Reder-priester was een groot Schiedammer VIERHONDERDSTE STERFDAG SERVAES PIETERSZ FABRI P. J. Drenth en G. de Veth vierden hun jubilea AGENDA Redden Julianadames liun tweedeklasplaats? HWMSDE yë ROTTERDAM Testament: uitgangspunt sociale zorg en ruzies (WJT LERAAR NEDERLANDS St Joris Doele veel activiteit Deltahotel wordt nu uitgebreid Gemeenteambtenaren gehuldigd Burgerlijke stand Goede volleybalresultaten Gordijnen CE ROTTERDAMMER MAART 1964 ONOPGEMERKT is de vierhonderdste sterfdag van een groot Schiedammer voorbij gegaan zonder dat Schiedam aandacht scnonic aan dit feit, zonder dat de burgemeester tijdens de raadsvergadering in een enkel woord aandacht heeft geschonken of zonder dat de gemeenteraad besloot de op dracht te verlenen tot het doen schrijven van een monografie van deze grote Schiedammer, de reder-priester mr. Servaesz Pietersz Fabri, die op 9 februari 1564 overleed. Testament Strijd Humanist 'ten .en dagelijks Spelling.... VOORLICHTING (I) VOORLICHTING (II) VERTREK (I) VERTREK (II) Proveniershuis Open brief Raadsdebat Verstomd SVC- mineur GEMEENTE SCHIEDAM Vierhonderd jaar geleden legateerde hij de stad Schiedam „duijsent ka- rolusguldens" om een huis aan te kopen als Oudemanhuis. Zijn tes tament vermeldde dat in dat huis eventuele behoeftige familieleden van Fabri zouden moeten worden veraorgd. Dat heeft Schiedam ge weten want tot vlak voor de oor Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land benepen rich to a m 1899) op het feu „dat bij onderzoek niet is ge bleken dat kapitalen aan de .stichting zouden zijn onttrokken en dat de stam- en bloedverwanten van pries ter Fabri nimmer tot de kapitalen en eigendommen gerechtigd zijn doch slechts volgens het testament voor recht hebben op verpleging in het log woedden nog de stormen om 's waar,oe tot de J A v„it „an A -rfenis erfgenamen van de laatste hon- «"ems. derd jaar niet alleen recht doen gelden Fabri, die een rijk bezit had aan regenten van het bejaardentehuis kun- panden op Hoogstraat en in Lange nen wenden" voor het goede begrip vermelden we op de restanten van. de 1C29-10C9 ka- rolusguldens maar dat zij ook de ba ten willen van andere kapitalen uit de bemiddelde familie Fabri De Commis sie van Bloedverwanten waaronder Schiedammers als wed Koremans wed Van Es. J. Berkelaar. G Bezemer. J van der Gaag. F. van Wassenaar) stel de in 189S recht te hebben op ..meer dan elf miljoen gulden zijnde panden, weilanden, gronden, polders vanaf Over- schie tot en met bijna het grootste deel van Schiedam tot Vlaardmger Ambacht en Delfland". Kerkstraat e.o., is nog aanwezig in het Stedelijk Museum te Schie dam. Daar hangt zijn portret, een schilderij dat veel gelijkenis ver- toost met veel van de beeltenissen vao belangrijke lieden ait die tijd. Schiedam heeft een Fabristraat, een Fabripiein, er zijn Schiedammers die de naam Fabri dragen en er is een familie Noordijk die tot voor kort het recht liet gelden op de erfenis van Fabri maar in het algemeen weet Schiedam niet veel van en over het geslacht dat in de zestiende eeuw de toon aangaf in Schiedam. HET TESTAMENT var. Fabri. opge maakt op 1 februari 1564, is het uit gangspunt voor vier eeuwen sociale zorg en tevens vier eeuwen geharrewar. Fabri namelijk schonk, ook nog duizend carolusguidens (dat was toen ƒ6000) als dotatie-rente, dus als een soort fonds. In het gasthuis zouden worden opgeno- mes bloedverwanten die tot armoede waren vervallen en als deze er met wa ren dan reeders. stuurlui en andere schamele heden voor zover de regenten van het Oudemanhuis zouden goedkeu ren Hiema werd de zaak ingewikkeld Het Oudemanhuis werd ingericht aan de Lange Kerkstraat (ongeveer op de plaats van pand LK.str. 80) en gedurende twee eeuwen huisden er de arme lieden Koning Willem II keurde in 1842 goed dat het pand (dat toen vervallen was) zou worden ver kocht en dat van de opbrengst ƒ10.000 zou worden gegeven aan de gemeente Schiedam, die zoveel voor schotten had verleend aan het Huis. De opbrengst van de verkoop zou in «en fonds gestopt worden om te vol doen aan de wens van erflater Fabri la 1901 komen er besprekingen tussen beheerders Fabrrfonds en de regenten un het St. Jacobsgasthuis (gesticht door Vrouwe Aleid omstreeks 1280. ge bouw is nu Stedelijk Museum) om te tenen tot een nieuw bejaardentehuis, l'.t de fusie van beide instellingen ont stond het huidige St, Jacobsgasthuis aan de Burgemeester Knappertlaan. DE gelden van Fabri gingen met naar de inmiddels vele tientallen erfgena men ondanks tientallen brieven, vele ac tiviteiten van advocaten, en vele verzoe ken aan de ministers, commissaris van ae konmgrn. gemeentebesturen en andere autoriteiten DE afbeelding van Fabri in het Ste delijk Museum vertoont «en treffen de gelijkenis met het schilderij dat Hol- oein van Erasmus vervaardigde. Ook Fabri was een humanist, een geestelij ke, hij is afgebeeld in bonnet en don kere mantel met bontkraag. Op het Schiedamse schilderij staat vermeld de spreuk van Terentius „omnium rerum vieissitudo" (Niets is bestendig). Fabri vergiste zich in zoverre dat het besten dige van zijn legaat vier eeuwen aan In het Weeshuis der Hervormden, nu ,,De LindenhoF' geheten, aan de Lange Achterweg bevindt zich een ge nealogie op goudleer aangebracht m 1723 van het geslacht Fabri van der Hoogenwerff De stamboom be gint bij Jacob Arentsz Fabri en Aag- jen Hendriks die drie zonen en twee dochters hadden Zoon Pieter Jacobsz Fabri en zijn echtgenote Goeitgen Ys- Sewaes die een magister, een acade micus was Waarschijnlijk is mr. Servaes meer actief geweest als haringreder. Hij was verbonden aan de bediening van het altaar toegewijd aan Cbhstophofus en Erasmus. Hij had toestemming van bis schop Georg van Egmond om bij tes tament te beschikken over gelden die hij uit kerkelijke inkomsten had ver kregen. Van zijn bezittingen worden o a vermeld: een schuur, een plaats, een taanhuLS, het huis dat hij bewoonde in de Niéuw-straat, verder een huis aan de Hoogstraat (toen Goystraat ge- j tioemd). i VOORJAARSCOLLECTIE is compleet keizerstraat (Van een onzer verslaggevers) Het clubhuis St Joris Doele is met een serie activiteiten begonnen, namelijk een tafeltenmscom petitie, een biljartcom- petitie en er komt een voetbalcompetitie met andere clubhuizen Bovendien zal binnenkort een sterke Schiedamse dam mer simultaanweAstrijden spelen tegen leden van het clubhuis in het gebouw Doeleplein Zaterdagavond 14 maart wordt een Teenagerpromenade gehouden in ge bouw Irene waar een zestal orkestjes zullen optreden. Voor de de leden van 7-13 jaar is een kleuren-tekenwed- strijd begonnen. Voor de „Twens" wordt een nuttige bromfietscursus georgani seerd Donderdag 12 maart komt de heer De Jager van Stokvis alles vertellen over dc- onderdelen van een bromfiets. Een week later maken de leden van het cluohuis een excursie naar Botterdam onder leiding van de hoofdinspecteur van politie de heer H. Willems van Beve- ren om een kijkje te nemen m de Vei lig Verkeersafdeïing van de Rotterdam se politie. O (Van een onzer verslaggevers) Aan de Vlaardmgse Maasboulevard is maandag de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van bet Vlaardingse Delta hotel. Deze nieuwbouw omvat een zaal voor bijeenkomsten en enkele dienst ruimten De eigenlijke hotelaccommoda tie zal niet toenemen Reeds geruimte tijd was het Deltahotel te klem Voornamelijk van industriële zijde was de behoefte groot aan een zaal voor bijeenkomsten en vergaderingen. Het Rotterdamse architectenbureau ir. J. jW C. Boks, V. Eijkelenboom.. A. Mid- delhoek ontwierp het plan. De nieuwe zaal is westelijk van het huidige gebouw geprojecteerd en biedt ruimte aan 125 mensen en meet 10x17 meter. De dienstruimten bevatten o.a. een directeurskamer De nieuwbouw komt los^ van de bestaande bouw te staan Vóór 1 apnl 1963 moet de uitbrei ding gereed zijn. (Van een onzer verslaggevers) TWEE SCHIEDAMSE ambtenaren zijn maandag In de bloemetjes gezet. De ambtenaren voerden hun zilveren ambts jubileum. Het zjjn de heer P. J. Drenth ambtenaar bij het Kabinet van de Bur- ambtenaren vierden hun zilveren ambts naar by de Woningdienst. Beide heren genieten ook buiten de ambtelijke kring bekendheid. De heer Drenth door zijn werk in vele verenigingen en door zijn ambtelijke contacten met de burgerij en de heer De Veth als toneelspeler by ,JBre- derode" en door zijn contacten met de woningbouwverenigingen en de bouw wereld. Uit die wereld heeft de heer De Veth dan ook vele felicitaties ontvangen. Daarvoor heeft de directeur van de Wo ningdienst de heer J. H. C. M. Titulaer van zijn waardering voor de zilveren jubilaris gesproken. Namens de dienst werd een geschenk aangeboden. Ten stadhuize kwamen "s morgens in de kamer van B. en W. de ambtenaren van Algemene Zaken, Interne Zaken en Ju- SCHIEDAM Geboren: Holger G z. v. G G Hahl en M E Neuroth. Margarita d v H. Foppen en N. Mulder; Monique A Md. v. w. M T. Adriaansens en G. J B'onk: Ronald, z. v. G. van der Geer en P. Wiegel. Pieter, z v. P. A J. Meulduk en A. E Boon; Petra Md. v. F. M. de Brum en A Visseher; Anna Md v A Woutersen en G P. C. Bakker; Sylvia, d. v P. Slagmoclen en C. Kriek; Everardus J z v. E J van Noortwijk en J. A van de Goorbergh; Enk Ni. v. J. van der Perk en A. Klootwijk: Eugenie F E. M., d. v. W j. M. Kocir en E H. A. Roovers; Maria Cd. v. J F. Wildenberg en M T Rotte veel; Franeiscus M z. v c. Gij sim en J M J Herse'berth Overleden: G van der Eaan. 84 jr weduwe van A. P Brinscheer: W. Groene- veid, 81 jr. maart zijn bestemd voor Jubtieumgyra- nastiekuitvoerlngen in Schiedam, Na DOK, dat donderdag en volgende week donderdag de gouden uitvoeringen verzorgt, zal THOR op donderdagavond 19 maart de Jubileum- uitvoering ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan verzorgen. ridische Zaken bijeen, waar gemeente secretaris mr. H. Blok de heer Drenth m de vergaderkamer van B. en W. heeft toegesproken. De gemeentesecretaris beklemtoonde dat het werk van de heer Drenth grote waardering geniet. Hij wees daarbij op de kwaliteiten van de jubilaris en bood een envelop aan. Hierna sprak de directe chef van de heer Drenth, mr. H. Sneep, chef der af deling Juridische Zaken en Kabinet die de ijver en plichtsbesef van de heer Drenth roemde naast diens kennis van zaken. Tn brede kring is de heer Drenth dank zij voortreffelijk werk een geziene fi guur. Tijdens deze korte huldiging in het bijzijn van de collegea ontving de jubi laris een diplomatentas van het perso neel van het stadhuis, verder een boeken- bon en later ontving hij allerlei cadeau tjes. Tal van figuren uit de bevolking kwamen gelukwensen aanbieden, o.a. het gemeenteraadslid A. J. J. van Dijck, de heer W. Nieuwstraten voor de wo ningbouwvereniging „De Eendracht", de chefs van Sociale Zaken en van Huis vesting mr. G. Hoelofsen en J. van de Griend, de heer G. Rosman voor de schietvereniging, en later kwamen ver tegenwoordigers van de "VNFG, van an dere verenigingen en obk van diverse bedrijven. Kantine Schied. Cartonnage Fabriek: Schiedamse Chr. Mannenkoor, Contact avond, 20, Dit geld tezamen met wat hij ver worven had moest volgens schepen recht aan zijn erfgenamen worden verdeeld en daarbij worden de namen van de erf genamen genoemd waarbij enkele ma len bepaald dat het geld moet wor den geschonken aan het Oudemanhuis als de erfgenaam kinderloos sterft. Op de juiste beschrijving van de naam stelde men ,n het verleden met zoveel naam Fabri ook wel voor als Fabne en Fabry maar ook wordt die achternaam weieens niet geplaatst Zo wordt gespro ken van de erfgenamen Arend Danc- kertsz en Manetje Danckertsz. kinderen van zijn. broer wijlen Dankert Pietersz. Manetje krijgt de helft van wat haar volgens schepenrecht .zou toekomen. iDaar heeft testateur zijn reden voor" staat vermeld. Cornelisz Pietersz, zoon van een zus ter van mr. Servaes, krijgt helemaal niets want hij heeft zich niet gedragen zoals het behoort, hij was weerspannig en ongehoorzaam. Als hij berouw toont mag het erfdeel worden uitgekeerd. Uitvoerders van de laatste wil wer den mr Willem Muys. advocaat aan huis was verkocht want het bad vol gens testament van Fabri „ten eeuwi gen dagen moeten blijven bestaan" zaken, de heer P. J. van Meurs, na- Deze erfgenamen delen tevens mee dat ze recht hebben op de erfenis van Elizabeth Jacobs (1562) maar dat de gemeente Schiedam op misder nette wijze de landerijen en het geld heeft toegeeigend. Er is geen onteigening en geen recht gedaan stellen deze erfgena men die mededelen dit met de docu menten te kunnen staves. Vrijwel ge- Dagblad „De Rotterdammer", Schie- PJ dam se redactie, Lange Kerkstraat 82. tel. 64154. b.g.g. 115588 (toest. 51. na 18 uur 195885) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost: Aleida- straat 23, teL 65451 (alleen voor klach ten, advertenties en abonnementen b.g.g. teL 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69200. Sted. Museum: schilderijen en aqua rellen van Frieda Hunziker; aquarellen en pastels van Arend Roosenschoon, Apotheek: Nieuwland. dr. Wibaut- plein 5. j t> inenttji ie Miuiieii swve». riijwci gc- pryj als tegenwoordig Daarom komt de ^eel scïuedam familiebezit uit de er- het Hof van Holland, verder de pensio naris van de stad Deltt Willem van Op zijn sterfbed, de le februari toen Cry cv en de neven Arend Danckerts en hij ziek en nog bij verstand was, deelt hij de notaris mee dat hij van zijn va der Pieter 300 gulden van 40 groten 't stuk heeft geerfd, van zijn moeder Goeltje 660 gulden en bet huis Nieuw- straat dat 300 gulden waard was, van zijn heeroom Arend Fabri 90 gulden van Heintje Back 40, van Coentje Arendsdr. 100 gulden, van tante Soetje 192 gulden. £NFIN, bet is lanjt geleden, maar moeten het nodjg weer een* heb ben o\er de loorlicJitïnfG De nyze, waarop lerenigitigen, organKaiie» bij ons in Schiedam bet publiek laten welen dat 2y iets gaan ondernemen, een avond gaan houden e.d. Iaat nog »ïeeds vrij %eel te uen«en over. Hoe in formeert men bet publiek? Men kan ae pers een uitnodiging sturen: de kranten maken dan een aankomlieing zetten het evenement in bun dage* Iök^e agenda (zie onderaan op de pa* fma, daar vindt u bijna elke dag een opgaar, benevens de adressen vait ons mad). En dan worden de lezers ge acht op de hoogte te zijn gebracht Dat klinkt heel eenvoudig, maar zo gaat net belaas lang niet altyd. FIJK. als bet he-unir van een ver- etuging dat briefje niet schrijft (Redactie, Lange Kerkstraat 82) of dat telefoontje niet pleegt (64151), ja dan bestaat de kans dat wy (we «preken nu maar voor onszelf) niet weten dat die en die vereniging die avond ver gadert. En dun is <le krant niet aan wezig en ilait verschijnt er geen ver- '1*8 En dan kan liet de volgende dag gebeuren dat mensen opbellen of schrij ven en vragen: Waarom plaatst u geen artikel over onze vereniging? Jaja, zo gebeurt het! Dezer dagen was er zon vergadering, waarvan we niets wisten en -waar onze redactie dan ook niet w as. Prompt kwamen er klachten, maar de krant i« niet alwetend. Dankzij een relatie kregen we nog een verslag, maar het was toen al een dag te laat. Dan gaat de actualiteit zoek. Jammer, le. meer omdat het hier een evenement op het eigen, proaesianl«-ehrislehjke erf, betrof. Misschien had het ene bestuur gedacht dat het andere bestuur de pers zou uitnodigen? KERKBLADEN lezen is interessant, we stelden dat ai eerder. In een artikel van ds. W. A. Krijger in de volgende slotzinnen: ..Schiedam heeft in 1963 zeker niet minder werkgelegen heid gekregen. Dan moeten we con cluderen dat Schiedam als woonplaats voor veien minder aantrekkelijk is. Dat geldt vooral voor hrn, die een eigen huis wensen te kopen. den doen dat huiten Schiedam. Ze doen dat met zozeer, omdat ze in Schiedam niet willen blijven wonen, maar om dat ze elders heter terecht kunnen. Helaas kunnen wij hierin niets veran deren. De fout moeten we zoeken bij de woningpolitiek van de gemeente. Er zijn nil de <'orl°g Ie vrije woningen gebouwd. Daarom gaat een bepaalde groep van onze gemeen te weg. Elders kunnen ze vinden ivdt Schiedam niet biedt". f Koninklijk Besluit is aan J F W ps'icr, op zijn verzoek, met ingang van 'Uguslus 19P4 eervol ontslag verleend uit jjn ambt van notaris ter standplaats de itmeente Schiedam. L^er gelegenheid van het 40-jarig bestaan Koningin Wilhe-lminaschool, Zalmstraat .Schiedam, wordt donderdag 12 maart ln bH. Irenp aar, de Nieuwe Haven een ueenkomse gehouden. Aanvang 20 uur. ^fEDAAR dan bet besluit van een overzicht van de kerkelijke stand, waarui blijkt dat vele leden vertrokken in het jaar 1963. In totaal is het ledental der Geref. Kerk achteruit gegaen niet 49 van 4743 tot 4694. Dat is relatief gezien wel niet veel, maar in een (enigs zins) groeiende stad toch wel be denkelijk. De cijfers dergenen, die naar elders vertrokken zijn opval lend boog. En cr kwam van buit»* weinig compensatie Vandaar dat ds. Krijger dit verschijnsel signit- leert. En we kunnen het niet hem betreuren en slechts hopen dat de volgende jaren hetere cijfers te zien zullen geven. lornelis Jacobsz De Schiedamse bur gemeesters Amhoms Muys WiUemssen en Eiandt Adrijaenssen woonden het op maken van dit merkwaardige testament op 1 februari 1554 m het huis aan de Nieuwstraai bij Notaris was Alart Jacoasseti van der Wi ïelle-n Cijferaars zouden jaren nodig hebben om precies te kunnen uitvorsen wat er aan kazutaal is toegevoegd aan de som van /SCO voor het huis en de som van /6 0C3 voor het verwerven van rente Het Oudemanhuis Lange Kerkstraat (SO') zal in het begm de steun hebben gehad van de machtige familie Fabri In en om 1575 waren twee leden van deze familie Cornells Jacobsz Fabri en Arend Dankertsz Smalevelt de burgemeesters van Schie dam. Zij trokken de aandacht door hun ijveren om het spelen, het druiken en andere uitspattingen van die dagen te gen te gaan. Mr. Se'vaes lag toen be graven onder de grafzerk m het hoog koor van de Groote Kerk en op de zerk stond gebeiteld „Fondateur van het Oudemanhuis". EEN eeuw later gaat het al moeilij ker. Toen konden kennelijk de fa milieleden van Fabri en de Schiedam se zeelui al met meer gratis in het huis aan de Lange Kerkstraat terecht Door onbekende oorzaak werd het gebouw- een Proveniershuis waar de gasten te gen vergoedrng onderdak kregen. Het tehuis handhaafde zich met eigen mid delen nog een kleine eeuw en in 1810 werd Gernt Biok als de laatste com mensaal ingeschreven. De financiële positie werd in 1811 wan kel. Dit staat vermeld in het rapport dat aan de gemeenteraad op 4 december 1894 werd aangeboden toen de erfgena men zich roerden. De financiële positie van het tehuis werd wankel toen de be lasting in 1811 toesloeg. Het tehuis had twee eeuwen lang vrijdom van belasting gehad. Daarnaast echter werd door de tiercering het kapiiaal van het huis tot op een derde van de waarde van de staatsbrieven teruggebracht. Men zon op middelen om de zestien commensa len tot aan hun dood in het huis te kun nen houden. De regenten en de ge meente verleenden daarna subsidies. Het huis werd verkocht „na het afster ven van den laatsten commensaal tn de jaren 1840", Het huis leverae ƒ2175 op, een pakiiutsje bracht 330 op De schul den werden voldaan en de regenten hiel den ten slotte ƒ36 000 in aandelen over dat was op 7 juni 1835 57 600 m aan delen geworden en het geld was op 1 ja nuari 1393 naar ƒ240 500 gegroeid Het kapitaal werd beheerd in het „Oudemanhuisfonds" en de regenten van dit fonds benepen zich op het testament van Fabri waarbij ze be reid waren bloedverwanten van de erflater te doen opnemen m het St. Jacobsgasthuis als dat nodig was maar ze wilden geen geldelijke ondersteu ning, en ook geen geld uit keren. HET GEVECHT ging overmtnderd voort en op 22 augustus 1904 he ten de regenten-administrateuren van het fonds een „Open Brief" verschij nen. Hierin wordt ook de brief van zeven mogelijke erfgenamen geciteerd Deze zeven vroegen Gedeputceide Sta ten van Zuid-Holland om uitkering van rente en kapitaal. Zij zeiden het onjuist gevonden te hebben dat het Oudeman- ven Fabri met een waarde van elf millioen gulden (in 18S8) zou in bezit van de gemeente zijn gekomen. Gedeputeerden antwoordden dat met uit het" onderzoek is gebleken dat geld of eigendommen aan de stichting zou zijn onttrokken. Daarom besluiten de ad ministrateuren G. A. J. Beukers. K. J. van Erpecum. J. M. van der Schalk dat de familieleden recht hebben op ver pleging in het St. Jacobsgasthuis, dat «•-en ieder inzage kan krijgen m het archief van het Fabnfonds maar dat het ons onmogelijk is om te handelen in strijd met alle wetten en met uit spraken van de genoemde autoriteiten". DE gemeenteraad bleef betrokken bij het duel om de erfenis Die gemeen teraad had m 1828 de Haagse erfgena men Hartoog (twee broers en een zus ter) al verteld dat het kapitaal gering was geworden en dat de toenmalige ge meenteraad zelfs subsidie verleende aan het Oudemanhuis. Het raadslid I. Hoo- gendam (Ned Herv.) stelde m 1895 voor „aan de agitatie een eind te maken". Hij wilde de helft van het Fonds dat toen 254.000 bedroeg uitkeren aan de behoeftige bloedverwanten en „de rest bij het kapitaal" te voegen. Het raads lid Hoogendam kreeg daarna stevige ru zie met wethouder Visser. Deze wRde het voorstel Hoogendam niet in behan deling nemen omdat zestien erfgenamen een procedure tegen de gemeente had den aangespasnen bij de Rechtbznk te Rotterdam, dat noemde de heer Hoo gendam „escamoteren" en de heer Vis ser noemde dat „een vies woord". Al eerder had de heer Hoogendam met sfeun van de raadsleden De Groot en Prins gesteld dat de helft van het Fa- brifonds moest worden uitgekeerd. De burgerij sprak over „De Schiedamse Spaarpot" en de uitgever Jos. P. M. Witlox uit Waalwijk spande zich met een advertentie m om alle erfgenamen op een lijst bijeen te kunnen krijgen Het huisje voor de schamele lieden was m 1597 berekend op acht zielen met daarnaast het personeel. Mocht het kapitaal voorspoedig groeien dan zouden meer personen opgenomen mogen wor den. Die schamele luiden moesten 50 jaar zijn of heel ziekelijk, ze verloren prompt al hun goed. Van hun arbeid moesten ze de helft afstaan aan het huis. In de acnttiende eeuw „kopen commensalen zich m". namelijk in 1701 voor 1025, m 1723 voor ƒ1150, m 1758 voor 900 met het recht op een vrij kamertje, sptjs en drank (deze commensaal overlijdt twaalf jaar later), 1811: 1000 met vrije inwoning, havems- se en gemak. Deze gast overlijdt zes jaar later. In 1893 ontstaat een zaak-Bosselaar, een erfgenaam die zich voor geldelijke ondersteuning tot de minister van bin nenlandse zaken wendt OOK in de twintigste eeuw werden autoriteiten en instanties nog her haaldelijk betrokken bij deze erfenis kwestie. Vanaf de publieke tribune werd het de gemeenteraad en uiteraard spe ciaal B. en W. dikwijls moeilijk ge maakt maar ten slotte verstomde het rumoer en lijkt het er op of het fa- belachtigeC) vermogen van de Fabn's naar de Schiedamse legenden zal wor den verwezen. In de protestbrief van W. Bosseiaar uit 1899 wordt zelfs verwezen naar meer testamenten. Het geslacht Fabry zou zijn naam te danken hebben aan de Paus die de naam Smit ji Fabry wij zigde toen Arend Jacobszaon geestelijke werd. Zijn twee zusters en twee broers noemden zich haarna ook Fabry. Dit vijftal had als ouders Jacob Adri- aanszoon Smit en Agie Hendriks. De geestelijke stierf in 1517 en hij zou vol gens het rekwest in de Groote Kerk een altaar van St. Christolfel hebben opgericht waarvan de erflaters ten eeuwige dage de vruchten moesten ge meten Het document wijst ook op tes tamenten voor het Heilige Geesthuis ën het latere Weeshuis der Hervormden. Een deel der rente zou aan de afstam melingen moeten worden afgedragen. De heer Willem Jan Aerls het lande rijen m De Lier na. (Van onze medewerker) HET GAAT goed met het Schiedamse volleybaL De vreugde is groot by de teams van de chr. gymnastiekvereni ging Juliana" waar het verrassende herstel van Dames I zich de afgelopen week heeft doorgezet. Maandagavond gingen zij op bezoek bij het sterke D.O.P. dat de tweede plaats bezet. De Als U nu eens iets moois wilt zien ...iets wat niet zo vaak bij elkaar gebracht wordt... een grote show van vitrage en over gordijnen... kom dan eens kijken naar onze etalage en op de afde ling woninginrichting, waar vanaf morgen honderden soorten gor dijnen uit diverse landen te zien zijn. Maar dat niet alleen! Dit is de eerste van de tientallen aanbiedingen, die deze Gor dijnen Parade zal opleveren... Een feest voor het oog... een be sparing in Uw portemonnaie. Morgen brengen wij overgor- dijnstof in een speciaal ont worpen dessin. Kunst-film- druk overgordijnstof in een bijzondere mooie kleurstelling. Een stof, die normaal niet te koop is onder de zes gulden, koopt U morgen als Parade-aan bieding per meter voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Kunst- filmdrukovergordijnstof, in vier verschillende kleuren, 120 cm breed, per meter Géén tel. af schrift, best. Juliana-daines hebben zich door de re putatie van hun tegenstandsters niet laten intimideren en het daardoor een interessante, gelftbopgaande str^d ge worden. Ook technisch gezien stond de wedstrijd op behoorlijk niveau. De eerste set wrlde het nog met direct vlotten aan de Jukana-zijde waardoor de Rotterdamse meisjes deze set op hun naam konden brengen nret 1512. Toenr begon Juliana fel van zich af te slaan. DOJ? werd volledig in de verdedi ging gedrongen en mede door het bijzonder harde serveren van enkele Schiedamsen kwam deze set met liefst 159 op naam van Juliana. In de derde set kwam tot uiting dat dc2e set veel van hen had. gevergd. D O P. kwam terug en de rollen werden weer omge draaid. Zij wormen deze set met 153. Ze nuwachtig begonnen beide ploegen aan de laatste set, welke de beslissing moest bren gen Wonder boven wonder wag het Juliana dat de kracht op kon brengen in die vierde set weer het initiatief te nemen. Weer wa ren het vooral de services die de DOP.- dames voor onoplosbare problemerf stelden. Het werd uiteindelijk 357 voor Juliana waardoor de eindstand dus 2—2 werd Ook afgelopen zaterdag zijn zij weer uit stekend voor de dag gekomen. Het Rotter damse Hermandad, dat fanatiek vocht om de laatste kans op degradatie te ontlopen, heeft m een geenszins mooie maar wel bij zonder spannende wedstrijd, zijn meerdere moeten erkennen in. Juliana. De eerste twee sets waren met ruim verschil voor de Ju li an a-dames en. er leek geen vuiltje aan de lucht. Ook de derde set leek aanvankelijk voor Juliana en zij kwamen dan ook met 14—» voor te staan. Toen gebeurde het. Plotseling lukte er niets meer Zonder dat Jubana tot scoren kon komen knabbelde Hermandad punt voor punt van die voor sprong af en wonnen deze set zelfs met 15—14 Juliana was aangeslagen Slechts moei zaam bleven zij overeind hoewel de Rot terdams err langzaam maar zeker een kleine voorsprong opbouwden. Bij de stand 13 leek de kans op een. overwinning verkeken. Volkomen onverwacht kwamen de Juliana dames toch weer terug en na enkele onge looflijk spannende minuten wormen zij met 1513. De uitslag dus 31 voor Juliana. Door deze resultaten is kans hun plaats in de tweede klasse te behouden aanzienlijk gestegen De twee laatste plaatsen worden nu ingenomer? door andere ploegen. Heren 2 is weer een stapje dichter by de promotie gekomen. Zij wonnen met 31 van D.OS maar een mooie wedstrijd is het beslist niet geworden. Juliana speelde ver beneden zijn normale vorm. De slechte, wiselvallige ar bitrage haalde beide ploegen \rolkomen uit hun spel Kntlek op de spelers zou daarom met he lemaal gerechtvaardigd zijn De setstanden waren: 15—4, 4—15, 152, 16—14. Dames 2 bracht het eveneens tot een overwinning Met 31 werd D OH. 2 verslagen. Ook deze Juliana-ploeg stak met m haar beste vorm. De setstanden waren: 1510, 915, 1614, 151 Dames 2 kon niet tot winst komen tegen AMVJ/Smash 3 en verloor met 30. Servaes, liet het gehele Frankenland (Schiedam-West) na maar dat zou door de gemeente zijn ingepalmd. „Waar zijn al die duizenden gebleven", is de vraag die W. Bosseiaar stelt. Hij noemt dan nog en passant op dat de Hoogvlietschekade en het Lokkers- huis, Old Eng'and met polder ook tot het bezit behoren om te verzoeken dat archieven van rijk. gemeente, Schie dams uceshuis, van Oudemanhuis „ge opend zullen worden" en wederom ga ven de autoriteiten ten antwoord dat er Job Adnaanszoon Fabry, neef van mr, geen onrecht, maar recht ivas gedaan. De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben eveneens in de afgelopen week geen enkel goed resultaat behaald. Dames 2 ontving leidster AMVJ en. werd verdiend met 3—0 geklopt (8—15, 3—13 en 10—15). Ook Dames 3 kreeg een fiederla. to slik ken 3—0 uit tegen AMVJ 2. Heren 3 zag de kampioenskansen geredu ceerd door een achterstand van 3 punten op leider Lekkerkerk. In dit met spanning te gemoet geziene treffen bleek Lekkerkerk beslist sterker, vooral aanvallend. Met 31 verloren de Schiedammers (1513, 3—15, 15—1 en 153). Ook Heren 4 moest een veer laten. 22 legen Hoogvliet Dit team deelt nu de tweede plaats met Hoogvliet. Eveneens leden een nederlaag meisjes 4 en 5 en jongens C, zodat de afgelopen week voor SVC helaas geen bijster plezierige is geweest Met nog ca 4 wedstrijden per team te spelen gaan de Schiedammers met verdubbelde vechtlust door om te trachten toch in de bovenste regionen te eindigen, wat voor het merendeel van de (earns we] vervracht kan worden TLTET ingang van September wil de ge- '1 meenteiyke kunstoommissie voor m jeugd een cultureel jeogdpaspoort instel len, Op 12 maart zal de Rotterdamse ge meenteraad hierover beslissen. Het pas poort, dat in andere steden reeds eerder ingang heeft gevonden, geldt voor zestien tot tweeëntvrintigjarigen. De kosten zjitt slechts 1,30. De bedoeling is dat er voer de houders reducties van vijftig procent komen op vele culturele evenementen in de stad. De toegang tot alle gemeente lijke musea en tot de daar te houden ten toonstellingen zal geheel gratis zjjn. Bo vendien krijgen de houders een gratia abonnement op de kunstagenda. In me morie van antwoord op de begroting voor 19S4 hebben B. en W. het cultureel jeugd- paspoort reeds aangekondigd. Doel is de jeugd de stap naar kunst en kunstenaar gemakkelijker te maken. De commissie verwacht met de prijs van ƒ1,50 rond te kunnen komen IN een feestelijke samenkomst in de zaal aan de Fuikstraat is het 25-jarige be staan van de Rotterdamse Chr. Lichtbeel- dendienst „De Zaaier" gevierd. De zaal was zo vol dat de laatkamers moesten staan. Voor deze bijzondere avond was als spreker (zonder „lichtbeelden") uit genodigd de heer J. C. Kop, evangelist t» SHedrecht. In zijn toespraak stelde hij het werk van de Uchtbeeldendienst tegen de achtergrond van het verhaal van de vijgeboom die geen vrucht wil dragen, alle zorgen van de tuinman ten spijt. Is een juiste karakteristiek van dit werk en ter bemoediging wellicht van hen die er zoveel jaren in bezig geweest zijn had de heer Kop zjjn toespraak opschrift meegegeven de woorden uit de gelijkenis: „Laat hem ook dit jaar nog". Met grote aandacht hebben de vele aanwezigen daarna de verrichtingen van de jeugd- zanggroep uit Sliedrecht gevolgd. Hoe zeer de trouwe bezoekers van de samen komsten dit feest op prjjs stelden bleek wel uit de spontane feestgedichten die werden voorgedragen o.a. door een 88- jarig vrouwtje. Een van de leiders van bet werk heeft ten slotte 25 jaar Ucht beeldendienst in vogelvlucht verhaald. Wat daarby niet onvermeld kon blijven was het nijpend gebrek aan medewerkers zonder wie dit werk onmogelijk voortgang kan vinden. Wie daarvoor enkele uren wekelijks kan vrijmaken kan zich aan melden bij de heer L. de Goede, san zjjn woonhuis Zamenhofstraat 13, (tel 124005). E'EN klap In het gezicht van een ambte- •Lj naar van de dienst voor sociale zaken m Rotterdam kwam de 29-jarige loswerk- man B, W. van U. maandagmorgen bjj de politierechter op drie weken gevange nisstraf te staan. De officier had vier we ken geëist. De ambtenaar voor maat schappelijk werk was op 20 december bij Van U. aan de deur geweest en vroeg, in verband met een uitkering om een ver klaring van B. en W. De loswerkman kon deze verklaring niet tonen, werd boos en verkocht de ambtenaar een harde stomp in het gelaat. De man kon als gevolg van die klap een week niet werken. De verdachte, die enkele malen voor mis handeling en wederspannigheld ls ver oordeeld, zei, dat hij in drift had gehan deld. GEMEENTELIJKE MIDDELBARE HANDELS AVONDSCHOOL MET 3- EN -5-JARIGE CURSUS TE SCHIEDAM Gevraagd voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een voor 6 lesuren per week. Vereist: Akte Nederlands M.O. A. en Q. Bezoldiging van 209.- tot 329.- per maand, al- hankelijk van het aantal dienstjaren. Brieven aan de Directeur de school D. K. van der Kooy, Burgemeester Knappertlaan 179, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1