&PO-J9Ö7 vernacht 50 miljoen bezoehers In Montreal komen alle werelddelen samen Plannen en begroting Wij komen - schip klaar Europa per huifkar Televisie-eiland kan een boorplatform worden Zender is nog niet gekocht Openbaar debuut van Sharif in Heflevoetsluis Rouwkaart' Tv-Noordzee tea: s: svtïïsar5'*'* m Rechtszitting en in de open lucht aan grens tewsastetewï,iS "is? s&r.«ris'shr «te? rtsssss "s- sg.^ SJSsawrasSs» Verolme wil opdracht aannemen ELFttff"' -* Indonesische zaakgelastigde vroeg hegrip s?s£ StissSis Douaniers schieten op smokkelaar Avalon komt terug in Harwich-dienst 'j 5 SE SKK SS-.? <- aergernddurerd€a °m vrijdag 28 febr. t/m zaterdag 7 maart nieuwe amsterdam Bekijks Twee schepen? Op het paard Tot half mei? a*' „Post" Personeel Adviesraad -—SS ZATERDAG 29 FEBRUARI 19(54 C^ADA zag een hartewens Hartewens van rvulling gaan toen in j kandidaat voov de "e Canadezen janlnJ"T"ins9aan toen ln 1962 de Sc ntgtrok als v Wereldtentoonstelling 1967. In 2967 viert zowel het van Canada 'ewwfeest van de confederatie als het feit, dat •^5 jaar geleder,. Paul Chome- ley de Maisonneuve met een nederzetting de grondslag legde voor de huidige stad Montreal Reden genoeg om fKjC£>wVOlfife-r van Bmssel '1908) te willen fungeren. ÏVE plannen van het Nederland- se -Spaar- en Reisfonds Wij Komen betreffende een speciaal schip van 20.000 brt, plaats bie dend aan 850 passagiers, zonder ille overdreven luxe en met de civiele dienst georganiseerd vol gens het „cafetaria-syste- n" te bouwen door Verolme Verenigde Scheepswerven N.V., beginnen nu vaste vorm aan te nemen. Scheepsbouwer C. Verolme president-directeur van Verolme Verenigde Scheepswerven NV kon ons meedelen, dat plannen'! (Vervolg van pag. 1) ■lis- edse ren" van. film &e. E ponle7w;rtei°eXnaSmeennmeiSjeS' dl® tekeningen en begroting van dit schip gereed zijn. 'Thans is de mogelijkheid het Sj,^?Je b°uwen in studie. Als „wij Komen" de opdracht kan geven, wil ik het graag bouwen. 51 ik scheepsbouwer voor! aldus de heer Verolme. ®L-beer M- Beekman te Naarden, voorzitter van „Wij Komen", vertel' &r!£?f^edeVen 3aar Was uit- Canada zich kandidaat land dtftentoonstelIing van 1S67. Rus- Nn TïnJ?{era medekandidaat en won fn1ge W^'°Ch bedankte. Canada onS»ï°ïMdfwrbweidlng AIs onderzoeker Enorm© verscheidenheid van tweewieler-produkfen •n een fleurige voorjaars-entourage van duizenden bloemen. De lente begint dit jaar in de RA1I Toeris tische inzendingen Uit aiie delen van het fand, met daaraan verbonden een boeiende prijsvraag: iedere dag kans op f500.-. Curieuze tweewieier-constrtictieg, racemodellen, ve- teranenclub-, scooterclub* en kart-centra. Opvouw bare fietsen meteen proefclrcuit Uitgebreide AN WB- vooriichting. Openingstijden: 10-17 uur en van 19.30-22.30 uur. Zaterdagen en zondag van 10-18 uur. Toegang: 12.- •Drie jaar zijn nu niet zo keel veett, wanneer men de slagzin „De wereld is thuis in Canada" tot waarheid wil maken. Want de wereld is zo groot en zo vol. Scheppende mens Kaai 2," ,h*Lg;e::hi "°1 niet <-• Gemeenschap St. Laurence (Vervolg van pag, 1) ifndtTeUSg—d ?r0cent-N®der- teht lm^ïM,lar dat nfet heer" Bavifechten^rd "SfS? tos GneïiékNeodsecar«e cSoTT worden MgéschaVoW t „oa z°dden öcVs /~VP de Nederlands-iBelgisohe grens bij Turnihoufc is giste ren een openluchtzitting gehou den van de onderzoekrechter naar aanleiding van het optreden van twee Nederlandse douaniers, die donderdagavond waarschijn! lijk op Belgisch grondgebied een van smokkel verdachte bewoner van Turnhout hebben aangescho ten. De man, die door twee kogels werd getroffen, werd ernstig ge wond aan een been. Hij is in een ziekenhuis opgenomen. h?rénTAdria^: ^IgiSCh Kt De heer Pierre Dupuyoud- ambassadeur van Canada in Den Haag en thans commissaris- generaal van de wereldtentoon stelling die in 1967 in Montreal gehouden wordt. (Van onze correspondent) De Avalon, de nachtboot van de British Railways, op de dienst tussen Hoek van Holland en Harwich, is -weer in Koek van Holland gearriveerd. Hoewel men niet de oorzaak van de vele Keringen heeft kunnen vinden, is er tij dens de Têcente proefvaarten geen nieu we storing opgetreden. Het schip wordt daarom weer op de lijndienst ingezet tememTy, daTw««te Wereldoorlog tSSfir01 jaar een off icifele wereld ten Hoelang de tocht gaat duren? Geen Wee-van, zegt Leon. We Improviseren Kaast kennen de Gilles niet. Wi] wil len echt leven, zegt Iyeon. Ik geloof ri" Arneröta allemaal aan één titLw iJ™ gauw en zo veeI moge- ,ilw? i„verd,'enen- Wij hebben die foton gehad- Maar toen ont- *u££da'.M ,nfet kón leven. We tt'iU/»- v <wn h w-/en ge5?nder leven, ook voor on- ™S»wen' - ie toch njet altijd het Cdm ae ge'dwolf voor- wen we <egen elkaar: we f/Ln^ u Te waren Wet rijk, maar WeteMs tP ^in0"^ Vero2Lloven' ^nder taddeV van !le huifkar. MB W® °p dat ,iin dere? Vrin entbousiast En ,fnn L^ g' -Is het hlet heerlijk om »ereW to1oInanier op te voeden, ze de te leren kennen, ze dingen te le asden h!hhL°P nooit weet van nensen. v»Y sni® en houden van iSmen^ BI®DSen' die ze te* leDlL«einetr^orge bladert in een gro- vii af^maa^1 zegt hij. dat hebben 85 uT' j1 gezien. En dan toont hij M honderden prentbriefkaarten en t£ hnérfc?™?» verzamelden tijdens hun tetter nnt J5ls"1 Krahteverslagen lig- °°k ingeplakt. Verslagen van in woestijnen! in de fcmfÏÏ, m de steden- De kinderen tomen er uren over vertellen. tit- t op lomi liitm ctief rüjk an cien imtf en het men en nit- ■we te- leze een cn- valt zijn Hen loet pe- igal 3 je en ige ek. en lis- 'ld. on- er- er- iw. rer de in- tog sze nis en Z21 in- te- is er- de .ke nd de »r- ist thanfL \erschil!enó« bankiers thans in overleg met de heer Verol me en een aantal deskundigen bezig zijn, een plan tot financiering van het schip op te zetten. Hij voegde daaraan toe, dat bet de bedoeling is, dat de "dcrs van het schip een aparte N.V. zuilen zijn. Ook do naam is voorlopig1 P® plannen zijn verhaast, aldus de ReUjJ?riC^5?/1Vomdat het Spaar- en Reisfonas Wij Komen thans dertigdui zend emigranten-ouders - - tPr"-nou« te meer energie ech- iaar meil de 2aken aan. Over drie Precies te zijn op 28 april 1967 moet de wereldtentoonstelling te Mom wweld^nul Z3j(2bn: De mens en llja mS« dt m' dat aaast de naüo- ^llenkomen^wlar^^f^l^156 den t .far de totale bijdrage Hetïw 1 wtgebeeld zal worden, to Vier groepen verdeeld; «rSiJSf j onderzoeker, de mens als *»n ÏS? W®^en» de mens ais producent hjkheid 2ijn onderlinge afhanke- 125 hectaren. Ook op het eiland, waar- op de stad Montreal lizt. zal de tor» toonrteuing mtlopers hebben? waarb"j" het silhouet van de stad. dés avondi decor moet vormen. nrTan dhken, over één zal een mo- i 5 l°PerL> en een ondergrondse zul len de bezoekers moeten aan. en af- 'S Me" verwacht er zo'n vijftig scStbn'v n°g. een voorzichtige J want ia een eh-kel van MO miji wonen reeds ruim 55 miljoen mensen. De wereldtentoonstelling te kliint i geleerd, dat het juist de Z1la» d'e een dergelijke gelegenheid eens iets heel bijzonders te ?*en' nl®i: voorbij laten gaan. Men heeft heïnïtï fL hunnen vertrouwen op een bezoekersstroom uit de Verentode Sta- ten van 12 milioor, IS™Is Wat heeft de mens van nu al niet tot zoeken' Inkripn H/V/1 «steloos onder- ri°et!"LIn.dez5 afdeüng zal mea vinden wt, d*t de ,zfe tot exploitatieter- gemaakt. Als visser en als ?f5pI7aarder' 'bji diepzee-onderzoek en onderzoek naar de invloed van de zee on ^.^«sgesteJdbeden. Er komte^p?. hoont TnptWI aan de P°°lstreken. Hier t sanier.werkmg te vinden tus- sen ahe landen, die belanuen in df» poolstreken hebben. UKLsin^n 111 j,^atuurlijk zal de tegenstelling van het nf„Tïn°? en de nihntevaart AmJlu f' ^en gemeenschappelijke Amerikaans-Russische inzending is het ten van 12 müjoem" zes mlijoeif uit C?I van de wereld mÜJ"°en Uit de rest «IeIeu zH!len meer dan één- de viffüg^fljoeÏT' Z° k°mt m6n a3n „Montreal Is reeds ln hoog tempo be- SE, vR?r ie bereiden. Evenals in Brussel grijpt men de gelegenheid aan voere'r? TT«rbe'€r't,gea met nit te Het verkeersnet wordt ultge- oreid, hotels verrijzen, De JEirpo 1967 te Montreal wordt gesitueerd op twee eilan- den voor de stad in de rivier de St. Laumnce en gedeeltelijk in Montreal zelf. Bij A komt de rij piramide- flats, waarvan des avonds dui- zenden lichtjes in het water zullen weerspiegelen. B is het eiland St. Helenawaar de na tionale paviljoens komen. C het door vele waterwegen doorme den St. Helena, waar de pavil joens, die het thema van de tentoonstelling belichten ge bouwdworden. D is de mono rail, die de tentoonstellingster reinen verbind. ideaal. nisMrtniïranteil"k^derea hoo^'^geo^a- vijf^dS&Haf^alfe^ lJlYa5z?lisgrelSS?d J? het de bedoeling. det door de Wij Komen ouders tegen een lage pjosageprijs bun kinderen in een emigraüeland kunnen bezoeken, of dat geemigTeerde kinderen op deze 2^fieir jen. h^to^k aan hun ouders in «ederlana kunnen brengen. Maar men heeft met het schip ook ander.e Plannen: de heer Reckman meende, dat het zeer goed mogelijk zou Iwrmen zijn, m tijden van arbeidsover- spannmg in Europa Nederlandse emi granten, die werkloos zijn, tegen een lage pas5ageprijs naar Nederland la ten terugkomen. ..Waarom zouden wij Spanjaarden, Italianen, of andere bui tenlandse arbeidskrachten importeren ais wij onze eigen mensen, die ginds zonder werk zijn. goedkoop kunnen te- rug?»ei'igeDde heer Reekman. „Mocht er In ons land een periode van werkloosheid aanbreken wat ik zeker niet hoop! dan kan de Wij Ko men als emigrantenschip worden inee scnakeld. Wij hebben zeker het plan, ae regering op dit gebied voorstellen te doen klfnir !w ?,V aari? ,ïe ™ens in vorm, ktenk of kleur zich sinds de schepping V"acht<™, m't te drukken In droef! be,id .w-eugde, wil men in één grootse manifestatie samenvatten. Hiertoe be- ^toonstellingen, concerten, to neel- en balletuitvoeringen, literaire SreSm£,N,<* totoen de hédenSe n die nit he* verleden zal de bezoekers wachten. DUPUy- van 1947 tot amba?sadfur van Canada in Neder- j w Commissioner General TfvL ^^«"toonstelling 1967, ver telde ons dat o.a, een doolhof gemaakt ®Tdl waarin men dwaalt langs de kunstuitingen. O.a. wor- ^3 Dascaux nagebootst alleen met de bestaande rotsteke- ntogen, maar zelfs met ec-, nog teke- nende hand, Hoe dat precies gaat te we met er zal wel iël'ïltof tAVRENCC. T)nn-~~vciteuen. Ssr w. ?5 ^"«achten we Jn de huif- pe!L alaapzakken en op "gt Carol. Soms staan we »7 n ?e kaat van de weg, soms lor» vYt? een toad, zoals in New We pïrirT ceöa 'todden op de He hadalt, 'enae hebben overnacht, la ti i v?cn veel bekijks, tad Ma=?e3,ben het vvel eens koud ge- iskea n»r d.an.S°oi je maar een extra re voar tïiiii® heea* Bovendien krijgen nacbten dikwijls uitnodi- S thniT? 1?ensen in de buurt om bij Dat zijn altijd leu- ïdde mint!en- En meesfto blijf je e tZt m contact Ter fflustra- Nsntie staPel brieven, corres- VUUJiwe met ïontrpne ju komt beeft het vro- thrift tt Vanwege het op- ffles zélf rff ïnaar ook om de Biiforms'n d (Ts 3uid zingend in hun Cfoviijl °P de bok zitten. ngi;!)C!rtnnW?,r z? .zomaar ineens 'ts k p s'raat door voorbijgan- :t doei vt„anPtfUeu1id informeren naar ook Bit?? tocht. Dat bekijks was lor de Aftr?n'j de buifkar dwars Meid l™stert^?tose binnenstad reed, de riftSf polltle te Paard- En zelfs itscheidinl ?aar iiaar)em stopten lïtfe automobilisten om een Bes dl»?. e knopen met de farnhie ^rtlian!gz,aalnaan «1 went aan de- belangstelling. We vinden de^toensen. Z° C°n* Voorts deelde de heer Beekman ons mede, dat deskundigen nu reeds overwegen, niet één maar twee schepen te laten bonwen. Dat hangt, aldus de heer Beekman, af van de vraag, of de belangstelling die er nu reeds voor de Wij Ko men bestaat, zal aanhouden. De heer Reckman meent, dat de Wij Komen zeker een succes zal worden. Door het ontbreken van alle overdreven en overbodige luxe en door „cafetaria- systeem" in de huishoudelijke dienst, hetgeen een zeer .grote personeelsbespa- nng oplevert, kan de passageprijs laag worden. Vanzelfsprekend zal de Wij Komen niet in .geregelde lijndienst varen: het schip zal reizen over de gehele wereld en alle landen bezoeken, waar Neder landse emigranten wonen. Ten slotte zal de Wij Komen .goede diensten kunnen bieden bij ziekte van ouders van emigranten of bij ziekten van emigranten zelf. we- modeme techniek"bij"" De mens is begonnen met het verza- melen van voedsel en is daardoor tot Dri?«rJaciii ett vecteelt gekomen. 5? Aspect?n dus, welke hier thuisho- de mojieme mens verschaft rich nog op ontelbaar meer manieren voedsel. Een onderdeel dus waar naast Vlsserij en veeteelt een enorm industrieel gebied kan worden onderge- bracht. In dit gedeelte wil men vooral net motto van het hoofdthema onder- l?eageal, luidt: De mens past zich aan in de wereld, waarin hij leeft. Hij verandert zijn omgeving en tracht tel- „52? ?pnie"w tojn mogelijkheden te ont- wifckelen. En dan. past hij zich aan }iin veranderde en steeds weer ver anderende wereld. De mens is geen enkeling, die op etffen. terrein eigen zaken wel opknapt. Ieder mens leeft in een gemeenschap en hoe gecompliceerder deze gemeen- scnap ts, des te afhankelijker wordt hij van de ander. Dit geldt zowel voor het leven in de sleden als voor de we tenschap, voor de burger van een staat als voor de wereldburgers. ^toreai heeg o.a. gepland een voor beeld van moderne stedenbouw te ge ven. Een serie piramidevormige flatge bouwen zullen langs de oever van de St Laurens verrijzen. m^f?Pide 5lens Xeelt n'et alleen bij materiele zaken. Daarom wii men ko- to?1 tot een groot paviljoen der gods diensten. Naast een gemeenschappelijke inzending der christelijke kerken, waar voor men zowel bij de protestantse als Rooms Katholieke en Grieks Katholie- i KeIk ^er€^eid hoopt te vindon, zal j. Joodse en Mohammedaanse godsdienst vertegenwoordigd zijn. De tentoonstelling wordt gebouwd langs de rivier de St, Laurence, die de levensader van Canada vormt. o.T5? «ertoe op het beboste rotseiland St Helena, dat 54 hectare groot is, en m het midden van de rivier ligt Zowel naar het noorden als naar het zuiden is het echter vergroot met de eilandjes Iafc Verte en De Ronde, respectievelijk 20 en 58 hectaren groot. Bovendien is er een kunstmatig eiland, doorsneden door waterwegen He Notre Dame van (Van onze speciale verslaggever) Drs. Mohamed Sharif, Indonesisch zaakgelastigde in Den Haag, heeft gis teravond In Heilevoetsluis z'n open baar debnut gemaakt. Met een speech, die goodwill probeerde te kweken voor Indonesië en de Indonesische strevin gen, wist hij de halfvolle zaal van het Casino gedurende anderhalf uur te boeien- Het initiatief om de hoogste vertegenwoordiger van Djakarta hier te lande voor een spreekbeurt uit te nodigen, was van de plaatselijke afde ling van de P.v.d.A. uitgegaan. Mr. M. de Niet, lid van de Eerste Karm-r voor de socialisten, zomede burge- meester van Wageningen, leidde dis. oharif m met een chronologische ver handeling over de betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië. Gumea. Indonesië was volgens, hem synooim met het voormalige Neder lands Indië. Ook dat had het zonder genoemde gebiedsdelen gesteld. Met de Philippijnen en Maleisië vorm de Indonesië wel één taalgebied. De con- tocten dateerden uit een ver verleden, loch zouden ze de basis voor een nieu- W?V Sezonde samenwerking vormen Noord-Bomeo, zo stelde drs. Sharif wilde zelfstandig zijn. Het kon dit ook worden dankzij het feit, dat het volle- dig zelfverzorgend was. In de Verenig de Naties bevonden zich leden-statenmèt een veel kleinere oppervlakte en met een veel geringer inwonertal dan Noord- Boraeo. IJsland en Mauretanië büvoor- beeld betekenden op beide punten aan zienlek minder. Malakka, de hoofdpar ticipant van Maleisië, was, in grondge- 5 £erekenti, ook minder belangrijk dan Noord-Bomeo. ut ^n, groofc deel van z'n vlot in het Nederlands uitgesproken redevoering wijaoe Indonesische zaakgelastigde aan Maleisië. De moeilijkheden over deze sinds kort uitgeroepen federatie schetste hij ais een familietwist, die, naar hu hoopte, spoedig tot het verle- den zou behoren. Duidelijk stelde hij dat Indonesië geen aanspraken op Ma lakka. Noord-Bomeo, Serawak, of Bru- nei maakte. Hetzelfde gold voor Ma- iakka, Portugees Timor en Oost Nieuw- Een Amsterdamse brouwerij heeft gisteren een tweetal paar den overgedragen aan de Ame rikaanse famine Gillisdie in een huifkar een grote reis wil len maken. Hier staan de trek kers gereed voor het vertrek van de brouwerij TNDONESIÊ, aldus de zaakgelastigde, was thans hard op weg zichzelf in economisch opzicht op het paard te hel- pen. Omdat het in de eerste jaren van z«n bestaan nog niet bij tien miljoen wist hoeveel inwoners er waren, moes ten alle plannen wel falen. Het lag in de bedoeling het rijsttekort, waarvoor op t ogenblik 120 miljoen Amerikaanse dollars per jaar wordt uitgetrokken, weg te werken. Eén kunstmestfabriek was reeds in produktie: een tweede zou bin nen verloop van tijd in gebruik kunnen worden gesteld. Nederlandse deskundi gen van om. de Heide Maatschappij zul- len volgende week naar Indonesië ver trekken, teneinde de drooglegging van moerassen te bestuderen. Het zou niet lang mea: duren, of een deel van de de viezen, die thans voor de invoer van rijst worden uitgetrokken, zou voor de aankoop van machineriën worden be stemd. Nederland zou hier wel bij kun nen varen, om. door toepassing van het sys.eeir. van „production sharing". (Xran onze speciale verslaggever) Hoewel de Romeinse Nederlander J. M. Brandei „ik woon in zuidelijke streken; wat hebben jullie hier toch een pillenklimaat", hoest en proest hij ncNjrtdurend gisteren de namen van ae KuM-fmanciers wederom niet wilde noemen, heeft hij toch een tipje van ae sluier opgelicht. In z'n speech voor het Genootschap voor Reclame bracht hy namelijk naar voren dat de Ver enigde Scheepswerven van Verolme en het covstructiebureau van ir. P. S Heerema bij de bouw van het televC. sie-eiland betrokken zijn. Welnu, beide firma s zijn volgens insiders ook net project zelve betrokken. Een andere naam achter de Reclame ^tooitafe Maatschappij is de Amster- ■7ex«lra de Mattos. Dit oude Befpiëgrote belangen in Belgie heeft, zou namens een „onbeken de opdrachtgever" handelen. Gefluis terd wordt dat dit de „Union Minière" is, ox althans een bank, die nauw met dit, nog altijd in Kongo werkende con- cern is,gelieerd, en die ook achter de i^idddaTrTrdw?ne3:, Basische piraten zender „Uilenspiegel" zou hebben ge staan. Zwolsman behoort niet tot de in teressenten, hoewel er het vorig jaar wel onderhandelingen zijn geweest over Directeur Brandei, die een goed lo- 55^„w6"sl^§duktie- en -verhuur- maatechappy m Rome bezit treedt in loondienst van de REM op. Z'n contract fooD^m? 3aa^ ^,erd «Pgeniaakt, S a s- to- Verwacht wordt dat hij zich na deze datum weer heie- blrig houden. eigen 2^en Ml gaan Met het bijna afgebouwde televisie- k-an m.e? n°S alle kanten uit. Na •522 li 31, to te ingrijpende wijzigingen b«' als boorplatform kunnen wor- ?n rif zowf3 ia de Noordzee als in de Golf van Mexico, of in andere wateren. waar olie-, of gasexploraties en -exploitaties plaats vinden. Ook voor uitbreidingsplannen van pieren die van Scheveningen bijvoorbeeld, die van Zwolsman is zou het eiland geschikt kunnen worden gemaakt. to- nog niet aangekocht Wel heeft de REM bij de Radio Corporation of America een bestaande zender zich gereserveerd, verd kan worden, uiteraard betaald. Technisch personeel Ja nog niet aange steld; wel zijn er besprekingen met een Brussels bursau gevoerd, dat zevenen twintig televisiezenders van de nodige vakmensen voorziet Grote schadeloos stellingen behoeven in deze sector dan ook met te worden gedaan. Wat de Global Adventurer betreft deze ligt nog steeds voor de kade van de Rozenburgse werf van Verolme. Dit werkschip voor de bouw van kunstma tige eila-den is van oorsprong een tan- her ?1? 'd omgebouwd. De thuishaven is Willemstad, dat in de onmiddellijke nabijheid van olievindplaatsen ligt. Evenals met het platform kan men ook met dit stukje, thans renteloos liggende kapitaal dus nog alle kanten uit onbewust heeft de heer :5e invoering van reklame In d®,,*to«vto'e in Nederland versneld. De acöylteiten van de REM hebben op z'n minst opiniërend gewerkt. Bij de Ne derlandse Televisie Stichting zowel als toj df omroeporganisaties zou thans het voornemen bestaan „binnenkort" tot ult- over te gaan, rek,ame 01 de televisie Hoewel de REM-directeur met de od- Kik^Sf dat tol toet onmiddel- ujk van repliek kon dienen voor wat hpt Yaa d« regertog bTfreft ver! klaarde hij later, tijdens de bespreking REM ïii11!.™ ko;t de plannen van de dc dLrte^eU^5 16 nfet gedaan door 'Jeen Nederlands ini- van yerotam'h! het Iers"Cork^eiTte! ievisie-edand in aanbouw, dat elk i" zee kan worden geplaatst Platform is vijfentwintig 5r l!? S»tlen J?5ter breed« toeekt? na opgst® hng, veertien meter-boven water „ft huff^e lecMiische f voor die op afroep gele- Voor deze optie Is Betaalde opties zijn eveneens verkre- M?n EJïnS' televisie-series enzovoorts. w', ,m vakkringen noemt, een „claim op, die onmiddellijk verwezenlijkt kan worden J T„S522lVV3e-7eer Brahciel heeft de REM momenteel één secretaresse in dienst. .«'tend kan een windkracht van t dertien meter. Het dwcmgen kon Indonesië niet anders dan de geleide democratie aanhangen. Ook „2.t55"°aomie ?n het onderwijs waren ,ge- het taS met de h«bo«ften Wederzijdse afhankelijkheid vormde volgens de Indonesische zaaikgelastigde de nieuwe basis van samenwerking Er ook «J u VTi?.nd van ds familie Gil- iw „?°?r steppen, samen met aJtriit^tt 'wee kinderen. Hij kent fen i,if?Fri de teal goed en is sn. Ho7ri!? ?n T5 te115 V001- °ns, zegt i'land ?,5 A te Italië. Griekenland en orti to°?t? w« spreken (nog) geen fes Ma- talen, lacht moeder ^tesiaranWe °nS er best (TziJSlf ""aire11 we ons daarover 4iken 5?' Y1 gaa11 eerst Nederland Den '„bandag of maandag zijn we rialijk i„Kod.? jag daarop 'vaaz- Botterdam. Dan gaat het j*ï w? Antwerpen, En dan gaan ïoitm>.iBS vfrdere reisplan wat na- We leven met de dag en n onze eigen, misschien een beet- T„7itvoeri? gL?S drs. Sharif in op het Mdonesische staatsbestel. Hij werkte de vijl grondprincipes van de Panta SjiJa uit. geloof in God, gelijkheid van de na- ties, doncxratie, humaniteit, sociale ge rechtigheid. Door de omstandigheden ge- In Indonesië, zo besloot drs. Sharif, be- toaan thans 20 staatsuniversiteiten. Het S, v,ooraemen la alle vierentwin- ^^12^2 5en staatsuniversiteit te stichten. Door de enorme toevloed van studenten momenteel reeds 185.000 Het ondS^f onderwflJ»ad kader, «et onderwijs was zonder meer één van de meest in 't oog springcndé sucres^ „Toen president kamo studeerde", aldus de zaakgelastig- rische'^tudenten"? me" daB todone- en een golfslag tot te? staal?.11 meter te h?t'wa- scheepvaart bij mist als radmb^en kf? lökwseSn?lerdcT 20uden 4.2 miljoen mjkers kunnen worden bereikt! De bm?;S' zou bet Proefzenden !vorden nieuwsjournaals, omdat het m de ^rii Itog lag via beeldband (u VK middag. Ze verklaarden niet te heb. aehi%W/JSZ °p BeJ0toch srond- bevmien, toen ze op die bewuste avond een auto sommeerden te stoppen en vuurden, toen de be stuurder aan het verzoek te stoppen geen gevolg gaf. moppen ,Je"vm de gewonde bestuurder, de 82- jarige J. Schoonjana uit Turnhout, nap- wen3 vervoenh kwip^e len K onderzoek instel- Het werd een niet alledaagse zit ting; een tafel en enkele stoelen wer den aan weerszijden van de grenslijn geplaatst, waarna de Nederlandse ma- gistraten aan de ene kant en de Bel gische aan de andere zijde plaats na men. De ondervraging van de Neder landse douaniers duurde tot laat in de gerden op Belgisch ^itógebièdtè ko! T®n tej vrees dan te worlea aangehou- h?f-nEfvi?Jë^±l„waarachawd« daarna btoparket te Turnhout ~~te heer Schoonjans reed met een Franse wagen die een vals kenteken had nSi?^ dat toj op weg was naar Nederland om daar smokkelwaar te ha- De substiluut-officier van justitie mr. zoek hS^ ri?^ e oofc aaa bei onder- deelgenomen, verklaarde, dat douaniers zich tijdens een^N ecferian^ hTe?evriieeiMaakchVan roadZOu!tdneta7.?iteid22rirami?a Adtoes- en speei^V^^o2XdeP NoordzePer°27®^^ d/rlz^dtJ3d va« TV- wiid T)a enn» reclame worden ge- lijk 'tussea d7 programma??eel m°ie* vertoond, maar snpfwim? worden ton worden onderbroke Z°U en moe* tarfeve^'tterea61 dat de EEM- SÏÏ51 P6L» teToog® 9-°00 niet e -BEM overigens in^omeMwoYntCt^^iedNed«laad®r is, teur van Vrij NerWiiFri® oorlog direc- maakte enkele Wooden was, ten aanzien van NedeY!anri0|>?n5r:iringen er te over. Hii wo»?ar®niegen niet te veel bepalingeY vSi A 01 er ogj' gehandhaafd de„_! oor van dëregerine'orr,"JEEfE: De Plannen matige eihnS Y*n ^st- «aan, noemde hij geleeShlM68®1? te ving. die mij nteï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1