Revolutionair zwembad m Klaaswaal Aanvaring op de Schelde: 2 gewonden Menuknoop voordel g doorgehakt Eis twee jaar tegen ontaarde vader Onwaarachtig en mislukt drama van Sportleraar Pools schip brandde als een fakkel Allen m ZWANEDJBESf i Vernietiging geeist arresten Haags liof van Raad weigert medewerking Leven in april duurder dan ik aannam W L" 1 Niet ideëel, doch zakelijk Wilde zwijnen in centrum van Hengelo Kamerlid vraagt opheldering over uitlating minister Stijging sigaretten en benzineprijs wellicht blijvend Belastingfraude ongestraft? DE ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG 4 MABRT 1964 (Van een onzer verslaggevers) R-LAASVAAL. Durf kan de bevolking van het Hoeksche-Vaardse centrum. dorP Klaaswaal niet ontzeggen. Zodra de gemeenteraad name- lijk de plannen out een over dekt zwembad te bouwen offj. cieel heeft goedgekeurd, zullen de 2200 inwoners eensgezind de schouders onder het reus achtige karwei zetten. Naar de enigszins revolutionaire richt- lflQen, die een uit deskundigen bestaand, voorlopig werkcomité op vernuftige wijze hebben uit- gewerkt. Vier maanden achtereen zullen de vrijwilligers in de weer zijn om naast graafwerkzaamheden „hand- en spandiensten" te ver richten. Door dit grote enthou. siasme, dat de initiatiefnemers bij vry'wel alle ingezetenen heb ben ontmoet, is het mogelijk de kosten tot ongeveer zeventig duizend gulden te beperken. En kele suggesties in de pers dat het geheel een bedrag van onge veer twee ton vraagt, noemde penningmeester J. A. Vos uit de lucht gegrepen. Uitvinding Met grote interesse volgen bij het zwemwezen betrokkenen de Klaaswaalse pogingen om een ideaal te verwezenlijken. Ook in Zaltbommel stelt men pogingen in het werk met eigen krachten een zogenaamd sportfondsenbad op te trekken. Het schijnt daar te gelukken. Waarom dan niet in Klaaswaal, waar vernuft en zelfwerkzaamheid met elkaar samengaan! 4 Grote gehaktballen, puur vlees in veel braadjus! *n Uit komst nu de vleesprijzen zo hoog zijn want Zwan gehakt blijft extra voordelig. Bij rode kool of andere wintergroen ten. Haal nü Zwan gehakt met Zwan rode kool in huis. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, voor de kwaliteit moet u het doen! ■jr Stalen beugels In hoger beroep Bejaarden Vlamingen tonen zielloos spel ton hydra Zwanenberg m mm Chrschool in Alblasserdam Bernhard Haitink alleen leider van Concertgebouworkest Prof. Andrlessen Sigarettenpakjes tvaardeloos Wèl was dit het geval geweest, indien de werkgroep niet erin sou zijn geslaagd op diverse onderdelen tijd en geld te besparen. Want be halve de zelfwerkzaamheid is het de heer Vos gelukt in samenwer king met twee in de techniek van zuiveringsinstallaties doorknede vakmensen een nieuw model van deze voor een zwembad onmisbare machine te ontwerpen. Een uitvin ding, die de aanschafkosten tot de helft terugbrengt. Bovendien heeft het werkcomité een op Amerikaanse leest geschoeid plan ontwikkeld, waarbij de altijd zeer kost bare overdekking van het zwembad door een soort luchtballon wordt ver vangen. Met behulp van een hete-lucht- compressor, die een zeer geringe over druk (0.2 atm.) veroorzaakt, zal de kap gespannen blijven. Baar men voor de overdekking een ook wel voor de fabri cage van remparachutes gebruikte stofi ter beschikking heeft, bestaat geen ge vaar voor inscheuring. hebben ons al inlichtingen gevraagd over ztvemcursussen. Een bewijs dat in alle lagen van de bevolking grote belangstelling bestaat." Van alle kanten ls het ontwerp (met de consequenties), dat pas in november van het jaar in discussie kwam. beke ken. Juist omdat alle omstandigheden (medewerking van bedrijven en ge meente) gunstig schijnen, is men vol goede moed. De benodigde zeventigdui zend guldens moeten eerst op tafel ko men. Een intekenactie onder de ge meentenaren bracht al tienduizend gul den op. Met subsidies en een lening ivopt men het resterende bedrag bij el kaar te kunnen brengen. de Duitse kustvaarder Hoheniinden op de Westersehelde ter hoogte van het Zuirï-Sloe midscheeps aangevaren door de 31.489 ton metende Belgische erts- tanker Esso-Liège. Het stuurhuis van de kustvaarder werd aan bakboordzijde totaal vernield, terwjjl aan het voorschip boven de waterlijn eveneens schade ontstond. Bij de aanvaring werden op de Hohen iinden de Belgische loods Johannes Camilie uit Gent en zijn assistent Willem Cambier uit üstende gewond. Zij be vonden zich in het stuurhuis toen de voorsteven van de grote ertstanker zich in het coastertje boorde. De gewonden werden met twee bemanningsleden over genomen door de reddingsboot President Wiertsma. uit Breskehs. die na de aan varing door kapitein Hendruk Muller uit Hamburg, direct uit voorzorg werd ge alarmeerd. Er bleek geen gevaar te bestaan, dat de Hoheniinden zou zinken, zodat de kapitein met enkele bemanningsleden aan boord bleef. Er was geen kans op ontstaan van lekkage. Na de aanvaring is de Belgische erts- '.anker doorgevaren naar Antwerpen. De Honenlinden is onder escorte van het bergingsvaartuig Zeeleeuw van Van der Taks bergingsbedrijf naar de binnen haven van Vlissingen gevaren. Een ge deelte van de bemanning bevindt zich nog aan boord. De Hoheniinden was ge laden met üzerdraad op weg van Gent naar Denemarken. Het schip is eigendom van de Partenreederei m.s. Hoheniinden in Hamburg. iv an een onzer verslaggevers) KL.A.4SWAAL,. ,.De opzet pan het zwembad-project in Klaaswaal is niet in de eerste plaats ideëel, doch zakelijk." De ze opzienbarende mededeling deed ons gistermiddag de heer Vos, de bedrijfsleider van N-V. Steenbergen te Klaaswaal. if tan is om in samenwerking met een timmerfabriek uit Oud- Betjerland en een aannemer uit Klaaswaal een produktie in overdekte zwembaden tot ont wikkeling te brengen", zo ont hulde hij voorts. „Doordat alle werkzaamheden in een hand blijven, zullen de onkosten tot een minimum be perkt kunnen worden. De ze ventigduizend gulden, die voor het zwembad in Klaaswaal zijn begrootvormen voor eventuele chénten geen maatstaf. De prijs zal zeer zeker hoger liggen", al dus de heer -Vos. Boven het instructie bad (zes bij twaalf san veertig centimeter diep) en het met geperforeerd hout betimmerde, grote bad i twaalf bij 25 meter en tach tig tot 2.60 meter diep) zullen stalen beugels worden gebouwd. Niet alleen is bij het uitvallen van de machines daar door van verdrinkingsgevaar geen spra ke, maar ook het punt van de verlich ting is dan opgehelderd. Talloze uren hebben de heer E. Groe- newoud, directeur van de Klaaswaalse boerenleenbank, de heer J. a. Vos, be drijfsleider van een machinefabriek te Klaaswaal, en de heer H. van Bennes, installateur, zich over het ingewikkel de plan gebogen. Het resultaat daar van zijn zij overtuigd zal overeen komstig de verwachtingen zijn. Financieel is het grootse project mis schien nog wel het minst van succes verzekerd. De initiatiefnemers kunnen hierbij namelijk niet met vaststaande gegevens werken. Zij rekenen er ech ter op dat ongeveer zevenhonderd scho lieren tot de vaste klanten van het zwembad zullen gaan behoren. Daar naast is men aangewezen op verenigin gen en particulieren. Technicus Vos tilt dan deze be zwaren niet zwaar. ,J3ejaarden „Deze verdachte exploiteert zijn ver minderde toerekeningsvatbaarheid om daardoor niet verantwoordelijk te zijn voor zijn wangedrag", constateerde de procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag woensdagmorgen in de zaak tegen de 25-jarige kolensjouwer D. A. uit Schiedam, die terechtstond we gens zware mishandeling van zijn ze ven maanden oud zoontje. Je ™?ef een kunstschilder voor een - voos ccn tentoonstelling, van zijn werk nooit zelf de ken» laten, want veelal kiest hij niet het beste. Deze uitspraak, die, hoe vreemd dat mag lijken, noga] eens op gaat, blukt niet zelden ook van toepas sing te zijn op toneelleiders. Het mag geen troost heten, dat onverklaarbare misgrepen niet alleen op het vaderiand- »e toneel voorkomen. Het blijft een raad sel; zoals dinsdagavond in de Rotter- damse Schouwburg, waar de sympa thieke Vlaamse taalgenoten van het Na tionaal Toneel van België een finale flop kwamen presenteren. „Het drama van de Fukuryu Maru", geschreven door de Franse sportleraar, eerder fabrieksarbeider. Gabriël Cousia (46 jaar) is een onvoorstelbaar drarna, van dramaturgisch onvermogen. Cou sin schijnt te behoren tot de mannetjes putters die, zonder kennis van de stof en laat staan van het vak te bezitten meteen maar de grootste karweien aan vatten en <jan bovendien nog menen daartoe in staat te zijn en anderen er mee een dienst te bewijzen. Onbegrij pelijk dat eer, getalenteerd man als Walter TiHernans de regie van dit stuk ter hand heeft genomen. Hij kon niet anders dan struikelen; en met hem zijn gehele troupe. Cousin moest zich de nodige jaren maar tevreden stellen met het kyken In het doorgaans rond het middernachtelijk uur zeer stil le centrum yan Hengelo (O) za gen twee mannen gisternacht plotseling twee wilde zwijnen. In het centrum van een 65.000 inwoners tellende stad als Hen gelo, met een overigens vrij bosrijke omgeving, toch een on gewoon verschijnsel. De een verdween ju de tuin van een rooffls-katholieke kerk, de an der spurtte door een zijstraat terug naar de hoofdweg. Een kwartier later hoorde een bewoonster van de Oldenzaalse- straat vreemde geluiden in haar tuin. Ze schoof de gordijnen open en stond oog in oog met een wild zwijn. Ze wilde eerst de politie bellen,„maar bedacht zich, omdat een wild dier 'in de binnenstad toch tot de onmogelijkheden zou moeten behoren. Ze vroeg een buurman een onderzoek in te stel len. Deze bleef ook achter de rui ten maar zag dat men werkelijk met een wild zwijn te doen had. en waarschuwde de politie. Na een wilde achtervolging door politiemannen en burgers kon een jager het dier een half Uur later met een welgemikt schot neerleggen. De vraag is nu: waar bleef de tweede bezoeker? naar echt toneel Als hij dat reeds heeft j tl 77 x CCU3 «wt gedaan, heeft hij bitter weinig geleerd. Zijn drama is een ongenietbare hutspot van allerlei stijlen en invloeden: van Brecht-mutatie tot aan een totaal ver sleten soort oubollig declamatorlum toe. De mhoud van zijn stuk de ver- schrikkelijke gevolgen van atoomexplo sies en de noodzaak van een nieuwe, zindelijke- denkrichting balkt van voor tot achter onwaarachtigheid, holle pathos en voze hooggestemdheid uit. Met een dichterlijkheid en gepassio neerdheid van de koude grond daast het spel over de hoofden van de toe schouwers heen, zonder hen ook maar één moment te beroeren. Het is alles onecht en qua theateropbouw getuigend van erbarmelijke ondeskundigheid. Daarenboven heeft de schrijver de schijn op zich geladen, een valse pro feet te zijn, want hij jammert langdra dig over de ellende die met de atoom bom en proeven over Japan is geko men, maar hij bejammert niet de veie, vele honderduizenden mannen, vrouwen en kinderen die door de Japanners in bezette gebieden werden uitgehongerd, gefolterd, met water opgepompt tot ze ervan barstten of werden onthoofd als m de middeleeuwen. Als Cousin oprecht had willen predi ken tegen een verder gebruik van atoombommen, zouden wij graag naar geluisterd. Maar dan zou bij zijn drama met gans andere verwik» keringen en bedoelingen elders hebben moeten situeren. Van de nieuwe directie van de Ant werpse speel groep is het, zacht gezegd, met tactvol, een dergelijk slecht ge- construeerd en naar inhoud zulk een onaanvaardbaar stuk te presenteren in een land, welks zonen en dochters bij duizenden door het gehele Verre Oosten heen liggen begraven als slachtoffers van„ de Japanse agressie of, 20 ze het er levend hebben afgebracht, lichame lijk dan wel geestelijk er nog altijd de ellendige_ gevolgen van dragen. Men schynt niet te weten, dat, ware die eer ste atoombom niet geworpen, Japan miljoenen doden meer zou hebben ge maakt. De 12 Noorse zeelieden, de vrouw van een bemanningslid en een Amster damse vrouw, die het afgelopen week- eind aan 'boord van het Noorse vracht- schip Utvik in de Amsterdamse haven industrie-alcohol vermengd met water dronken, maken het goed. Zij moeten echter voorlopig in het ziekenhuis blij ven. De artsen hebben hun magen leeg gepompt en hun tegengif gegeven. Na een eis van zeven maanden ge vangenisstraf door de officier had de rechtbank in Rotterdam de verdachte veroordeeld tot twee jaar gevangenis straf en ter beschikkingstelling van de regering. Op grond van de lagere eis van de officier kwam de verdacht van dat vonnis in hoger beroep bij het hof. De procureur-generaal vorderde beves tiging van het vonnis der rechtbank. Het bleek dat verdachte aan zijn zoontje een hekel had, omdat het kind niet naar hem was genoemd. Telkens wanneer het kind huilde mishandelde hy het Zo had hij eens het kind op tafel gelegd en de armpjes zo ver naar achteren geduwd dat zy braken. Verdachte: „Er brak maar een arm." President: „Dat is al erg genoeg." Een andere keer duwde hij een bran dende sigaret tegen het dijbeen en her- haaldeiyk werd het kind geslagen en tegen de grond gesmeten. Gok de echt genote van verdacht werd meermalen mishandeld. De procureur-generaal vond het op treden van verdachte beestachtik. „Met de verklaring dat hy verminderd toe rekeningsvatbaar moet worden geacht, zun we niet klaar. De beste therapie is een zware straf', aldus de procureur- generaal De verdediger bepleitte cle mentie vanwege de jeugd van verdachte. Arrest op 18 maart. Als een reusachtige brandende fak kel werd gisternacht de Poolse kust vaarder Drawa (480 b.r.t.) door de sleepboot „.Holland" van de rederij Doeksen op Terschelling naar het zeegat tussen Terschelling en Vlie land gesleept om daar op een zand bank aan de grond te worden gezet. Het met fosfor en benzol geladen schip brandde zo fel, dat men geen kaas zag de brand te blussen. De bemanning is er, afgezien van wat brandwonden aan gezicht en handen, goed afgekomen. Zij is, behalve de ka pitein, aan boord genomen door een an der Pools schip, dat in de nabijheid was, de Monte Cassino (3.724 t b.r.t.). De kapitein is meegevaren met de Holland. Om halfzes ontving radio Schevenin- gen van de Drawa bericht, dat er in het ruim een felle brand woedde. On middellijk zijn twee sleepboten, een red dingboot „en het hospitaalkerkschip De Hoop assistentie gaan verlenen. Te za- men met de Monte Cassino heeft men nog getracht de brand te blussen. Dc minister van financiën dr. H J Witteveen en zijn staatssecretaris dr.' W. H. van den Berge, hebben in een nota aan de Tweede Kamer gezegd, dat ver schillende factoren er wellicht toe zul len leiden, dat de tijdelijke verhoging van de omzetbelasting voor sigaretten en de tijdelijke verhoging van het bij zonder invoerrecht op benzine in blijven de verhogingen zullen worden omgezet Deze verhogingen zullen alsdan worden gecompenseerd met structurele belas tingverlagingen op ander terrein. De voorgestelde maatregel zal de cu mulatieve werking van de 'belasting op sigaretten doen stijgen van 2,96 tot 3,15, dat wil zeggen, dat afgezien van winst marges een gulden fabrikantenprijs nu 1 eidt tot 2.96 kleinhandelsprijs en met inachtneming van de onderhavige be lastingverhoging tot een kleinhandel- nmi 112 11 1^ De heer H, Algra (a.r.), lid van de Eerste Kamer, heeft naar aanleiding van een publikatie in ons blad de minister van defensie gevraagd of het juist is, dat hij op een vergadering te Rotterdam als antwoord op een vraag van een stu dent over „de godsdienstige verzorging van de krijgsmacht in verband met het „atoom-pacifisme" een uiteenzetting heeft gegeven, die principieel afwijkt van zijn verklaringen by de behandeling van de begroting van defensie in de Tweede Kamer, waar hy zich aansloot bij de visie van de hoofdlegerpredikant? verder vraagt hy: „Heeft de minister, zich aansluitende by de visie van de hoofdlegerpredikant, daarmede toen tevens vertolkt de opvatting van de hoofdvlootpredikant en de hoofdlucht- maehtpredikant, of hadden die beide funktionarissen een andere opvatting en was die aan de minister bekend? Zo niet, waarom heeft de minister zich dan uitsluitend beroepen op de hoofdleger predikant? Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, wanneer en op welke wyze denkt de minister dan dit principieel gewijzigde standpunt niet alleen occasioneel op de vraag van een student kenbaar te maken, maar ook op zulk een wijze aan de Staten-Generaal voor te leggen, dat een debat daarover mogelyk wordt gemaakt? n i n De gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond een voorstel van B. en W. tot het verlenen van mede werking voor het stichten van een school aan de Vereniging voor lager onderwijs op gereformeerde grondslag met negen tegen viif stemmen ver worpen. Tegen stemden de fracties van de A.R.P. en de C.H.U. (met uitzon dering van de a.r. wethouder), de V,V.D.er en vier leden van de P.v.d A. De andere wethouder, de enige b.G.P.er en twee socialisten stemden voor het voorstel van B en W. Ofschoon het verzoek aan de wette lijke vereisten voldeed en dit dus op grond van de wet niet kan worden af gewezen, achtte de meerderheid van de raad het door de Vereniging aan gevoerde argument, dat op de bestaan de christelijke scholen geen goed on derwijs zou worden gegeven, onge grond, en derhalve het stichten van een nieuwe school niet noodzakelijk. De desbetreffende ouders werd ver weten zich steeds afzijdig te hebben gehouden van het bepalen van het In de belastingfraudezaken tegen de 63-jarige W. B. de B„ de 74-jarige C. S. en diens 39-jarige zoon, V. S.„ heeft mr. Ch. M. J. A. Moons, advocaat-gene raal bij de Hoge Raad, dinsdag gecon cludeerd tot vernietiging van de arres ten van 13 november van het gerechts hof in Den Haag waarbij verdachten werden veroordeeld wegens belasting ontduiking en tot verwijzing van de za ken naar een aangrenzend hof. De twee eerstgenoemden, directeuren van een havenbedrijf in Rotterdam, wer den veroordeeld tot vier maanden ge vangenisstraf en een geldboete van 26.600 gulden en de laatstgenoemde tot J";?. maanden gevangenisstraf voorwaar delijk en eveneens tot een geldboete van 28.600 gulden. In eerste Instantie waren De B. en S. sr. veroordeeld tot een maand ge- Bernard Haitank zal voortaan alleen als eerste-dirigent het Concertgebouw orkest leiden. Eugen Jochum zal als vaste gast-dingent naast hem optreden. Sinds t september 1961 waren beiden bonden5 gcnten aan het ork*st ver- Het bestuur van de Nederlandse or kest stichting zegt dat dit besluit met instemming van alle betrokkenen is ge kifte ?Tidat bIeek- dat buitenlandse kunstinstellingen, waaronder de Duit- sche Oper te Berlijn, hot Berlijnse Phil- {^"tenisch Orkest en enkele Ameri kaanse orkesten. in toenemende mate op de heer Jochum een beroep deden Anderzijds groeide bij de beheerders van het concertgebouworkest de behoef te om de verantwoordelijkheid voor het repertoire, de keuze van de gastdiri- beleid van de bekaande chririeliike te leggen "van u vangenisstraf en 26.600 gulden boete en S. jr. tot een maand gevangenisstraf voorwaardelijk en 26.600 gulden boete. Volgens de conclusie in de zaak van een van hen kan uit de inhoud van de door het hof gebezigde bewijsmiddelen met worden afgeleid dat de requirant de bewezen verklaarde feiten tezamen en in vereniging met een procuratiehou der heeft gepleegd voor wat betreft de aangiften voor de vermogensbelasting. Dit is een van de punten waarop de advocaat-generaal de bezwaren van de requirant gegrond achtte. De hoge raad zal in deze zaken op dinsdag april arrest wijzen. (Van onze parlementsredactie) Eind april zullen de kosten van levens onderhoud meer gestegen zijn dan de minister van economische zaken kortge leden.aannam. In de Eerste Kamer noem de hy het vanmorgen „een vervelende kwestie", dat hij zichzelf moest corrige ren. Aan de overzijde van het Binnenhof heeft de bewindsman onlangs de ver wachting uitgesproken, dat de stijging van de kosten van levensonderhoud in april opnieuw twee punten zal z(jn. Achteraf lijkt een stijging van vier pun ten waarschijnlijker. Minister Andrlessen zal zich inspannen om te voorkomen dat de totale stijging in de eerste helft van dit jaar d© acht punten overschrijdt. Toen de minister in de Tweede Kamer uit het hoofd een prognose gaf, had hij er geen rekening mee gehouden, dat in maart en april de prijzen van aardappe len» groenten en fruit door de seizoen factor plegen te stijgen. De laatste jaren bedroeg deze stijging gemiddeld meer dan twee punten. Dit jaar kan de stijging geringer zijn doordat het voorjaar zeer zacht is en de oogst van verleden jaar zeer gunstig. J Bovendien en ook daarmee had de minister aanvankelijk geen rekening ge houden is een prijsstijging te ver wachten voor vlees en melk ,1^aül;.s(ar was het eens met prof. éüÜnf' lï op ,s°ciaal-econoimisch terrein voor dit ogenblik niets meer te doen valt Vooralsnog moet de uitwer king van de forse loonstijging en van uk, ,fe8eringsmaatregelen worden afge- J" de tweede helft van dit jaar effect sorter^nnESmaatregel0n dui« Minister Andriessen deelde het ver- van prol. Zijlstra dat de bin nenlandse conjunctuur in 1965 weer evenwichtig wordt. De ontwikkeling in (tri'F ?r .nd JS daarvoor van, de groot ste betekenis. Op het terrein van de te.teStefUmbeiheerSing zuUen de huiden intensief moeten samenwerken. och zeven invaliden- De Joost van den Vondelprijs voor 19Ó3 van de Hamburgse stichting Frei- hprr yom Stein is toegekend aan de Nederland se toneelspeler Albert van iJalsum. Deze prys bestaat uit tiend#- 1 zend mark. (Vaa eea onzer redacteuren) De grote teleurstelling, die het 13- jarige Maastrichtse meisje Jetty Boets- kens en haar familie in de afgelopen dagen te verwerken hebben gekregen, is veranderd in nog veel grotere vreugde, Maandenlang had Jetty, ge holpen door vele Maastrichtenaren, duizenden lege sigarettenpakjes van een bepaald merk gespaard. Eindelijk was het aantal van honderdduizend stuks bereikt en op dat ogenblik werd contact opgenomen met een grote sigarettenfabriek in Den Haag. Die honderdduizend pakjes zouden, zo wil den de geruchten, door de fabriek worden gehonoreerd met een Invall- denwagen. Al eerder was een dergelyke lofwaardi ge poging gedaan, maar evenals toen geen invalidenwagen ten tonele ver scheen, niet kon verschynen, was dit ook nu het geval De fabriek mag, vol gens de wetteiyke voorschriften, nu eenmaal geen cadeaus bij tabaksarti- kelen geven. Jetty kreeg dus nul op rekest. Grote te leurstelling ten huize Boetskens en in de kennissenkring. Toen echter dit droeve relaas bekend werd, werd de liefdadigheid wakker en in één dag tijd had Jetty twee invalidenwagens' tussen haar honderdduizend uitgeknip te sigarettenmerken staan en zij had bovendien de toezegging, dat er nog vijf van die wagens onderweg waren. In plaats van die ene, werden het er dus (voorlopig?) zeven, waarmee lichamelijke gehandicapte mensen kun nen worden geholpen. Ook geld kwam er binnen. Van de fabriek, die Jetty zo moest teleurstellen, ontving zy een bedrag van ƒ500,- en van andere zijde kwam er nog meer. Zo had die verza melwoede van Jetty en haar Maas trichtse helpers toch nog een onver wacht gunstig resultaat Overigens is deze gebeurtenis een les voor velen: lege sigarettenpakjes hebben geen en kele waarde. Er még nu eenmaal niets op cadeau worden gegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2