h o el j-avond werd muzikaal spel JAPANSE INVASIE IN MINIATUUR EUNGS-RADIO AGENDA Belangrijke order voor Wilton Tin nen Modecollectie Westerveld kreeg minder belangstelling Ouders zijn grote steun isï saissa-bsssssijsurs d" sa&srsft, sssuvu-z Fa. Ph. LOK en ZONEN Transportrollen voor Amerikaanse walseri -f4y&szFgsrs r i ïkvjrtórrjr s%?£ Akkoord Indonesië- Maleisië onmogelijk Hoe de wereld begon 2%SSS5?^'iSSa!S»lS£ r™ V- - t ar Burgerlijke starid BELIJDENIS- GESCHENKEN Aart Pontier Ttceemaal afscheid van U.V.V. Rotterdam i VICTORIA EN HAAR PRINS CENTRI FUGES v.a. 258,- WAS- AUTO MATEN reeds v.a. 838,- W m DE ROTTERDAMMER fe. M me, .J™* P» tootdschcnU It VRIJDAG 6 MAART 1964 d. !L£rt*ur?e v5°ral Jin het bij WERKSTER voor één dag p. week Roman van eert vorstenliefde ««ktt tetr TWIST (I) WIST (U) Misschien kunt u di* landen «t«rï"®utC - iittziAen- 0«®ch &e w»®acbinCei'iw tnan^f5- nceH eenbijton waSgoed b ,V?aabpia^ evl. voor - ..en' clooi schooft- hij1 Belt Q Sn"£!iZ' - h" M,1"*lld'* -ajSo-SSS^SSt"'vSi1 TWIST ""nor sen.... «n dagelijks (III) TWIST (IV) Eindcontrole stra ta* ger» a M ntU- *W- aide t<- tut i n~ nft* CS ilag raks ileaf ca 31 bio- am. •m- w«. br eve de tico tod- ee« do rail tets tele sent be ta* -rtn rtte iew ea St*- dit stn te Ilea ti»r »p< wtt ft Oot nr. den la om* •en. Ira- Van onze moderedactrice» i Maison Westerveld. die enkele malen «hows in ..eigen huis' taan de Mauriis- tttsï heeft gegeven in de vorm van gc-i zelltge cocktaiipartics. koos voor de pre-l sentatie van haar lente- en zomercoilec- tw 1964 een showroom buitenshuis. ,n I het Holbeinhuis kreeg een in grote gt- •ale opgekomen publick een indruk van, de collectie, die Maison Westerveld voori het komend seizoen heeft samengesteld.! Opvallend is de ruime toepassing van Jersey. Nylon jersey zagers we bijvoor T FT THRNrcv i beeld gebruikt voor een ..kofferjapon",1 H lUKuNt-^J kreeg donder- |«m*akt van onkreukbaar materiaal en dagavond bi» de iuhilonm ni dus uitermate geschikt om mee op reusvoerme Van ho» vlife- te nemen. Om dit duidelijk te laten uit-,in n 'J^'fijange DOK >emen nam de mannequin, die deze Ja - nct awagetheater te Sch te non droeg, een zelfde exemplaar in een:dam minder aandarht 4.- sierlijk bloemmotief, was vervaardigd uit, r ypvoenng, d:e volgende week int wollen Jersey. Kunstzijde jersey herhaald wordt Was he* snel W, vormde het materiaal voor een mouwlo-: rattenvtnp»e ti VF,. je blouse gedragen op een lange rok nRcr an fiameln een era ensemble dat niet als „groot ovond-jaanSVersie op het bekent5 toilet" beaoeld is. maar voor een fees 'sprookje De lelijk avondje thuis. Van lamé jersey f,„, J '3n-asievolIe COS. vu een avondtoilet in grijs-witte haice s- KieurrtjK en toepasselijk (Van een onzer verslaggevers) podium werd opgedragen. Voorzitter J. van Noortwyk begroette speciaal de veie genodigde^ waarbij hij stelde dat het werk van DOK gedurende vijf. tig jaar gezegend is. Hij zei dat vooral de steun van de ouders van belang ia en daarom bracht hit dank voor het jubileumgeschenk. de stencilmachine. ne. Hij achtte de band met de vereniging )0r de club en vooral voor de Jeugd - ™«elck meer JJifX 2ei dat het beoefenen van gymnas- tie* een vreugde Is. hoe meer men zich *rt^?8erLiteit in %e etl*crnble» teweeg moeten brengen. Nu ontbrak nog al een* hTi.iy7?metr.,e' h0*wel talrijke pu- Sgroette mbverïtandjw Jln« hilariteit kostelHt o-t e gekleed waren in kostelijk «rauw en met leuke lange snuitmaakers bedekt waren. Het zien was misschien wat moeilijk, want tot v„.. ..«.cvi - toepasselijk cirkels. Uit Italië was een complet af'trokken bijzonder Hp mnrlanbt tsoutig. bestaande uit een zeven/acnt.|daarnanct aandachten ne mantel in met bloemen bedrukte jer-i naasl *a»t te waarderen het scy en een effen Japon. ;LnWousiasrne voor de uitvoering - „JIV, Veel modellen waren geïnspireerd op' »e kinderen «peelden met pletter met V5n verwanten Bal-nam, zoals een deux-piCces. ge- «tje* die de stad liuii tui.» aj -iepen de kmderen we,,.„t gameerd met smockwerk. Een zwart **Uë« die door de fluitende raAten!,.» hanen cocktailjurk a <-1™ r»"env*n ccn heel «part cachet ee kraag van zwart-wit geblokte raffia. !ae .vaar Lar.vin was het cocktail-ensemble *'«<ende bargerij a zwart met geel. Zoals vaak bij Westerveld zagen we eek nu weer veel bootmanen etten. Voorts vielen op de lange revers de jtrikceintuurs, die vrij laag worden om- geknoopt en de japonnen, die op het eer- imiakl cfdttfV.mAnAjB 113L-__ a- •-.— n.u«jjva r il tLttirian v - meet men zich inspant boe ontspannende? de invloed ?*^ra,beroep op medewerking a heer Van Noortwijk. die stelde dat de eigen sfeer van de club belang. *bVlu!e 'opprestatle en DOK streeft dan ook met naar een der gelijk* prestatie. Yol**n d* 'V*J van het verleden, aldus de heer Van Noortwijk, die verder zei dat We ons daarbij laten leiden door de beginselen van Gods Woord die iepei'5 de kinderen weieens de verkeerde tte gezicht deux-pièces lijken te zijn. De onderdelen door een Nsast Osize waardering moet I wtat het tcrTlpo te laag Vlaggen «n de mMmw w« i0"-A* u"uc* """t1 wa' elxattwo meii leidster; Na het sprookje kwam de gymnastiek aan bod. Vooral de oudere meisjes j verrasten prompt met gedurfde ver- richtingen aan de ringen, tie jongens van tien tot zestien jaar boctea een vlotte vrije oefening, op muziek van de Konig Karl Marsch van Unrath. Na de pauze lieten de heren zien dat ze klasse hebben aan *ioogrek en boog brug. Het publiek üet het applaus niet onbetuigd, evenmin als bij een vloeiende ritmische oefening van de dames Ke- thel. het gewaagde kasUpringen van de j jongens, het tafelspringen en ter afwis seling san du spectaculaire waren err boeiende variaties van de dames te zien i op muziek van de Slavische Dans van, Dvorak. 3ij de finale vóór de pauze kwam Co! Verkade in de schijn -erpers te staan, waarna zij op anime.ende wijze de fluitclub tot een daverende uitvoering wist te inspireren en ook aan het slot van het tweede deel voerde een muzi kaal effect tot een goede climax. De belichting was herhaaldelijk heel effect vol. vindt u bij BOEKVERKOPER SM. HAVENSTR. 3 TELEFOON 4304 GEVRAAGD: Zuid-Hollandse Darmerthandel - Oosthavenkade 53 Telefoon 01898—6858 Groothandel in papier- en textielalvallen Nor.-Ferro metalen en ijzer Eigen archiefvernictiging. Levering van poetslappen 4ë Indus triestraat 12-14 - Trt 4585 - Vlaardlngen DEZE week »n(stand eea Japan se Invasie is miniatuur in Schie dam. Wat ..-as het geval? Een Ja- panse studiegroep van eartonnage- fabrïkanten, welke een toernee door Europa maakt ter bestudering san o' stand van «aken en de «ntwlkke- Itng te faun branche In Ern-ep», be- aocht de X.V. Schiedamsche Carton- nagefabriek. |j y.- - i«. da: jV nirt al- 'ij<' kurii eehrijvrn. hoe je prerie- mT een bepaalde kwe.lir denkt. Om de eenvoudife reden, dat ile me- Biogen ,an \t-l. n \rrdeeid zijn. hjirrrl. \«*»r uil» ilan Uhh» kart"* JTn drft van tir Inrrs op je Jak te die tê^rn tïjn. Zrjt je» <Iat je tr$Mi bent. dan krijjs je meer te boren tja ben. die uit ovrrtuijinr vóór lyn. 2L|e 1 Con"f'nr*ti*'f vrrloo» «ral «en prinript*. 7.it kan het ?aan in •aA goede land» Vk-anneer je ren «hiidr- Ml* standpunt inneemt. .\i«t dat lirt ®»j t» bar verA kan Aebelrit, dat ie mij r*>r Mn»n<.ervatier uit<eheldet\. En brt rr\n iji. dat jk niet prinei* Pt'fl pmifjt ben. li**!» ik me in de S4t! dr lijd ook al gehard. oor *'j hlijft Jift nog altijd een ge*oud tttgangwptint eerlijk V4>or een mening te komen. Toch kraltben ne nog *t rens oiue kruin voor **e iet- "^wijven o\rr rrn uuJeruerp, dat in divruA-ir i*. Een «mbedaeht/aam woord k*n kritische rearrie* uitlokken Dat *™ft maar geaeur aan je hoofd. Daar- «»rn kijken ur ook uit. |TN1GE tijd jrelrtlen Iir|i|»»n v*e om» erhter niet alleen, hoewel het een l'ïijk milieu ho, laten verleiden tot doen van ruigte tivi*tdribbe]<t, erger nog, *ïat we er ot»k nog over ge» *rbreven hebben ook. Het gevolg i* gr weekt, «lal er in een oriei »taatu heb ik nog ren *MP*ltje te schillen". Kijk. dat bevalt "os nu. bt den regel U liet 20, dat men ïegt: Dat wa* heel aardig van je geschreven. Ik heb er echt van geno ten, maar.Na m'n ^maar", de» nood* met enkele ratelende t\ komt Ute Berg j** dan maar. Deie brief schrijver kijkt oits recht in de ogen en begint meteen aan het gezamenlijk *<)iiSlett van een appel. Goed, u hebt het al begrepen, in deze brief wordt gejteld. dat zulk geraist geen pa* geeft Voor deze mening i* er ook ruimte in onze krant Maar hiertegenover «laat onze mening, dat in die serieuze huis kamer op tlat uur en onder het ouder lijk toezicht niet* ongepast* bij het ge- twi»t *«-. Tijdens de jaarvergadering van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, af deling Rotterdam, is afscheid genomen van mevrouw J Weisfelt-Sehotel. die j twee jaar secretaresse is geweest De tweede secretaresse, mevrouw H. Mos- Lubbi, neemt voorlopig haar taak over. Mevrouw Weisfeit kreeg dankwoorden en een bloemetje te ontvangst te nemen, -venals mevrouw L Danieis-Scbelien. die lange jaren bestuursfuncties te de af deling Rotterdam heeft vervuld en daar voor voorzitster was van de V.VJEL-Hil- legersberg. Uit het openingswoord van de voor zitster, mevrouw J. B. Ch. Bink-*» Jacob, Week dat er een jaar van grote verande ringen was verstreken: er was, een eigen huls san de Oostz*-. jk betrokken en er was een betere subsidieregeling ontstaan, De vorige koude winter vroeg veel extra werk, waaronder het uitdelen van duinwater. Het inmiddels van de Sta- tenweg raar de Isaac Eubertstraat ver huisde kledingdepot heeft aan negentig gezinnen 1450 personen) kleding ver schaft. In het kader van ..Tafeltje dekje". het geVen van warme maaltijden aan bejaar- j den. werd een proef genomen met diep- vries-maaltijden, die zonodig met een oventje werden verstrekt. U.V.V.-sters hebben 11.355 maaltijden voor bejaarden gekookt j I wilt u een goed en betrouwbaar advies? VRAAG HET AAN ELINGS! door Evelyn Anthony Romantiek san het Engelss hof. mei als hoofdthema de grote liefde van de onge naakbare Koningin Victoria voor Prins Albert. Vd voort en klear, getnA gend ran een meesterxehnp van verte/kuurt gebonden f4.90 V«n*mij»u»r m a» ooéühtnóm ijV'fetW'JOME* ;S jtEU8tl*ÜV UITEtf£tS»l) - WtGtNlNGEN DL HELMUT THZBLICKS De mens in de eetgeschie denis van de bijbel De studiegroep welke uit de directeu ren van de meest vooraanstaande Ja- Pogingen om de afgebroken Maleis» pause bedrijven bestond, maakt eensche ciisisbesprekingen nieuw leven in rets var. 3 weken door Europa en ito blazen mislukten gisteren doordat In- bezoekt daarbij de mees; vooraan- donesië en Maleisië vasthouden aan staande bedrijven. Slechts één dag verbleef men ir. ons land teneinde de N.V. Schiedamsche Cartonnagefabriek te_ kunnen bezoe ken, een bedrijf dat als een der groot ste en modernste in Europa bekend staat. .Het ligt in de bedoeling dat binnen af zienbare tijd ook een Eusooees team waarschijnlijk ook met Nederland se deelneming een tegenbezoek gaat brengen. Het was de tweede maal in 24 uur oriénl«rd corutezwiemocratische sta as-; dat de besprekingen in het slop kwa men. De minister van buitenlandse ïnken van de Phiüppijnen. Salvador P. Lopez kondigde aan het einde van een dag van drukke diplomatieke activiteit sa.?;: FRANSENSTRAAT 27 VIAARDINGEN TEL. 2463 Vtrkrij&biiaT m és botkbandsi N.V. ÜEHK- ZOMER 4c KEUNING5 Burgemeester Glauco Delia Porta van Rome ss donderdagavond afgetreden op bet hoogtepunt van em ai drie maan den durende crisis op hel stadhuis als christen-aemocraiisene De wedstrijden san de Christeljjki- korfbalbontl n de afdelingen Utrecht,] Gelderland en honfdklas centrum, die voor morgen waren vastgesteld, zijn in verbami met de weersutnstandigheilen j afaelast. Het voorlopig Nederlands amateurelf- Overeenstemming was niet mogelijk", ongeveer honderd gulden. onenteerde stadsbestuur T/aa een vrachtauto, die op de Hoofd- j tel heeft dinsdagavond m het Groningse straat bij de Koningin Wilhelminabrugi Oosterpark een oefenwedstrijd tegen de in Schiedam stond, is een reservewiel; eredivisieclub GVAV met 4-2 verloren. C Oe verbetering van de gestolen. Het wiel heeft een waarde van; De ruststand van deze wedstrijd was 2-g jtussen de Meeuwensingel jin het voordeel van -c Groningers Schiedamseweg de LindeJjer- 91 4 rl«* uan aar AU- 'Jfali. Jazzclub Guillaume, kwartet ®f V'mss, 20. 'itrU: Singclkwarticr. contactavond. Gaode Haven: Cefa. filmavond. 20. ""te; VCJC. ouderavond. 20 Nblï<l ..De Ketterdammer". Sehic- tu- lie redactie Lange Kerkstraat 82, **rfHb4. b.g.g. I135B# (toost. St. na 13 HM88St alleen voor redaetie- fftlëgenheden h. J. Troost: Aleida ut- 23. tel. 65451 alleen voor klach icn h» b« en le lt" ®JÓte» bezorging: agentschap <ad: •>yfn) dag. van 18.35-19.30. ryf telefoonnummers: Alarm ;«64^6; alarm nrandweer 69123; CO en GD «8290. i advertenties Sf tel. !135dtsi abonnementen AAR waarom rallen wr rr Lus" over t a i-trii.' On te grdsrhtrn over hel vraas-tuk saan latrnd. hrsmnrrrn ,r nn-. wat nirt zo lang n* tic oorlog in rrn rrbtr pastorie srbrnrile. Hrt wa- in «Ir tijd. dat vrlrn gek waren van hrt ilan-en en werkelijk van een ern-tis probleem kon oorden ge-prie keu. l>e predikant en zijn erhtgenote naren niet vakantie en wij naren met een klein elubje in die pa-torie ie gei hl geraakt. Omdat de welvaart er nog nirt na» en de techniek nog niet ro ver voortgeschreden. be»rhiktrn nr over een grammofoon. JU- »trcii- opge wonden moe*t norden Aarigrrierl ne de nolg-PIl naren en bovendirn dr voorgr-chreven pa««en nirt rorrert kon den uitvoeren volgen» de publieke mening, naren ne veroordeeld rterd» a«« de mengel te draaien. Onze Izak na- dat liet vehikel hel jui»le aantal toeren maakte. Ander» klonk hei niet. -puKN het fer«t een liooglepu.it bad bereikt, ging ik zo in m'n nrrkzjanthrJru op. dat liet ding in- .en- „rang" rei. Ite veer »a- ge -prangen. Kr na» nog ren kreunend geluid Daarna nirt» meer. Denk nu niet, dat ne met het te ver draaier van de .zwengel een goed werk had- Jen verricht. VTant Int jeugdige gg zelxhap ging tot iet.» ander» over. Vele jaren later, wal ouder en mi» •rbien wijzer zijiulr, Iwdarht ik, dal bet veel beter zou zijn grnc t, dal hrt ding lirrt nar gebleven. Met de predikant, die op hrt ogenblik van de „rang" vrij van pa«torale zorgen m de bo.-en wandelde. Isebhen nr er nooit over ge«prnkru. Maar wel- li.lit na» hij het met »n« een» ge nrevt,ft el ik-rlde hij on» zn ter loop. er it» mee. dal hy de pa«tnrir nooit meer oniieileerd heeft achter gelaten. Tegenwoordig denken we zo af en toe: I)ie jeugd van vroeger torh. straat in Schiedam is gereedgekomen. D« reconstructie bestaat uit de aanleg van een j rijweg met aan weerszijden trottoirs en j groenstroken, aansluitende aan het gedeelte :van de Schiedamseweg. dat enige jaren ge ileden werd gemoderniseerd. De afsluiting van dit gedeelte van de Schiedamseweg jvoor alle verkeer, die maandenlang geduurd heeft, is thans weer opgeheven. iö Zondag houdt de Schiedamse Oeeurneni- isc.be Raad van Kerken weer een oecumeni- j sche dienst, deze keer in het kerkgebouw- van de N.PR. aan de Westvest 92, aanvang i 19 uur. Voorganger is ds. v. d. Steen. BIJ DE AFDELING werktuigbouw»; Bij Wilton-Fijenoord wordt bijna 3 van de scheepswerf WUton-Fljen- mm van -ie rollen afgedraaid en dan een bel3ncwet end karwei In op-1 c.a!e srdh«id te «even. ondergaan de dracht vac een Onitse dnaa. Er -oliën daarna een -zpeciale bewerking den 93 transportrollen vervaardlgd die op bijgaande foto is afgebeeld. Ze voor een nieuw te boutven Amerikaan- worden ..vlamgehard". se walserij- Aan het oppervlak var. de walsen wor- den bijzondere osen gesteld wat be- OtrllCfnitlj; treft de hardheid en gladheid, omd»Ü IN HET ..'WUten-Feijenoordnieuwj' het materiaal niet aan de rollen mag blijven kleven. De platen daardoor beschadigd worden. Verdere strenge eisen zijn: zuiverheid van afmetingen Om dit te bereiken van deze maand wordt over dzz* zouden bewerking het volgende verteld. Daartoe worden de rollen op een ma chine geplaatst waarop ze langzaam - worden rondgedraaid. Om de rol is op stuurt Demka Staal de blokken naar de lled<f d,f 0p het bed van Nederlandse Grofsmederij in ijsden i machine heen en weer kan bewegen, waar de blokken worden es meed. ruwjppr, grans van branders geplaatst en voorgedraaid en een warmtebehandeling „iajc achter deze branders een krans ondergaan. van watersproeiers. Wanneer de bran ders ontstoken worden, wordt de roL die afstand tussen brandei en rolopper- vlak over de gehele lengte van de rol dezelfde moet zijn. Aangezien de rollen kegelvormig zijn en de slede waarop de branders gemonteeio staan van het dunne gedeelte van he; conu* naar het dikke fedeelte bewo gen wordt, dienen de branders zic! gedurende de loop van de slede na« buiten te verplaatsen. Dit wordt gewaarborgd d_or de brat. ders te laten aandrijven door een curve déze" maand""wordt o'verdïe™ aparte t df "<>^1 *'a e^n en heugelmechanisme. Het geheel weri ontworpen door de gereedschaptekenka mer van de machinefabrieken. De hard heidsdiepte die op deze wijze vat: har den verkregen wordt bedraagt ca. 2 mn terwijl de hardheid die met een sde roscoop gemeten wordt ca. 60 R. be draagt. Als bijzonderheid willen wij ver melden dat voor het vlarrsharden var. d 93 rotten totaal is verbruikt aan zuurste dus langzaam roteert, over de gehele omttek plaatselijk zeer sterk verhit. Met behulp van een bepaald instrument ..Miiliskop" ..A" wordt de temperatuur van het verhitte gedeelte optiscft-elec- trisch gemeten. Wanneer deze tempera tuur S&O' C. bedraagt de zgn. har- dmgstemperatuur) wordt door de water, sproeiers water op het verhitte gedeel te gespoten, waardoor harding van tiet SCHIEDAM Oagertfwnrd: 6 C Berg 3S j en I M de VUeer 35 j: C Bink- land IT j en M Lagendijk 3» J I Broek- ling S3 f «n K E Ziellntki 33 j; P r Cam- bcen 37 J en ME P van der Have ÏJ j; K rredrlks 23 J er M E Erwich 23 J; E Guke» 33 J en M I Vagevuur S9 J: G, - -. .- Hagenaar 46 J en T L E van Eekeren 3s J; j oppemak van de rol optreedt, C C Hm» 35 j en M C van der Tulfn Tegelijkertijd wordt dan de «lede waar- u 'V ^r111 4i'? Jï, r 'a I °P lc branders- en sproeierskrsns ge Blom 33 'i: H Simnevrtd 23 f' ,n M de monteerd zijn gelijkmatig langs de rol Jong 33 j bewogen zodat op deze manier de rol c.rtround: 1 T Wink j en E M Haaa I over de gehele lengte gevlamhard wordt. 30 j P J d« Putter 27 j en M LAG Vr -mg- Hierbij moet steeds op de temperatuur meier II j; C van Walsum 2« I en P M gplgt worden en de snelheid van de sle- Strrijl 23 Jt A Groencndtjlk 24 j en M Tj alI)gepast worden wanneer de tem- Clenttpn* 19 j: M J J van Br#ufrl morht «tü(r4*n nf rtal^rr J O Ni!* 14 j; F P C Zuyderhoudt J» pr®tuur moent sujgen qi aaïen^ uuer- j: en L Kntepatra 27 I A C Vo.hn! WJfaarddoen zich bij dit proces diverser en J a Tebruggr tT t: G ht van den ftrwke] problemen voor waarsan we in het be- king van allen die hetzij rechtstreek», 34 t en C G J Pefela 2_j,__ »!ek van dit verhaal echter moeten f hetzij zijdelings met de voorbereiding en uitvoering van de opdracht te ma- 75162 m3 en aan lichtgas 25050 m3. Nadat het oppervlak is gevlamhar worden de rollen geslepen, zowel d geharde kegelvlakken als dc astapper waar later* kogellagers op gemonteer worden; de geslepen oppervlakken heb ben een ruwheid van slechts ca. 18 ru Nadat in de astappen nog «en spie baan is gefreesd, geschiedt de eind controle door de afdeling Controle v<r algemene werktuigbouw. Hierbij wor den de afmetingen, oppervlakteruw held en -hardheid op protocollen vast gelegd voor de klant, terwijl het la boratorium middels magnofluxen dt rollen onderzoek op eventuele har dmgs. en «lijpscheurer,. Dank zij de enthousiaste samenuei Geboren: Robert z vJ Spltter» en J Gvoorbijgaan Bosman: Johanna C L d vH B Rlgtera en: C M A Sozef Overleden: J P Meijer» 75 j; A BarzlLij EEN ENKEL ASPECT verdient echter 50 J, M H van Ec* 9t» j- ken hebben, heeft deproduktie ondanks de korte tijd, die voor de uitvoering een toelichting; nL het feit dit d« overblijft, een vlot verloop. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1