el DE GRAAUWE HENGST" TWEEËNHALVE EEUW AGENDA Sjoukje 20 punten voor RAAD MAASLAND ZENDT MOTIE AAN MINISTER fuseren - ROTTERDAM Eendracht Sterkermeer leden Distilleerderij altijd sterke band met familie Visser vanaf ƒ4790.- GEBR. ZUIDGEEST Omzet werd zes miljoen gulden rt iïte m !n Auto tegen tram: lichte schade Tankwagen loopt uit rails „Wachten met grenswijzigingen op onderzoek Midden-Delfland Dronken rijder ramt auto's Oud-legionnair hoort vijftien maanden eisen Bedrijfsvoetbal start weer 5? Te hard gereden: tien maal P.V. n eri v»i- pote, (Van een onzer redacteuren) H" ET feest van een lieve legende zal binnenkort worden "evierd in Schiedam. Dat feest is het 250-jarig bestaan van De Graan «e hengst", de naam die gebonden is atn de firma Van eenoud ^cbiedams brandersgeslacht en een naam ook die gebonden is aan feuwen Schiedam. Volgens de legende zou tijdens een springvloed ten grauwe hengst zijn aangespoeld tegen de zeedijk die door het Schiedam van de beginperiode was gelegd. Dat moet dan zijn ee- 'veest in de tijd dat de Zuiderzee tot stand kwam, mogelijk in het jaar 1287, toen Holland en Zeeland overstroomden irate namen Rijke tijd in l Firmanaam er' >- ••en dagelijks Goede resultaten voor lieren teams Juliana Merkwaardig (Van een onzer verslaggevers) TNE besprekingen over deelne- ming aan de op te richten Stichting „Onderzoek Midden» Delflad" hebben in de raadsver gadering van Maasland woensdag geleid tot de aanvaarding van een motie, die aan de minister van binnenlandse zaken zal wor den gezonden. De tekst der motie luidt: „De raad overwegende dat de gemeen te Maasland is betrokken bij «en onderzoek dat de Stichting „Onder zoek Midden-Delftand" zal verrich ten, in aanmerking nemende dat dit onderzoek vérstrekkende gevol gen kan hebben voor Maasland en andere gemeenten, verzoekt de mi nister een eventueel wetsontwerp tot wijziging der grenzen van Maas land, Viaardingen en Maassinis niet eerder aan de Staten-Generaal voor te leggen dan nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn." „Houvast" SVV en Schiedam U proeft de moutwijn Inbraak in speelhuis tel. 4268 en 3568 GARAGE Textiel ««n tt-jarlge vrouw met drie khriemi. Omdat rij In de weg stond ys*rr. ver2Sc^ «WH gaan. Toen W d* nogmaals het verzoek. Toen werd de „dame" k**»* *n f** de agent een klap In rijn gericht. Hierop heeft do politie a«-p meegenomen naar het bureau Marconl- P'ela om daar af te koeleiu europa In or», sla&dit :«nt.vaa fflerkaig door ds MJW ea inancts. wnaaa eerwas, o voor -VOOI. 14 fig- ml tea t tnoei I vwj. imlKhs sesnr. boriaii. veipn. O TOT ngvaa it effi- odaohi iaa <fe met sa een ie een ie van duktfe fis iet in de Irijvea igCVïi Tim. et !e- Schiedam had toen al de Goystraat Wat nu nog steeds als Hoogstraat het röiirem is) en onder aan die dijk, te ren-straat, zou toen tijdens die ramp iii paard zijn neergekwakt, halfdood, ten barmhartige Schiedammer hees het jjer i» een schuurtje. Dat gebouwtje trees de naam „De Graauwe Hengst" jü ioen er op de plaats van het schuur de een groot nieuw gebouw kwam, ïjees dat branderspand langs de toen ffrxven (verlengstuk van. de Schie) jnge Haven eveneens de sprookjes- Over een week of tien zal het feest vorden -gevierd, bet feest dat bet 250- arig bestaan van de distilleerderij 'Da- ijël Visser is. Zo'n feest is eigenlijk fll exceptie want er zijn niet veel Irsnders-distaiateurs meer over van de lieer dan vierhonderd bedrijven die er sns zijn geweest en bovendien zal Ba- iS Visser mogelijk bet enige bedrijf din dat maar aldoor gevestigd bleef op ïe plek waar in oude tijden de zee (en *grauwe hengst moet hebben gede poneerd. Distilleerderij De Graauwe Hengst, Daniël Visser Zn., Lange Haven 26, is niet meer in het bezit van de familie Visser en dat valt voor de geschiedschrijver te betreuren, want de familie Visser heeft grote namen opgeleverd. Bet bedrijf is in handen van de familie Öeypool en het is de bekende Schie dammer P.Caui) Mak, voorman ARP en leider van het verzet, die de be drijfsleiding voert. Voor de geschiedenis gaan we terug iaar 1714. De juiste datum van het jubi- bekeod, want Jacob som is niet Vis ser liet geen gegevens na over de koop van zyn branderij. Overigens begon Ja cob Visser zijn bedrijf tijdens een hausse van het branderijwezen. Die hausse is m wezen ontstaan door de beruchte Scmedamse zuinigheid, die Schiedam telkens weer de das heeft omgedaan. Vooruitstrevende steden zorgden er na de ontdekkingen van de Spanjaarden en Portugezen voor dat zij in de Com pagnieën ook iets mee konden nikken van de goudstroom. De Schiedamse kooplieden durfden hun geld niet te steken in het avon tuur. Zij staken hun geld in de kleine bedrijfjes in de stad. Achter de huis jes kwamen brandersketels te staan. Zo moet men ook de geboorte van het nu 250-jarig bedrijf zien. Achter de wan den van de panden van de Hoogstraat, dus toen aan de rand van de stad, kwa men de branderijketels. In het midden van de zeventiende eeuw schoten de ketels als paddestoe len nit de grond. De schaarse litera tuur vermeldt wel dat het met het branderswezen toen een „stelletje on geregeld" was en de voedingsbodem was hier zo goed, omdat de (branders-) was hier zo goed, omdat de branders) De documenten vermelden dan ook nog dat er medio 17e eeuw al „mis bruik van de nieuwe drank wordt ge maakt". Er kwam een invoerrecht op Duitse brandewijn en de drankberei ding kreeg het druk tijdens de oorlog met Frankrijk in 1672. In 1690 betalen de Schiedamse branders 8 gilderecht en de Rotterdamse 20, vijf jaar later Schiedam 8 en Rotterdam 60. Op 8 maart 1690 werd het brandersgilde op gericht. Töèn moet Schiedam al een stad vol drank zijn geweest, zij het dat de mautwijnstokers de bierbrouwerijen verdrongen. Overigens doet de vrede met Frankrijk in 1697 de omzet zo sterk dalen, dat een aantal bedrijven alweer verdwijnt. Het mislukken van de graan oogst brengt zelfs met zich dat er geen moutwijn mag worden gestookt en dat de branders de bekende koperen distil latiehelm moeten inleveren. dochter, PetroneUa Van Santen-Van Leeuwen, erfde vervolgens. Dochter Cornelia (1728—1784) huwde met Gerrit Visser (1725—1804), zodat de naam Vis ser weer firmanaam werd. Toen moe der PetroneUa overleed kocht schoon, zoon Gerrit op 24 januari 1782 het com- plement van de erfenis. Overigens was e)£LYisser al brander, hij had zich tocht! Jrl hoornbranders gilde inge- Voor het goede begrip; de stichter van het bedrijf, Jacob Visser, cons (schil der", is geen familie van het befaamd# geslacht Visser. Dat geslacht heeft als wapen twee zwarte arenden op een goud veld,_ In de rechterpoten een vis in na tuurlijke kleur en elk dier op het linker» boven en rechteronderdeel van het wa pen, rechts boven en links onder op het gevierendeelde wapen drie gouden jacht hoorns. Dit geslacht begint omstreeks 1600 in Schiedams Hreestraat. Leendert Gerrit- se, tafelblokkenmaker, zal de zoon van de Visser Gerrit Ariensse geweest zijn. Deze Leendert Gerritse woonde in het Broersveld, hij huwde Grietje Jana van Guück in 1648. Zoon Jan Leendertse Visser huwde 14 september 1587 Maria Gilpers en in 1691 huwde hij Lysbet werd Kuiper en diens zoon Gerrit Visser werd Kuiper en diens zoon Geerit Visser <21 januari 1725), touwslager, wordt koomwijnbrander in 1749, in het jaar dat hij Cornelia van Leeuwen huwt. Van de kinderen Daniel, Cornells, Gerrit, Leen dert, PetroneUa, Lysbet is het Daniel die zijn naam geeft aan het bedriji T\E befaamde „majoor" van de schutterij Visser in volle waardigheid. de ten op to en de jr- en> mer ÜHILIPS CHRISTIAAN VISSER die bij zijn afscheid als ambas sadeur in Moskou benoemd werd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. BIJ de overgang naar de achttiende eeuw echter vindt Schiedam de weg naar de Europese en Amerikaan se landen en de rijke tijd breekt aan. De explosie van het branderswezen kwam in de eerste jaren na 1700. Het graan werd ijverig vermalen om tot vloeistof te worden omgevormd. Dat bewijst aUeen al het bouwen van de molens, in !711: de Gekroonde Bran- dersketel (sic.) "Westvest, 1713 Beuk- molen Noordvest, 1715 Kameel Noord- vest, 1716 Starmolen Kethelpoort, 1717 Zuidmolen Lange Nieuwstraat enz. Om het ingewikkeld te maken dient gezegd dat de naam van de stichter van het bedrijf geen binding heeft met de naam Daniel Visser. De genoemde Ja cob Visser begon in 1714 met een bran derij naast zijn huis en erf aan het Hoofd. Dat blijkt uit een acte van 27 november 1715. Jacob kocht zich in 1717 in het koornwijnbrandersgilde in en vijf jaar later deed hij zijn bedrijf van de hand! maar hij bleef lid van het gilde. Het bedrijf werd gekocht door Corne lls van Santen. De echtgenote van Cor nells, de weduwe Helena Van Santen- Den. Draak, erfde de branderij en haar DE firmanaam wordt in 1787 ingevoerd. Daniel Gerritszoon noemt het bedrijf „Gerrit en Daniel Visser", een com pagnonschap van vader en zoon. Als Daniël, het bewind krijgt, gaat de fir ma de naam van nu „Daniël Visser en Zoonen" dragen. Deze Daniël huwt op 8 februari 1786 het familielid, Ma ria Bredero, weduwe van zijn neef Paul Theodoor van Leeuwen, en met zijn stiefzoon, tevens achterneef, Frans van Leeuwen, en met zijn zoom Ger rit, wordt de firma „Daniël Visser en Zoonen" opgericht. Maria Bredero bezat het pand „De Graauwe Hengst", dat haar eerste echt genoot op 28 april 1781 had gekocht. Hier was een pakhuis en mouterij ge vestigd, daarnaast was een branderij gelegen en ook het pas gebouwde pand Libau, dat aan de handel met de Let landse staten herinnert. Drie jaar later kocht Daniël Visser de drie panden tus sen Libau en De Graauwe Hengst voor 12.000 en de keten van branderijen- distiUeerderijen-pakhuizen van toen is nog steeds de keten van het bedrijf van nu. In 1810 werd de mouterij „De Vink" en in 1863 het pakhuis Wïndau aan de reeks toegevoegd. ha 1877 ging Gerrit Alettus Eliza Visser zich speciaal wijden aaa de handel ia wijnen, genoemd Visser en Co. Hes aceent kwam te liggen op de likeur stokerij. Er kwam in 1919 ook nog een apart bedrijf, genaamd N.V. De Vink, ontstaan doordat erfgenaam Daniel zelfstandig wenste te zijn.- Een jaar later werd aan Philips Christiaan Vis ser het bedrijf van nu toegewezen en aan genoemde Daniël het bedrijf De Vink met toevoeging dat het hem ver boden zou zijn de firmanaam Visser te dragen. Daarna kreeg de Graau we Hengst nog een likeurstokerij en De Vink een distilleerderij. :o- er li et Q. 3- e- :ÏS et :n a m »n at. J- 1- !e' Ie Ie it ie te: t e it I Voor de afdeling Schied&m-Nleuwland len De Drie Koornbloemen abusievelijk twee- an fin Vnt m 1 a J i a -v, 1 nA nttVsli e one/l Ifl f)12 pfc T7Ü n riPTTIYTBHI uc aiucuug otiuciuuu-iiicunui ia <Je NCVB spreekt vanavond in zaal het Wijkcentrum Nieuwland ds. TL H. wartel, hervormd predikant te Rotterdam, w „Rome en de Reformatie". r De bromfiets van de Schiedammer H. e B, is op de Broersvest gestolen. Van e Schiedammer D. van G is op de Park- *2 een sportfiets ontvreemd, f De Schiedamse Gymnasiasten Bond „Non sniper Arcum Tendit ApoUo" viert zater- aff het zestigjarig bestaan. Het Stedelijk smnasium (dat o.a. in het gebouw van net BMartearchiei: buisde, dat nu in het Blauw st is gevestigd en dat in mei de eerste *al voor het zo nodige gebouw aan de ®twnmter van Haarenlaan verwacht) «taat 85 jaar. Voor de reünisten en zes- «lassers wordt zaterdagmiddag om twaalf Sr Mn AAkAaiiin* 1h Hf i.mIa Cn - »i worm zaïeraagimaaag om iwaau ecu lunch gehouden in Musts Sacrum. 1 oet gymnasium aan de Lange Nieuw- raat recipieert het bestuur van de school- "otfging om vijf uur, in een der school- t*akh wordt een foto-tentoonstelling gehou- Ia Musis Sacrum wordt fs avonds een kjUTOöd gehouden, verzorgd door koor. or- toneelvereniging van de school. NBij htt artikel over de Schiedamse mo- 85 dat wij gisteren plaatsten, is de mo- PER ETUI foïMad „De Rotterdammer", Schie- redactie, Lange Kerkstraat 82, '•«154, b.g.g. 115588 (toest 51, na 18 195885) alleen voor redactie- gelegenheden. "feaischap II. J. Troost: Aleida- 23, teL 65451 (alleen voor klach- J advertenties en abonnementen ifcto. 115588). *®*Men bezorging: agentschap (adr. R,i n) dag. van 18.38-19.30. trpberijke telefoonnummers: Alarm «BS 64666; alarm brandweer 69123; «m GG en GD 69290. Jr**> Museum: Schilderijen en aqua- i n ,van Frieda Hunziker; aquarellen .JJJfels van Arend Roosen-schoon. «Wrtheek, Rembrandt, 5, ïen us -L»ne Awruwiwciucn ».»%,»»- maal gepubliceerd, in plaats van eenmaal deze molen en eenmaal de molen De Wal- 0 Van de Schiedammer H. K. is In de Boterstraat een rijwiel weggenomen. 6 Vrijdag 27 maart (Goede Vrijdag) wordt er in de oud-kathoheke kerk te Schiedam geen dienst gehouden. De dienst in de Para- dijskerk aan de Nieuwe Binnenweg te Rot terdam zal mede bestemd zijn voor de Schie damse parochie. Deze dienst wordt door de televisie uitgezonden. De aanvang is 19 uur, maar men moet reeds om 18 uur aanwezig zijn. (Van een medewerker) De herenteams van de christelijke gym- nzstiekvereniging Juliana uit Schiedam heb ben de afgelopen week weer voor goede vol leybalresultaten gezorgd. Heren 1 nam door een 30 overwinning op A.M.V.J./R.L.V.C. nog duidelijker af stand van zijn concurrenten. De voorsprong bedraagt nu vier punten, ondanks het feit dat de Schiedammers een wedstrijd minder gespeeld hebben. Heren 2 won van Shell en blijft daardoor de grote concurrent van kop loper Libanon'50 IV met slechts één verües- punt minder. Het eerste team heeft het met AMVJ/ RL-VC niet moeilijk gehad. Zelfs zonder Keijzer en A. Besuyen konden zij hun supe rioritett duidelijk tot uitdrukking brengen. Opvallend was wel het uitstekende serveren van Juliana-zijde. De veelal nauwkeurig geplaatste floater-services stelden de Rotter dammers meermalen voor onoplosbare pro blemen. Slechts in de laatste, toen de Ju- Uana-spelers het al te gemakkelijk opna- men. zag het er even gevaarlijk uit. Zij herstelden zich echter bijtijds en zetten ook deze set in winst om. De setstanden in deze. enigszins teleurstellend» ontmoeting, waren: !*H(fren 2 had evenmin moeit» met bet laag geplaatste Shell. Er is van strijd geen spra ke geweest. De Vlaardingers waren werke- lijk te zwak om een antwoord te vinden op de veelvuldige Schiedamse smashes. De set- standen spreken een duidelijke taal. 15—1. 15Het €derde fterenteam heelt het heet wat zwaarder te verduren gehad. Zij kunnen met recht zeggen een gelijkspel uit het yuur gesleept le hebben. Jammer was het dat de jeugdiger Juliana-ploeg op de beslissencle momenten routine te kort kwam. TJitslag dus 2—2. De setstanden waren: 12—15, 15IJ. iSDaie'f ""heeft de afgelopen week tegen Z V C. 2 bewezen weer op de goede weg te zijn' In een aantrekkelijke wedstrijd volop spanning en alleszins redelijk spel hebben rij een gelijkspel bevochten. Tot tweemaal toe nam Z.V.C. de leiding, maar beide keren wist Juliana de achterstand weg te wort-®"- Het zal voor de dames nog lang met mee vallen degradatie te ontlopen. De twee ploe gen die onderaan eindigen degraderen na- tnscnuon. melijk automatisch. Door dit jjesie Ifjrir Rembrandt- taat èn de voorgaande overwinning opS.y.C. 3 herleeft de hoop in de Juiiana-harten. Het einde van de familienaam' Visser' in fret bedrijf was merkwaardig. De Schiedammer Philips Christiaan werd ambassadeur in Ankara, Johannesburg en Moskou. Deze dr. Philips Christiaan Visser was een -merkwaardig man (8 mei 18823 mei 1955). Hij werdr con sul-generaal te Calcutta, hield lang het contact met het bedrijf en leidde het bedrijf, terwijl hij diplomaat was in al lerlei landen, daarnaast was hij vier maal leider van de Karakorumexpedi- ties. Ook zijn vrouw Jeanne Hooft "nam deel aan zo*n expeditie. Ten slotte besloot de heer Visser zich geheel aan deze buitenlandse taken te wijden, op 3 januari 1927 droeg hij zijn bedrijf over aan de familie Kleipooi, die nu de directie voert. HET oude Schiedamse geslacht lever de merkwaardige figuren op. Zeer bekend is de „Majoor", de luitenant kolonel van de Schiedamse schutterij (1838-1916), die in de vorige eeuw voor heel wat feestelijke bijdragen moet hebben gezorgd. Naar verluidt was hij zo dik, dat er een speciaal op stapje werd vervaardigd dat voor zijn woning aan de Korte Haven werd ge zet als de majoor ter parade moest op het paard. Zijn zoon werd de laatste directeur van het bedrijf. Een neef, Philips Christiaan Visser (31 jan. 1925), werd op 31 maart 1945 te Den Haag gefusilleerd. De familie Visser ontbrak niet bij de brandersvroedschap van de vorige eeuw: G. Visser Bzn werd lid van de gemeenteraad in 1877 en deze distilla teur werd in 1893 wethouder; G. A. E. Visser was lid van 1862-1874. De fami lie had, zoals dat bij de branders het geval was, aandelen in allerlei molens in Schiedam, en ook In de barkschepen De stad Schiedam", „Eendragt" en „Mercator". Het ziet ernaar uit dat de Nederland se Sjoukje Dijkstra vrijwel zeker winna res zal worden van de titel wereldkam pioene kunstschaatsen 1964. Zij heeft in de eerste twee van zes verplichte figu ren 347.6 punten verzameld en is haar naaste concurrente de Oostenrijkse Regina Heitzer bijna twintig punten voor. Toen de Vlaardinger J. P. woensdag middag om vijf voor twee op de Rot- terdamsedijk in Schiedam een sigaret wilde wegwerpen, raakte hij de macht over het stnnr kwijt. Hij botste tegen een tram van lijn 4. Beide voertuigen zijn licht beschadigd. De 63-jarige Schiedammer K. T. is woensdagmorgen om zes uur op het Broersvest te Schiedam met zijn brom fiets geslipt. Hij kreeg een pijnlijke heup. Hij is naar het Gemeentezieken huis vervoerd. Baldadige jeugd heeft in de Am- perestraat te Schiedam de auto van de Schiedammer G. J. Z. bekrast. Deuren, spatborden, motorkap waren bescha digd. De schade bedraagt 100. Op het Stationsplein in Schiedam stonden woensdagavond om 9.15 uur fietsen die niet in de daarvoor -bestem de beugels waren gezet. De politie heeft de voertuigen meegenomen. Op het goederenspoor bij Maassluis is vanmorgen omstreeks kwart over. elf een tankwagen uit de rails gelo pen. Bij dit ongeluk liep niemand enig letsel op, maar het reizigersver keer tussen Maassluis en Hoek van Holland wordt enigszins bemoeilijkt. De treinen naar Hoek van Holland moeten namelijk tijdelijk verkeerd spoor rijden. De bespreking van het voorstel van B. en W. .tot deelneming aan de stich ting vormde de hoofdmoot van een ver gadering, die vier uur heeft geduurd. Op positie kwam allereerst van de heer A. C. v. d. Hoeven (k.v.p.). Hij wees erop dat Maasland vroeger met enthousiasme heeft deelgenomen aan het structuur plan Maassluis - Viaardingen - Maas land en later werd betrokken bij „Rijn mond". Van al deze zaken is niets te recht gekomen. „Nu", zo zei de heer v. d. Hoeven, „kunnen we wel weer met de heer De Bruijn aan tafel gaan zitten, maar we weten zo zachtjes aan wei hoe de ze over Maasland denkt", (Bedoeld wordt wethouder T. de Bruijn van Viaardingen, die namens zijn gemeen te -bestuurslid der stichting zal worden. Over deze stichting, waaraan behalve Maasland ook Viaardingen. Schiedam, Delft en Schipluiden zullen deelnemen, hebben we reeds uitvoerig geschre ven. Red.) Burgemeester F. J. Groot Enzerink zette daarop uitvoerig het doel der stich ting „Onderzoek Midden-Delfland" uit een. Hij wees er ook op dat in bet ver leden -partners in een regeling als die van het MVM-plan andere paden zijn opgegaan dan de afspraak was. De stichting, aldus de voorzitter, 1# iets waaraan men houvast heeft. AI wil de hij zich dan niet aan voorspellingen wagen, men dient toch alles in het werk te stellen voor het behoud van Maas land. Immers door de dreigende grens wijzigingen staan de gehele Zuid buurt en de Wevershade op het spel. Werkt men na niet mee aan een initiatief als dit dan kan men beter alle boeren en tuinders, die het aangaat, maar ineens wegjagen dan dat het nog een paar Jaar duurt. De heer J. Verhagen (lib.), die reeds eerder enkele bezwaren had ge uit, stelde hierop de bovengenoemd» motie voor. die de raad aanvaardde. (Van een onzer verslaggevers) Uit het archief Visser en Van Leeu wen blijkt dat de firma in het begin van de vorige eeuw een touwslagerij exploiteerde. Ons zoeken ta de .paperas sen, archiefmateriaal bijeengezocht door A. J. H. Eozemond, een geneaio- gisch overzicht van F. de JoSselin de Jong e:a., leverde ook nog het "intrige rende bericht op dat in een kist op de zolder van het bedrijf aan de Lange Haven het archief van de schutterij zou wórden bewaard. Ongetwijfeld zal de feestviering van dit bedrijf dat tot zo ver in Schiedams verleden wortelt over twee, drie maanden' mime aandacht krijgen. Agenten in twee surveillance wagens hebben donderdag een snelle rit door de stad gemaakt om een auto mobilist te kunnen inrekenen die, onder invloed van sterke drank reed, in de Molenlaan met zyn wagen twee personenauto's zwaar had beschadigd. De politie vond hem en zyn eigen beschadigde auto echter by een res taurant aan de Grindweg. Het bleek de 24-jarige neier G. L. te zijn. Hy werd ingerekend en zijn rijbewijs werd ingenomen. TJET voor de Schiedamse bran- defs-distillarteursindustrie zo typerende gevelfront uit de achttiende eeuw is nog het best geconserveerd te zien bij het nu 250-jarige bedrijf van Daniël Visser en Zonen aan de Lanae Haven. V(an onze rechtbankverslaggever) „Deze man is een vrijbuiter. Als hij driehonderd jaar geleden had geleefd, was hij waarschijnlijk Watergeus <4 Oostlndiëvaarder geworden", zei de raadsvrouwe van de 37-jarige Rotter damse glazenwasser J. van der V., die donderdagmorgen voor een inbraak op 30 december in een Chinees speelhuis aan de Sumatraweg op Katendrecbt voor de rechtbank stond en vijftien maan den gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen. De advocate, mejuffrouw mr. Ph_ Lu- tcyn, wees op de zeven jaar, die de glazenwasser in het Franse Vreemde lingenlegioen in Noord-Afrika had door gebracht, „Hij voelde zich daar op zijn Plaats en hij was er graag gebleven. Door een beenwond moest hij worden afgekeurd ea ging hij terug naar Ne derland, waar hij prompt net als vroe- ger met de justitie in aanraking kwam. Hij zou ziel nu graag in Frankrijk wil len vestigen." Vóór rijn tijd als legionair was Van der V- in Nederland negenmaal veroor- enkele malen tot langdurige cel straffen. „Is het in het legioen altijd goed ge- fa®n? yn-oeg de president, mr. A. K- Jolies. „Ik had geen tijd om gekke din- 5- v001". was het antwoord. .Volgens de verdachte was hij tot in breken gekomen, omdat er in december door sneeuw en ijs bitter weinig voor hem viel te verdienen. Hij had ach die nacht om vier uur door het inslaan van een ruit toegang verschaft tot het speelhuis. Uit een hutkoffer had hij een paar gouden oorbellen en uit een. kast 130 gulden gestolen. Uitspraak od 12 maart. De twee oudste en grootste Schiedam se honkbal clubs, SVV ea Schiedam (op gericht 1950 en 1948), hebben besloten een fusie van te gaan. Dat zal de kracht van het Schiedamse honkbal te goede komen, mede doordat de nieuwe honk- balein 0 na de derde in grootte van ons land is geworden. De naam van de club blijft S.V. ea H.V. Schiedam, het tenue blijft van Schiedam en het standaardteam neemt de plaats In van bet eerste negental van SW in de tweede klas van de KNHB. Deze fusie betekent in wezen dat SW zich heeft opgeheven. De klacht van de honkballers van SW is dat het bestuur van deze vereniging louter aandacht heeft voor het semi- profvoetbal en daarom hopen de honkballers nu een beter klimaat aan te treffen bij de zustervereniging. Trai ner van de nieuwe club is de Schiedam mer, oud-internationaal Ton Fabri* (Sparta). - (Van een onzer verslaggevers) De Algemene Bedrijfsvoetbal Com petitie gaat in ScMedszn weer starten. De voorbereidende besprekingen zijn gehouden. Ook dit jaar weer houden de officials W. Nieuwstraten, L. van SijH en Chr. van Dijk. het toezicht op het bedrijfs voetbal. Nog niet bekend is op welke terreinen het zomeravondvoetbal gehou den zal worden, De bedrijfsvoetbalclubs kunnen zich nu inschrijven bij de se cretaris van de ABC, Nico Mout Mac- kaystraat 43, telefoon 61119. Bel ons NU voor 'i> proefrit! Kethelweg 54 VLAARDIN'GEN ("Van een onzer verslaggevers) DE GROOTSTE vereniging van Schiedam, de coöperatieve ver bruikers vereniging „Door Eendracht Sterker", heeft een belangrijk jaar achter de rug. Het ledental groeide tot liefst 6259 leden/gezinnen. In het jaarverslag 1963 spreekt het be- bestuur dan ook zijn tevredenheid uit over de gehouden ledenwerfactie. Een donkere vlek op het succesvolle jaar was het verscheiden van directeur A. Molendijk, op 14 april 1963. Hoogte punt was het besLuit van de vergade ring van de ledenraad op 8 april 1963 om hotel-restaurant „De Kroon" over te nemen en er een modern verkoop centrum voor textiel en huishoudelij ke artikelen te vestigen. Ook werd het besluit genomen een winkel in Kethel te vestigen en de bouw van deze supermarkt is onlangs in de nieuwe wijk begonnen. Aan het eind van het 61e boekjaar telde de coöperatie 136 personeelsleden. In het verslagjaar startte de afdeling Schiedam van het coöperatieve Vrouwencontact, een ver eniging die o.a. voorlichting beoogt. In het verslagjaar kwam ook de econo mische samenwerking met de coöpe ratie „De Voorloper" te Viaardingen tot stand. De omzet van meer dan vijf miljoen gulden in het diamanten jaar werd bij* na zes miljoen gulden in het 81e le vensjaar. Aan de leden werd vier pro cent dividend uitgekeerd. De inrichting van het Co-Op-Centrum aan de Koe markt beeft de vereniging veel geld gek&st maar in de enkele maanden, dat deze winkel in gebruik is, is al ge bleken dat de belangstelling van het publiek buiten verwachting is en dat de omzet van duurzame verbruiksgoe- deren enorm gestegen is. Over de resultaten van de bedrijfs afdelingen bericht het jaarverslag: De stijging van de omzet die de afdeling broodbakkerij van jaar tot jaar te zien geeft kwam van 638.900 op 656.509. Deze vermeerdering in geld van 3 pet. is geheel toe te schrijven aan een doorberekening van de verhoogde bloemprijzen. Dit bete kent dat voor de gestegen kosten geen compensatie werd verkregen, hetgeen uiteraard zijn invloed heeft doen gel den op de resultaten van deze afde ling. Dat cr ondanks de argusogen, waarmee de minister de broodprijs bekijkt, toch nog een gering positief resultaat uit de bus is gekomen, is ta danken aan de opvoering van de omzet per wijk, die door dc activiteit van onze verkopers en mede door het invoeren van een tiental alektro- cars verkregen werd, aldus het jaar verslag dat over de banketbakkerij vermeldt: Da omzetvermeerdering van bijna 3 procent is geheel toe te schrijven aan een verhoging van de produktie: 216.900 tegen ƒ211.100 in 1961/1962. De verkoop prijzen werden nl. niet gewijzigd, hoe wel hiertoe alle aanleiding geweest zou zijn, o.a. toen de verkorting van de werkweek van 48 tot 45 uur werd in gevoerd. Ook andere kosten, zoals van huisvesting en inventaris drukten zwaar op de exploitatie zodat het netto-resul taat ook dit jaar negatief is. De omzetontwikkeling in de afdeling levensmiddeienbedrijf is groot. Op nieuw werd door alle winkels een stijging verkregen waardoor de totaal omzet met bijna 17 pet. steeg van 3.390.800 fot ƒ3.959.700 in 1962/1963. De uitgifte van de 7 pet. CO-OP ge- zinsobligaties heeft daar zeker een steentje aan bijgedragen, meldt het verslag en doordat bovendien het kos- tenpeiT redelijk in de hand kon wor den gehouden, werd het overschot gunstig beïvloed. Bij de afdeling textiel en huishoude lijke artikelen zette de stijging van de laatste jaren zich ook in het afgelopen boekjaar voort. Deze keer steeg de om zet van 285.917 naar 333.868 of wel met 17 pet. Deze gunstige ontwikkeling heeft er toe geleid dat deze afdeling zich gaat vestigen in een groter pand, waar zij in staat zal zijn meer service te bieden, Van het melkbedrijf wordt gemeld dat, hoewel wij nog niet kunnen stel- len dat wij de moeilijkheden te bo ven zijn, het bijzonder prettig is, dat dit jaar de exploitatie „glad** liep. Dit resultaat werd verkregen dank zii de aankoop van een zevende meikwijk. De omzet in melk en bij prod ufcten steeg van 505.90© naar 574.700. Over de afdeling brandstoffen zei het jaarverslag, ook in deze afdeling kan van een stijging van het verkochte san- tal hl. brandstoffen gesproken worden. In 1961/1962: 11.570 hl en in 1962/1963: 14.000 hL Het aantal liters olie, dat af geleverd werd, bleek vrijwel gelijk. In 1961/1962: 20.028 en in 1962/1963: 21.468 hL (Van een onzer verslaggever#) Bij een controle op de overtreding de maximum-snelheid heeft de schiedamse politie woensdagavond op de Burgemeester Van Haarenlaan tien auto mobilisten, onder wie zes Schiedammers bekeurd. „Ze, reden harder dan 50 km, een zelfs 78,3 kilometer. N DE Rotterdamse gemeenteraad zal binnenkort de vestiging van een vrschtaatocentrum en het ter beschik king stellen van omstreeks drie hectare terrein aan de xoid-west-zijde van de Waalhaven voor dat centrum aan de orde komen- Als de gemeenteraad dit voorstel aanvaardt, zal voor dit project, dat reeds geruime tijd geleden is nit- gewerkt, rijksgoedkeuring -worden aan gevraagd. Ten behoeve van de uitvoe ring van dit project werd in 1962 te Rot terdam opgericht een N.V. tot Exploi tatie van een Vr&chtautocentrnm, waar in een bierbrouwerij, een garagebedrijf, oen antebandenbeanjf, een oliemaat schappij en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam aandeelhou der» rijn. De oprichter* deier N.V. rijn optimistisch voor wat betreft de uitein delijke toestemming der gemeente Rot terdam en medewerking van de rijks overheid, omdat door het steeds groei ende transport van en naar Rotterdam met vrachtwagens en vrachtauto-combi naties de verkeersproblemen en vooral de parkeerproblemen hand over h».nJ toenemen. Bovendien aal de Rotterdam se haven zeer gediend zijn met een vrachtwagencentrum. Het is de bedoe ling, dat het een parkeerruimte, een mo tel, een cafe-restaurant, een service station en een reparatie-inrichting xal bevsttaa, In Duitsland bestaan vele van dergelijke vrachtwagencentra, waarme de men goede ervaringen heeft. F,®* de f*. Hart'feb ,1. m wenkdag na een silp- parttj over dn tramrails In de bouwput van de alnis bij de Havenstraat gedoken. .5 chauffeur, de 45-jarige J. Brand nit de Leibnitzriraat U Schiedam, werd voor onderzoek naar het Dljkrigt-stekea- huls gebracht. HIJ had ogenschijnlijk slechts een klein wondje. De auto werd zwaar beschadigd. Het engeink gebenr- t' bestelauto, die van de Lage Erfbrug naar de Havenstraat reed over de door de regen gladde tramrails slip te. De stuurloze auto vloog het trottoir f" boorde rich door de houten schutting. De wagen schoot naar bene- den. Omdat de motor in aanraking kwam met de stalen damwand sloeg de bioe- 3STZS? °ve,r da k°pt «raaide een £on« en kwam toch weer op de vter wielen terecht met de achterzijde Xrf ^££*2®°* Een, "telend Incident deed zich nog voor toen de wagen door «e bouwput werd 0n4?.toeschouwers be-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1