IMM Agressieve iiian en k binnen Schiedammer kan ogei laten testen hij 0vg en Bril"-station ttiffe contacten van ïvariëerd menu" voor ïad van vanavond uiuiv aaa moeite Gewonden en President Jan Leis uit De Hoek vertrokken Feestelijke evenementen Groenoord tot Vogel Struijsz" LOGGERS WEER WATERWEG UIT THOR" VIERT DIAMANT REACTIES VOOR STANDS OP ZAKENSIIOW MEENT22-34TEL.116440 dE ROTTERDAMMER MAANDAG 24 FEBRUARI 1964 (Van een onzer redacteuren) Y"AN de brug af gezien, ten minste van de pittoreske Appelmarktbrug af gezien, toont de Lange Haven een fraai schilderachtig beeld dat altijd weer de aandacht trekt van de niet-Schiedammers die al of niet per ongeluk in dit hart van de stad terecht zijn gekomen. GEDULD De Schiedammers zien die schoonheid wellicht niet. Zij letten meestal meer op het houten wegdek dat zo dikwijls de onaangename gewoonte heeft heel glad te zijn. ii Het is dan ook niet vreemd dat met regelmaat vele stad genoten op die gladde brug ten val komen. OVERSCKDQRPS3FRAAT1? TEL41228 Het beëindigen van de moeilijkheden ;bij de Nederlandse zeevisserij is ook 'aan de Nieuwe Waterweg merkbaar. 'Vanmorgen om 11.15 uur koos de Voor waarts (bet coaster-visserijvaartuig VI. :H2) vanuit Hoek van Holland zee naar de visgronden. i De Voorbode (VI. 103) Martha Maria, ;VL 119, Koningin. Wilhelmina, VI. 190 ;w Voorlichter (VI. 114) zouden even eens vandaag van Vlaardingen naar zee Vertrekken. Al deze schepen zijn van ;de rederij N.V. Doggersnaij. Vlaardin- {en. Het visserijvaartuig Bets en Gerda (VL 112) was 16 januari het-laatste vis- serijsehip dat van Vlaardingen naar zee is vertrokken. en Kramer in Maassluis beschikt werden reeds eerder grote blus leidingen o.a. voor de NATO en de R'dam—Rijn pijpleidingen ge asfalteerd. Aan de lopende band de pijpen worden in een continue stroom door de fabriek' gevoerd ondergaan ze achtereenvolgens ver schillende behandelingen Pas na dat de keurmeesters hun fiat aan de bewerking hebben gegeven mogen ze worden afgevoerd. Voor deze afvoer,die van Maassluis at PCT spoor zal geschieden, hebben de NS een speciale pendeldienst ingesteld. Een prettig en nuttig contact hadden de jeugdclubs van de Lutherse Kerk In Zuid-Holland dit weekeinde in Schiedam. .Zaterdagmiddag tegen vier uur kwamen ;de groepen uit allerlei plaatsen uit' de "provincie naar Schiedam waar bü het Station leden van dè LJO-Sehiedam ge reed stonden om de gasten de weg te vijzen naar de Lutherse Kérk VPestvest. lijke kerk staat, „Hervormd Mathenes- se schrijft.nu: „Ouderling-kerkvoogd De* Bree en de voorzitter (van de ker kerend red.) hebben enkele bespre kingen bp het stadstimmerhuis te Rot terdam gehad, waarbij kwam vast-te staan,-dat de zg. Finse school, die naast de houten Vredeskerk staat, voorlopig nog niet zal worden weggehaald. Dit kan nog vele jaren duren, daar het schoolgebouw nog steeds nodig is. We hebben toen toestemming gekregen, voor de bouw van de nieuwe kerk ook gehruik te maken van een stuk trot toir en het afgesloteu^tukje straat aan de kant van de Schiedamseweg, waar door toch een aannemelijk bouwterrein wordt verkregen. Wei zal de daarin liggende riolering moeten worden ver legd, hetgeen extra kosten meebrengt. Maar we hebben bet gevoel, dat we weer een hindernis hebben „genomen". De volgende stap zal zijn het vinden van een architect, die in staat en be reid is, met de beschikbare ruimte te woekeren. UN verder vermeldt het blad: „De financiële commissie, die door de wjjkkerkeraad was benoemd, heeft een plan klaar om voorlopig bin nen de wijkgemeentc op georgani seerde manier gelden voor de kerk bouw te gaan bijeenbrengen. Nu de vervulling van onze wensen wal dich terbij lijkt te komen, zijn we ervan overtuigd, dat op geen enkele Oud- Malhessser vergeefs een beroep hier voor zal worden gedaan. Alleen moesten we tot onze spijt vaststellen, dat we nog even geduld zullen moe ten hebben met de financiële aklie, omdat ze enerzijds zou doorkruisen de jaarlijkse aandacht, die de kerk voogdij juist dezer dagen voor de vrijwillige bijdragen vraagt, ander zijds nog even moet worden gewacht op wat er nu precies met de bouw plannen in wijkgemeente 5 gaat ge beuren. Deze hebben, zoals u weet, voorrang en we welen nog niet, wan neer de geldinzameling daarvoor zal plaats hebben." Waarmee dus vast staat dat er voor Schiedam (op Rot terdams gebiedweer een kerk in ziebt komt, al zal het nog wel even duren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1