)r ;n Eerste mei voor Geron en NATU W. Markus toegelaten tot gereformeerde kansels Vlag gehesen op huis Kerklaan m ROTTERDAM Volle zaal noodzaak voor succes t Belgen te gast in Schiedam Goedkeuring voor 16 huizen Laan van Spieringshoek VERGOEDING VAN SCH ADE BRAND DELTA-CHEMIE l 'r' 4 stuks E Alebregtse geen voorzitter meer van Harpe Davids Kring Maasmond heeft weer een voltallig bestuur Met mulo-diploma als basis Laadklep viel op jongen Moeder en dochter bedwelmd door kolendamp II J"» etpent PE ROTTERDAMMER beduidend goedkoper VRIJDAG 21 FEBRUARI 1964 S!YlrINBOROEH voor Burgerlijke stand Het Verraad Grote indruk i Voor GER0 geschenken aan STOOPMAN denken Climax «i I! DE vlag gaat op het dak aan de Kerklaan: De armen der bouwheren en van de wethouder rijzen eveneens.... e •en morsen Jpen dagelijkx Compliment Voor GER0 geschenken aan STOOPMAN denken Hoog inlegoverschot Spaarbank anno 1820 Studenten PRODUKTSCHAP GEEFT PRIJZEN VOOR HARING Man stal brommer Garage Van Dalen N.V. Vrachtauto van dijk zen ui{ CapeUe 3 «n 5 men te n I® deie orde. >elt h«i verder rnitea e orde burge- iltvaar. >iOod- met micro- in dit hoofd- 'd ge- team n het Minx. i m- rmen* ordtse 1-1 ere- i een was üefda in de prijs 22), chten ;e. rfbal. TOP llatro iolnes 6-1; de C: DES 1-0; 1-1. 1-2; nden- PnuJe (V) ranje Wit— Wit groep 1-2; egels RWR TOP 1-1; 0-1; mere Wit 1-1, ranje -Or, lauw door s en ride ISfit- ■rpei men Een porseleinen bord voor een kwartje... dat klinkt voor oorlogs! Haar al onze klanten, die voor zich zelf thuis met zo'n stel prachtige hotel-porseleinen borden hun servies willen aan- vullen, voor een idioot lage prijs, verwachten wij morgen in onze porselein-afdeling. Diepe en platte borden, effen wit hotelporsetein, zo solide en sterk als alleen porselein kan zijn ...morgen voor een ongehoord lage prijs- Morgenvroeg begint de uitzon derlijke verkoop van duizenden stuks diepe en platte borden van hotelporselein, l Per dient niet meer dsn 12 stuks. jta.' Géén tef, of ïchrfft. best. :den vo- de S* mis- teer cm ted at om Ar te- is loot ■aat net ligt ge lee* ma* in lets de ,exe De wr« ten rste J. ge- de rer* rde er; eer aiu sefl fet» eef hij mö (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van de christelijke mu- tiekvereniging Harpe Davids in Schie- dam;: de heer L. 'Alebregtse, heeft zijn [functie als-voorzitter neergelegd. De heer Alebregtse is veertig jaar lid van Harpe Davids, waarvan 26 jaar voorzit ster. In die functie is hij dan ook gehul digd. Hij heeft het veertigjarige bestaan van Harpe Davids als' voorzitter mogen jmeemaken.; Bovendien, heeft hij kunnen -<ondervin den dat Harpe Davids., behouden kon worden doordat een comité uit de bur gerij ervoor .gezórgd heeft dat Harpe Da vids, Sö, het./veertigjarig bestaan nieuwe instrumenten kreeg. Het nieuwe toestuur is nu als volgt samengesteld; le voorzitter de heer J. van. Heuleij, ,2e voorzitter de heer H. de Winter, le secretaris de heer P. A. Pianque, Puttershoeksestraat 6, 2e se cretaris de heer P. Verwey, le penning meester--M. de Bakker, 2e- penningmees- Ier Mr Polst, bibliothecaris A. Zuidgeest. SCHIEDAM. - GeborenFrank z v J Os- vaarde -.én C C Verwol; Margaretha E S tj j '^rnaas en E H G van Faassen; fifcrnadette Mdv W Schepers en .J E Berk hout; Ron aid z y H van Wieringen en H C lan Schijndel; Ferentia d v H van Wlerin- |en «n H C van Schijndel: Walter z v J J m ot voort en J Bats; Cornelia G M d v J B ^Altorf en A L M Wijsbroek; Hes ter J V^ser en F.M Khebergen. Overleden: J Schippers» 47 Jr. VIJFHONDERD toneelliefheb bers dienen op vrijdagavond 1 mei in Musis Sacrum aanwezig te zijn om het vele werk van de afdeling Schiedam van de NATU en van de gereformeerde amateur toneelvereniging „Geron" te kun nen bekronen. Zowel voor de NATU als voor Geron is die eerste mei een streefdatum, tevens hoog tepunt in een reeks van activiteiten die vorig jaar zijn begonnen. Vorig jaar toch bereikte Geron met een topprestatie de landelijke finale in de wedstrijden om het Nationaal Land juweel. De afdeling Schiedam van de Nederlandse Amateur Toneel Unie krepg toen een nieuw bestuur en het zjjn deze functionarissen die niet van plan zfón hun functies als .papieren titels" te vervullen. De NATU-Schiedam hoopt veel tot voordeel van het amateurtoneel te doen in Schiedam, maar de handicap is dat het dit overkoepelend orgaan ont breekt aan de nodige financiën. Die NATU zou gemeenschappelijke toneelactiviteiten willen organiseren, enkele plannen zijn reeds onder de loep .genomen en Schiedam zou hebben kun- inen genieten van grootscheepse matn- Ifestaties, ware het niet dat de NATU niet van start kan gaan omdat er geen geld is. Daarom hoopt de NATU dat de gemeente zal kunnen besluiten om haar in het vervolg jaarlijks een direc te subsidie toe te kennen. Nu werkt de NATU met te veel risico en daarom zien zowel de NATU als Geron de eerste mei met zorg tegemoet. Dan zal namelijk blijken of de toneel uitwisseling België-Nederland bij de Schiedammers in goede handen was. Het spelen van toneel in Gent en daarna in Schiedam heeft namelijk niet alleen een mooi cultureel facetje, maar tevens ook een belangrijke financiële zijde. Een belangrijke datum is de 8e mei 1963. Toen voetbalde Feijenoord tegen Benfica en tegen deze handicap streed Schiedams Garon in Haarlems Schouw burg met het toneelstuk „Het Ver raad" van Salacrou voor de eer van de beste amateurtoneelprestatie van ons land._ Met vreugde constateerden de organisatoren dat de voetbalwed strijd de belangstelling voor de pres tatie van de Schiedammers niet neeft verdrongen. Het feest was zo impo nerend begonnen. Tijdens een sfeer volle bijeenkomst op 9 maart in de Gravenzaal van het stadhuis te Haar lem waren de provinciale prijswin naars bijeen gekomen. Mr. P. Cleveriaga, de landelijk voorzit-, ter van de NATU begroette de -talrijke aanwezigen met dit archaïsch rijm: „Hoort vroede vad'ren van. deez' stad al velé jaren was -de klad gekomen in 'de wedstrijden van rhetorijke, maar gij hebt, qvèrduidlijk laten'blijken dat in Haar lems schone Bavo stede nog eerbied is voor het verleden. En zo denkt ieder nog met dank in 't hart hoe hier in Haarlem is gestart een niéuwe opbloei van de- landjuwelen de u bekende wedstrijd van theaterspelen -die .opgedragen werd tegelijk aan onze dichter Langendijki'V Ook. de veertien voorzitters - van de prijswinnendeverenigingen uit de- 200 deelnemers spraken in poëtische taal. Voor Geron deed voorzitter Arie Kegel dat. Het gebeuren werd uiteraard, bijge woond door het bestuur van.de NATU- Schiedam. Het Haarlemse gemeentebe stuur was een goede, gulle gastheer. ga 61682. W. H. Vliegenstraat 26, telefoon (Van een onzer verslaggevers) Uit het vormingsblad van de NATU blijkt dat Geron grote indruk hééft ge maakt In het blad is een foto opgeno men met Koos. de Groot en Mar Hem* minga in actie. -Vermeld wordt dat de Schiedammers in de-.rollen van Rivoire en Louise bijzondere spelprestaties le verden. Daarbij wordt vermeld dat het „met vreugde is-dat aan Geron als prijs een grote bandrecorder kon worden gegeven voor bepaalde individuele prestaties". In een verslag wordt gemeld dat het Geron op de 8e mei geen seconde aan tempo ontbrak en dat Geron aan de zwa re eisen van eenheid in de handeling- en beschouwing heeft voldaan. „Het knapoe van de Schiedammers is dat zij echt to neel maakten. Vooral Freek Kegel Meld de rol eenvoudig en maakte zo. des te meer indruk. Het decor, ontworpen door Kees Coolen en vervaardigd door Geron- leden. was in alle opzichten bruikbaar." Geron speelde in deze nationale strijd als eerste amateurtoneelvereniging onder lei ding van een beroepsregisseur, zo een voorbeeld gevend aan de 200 concurren ten De landelijke NATU koos „Geron* om ons Nederlands amateurtoneel te ver tegenwoordigen bij de culturele uitwisse ling met België. Geron ging op 24 en 25 januari naar Gent en daar maakte het stuk „Het Verraad" enorme indruk bij de Vlamen, die overigens grote faam hebben als amateurtonelisten. Van de Gentse gas ten zijn namelijk vee! tonelisten terecht gekomen bij radio, TV en het beroeps toneel. De gastvereniging „Geluk in 't Werk"' en het Gentse gemeentebestuur zorgden met het Koninklijk Vlaams Toneel Ver bond dat de groep Schiedammers en af gevaardigden van- -de NATU op buiten gewone wijze in Gent te -gast waren. Dat schept echter voor Geron en de NATU- Schiedam verplichtingen. Na de belangwekkende tweedaagse op 1 en 2 mei gaat het bestuur van Geron bezien hoe het hoge peil van de jonge toneelclub kan worden geconsolideerd en hoe kan worden gebouwd aan de opleiding van jonge krachten. Dat wordt een zware taak, omdat Geron een grote naam heeft gekregen. Dat betekent dat het publiek prestaties van Geron blijft verwachten en het bestuur van Geron is er zich van bewust dat er bard moet worden gewerkt om te blijven voldoen aan de hoge verwach tingen. Voor de afdeling Schiedam van de NATU is er de voldoening dat het be stuur van het overkoepelend lichaam zijn kwaliteiten heeft bewezen. Dit be stuur denkt, aan verdere activiteiten, er moet veel gedaan worden aan de scho ling en voorlichting van de tonelisten, er dienen bijeenkomsten en speciale uit voeringen te komen. Met wat steun van de overheid hoopt de NATU-Schiedam het toneelleven in Schiedam op prettige wijze te gaan stimuleren. Het actieve bestuur wordt gevormd door voorzitter Joost van der: Graaf, secretaris Coen H. L. Westerveld, Burgemeester van Haaienlaan 997, telefoon 67226, penning meester Marl G. de Gooyer, Burge meester van Haarlenlaan 905, telefoon 65198 en leden Mar Hemminga en Cees van der Most. (Van onze sportredactie) Het belangrijkste punt op de agen da van de jaarlijkse algemene ver gadering van de kring Maasmond van het KNCGV, die woensdagavond in Schiedam werd gehouden, vorm de ongetwijfeld de bestuursverkie zing. Het vorig jaar waren allerlei voorlopige maatregelen genomen om het dagelijks bestuur van vijf man in stand te houden. Nu werd beslo ten het aantal bestuurs-zetels met twee te vermeerderen, zodat de werkzaamheden gemakkelijker kun nen worden verdeeld. Tot voorzitter werd gekozen de heer G. H. v. d. Kruk uit Monster tot se cretaris de heer A. v. d. Most uit Vlaar- dingen, tot tweede voorzitter de heer P. de Man uit Delft, tot leden mej. B. Dek ker uit Naaldwijk en mej. M. C. van Dun. De heer P. H. Kegel, die is benoemd tot secretaris van de gewestelijke Tech nische commissie, werd onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste. De heer Kegel was vanaf de oprich ting in 1959 secretaris-penningmeester. In verband met het eerste lustrum wordt op 23 april in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen een kringuitvoering ge geven, Verder vermeldt het wedstrijd programma; een aspiranten-dag op 6 juni te Monster, wedstrijden (vrije oefening) voor dames en wedstrijden (lange mat) voor beren in het najaar. Ook zal met een jury-cursus worden begonnen. De verslagen van. de secretaris, pen ningmeester en Technische commissie waren hamerstukken. (Van een onzer verslaggevers) DE CLASSIS Schiedam van de Ge reformeerde Kerken in Nederland die donderdag in Vlaardingen verga derde, heeft de heer W. J. Markus uit Vlaardingen met gunstig gevolg préparatoir geëxamineerd en beroep baar gesteld. Daarmee heeft dan de ze 37-jarige Vlaardinger het einddoel bereikt van een intensieve studie waarvoor het mulo-diploma de basis vormde. De heer Markus werd in 1927 ge boren te Maastricht en bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Amsterdam, waar hij na het voltooi en van de mulo-opleiding in het kan toorleven terecht kwam. Na een aantal jaren ontwaakte bij hem het verlangen naar het onderwijs en in 1954 slaagde hij voor het staats examen voor onderwijzer. Twee jaar stond hij voor de klas in een christe lijke lagere school te Amsterdam, maar in deze periode bekwaamde hij zich ver der voor het staatsexamen Gymnasium dat hij in 1956 met gunstig gevolg af legde. Hij werd leraar A.V.O. aan een chris telijke Technische School in Amsterdam. Aan deze school is de heer Markus nog Telefoon- 33571 - G2072 - 81592 Voor de Sehiedamsé functionarissen na dert nu een climax in het werk dat al vele maanden' duurt. .Volgens de overeenkomst zal Schiedam gastvrij heid bieden aan het beste Vlaamse amateurtoneelgezelschap. Dat wordt een zeer goed gezelschap, want de to nelisten van Gent hebben uit drie ver enigingen de besten gekozen en dit Cen traal Gezelschap komt op vrijdagavond 1 mei' de „Bushalte" spelen. Het lan delijk bestuur van de NATU heeft aan „Geron" -en de „NATU-Schiedam" de organisatie van de toneelvoorstelling en het verblijf van de Belgen opge dragen. Voor dezé .gehele uitwisseling hebben de Schiedamse tonelisten duizend gulden van de NATU, vijfhonderd gulden van I de gemeente Schiedam en honderd gul- j den van de SG ontvangen. Met een be- j drag van zestienhonderd gulden kan j men wel wat doen, zou. men kunnen! denken, maar -dat valt heel erg tegen. Geron en NATU hebben al honderden guldens moéten offeren voor de reis naar België 'in. januari. Nu moeten zé dé to neelvoorstelling; in Musis betalen, ze moeten'het Togiés éh de maaltijden.van i het Belgische gezelschap in Schiedam betalen. Er is waarschijnlijk een gelukkige bij komstigheid. De Schiedammers dachten dat er onvoldoende hotelgelegenheid zou zijn in Schiedam. Nu blijkt dat de to nelisten toch wel kunnen worden onder gebracht, o.a. in hotelruimte op de Vlaardinger dijk, mits echter bet gezel schap niet. te groot is; Er staat een lunch in restaurant Europoort op het programma en er zal, zoals dat in Gent geschiedde, een .ontvangst ten stadhuize zijn. GERON en NATU nu hopen dat Schie dam de tonelisten net zo goed zal kun nen ontvangen als te Gent geschiedde, ze hopen daarnaast dat al hun organi satorische inspanning niet zal worden be loond met gebrek aan belangstelling en daardoor een groot financieel tekort Dat betekent dat een uitverkocht Musis Sacrum een noodzaak is voor het wel slagen van deze voor Schiedam unieke toneeluitwisseling. Kaarten kunnen wor den besteld bij secretaris Teus Hemmin- (Van een onzer verslaggevers) Voor het Bouwconsortium Kloppers, Ld. Weetering, v. Daelen en Hoog hart te Schiedam was het donderdag «ra.dubbel feestelijke dag. Want wet- aouier nsr. M. J. M, van Kinderen niet alleen de vlag hijsen op een tan:de woningen die in aanbouw zijn aan het eind van de Kerklaan, ten «ken dat het hoogste punt bereikt tas, de „wethouder van woningdienst bocht later ook hekend maken dat de "fcgoedkeuring afgekomen' was foor nog zestien woningen aan de wan yan Spieringshoek. Door een ge- tyagde toewijzingsbeleid van de mi- luster was deze rijksgoedkenring in secember - achterwege gebleven, «aar donderdag was het dan einde- 20 ver. Lutherse Kerk: ontvangst jeugdclubs Kl CU provincie. 100. tnr- Soc. Belangen: feestavond Luther- 563 Jeugdclubs, 20. /eae: Vegla. filmavond, 20. arcade: Harmonie Gusto, concert, 20. "taroke; Reisver. Onder Ons. contact- ,et ,rMd. 20. „'iftblad „De Rotterdammer", Schïe- B JTvJ® rcdactie, Lange Kerkstraat 82, 11 J ®«54, b.g.g, 115588 (toeSt. 51. na 18 5É alleen voor redactie-aange- m cfeWieden. .5®»tschap H. J. Troost: Aleida- ai ,Fa',23. tel. 65451 (alleen voor klachten, 'J S ,Y?nrtes en abonnementen b.g.g. 0 11-5588), 1 KCf!ten bezorging: agentschap (adr. it boven) dag. van 18.30-19.30. n-Lrrfuugrijke telefoonnummers: Aiarm 1 fuutle 64666; alarm brandweer 69123; l£S G-P en GE 69290. r»n Mnseum: Schilderijen en aqua- uen van Frieda Hunziker; aquarellen .prtels van Arend Roosenschoon. «Potheek: Gouka, Hoogstraat 29. De tien woningen aan de Kerklaan, waarvan donderdag het hoogste -punt werd bereikt, zijn in snel tempo ge bouwd. Vorig jaar augustus, vrijwel onmiddellijk na de bouwvakvakantie, werd de bouw begonnen. Verwacht wordt nu dat de woningen half mei opgeleverd kunnen worden. Alle woningen, die 65.000 gulden kos ten, hebben reeds hun bestemming ge vonden. Enkele toekomstige eigenaars waren ook bij de plechtigheid aanwezig. De nieuwe woningen aan de Kerklaan beslaan ongeveer driehonderd vierkante meter, inclusief de voor- en achtertuin. De huizen zijn ook zeer ruim. Er zijn niet minder dan vier slaapkamers, er is een ruime woonkamer met eethoek, van elkaar gescheiden door een opsiapje. Verder is er een badkamer, een keuken ert een bijkeuken en nog een opberg ruimte. De prijs van 65.000 gulden lijkt hoog, maar als men bedenkt dat alleen di grond al 16.000 gulden heeft gekost, dat r%E woningen aan de Kerklaan in Schiedam, waarvanhet hoogste punt werd bereikt. de keuken 3.000 gulden en de badkamer 1.500 gulden kost, komt de prijs minder onvoorstelbaar hoog voor. Nadat wethouder v. Kinderen de vlag had gehesen, was er een korte bijeen komst in „Europoort". De heer C. Was senaar zei daar, dat de vlag, die nu wap pert aan de Kerklaan, gezien moet wor den als een teken, dat het hoogste punt is bereikt, niet alleen aan de Kerklaan, maar ook. aan de woningen aan de Laan van Spieringshoek. De heer Wassenaar comlimenteerde de gemeente Schiedam, omdat het gemeentebestuur niet alleen plannen ontwerpt voor woningen in de sy steembouw, maar ook denkt aan de ge neratie van morgen, die ook in goede huizen moet wonen. Mr. M. J. M. van Kinderen sprak een gelukwens tot de toekomstige bewoners en tot de bouwers. De wethouder zag in het hijsen van de vlag iets meer dan de „blote formaliteit" van het bereiken van het hoogste punt. Achter deze ge beurtenis staat meer. Er is heel wat werk verzet door allerlei instanties, ook gemeentelijke, om het zover te krijgen, zoals de bouw er vandaag voorstaat. Op de woorden van de heer Wasse naar antwoordde de heer v. Kinderen dat hij meer belang hechtte aan een goede ruimte in de woningen dan aan de kwali teit. „Later komt de rest wel." zei de wethouder, „als eerst de huizen met de goede ruimte er maar zijn." Ove rigens zag de wethouder de noodzaak wel van woningen, gebouwd in de vrije sector. Hij geloofde dat „de hemel 'spoe dig zal opklaren" voor de bouwers van woningen in de vrije sector. Architect Kloppers sprak tot slot een dankwoord tot de wethouder voor de handeling die hij verricht had en de woorden die gesproken waren. Telefoon- 33571 - 62072 - 81592 -ref-C-4 - (Van een onzer verslaggevers) Na het min of meer aarzelende karak ter van het vierde -kwartaal 1963 met een gering spaaroverschot van slechts ruim ƒ31.000, werd het sparen bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam in de maand januari op spectaculaire wijze hervat met een ongekend hoog inleg overschot van meer dan ƒ700.000. Ook de. totaal-cijfers van inleg en terugbeta ling waren deze maand recordcijfers nl„ respectievelijk bijna 2,7 miljoen en 2 miljoen. Het gezamenlijk tegoed van spaarders bedroeg ultimo januari 1964 44.924.906 tegen ƒ40.387.865 per 31 januari 1963. Het aantal inleggers bedroeg op 31 ja nuari 1964 53.697 (31 jan. 1963 52.074). Ultimo januari 1964 waren de aan in leggers verschuldigde bedragen en de reserves voor 29.543.872 belegd in ef fecten, voor ƒ7.648.437 in hypothecaire leningen en voor ƒ9.537.727 in onder handse leningen aan het Rijk, gemeen ten e.d. De onbelegde middelen bedroe gen 1.888.854. (Van een onzer verslaggevers) In het Weslland heeft men goede hoop dati de Delta-Cbemie te Vlaardin gen de schade der tuinders als gevolg van de brand op 5 november zal wor den vergoed. Burgemeester D. van Heyst meent dit te kunnen concluderen nit het feit dat het bedrijf te Vlaardin gen een expertise-bureau beeft inge schakeld. De schade voor de Westiandse tuin bouw kwam aan de orde tijdens de be grotingsdebatten in de Naaldwijkse ge meenteraad. Unaniem toonden de frac tievoorzitters zich bezorgd over de lucht verontreiniging en in aansluiting hier op over het feit dat tweederde van de schade door de brand bij de Delta- Chemie in de gemeente Naaldwijk is geleden. Van alle zijden werd er op aangedron gen de betrokken tuinders voorname lijk die van de Maasdijk schadeloos te doen stellen. Namens B.en W. ant woordde burgemeester Van Heyst met een oproep tot de tuinders alle midde len en pogingen aan te wenden om de schade vergoed te krijgen. steeds verbonden, maar de laatste ja ren geeft hij uitsluitend godsdienston derwijs. INTUSSEN liet hij zich inschrijven als student aan de Theologische facul teit van de Vrije Universiteit. In 1958 deed hij propadeutisch examen en in december 1963 sloot hij de studie af met het kandidaatsexamen. Van de hand van de heer Markus verschenen bij de Amsterdamse Uitge versmaatschappij H. ten Brink de drie deeltjes van „Geschiedenis en maat schappijleer", een veel gebruikt leer boek bij het christelijk lager technisch onderwijs. De vierde druk ervan is in. voorbereiding. Kandidaat Markus, iviens echtgenote in Vlaardingen als gemeentelijk school arts meer bekendheid geniet dan hij zelf, leverde op de Classisvergadering een preekvoorstel over Romeinen 5 1, De vergadering die werd voorgezeten door de Vlaardingse predikant ds. Th. Swen verleende hem, zoals gebruikelijk, toestemming om een jaar lang te pro poneren. De heer Markus: heeft reeds verscheidene preekverzoeken aangeno men. Het produktschap voor vis en vispro- dukten heeft overeenkomstig de traditie wederom prijzen toegekend aan schip pers van vaartuigen, die de best ver zorgde zeevis cn/of. haring hebben aan gevoerd. De produktschapsprijs voor gezouten haring viel voor 1963 te Vlaardingen ten deel aan: schipper A. v. d. Toorn van de trawler VI. 84 van de reder Zeevisserij mij. v/h A. Verboom te Vlaardingen, voor de best verzorgde gezouten haring, die te Vlaardingen is aangevoerd, terwijl aan schipper A. Bot van de logger VI. 89 van de reder G. Kornaat's handelmij. n.v. te Vlaardingen een produktschapswimpel zal worden uitgereikt voor de best verzorgde gezou ten haring, die met een. logger te Vlaar dingen is aangevoerd. Op het terrein van het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost werd vannacht de 19- jarige matroos T. G. aangehouden. Hij was in het bezit van een gestolen brom fiets. De man is aan het bureau van po litie ingesloten. Voor het Associatie-Praktijkdiploma Boek- 0 Het Amsterdams strijkkwartet eoneer- houden slaagden voor de in december ÏS63)j teert vrijdagavond om kwart over acht in januari 1S64 gehouden examens de dames J.j de aula van het Stedelijk Museum Hoog- v. Vuuren en C. Keyzer, alsmede de heren straat 112 te Schiedam. Het Amsterdanfs F. Agter, W. Entrop. W. den Held. C. C. Korsten, G. H. Futter en B. Zeilstra. Allen cursisten van de heren H. Meyers en J. de Fa ter te Schiedam. 9 In het Passagetheater te Schiedam wor den donderdagmorgen twee jeugdconcerten gegeven door het Rotterdams Philharmonlsch Orkest, o.l.v. Bobo Lescovic. De leerlingen van de uitgebreid lagere scholen, van mid delbare scholen en van het nijverheidsonder wijs zullen deze concerten om half tien en om elf uur bezoeken. Uitgevoerd worden de dansen van de Balkan van Marko Tajcevie en Tableau du Exposition van Modeste Mot* sorsky. (Van een onzer verslaggevers) De 5-jarige Schiedammer Adrianus Z. heeft donderdagmorgen om kwart voor twaalf op de Burgemeester Van Haa- renlaan te Schiedam de laadklep van een vrachtauto op zijn hoofd gekregen. Adrianus speelde met enkele Schie damse kinderen bij een geparkeerde vrachtauto. Ze moeten de laadklep heb ben losgemaakt en op een gegeven mo ment viel deze naar beneden, boven op het hoofd van de knaap. De jongen had een wond boven het linkeroog. Hij is naar het Schiedamse Gemeen teziekenhuis vervoerd. Strijkkwartet wordt gevormd door Jeanne Lotte Hertzberger, viool, Rena Scholtens. viool, Hans Dusoswa, altviool, en Renée van Ast, cello. Uitgevoerd worden werken van Beethoven. Dvorak en Vermeulen. In de pauze zal er gelegenheid zijn de exposities »*-n Ualalin Heteij, Tamas Konok en Kees Okx te bezichtigen. 0 Van mejuffrouw Cl. S. is op de Lang# Haven bij de Korte Haven In Schiedam ee» rijwiel gestolen. AP bijzonder geraffineerde manier had v de 44-jarige koppelbaas P. M, R. uit Rotterdam zijn geldschieter voor een bedrag van ruim 890 opgelicht. Het bracht hem donderdagmorgen voor de rechtbank, waar hij een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen zich hoorde eisen. R., die zich zelf deftig arbeidsbemiddelaar noemde („koppel baas zeggen wij hier In Rotterdam", zei de president mr. R. J, Bnmner) zat in augustus 1963 zonder werk en zonder geld en zwaar in de schulden. Hij benadere de eigenaar van een Rot terdams lasbedrijf, vertelde hem dat hij een aantal arbeiders bij diverse Neder landse bedrijven had ondergebracht en vroeg geld te leen om deze mensen een voorschot te kunnen geven. Als de be drijven de lonen gingen nitbetalen, zou de geldschieter financieel weer tevreden worden gesteld. Het verhaal van R. was volkomen waar. De leugens kwamen la ter pas. Toen vertelde de koppelbaas namelijk dat hij mensen in Duitsland had werken bij bedrijven in Dortmund en Diisseldorf. Hij liet de geldschieter zelfs een paar lijsten zien, die er bij zonder echt uitzagen, maar niettemin volkomen verzonnen waren. Daarop stonden de namen van zijn in Duitsland werkende mensen, compleet met een aantal kinderen. Zelfs waren enige na men doorgeschrapt met de notitie „niet verschenen" er achter. De directeur van het lasbedrijf kwam pas achter het be drog, toen zijn boekhouder naar Duits land ging en K. niet kon vinden. Toen de koppelbaas in voorarrest zat, werd bij failliet verklaard. Zijn schuldenlast bedroeg 44.000. Uitspraak op 5 maart. Bei ons voor een demonstratlerit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 In een huiskamer van een woning aan de Speenkruidstraat te Vlaardin gen zijn donderdagmiddag een moe der en een dochter door kolendamp bedwelmd. Toen omstreeks kwart voor vijf de 10-jarige dochter N. thuiskwam, be merkte zij dat haar moeder buiten bewustzijn was en dat haar 15-jarig zusje Aleide „erg raar" deed. Zij waarschuwde een buurvrouw. Deze nam polsslag op en waarschuwde de G.G.D. Zowel de 39-jarige mevrouw C. A. N.-v. d. V, als haar 15-jarige dochter Aleida waren buiten bewustzijn. Het meisje knapte spoedig op, maar de moeder is door de GGD naar het Alge meen Ziekenhuis vervoerd, waar zij ter observatie is opgenomen. (Van onze correspondent) Op de Zuiddijk te Maassluis is een vrachtauto, die een kwart ge deelte van een bungalow vervoerde, van de weg gereden en in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde door dat de wagen begon te kantelen op een bijzonder slecht stuk wegdek. De auto en de lading werden zwaar be schadigd. Gelukkig reden er op dat moment geen fietsers of bromfiet sers. ITALIAANSE CHIAVARJ-STOEL. HANDGEMAAKT. BIEZEN ZITTING. ï£5IiUJNSAAN3!1 T®-010f11295S POrreROAM GBOTE MAAKTSTR 5TEL07O/113611 OEN HAAO MARIAPUATS2 ÏEL030/18900 UTRECHT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1