„Zeer opmerkelijke kostenstijging Onderhands aanbesteden BLO-school: felle kritiek VVD tegen; Oud brengt verademing Hor gen roept de AGENDA Buitenlanders lijden kou Spanning op arbeidsmarkt blijft toch nog toenemen ROTTERDAM VERKKEERSNOTA WERD VERKEERSNOTA WERD JOHANNES PASSION §|j^^ Leonidas-Dovido vierde 80-jarig jubileum [mrdingen Bijbelzondag: 100 eerste bijbels in Maassluis (NBG Verkeerd Medische diensten Zestigduizendste Co-op-obligatie Vlaardingens stadhuisboekje nu verschenen Viaduct krijgt hoogste urgentie Tyrifjord weer horizontaal Hoe de wereld begon m h h 0E rotterdammer CHUEBAJM Bestuursmutatie ,JDe Schans" Belangstelling voor heroepenexpositie VOORAL CHE1TSCHE- EN METAALINDUSTRIE Vlaardingen neemt deel in „Onderzoek Midden-Delfland" CH-vrouwen ingewijd in de economie Aangifte van nieuwe leerlingen MAART 1964 f|X)EN burgemeester mr. J. Heusdens vrijdag twintig mi nuten vóór middernacht voor het iaatst zijn voorzittershamer op de collegetafel liet vallen, had de ge meenteraad van Vïaardingen ook nog 36 andere voorstellen aan vaard, waarvan dat voor een m.»u teIUk onderwijs is gebaseerd op een ver- fe»?s«52T5aT*n: fiimavoad, 20. Ihffle: VCJC, ouderavond, 20. M maandag -ea dagelijks !|i dagelijks Verklaring Kleuterschool Woningbouw (Van een onzer verslaggevers) DE gemeenteraad van Vïaar dingen krijgt een vaste com missie van bijstand voor ver keerszaken. B. en W. hebben vrij dagmorgen -in principe daartoe besloten naar aanleiding van het debat dat de raad donderdag' avond voerde over de Verkeers nota. Burgemeester mr. J. Heus dens deelde dit vrijdagavond mee toen de gemeenteraad bijeen was om de verkeersdiscussia voort te zetten tot omstreeks negen uur de nota met algemene stemmen werd aanvaard. Het ligt in de bedoeling de commissie in sep tember in werking te laten treden. Liesveld Zaterdag 14 maart Grote Kerk Aanvang half acht Markt STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM DRAAIERS PLAATWERKERS en LEERLINGEN ELEKTRISCH LASSERS CENTRALE VERWARMINGS MONTEURS. SERVICE MONTEUR Onttrekking van het Doelehofje aan het openbaar verkeer Krantenreklame heeft een eigen verkoopkracht t> J -5* -xn (Van «en onzer verslaggevers) ra jubileumuitvoering van. de Vlaar- iinwe gymnastiekvereniging „Leortidas- Side". ter gelegenheid van het tach- tidarig bestaan is een waar turnfestijn reworoen. De stadsgehoorzaal was vrij- Ljwiid uitstekend bezet. Ongeveer 5BÖ leden van de vereniging betraden beurtelings het podium. En dat was nog maar een fclein gedeelte, want het totale aantal leden, ibedraagt thans bijna 1200, htina tweemaal zoveel als in 1959, toen bei "5-jarlg bestaan werd gevierd. Het tachtigjarig bestaan heelt een nieuwe periode ingeluid, met als veran dering dat da leden zich voortaan onder i£r vlag zullen aeharen. Dit is onder meer te danken aan een aantal leden ,n oud-leden, die een vaandelfonds in fc»t leven riepen. Onder doodse stilte werd met de meu- «s vlag plechtig de vaandelgroet ge- braeht Daarna sprak voorzitter H. P, y <j Windt «en welkomstwoord, waar- fa hij zich in 'het bijzonder richtte tot de afgevaardigden van de Rotterdamse Turnbond. Wat betreft de grote voor- mtMBg gedurende de laatste periode, «1 de heer v. d. Windt dat dit voorna melijk te danken was aan de gereed- waving van de turnzaal in de West- vut waarvan vooral de jeugd veelvul dig gebruik maakt. Hadat het bondslied van het K.N.G.V. itaanie door allen was gezongen, werd «n reeks oefeningen gebracht, die de beioefais soms versteld deed staan van tct enthousiasme dat moest worden op- «braéht. Uiteraard had men ook de nodige be wildering voor de dames-veteranen, die m knotsoefening ten beste gaven. Be halve diverse vrije oefeningen, bevatte bet jubileumprogramma onder meer hoog- bok- en paardspringen, brugoefe- tmgen, hoepeloefeningen en knotsoefe- met al «en uitvoering, die zeker aan de verwachtingen beeft 'beantwoord. Dt technische leiding was in handen ras mejuffrouw A. Schetter, die daarbij verd gewslteerd door mevrouw R. Veldheer-van Vliet en de heer F. Ter- hoeve. D« muzikale omlijsting was toe vertrouwd aan pianist Jan de Koning, kamer heengaat naar een drieklassige christelijke kleuterschool meende hij dat het evenwicht tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs zoek zou raken en dat het openbaar onderwijs daarvan schade zou leiden. Wethouder Van Minnen slaagde er niet in deze vrees bij de heer Van Munster weg te nemen. De behoefte van het chrls- aanvullend Irrpdiat r cno ma cen onzer verslaggevers) oudcrde prognose, zei hij. Spreker hield aan/Uiiena Krediet van ƒ678.000 voi dat het bijzonder kleuteronderwijs in voor de DOUW van de openbare Zuidbuurt „één klas voorsprong" heeft. BLO-school aan de Vlijmscherpe aanbesteding is nooit de bedoeling ge- 0p lich.ze?? vond h0 dai .D.iet. 10 kritiek van PCG en WD bloot l2?ar,toen °P ee.n «egevea moment stond. De bezwaren richtten zich enerzijds tegen de hogere kosten, omdat in 1962 reeds een krediet van negen ton was gevoteerd, maar vooral tegen het feit de,b,6uw (mis uit het"voorstel bieek) intussen buiten medeweten van de raad, onderbands Is aanbesteed. De heer E. P. van der Veen (PCG) had berekend dat er een verhoging van het eerder verleende krediet van 75 pro cent werd gevraagd. Namens zijn fractie uitte hij zijn bezorgdheid over deze gang van zaken. Voor het onderhands aan besteden was machtiging van de raad nodig geweest constateerde hij. De heer G. Dorsman (WD) had de kredietoverschrijding op een andere wijze berekend en kwam zelfs tot een bouw somstijging van 96 procent Er zijn maar twee mogelijkheden: of de architect heeft juch op een enorme manier verkeken, óf de aannemer heeft zich zeer grote zeker heden aangetrokken, stelde hü. Wethouder H. K. van Minnen ging uit voerig de geschiedenis na. Onderhandse i SCHIEDAM. Hervormde Gemeente: Gro te ker* 10 dr L J Caiemler en 17 <is A ie Coq; Bethelkerk 10 ds J G Jan ten ea 17 di Gcmen Utrecht: Opstan. diBZikerk 10 A Mof/man; Vredeswerk 8 en 10,45 ds C van der Steen en IS it 1 G Jansen, Gereformeerde Kerk Oosterkerfc 10 ds M Grashoff Slledrecht ra 17 ds F R Everaars; Kethel De Ark 938 ds W A Krijger en 14.30 da M Gras. hoö: Magnaüa Deiiterk 10 ds J Couvée ea 17 drs D Roest Rotterdam-Zuid; De Goede Haven 10 ds P R Everaars en II ds J Couvée; Julianakerk 10 ds J Vertir», Rotterdam-Schiebroek en 17 ds W A Krijger. Oud Katholieke Kerk I» H Mts. Evangelisch Lutherse Ge- isriBte; 10 da A D Xlaassen. Ned krot Bond 10 3D ds J M Ltndemens Bot terdam. Ned Herv (Geref) Evanseli- »ad#t Irene 10 ds H Jongebreur. - Ge reformeerde Kerk (vrijgemaakt;; 9 30 en KSO ds C Vonk Bspthteagemee&te 19 Irene Samenkcitut. Leger des Hetts 10 HelUgiajsdletat; 18.15 openluchtsamen, test en 18.30 vtrioesingsaamenkomsi Vrije Chr Geref Gent 10 en IS ds t Usseiïtein. Chr Geref Kerk warende 14 aai» 8.30 Dienst en 14.30 ds H van Leeuwen Rotterdam-W. Oud Geref Kerk Uage Haven 9 en 13.30 ds Grlsnigt. HAAK DINGEN Hervormd* Gemeente „Gzo- 4'Kerk 10 dhr U B" Coieribnmder. 17 ds Ha2- 10 Hehcbothkerk 9 ar 1030 (H.DcopS ds J van Noort 19 ds C rfji Boer van Slledrecht; BetheDcerk 10 ds Kyrit van Hillegersberg, 19 dhr J van Luabalgen; Immanuëlkerk 10 ds W J Kol tut 19 de D Noordmacs, H.C.2. 20; Nieu *t Kerk 10 dhr A ven Zetten, m.ttt,v Itjigdkoor Solt Deo Gloria 17 ts WJ Schouten H.C.Z. 30, bev ambtsdragers; Ma- tJMthskerk tZaal) 8.45 dhr J van Lam. Mg»; Westwijkkepe! 10.30 dhr J van -imbaigen 19 ds J W de Jong. geepreks- Dr reform eerd* Kerk OosterXerk is ds H J Heynen, 17 ds Th Swett; Em- Müslcer» 8 en 20.30 dr F L Bos. 17 ds S. f?"?5 JP?lêJJierls 9 *n 10» d» Til «ra 1, dr F L Bos; MaranathakerklO ds ÈÜv^.r' 17 ds H J Kouwenhoven; „De 1° ds H J Kauwenhoven. Chr „!r ,K"k, K«"k Emmastraat 10.30 en 17 indent P den Butter, Apeldoorn; aula H Boekschool Ph de Goedestraat 0 en 15 rum Butter. Geref Gemeente sok Westnleuwland 10 en 17 ds L Huis. j™- r .P' O""' Gemeente Zaal Dijk. K«« 5: 10 en 37 leesdienst Leger des krib Gebouw Baanstrant 10 Opdtachte- S ™evr 5 Bergsma, Utrecht. 18.30 ^"^rhtsamenkomst bij de Viabank, 18.30 MsgeUsati«am«nJtamst met Inzegening to Jonge soldaten. Volle JEvang Besec- i Jsgsdub Guillaume, kwartet béatrtocz Stagteiicwartier, coutactavond, Aiua ï's'Lma, contactavond, 20 wade: De Verzamelaar, ruilbeurs, 20. j^rtUti „De Rotierdammer", Schïe- Ri!«Jeuaeüe' Dange Kerkstraat 82, P0oe\g'2- 115588 ^toe5t SI- 18 u aUs«n voor redactie- wegenheden. J' Troost: Aleida- 23, tel 65451 (alleen voor klaeh- advertenties en abonnementen 215588). wm bezorglag; agentschap (adr. -= dag. van 18.30—19.30. j tciefoonatunmers: Alarm V f® «868; alarm brandweer 69123 list» GD 6929°- A* *7 ^useiun: Schüderijen en aqua- u* ÏJ1?0 Prieda Hunziker; aquarellen ti S- Lvan Arend Roosensdhoon. !$fj Van "lVestendorp, Park- AFDINGEN. Geb. Maassiuisse- H.V.G. voor restauratie j ,ai'k. 918; Bethelkerk: Avond- jj 19.30; Zaai Harmonie: Toneel- 't Hof, 19.45. ïmmanuelkerk: Jub.- i*i<.??unst na Arbeid", 19.30. AföLAND. Trefpunt: C.J.V. „Soli woria jaarfeest, 18.30. fehioor „DE ROTTERDAMMER", i™|»n, Smalle Havenstraat 11 «n adv.), tel. 6775 (b.g.g. r«d. zaken 6619 's avonds voor adm. en adv. S a,„ bezorging-Viaardlngen: C. "5. Willem Beukelszstr. 72, tel. ïnaand. t/m vrijdag 18—19.30 en 1,16-3018. Maassluis: C. J. van Sluispolderkade 10a. tel. 01899 l^pijke tei.-nummers Vïaardingen: inbrand en ongevallen 4444, GGD- fesn' 2541. A. Bot, Billitonlaan 66, ging Huite Slon, Brotkksde, 15.30 samen, komst. MAAS5LU3S Hstv Grote Kerk 10 ds Meijer 19 ds Vogel jeugddienst Herv Rusthui» 10 ds Beulerse Sursum Corda 10 dhr v d Vel- de C»t lokaal Grote Kerk 10 dhr Mostert Gen de wetstraat 10 dhr v d Steep Geref Immanuëlkerk 9.30 ds Ouursema 19.33 ds P^kse;1„MaI'a"stila,t^ic 8-» ds Dercksen 16.30 ds Duursema Geret vrUgem Ï.30 en 14 30 ds Koopman Chr Geref Kerk 9.10 en 17,13 ds Rees Ned Prot Bond 10.13 ds Van Os Leger des Hells 20 Heiligingsdlenst 6 openluchtsametüsomst Bruins lï zondags school 1SJ0 kindersamenkomst Bapdsten Gemeente 10 en 19.30 ds v a Vüs ROZENBURG Herv Immanuëlkerk '9.45 ds Hemmes 18.30 ds Evelela Wsstarkerk 9.45 in Kvelein Geref 8,30 en 38.30 dr Bron- ken Chr Geref 9 30 ds De Boer 15 Gerei vrUgem 9.4S en 13.30 ds Mul. HOEK VAN HOLLAND Herv 10 en 19 da Wasslnk Herv Evaag 14 dr v d Bosch Vrijs Herv 19 ds Pijpers Geref 10 en 17 ds v d Kjaauw. (Van onze correspondent) Morgen is het in Maassluis bijbelzcui dag. Het zal dan juist 149 jaar geleden zijn dat in de consistoriekamer der Grote Kerk. de eerste honderd bijbels werden uitgereikt. De geschiedenis vermeldt: ,.ln eene buitengewoon# pleghtigheidt vond de uit deling plaats van 100 Nieuwe Testamen ten aan armen en behoeftigen. Om het gewigt dezer aandoenlijke verrigting meer te doen gevoelen hield de predi kant vooraf eene bijzondere redevoering over de nuttigheids van het lezen der Bijbel". Het Nederlands Bijbel genootschap, af deling Maassluis, maakt van dit feit melding naar aanleiding van zijn actie bij het 150-jarig bestaan. Het vindt dat een 150-jarige een mooi geschenk dient te ontvangen. „Zouden we daar in Maassluis voor kunnen zorgen?" vraagt het NBG. De afdeling Maassluis is re latief een der kleinste van het land, zo dat hier een mooie kans ligt ons leden tal sterk op te voeren". In alle kerken en samenkomsten van Bijbelzondag, 8 maart, kan men een aamneldingskaart voor het lidmaatschap van het jubilerende NBG invullen. Het B- en W„ in verband met het spoedig afkomen van de rijksgoedkeuring, voor een beslissing stonden Is deze weg, na overleg met 'Gedeputeerde Staten, geko zen. ■yoOR de „zeer opmerkelijke" kosten- stijging had de wethouder wel een verklaring: In oktober 1960 heeft de ar chitect al een eerste raming gemaakt Er is dus sprake van een tijdsverloop van vier, en niet twee jaar. De dienst Gemeentewerken achtte die raming toen al aan de lage kant, maar op grond van goedkeuring van de bouwkundige' inspectie is men toch met deze raming gestart Noch de heer Van der Veen („onder handse aanbestedingen moet u zich niet toeèigenen"), noch de heer Dorsman („als P vier jaar verstreken zijn dan zijn de xosten niet 90» maar 120 procent geste- gen") bleken met dit antwoord voldaan. De heer Dorsman wilde zelfs alsnóg een openbare aanbesteding. Hoewel de wethouder dat theoretisch niet onmogelijk achtte meende bb toch onder de gegeven omstandigheden deze suggestie te moeten ontraden. De heer Dorsman en zijn hele fractie °Cden bet daarmee niet eens zya. De VVD stemde tegen het voorstel om drie redenen: a) het besluit tot onderhandse aanbesteding is niet genomen in een vergadering; b) het verschil in de ramingen is niet verklaard; c) open bare aanbesteding is nog steeds mogelijk. Met de aantekening „WD tegen" viel de voorzittershamer van de burge meester, maar de „onderiiandse aanbe steding™ bleef ook de rest van de ver gadering de bijzondere interesse van raad en college opeisen: er werd druk onder ling overleg gepleegd en de Gemeentewet ging daarbjj van hand tot hand tot ein delijk de toelichting van mr. P. J. Qud op de Gemeentewet (aangerukt uit de bibliotheek) een verademende oplossing bleek te geven. Maar met de afhandeling van de agenda was men ondertussen ai weer een punt of vijftien verder geko men. i rN PLAATS van een hervormde èn een gereformeerde tweekiassige kleu terschool voor Zuidbuurt komt er in dat deel van de Westwijk nu één drie klassige protestants-christelijke kleu terschooh De gemeenteraad heeft be sloten daarvoor medewerking te ver lenen, zij het dan dat de heer H. van Munster (P.v.dA.) er nogal wat beden kingen tegen had. Zelf voorstander zijnde van het „on verdeeld naar de openbare school" kon hij zich wel indenken dat er anderen zijn die de leuze „onverdeeld naar de chris telijke school" huldigen en als zodanig wilde hij de samenvoeging van het her vormd en het gereformeerd onderwijs wel toejuichen. Maar omdat het óók in de huurt Hoog- raaar „als ik maar zekerheid heb dat het openbaar onderwijs ook aan zijn trek ken komt". Medewerkinngsbesluiten werden ook gehecht aan de stichting van een („on- verdeeld-christelijke") g.l.o.-school voor Holy en die van idern-seholen voor Hoog kamer en Lage Weide. Tevens werdvfce- sioten tot stichting van een openbare g.l.o.-school voor Holy, maar dat waren allemaal voorstellen die „bij hamerslag" passeerden. (Van onze correspondent) Donderdagavond was de zogenaamde Verenigingsraad, bestaande uit vertegen woordigers van alle vereniging te Rozen burg, in „De Schans" bijeen, om twee vertegenwoordigende leden aan te wijzen m het bestuur van de Stichting „Vereni gingsgebouw De Schans". Het aftrede: secretariaat der afdeling is gevestigd Ankerstraat 21, tel. 2465. Dezer dagen vervoegde zich aan het loket in het gemeente huis van Rozenburg een meneer om zijnvoetbaltoto-formulier in te leveren. De ambtenaar, die deze me neer te woord stond, maakte hem duidelijkdat de overheids bemoeiingen weliswaar ver strekkenmaar toch niet zó ver.' SCHIEDAM. Beukers, Burg, Knap- pertlaan 76, tel 63004, Meijer, Swam- merdamsingel 43, teL 69696, Jungerius Jacob Catslaan 8, tel. 67355. VLAARDINGEN: Dr Hasper, Riouw- laan 40, tel. 2031. dr. Prins van Wijn- gaarden, Van Hogendorplaan 28, tel. 6264. Hoek van Holland dr, Fokkens, Har- wichweg 210, tel. 566: Maassluis Mel- chior Jr, Veerstraat 15, teL 2103, Ver loskundige mej. v.d. Veen, Jac. Cats- straat 24, tel. 2376. Dit weekeinde zullen in spoedgevallen de volgende artsen dienst doen: Maas land: H. J. v.d. Berg, 's Herenstraat 4. tel. 01399-2039; veearts voor Maasland en Vïaardingen: P. H. Kleinjan, Pr. Ire- nelaan 13, Maasland, tel. 01899-2467. VLAARDENGEN. Oetrouwd: Adam van den Berg 23 en Tjaltje Meijer 19; Johan nes Frederik Wiidt 23 en Elly Maria van G<3ebóten: Hendrik zv J Bouman en A Andemach van Beerlestraat 114; Jan Leen- den ZV F J Kioet en A Verel Hofsingel 29' Robertas Jacobus zv C J Suiker en CJ Verloop Joubertstr 14: Marianna Mi- „haela dv J N C van der Maas en M A ter Beek drs Stljkelstraat 3; Ronnie zv F Boer en A S E Oosters Jan van Ar- kOverieden:2 Jacoba van Bev'eren 71 wed p j Faauw Westhavcnkade lus» Tot chef van het rajliüebureau^Jide Burgemeester Baumannlaan (Ov-ersohie) is adjudant H. Surink benoemd. Hijis de opvolger vstn de onlangs gepensio neerde adjudant P. Arends, aftredend lid. de heer H. A. Aber- son, werd herkozen, terwijl in de vacature G, van Leeuwen, die naar elders is ver trokken, de heer P. R. Veestdijk werd gekozen. Van de zijde van de Kerkvoogdij, der Nederlands Hervormde Gemeente, werd de aftredende voorzitter, de heer N. C. van Exel, opnieuw aangewezen en in de vacature van de heer J. de Jong, die eveneens is vertrokken, werd voorzien door aanwijzing van de heer M. de Zeeuw. (Van een onzer verslaggevers) De beroepententoonstelling die het Gewestelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Wa terweg-Noord" ia verscheidene plaatsen van zijn ressort organiseert, blijkt goed te voldoen. In Vïaardingen kreeg de ex positie een totaal bezoekersaantal van ongeveer 170C scholieren. In de avond uren was de tentoonstelling voor ouders toegankelijk, maar de belangstelling van die zijde is daar enorm tegengeval len. Niet "alzo in Maassluis, waar don derdagavond het verheugend aantal vol wassen bezoekers van vijftig werd ge teld. Dinsdag en woensdag is de tentoon stelling in Rozenburg te bezichtigen en de week daarop drie dagen (16, 17 en 18 maart) in Hoek van Holland. Directeur F. L. J. Bakkers van de Co-op Vooruitgang te Rotterdam heeft donderdagavond de zestigduizendste ge zinsobligatie uitgereikt aan mevrouw A. J. Henderson uit de Bruiaissestraat in Rotterriam-Pendrecht. De Co-op heeft slechts een jaar nodig gehad om deze zestigduizend gezins- obligaties onder te brengen. Mevrouw Henderson ontving bij haar obligatie een fraaie taart van de rayon leider en een mand met delicatessen van de chef van de supermarkt aan Do Slinge. B. en W. van Rotterdam stellen de gemeenteraad voor vijf onderhandse geldleningen te sluiten tot een bedrag van 54.400.000. De rente bedraagt vijf procent per jaar; de looptijd varieert van 25 tot dertig jaar. (Van een onzer verslaggevers) In het Nieuwe Waterweggebied zijn thans ongeveer 1200 buitenlandse ar beiders we rte a am. Meer dan de helft van dit aantal zijn Spanjaarden, maar het gure klimaat is van nadelige in vloed op hun werklust. Dit laatste .geldt ook van de Turken, waarvan er momenteel 275 in het Nieu we Waterweggebied (voor zover dit Schiedam, Vïaardingen, Maassluis, Ro zenburg, Maasland en Hoek van Hol land betreft) werkzaam zijn. Telkens zijn er buitenlanders die in verhand met de kou hun contract wensen te beëindi gen. In februari is het aantal Turken in dit gebied met een tachtig toegenomen. Zij werden tewerkgesteld hij de Schie- damse glasfabrieken, waar men met grote personeelstekorten kampt. Naast Spanjaarden en Turken zijn er in het gebied van het Gewestelijk Ar beidsbureau „Nieuwe Waterweg-Noord" momenteel nog 140 Italianen, 55 Jorda- niërs, 20 Portugezen. 15 Grieken en 12 Joegoslaven werkzaam. Een aanvraag voor een nieuw contingentje Grieken is r—» in behandeling. (Van een onzer verslaggevers) Bij Drukkerij van Dooren N.V. te "vïaardingen is deze week het gedenkboekje verschenen, waartoe het gemeentebestuur opdracht gaf ter gelegenheid van de voltooiing van de bouw van het stadhuis m de vorige zomer. Het boekje, dat geschreven werd door de Haagse journalist C. Keizer, draagt als titel „Geschiedenis van het stad huis van Vïaardingen". De foto's zijn van de fotograaf T. A. Meijer uit Den Haag. De heren J. van Dooren en C. Kuijlman, resp. directeur en ad junct-directeur van de N.V. van Dooren hebben een luxe, in leer gebonden exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Vïaar dingen, mr. J. Heusdens. (Volgende week komen wij hierop in onze Vlaardingse editie terug red.) (Van een onzer verslaggevers) riNDANKS de recente loonpolitieke maatregelen is de spanning op de arbeidsmarkt in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Waterweg-Noord" in de maand fe bruari nog iets toegenomen: het aan tal werklozen daalde van 122 tot 109 en de openstaande aanvragen stegen van 2182 tot 2295. De daling van het aantal werklozen kwam geheel ten goede aan da cate gorie gehandicapten, van wie er 13 in het arbeidsproces konden worden opgenomen. Er is in het Nieuwe Wa terweggebied dan ook een aanhou dend grote werkgelegenheid en een gunstige conjunctuur, hoewel de eco nomische situatie niet over de gehele lime even gunstig is. Met name de scheepsbouw heeft het moeilijk bij het verwerven van nieuw- bouw-opdrachten: de internationale concurrentie is groot en de winstmo gelijkheden zouden uiterst gering zijn. Vast staat dat het reparatie-scheeps bedrijf op veel betere bedrijfsresultaten kan wijzen. Over de gehele linie steeg het aantal openstaande aanvragen deze maand in Vïaardingen met 52 tot 707 en in Schiedam roet 61 tot 1588. Het aan tal werklozen nam in Vïaardingen iets (5) toe tot 41, maar verminderde in Schiedam met 18 tot 68. In het rayon Maassluis (Maassluis, Maasland, Hoek van Holland en Rozenburg) bleven de cijfers vrijwel stabiel. De chemische industrie, die vrij veel met geleende arbeiders werkt, blijft kampen met grote personeels tekorten. Ook in de metaalindustrie is er geen enkel teken van ontspan ning waarneembaar, integendeel er blijkt hier zelfs een lichte tendens tot het toenemen van de spanningen. In de bouwnijverheid is de situatie wat gunstiger. In deze sector bleef het aantal aanvragen in februari vrijwel ge lijk en op de arbeidsmarkt zijn er voor bouwvakarbeiders geen spanningen van betekenis meer. In dit verhand verdient vermelding dat de drie Centra voor Vakopleiding (Lei den, Den Haag en Rotterdam) een vrij grote toename van het aantal gegadig den voor opleiding in een bouwvak- groep te verwerken hebben gekregen. In Rotterdam is er al een wachtlijst en Leiden en Den Haag zullen er bin nenkort ook een moeten aanleggen. De tweede sprekersronde bracht gis teravond dezelfde woordvoerders naar het spreekgestoelte die donderdag al over de verkeersnota hadden ge sproken. Daarbij sprak de heer D. Niemants- De Vlaardingse gemeenteraad heeft vrijdagavond besloten deel te nemen in de Stichting Onderzoek Midden-Delfland en daarvoor een krediet van 27.600 ge voteerd. Wat er nu in Delfland gaat gebeuren 2al straks kunnen inhaken op een te maken streekplan, zo zei wethouder T. de Bruijn. Op vragen van de P.C.G. (namens de fractie gesteld door de heer W. van der Schee), als „hoe lang zal het onderzoek duren" en heeft Vïaardingen nog profijt van die zandwinning", moest de wethou der het antwoord schuldig blijven. Voor een door „Tuberova" te verrich ten bevolkingsonderzoek op longtubercu- lose werd een krediet van 22.500 ver strekt. Een aantal raadsleden voerde ten slotte nog het woord over het voorstel van. B. en W. om nu tot uitvoering van d„- al eerder besproken voorzieningen voor de watersportvereniging „De Bornrneer" over te gaan. Voor dit omvangrijk plan vra gen G.S. de Provinciale Staten (die daar over woensdag zullen beslissen, zei wet houder De Bruijn) een subsidie van 100.000, terwijl B. en W. eenzelfde be drag van het rijk verwachten. De wethouder zegde de heer E. P. van der Veen (P.C.G.) toe dat er te zijner tijd een gespecificeerd exploitatie-over zicht van „De Sommeer" zal komen. Voor de gemeenteraad zijn de voor dit plan reeds verstrekte kredieten voldoen de, zei de heer De Bruijn. Dinsdag wordt de Maaslandse bejaarden- scos weer op dezelfde tijd en dezelfde plaats gehouden. De chocoladefabriek Kv.alta zal enkele films vertonen. - Vandaag en morgen worden in Hoek van Holland twee nieuwe winkels geopend of her opend. Vandaag opende de. groentehar.de! De Munek na een grondige verbouwing weer zijn deuren. Letterlijk alieen de buiten muren herinneren nog aan de oude zaak. Opvallend is de moderne zeifbedieningswand. De rijwielhandel Co. van Es zal zaterdag in de Hoek een geheel nieuwe zaak openen Specialiteiten van het bedrijf: verkoop van rijwielen en bromfietsen en de reparatie daarvan. De wijkraad voor Hoek van Holland ver gadert donderdag 12 maart om hall acht in de huipsecretarie. De raad spreekt over aardaas, de verbetering van toegangswegen naar de Hoek, het dorpsplein en natuurlijk weer over de woningbouw, die nog steeds niet naar wens gaat. Ook de tentoonstelling Ay-Ay zal ter sprake komen. Aan het begin van de vergadering zai de voorzitter een overzicht geven over 1863. O Na de derde ronde om het biljartkam- pioenschap va nHoeh vaa Holland heeft titel houder Van Baaien alleen de leiding met een voorsprong van twee punten op v art Wijngaarden, Dat betekent dat Van Baaien alleen de leiding met een voorsprong van tw:e punten op Van Wijngaarden. Dat bete kent dat Van Baaien maandagavond In zijn laatste partij tegen Van Wijngaarden aan een gelijkspel genoeg heeft. Overigens heeft Van Baaien de handen vol gehad aan de jeugdi ge Jansen, die op een bepaald moment ezffs bijna 100 caramboles voorsprong had Het pleit voor de mentaliteit van Van Baaien dat hij toch nog wist te winnen. Van Wijn gaarden, die de tweede piaats bezet, had het nog moeilijker. Hij zag alleen maar kans otn in de nastoot r.og een gelijkspel uit het vuur te slepen De uitslagen waren: De Munek—Van Wijngaarden 127—150; De MunekVan Baaien 97150: Van Baaien— Jansen 150—138: Van Bidden—Wessels 150 137; De Koning—Beerman 149150; Van WijngaardenJansen 150150. Voor de jaarvergadering van de Chr. schoolvereniging te Maasdijk gehouden on der voorzitterschap van de heer J. W. van den Beukei, bestond grote belangstelling. Secretaris C. van Rijn Cz. wees in het Jaaroverzicht op de geregelde voortgang van het schoolleven. Aan het eind van de vo rige cursus verlieten 25 kinderen de school 31 nieuwe leerlingen werden Ingeschreven. Herinnerd werd aan het overlijden van de heer J J. Top, oud-hoofd van de school en van de heer C. D. Visser, oud-bestuurs- Ud. Rekening en verantwoording van pen ningmeester F Qunk werden vastgesteld. De heer J. van Leerdam, die zijn bestuurs functie wenste neer te leggen, werd opge volgd door de heer W. van der Lugi. De heer Van Leerdam kreeg een boekenben en hartelijke dankwoorden verdriet fPCG) de hoop uit, dat wan neer B. en W. met een voordracht voor een verkeersadviseur zullen komen dit een voordracht van twee personen zal zijn. Zijn vraag over positievere geluiden ten opzichte van de afbouw van het Lies veldviaduct kon burgemeester Heusdens niet tot tevredenheid beantwoorden. Wel zegde hjj toe, dat aan de oplossing van dit vraagstuk een zeer hoge urgentie zal worden gegeven. Een suggestie van de heer G. Dorsman (WD) om in de onlangs gevormde „Zakengroep Holy" alsnog ook een ver- keersdeskundlge op te nemen, zal even eens door B. en W. In overweging worden genomen. Op deskundige wijze ging de heer A. Meerman (PCG), evenals hij donderdag reeds had gedaan, ook nu weer m op praktische details van het verkeersplan. De opzet van de nota, zo betoogde de burgemeester in zijn beantwoording, is met het aanvaarden daarvan een prin cipebesluit te nemen om in de toekomst het belang „verkeer" op de juiste wijze en op het juiste moment te voegen in onze plannen. In zijn behandeling van de details merkte hij o.a. op, dat volgens zijn informaties de Rijksweg in 1955 en. dit tegen eerder gepubliceerde prognoses in zeker niet eerder g-ereed zal zijn. (Wij moeten aan dit verslag nog toe voegen, dat B. en W. intussen het vertrouwelijke karakter van de „No titie over het parkeren" zie onze Vlaardingse editie van gisteren hebben opgeheven. Verder dient ver meid te worden, dat mevrouw J. J, van Gent-de Ridder (KVP) zich schrif telijk tot het college heeft gewend met het verzoek een vrouw te plaatsen in de te vannen verkeerscmnmissie. Nu duidelijk Is, dat dit een normale raads commissie van bijstand wordt, heeft de gemeenteraad dit uiteraard zelf in de band. red.) N dit rayon ligt vooral de woning bouw op hoog niveau. Er zijn in dit rayon binnenkort niet minder dan 2600 woningen in uitvoering. Key en Kramer in Maassluis heeft nog behoefte aan on geveer 75 man personeel in verband met de opdracht van de Nederlandse Gas-TJnle voor het asfalteren van de staienbuizen voor het aardgasnet. De Christelijke-Historische Vrouwen groep in Vïaardingen heeft in gebouw ..Obadja" haar jaarvergadering gehou den. Na de behandeling der jaarver slagen van. penningmeesteresse en se cretaresse sprak drs. J. Jappes, be stuurslid van de plaatselijke C.H.tT.- kiesvereniging over het onderwerp „Wat verstaan wij onder economie?" De heer Jappes voerde zijn luiste raars op onderhoudende wijze binnen in de uitgebreide materie van dit veel omvattends onderwerp. Hij sprak o.a. over de moeilijkheden die zich voor doen bij overproduktie; Wordt er gebe den om een overvloedige oogst, vaak moeten wij grote partijen voedsel uit de markt worden genomen om de prij zen te kunnen handhaven. Ook de inkomensvorming, de prijs vorming en de arbeidsmarkt werden be sproken. Naar aanleiding van het boeiende be toog rezen bij de dames verscheidene vragen, die ter wille van het vergevor derde uur slechts ten dele tot tevre denheid konden worden beantwoord. De heef Jappes verklaarde zich echter be reid nog eens op deze interessante ma terie te willen terugkomen. De leiding van de jaarvergadering was in handen van mevrouw L. C. BoL Don. (Van een onzer verslaggevers) Het vrijdagmorgen in een der bouw- dokken van Wilton-Fijenoord te Schie dam gekantelde voorschip van de Tyri fjord staat vanavond, zeer waarschijnlijk weer overeind. De voortekenen waren vanmorgen zodanig dat dit bijna zeker is. Direkt'na het ongeval is men gister morgen op de werf begonnen met het overpompen van water in de ballast- tanks en het aan boord brengen van vaste ballast. De slagzij van het schip werd zodoende steeds minder. Qm. tien uur vanmorgen bedroêg deze nog maar enkele graden. Het dok moest voor deze „bewerking" eerst met water worden gevuld teneinde de Tyrifjord drijvende te krijgen. Als het voorschip vanavond inderdaad weer recht ligt, wordt het op de blokken ge zet en wordt het water weggepompt. De schadei aan bakboordzijde is vrij gering, er is alleen wat plaatschade. De termijn van oplevering zal dan ook niet in gevaar worden gebracht. Over een week of vier hoopt Wilton de Tyrifjord weer aan de rederij, de Norske Ameri ka! in je, te kunnen overdragen. VRIJDAG 20 MAART zal het vijftig jaar geleden zijn, dat het Rotter dams Radio-Therapeutisch Instituut werd opgericht en in de loop van deze vijftig jaar heeft dat instituut zich ont wikkeld tot een der twee grote kanker- behandelingscentra van Nederland. Het andere staat, zoals men weet, te Am sterdam. Het Rotterdams Radio-Thera peut»,ch institnni kan op 20 maart dat jubileum niet vieren. Het is indertijd ondergebracht op het terrein van het prot. chr. ziekenhuis Endohia en uit die behuizing is het zodanig gegroeid, dat het nu bestaat nit een allermerkwaardig ste en vreemdsoortige collectie hokken, hokjes, loodsjes en keetjes, waarin spe cialisten, laboranten, en verplegend per soneel hun werk doen, maar waar het echt niet mogelijk is aan een of andere vorm van feestelijkheid te denken. Men weet, dat er aam de" Groene Billedijk in lïotterdani-Zuid een geheel nieuw insti tuut in aanbouw is, waarin het Rotter dams Radio-Therapeutisch Institnni een bij zijn werk passende huisvesting krijgt. Het is de bedoeling dat dit nieu we instituut volgend jaar gereed komt, en de viering van de vijftigste verjaar dag kan dan passend worden opgeno men in de feestelijke opening. Maar m- tern zal het eigen personeel op 3 april ■mogen feestvieren. TpEN winkeldiefstal, daterend uit de- Tb comber 1961, bleef lange tijd onge straft, enerzijds doordat twee officieren van jnstitie de rechtbank in Rot terdam langs elkaar heenwerkten, anderzijds omdat de dievegge door het schrijven van pathetische brieven haar zaak op de iange haan had weten te schuiven. Donderdagmorgen stond 'de verdachte, de 46-jarige hufovrouw, dato toch voor- de politierechter, die haar haar schijnheilige houding" bijzonder kwalijk nam en haar zonder pardon tot tien dagen gevangenisstraf veroordeel de. „De officier schrijven, dat n zo ziek en akelig bent en ondertussen met uw man op roof uitaan. Ik vind het mis selijk." De vrouw was met haar echt genoot in februari 1963 op beterdaad bij een winkeldiefstal betrapt. Toen bleek dat beiden op grote schaal In winkels hadden gestolen, werden zij in voorlo pige hechtenis genomen. De vrouw werd met het oog op haar kinderen kort daar op naar huis gezonden. De man bleef vast. Toen de zaak tegen hen voor de rechtbank kwam (de officier die de mak behandelde wist niet dat een collega van hem nog steeds dacht dat de vrouw m het ziekenhuis lag), bleek dat de vrouw in de periode tassen voorarrest en rechtbankzitting opnieuw diefstallen had gepleegd. Zij was één dag voor de zitii-ng bij een diefstal betrapt. De rechtbank legde haar vijf maanden, gevangenisstraf op„ waarvan drie maanden voorwaardelijk. Haar man kreeg negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De eerste officier-wist mets van dit alles. Hij bad brieven van de vrouw gekregen, waaroH bleek dat haar toestand nog steeds zorgelijk was. Toen hem duidelijk werd dat een der brieven in het Huis van Bewaring, waar de vrouw haar straf uitzat, was geschre ven kwam de officier uiteindelijk achter het bedrog. Hij eiste voor deze oude zaak veertien dagen gevangenisstraf, on danks het pleidooi dat een reclasserftags- ambteuaar van het Leger des Hells voor de verdachte hield. „Deze vrouw is een pathologisch geval. Zij kan het stelen niet laten. Zou een. psychiater geen uit komst in deze zaak kunnen bieden?" Koren. Orkest: Solisten: van J. S. BACH Combinatie Gloria - Toonkunst - Excelsior Het Rotterdams Fhilharmoniseh Orkest Carry Bijster Tony Jaanus-Rebei Paul Schotsmans Simon Meerdmk Carei Willink Peter de Vos Hans Schouwman Koos Bons sopraan alt tenor tenor bas bas clavecymbel orgel Leiding: PIET VAN DEN KERKHOFF Toegangsprijs 2.50. Kaarten verkrijgbaar bij de boekhandel, de leden van de koren en 's avonds aan de kerk. Voor plaatsbespre king raadplege men de raambiljetten. vraagt: Lange Nieuwstraat 183 Telefoon 010—68824 voor de 1ste klasse bij de Rector, Dr. L. W. Labordus dinsdag 10 maart en donderdag 12 maart des namiddags 14.30 tot 16.30 uur en verder elke woensdag van 9.3010.30 uur. Toelatingsexamen op 1 en 2 juni. De data voor de proefklasse worden nog nader be kend gemaakt N.V. MACHINEFABRIEK „SEIFFBN" voor central® verwarming Aanmelden: Mereuriusstraat 41, telefoon 2163, of na 19 «uz Philips de Goedestraat 82, telefoon 6867. Ter openbare kennis wordt ge tracht, dat ten. Stadhuize. af deling Algemene Zaken, alhier, van 9 maart tot en met S april 1964 ter visie is gelegd een ontwerp-raadsbeslult (met toe lichtend kaartje) tot het ont trekken van het Doelehofje, gelegen aan de Broersvest, op de hoek Lange Kerkstraat Broerevest, aan het openbaar verkeer met ingang van 1 juni 1964. Belanghebbende^ kunnen tegen dit voornemen gedurende de termijn van de ter-vlsie-legging schriftelijk bezwaren indienen bp de Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris, M. J. BLOK. De Burgemeester, J. W. PEEK. BI BBLMUr TH1BL1CXK De mens in de eetgeschie denis van de bijhei ytrkrifgbaar at Je bstkbanJtt (AY. GBBR, ZOMER A KSUNBKto UITCBVBRSM71 VAGSNTNOKN syv.'kjr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1