Twee etages, kelder, terras, restaurant voor bezoekers Naar anderhalf maal Amsterdam van 1 Bboth Schepen naar Rotterdam? zee afgesloten aVen 's nachts dicht voor scheepvaart Liberia: de grootste Een ouderwetse bankoverval in Frankfort lift jmmm Noordzeekanaal na aanvaring geblokkeerd NI CU W asyl aanbesteed Nieuw pand voor S. van Hessen Over P. A. Koerts Verolme bouwt §een meu™s voor Korea Verschillende belichting Tweede ingang In metro-stations kunnen 30.000 mensen schuilen Gestremd Metro stremt laarivater Werf zoekt nieuive activiteiten Greek Line koopt weer een schip Roeischepen naar Rotterdam 1904 1964 al GO jaar *a lekkere sigaar? fta: Srv2Mucten v/h sHes- P 'bouwt in de Spaansepol- sk n- "0"erdam (Schuttevaerweg/ JïBreevaartstraat:) een nieuw be- ?p.4' Ee vijf kinderen van direc- tte van Hessen zullen dinsdag- .j' I® maart de eerste leg- Nu nog het geld AGIO Sj?ft6SS5 •*5S§^S±S^Se^&asfe*WB ^siiitassftaai^ ...r. mm «SW55Ï DE ARCHITECT A. Bodon van het Architectenbureau ir. J. P, van Bruggen, G. Drexhage, ir. J. J. Sterkenburg en A. Bodon heeft de uitbreiding van het museum Bovmans-van Beunangen te Rotterdam ontworpen als een compact, vierkant bouwdeel, dat op twee punten met corridors aan het bestaande museum is verbon den De architectonische geleding van het plan en de wijze van aanbouw aan het bestaande museum moeten duidelijk doen uit komen dat het hier een geheel nieuw deel van het museum betreft, maar de verwantschap met het bestaande gebouw zal door het gebruik van dezelfde materialen en door de bouwkundige detail lering zichtbaar worden gemaakt. Bovendien zullen de verhou dingen van de uitbreiding zich aansluiten bij die van het bestaande museum. Aldus vermelden B. en W. in hun voorstel aan de Rotterdamse gemeente raad ter votering van een krediet van <3.000 ten behoeve van het voor aan besteding gereed maken van de eerste fase vin dit uitbreidingsproject. Dit gereedmaken voor aanbesteding vergt 230.000 aan kosten voor de ar chitect. 33.000 voor het ontwerpen vars technische installaties door de dienst van gemeentewerken en 8000 voor grond mechanische adviezen. Er is echter reeds «en bedrag beschikbaar gesteld ran 60.000 voor het maken van een Msitief ontwerp van de eerste fase en dat bedrag kan dus in mindering wor den gebracht Van dat definitieve ontwerp riet men fa bijgaande tekening een gezicht op de roorgevei aan de zijde van de Mathe* aesstrlaan. Men ziet deze gevel afge beeld tussen het bestaande museum en de bebouwing aan de WestersingeL Dear eerste fase van de uitbreiding til net als het bestaande museum, drie bwwlagen omvatten. Daarvan zullen de bcgaöe grond en de verdieping voor totosmtrilragadoeteinden worden be stemd, de kelder zal dienstruimte wor den, Op de begane grond is aan de icbtèrzijde. dus op het ruiden, een kof- iekuner geprojecteerd met terras, be- jtetnd voor de museumbezoekers. Die icbbea uit deze koffiekamer en vooral ran het terras een mooi uitzicht over de tuin. De plattegrond van begane grond zo vel «Is van de verdieping tonen een ge leding ai drie delen, van eikander ge ldleden door twee tussenstroken vaa tangen en trappehuizen. Aan de voor- «1 achterzijde hebben de zalen een lang- jerekt karakter, de middenruimten zijn «geveer vierkant. Als deze eerste fase is gereali seerd zullen de tentoonstellings- rojmten In het museum, die thans 31"# vierkante meter beslaan, wor den uitgebreid met 2325 vierkante meter. De ruimten op de begane grond zullen ««wegend zijlicht hebben, de zalen op verdieping zullen in hoofdzaak door riedel van bovenlichten worden ver zat. icr vermijding van eentonigheid zul- u oe wanden op de verdieping echter jp enkele plaatsen worden onderbroken rfwr raampariijen. In het midden is de zaal voor kunst- farerheid geprojecteerd in de vorm van Ma omloop. Rechts is deze open naar binnenplaats, links zal zij tlMiijk zijn besloten door een reeks ka- tr 41°°r museurnfuhctionarissen. .iuL13 ?e bedoeling dat dit laatste [r'j 'afer zal worden gesloopt raaruoor het aspect rechts en links in u tumtnijyerheidszaal gelijk zal zijn. Btt midoen van de kunstnijverheids- w Prentenkabinet gedacht Die SS kr';gl alleen kunstverlichting a2j"3't schadelijk is voor het ««Poseerde materiaal. tem» van f!e koffiekamer is een commissiekamer ontworpen, links komt het prentendepot dat bij realisering van de tweede fase van de uitbreiding zal worden verplaatst. De daardoor vrijkomende ruimte is be stemd voor uitbreiding van de koffie kamer. Aan de voorzijde, links van de sculp tuurzaal, komt, zoals op de tekening is te zien. een tweede museumingang met in het souterrain de garderobe en toi letten. Uit deze entree komt men in de tussensirook, waar de trap naar de verdieping en de lift voor bezoekers komt. Op de bestaande binnenplaats zal een dienstingang komen. Hier kunnen goe deren in ontvangst worden genomen, die met een ruime lift naar kelder of verdieping zullen kunnen worden ver voerd. In de kelder komen behalve fietsen berging en ruimten voor ontpakken en opslag een door een koekoek verlichte werkkamer en een ruimte voor perso neel. Verder een sehBderijendepot en een tweede depot voor de grafiek 19-de en 20-ste eeuw en ten slotte de centra le voor het airccmditioningsjsteem. Op de verdieping is aan de voorzij de een zaal ontworpen voor wisselende exposities met een gang. die aansluit op de bestaande zaal met dezelfde bestemming. De middenzaal en de za len aan de achterzijde zijn voor de vas te collectie 19-de en JO-ste eeuw be stemd. De drie hoofdruimten op begane grond en verdieping kunnen worden af gesloten met schuifwanden. Met gesloten wanden kan men hier dus ongestoord een expositie opbouwen; het museum- verkeer kan door de corridors en trap pen dan eenvoudig worden omgeleid. In hun antwoord op de door het Rotter damse gemeenteraadslid A Geerlings (pac.soc.) ingediende schriftelijke vra gen delen. B. en W. mede, dat er in zake het bieden van bescherming in de metro-schuilplaatsen tegen „fall-out-ge- vaar" bij een eventuele keraontplofting advies is ingewonnen van het bureau bouwkundige aangelegenheden der orga nised bescherming bevolking van het ministerie van binnenlandse zaken. De vier metro-stations op de rechter Maasoever worden ingevolge dit advies geschikt gemaakt om in geval van oor log als schuilgeïegenheid te dienen voor in totaal 28.270 personen. Voor elke schuilplaats is in.de organi satie opgenomen een eerste-hulppost on der leiding van een arts. Hoewel men er op rekent, dat met „fall-out" be smette personen niet in groten getale de schuüptaatsen zullen betreden een terrein wordt eerst na een ontploffing besmet met radio-actieve neerslag en daarvoor wordt dus tijdig gewaarschuwd zullen gevallen van radio-actieve be smetting die zich desondanks mochten voordoen doelmatig kunnen worden be handeld, afgezonderd en geobserveerd. De maximale verblijfsduur "in de schuilplaatsen is gesteld «p drie etma len. hoewel verblijfsduur theoretisch on begrensd Is. Mogelijkheden voor voor ziening met voedsel en drank beperken achter de verbüjfsdtiur. Er is per vijf tig personen één noodcloset aanwezig. De ABC-dienst, een speciale detectie- dienst van de A-kring B.B, Zuid-Holland C., verricht de metingen van de ra dio-activiteit Elk station zal in recht streekse telefonische of radiotelefonische verbinding staan met de commandopost van het hoofd B.B. Inderdaad zouden bij een directe in slag op Botterdam deze schuilplaatsen geen afdoende bescherming kunnen bie den. Maar B. en W". zijn van mening dat, al zouden de metro-schuüpiaatsen slechts bijdragen tot behoud van een ge ring aantal mensenlevens, deze schuil plaatsen htm nut ruimschoots zouden be wijzen. rfS VOOHJAUtCO WOklAMSCCUECTIC is c»mplt*t keizerstraat (Van een onzer redactearen) De voor Amsterdam bestemde schepen, die als gevolg van de aan varing niet naar de hoofdstad kun nen opstomen hebben opdracht ont vangen de steven te wenden en" Rot terdam aan te lopen. Om twaalf uur vanmiddag lagen negen schepen te wachten op het ogenblik waarop zij hun reis naar Amsterdam konden voortzetten. Nadien zjjn er slechts enkele uitgeweken naar andere ha vens, vermoedelijk Rotterdam of Antwerpen. Dit vertelde ons een Amsterdamse havenautoriteit Hij voegde er aan toe, dat er een lichte hoop is, dat de vaart omstreeks zes uur weer vrij zal riin» In Rotterdam heeft men intus sen niets van gemerkt, dat schepen voor Amsterdam onze .haven zijn binnengelopen. Bezwaarlijk zou dit echter niet zijn. Rotterdam heeft voldoende.. om schepen, die njet zouden kunnen wachten tot de stremming is opgeheven, te helpen. Een moeilijkheid zou echter ;xijn het vervoer van de dhn,hier-geloste goe deren. Indien het Noordzeekanaal vanavond inderdaad weer bevaar baar is, zou er voor de ontvanger een groot tifdverlies ontstaan als de schepen naar Rotterdam zouden va ren om te lossen. 0 Woensdagmiddag- stak de drie-jari ge Brian Beens uit de Hortensiastraat plotseling de weg over waarbij hij werd aangereden door een personenauto. Met een gekneusd Imkerbeen is het jonge tje naar het Zutderzlekeahttis vervoerd. De stremming van het scheep vaartverkeer op het Noordzeeka naal tengevolge van de aanva ring, gisteravond tussen het 10.750 ton metende Nederlandse, vracht schip „Averdyk" en de kleinere 3500 ton metende Panamese „Alexandra KT.", is nog niet op geheven. Zelfs binnenschepen van enig formaat kunnen niet passe ren. Verscheidene lichters zijn naar dé plaats van de aanvaring circa 300 meter ten westen van zijkanaal F, gestuurd om de sche pen te lossen. De uit Amsterdam .uitgevaren schepen zijn inmiddels terugge keerd en hebben in de Amster damse haven weer ligplaats ge kozen. De uit IJmuiden binnenge varen schepen wachten, op door vaart De.schepen die vannacht en vanochtend zouden binnengelopen rijn, .gewaarschuwd door Scheve- ningen-radio, zijn voor - IJmuiden voor anker gegaan. Persoonlijke ongelukken hebben zich bij deze hevige aanvaring de enorme klap. was tot vele kilometers in de om trek te horen niet voorgedaan. De materiële schade 4s zeer groot Ruwe schattingen lopen tot enkele miljoenen guldens De massieve boeg van de Averdyk" heeft zich enige meters in het ruim van de „Alexandra K" geboord. De Averdyk" ligt vrijwel dwars op het Noordzeekanaal met' de voorsteven nog steeds diep In de „Alexandra K™ ge-bij Is dat de Koningshaven voor gro- boord. zodat alleen de aiier kleins te schepen met een zeer geringe diepgang kunnen passeren. Het lossen vaa de met pakken pek geladen .Alexandra K" zal waarschijn lijk nog een groot gedeelte van de mid dag in beslag nemen. Daarna moe ter, de schepen met snijbranders van elkaar losgemaakt worden, alvorens de .Averdyk" de scheepvaart van en naar Amsterdam weer mogelijk zal maken. De vele deskundigen. o.a. van de re derij Goedkoop, zeiden vanmorgen te verwachten dat het wel diep in de nacht kan worden voordat het zover is. Ais de vaart op Amsterdam eenmaal weer vrij is, komt het grote probleem van.de berging van de .Alexandra K", die een. gat in de romp heeft waardoor drie auto's, zouden kunnen, aan de orde. De spectaculaire aanvaring trok van morgen bijzonder veel belangstelling, on danks het gure weer. Talloze automo bilisten die vanaf de omringende wegen de „Aven&yk" als het ware op de dijk van het Noordzeekanaal zagen zitten, gingen een kijkje nemen. Zij moesten daartoe over enkele sloten springen en een modderig terrein oversteken om het niet-alledaagse schouwspel van nabij te zien. De Averdijk van de Holland-Ameri- ka Lijn voer in charter in de Afrika- dienst van de V.N.S. maar met HAL- De dienst van gemeentewerken te Rot terdam heeft aanbesteed het bouwen van een diersnasyl annex asfixiatiege- bouw bij de Abraham van Stolkweg te Rotterdam. Van de 25 inschrijvers was laagste Fa. Bakker en Van der Kooy te Capelle aan den IJssel met ƒ165.400. Opvolger was Fa. L. Schroder te Rotterdam met 167.400. bemanning. Het schip gezagvoerder kapitein C. Hoenderdos had net Am sterdam verlaten toen de aanvaring ge schiedde. Een woordvoerder van de HAL ver telde vanmorgen: „Het is ons gebleken, dat de schade aan de Averdijk wel mee valt. Er is plaat- en verbandschade aan gericht aan de voorsteven, maar deze heeft niet geleid tot lekkage. We hopen vanavond het schip naar de Nederland- sche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (N.D.S.M.) te laten brengen voor re paratie. De lading zal tijdens het ver blijf van de Averdijk in dok ia de rui men blijven. Voor zover op dit ogenblik bekend, zal de HAL geen ander schip voor de Averdijk aan de V.N.S ia char ter geven". Over de vraag hoe de ernstige aanva ring op het Noordxeekaaaal kon gebeu rt», bestaan verschillende theorieën. De meest waarschijnlijke is dat deAlexsn- dra K" uit zijn toer is gelopen door de ndgtng van het water In een ondiep ge deelte van het kanaak De Fanamees sow teveel naar rechte zijn uitgeweken om do AverdUk" te laten passeren, waardoor het schip in ondiep water kwam, sodat de zniglag ontstond. Het onderzoek naar de oorzaak is echter nog niet afgesloten. TER voorbereiding van het leggen der tunnelmoten voor de Rotterdam se metro In de Koningshaven xal daar tussen 10 en 27 maart in de uitgebaggerde sleuf tussen Wilhelmi- nakade en de westpunt van het Noor dereiland de paalftmdering moeten worden geheid." Een moeilijkheid daar- &iiï»r*'oJe^erlarl^sc'lle Industrie van 'dr ^i®02. gestichte bedrijf houdt zich larLri 5et veredelen van natuur- ilin Pr°ductie van c.q. han- *Mfi5KU*ra*a ten É^boeve van de sit vlic\fe" Hbhalve in Rotterdam oolt 'een 'bedrijf in Meteen Waar ongeveer taehu« i" het gebouw aan de t «wu1 noocizaakte de directie naar tedere vestiging uit te zien. Zij I» di -niS u Spaansepolder. tri» a?'euwbouw wordt ook onderge- driit a Servo-Wrap N.V., een neven- adcfi„ ïlch berig houdt met de i en verpakkingsmateria- iri ac,_ ïes' Servo-Wrap werd in lis-wS;?r 1° samenwerking met H Rotterdam en de N.V. 11 bolder Straten en Boon in tetoiriS®pacüviteiten zijn voorna me- tórlii j °IJ .de voedings- en genot- '-"industrie in Nederland en Bel- is.be» Robert Alaterre is eervol im.. e,n Y?11 zijn functie van consul- i*'! bet consulaat-generaal «a frankrijk in Botterdam. Tanker van 65.090 ton met Mts 32 koppen VAN een van de Japanse wer. ven is een tanker van 65.000 ton te water gelaten, die zal kunnen varen met een beman ning van slechts 32 koppen, dat is bijna de helft van het aantal bemanningsleden, dat normaal op een tanker van de ze grootte vaart. Het schip is 245 meter lang, 36 meter breed en met 434.000 barrel olie aan boord kar, het een snelheid bereiken van zestien knopen. De doorgevoerd, zoals dit bijv. ook in West-Duitsland reeds veie jaren ge schiedt Verwacht wordt dat dit een gunstige invloed zal uitoefenen .op de levertijden van radiatoren, die thans algemeen te lang worden geacht De fabriek zal nog voor het einde van het jaar in gebruik worden gesteld, tanker, die luchtgekoeld is, gaat 5,6 miljoen dollar kosten. Het schip zal worden gebruikt om ru we olie van het Midden-Oosten naar Japan te vervoeren. Op Verolme's scheepswerf Albias- serdam is de kiel gelegd voor een diepvries visserij-moederschip van 7.000 tdw, dat gebouwd zal worden voor rekening van een rederij uit Zuid-Korea. Het schip wordt 129 meter lang. 17.60 meter breed en bet krijgt «en holte van 10.85 meter. Een Verolme M.AN.-dieselmotor met een vermo gen van 600 bhp zal het schip een snelheid geven van circa zestien kno pen. In dit schip woidt een om vangrijke vricsmstaliatie ingebouwd voor het invriezen van 120 ton vis per dag. De bevroren vis kan wor den opgeslagen in de scheepsruimen die tot «en temperatuur van min 2o graden Celsius kunnen worden ge koeld. De Nederlandsche Dok en Scheeps bouw Maatschappij te Amsterdam heeft besloten over te gaan tot de bouw van een fabriek voor de ver vaardiging van plaatstalen radiatoren voor centrale verwarming. Bij de fabricage zal vergaande automatisering worden toegepast. De fabriek zal een van de modernste fa brieken van Europa worden. Er zal een normalisering van d« af metingen van de radiatoren worden Over de bark P. A Koerts kan nog steeds geen nieuws worden ge meld. Dit geschenk aan Delfzijl van een naar de Verenigde Staten ge- emigreerde inwoner heeft nog ad tijd een onzekere toekomst Men herin nert zich, dat de jaarlijkse onder houdskosten voor de gemeente Delf zijl te hoog waren en dat het ge meentebestuur naar een oplossing zocht. Het voorstel van het college van B. en W. het schip van de hand te doen vond in de gemeenteraad weinig weerklank. Het college werd verzocht naar een andere oplossing te zoeken. eniging „Rotterdam", een sieraad zijn voor de stad, die hoewel de meest bezochte haven ter wereld op het gebied van de kuituur ten ach ter blijft. De Greek Line heeft vaa-de Ca nadian Pacific hét 25.516 ton grote passagiersschip Empress of Britain gekocht De prijs is niet bekend ge maakt. Die oplossing is nog niet gevon den. Verwacht was, dat het college van woensdag j.l. met een nieuw voorstel zou komen. Dit is echter niet gebeurd. De volgende gemeen teraadsvergadering in Delfzijl is pas de laatste woensdag van maart Maar of er» dan spijkers met koppen kunnen worden geslagen is een vraag. Havennieuws, het weekblad vin de Scheepvaart Vereeniging Zuid vraagt zich in het jongste nummer af of de bark „geen plaats zou kunnen krij gen in het stads- en havenbeeld van Rotterdam. Zo zou de P. A Koerts bijvoorbeeld als expositieruimte of zelfs als herberg van de Havenver- Het schip, dat L2W -passagiers kan vervoeren, zal worden ingezet op een veertiendaagse dienst van New-York naar MlddeHandse Zeehavens teza men met de Olympia, het vlagge- schip van de Greek Line. -De Em press of Britain wordt in januari '1965 overgedragen. Op de laatste dag van februari is een dienst met kpeischepen tussen Belfast, Noord lerland, en Rotterdam Liberia heeft nog steeds de groot ste tanfeervloet van de wereld, n.I. in totaal 12.833,882 ton. Dan volgen Groot-Brttannlë 12.062.882 ton, Noor wegen, 11.267.312 ton, De Verenigde Staten 8.64S.65S ton. Japan 4.445.842 ton. Panama 3.432.525 ton en Frank rijk, 3.185.487 ton. Op de scheepswerven in de hele wereld werden het vorige jaar 110 nieuwe tankschepen gebouwd met 6.043.606 bri tegen 104 met 4.410.006 brt In 1962. In 1863 was de omvang van de wereldtankervloot in totaal 75.590.790 ton. begonnen. In «en aankondiging van fruitexpediteurs in Belfast, G. Heyn Sons, wordt bekend gemaakt dat een extra volledig uitgerust koelschip een keer per week of een keer in de veertien dagen, al mar gelang de vraag, beschikbaar zal zijn. Normaal zal het schip regelrecht van Belfast naar Rotterdam varen, maar het zal ook Amsterdam kunnen aanlopen. De afvaart van Belfast is "s vrijdags avonds, de volgende maandagmor gen zal de lading in Rotterdam wor den gelost Het 20.000 brt -metende en aan S50 passagiers plaats biedende schip, dat thans voor het Neder- landse Spaar- en Reisfonds Wij Komen" op papier gereed is. Het is de bedoeling dat Verolme Verenig de Scheepswerven N.V. het zal bouwen, als er een acceptabel fi nancieringsplan kan worden gevon den. Met een aantal banken is daarover thans overleg gaande. Het schip zal in het bijzonder be stemd zijn om ouders van emigran ten in staat te stellen hun kinderen in het buitenland te bezoeken, ge- emigreerde kinderen de gelegen heid te geven een bezoek aan hun ouders in Nederland te brengen, eventueel minder geslaagde emi granten naar Nederland te repatri ëren of mensen, die urillen emigre ren, -naar het land van hun bestem ming te brengen. Door het weglaten van alleluxe maaltijden volgens cafetaria systeem" hoopt men de passa- geprijs laag te kunnen houden. te schepen de enige verbinding vormt tussen de riviergedeelten boven en be neden de Maasbruggen. De Willems brug immers is een vaste brug. Men kan de Koningshaven al die tijd onmogelijk gesloten 'houden. Ten slotte is na amper overleg tussen verschillende bij de Rotterdamse haven betrokken in stanties en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam besloten, tussen vijf uur des middags en zes uur des ochtends te werken. De uitgang aan de westzijde van de Koningshaven zal dus van 10 maart tot 27 maart des nachts voor alle scheepvaartverkeer zijn gesloten. Schepen, die bestemd zijn voor de Koningshaven, de Spoorwegha ven, de Binnenhaven en de Êntrepotha- ven moeten dus des nachts onder de Willemsbrug doorvaren en zo van het oosten uit de Koningshaven binnenvaren. Natuurlijk is deze vaart alleen moge lijk voor vaartuigen die onder de Wil lemsbrug door kunnen. Hoger getuigde schepen kunnen deze havens dus aüc-en overdag bereiken. Voor het wegverkeer komt er geen verandering, de openingstijden van de bruggen blijven normaal gehandhaafd. Ten slotte zijn de organisatoren van bet werk er in geslaagd, de zondags rust te ontzien. In de nachten van za terdag op zondag en van zondag op maandag zal er in de Koningshaven niet worden gewerkt. Aan het afzinken van tunnelstukken in de Koningshaven is men nog lang niet toe. Het is de bedoeling dat eind aprü het laatste stuk bij de westpunt van het Noordereilaud aan de beurt is. Pas daarna kunnen de tunnelstukken in de Koningshaven naar hun plaats worden gebra»:ht. Hoewel er in de Koningshaven betrekkelijk weinig stroom staat door de bocht in de rivier zoeken vloed- en ebstroom hier vooral bun weg langs de noordelijke Maasoever zal het tegen die tijd toch noodzakelijk zijn, de ge baggerde geul, waarin-nu de fundering wordt geheid, met een slipzuiger te ontdoen van het daarin verzamelde slib. De politie van Frankfort is gisteren in actie gekomen voor een bankoverval, die herinneringen aan het wilde westen opriep. Werner Sehulz, een 28 jaar oude Frankforten liep het gebouw van de Volksbank binnen en beval de kassier en de klanten op de vloer te gaan lig gen terwijl hij de kas leeghaalde. Terwijl hij daarmee bezig was drukte een andere kassier op de alarmknop. Toen Sehulz de bank verliet werd hij door de politie opgewacht Sehulz ren de weg. De politie holde met getrokken revolvers achter hem aan. Hij kreeg een schot in de long, maar slaagde er niet temin in op het dak van een gebouw te komen, waar hij na een wilde Jacht door de poUtie aangehouden werd. De politie slaagde erin, de gehele buit, 9.000 mark, in beslag te nemen, hoewel Sehulz pro beerde de biljetten op het dak te ver bergen. Sehulz is zwaar gewond in een zieken huis te Frankfort opgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1