Ook Commandeur Matthijs Quast vond het „El Doradoniet AGENDA Bi Schoonheid fit. Jacobs niet altijd gezien Parkeerperikelen bij ziekenhuis Schiedammer ontdekte Bonin eilanden Onbekend, maar groots verhaal ÖTH Pleintje niet voor bezoekers ingericht Bromfietsdief aangehouden Botsing tussen auto en brommer EEN GRATIS 0GENTEST VERKEERS VEILIGHEID DE VISBANK van de>c Meest WACHT OP MEER RUIMTE Burgerlijke stand Koninklijk brons voor jubilaris Vrouw betrapt bij stelen van vlees FtlPiffff U BENT VAN HARTE WELKOM J9« I dE rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 4 MAART 1964 OUDSHOORN MEENT22-34TEL116440 (Van een onzer verslaggevers) OUDE SCHEEPSJOURNALEN bevatten avonturen uit het ver leden en in die papieren sluimert ook het onbekende maar grootse verhaal van de Schiedammer Mathijs Hendriksz Quast, die in 1639 op zoek ging naar de legendarische „El Dorado". Na de ontdekkingen van Amerika, na de fabelachtige vondsten van Her nando Cortez (1519 n Mexico) en Francisco Pizarro (1532 in Peru) geraakte Spanje, maar daarna ook overig Europa, in de roes van de goudkoorts. Het voorbeeld van die enkele doldrieste conquista dores werkte aanstekelijk. Expansie ••en dagelijks Ballast Bonin eilanden Epos "*-s. /-Mr* J-rt.- n Declamatie scholieren in Gem. Museum ""TiC /Tij' p I **>~y - ,Vt ,- BRILLEN SPECIALIST Damclub wint van Maeslandtsluvs Aggredior behaalde overwinning (Van een onzer redacteuren) <f\VER parkeerproblemen bij het Gemeenteziekenhuis van Schiedam schreef een lezer ons het volgende: Antwoord XJET wederhoor toepassende hebben we ons tot de com missaris van politie gewend, waarna het volgende kan worden gezegd: OVERSCH DORPSSTRAAT 1? Tfw.4122a Als een wervelwind was het be licht over Europa gejaagd dat enke le honderden avonturiers wercldrij ken vol goud, zilver en edelstenen hadden gevonden. De grote kunste naar Albrecht Dörer kwam naar het hol om daarna te verklaren dat de Azteekse kunstvoorwerpen, die Cortez tan Karei V had gezonden, inderdaad van onschatbare waarde waren. Ook in Nederland was het bloed gaan koken. Spanje en Portugal echter wa ren de maritieme machten die belagers op afstanden konden houden. Wat zou den de kooplieden van Holland moeten doen om een greep in de goudschat te mogen doen? Die kans kwam toen bleek dat de Spanjolen de grootste schat niet Konden vindon. Die schat was te vin den in ..El Dorado'" (het Goudland). LikksOaardend vertelde de ene avontu rier aan de andere dat daar. achter de horizon, het immens rijke goudlana was. Duizenden inlanders werden ge marteld en gedood om het geheim van Eldorado te vertellen. Een avon turier als Orellana ontdekte wèl de Amazone op zijn tocht naar Dorado, maar meer dan maandenlang lijden in de rimboe bij de Andes ondervond hij niet. Het succes van Piet Hein (1625), die fie Zilvervloot nam, -stimuleerde de Ne derlanders. Het was de Verenigde Oost- ir.fluche Compagnie die 325 jaar geie. den zijn slag wilde slaan. Het rustte een eskader uit van twee Guitschepen, de ..Engel" en de „Gracht" en het be roemde de bekwaamste Commandeur van de Indische vloot tot ontdekker van het goudland. Ole bekwame krijgsman was Matthijs Qsist, die gedurende een half jaar met lijn schepen door de Stille Oceaan zou rwxlken op zoek naar een hersenschim. Hij werd de ontdekker van de Bonta- eilanden, die bij naar zijn schepen „En gel" en „Gracht" noemde. De naam van de Schiedammer Quast behoort naast de namen van bekende fi gures als Cortez, Pizarro en voor ons land Van Riebeeck. Van Dïemen, Tas man te staan, maar heel merkwaar dig ls Quast in het vergeetboek ge raakt. Zijn naam ontbreekt in de geringe literatuur over Schiedam. Tóch zijn het geboortebewijs en bet testament van deze avonturier uit de Schiedamse archieven te diepen. Quast zeilde op 2 juni 1639 vanuit Batavia langs de Philippijnen. Hij had van de VQC een haart meegekregen, tezamen met wat spionagemateriaal. ontfutseld aan de Spanjaarden, en mét die on nauwkeurige kaart vol grijze vlakken imfc Quast een volslagen onbekend ge bied in. Hij wist waar het vasteland va" China was, waar Japan was. maar zijn zwalken bracht hem ten slotte tussen de Aieoeten en Hawaii, waarna hij huis- '•'aarts moest gaan omdat te veel man- schappen krepeerden. Omstreeks 1600 begon de expansie van de Hollanders. In de zestiende eeuw hadden Arabieren en Portugezen het legendarische goudland in de buurt 1 van Malakka. gesitueerd. Alles was er Van goud tot de halsbanden van de honden toe. Paleizen hadden gouden trappen. Op Sumatra wees men de Portugees Pacheco naar het zuiden, hij keerde nimmer weer. Meer expedities werden uitgerust om het eiland te zoeken waar het strand uit goudkorrels bestond. Galvanos schreef in 1563 dat drie Por tugese zeelui tijdens een storm bij het 'Hand zijn geweest. Ook daarna komt een Portugees schip op dat eiland. De spanjool Galli gaat in 1585 in opdracht haar het eiland zoeken. Inmiddels had- ben de mededelingen van de zeelieden tot ?evolg dat de eilanden als Rica de Oro cn Rica de Plata op de kaarten bij de breedtecirkels 29 a en 31° werden ver meld. Men bleef zoeken naar de goud- en zilvereilanden en in 1607 besluit de Raad van Indië te Madrid de tocht te doen bhdernernen om 's lands schatkist te versterken. Hoe men er heen moest, was niet duidelijk, de schepen dienden vanuit Acapulco (Meico) te gaan of vanuit de Philippijnen. De Spaanse on derkoning van de Philippijnen won de prestigeslag. Inmiddels dacht men dat de eilanden toch wat dichter bij Japan zouden liggen en daarom toog Viezaino er heen met een geheime opdracht. Hij was zo dom om bij de Sjoegoen van rnppon te vertellen dat de Hollanders zeerovers zijn. Die Hollanders, ook niet "hs, grepen in. William Adams vroeg ®e Spanjaard genoegdoening. Het ge- deun van Viezaino lekte uit en een dit Mexico komende Hollander. Vin- ,,en' Romeijn. versterkte het verhaal. koopman Willem Verstegen zond een memorandum naar de Gouverneur-ue- P.drddl, Anthonie van Diemen. jnmarideur Quast werd verkozen het xapitaal te vinden. Eerst ging Quast Dagblad „De Rotterdammer", Schie- dsmse redactie, Lange Kerkstraat 82, 64154, b.g.g. 115588 (toest. 51, na 18 dar 195885) alleen voor redactie- •Mgelegenheders. Agentschap H. J. Troost: Aleida- Z-raat 23, tel. 65451 (alleen voor klach ten, advertenties en abonnementen "•{•f.'tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Mitie 64666; alarm brandweer 69123; '■arm GG en GD 69290. bted. Museum: óchilderijen en aqua rellen van Frieda Hunziker; aquarellen pastels van Arend Roosenschoon, Apotheek: Nieuwland, dr. Wibaut- SlMn 5. nog met vakantie naar Schiedam U637), zodat zijn verblufte famlie wel tegen hem zal hebben opgekeken. In het begin van 1639 gaven de Heren AVII de Indische regering opdracht de goud- en zilvereilanden te ontdek ken. Quast kreeg het commando over twee snelle fluitschepen met geringe diep gang. Er werden voedsel voor een jaar en ruilwaren aan boord gebracht levens ontving Quast monsters van goud, zilver, koper, tin. ijzer en spi- auter. Op 2 juni, 's morgens om 9 uur, begon de grote tocht. Op 24 novem ber kwamen de schepen bij het fort Zeelandia op Formosa en met een vloot trok Quast naar Batavia, waar hij op Nieuwjaarsdag 1649 arriveert Quast deelt gouverneur Van Diemen mee dat er geen goud- en zilvereilanden zijn, maar de Heren XVII in Amster dam weten heter. Er moet een tweede expeditie worden uitgerust en Van Die men geeft gevolg aan dit bevel. In 1843 vertrekken twee schepen voor een vergeefse reis en later zond Van Die men de ondercommandant van Quast, de zeeman Abel Tasman, naar het zui den. Het leverde de bekende ontdekkin gen van Tasman op. Tot ver in de negentiende eeuw zocht men nog naar de eilanden, ze werden zelfs vermeld op de Andrees Atlas van 1922. Optimistisch begon de grote tocht van Quast. Aan iedereen was geheim houding opgelegd en bij het vinden van goud zou men moeten doen alsof ijzer en koper veel belangrijker waren. Voor het gemak had men het schip van Abel Jansen Tasman, de „Gracht", te weinig stenen ballast gegeven, omdat het goud zwaar genoeg zou zijn. Dat bracht de twee schepen al spoedig el lende. Tasman zei tijdens een vergade ring van de Raad aan Quast dat hij te weinig timmerhout, brandhout, drinkwa ter en ballast had en Quast zag dal zijn eigen „Engel" ook gebrek aan hout cn water had. Kans op strijd met een Spaanse of Portugeese vloot was niet denkbeeldig en daarom loofde de scheepsraad. 15 ca- rolusguldens 90) uit voor het" zien. van een schip en 6 carolusguldens voor het zien van een onbekend eiland of klip. Al spoedig moest de „Engel" wat bal last lenen aan de „Gracht". Muske tiers werden op 9 juni aan land gezet op Poeloe Laor om water te zoeken. Er werden tevens hout en stenen in gezameld..., Al spoedig kreeg het scheepsvolk gebrek. Tasman wilde enige tijd op een eiland blijven, maar Quast gaf het bevel door te varen. Een schildwacht werd bij het water vat gezet en 's morgens dronken de zeelui op de nuchtere maag „drie mutsjens arack" (da: is 150 cL pit tige brandewijn uit rijst) „ter preser- vatie tegen zieckten".... Het eten was. bremzout. de hete zon „scheen recht op de kop" en naast de bonen, erwten en rijst was er slechts tweemaal per week zout vlees en spek. Het schip van Tasman had voortdurend averij. Eind juni lagen de scheepskooien al vol zieken. Op 1 juli kwamen de schepen bij de Bauyaneilanden aan. Er woonde een Spaanse geestelijke „uut een clooster van dat Eylant, genaamd Francisco de Bocquilles". Deze geestelijke kwam naar de „Engel'', maar Tasman wilde de man kwijt. De padre dacht te doen te hebben met twee schepen, die van „Merico (Mexico) naar Manilha" zeilden. Hij verwachtte deze schepen. De Hollanders deelden op gezag van Quast mee dat ze Engelsen waren, die naar Macao wilden en toen daarna nog een prauw met inlanders verscheen, vertrokken de Hollanders snel. In het Resolutieboek van Quast zijn verslagen opgenomen van de ver gaderingen die de scheepsraad Quast, Tasman, Albertss, Steen, Candt, Mijnc- kens en Schillemans regelmatig hiel den. Mijlen zeilen de schepen rond het hun onbekende Lucon en de wind blaast stevig zodat de raad op 2 juli besluit „in sulcken gevalle aen yëder man des daechs een flapkanne acht mutsgeos arack te geven". Op 2 juli ontdekte Quast de Bonin eilanden. Hij gaf de eilandjes namen als „Hoge Meeuwen Eiland". „Grachtseiland", cn „Engels eiland". Volgens Quast was men op 24 juli op de gewenste breedte aangekomen. Goud noch land werd gevonden en de raad kwam weer bijeen. Wanhopig kruiste men heen en weer, men zeil de langs Japan, dreef af in zuidelijke richting en trachtte naar het oosten te varen. Het goede beleid van Quast bracht de gehavende schepen tenslotte op 3 sep tember op 200 mijlen van Japan. Heen en weer kruisend zocht men Rica de Oro. Wie 's nachts op wacht sliep, kreeg vijftig slagen op het met een natge maakte onderbroek bedekt 2itviak, ge beurde het weer dan werden honderd slagen uitgedeeld en de derde maal volgde de doodstraf. Nogmaals gingen de schepen op onderzoek, naar het noorden en 300 mijlen westelijker. De slijtageslag werd schip en mens te veel. In het Journaal wordt sober in enkele dagelijkse regels vermeld: „deden onsen cours oost ten xnyen, dit etmaal 16 mijl geseijlt, ver namen cabbellng van water, transporteerden onse bestecken in de blinde caert- giens, ditmaal 34 mijl etmael, heden (2 aug.) is overleden Claes Juriaen- sen van Enckhuijsen. Na dit eerste slachtoffer werden wekelijks enkele schepelingen in zeildoeken genaaid en overboord gezet. De dienst werd steeds zwaarder. Enige ontspanning brengt een vangst op 19 augustus „van een monsterlijcke vis". Het dier wordt ge tekend in het journaal en later blijkt dat de „Engel" een grote maanvis had gevangen. De slechte gezondheid van de schepe lingen dwingt Quast het zoeken te sta- kén. De scheepsraad besluit op J5 ok tober om 200 mijlr naar het westen te zeilen. Hagelbuien zwiepten daarna door het want en met man en macht moes ten de reeds gekraakte schepen door een verzwakte bemanning lens worden gepompt. Op 25 oktober was op elk schip een dodental van elf genoteerd, er waren 20 en 18 zieken en er werkten 14 en 16 man. Siberië was niet te bereiken besliste de scheepsraad en daarom werd zuid west gekoerst. De tegenstroom hield de schepen uit de koers en na veel ellende kwam eerst op 2 november, 's mor gens om drie uur, land in zicht. De schepen zeilden langs Yokohama, maar men waagde zich in de desolatie toe. stand niet te dichtbij. Nogmaals moest Quast de rantsoenen verlagen en tenslot te konden de schepen op de avond van de 24e november voor Zeelandia-Formo- sa voor anker gaan. De V.O.C. had geen materieel gewin aan deze tocht, maar de kaarten van Quast hebben de geo grafische kennis omtrent de Stille Oce aan heel wat uitgebreid. Veertig pro cent van de bemanning keerde niet te rug, van de „Gracht" verdwenen 37 en van de „Engel" 21 overledenen in de golven. Het Joumael van Quast s bewaard ge bleven, het is nu in het Rijksarchief te vinden. Nuchter wordt in dit ver slag van niets ophef gemaakt. „Sa gen. veel puystebijters vliegen" staat er naast het dagelijks terugkerende verhaal van veel of weinig wind. van veel regen of hagel of kurkdroogte, van drijvende bomein en van enkele vissen, het „volck begon in te val len", de chirurgijn stierf, „Duysenden troepen van vogelen worden gezien „andermael om de west naar vreem de landen" wordt vermeld en weer kiezen de schepen een nieuwe koers. Dit journaal laat raden naar het epos van Quast met „sulck een barde tra- vad dat nauwelijks vermits de sleeken de seylen in te «rijgen waren". Terwijl het anker viel bij Wanckan op 24 no vember ett de landgenoten de uitgeteer de overlevenden naar ,,'t Gasteel Godt Loff" brachten, stierf in het zicht van de redding de soldaat Andries Jansen van Doveren. Rica de Oro (Goudland) is nimmer gevonden ook al verhoogde Quast de premies „omme het scheepsvolck tot naerstigh uutzien". Naast de tien gul dens voegde hij er nog een „eerlijke vereeringe" aan toe. Het Resolutieboek vermeldt simpel dat „de Gracht sijn masten niet langer houden kan. dat de Engel sijn boeck spriet aen stukken end» de schepen geheel open sijn". „Vermits in vier maenden geen verversehinge ge- (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse politie heeft de 25- jarige bijrijder A. v. E, uit Schiedam aangehouden, die bekend heeft in Vlaar- dingen zes bromfietsen te hebben ge stolen. Op 26 mei 1963 stal hij een Typhoon- brommer uit een kelder in de Prof. Rutgersstraat, op 1 juli een HMW- brommer uit een kelder aan de Korte Hoogstraat, op 21 juli een Berini voor een woning aan de Spoorsingel, op 13 december een Batavus aan de Maas- sluisedijk en uit een rijwielstalling aan de Groen van Prinstererstraat stal hij op 22 januari 1964 eveneens een Berini. Ten slotte nam hij op 31 januari op de Kortedijk een JAWA-bromfiets weg. Een deel van de gestolen bromfiet sen. kon worden achterhaald. (Van een onzer verslaggevers) Op de kruising Vondellaan—Burge meester Knappertlaan te Schiedam werd dinsdagmiddag de bromfietser A. B. (43) door de vrachtwagen van C. v. H. (24) gesneden. B. bleek na de aanrijding nogal dui zelig te zijn. Hij werd naar de Dr. No- letstichting vervoerd. Zijn brommer werd ingedeukt. In het kader van de Schiedamse Ge meenschap werd dinsdag in de aula van het Gem. Museum te Schiedam een declamatie-wedstrijd gehouden voor leerlingen van het voortgezet onderwijs afdeling junioren. Schrijver Gabriël Smit, een van «e juryleden, reikte de prijzen uit. In de u.i.o.-groep werd winnaar Theo van Es, in de groep middelbaar onderwijs Willy de Ruiter en in de groep Nijver heidsonderwijs Kees Schaap. W. A. v. W. liet .gisteren enkele ogenblikken zijn zwarte diplomatentas voor het loket op het station in Schie dam staan. Toen hij zijn verzuim bemerkte, was het te laat Een ander had zich al over zijn tas ontfermd. De heer M. D. vermist het reser vewiel met band van zijn auto, waar mee hij zowel in Schiedam als in Rot terdam gereden heeft. VOORJAARSCOLLECTIE is compleet keizerstraat rfvW1-/. Bij gelegenheid van ons tweede lustrum willen wij graag onze stadgenoten iets bijzonders aan bieden. Wü zijn dan ook blij dat wij in staat gesteld zijn om met een daarvoor bestemde apparatuur uw ogen te testen op de bruikbaarheid in het ver keer. Wij kunnen gedurende tien dagen deze test af nemen, dank zij de medewerking van de Stich ting Oog en Bril, die in samenwerking met het Verbond voor Veilig Verkeer reeds jarenlang teststations overal geopend had. hangt voor een groot deel van uw ogen af. Weest verstandig. Laat uw ogen testen. Dat kan (geheel zonder kosten) van 5 maart tot en met 14 maart in Het teststation is geopend van 10—12.30 uur in de ochtend, van 1.30 uur tot 5.30 uur in de middag en 's avonds van 7 tot 10 uur. (Zaterdagavond en zondag gesloten) TVESTHA VENKADE 11 VLAARDINGEN TELEFOON 5391 Deze belangrijke documenten in Schiedams gemeentearchief bewij zen dat Commandeur Mathijs Hendrickz Quast zijn overeen komsten ten gerieve van zijn moe der en andere familieleden met de Schiedamse notaris Van Molswijck sloot. Rechts onder op het afge beelde fragment is de handteke ning van de notaris te zien en links direct onder de overeen komst (in het middende naam van Quast, die naar de geest van die tijd ten dele in Duitse letters te geschreven. Curieus is overi gens dat dergelijke documenten de enige plaatsen zijn waar de naam Quast een plaatsje heeft in Schiedam. nuttigd hebben" acht de Raad het nut tig om huiswaarts te keren staat er nuchter vermeld in november als ieder een de dood reeds in de ogen ziet. De instructie aan Commandeur Quast luidde in aanhef: „De rijekste schat ten door de gantsche werelt gevonden worden die rijck gevende silver, gouat als andere mijnen om de noort bij Japan". De instructie beweert dan wat uit allerlei bron is vernomen en Quast krijgt de raad hoe bij in cie „Zuit-zee" moet komen. De bewinds lieden schreven goed voor wat Quast met het goudeiland moest doen. boe hij moest zorgen dat de vijand op een afstand bleef, en hoe hij de voed selvoorraad diende te beheren. Aan „d'Inwoonderen moet TJ. Ed. vrun- delijck te kennen geven dat ons pro fijt zoeken". Quast diende tevens goed te noteren wat de zeden en gewoon ten van de vreemde volken waren. m Het vijftal van de damclub Schie dam heeft Maeslandtsluys in een uit wedstrijd geslagen met 4—6. De heer Mirck speelde aan bord 1 een sterke partij. Hij kon 2eifs in het middenspel een damslag, die direct winnend zou zijn geweest, over het hoofd zien tegen zijn tegenstander C. L. van Dak. De jeugdige Cees den Boer hield het op remise tegen C. Wijnhorst in een vreemd opgezette partij. Hij kon in de 39e zet een dam met volle winst beha len maar hij verzuimde deze kans waarna hij blij mocht zijn dat zijn te genstander remise aanbood. Het was de heer ,T. Bogerd die een goede partij speelde tegen B. van der Kruk waarbij het evenwicht gehandhaafd bleef. (1—1). Voor M. Veldt lag de winst gereed na een fetle aanval op de met zwart spelende A. Boxhoorn. Hij dwong hem zelfs tot opgeven. Een ander karakter had de match van de Schiedammer B. Quist tegen J. Albias die door een fout in de derde zet achter kwam te staan en die later verzuimde met een slag- zet de stand in evenwicht te brengen waardoor Albias de winst kon grijpen. SCHIEDAM. Geboren: Cornelia A d.v. N J J van Dorp en M L A Laf or t; Robert, z.v. T W van Son en ACL de Jonge; René. z.v. L Torenvliet en A B Nieuwen- huizen; Rudolf A z.v W G Huizirtga en D K Huizinga. Overleden: A M Ham, 78 ^aar» 0 In ons artikel over Fabri vermeldden wij gisteren dat het gemeenteraadslid I. Hoo- gendam, gemeenteraadslid in 1895. Neder lands Hervormd zou zijn. Wij putten deze ge gevens uit de (wetenschappelijke) dissertatie van dr. H. Schmitz, die het boek over Schie dam in de tweede helft van de negentiende eeuw schreef. Zij zoon, de A.R.-voorman B, G. Hoogendam, maakt ons er echter op attent dat er een fout in dit boek staat want de heer T. Hoogendam was lid X'an de Waalse Gemeente en hij was, zoals zijn zoon Anti-Revolutionair. De heer B. G, Hoo gendam herinnert zich dat zijn vader aan het eind van de vorige eeuw veel voor de kwes- tie-Fabri heeft gedaan. 0 Zaterdag 14 maart organiseert de Rege- lingscommissie van de N.W.B. te Schiedam een wandeltocht, waarvan het batig saldo ten goede zal komen aan de actie „Deze sport hal moet er komen.... en. zal er komen". Als herinnering aan de wandeltocht ontvangt iedere deelnemer, die de tocht volbrengt een sportmedaille met draaglint. De organi satoren hebben, afgezien van extra prijzen, alleen als doel het batig saldo zo hoog mogelijk te maken. Aan de groepsherinnering. die evenals de persoonlijke herinnering de bouw van de sporthal symboliseert, is de grootst mogelijke aandacht besteed. Er wordt gewandeld over vier afstanden t.w. 5, 10 en 13 km, waarvoor het inschrijfgeld f 0.95 be draagt, en 18 km. waarvoor de deelnemers J 1,10 moeten betalen. Voor medische ver zorging op de parcoursen zorgt de E.H.B.O., afdeling Schiedam. Voor de sporthal-wand el- tocht kan men zich opge\'en bij J. F. Bak. keren, Rembrandtlaan 15 a, A. C, Meeder, Van Esvëldtstraat 24. A. H. van der Sande, Hoogstraat 21 en P. Zuidgeest, Bilderdijk- straat 27 a, allen te Schiedam> Gezien de te verwachten deelname wordt vóór-inschrijving wel op prijs gesteld. Wie zich tevoren aan meldt, kan ervan verzekerd zijn de medaille op de dag van de wandeltocht in ontvangst te nemen. De start geschiedt bij de Sfc- Thomasschool in de Waranda (achter de Frankelandsekerk). De starttijd is van twee uur tot half drie. Voor veertig jaar trouwe dienst werd de heer H. Evenblij, chauffeur bij Van Melie N.V. in Rotterdam, onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Eer, der directeuren van het bedrijf, de heer G. A. P. van Melie, speldde in de kantine de jubilaris de onderscheiding op de borst. De heer J. P. van Melie overhandigde daarna de gouden medaille van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel, waar na de heer F. Kiesewetter namens het personeelsfonds een enveloppe met inhoud schonk. T7EN KIJKJE op het St. Jacobs' Gast- huis dat duidelijk toont dat stads architect Rutger van Bol'Es de ver keerde kijk op de zaak had toen hij het ontwerp van de Italiaan Giovan ni G-iudici „bewerkte", nu bijna twee eeuwen geleden. De Appelmarkt ver bergt als het ware de schoonheid van dit vroegere bejaardentehuis. Overigens hebben de Schiedammers; niet altijd die schoonheid gezien. Zo'n dertig jaar geleden meende men nog, dat het beter zou zijn als het oude. gebouw zou worden afgebroken, dat zou meer ruimte geven voor de win kelcentra. Het is te danken aan oude Schiedam mers met har.t voor hun stad als C. H. Schwiagermann dat het ge bouw behouden bleef en ill U41 zeifs «en nieuwe, goede bestenuolag kreeg. Nu is het ons bekende nK'.w-um dat zelfs al onvoldoende ruimte blykt te - hebben voor het eigen bezit dat in zestig jaar nijver sparen bijeen is ge- gaard. Overigens hebben de stedebouwers van nu wel oog voor monumentale schoon heid want het St. Jacobs Gasthuis zal over vele jaren, na allerlei saneren de open ruimte rond zich krijgen zo- als Giudici het tegen de zin van r Bol'Es al moet hebben gezien-. Dan zal het gebouw beter tot zijn'recht komen dan nu het geval kan zijn. s Mogelijk dat men dan eindelijk dat ka le binnenplein van het Stedelijk Mu seum ook wat meer sfeer kan gaan geven. (Van een onzer verslaggevers) De 47-jarige mevrouw A. v. R.-v. O. werd dinsdagmorgen in een zelfbedie ningswinkel aan de Floris de Vijfdelaan te Vlaardingen betrapt op diefstal van een schaaltje vlees. De vrouw is door de recherche aan gehouden. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt. Het eerste herenteam van de Vlaardingse volleybalclub Aggredior heeft haar vierde overwinning in successie behaald. Met 31 werd AMVJRLVC 2 verslagen. De eerste set werd als gevolg van een volledig falen van de Vlaardingse aanval door de Rotterdammers gewonnen. In de volgende sets liet Aggredior'" er echter geen twijfel over bestaan trie, de sterkste ploeg was. Tegen de no uitstekend draaiende Aggredioraanval had AMVJ geen verweer. Uitblinker in de Aggrediorgelederen was de uitstekend stnashende D. Ritburg, Setstanden: 10—15. 35—6. 15—3, 15—11. De opstelling van Aggredior was: J. van der Griend, J, de Heide, C. Zevenbergen, C. Soe-" tekouw, D. Ritburg en H. van Baaien. Zaterdagavond speelt Aggredior-I in Schie dam tegen koploper Juliana. Voor het tweede herenteam is de degradatie nu bijna een feit. Ook tegen het eveneens in degradatie ge- vaar verkerende Z.V.C. 2 kon Aggredior het niet bolwerken. Het werd een kansloze 3O nederlaag. De opstelling van heren 2 was: J. - Borsboom. K. Roos, P. van der Weijden, W. de Heide, P. Vletter en G. Heijkoop. Het damesteam speelt vrijdagavond in Den Haag tegen Xijrena en zaterdagavond in de zaai aan de Ciaudius Civiliuslaan te Vlaar- dingen tegen Zandvliet. Aaanvang-20 uur. He ren 2 speelt maandagavond om 23.30 uur tegen Shell in hst B. P. M. Sportpark. In de Schimmelpennmckstraat te Vlaardirtgen reed dinsdag de 15-jarige monteur W, de J. met zijn fiets .door nog onbekende oorzaak tegen een stil staande personenauto. De jongen kwam te vallen en moest met een vermoede lijke hersenschudding naar het Alge- meen Ziekenhuis worden overgebracht. Automobilisten, die woensdagavond 19 februari na het bezoek aan familiele den e.d. in het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam, bij hun op het plein voor het ziekenhuis, al dan niet netjes geparkeerd staande auto's, terugkwamen, waren minder aangenaam verrast, toen zij tot de ontdekking kwamen, dat er tussen hun ruitenwisser op de voorruit een briefje prijkte, waarop zij konden le zen, dat zij uiterlijk de volgende dag op het bureau van politie door betaling van ƒ7,50, strafvervolging konden voor komen, daar zij zich hadden schuldig gemaakt aan art. 32 van het wegen verkeersreglement. Dat de gemeente politie van Schie dam zich door deze daadniet van zijn beste zijde heeft laten zien, zal een ieder duidelijk zijn, daar de be zoekers zich ovër het algemeen toch al moeten haasten om niet te veel van de bezoektijden te moeten mis sen, is het logisch, dat men tracht zijn auto zo dicht mogelijk bij de ingang te plaatsen. Daar echter door het in aanbouw zijnde nieuwe ziekenhuis al le parkeerruimte is verdwenen, zou men genoodzaakt zijn, zijn auto op de open plekken tussen de vele al ge parkeerd staande auto's in een wijde boog om het ziekenhuis te plaatsen. Dat dit vooral ook voor vele oudere mensen, die op bezoek komen, dikwijls hee! bezwaarlijk is. Iaat zich gemak kelijk aanzien. Indien, gezien de feiten, het op onoverkomenlijke bezwaren zou stuiten, het plein zodanig in te richten, dat zonder dat ambulances etc. hier van last zouden ondervinden, een deel van de bezoekers hun auto toch op het plein zouden kunnen parkeren, waarom heeft dan de politie niet op wat elegan ter manier de noodzaak hiervan ter kennis van de betrokken automobilisten gebracht b.v. door het simpele aanbren gen van een waarschuwing direct voor of binnen de ingang van het ziekenhuis, ons inziens zou dit aan de bezoekers, die toch echt niet voor hun plezier en dik wijls onder bepaalde minder prettige omstandigheden het ziekenhuis bezoe ken een betere indruk van het Schie damse politiekoprs hebben gegeven. Te meer nog, daar het voorkwam dat onjuiste tijden met een tijdsver schil van 2 uur vroeger op de formu lieren voorkwamen, zodat nog te be zien staat of deze formulieren hierdoor rechtsgeldig zijn, of heeft Schiedam geen Nederlandse tijd?" W. Smit Het gemeenteziekenhuis in aanbouw wordt gezet vlak voor het oude zieken huis om zo ter eniger tijd het oude ge makkelijker in het nieuwe te doen over gaan. Dat houdt in dat er nu nog slechts een smalle corridor is tussen het oude en nieuwe gebouw. Die corri dor is uiteraard bestemd voor de am- hulanceauto en de dokters die hun auto's wel binnen de afrastering (van heesters) rond het ziekenhuis mogen zetten. Voor de particulieren is een pretti ge oplossing gevonden. Er zijn vier borden met wachtverbod bij de in gang naar het ziekenhuis gezet. Dat betekent dat de auto's wel naar bin nen kunnen rijden, en gebrékkigen of •bejaarden bij de trappen van het zie- henhuis kunnen laten uitstappen maar daarna dienen de auto's het 'beperkte terreiatje te verlaten om te gaan par keren in de zijstraten rond het zie- .kehhuis. Briefschrijver heeft de vier borden of genegeerd of niet gezien. Hij zal heb- ben gedacht dat zijn auto er wel mocht staan omdat er mogelijk auto's van artsen bij het ziekenhuis stonden maar het lijkt toch logisch dat zo'n zieken huis bestemd is voor patiënten en pas in de tweede plaats een functie heeft - voor de bezoekers. Het zou al te mal zijn als de auto's van de GG en GD, van artsen- ed, op een gegeven moment op 100 me ter van het ziekenhuis zouden moeten blijven staan omdat auto's van de be zoekers het gat hebben gevuld dat er nu tijdelijk is ontstaan. De briefschrijver heeft in wezen al antwoord gegeven op zijn bezwaren: het pleintje is niet ingericht voor be zoekers en het simpel aanbrengen van een waarschuwing bij de Ingang is wel, hij meent van niet, maar ls dus wel' aangebracht, zelfs viermaal terwijl tweemaal ook goed zou zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1