PEHUHJ Twentsche Bank voor het eerst Schiedam Mr, paal Twentsche bank Plein 1940-45 niet meer levenloos J.v. d. Broek veertig jaar bij Wilton-Fijenoord AGENDA m>e& Politie-portier Jonk ging met pensioen R.Ph.O. onder Leskovic in Passagetheater VERF VAN DE VAKMAN! 4 VERKOOPPUNTEN h cci o 1fWO** Kunstschildersmaterialen BEHANG Bouwpakketten m Jongen gewond bij „luchtsprong" Vrouw ernstig gewond Goed bekend in brede kring Zware autoschade ifandebj{e Loge mist vertrouwde figuur •De Kraanvogel' te water Muzikaal spel van violist Ughi Wat doen B. enW. aan centraal SS??15™» .f!» voltallig Bromfietser reed tegen voetbal Burgerlijke stand Klimmen en vallen Gordijnen DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRUDAG 28 FEBRUARI 3964 MET enorme knallen kondigde !fn ?10^erne dieselheimachi- donderdagmorgen om half twaalf aan dat het Plein 1940-45 ui hchiedam met lang meer een levenloos gebied zal zijn. Voor ff rT^'rtrSche Bank Saat Muys en De Winter naar ontwerp van het Schiedamse architectenbu reau Spruyt en De Butter een zeer mooi filiaal plaatsen aan het nu nog kale plein, dat in de St C IPS toekomst een belangrijk centrum zal worden. MODERN fneMretoonanm0rgen Uit het Sti* »$uperzelfdoener" morgen en dagelijks Organisatie woninginrichting bankstellen eethoeken wandsets slaapkamers broersvest 64-66 tel. 67920 - schiedam EEN GOEDE KEUKEN EN EEN WELVOORZIENE KELDER MAKEN UW VERBLIJF TOT EEN GENOEGEN voor'n modern mm/// r- - P vtRORpmout m Garage Van Dalen N.V. Schakel LOPENDE BAND J JSE',19,?-; P' van C'a!en- 26 en J. -tonpte 17 jr.: J Mulder. 25 jr. en J. B. Bel. -4 jr.: J. Wagteveld. 19 jr. en KLEUR'KLAVIER «SIS DE GOEDE HOEK T VERFCENTRUM „DE KROON °-ra ï8a>, pi ttAS mlX secrJaM' sSXKaorf Morgenvroeg om 9 uur be gint' de verkoop van deze luxe gordijndamast, 120 em breed, In diverse kleuren, per meter MEENT22-34TEL.116440 (Van e«n onzer verslaggevers) De 18-jarige jongen J. S. maakte don derdagavond om vijf over zes voor de r.k.-kerk op de Singel in Schiedam een luchtsprong" toen hij van de duo van de bromfiets van de Schiedammer F. v.d. G. werd gewipt. De heer v.d. G. reed over een deksel van een riolering. Daarbij schokte -de bromfiets dusdanig dat de jongen over de heer v.d. G. naar voren werd gesme ten. De knaap had schaafwonden, zijn gebit was beschadigd en de linkerpink is uit de kom. OVERSCH.DOKPSSTRAAT 1? TEL 41228 Doordat de Rotterdamse automobilist C. tan T. donderdagmiddag om tien voor kalf twee op de Burg. Van HaarerJaan —Parkweg te Schiedam geen voorrang verleende aan de bromfietsster J, V.-\V\ b een botsing ontstaan. Mevrouw V. brak een been, ze kreeg ten hersenschudding en een hoofdwond. Zij is naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. M i-d» Dat filiaal van de Twentsche Bank is «Li6!. vestiging van deze bank ia Schiedam en het krijgt als eerste bank bedrijf allerlei snufjes in het modern© gebouw. Zo komt er een drive-in voor "J®1°b,ljsten die hun zaken kunnen ro ggen zonder de auto te verlaten. Daar- «ÏL8* gebouw (en glazen huls) «aar de hoek van de Burgemeester van Haarenlaan—s'Gravelandseweg1 sescho- jPf. ®u'ornobilist, kan, rijdende langs de achterzijde van de flats 's-Graven- ?t?=lfWeg' djS j°°r de Alphons Ariens- u.ai\de drive gaan- De lo- setbeambte kan een langwerpig tableau ,e 0 schuiven als de automobi- ged tjaarnp:,e van de aut0 beeft open Van een onzer verslaggevers QROTE belangstelling ging vanmor gen in de kantine van het hoofd kantoor van de scheepswerf Wilton- iijenoord te Schiedam uit naar een employé die ruime bekendheid ge- met. Het is de heer J. van den Broek, die veertig jaar in dienst is van het bedrijf. De directeur, ix. O. J. van der Vorm, schilderde de grote verdiensten. De jubilaris werd de eremedaille in zil ver verbonden aan de Orde van Cfranje Nassau uitgereikt Beklem toond werd door de sprekers welk een omvangrijk werk de heer Van «er Broek heeft verzet bij Sociale Za- f vooral tijdens de moeilijke voor- ooriogse jaren. t?i5E^ats^e, 'Dd is de heer Van* den Sp-p bekwame organisator van de jamjse feestelijke bijeenkomsten van de erow ontspanningsvereniging van de van den Bvoeiv. geboren 10 hüü^f1! „,te Rotterdam, woont nu IiSto8?11 4e Vlaardingen. Hij kent SL Waterweggebied echter uitstekend wf jljn «ontaeten met duizenden in de kSo i=r i?re,n" Dat bij een gezien per- 0P ^fhenjarige leeftijd (2 februari) i_ i?24* is de heer Van den Broek mJJi 2# gekomen bij het Etablisse- f^LjDenoord aan de Piekstraat te «otterdam. Hij ging de werkzaamhe- 5,,^.verrichten die voor het Zieken kas moeten worden gedaan. Toen henej C.J.V., contactavond. 20. tvond, 2U V' Prema. toneel dastel!8 n^tCiru!nSchiedamse Gymna- wut Bond> toneelavond, 20. hciavond'?0m NieuwUm,: RHBS> con- •>Df. Rotterdammer", Sehie- te! «ai c-F ïa e* Lang« Kerkstraat 82, ui .V5583 (t«st. 51 na .18 «JgcIeSden En V°°r redaCUe' n. J. Troost: Aleida- ten 2j' e,t- 65451 (alleen voor klach- b.g'r fn abonnementen 'iti u Ü5588). tie bowE? gorging; agentschap (adr. «if dag. van 18.30—19.30. -.|:,. *rjlke telefoonnummers: Alarm «SaEf /S4®6®: alarm brandweer 69123: *'IJ® GG en GD 6Ö290. rpüEr* Q^?u.m: schilderijen en aqua- »n ,v?n Frieda Hunziker; aquarellen aSSfi. van Arend Roosenschoon. j^potheek: Rembrandt, Rembrandt- Fijenoord met Wilton fuseerde, werd de heer Van den Broek speciaal be last met de administratie van de steeds groeiende sociale verzekeringswetten. Hij is dan ook met de bepalingen van de ziektewet, ongevallenwet, kin derbijslagwet en de regelingen van de laatste tijd goed op de hoogte, stelden zijn superieuren. Zowel bij het Gemeen schappelijk Administratiekantoor, als bij de Sociale Verzekeringsbank, heeft hij het volle vertrouwen, waardoor aan Wilton het verzoek kon worden gedaan de regeling voor de nieuwe kinderbij slagwet als superzelfdoener" te treffen. FELICITATIES en geschenken verge- 4 zelden de waardering van chefs, col lega's. vrienden en ook van de afde ling amusement en ontwikkeling van de personeelsvereniging van Wilton-Fijen oord, waarvan de heer Van den Broek sinds 1948 voorzitter/secretaris is. Dezer dagen was hij regelmatig In Musis Sacrum in Schiedam om voor de bijeenkomsten het welkomstwoord te spreken. Hij is dan ook belast met de organisatie van feestelijke personeels bijeenkomsten en jaarlijkse boot- en bustochten voor oud-werknemers. Hij is ook bestuurslid van de Stichting Pen sioenfonds Wilton-Fijenoord. hei«a voor dit bankgebouw ge beurt ook al heel modern. Gebruik wordt gemaakt van dieselexplosies. Een heftruck zet de steigerpalen en de betonnen heipalen vlot op de gewenste plaats. Dat bespaart veel tijd ten op zichte van de conventionele methode en daarnaast dreunt het blok boven da heipaal na gasexpïosies op en van de paal zoals een automotor de ener gie ontvangt. tJ°J* werk 's arbeidsbesparend, ge makkelijk en het geschiedt heel snel, om dat het blok in hoog tempo „op de be tonnen paal beukt". Burgemeester mr. J. W. Peek heeft de eerste paal voor dit project geslagen, maar het was in wezen een soort to neelvoorstelling omdat er geen sprake is va® „palen slaan" bij deze metbode. Als het dleselblok eenmaal op gang is ge- u f0?': JP*4 het heien automatisch, zij het dat het blok tot stilstand moet wor den gebracht als de kop van de heipaal Mj de grond terecht is gekomen Burgemeester Peek trok dan ook wel ijverig aan de draad die de olietoevoer voor het blok moet aan- en afsluiten, maar hij wist niet dat het blok na het eerste rukje wel de eigen gang zou gaan. uit heien heeft met de snelle werkwijze als voordeel dat er slechts vier man per soneel voor de bediening nodig zijn. Het voltallig college (burgemeester, de vier wethouders en de gemeentesecre taris) waren met de directie van de Twentsche Bank en het aannemingsbe drijf Muys en De Winter aanwezig Het gebouw van de Twentsche Bank Krijgt een speciale constrctie, het bouw werk wordt gevat in twee grote profie len staaL De oppervlakte wordt 15 bij 30 meter, in de kelder komt een ronde kluis gelijkvloers is voor de bank en de twee verdiepingen boven de bank kunnen eventueel verhuurd worden als kantoor ruimte, maar zijn voornamelijk bedoeld als reserveruimte voor de bank. Een ron de kluis wordt in het buitenland wèl maar in ons land niet toegepast. van enorme betekenis voor de stad, zei mr. Peek, die als aanwinst de drive-in memoreerde en ook wees op de nacht- kluis die het de klanten mogelijk maakt s avonds geld te storten. Hij wees er op dat de banken in Schie dam op de mooiste punten van de stad slaan, niet omdat deze banken zo'n ho ge prijs voor de grond betalen, maar wel vanwege de stedebouwkundige aard en de betekenis van de banken. Mr. Peek zei dat de gemeenteraad deze week bet plein een naam heeft gegeven die herinnert aan de opofferingsgezindheid van de mens en aan de spreuk „Sterker tloor strijd De burgemeester zag de plaats voor dit geoouw als ideaal, namelijk dichtbij 'fei?ïï3, e,n levens bij de industrie- gebieden. (Het ligt in de bedoeling nog meer van dergelijke kantoorgebouwen en hoge flatbouw rond dit Plein 1940—45 te bouwen. Red.) Directeur mr. J. Visser van de Twent sche Bank zei dat Rotterdam en Schie dam gemeenten zijn met ieder een eigen sxeer. Daarom is de bank naar Schie dam gekomen. Hij wees er op dat niet meer gewerkt wordt in een gebouw met marmer en tralies. Het gebouw wordt heel modern en een voorbeeld voor an deren omdat steeds meer cliënten bij de welvaart van de dienst van een bank gebruik kunnen maken. palissander teak noten mahonie ''raagt gratis geiV. catalogus (Van een onzer verslaggevers) Op de Nieuwpoortweg bij de hulpbrug over de Schie in Schiedam, kwam een truck met oplegger, bestuurd door L. v. u <^on<^^r^aSnrorgen om vijf over acht in botsing met een vrachtwagen- bestuurd door i\ï. F. De twee voertuigen schampten naast eikaar. doordat de ruimte te klein is. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd. (^I?n €en onzer verslaggevers) 68-jarige Schiedammer N. v. d. vv. viel donderdagmiddag om vijf voor half twee op de Parkweg te Schiedam met zijn bromfiets, doordat hij tegen een voetbal aanreed. i?een pijnlijke knie naar net Schredamse gemeenteziekenhuis vervoerd. l)l' tihllMüf BOERDERIJ-RESTAURANT/SPORTLAAN/MAASSLUIS/TEL. (01899) 3828 wnikkkn jrbUNl m i j (Van een onzer verslaggevers) DE PORTIERSLOGE van het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat te Schiedam mist de vertrouwde figuur van de hoofdagent van politie J. J. Jonk, die de laatste twaalf, dertien jaar als (Van een onzer verslaggevers) Zonder enig vertoon is donderdagavond pm vijf uur de stalen ponton voor het Kraaneiland ..De Kraanvogel" bij de werf Gusto te Schiedam te water gelaten, zodat ook het tweede kraaneiland, dat voor de verlenging van de havenmond bij Umuiden dienst gaat doen, volgens het tijdschema gereed komt. Het eerste kraaneiland, „Lepelaar", zal binnenkort op de rivier beproefd wor den. Bel ons voor een dein ons tratierit BÜYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 portier van het ex-herenhuis de be zoekers met een kwinkslag en veel vriendelijkheid op hun gemak wist te stellen. Commissaris K. Rijptna heeft de scheidende functionaris en zijn echtge note toegesproken. De heer Rijpma begreep dat het een moeilijke dag is voor de heer Jonk, die donderdag zestig jaar is geworden en die nog zo vitaal zijn dienst verrichtte. De heer Rijpma had eerbied voor de wijze waarop de heer Jonk altijd zijn taak heeft vervuld- Hij deed dit op speciale manier en toen hij later in de portiersloge werkte, kwamen er veel jongeren om van d» ervaren Jonk te leren. Als portier had hij een belangrijke taak omdat hij de directe schakel met het publiek vormde. Hij was „het ven ster van het corps". Deze bijzondere functie heeft hij behartenswaaröig ver vuld. De commissaris dankte de heer Jonk voor alles wat hij als mens voor het corps heeft betekend. Hij schonk een corpsfoto en namens het corps, de politiebond en de SPSY een scheerap- paraat. Hoofdagent M. Franssen sprak namens de RK-politiebond Michael en da Schiedamse Politie Sport Vereniging. Hij herinnerde eraan dat de heer Jonk in zijn jonge jaren een fenomeen op voetbalgebied was. Hij was de door de tegenstanders gevreesde rechtsbuiten van de Schiedamse poli- tievoetbalploeg, die met zijn dodelijke boogballetjes menig doelpunt scoorde. Ook op ander gebied is Jonk de SFSV tog grote steun geweest. Aan het slot heeft de scheidende portier het af scheidswoord gesproken. Voor mevrouw Jonk waren er bloemen en waarderende woorden. De politieband „De Optimis ten" zorgde voor gezellige muziek. Als gastheer zei hoofddirecteur P. de WfiWer dat dit werk van bijzondere aard is. Hij was verheugd over de medewer- küBg van de Schiedamse overheid. Hij herinnerde erana dat burgemeester Peek twaalf jaar geleden een eerste paal sloeg voor werk van Muys en De Win ter en hij was blij dat mr. Peek deze tweede paal zou slaan. Dit jaar bouwt Muys en De Winter de vijfduizendste MuWiwoning in Schiedam gebeuren dankzij het feit dat MuWi continu gedurende twaalf jaar kon bouwen in Schiedam. Het bouwen bankgebouw is in wezen een stukje afsluiting in Schiedam. De heer p Winter complimenteerde de architec- ten Spruijt en De Butter voor hun mooi ontwerp. Het vierde Toonkunstconcert dit sei zoen werd donderdagavond verzorgd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het concert, dat zoals ge woonlijk in het Schiedamse Passage theater werd gegevenstond onder lei ding van de, in Ljubljana gevestigde dirigent, Bogo Leskovic. Deze dirigent, die sinds 1956. toen hij tijdens het Holland Festival Prokofjefs opera ..L'amour des irois oranges" leid de, reeds vaker in Nederland is opge treden, toonde zich een hoogst be kwaam orkestleider. Zijn gebaar is so ber en zijn aangeven is exact en mu zikaal verantwoord. Burgemeester Peek merkte op dat hij palen aan de lopende band slaat. Zijn vrouw heeft een plakboek vol met knipsels en foto's van deze activiteiten Deze paal gleed er wel heel snel in en dat is zeker een symbool van de zwakheid van de bodem, zei mr. Peek. Hij zag in dit bouwen het verlangen van de Twentsche Bank de band met Schiedam sterker te wülen maken. Mr. Peek zei dat de eliëntzn het gemakke lijker krijgen in dit hypermodem kan toorgebouw. Een bloeiend bankwezen is Direct al tijdens het openingsnummer van het programma. „Zeven Balkan- dansen" van Marko Tajcevic, kon men deze eigenschappen bewonderen Daar- naast bleek nog een andere voortreffe lijke hoedanigheid vair Leskovic; hij had nl. de „Dansen van de Balkan", die Tajcevic voor piano schreef, op zeer fraaie wijze geïnstrumenteerd. Tajcevic, in 1900 te Osijek in Joego slavië geboren, heeft, evenals Bartok, diepgaande studie gemaakt van de volksmuziek van de 'Balkanlanden. Uit zijn composities blijkt, dat daarin veel motieven van deze muziek zijn ver werkt. De onderling zeer gevarieerde „Zeven dansen van de Balkan" bieken buitengewoon onderhoudend, door de vaak oosters aandoende sfeer, de eigen aardige melodiek en de frappante me triek en ritmiek. De sfeer werd nog verhoogd door de boeiende instrumenta tie van Leskovic. Het orkest reageerde zeer goed op de aanwijzingen van de dirigent Een bijzonder succes genoot vervol- gens de weergave van het bekende en geliefde eerste vioolconcert in g klein op. 26 van Max Bruch. De solist in dit typisch romantische werk was de jeug dige Italiaanse violist Uto Ughi. Deze toonde zich een begaafde en door en door .muzikaal instrumentalist Het hoog tepunt van de uitvoering was wel het buitengewoon zangerig voorgedragen Adagio, maar ook de snelle delen kre gen fraai reliëf. De solist werd ver schillende keren teruggeroepen, waarbij hij orkest en dirigent in de hulde liet delen; zeer terecht, want de orkestpar tij werd subliem gespeeld: geen enkel detail was Leskovic ontgaan' Het concert werd na de pauze beslo ten met een boeiende en verzorgde wer- gave van de afwisselende reeks „Ta bleaux d'une exposition" van Modeste Moussorgsky, .n de geniale orkestratie van Maurice Ravel. Het orkest had dezelfde dag *s mor gens, eveneens in het Passagetheater, de beide orkestwerken ook reeds ge speeld tijdens de twee jeugdconcertea. Deze stonden ook onder leiding van Bo go Leskovic. Het laatste concert in deze serie, don derdag 23 april a.s„ zal worden gege ven door het Rotterdams Philharmo nisch Orkest, dat dan geleid zal wor den door Leo Driehuys. Solistische me dewerking zal worden verleend door het piano-duo Marinas FlipseA. S. H. A. Blaisse. Uitgevoerd zuüen worden: wer ken van Bizet en Mozart. P. Veenstra SCHIEDAM. Geboren: Paulus T.. z.v. T. Gelton en M. T. van der Post: Ronal. ëV5 G"r£-V' JH- SpeeLmeijer en C P. M. 5 *£sabeth M., d.v. T. J. Bosman «n et. v T- van Ka2en: Anita P.. d.v. P. Scaeertfoop en P. A. Hardy; Oswald as E., r Schipi^rs *n A* C. de Brtiljn; Antonij z.v. H. van Bree en A. M, van Noort; Johannes J.. z.v P. J. Offerman en a. M. de Jong; Thomas E.. z.v. P. Sprejj Verkerk; Dingeman J„ z.v. A J'H- Rozemond en J. Adriaanse, Overleden: L. A van der Veen, 71 jr.: H. van Rijswijk, 44 jr.; J. Sierat. 75 jr.: 2" )r-: M' A- L Paalvast, Ondertrouwd: J. c. P. Binneveld, 25 jr ea S JA Vo°ï«t. 20 jr.: E Boes. 25 ir. en den Tuinder, 21 'jr.; G. Brink man 26 jr. en N. van Schelven. 24 Jr.: B van der Hal. 54 Jr en J. J. van JLith, 39 Siit' ,a J' !Sol\2J Jr. en J. Si. van der Vegt 19 jr.; H. Moonen. 24 jr. en L. J. Jr.: G. J. van der Pol, 24 jr. Soomers 22 jr.; G. M. Rost, 30 Jr. ci,p, Hermans. 27 jr.; G. H. van straten 24 jr. en W. C. Zandwijk. 29 j- S'- iV Jf- ea J van Gulik, 20 TL- verwaal 22 jr. en C. J. de Vries. 22 jr.. K. Vreugdenhi!. 24 jr en H. van Dongen 22 jr.; w. Wezgeman. 20 jr. en p. M. C. van As. 22 jr Getrouwd: P. A. de Bruijn, 25 jr. en C. A-„,va" der StJP" 22 Jr-: H. E. C. H. Be. en H- Pranger, 24 jr.; C de Haan, 24 jr. en E. van der Laan. 23' Jr.- si Tan 24 Jr. en A. E. KooImeU A I-'-' f1' „Gardijn- 30 Jr, en A. de Zwart, 2? i'r"- m d". Toor?è 2,Z Ir. en S. G Maas, n ,8 J- en G. P. Sterren- ?^rg, 17 jr.. L. Rodenberg. 25 jr. en H J. Greveling, 16 jr. (Van een onzer verslaggevers) Het lid van de Sciriedamse gemeen teraad drs. J. H. Simons heeft een vier- vrageu aan het college van B. en w. gesteld. Drs. Simons verwijst naar het voor- oeeld van Amsterdam en vraagt of B. en W. van Schiedam eveneens willen bevorderen dat centrale antwmesyste- men op de woningen worden aangelegd. (Van een onzer verslaggevers) De 13-jarige Schiedammer Hendrik Cr am 5 is donderdagavond om kwart voor acht van bet verhoogde Stations plein m Schiedam naar het lagere ge deelte gevallen. Hij klauterde voor de hoofdingang op, een hek, viel daarna op de brievenbus ea vervolgens op de te gels van het lage plein. Met spoed is hij naar de Dr. Noiet- stichting gebracht, maar daar bleek dat hem geen letsel is overkomen. 1 - verf van de vakman v. Hogendorplaan 101 lel. 2658 Floris de Vijfdelaan 134 (Promenade Wesi) tel. 8210 Hoogstraat 48 tel. 4155 Eendrachtsstraaf 29 tel. 2755 www* Dit Is niet de eerste aanbieding Damast die U van ons onder Ogen krijgt.., .en U weet uit ondervinding hoe U dan bijzon der mooie gordijndamast kon kopen vèr onder de normale prijs. Wat kunt U dan niet verwachten van een damast aanbieding in deze Gordfjnenparade! Morgen begint de verkoop van prachtige, hoogglanzende Itali- aanse dannaut„,Luw damast" in gloedvolle kleuren, uit de'serie van 7.85 per meter... nu per meter -voor «eg géén vier gulden. Schiedam,e christelijke korfbalclub Dl zaterdagavond «aar de Enerrlehai ,f -ÏLot, <iam om te nemer, aan mim». korfbalwedstrijden met ds volgende teams: ODÏ-l. L'amriD. Sluimer. T, Sluimer J Houtman, R. Sor.neveld. lieren; J. v Otter- h™V nM,,Hï' F' BminN- Slèeuwen- 5?' Dame»; A, Smits. 1 Donkec- sloot, L Spaan. J. Vonk. lieren: F.' v. Veen Hrtokman. H. Verhey Aaavang 19,20 uur, vertrek vanaf de GrensGat oer t0!t]c, uur* Verd«r voor de micro. vastee?t®|d op woensdagavond 4 maart Dames: I, Donkersloot. M, v d FB a V'r, Houien.Jansen. M. Sluimer, r „t. v ide B/Uln- J- v. Otterloo, T. Bos. a f Jvculen. Aanvang 19 uur. vwtrglc van- ra'0' adspirsnten op raterdag 29 vertrek vanaf GrensGat per flets SS i oUU>T' C. Grundel. I Grun- del, L. Varkevleser. J. Wolst, H. v. Veen 15s.M v. £>e]den. Heren: I. BaeGaanse, p! BastiaanjB' C. Bos, G. Brinkman. A. Stee- Slï' icm,?ES- Leidsters: names J, Hout man en D. Sluimer. F BecretarSs T. Bos, penningmeester «l. commlsssris van materiaal J. van Otterloo, wedstrijdsecretaris ««nloren C Verhey1"'' wtdltrOdsecrelarls junioren H. Van de Schiedammer J, F. v d R 1» "p„ h" Heerencad een bromflét* g«to. i u1?*», WJ Wilton-Fijenoord ia ten nadcie van H.A.B. de kop van tea Solex. 1' Ui' e*I! fc*Jd«r var, de nleu. woningen in de VaJerlusstraat U het fo» Wtoestei vm de heer T. r. R. ontwetmd. CMn te/- ofichrituènu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1