest. 51, na 18 uur 195885) alleen voor redactie-aange legenheden. Agentschap H. J. Troost: Aleida- straat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, advertenties en abonnementen b.g.g. tel.115588). .Klachten bezorging: agentschap (adr. he boven) dag. van 18.30—19.30. belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm. GG en GD 69290. Sted, Museum: Schilderijen en aqua- eilen van Frieda Hunziker; aquarellen n Pastels van Arend Roosenschoon. Apotheek: Gouka, Hoogstraat 29. T^E lamlari* zept alt hij «iet u klaar is: Maakt u maar efn ni/ime aLpraak. niet de juffrouw, en hij gaal zelf zijn handen in ofi-chuk! wa-»- «en. Dat is altjjd ern wrlkrmie pr(j« als je uit die grote Moei imtiï Mappen: je kunt een afspraak maken met een mec«lal aardige juffrom. Bij de kapper Hst dat ander*. Hij informeert naar«tijdyk naar uw per- >oonlyk en zakelijk wel pn wee en houdt u op de hoogte van dat van een ander Nadert het eind dan araagt hij us Natmaken, metieev, of brillantine? Vroeger probeerde hij u altijd een friet tonnetje aan te snie ren. Dat wa« <le«tijd« tegen het kon- vatten, Maar sinds het knippen 1.75 kost worden er niet \eel frirlion- netjes meer verkocht. Iïet aantal gro te fles>en waar u een kwartier of langer tegenaan hebt zitten kijken is nu dra?ti«rii verminderd of ze zijn gevuld met leidingwater. Kink* be weegt de kapper nog een kleerborstel over uw schouder en hij helpt u in uw winterjas „11 kunt hem nog btM velen, meneer.** En de tandarts droogt voor de znveel-te maal zijn handen en drukt op de zoemer: „Volgende patiënt." En dan mag de juffrouw weer nieuwe anuilgaaii klaarmaken! (Van een onzer verslaggevers) f I DE Lutherse Jeugd Qrganisate „Schiedam" organiseert 22 en 23 februari een weekend voor onderafde lingen van de Kring Zuid-Holland van ide Ned. Lutherse Jeugd Bond. Bij de onderafdeling Schiedam zullen te gast zijn de leden uit Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Gouda, Leerdam, Gorkum en Dordrecht. Het doel van deze bijeenkomst is- het onderlinge contact, bezinning en'ont spanning. De LJ O Schiedam omvat 25 leden van 1522 jaar en 18 van 1215 jaar, dat is geen gering aantal, gezien het totaal aantal leden van de Lutherse Kerk in Schiedam. De LJO komt eenmaal in de twee weken bij een m de bovenzaal van de .kerk. aan de Westvest. De LJO is bedoeld als ontspanningsver eniging, maar op de contactavonden wordt de jeugd ook bekend gemaakt, met de kerk. Er worden lezingen en discussies gehouden, films of dia's ver toond, verder wordt aandacht besteed aan cultureel werk. handenarbeid en sport. De LJO Schiedam bestaat vijf- tien jaar en het derde lustrum wordt met dit provinciale weekend gevierd. De bezoekers zullen logeren bij de ge meenteleden. Zondagmiddag wordt om twee uur m de bovenzaal van de kerk een gespreksbijeenkomst gehouden over de oecumene. Om vijf uur gaan de gasten weer huiswaarts. De bezoekers worden zaterdagmiddag om vier uur ontvangen in de bovenzaal. Daartoe staan gidsen op wacht bij het station Schiedam. Na de kennismaking volgt om zes uur een gezamenlijke broodmaaltijd. In gebouw Christelijk Sociale Belan gen, Lange Haven, wordt 's avonds een bonte avond gehouden. Het programma omvat: „top of flop", de finale van een quiz. Er zijn reeds voorronden gehou den, nu stuurt elke stad de twee beste kandidaten. Daarna wordt een songfestival gehou den, ook hiervoor rijn voorronden ge houden. Voor de prijswlnnar ts voor de eerste maal een wi selbeker beschik baar gesteld. Een groep jongeren met snaarinstru menten zal onder de naam „The Dyna mite Strings" voor de muzikale bege leiding zorgdragen. De gasten bezoeken zondagmorgen om tien uur de Lutherse Kerk te Schiedam. /~>EBL£KEN is dat de demonstraties voor de werving van groot belang zijn. Hoofdman G. Quint die de leiding heeft van dë speciale werkgroep wer ving, kon als resultaat van zijn activi teiten "op dit gebied zien dat na twee demonstraties zich twee mannen voor de- beroepsbrandweer aanmeldden, acht voor bet vrijwilligerskorps en twintig voor de jeugdbrandweer. De jeugdbrand weer wordt van veei nut geacht, want liefst zevenden leden gingen over naar het „echte" korps. De animo voor de jeugdbrandweer Is goed. Het aantal le den steeg in 1963 van 155 naar liefst 253, verdeeld over achttien groepen. De heer Oster noemde de jeugdbrandweer de be langrijkste en meest belovende voedings bodem van het korps. Ook in de nienwe wijken wordt de werving (die door de bluseenheden zelf wordt uitgeoefend) be dreven. Voor de werving is ook een demonstratiecommissie ingesteld die de monstraties zal coördineren en bekend heid zal geven door middel van reclame. De wervingscommissie heeft ondervon den dat vele Rotterdammers niet weten boe de brandweer is samengesteld en dat. het uniek is dat de Rotterdamse brandweer voor het grootste deel uit vrijwilligers bestaat. De commissie zal dan ook trachten de brandweer meer en meer te populariseren, Door het tekort bij het beroepspersoneel worden vrijwil ligers ook steeds meer ingezet voor dat werk dat eigenlijk door beroepsmensen moet worden verricht. Op enkele brand weerposten worde» In het weekeinde vaak vrijwilligers geconsigneerd om het beroepspersoneel een vijfdaagse werk week te kunnen geven. Ook bij de zo genaamde theale-rwacht worden speciaal opgeleide vrijwilligers ingezet. Voor de specifieke woonwijken waar de manne lijke bevolking overdag niet (huis is, houdt het systeem van vrijwilligers in dat bij branden overdag er meer wagens (met beroepspersoneel) op uit moeten, omdat het langer duurt voordat de vrij willigers in de wijk aankomen. 's Avonds en in de weekeinden is dat] juist andersom en is het mogelijk een man beroeps minder op de wagens te houden. (Van een onzer verslaggevers) DE HUREN van de 152 woningen tussen Damlaan en Nieuwe Dam- laan, die in aanbouw zijn, zuilen 22,90 en 25,70 per week gaan be dragen, delen B. en W. van Schiedam mee. Daarbij komt een verhoging van 3,45 voor vaste lasten en 2,20 als voorlopige betaling voor de varia bele lasten van de centrale verwar mingsinstallatie. De huren van de 27 bejaardenwoningen bij het Dura Coigneteomplex gaan 14,75 per week bedragen. B. en W. stellen de raad voor hiervan 22 wonin gen toe te wijzen aan bejaarden en vijf woningen aan alleenstaanden. B. en W. delen de gemeenteraad mee dat zij zullen trachten in de wijk Groen- oord zo mogelijk enige tweekamerwo ningen voor alleenstaanden ter be schikking ie stellen. Volgens de beschikking van de Minis ter van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid van 20 augustus 1953 is de gemid delde netto huur van de woningen van de twee complexen (inclusief ƒ0.25 risi co) vastgesteld op 21,70 per week per woning. De totale netto huur-opbrengst bedraagt dus 3.884,30 per week (179 woningen). Voor de vaststelling van de differentia tie in de huren is uitgegaan van een huurprijs per m2 van de woning. Dit geeft het volgende beeld te zien: De oppervlakte van één van de 27 woningen bedraagt 54.60 m2, van een 4-kamerwonmg 1148) 84.70 rn2 en van een 5-kamerwoning (4) 95,20 m2. De to tale oppervlakte "an deze 179 woningen komt hierdoor op 14.300.60 m2 De huur prijs per m2 per week bedraagt dan 0,27 of per maand 1,17. De huurprijzen bedragen dus voor de 27 woningen 14,7o per week per wo ning; de 4-kamer-woningen 22.90 per week per woning en de 5-kamer-wo- ningen 25.70 per week per woning. Per maand worden de huren 63.90. ƒ99.10 en f 111.40. Ten gevolge van de afrondingen als mede van de gevolgde berekeningsme thode werd de netto huuropbrengst over schreden. Hierdoor was het mogelijk de bovengenoemde huren met 0.10 per woning per week te verlagen. Voor de differentiatie van de huurprijzen is voorts hetzelfde systeem gevolgd als bij voorgaande complexen. De buren van de woningen, gelegen op de eerste woonlaag zijn 0.25 per •week hoger gesteld dan de huren van de woningen van de tweede en derde woonlaag; de huren van de woningen op de vierde woonlaag zijn daarentegen la ger gesteld dan de huren van de wo ningen op de tweede en derde woonlaag. In verband met de gunstige ligaing van de hoek-wonïngen van drie blokken, welke woningen uitzien op de Nieuwe Damlaan in totaal negen woningen is de huur met één gulden per week per woning hoger gesteld. Foor het vierde blok, dat het meest zuidelijk is gelegen, zijn met uitzonde ring van de huren van de woningen op de "begane grond de huren eveneens één gulden per week hoger gesteld. Dit blok is namelijk eveneens gunstig gelegen. De service-kosten bedragen twee gul den per week per woning. De 152 wo ningen zullen worden voorzien van cen trale verwarming. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Op het volkstuincomplex „De Vijf Sluizen*' te Schiedam is dinsdag door de druk van het water een verbindings mof tussen twqe buizen van een pers leiding verschoven. Hierdoor sprong de rubber afdichtings- ring eruit. Uit het gat stroomde water over de weg en dé tuinen. Het gat, dat in de weg was ontstaan, is door de aan nemer hersteld. U bent van De Kroon veei gewend, maar lef op: hier is een aanbieding nylons die U zeiden of nooit tegenkomt! Nylons (in irregular), zowel naadloos als met naad, van wondermooi fijn weefsel, zacht en elastisch als na tuurzijde, nylons, die uw benen soepel omsluiten. Deze met bijzonder goede pas vorm herkent U onmiddellijk als een kous van klasse. slech*s 3 dagen Spec.aslzaken (n textiel SCHIEDAM. Geboren: Guus a v W P Harland en C L Schenkei; Elizabeth d v L Bouv.^dp en G VpIü; Martini's J Z V P Bumngga en A Rozendaal; Norbert J z v J H VeJJman en M J-M de Crocq: Wilhelm J 7. vH Vink en W .T lJ»roe^',,• veld; Marianne d v W J F O verdijk en E- Haegens: Erik z v L. A Leibbrand en A J Kaiser; Diana A E d v H H Veldhoven ~n G Moiendük: Hans CP z v W C van Gogh en J M Friederich: Anthonia M X d v J B Odiik en M M Kleinekoort; Barnardus A Z V N van den Houten en K M linke; Claudia M d v J Gravestijn en J M Wie laard; Cornells z v J van der Knaap en M de Vormer: Romke P z v A Mooiwer en A M Koppenherg; Petrus m z v M J Boon en W M Daafnvijer; Patrick z v A G van Tooren en F Kompagne; Bemar- E z v J M J Zuidge^st en J A Mat- thijssen; Jan J v v J van der Lee ai ME Bakkor Overieden ;J L Zevenbergen, 33 jr echtg van: J van der Vaart; A C Grimminck. 63 1r weef. van: T Xotenboom; J M J van Zijl. 90 jr wed, v*o: H T Tibkhof:' H SpeelmeM- er, 44 jr; W C van der Poel. 64 jr: E «io^berzen. 75 jr van; A J J Dries; H M van Hertom. 62 jr echtg. van P Soe- ters: J W A Verhaa}, 5 dagen. ft De liimcnticus dr. H. S. Visscher. leraar aan het Christelijk Lyceum te Haarlem, die onlangs de pri.i5 voor de filmjournalistiek de Graadt van Roggenprijs heeft gewonnen, 7al wn^nsdavavond 26 februari in gebouw Irene spreken voor de leden van de Schle- dam"" Film Kring. Hij zal enkele films ana lyseren. n.l. Critic and great expectations, the sfranger left no card rrt van.Bert Haanstra: Glas. ft Vrijdag beh <21 rip Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam in de gemeenteka* mer van de Oud-katholieke pastone. Dam 30, weer een bijeenkomst voor oecumenisch be langstellenden. H^t onderwerp is: Welke per spectieven opent het concilie voor verhouding van. Rooms-kathoij^ken >*n protestanten? Spre ken zal pater Adr. J. Dijkzeul. Aanvang 20 uur ft Voor het uitvoeren van nolerings- en be- «tratm<"5wprkzaamheden ten behoeve van het woningbouwcomplex van de 421 woningen in h«t uitbreidengsnïan ..Groenoord*' te Schie dam, met bijbehorende en bijkomenden wer ken h°bb°n 'nfesohreven; Fa. Gebr. H. G. Lagendijk. Aannemmgs- o** trar-n h^dr viaardmgweg 30. Rotter dam 317.864; Klemekoort. Poot Baade N.v. Bot-e<*traat 76. Sohied^m. f 318.000. J. Smits Aannemersbedrijf en E. Kregel, resp W««*skir-,p»-m-'!jk 2^. Dirdr^rht Zand voort 3. Norg (Drente), 319.800. C. G. van den Ho-»*- van We^deweg 7. Ho^nkrop 323,000, Fa. C. A. Qualm en Zoon, Oranj'e- plem 33 a. Rozenburg 340.000. Fa. H. Vries en v* Schie. DeJfgauwseweg 228, Delft f 17-» non on A. de Roov Badhoevedorp f 3uO ooo. De gunning is aangehouden. SYNRES vraagt steno-typiste (ned.) ter opleiding tot secretaresse van een van haar staffunctionarissen. Vereist:-goede basisopleiding, vlot opnemen en uitwerken van dictaten. Gewenst: pittig karakter, vlugge aanpak. helder verstand. Geboden: prettige werkkring, goede toe komstmogelijkheden en goed salaris. Sollicitaties «ehrifteliik GEVRAAGD TEGEN 1 APRIL Aanmelden. Dagblad „De Rotterdammer", afdeling Inspectie, Witte de Withstr. 25, Rotter dam of bijkantoor Schiedam, Aleida- straat 23. Schiedam Hoek van Holland ten verzameling van de aardigste anekdoten over preken en predikanten DOOR HENK DE JONG schrijver van „Preekstoel op preekstoel af" en Kerkbank <n. kerkbank uit" Gezonde humor Met vlotte tekeningen gebonden f 3.90 Öestel het bij u* boekhandelaar' N.V. GEBR. ZO HER EN KEUNINGS UITGEVERSMII WAGENINGEN f)AT zeelucht romantische gevoelens stimuleert moge onbewezen zijn, het verschijnsel wordt vrij algemeen erkend. Aan boord van passa giersschepen ontbloeien in elk geval heel wat romances, maar de rederij blijft er gewoonlijk onkundig ban of deze al dan niet duurzaam zijn. £)E 9.300 ion De Stoomvaart Maatschappij „Nederland" heeft echter kunnen meeleven met twee van haar pas sagiers, die in oktober 1960 op de Oranje kennis met elkaar maakten, toen het schip van Sidney naar Amsterdam voer. Zij is mejuf frouw Anneke Joankntcht. die haar geëmigreerde broer in Austra lië had bezocht en hij is de heer Alfred Berger, toen met verlof op neg naar Europa. Doordat de heer Berger terug keerde naar Australië heeft het en- kele jaren geduurd alvorens trouw plannen konden worden gemaakt. Maar zaterdag was het dan zo ver. In Nijmegen werd het htnveiiik tussen mejuffrouw Anneke en de Alfred volitrokken. en er was groot feest. Mejuffrouw Joanknecht werkte tot voor kort op een advocatenkan toor te Rotterdam. Nu is zij tijde lijk naar haar ouderlijk huis in Eindhoven weergekeerd De heer Berger is verkoopchef bij een che mische fabriek in Duitsland, waar het paar zich spoedig hoopt te ves tigen. metende Straat Franklin van de Royal Inter- ocean Line en gebouwd tij Verol- me is te Durban aangekomen. Zii heeft de 7.500 zeemijlen lange mai dentrip (beginpunt Kobe) afgelegd in zestien dagen, hoewel het schip er achttien dagen over had mogen doen. De reis werd gemaakt met een ge middelde snelheid van 19.5 knopen bij een topsnelheid van 20 knopen. De Straat Franklin is zoals eer- der gemeld het eerste schip van de Royal Interocean Line dat van Japan op West-Afrika vaart via de Zuid-Afrikaanse havens. In deze snei- aienst zullen nog drie schepen worden ingezet, n.l. de Straat Freetown, de Straat Fraser en de Straat Free mantle TjE KAMER van Koophandel en de federatie van industrieën te Hongkong hebben op het Zweedse motorschip Ceylon een tentoonstel ling ingericht met het doel de we. re!c en vooral Europa te tonen wat de Hongkongse industrie pres- leert. De laatste tijd treedt Hongkong vooral op als leverancier van fotgra- fiscne en optische artikelen, metaal- waren, plastic rodukten, vo crimes- middelen, textiel, schoeisel en zelfs week-end-boten. Op 28 februari verlaat de Ceylon de haven van Hongkong. Op haar reis langs Europese havens zal het schip ook Rotterdam aandoen. Het wordt nor op 14 april verwacht TN X962 had de haven van Rotter- dam een grotere goederenover slag dan New-York. Wc hebben er reeds op gewezen, dat deze weg naar de top voor Rotterdam een moeiza me is geweest. Ten hewij/.e hiervan volgen enige cijfers betrekking heb- bende op het totaal van de goedcren- ovetslag in New-York en Rotterdam in 1009 t van 1000 kg. Jaar New-York Rotterdam 1930 59,502 35.093 1939 57 574 33 231 1050 78.565 29.687 1955 83.091 66 21» 1956 88.071 72 214 1957 85.725 74.114 1358 85.534 73 844 1959 93.57(1 70.693 1960 92 195 83.404 1961 90.476 90.140 1962 92 577 96.832 t963 100.000? \/*OKIGE week is er in Den Haag een idriedaagse! bijeenkomst ge weest van het Reactor Centrum Ne derland (R.C.N.) met specialisten uit de industrie ter bespreking van de resultaten van het ontwikkelingspro- jekt van een drukwaterreactor voor scheepsvoortstuwing, waaraan sedert twee jaar doör het R.C.N. samen met Euratom wordt gewerkt. Met dit reactor-ontwikkelingswerk tracht het R.C.N. zoveel mogelijk kansen te scheppen voor de Neder landse industrie op het gebied van de kerntechniek. Het doei van de bijeenkomst was de industrie op de hoogte te brengen in het bijzonder van de eisen, die die^ nen te worden gesteld. Hiertoe werd zoveel mogelijk gedetailleerde tech nische informatie verstrekt die zo wel betrekking had op dc grote lijnen als op specifieke onderdelen van het projekt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1