Schiedam krijgt grote middenstandsshow LEXINGTON Fietsen „i stal Stationspleinboete Krmspmitovertreders voor kantongerecht Volkstuincomplex gaat 6 april weer open AGENDA bkjmm OPBRENGST VIEL TEGEN GEBR. ZOIDGEEST OTTERDAM Thermograaf gaat het bewijzen Vijf hallen met tachtig stands Groter dan InHaBe van 9 jaar geleden vanaf f 4790.- VERMEULEN „Waar zijn die vier uur?" Nieuwe punten voor agenda gemeenteraad Mr. P. B. Cos als tekenaar C. Rosman werd ere-voorzitter schietvereniging Medelijden met weggebruikers Uitgebreide vernieuwingen Bromfietser valt door verf bus Kinderen schoten met buks Kon niet verder L Alebregtse geen voorzitter meer van Harpe Davids BEfUflG 10.000 voor sporthal 0E ROTTERDAMMER Pazina 3 DONDERDAG 20 FEBRUARI 1964 TAE grootste xniddenstandsshoiv van het Waterweggebied, om vangrijker dan Femina, krijgt een plaats in Schiedam in de week na Pinksteren op het onlangs vrijgekomen bouwterrein van het voormalige Doelehofje langs de •roersvest. De animo voor een dergelijke beurs is bij Schiedams middenstanders groot. (Van een onzer verslaggevers) Shrnvs ff/! de zuiverste tabakken Stunts Groter indaag •••en dagelijks Saneringsplan April Voor een vulpen en vierkleurenbalpen naar Tegen motorfiets Parkeerhaken Forum raadsleden over gemeentelijke problemen Schaakkampioenschap begint in april v°0r telefoon 4268 en 3568 S.V -teams speelden met ivisselend succes VLAARDINGEN - Tel. 2075 B. en ff. van Schiedam hebben nog enkele agendapunten aan de raadsagenéa Toor maandagavond toegevoegd. Ais agendapunt 35 wordt voorgesteld drie milioen gulden te lonen tegen een rente van vijf procent er. een looptijd van negen jaar. Bovendien wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet van 1 8.292.500 beschikbaar te willen stellen voor het bouwrijpmaken van een ge deelte van Groenoord. Reeds was een krediet van 3.000.000 verleend voor het opspuiten van de terreinen in de wijk Groenoord bij Kethel, Voor het eerste gedeelte, namelijk het gebied gelegen ten ruiden van de tegenwoordige Laan van Bol's, zijn bij besluit van 15 december 1951 en 12 januari 1962 de benodigde kredieten verleend voor het bouwrijp maken en de aanleg van de werken voor de gas-, water- en electriciteitsvoor- ziening. Ter verdere ontsluiting van Groenoord' moeten deze werken thans worden voort gezet voor het gebied gelegen tussen de taan van Bol's en de verlengde Zwaluw laan. De kosten van het bouwrjjpmnken omvatten het egaliseren van zandopho- pwg, de aanleg van rioleringen, de Straataanleg. de aanleg van openbaar groen en dergelijke. Dit geheel wordt begroot op 4.700.000. In het hiervoor uitgewerkte plan is tevens rekening gehouden met de ver- Ave aanleg van de provinciale weg 15, urtopig tot de Vlaardingseweg. De ivV.len van dit werk zullen met de pre vail.!? worden verrekend. Voorts is in dit plan begrepen de doortrekking van de verbindingsweg met Vlaardingen, thans genaamd Laan van Bol's. De kosten van de aanleg van deze twee wegen zullen naar raming 900.000 belopen Voer de werken die de tech nische bedrijven moeten ondernemen, zal voorts moeten worden beschikt over 2.692.500. waarvan 2.397.000 voor het electriciteitsbedrijf. 176.000 voor het gasbedrijf en 119.500 voor het water bedrijf. Aangaande deze bedragen delen B. en W mede. dat de kosten vor het electri citeitsbedrijf betrekking hebben op het hiervoor genoemde gehele gebied; die voor het gasbedrijf en het waterbedrijf zijn afgestemd op de gedeelten waarop de complexen van 150 en 126 woningen rallen verrijzen. Op dit moment is het namelijk nog niet mogelijk een algehele kostenraming voor gas en water geven. De beurs wordt gehouden onder auspt. clen van de Schiedamse Middenstands ml* maf.r gebleken fa dat dergelijke activiteiten niet meer tot stand Kunnen komen als vrjjettfdswerkzaamlie- j den, Is de organisatie opgedragen aan de neer G. A. Tegelaar, die dan ook de alge hele organisatorische en financiële ver antwoordelijkheid draagt. Er zullen m principe vijf bouten hallen op het braak liggende terrein worden geplaatst drie hallen naast elkaar met aan de einden kopballen, zodat men van de ene hal mar ~e andere kan lopen en de totale eiposl- tlelengie wordt dan één kilometer. Er komt drieduizend vierkante meter expositieruimte met een tachtigtal stands voor de middenstanders en verder aller lei attracties, als een bioscoop met 250 zitplaatsen, waar reclamefilmpjes en ge meentelijke films kunnen worden ge draaid. De heer Tegeiaar stelt gratis en kele ruimtes beschikbaar voor vereni gingen, die van voldoende belang zijn voor Schiedam. Zo krijgen de Sporthal actie en de Schiedamse Gemeenschap ieder al een eigen gratis stand, waarin ze hun activiteiten kunnen tonen. is dat deze beuTS een. voorlichtende taak moet hebben. Hij verwacht dat de „afde ling voorlichting" van de gemeente een aantal maquettes e.d. zal tonen. ]"VE expositie zal een grote meubelshow. omvatten met alles over meubels en woninginrichting, er komt een camping, met daarnaast shows voor kampeer- en vakantiekleding en mogelijk de gebrui kelijke modeshows. Primair is deze ex positie bestemd als voorlichting van de Schiedamse middenstand aan de burge rij, maar daarnaast komen er ook uiter aard grote bedrijven die voor de mid denstand producten vervaardigen. De gehele opzet zal een halve ton gaan kosten, waarbij de heer Tegelaar er van uit gaat dat de omvang desnoods groter kan worden als de bedrijven bij de in- schrijving. die over een. week wordt gehouden, voldoende belangstelling to- nen. een dergelijke prettige medewerking nog niet ondervonden. In de week vödr Pinksteren gaan 22 man personeel aan de hallen werken, er worden acht- tot negenduizend gloeilam pen aangebracht, er komen 209 etaienrs voor de bekleding van o.a. 80.099 tn2 hard board. Het publiek zal niet, zoals nu zou kunnen worden gevreesd, op de modder van het Doelehofje moeten lopen, want er komt een planken vloer In de hallen. verslaggevers) Schiedams Sta ALLERLEI plannen werkt de heer Te- zV. gelaar nu uit H|j stelt dat hij een man is die van „stunts houdt". Zo zal naar alle waarschijnlijkheid een geslo ten TV-circuit een plaats krijgen in de expositieruimte. De heer Tegelaar was de eerste In ons land die een dergelijk circuit in een expositieruimte plaatste. Het ligt dan in de bedoeling dat perio diek tijdens de openingsuren (van 2 - 5 en van 7 -10.30 uur) programma's worden „uitgezonden" naar de TV-toestellen die in de hallen hangen. Er komt dan een klein theatertje waar drie camera's werk zaam zullen zijn en waar Schiedamse ver enigingen kunnen optreden, waar vraag gesprekken zullen worden gehouden, waar allerlei van en over Schiedam kan worden verteld of getoond voor de TV- camera's. Het ligt In de bedoeling van de organi sator om vrijwel dagelijks prijzen uit te loven. Ook streeft hij er naar een specta culaire opening van deze grootscheepse mlddenstandsbenrs te verkrijgen en daar. tezamen met de ren- (Van een onzer verslaggevers) Een van de twee oprichters van de schietvereniging „Schiedam", de heer G. Kosman, die binnenkort zeventig jaar wordt, Is woensdagavond tijdens de jaarvergadering In gebouw Christe lijk Sociale Belangen benoemd tot ere voorzitter. De heer Rosman heeft vanaf de op richting, vier jaar geleden, de voorzit tershamer gehanteerd. Hij trad nu af in verband met zijn leeftijd. De vergade ring koos met algemene stemmen de an dere oprichter, secretaris P. J. Drenth, tot voorzitter. De heer Drenth heeft daarna medegedeeld dat de vereniging node ziet dat de heer Rosman de acti viteiten moet verminderen, maar daar had men begrip voor. De heer Rosman heeft altijd op sym pathieke wijze een vriendschappelijke verhouding weten te stimuleren en hij staat bekend als de man die grote be langstelling heeft voor het schieten, ook voor de geschiedenis van deze sport in Schiedam. Uit waardering voor zijn ve le werk wilden de leden hem gaarne tot ere-voorzitter benoemen. Besproken werd de viering van het eerste lustrum van de schietvereniging volgend jaar. Er werd een lustrumcom- missie gevormd waarin de heer Ros man, gezien zijn grote ervaring, zitting kreeg. Deze lustra mcommissie zal spec taculaire schietwedstrijden, regionaal of nog omvangrijker, voorbereiden. Bovendien werd gesteld dat getracht zal worden het schieten in Schiedam meer bekendheid te geven, zodat meer Schiedam me rs op woensdagavond de Weg naar de Koopmansbeurs aan de Lange Haven zullen vinden. Het nieuwe bestuur werd als volgt ge formeerd: voorzitter P, J. Drenth, se cretaresse Mona Couvée. Plein Een dracht 9b, penningmeester K. J. van Hartingsveldt, voor de wedstrijdadmi- sistratie Chr. J. Breur en J. C. J. van Geloven, baancommissaris C. Ooms, commissaris van materiaal D. van Loopik. Ongetwijfeld zullen er meer verenigin gen zijn die aan dit louter Schiedamse gebeuren willen medewerken (mogelijk te scholen, de arbeidsbeurs, Roode Kruis, sport, de NATU. kerken, politie, BB. Hex- linium en deze organisaties kunnen zich dan schriftelijk melden bij de secre taris van de Schiedamse Middenstands Centrale, de heer Ooykaas, Lange Haven 7 O ALS wij reeds eerder berichtten wordt de beurs gehouden van 22 tot en met 30 mei. In de gehele week tot 22 mei worden de hallen geplaatst en ingericht De beurs wordt groter dan de InHaBe die negen jaar geleden is gehouden. Deze Industrie-Handels-Beurs is toen eveneens door de middenstanders georga niseerd en de beurs was zo'n succes, dat men besloot het festijn tot een jaarlijks gebeuren te maken. Het kwam er niet van, want het werk vraagt te veel in spanning van de organisatoren, die daar voor vrijwel geen aandacht aan hun broodwinning kunnen besteden. De InHaBe had een plaats op het voormalige Koolas naast de Ruïne en rond die onder „floodlight" gestelde ruïne liepen toen lama's uit diergaarde Blijdorp. Voor de opvolger van de InHaBe is nog geen naam bekend, men denkt aan InHa Be 1964, maar een originele naam Is wel kom. De voorzitter van de SMC. de heer G. P. Verhulsdonk. gemeenteraadslid voor de WD, zou gaarne b(j deze expo sitie als blikvanger het fregatschip „De Vogel Strays" hebben geplaatst Hij deelde mee dat meer van dergelijke z.v kenexposiUes in bet land, als b(jv_ de F'rl- siana ln Leeuwarden, hun begerig oog op dit model van een zeventiendeeeuws oor logsschip hadden laten vallen. Dc marineautoriteiten hadden de heer Verhulsdonk echter medegedeeld dat de replica uit het Schiedamse openluchtspel in een te vervallen staat in Den Helder (Afjehioods) aanwezig zou zijn om naar Schiedam te kunnen vervoeren. De heer Verhulsdonk hoopt alsnog deze trekpleis ter bij de beurs te kunnen plaatsen. De houten hallen zijn zeven, tien en veertien meter breed. De ingang van het geheel komt aan de kop van de Lange Kerkstraat bij de Broersvest De heer Te gelaar is van beroep organisator, hij or ganiseerde dergelijke beurzen o.a. in Al- blasserdam. De heer Tegelaar hoopt dat de gemeente Schiedam ook een gratis stand zal willen hebben om er de stads plannen te tonen, omdat hij van mening ongeveer drie kwartjes bedragen.De heer Tegelaar vindt het bouwterrein voormalig Doelehofje de meest geschikte plaats van Schiedam, er is voldoende ruimte en de plek ligt in het centrum, tevens dicht bij Nieuwland. Hij meent dat de middenstand in deze tijd dergelijke voorlichting hard nodig heeft Dankbaar is de heer Tegelaar voor de snelle en prettige medewerking van de gemeente Schiedam. In zijn praktijk, die van vader dp zoon gaat (sinds 1918). en die hij nu vier jaar zelfstandig uitoefent heeft hij nenclnb „Schiedam" een grootscheepse wielerprofronde te organiseren op zater dagmiddag 22 meL Elke standhouder zou dan een wielren ner kunnen adopteren en de bezoekers zouden bij de stands handtekeningen met foto's kunnen verkrijgen. Wat het alle maal precies gaat worden, kan bekend worden als de Schiedamse Middenstands Centrale volgende week met de honder den aangesloten middenstanders de „in- schrijfvergadering" heeft gehouden. (Van een onzer verslaggevers) Het vrijhouden van kruispunten bleek niet bet sterkste punt te zijn van de serie overtreders die woensdag voor het kantongerecht te Schiedam diende te verschijnen. De eerste verdachte P. B. (57). mon teur te Schiedam, vertelde dat hij op 1 november gemakkelijk over het kruispunt Boerhaavelaan-Swammer- danasingcl-Van *t Hoffplein had kun nen rijde.i. De 34-jarige dierenarts B. H. R. sou volgens hem volkomen ver keerd hebben gereden. „Waarom pas seert ie me vanachteren en waarom gaat ie niet voor langs me heen, dat kon best, dan was er niks gebeurd." De 46-jarige getuige H. van B. uit Rot terdam vertelde dat hij, staande op het Van 't Hoffplein, alles had kunnen zien, want zijn vrouw was vis gaan kopen bij bet wagentje en dat duurt altijd vijf, tien minuten. Hij verhaalde wat er was gebeurd, hij had al gedacht dat het fout zou gaan, de heer „maakte het gat dicht, hij stond niet stü, hij reed lang zaam". ffiEop dit ogenblik een bezoek zou brengen aan het schooitui. complex de Vlaardingcrdijk ln Sdhledam, t»o stellig menen te een woest berg- uadschap te zijn- Hoge bergen grond, rirfmolm en mest versperren de paden net terrein wordt gretig aangevreten tSf eea KTOtc graafmachine, die zich Btttes opnienw in de grond vastbijt, orajeis plasticbuizen verdwijnen ln de trond. De afgelopen zomer was voor de tchooltuin met al te best. De Schiedam se jongens en meisjes, die in het afge won seizoen een tuintje hebben gehad, «nien dit volmondig beamen. Wat heb- "fS fe geploeterd en wat waren de re- riaaten teleurstellend. Geen wonder. de strenge winter van 1962-1963 was T drainage zo grondig kapot gevroren, ,«L J nat weer het water niet wilde woeien. Sommige plaatsen waren dik- *9» een decimeter onder water ver- Passage theater: OBK, concert, 20. Rotterdammer", Schie- a Lïed:lclit' Lange Kerkstraat 82, Cu, IQSoo- gg' 115588 (t0est" 51' na 18 kfenheden' a"een voor redactie-aange- 11 3- Troost: Alelda- >4vert V 65451 (alleen voor klachten, telllljjjg®3 en 'bonnementen b.g.g. ziiPSï. a borging: agentschap (adr. kb»enLdaS' van 1B.30-19.30 Bohm.CJ! e telefoonnummers: Aiarm .j.Z® 64666; alarm brandweer 69123; StS °9. en OD 69290. Museum: Schilderijen en aqua- ta Frieda Hunziker; aquarellen Atu!»u van Arend Roosenschoon. «JMKheek: Gouka, Hoogstraat 29. dwenen. Dagenlang duurde het dan, eer er op deze stukken weer door de jeugd gewerkt kon worden. Natuurlijk wilde het met de oogst ook niet vlotten en in de meeste gevallen was al het werk bij na voor niets gedaan. In overleg met de gemeentelijke diensten werd er een saneringsplan gemaakt en bij B. en W. werd aange klopt voor een extra subsidie. Geluk' kig was de gemeenteraad onmiddellijk bereid hiertoe haar medewerking te verlenen. Het gevraagde krediet werd ten volle toegewezen. Toen de tuin in oktober door de kin deren werd verlaten, konden de werk zaamheden beginnen. Een geheel nieu we drainage, ditmaal van plasticbuizen, werd aangelegd. Al deze buizen lopen uit in een nieuwe hoofdafvoerlciding. die het teveel aan water in de kortst mogelijke tijd kan afvoeren. De afdeling Plantsoenendienst nam grondmonsters en bepaalde welke be mesting er moest worden toegepast om de verschraalde grond weer op peil te brengen. Tenslotte wordt het hele ter rein opnieuw geëgaliseerd en verkaveld. Wanneer de weersomstandigheden niet al te veei tegenwerken, zal het mogelijk zijn, om op 6 april, na de Paasvakantie, het geheel vernieuwde complex weer voor de jeugd open ie stellen. Dankzij de samenwerking van ge- De officier „kon 2ich indenken dat getuige in het vervolg liever vis gaat kopen dan weer een dergelijke dave rende verkeersovertreding te moeten zien. want er was een danige verwar ring ontstaan". Mr. H. Franken deelde mee dat men het gehele kruisingsvlak dient vrij te laten om de rechthebbende te laten passeren. De verdachte zei dat de heer De „Vogel Smiys™ heeft woensdag avond nog eenmaal op het televisiescherm gevaren. In de Journaaidienst van de NTS is aandacht geschonken aan het feit dat dit model van een 17e eeuws fregat schip noch in Den Helder noch tn Schiedam geen plaatsje meer kan vinden. Betreurd werd dat het schip nu gesloopt zal moeten worden. R. te bard had gereden en dat bij niet bekwaam was ook. „Hij moet zijn rij proef maar weer eens afleggen", meen de hij, maar de kantonrechter, mr. P. B. Cos, voegde er aan toe: „dat mij niets is gebleken van een onvoldoende rijbekwaamheid van de heer R. Dertig gulden boete of zes dagen hechtenis". In de hal van het gebouw schreeuwden de heren later hun gelijk nog uit Bankwerker R, A. V. (70) is op 22 no vember, 's morgens om kwart over zeven op de Warende-Westerkade te gen een motorfiets gebotst! Verdach te bestreed dat. Hij had achterom ge keken, niets gezien en zijn hand uit gestoken, toch was die motor tegen zijn fiets aangereden. Hij kon de schade niet vergoeden ook. want hij wist niet waar die man woonde en deze had meer dan dertien gulden willen hebben voor zo'n lampeglas, terwijl het goedkoper ook kon. Verdachte praatte door over dat ka potte glas, terwijl officier en kanton rechter al hadden beleerd dat de krui sing vrij gehouden moet worden. Het werd vijftien gulden boete. „Ik heb medelijden met de wegge bruikers die gevaar lopen door u". deelde de officier mr. H. Franken mee aan de achttienjarige tuinder A. van der M. uit De Lier, die vertelde dat zijn bromfiets van 736, anderhalf jaar oud, nog in een beste conditie was. Mr. Franken had een andere mening. Hij stelde dat de knaap „cross coun try" rijdt op die fiets, bet voertuig mis bruikt en er daarna nog mee op de weg durft Hij deelde dan ook mee dat „de bromfiets de volgende keer onher roepelijk verbeurd wordt verklaard. U krijgt hem dan niet meer terug." Nu werd voor het rijden met gebreken op 30 november 's avonds om half negen door Maassluis (geluiddemper, rem, stuur» bel) vier boetes van in totaal 42.50 berekend. (Van een onzer verslaggevers) Een verfbus heeft woensdagmorgen om kwart over acht de Schiedammer F. J. S. ten val gebracht. De heer S. reed op zijn bromfiets in de Qverschiesestraat in Schiedam, terwijl hij een verfbus aan de rechterarm droeg. Daarbij moet de bus beklemd zijn geraakt tussen zijn arm en de knie van de heer S. Hij verloor de macht over het stuur en tot overmaat van ramp passeerde juist de personen auto, bestuurd door de R. ten H. De heer S. viel op de grond en hij is met een hersenschudding naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd. De bromfiets is ernstig beschadigd. 0 De zevenjarige Maria Buurman is woensdagmiddag om twaalf uur op de Niéuw-straat bij het Oude Kerkhof in Schiedam de rijbaan opgelopen. Op dat moment passeerde de automobilist P. D„ Het kind is met een gebroken linkeron derbeen naar de Dr. Noletstichting ver voerd. (Van een onzer verslaggevers) Twee scholieren van vijftien jaar oud hebben woensdag in het Sterrebos in Schiedam met een buks geschoten in de richting van vogels en kinderen. Ze zijn naar het hoofdbureau van poli tie gebracht en de buks is in beslag ge nomen. Na een reprimande zijn ze onder het ouderlijk gezag gesteld. (Van een onzer verslaggevers) Vannacht om half vier stond een be schadigde auto moedeloos op de drukke kruising van de Lange Nieuwstraat-Ger- rit "Verboonstraat-Westvest-Oranjestraat in Schiedam. In de auto bevond zich een Schiedam mer die onder invloed van sterke drank verkeerde. De man is in het hoofdbureau van politie ingesloten. Later is gebleken dat de man tot drie uur in een café was geweest en daarna o.a. in de Schoolstraat, een verkeersbord omver had gereden en dat bij de Warande een bermpaal ten affer was gevallen. Op het kruispunt Lange Nieuwstraat-Gerrit Verboonstraat konden man en auto niet meer verder. (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van de christelijke mu ziekvereniging Harpe Davids in Schie dam, de heer L. Alebregtse, heeft zijn als voorzitter neergelegd. De heer Ale- bregste is veertig jaar lid van Harpe Da vids, waarvan 26 jaar voorzitter. In die functie is hij dan ook gehuldigd. Hij heeft het veertigjarig bestaan bestaan Harpe Davids als voorzitter moden mee maken.. (Van een onzer De ordelijkheid op tionspiein kreeg woensdag gedegen de i aandacht van het kantongerecht te i Schiedam. De kantonrechter, mr. P, B. j Cos, tekende zelfs hoe eventueel fietsen niet geparkeerd dienen te worden tus sen de rijwielen die wel goed gepar keerd staan in de daartoe bestemde parkeerbeugels. Als getuigen-deskundigen waren aanwe zig de twee hoofdagenten van politie te Schiedam. Van W. en Z, Wie niet verschenen, waren de tientallen over treders die gedurende enige tijd ste- reotyp dezelfde verontschuldiging heb ben doen horen. Van die tientallen waren nu vier man opgeroepen en er "olgden er nog meer. Deze vier. S., M„ S. en De K.. werden als eersten ver oordeeld tot een boete van vijf gulden. De wnd-substituur-officier van justi tie, mr. H. Franken, vertelde dat de gemeente op het Stationsplein nieuwe parkeerhaken heeft gezet en dat rijwie len niet buiten die haken mogen worden geparkeerd. Nu zijn er lieden die be weren dat ze hun fietsen wel in die ha ken zouden hebben gezet, maar dat an deren hun rij '.vielen zouden hebben ver wijderd om zelf hun fietsen in die haken te kunnen zetten. De verkeerde perso nen zouden volgens de verdachten de processen-verbaal ontvangen. De officier geloofde niets van dit ver haal. Verbalisant D. van W, vertelde dat hij van twee tot zeventien decem ber in uniform preventief werk had verricht op dit plein. Hij had de overtreders geadviseerd hun rijwielen niet maar ergens neer te smijten, maar de fietsen in de rijwieihaken neer te zetten, of anders in de stal ling onder bet station te plaatsen of desnoods de rijwielen te plaatsen bui ten het plein, dus in de zijstraten. De heer Van W. vertelde tevens dat de meeste weggebruikers hem zeer on heus hadden behandeld. Ze hadden me degedeeld geen tijd te hebben om iets anders te doen dan het klakkeloos tegen de vlakte werpen van hun fiets als ze voor het station waren aangekomen. Ge durende twee dagen had de heer Van W. in burger dienst gedaan op het Sta tionsplein en toen heeft hij gedegen de gang van zaken gadegeslagen, dat an deren fietsen uit de parkeerhaken zou den lichten om hun eigen fiets een goed plaatsje te geven had hij niet ge zien. Conform vonniste mr. P. B. Cos. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens een vergadering van de Partij van de Arbeid heeft een forum van ge meenteraadsleden aandacht geschonken aan de gemeentelijke problemen. De heer P. Spruit, voorzitter van het NIVO. stelde de vraag of de gemeente wel voldoende voldeed aan „public re lations" en voorlichting en voorzitter mr. H. B. Engelsman maakte er zich vanaf met het antwoord dat dit een taak „voor de pers" zou zijn. Het oud-gemeenteraadslid H. Kom- feld brak een lans voor een verpleeg huis voor chronische zieke bejaarden. Gedebatteerd werd over de vraag waar om onderwijzers het onderwijs in Schie dam verlaten. De situatie bij het bij zonder onderwijs zou beter zijn dan hij het openbaar, werd vanuit de zaal ge steld. Dat zou o.a. in Kethel zo zijn, maar wethouder H. Sabel sprak dit te gen. Gevraagd werd of de twee socia- Ëstisehe wethouders mede verantwoorde lijk zijn voor het felieïtatietelegram dat de burgemeester aan het koninklijk ge zin zond. Dat waren de wethouders, ant woordde het forum. (Van een onzer verslaggevers) De steentjesactie voor de sporthal heeft woensdagavond ongeveer tienduizend gulden opgeleverd, een bedrag dat de organisatoren wat tegenviel. Ongeveer vier honderd leden van de ongeveer zestig sportverenigingen hebben ieder voor zich een deel van de stad huls aan huis af gewerkt" om de steentjes (waarin een kans op prijzen) te verkopen voor vijftig cent per stuk. Nog niet te helft van het totaal is dus verkocht. De Koopmansbeurs was gezellig ingericht, daar zetelde het actiecomité van de SBLO dat opbrengst en winnaars van prijzen bekend maakte. Om tien voor half negen kwam het eerste team, de ploeg van de voetbalclub SFC binnen. Later bleek dat de groep van de gymnastiekvereniging THOR om tien over elf het laatst gereed was met het karwei. De ploeg was met de opbrengst een goede tweede geworden achter de groep van de korfbalclub Schiedam die met 772 de hoogste opbrengst bereikte. De sportbeoefenaren zijn niet alleen naar de wo ningen gegaan, er was bijv. ook een groep die een bezoek gebracht heeft aan al le zalen. Het schaakkampioenschap van Schie dam zal dit jaar wederom worden ge organiseerd door de S. V. Schiedam in samenwerking met de S. V. Wilton Fijenoord. die als gastheer zal optre den. De inschrijving staat open voor deel nemers. wonende in Schiedam, en al dan niet lid van een schaakvereniging en voor leden van Schiedamse schaak verenigingen, die niet in Schiedam wo nen. Gespeeld wordt in groepen van 10, verdeeld over 1 hoofdklasse, 2 eerste klassen en een aantal tweede klassen. Het tornooi vangt aan maandag 13 april en eindigt 15 juni met prijsuitrei king en een gezellige avond. De partijen voor 4 mei (Dodenher denking) en 18 mei (2e Pinksterdag) zijn verschoven naar resp. 6 mei en 20 mei. Dan zal gebruik gemaakt worden van de schaakzaal van de S, V. Schie dam, waar ook de afgebroken partijen zullen worden gespeeld. Inschrijving kan geschieden door stor ting van 2,50 op girorekening 335728 van J. Marbus te Schiedam met ver melding: kampioenschap van Schiedam. De afdeling Schiedam-Centrum van «Je Ned. Chr. Vrouwen Bond belegt woensdag avond een bijeenkomst in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven ts Schiedam Mevrouw L. van-Damme-Le Feber uH Breda zai spreken over „Het werk van de Prot Militaire Tehuizen De NCVB-Centxum heeft een nieuwe secretaresse als opvolgster van mevrouw Knook ni- mevrouw N. Poot-Poot, Jan van Avennestraat 31, telefoon 67167, lie afdeling maakt dinsdag 10 maart een excursie naar de Synagoge te Rotterdam. Op 14 april wordt een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum te Schiedam en li april een excursie naar de metaalfabriek Brabantia te Aalst. BEL ONS NU VOOR EEN PROEFRIT t GARAGE KETHELWEG 54 - VLAARDINGEN 0e teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben met wisselend succes gespeeld. Dames 1 won na felle strijd met 30 van het lastige DOS. maar moest tegen lijstaan- voerster AMVJ met een 22 stand genoegen nemen. Door een paar grove blunders werd een zeker schijnende overwinning omgebo* gen tot een gelijkspel, waardoor de achter stand op AMVJ nog steeds drie punten be draagt. Dames 2 klopte Concordia 2 op fraaie wij ze met 3—1. terwijl dames 3 na een fraai 22 tegen het sterke DOP teleurstellend met 30 geklopt werd door stadgenote Juüa- na 1. Heren 1 verloor geheel onnodig van Liba non 3 met 31 Als verzachtende omstandig heid mag het uitkomen met twee invallers- worden aangemerkt. Een volledig eerste her stelde zich echter keurig door een fraaie 3—0 overwinning op ZVC Heren 2 verste vigde de leidersDositie door de concurren-- ten DOP 1 en Spivo 2 met resp, 3—0 en 3I te kloppen, terwijl ook heren 4 in de running bleef door een 3l 2ege op Hou Stand 2. Jongens A en B ten slotte klopten Libanon B en J Pendrecht A resp. met 3—0 en 3—1 en behouden hun leidende posities. Jongens C echter verloor van het sterke Concordia A met 3—0, terwijl ook meisjes 4 en 5 ne derlagen te slikken kregen. Modern en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 3* (Van eea onzer verslaggevers j DE registratiepen van een thermo graaf gaat mogelijk bewijzen of een meentewerken, plantsoenendienst en het j Schiedamse chauffeur van elf tot en met bestuur van de Schiedamse Schooitui-'veertien maart 1963 steeds te lang beeft nen kan straks deze, voor de schoot-f gewerkt en daardoor tenslotte in Noord- jeugd zo belangrijke, vnjetijdsbeste- Brabant oververmoeid een ongeluk ver ding weer volledig aan haar doel be antwoorden. Waaneer over enige dagen op alle scholen weer de inschrijving wordt opengesteld voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas, verwach ten we da» ook een stroom van aan meldingen. Zeshonderd tuinen lijkt wel heel wat, maar het aantal gegadigden overtreft dit aantal meestal ver. Spoe dige aanmelding Is dan ook zeker ge wenst. oorzaakte, dan wel dat deze chauffeur dronken de macht over het stuur ver loor. Voor de wnd. substituut-officier van jus- dam mr. H. Franken, leek de zaak in het begin duidelijk. Hij stelde dat de 41-jarige directeur K.M. verantwoor delijk is voor het feit dat het werk boekje, de werkmap en de verdere bescheiden van bedoelde chauffeur niet goed zijn ingevuld toen deze van elf tot en met veertien maart een tocht naar Duitsland had gemaakt. Verdachte bestreen dit. Hij wees er op dat zijn chauffeur naar Dordrecht was gereden, daar had geladen en naar Enschede was gegaan. Hier had de man moeten wachten voor het inklaren e.d., daarna was hij naar Duitsland gereden, bij zijn terugkeer had hij echter vier uur aan de grens gestaan om biertjes te drinken. De chauffeur kwam 's avonds om zes uur aan de grens, had 's avonds om acht uur in Schiedam kun nen zijn, maar hij veroorzaakte om tien uur in de buurt van Weert een ongeluk. „Waar zijn die vier uur?"' vroeg ver dachte die eerder had gezegd: „Kan ik het helpen als de chauffeur wat anders gaat doen das hem opgedragen is?". De officier had de twee papieren schij-[dat met bekend is wat deze strepen be ven van het instrument uit een envelop'tekenen en wie ze heeft gezet. Het zou gehaald. Over die papieren schijven!iemand van de rijksverkeersinspectie loopt op het tempo van de normale'kunnen zijn of van de politie, tijdklok een registratiepen en daardoor De officier merkte nog op het ver kon verdachte aantonen dat de klok ge- dacht te vinden dat de Schiedamse di- durende vier uur geen schokken had on- recteor direct deze thermograaf uit de dervonden van het rijden van de auto.auto had willen halen. Verdachte iel dat Het leek ook de officier en kantor,reeb-,hij dat tezamen me! de politie had ge- ter aannemelijk dat dit het bewijs was;daan om te zien of de chauffeur inder- dat de chauffeur inderdaad een tijd langjdaad lang of kort had gereden niet gereden had, dan ook niet te lang, De officier besloot dat de politie te achtereen gereden zou hebben en dan;Weert een nader procesverbaal zal moe- ook waarschijnlijk niet oververmoeid! ten schrijven en dat op een nader tijd zon zijn geweest. 'stip meer personen, o.a. de chauffeur. Verdachte K. M. ontkende dat be-,zullen worden gehoord. Verdachte stel- paalde rode strepen op de ronde kaar-,de dat de chauffeur si had bekend te tjes door zijn personeel, door hem of veel te hebben gedronken, waarbij hij door zijn apparatuur zouden zijn aange-|te kennen gaf dat dergelijke chauffeurs bracht. De zaak stokte dus op het feit bij hem altijd worden ontslagen. De 24-jarige buffetbedlende P. P. uit Rotterdam, die op 14 januari zich «oor de rechtbank moest verantwoorden voor een inbraak, die hem f 25,000 opleverde, heeft in de tijd van 3 oktober 1963, toen hij voorlopig te vrijheid werd gesteld, tot 13 januari 1964, de dag voor de rechts zaak, 32 inbraken gepleegd in Rotter dam en omgeving. P, P. heeft bij veis „acties" hulp gekregen van de 21-jari- ftt construct!eschilder A. de L, en de 32-jarige schilder H. J. B. Deze twee zullen vrijdag voor de officier van jus titie worden geleid.' De 32 Inbraken kwamen op een nogal verrassende wijze aan het licht. Ondanks overstelpend bewijsmateriaal tegen hem bleef P. P. voor de rechtbank ontken nen. De eis was tweeënhalf jaar gevan genisstraf. Tot een uitspraak, bepaald op 28 januari, Is het nog niet gekomen. Voor die datum heeft P. P. In een brief aan de officier van justitie zijn' bekentenis meegedeeld. De zaak van de inbraak in een kantoor van een N.V. aan de Van VoIIenhovenstraat waar hij de 25.000 bsit maakte, werd hierop naar de instructie terugverwezen. De recherche ging P, P. opnieuw aan de tand voelen. Toen biechtte P. P. liefst 32 inbraken en diefstallen op, In de nacht van 20 op 21 juni had P. P. de Inbraak te het kantoor aan de Van VoI Ienhovenstraat gepleegd. Op 31 juni werd hij daarvoor reeds gearresteerd. Nog net voor zijn arrestatie wist hij te te breken in de bekende snoepkiosk „De winkel van Stekel" in Diergaarde. Blijdorp. Hij nam een bedrag van acht honderd gulden mee. Tot 3 oktober bleef F, P. gevangen. Hierna werd hij voorlopig te vrijheid gesteld. Hij maak te zijn tijd tot de berechting wel hijzon der produktief. In december sloeg de Rotterdamse buffetbediendt* de belangrijkste slagen. Bij een bedrijf aan de Westzeedijk nam hij ƒ500 weg. Omstreeks die tijd volg de de Inbraak te het GEB-gebouw. Hij en zijn „assistenten" maakten er een enorme rommel en brachten veel scha de toe aan meubilair. De bnit viel le gen, Bij een sigarenhandel op de Coal- singel en aan de Scbeepstimmermans- laan werden aanstekers gestolen tot een waarde van bijna duizend gulden. Ver volgens wierp P. P. zich op juwelen. Voor een waarde van ƒ2300 aan Juwelen stal hij uit een vOla aan de Plaszoom in de Kerstnacht. Ook op Oudejaarsnacht bleef P P. niet thuis. Hij ging naar Dordrecht en oaxn daar uit een woning juwelen tot een waarde van ƒ3009 we». Vöf dagen later sloeg hij zjjn juwelen- slag ln een woning san de Smeetlaud- sedijk. De buit was 600 waard. De ge stolen aanstekers werden hem eu de schilder H. J. B. noodlottig. Op de avond voor de rechtszitting Hepen i(j in een cafe aan de Manritsweg met deze aan stekers te leuren. De schilder had bo vendien een vierklenrenballpoint bij zich die bij de firma aan de Parklaan was verdwenen. Pas afgelopen maandag oeze hele zaak rondkomen, Moge lijk is dat de beide schilders nog meer op hun kerfstok hebben. Amerikaanse (Caitex-)booreilancl Mister Cap zoals bekend, gesleept door de Zwarte Zee van Leen Smit, op we8 van Orange in Texas naar de Duit se Bocht bevond zich woensdag ter hoogte van Brest en ijs e» weder die nende kan het gevaarte omstreeks 24 februari in de haven van Rotterdam arriveren. Alvorens het dan het laatste traject gaat afleggen wordt het eerst door technici van de werf Wilton-Flje- noord nog eens helemaal bekeken, want de reis over de Atlantische Oceaan is met zonder tegenslagen veriapen. Het begon ai op het eerste traject. Tossen het vaste land van Noord-Amerflta en de Bermuda's raakte de Zwarte Zee met haar sleep in een zware storm. Het ge. volg was, dat de opgedraaide poten Tï®, 'f' booreiland langzaam begonnen I Vchi<3e to wor- den hersteld en daarom Mep de Zwarte Zee de haven van St. George on de Bermuda's binnen. Met deze reparatie was ruim een week gemoeid. Na het verlaten rut St, George begonnen de po. in h5*i a weer vreemd te doen, in at c u.d2 het booreiland rad krlj^-n werf een «rote beurt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1