PAWVÖE WÈÈ MIDDENSTANDSBEÜRS VAN 23 TOT 30 MEI ROTTERDAM met versterkt awsvsSSSSs S=.-.sC"=5EH m Waar het Doelhofje was Brandweer was aktief zeer Helft stands besproken vS' xsssst IR5- "S öén&asstfss Gordijnen Bekeuringen voor stra atvervuiling s» WmÈSÊm a ffi! NPB-afdeling 90 jaar oud In P. Patijn 25 jaar bij A. de Jong C. Feelders was 25 jaar H. J. Scheffers NV sportpaleisvan Bishoff heetman MM «rsv Weertje Stoffelijke resten uit persleiding Aquariumver. in financiële nood Kampioenskandidaat won eerste damstriid DE ROTTERDAMMER cretonne DINSDAG 10 MAART 3964 ifü? n van het Plein, S™ een, erote v'Jver zal wor den, waarin de stukken van h-, metro-eindstation zullen worden ipip tv:.'' Gratis stands ft. aardingen* f UCHTJES Vandaag m norgett.... era dagelijks •Weffiden' D V°°r redaCtie" Waterbericht VERBODEN TROUWEN SLUITEN TAE sportwereld van Schiedam is versterkt" met een judo club... Dezer dagen is in Sport school Bishoff opgericht de „Ju doclub. Schiedam" die zich zal aanmelden bij de Schiedamse Reeks stunts Meer animo Burgerlijke stand - - ^-ahn","rrr^ Uitgeraakt andere d. a,« w„a .«j,» Morgen verkopen wij honder den meters Engelse cretonne, als extra nummer in onze Gordijnen Parade. De meest verkochte over- gordijnstoffen, uit de serie van 5 gulden. Engelse cretonne ge drukt op een extra zwaar doek, met fleurige bloem- deisins. Overgordijnen, normale prijs 5 gulden, morgen per meter twee gulden goedkoper. Morgenvroeg om 9 uur begi int de verkoop van deze prachtige, soepele engelse cretonne, in levendige kleurstellingen, per meter voor Gitn uu cf schriftbtst. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse politie heelt gisteren voor het eerst processen-verbaal gege ven aar. stadgenoten die de openbare we» verontreinigen. Op de Rotterdam- sed:jk had een aantal bewoners vuil naast de vuilnisbakken gedeponeerd. Zij hebben een bekeuring gekregen. Er la- jea kartonnen dozen met afval. In de Hallystraat is iemand bekeurd omoat bij een jutezak met afval had neergezet. Dit afval was later over de straat gerold. I TO »H° bfzfcT schijnt"" eebS «"^"tebovene?e zijn bC' b'J nader toezien biedt de hierbij afgedrukte foto een heel interessant overzicht. Ter verrff,? delljking hebben wij de voornaam" straks rèrDie stukken worde" siraus geconstrueerd in het bouwdok aan het Weena rnf waar men „n de tunncimifek sïngel en°het dok!tl,k tUSSe" C°°'- verborgen achter de huizin. J tó het bouwdok-BIaak, dat is aangebracht op de fundering van den™?*"®, Bijenkorf. Hie/J0 i?J de iunnelstukken ge- V|°°rc u- zu'deüjke Coolsin- gel en de Schiedamsedljk en on geveer op de plaats van hit bouw-dok komt het grote station met de kruising: van een eventue- ,e oosl-west-verbinding. «-.ii i '~,een aantal auto's ge- hïft? Dïe.staan precies boven hefbi?e,ro"s 011 Beuvehaven het kleinste van de metro-stations. Het is nu reeds klaar en toeris ten mogen het bekijken: het was opgenomen in het R.E.T.-rondrib programma. 5' de metro-tunnel onder de Nieuwe Maas door. Aan In b,od,!m van de rivier In een sleuf liggende tunnelmo- ten werken duikers, die de aan sluiting tussen tunnelmoten en plundering tot stand brengen. r, liggen daarvoor de hulp- werkschepen, En bij G. Is een drijvende heimachine bezig met net in de grond drijven van de palen waarop het eerstvolgende tunnelstuk komt te liggen. Ver- vo!fe"s aal de tunnel bij H. de zuidelijke oever bereiken. De damwanden zijn, zoals men ziet, reeds geslagen, het kanaal, waar in de tunneimoten moeten wor den gelegd, moet nog worden uit gebaggerd. Bij I. komt de me tro-tunnel boven de grond. Uier komt ook de aansluiting met het metro-emplacement, dat werk plaatsen en andere outillage zal bevatten. Zoals men weet wordt dat metro-emplacement aange legd op een gedeelte van het daar liggende spoorwegemplace ment. Ten slotte zal de metro over bet viaduct (J.) de weg naar het Zuidplein vervolgen. (Luchtfoto Dick Lemcke) - yan,.<Je Schiedammer P. M. is gisteren op het HERMES-DVS-terrein een rijwiel ge stolen. ?e Schiedammer C. C. B. mist zijn fiets die in de Prof. K.O.Laan heeft gestaan. ˧&S3Ïs8 1 ma kan zien dat uit de studio ln een deel van de beurs wordt opgenomen. Voor dit programma wordt gedacht aan filmpjes, aan quizzes, aan het op treden van Schiedamse toneelgroepjes, muziekgroepjes e.d., aan vraaggesprek ken met Schiedammers, wedstrijden, een verkiezing van miss-Beurs, forums e.d. Schiedammers die in deze „TV-stu- dio willen optreden dienen zich alleen schriftelijk te willen melden bij de se cretaris van de Schiedamse Midden stands Centrale, de heer J. Ooykaas, Lange Haven 102, Schiedam. Ook de verenigingen die een, gratis demonstratiestand in de beurs willen hebben kunnen zich nu nog louter schriftelijk bij de heer Ooykaas mel den. Volgens de voorzitter van de, SMC, de heer G. F. Verhulsdonk .hebben zich tot nu toe voor deze gratis stands ge meld: Orpheus, Rode Kruis, Sporthal- actie, Pro Juventute, Schiedamse Ge meenschap, Dierenbescherming, Gere formeerde Evangelisatie, Vereniging v. Bloemenschikking. TA, we zitten er mee, met dat weer dan, bedoelen we. Hnien we de Pasen met de kolenvoorraad of niet? Nou, wjj voor. on. weten .zeker van niet. Alj bet zo doorgaat, tenminste, met een vriesje "s nachts en een zonne tje (maar nog koud hè, die wind) over dag. MaarNederland is een vreemd land, Slraka is het arieens 10, 15 en meer graden hoven nul. Hoe dat voelt wisten we anderhalve week geleden nog. Toen kregen de huisvrouwen jast tan. de bekende kwaal, waarvan we de naam liever niet noemen, maar je moet er heel wat voor kopenEn iedereen had ineens de voorjaarsmoe- tad in zijn botten. Van de omslag m we nu ineens weer fk. Zo fit als die twee Amerikanen van gisteren, wier opgeluchtheid van het gezicht afstraal de na de reis met de Mr. Cap. „Nooit meer zeiden ze ja, en dan hebben wc er een ff W*r verkeerslichten bij. Schiedam kordt hoe langer hoe grootsteedser. Eu een grote stad regelt het verkeer na- orJ(|k. Niet iedere Schiedammer is etj?s n,ct die lichten, ook natuur- 5 spraken er al een die "omber "Vr0C«er k?n ie "'aar vlug door- fjden, nu moet je eerst eens een poos- rnnt»P1Tn' is ?ec" vooruitgang, *Ja» «eze vrieml van ons en telelijk Sociale Belangen: Ned r.fi'arVr Oudstrijders, contactavond skeh n®i Rotterdams Philharmo S Orkest, Mattheus Passion, 19.30. odorom; Modehuis Mariene, mo' „®ursum Corda: padvin- ouripr^ Jiot Schotse Vendel, groep II, contact 20' rinses IreneschooH wotactavond, 19.30. Iv5nd'*2fj Fr'nses Heneschooi, Contact ivondad20 NatuurSenot In Huis, Contact- Eerfr*nvils Lange Haven: Oud-geref. 'e«t. Bidstond, 19.30. tease^a'0?- R°tterdanimer", Schie- fil Kzi-a u c Lange Kerkstraat 82, «f 19«fts\g-E- 15588 <t0^t- 51, na 18 H. J, Troost: Aleida- Én oJ' 65451 (alleen voor klaeh- Éer advertenties en abonnementen ;Khchlentf i I® G£ en GD 69290. ïifen Schilderijen en aqua- 9na.Sn Frieda Hunziker; aquarellen Attoth. i van Arend Roosenschoon. e8 2ö7 Van AVestendorp, Park- T0 maart: Gemiddeld keu- Verwft21.a 364 milligram per liter. eniHa ij',ng voor morgen, 11 maart: ■"m Bé r)eUkenz0UtgehaIte 380 miIU" vele anderen zullen eraan moeten wen nen dat liet verkeer hoe longer hoe meer aan handen wordt gelegd. De stroom voertuigen wordt ook in Schie dam steeds maar groter, de kans op ongelukken ook. Er moeten dammen worden opgeworpen. En die breidel komt niet name op de kruispunten tot stand. Een Jicht kanaliseert de ver keersstromen. Het werkt bevorderlijk op do attentie vun degenen, die ntaar altijd heel hard Willen doorriidcnl pR zijn nu eenmaal te veel voertui gen en te veel mensen om alles maar onbelemmerd zijn gang te laten gaan. En wanneer het publiek dan zelf niet goed oppast, welnu dan krijgt de politie een verzwaarde taak. Wat we bedoelen? Dc straatvervuiling en ai les wat daarmee samenhangt. Vuilnis emmers mogen niet maar ongelimiteerd lang buiten staan. Men mag geen ex tra grote vuilnis zomaar naast de vuil nisemmer leggen. U hebt liet gisteren kunnen lezen: de politic waarschuwt nn nog, maar gaat straks boetes uitde len. Het maximum is bekend bij ous ia Schiedam: Het is 120 geworden, een fors bedrag, dat nog lang niet iedereen wekelijks in handen krijgt! Er schijnen geen andere middelen meer te zijn, Be paalde mensen zullen straks wellicht de straf in hun portemonnee gaan voe. Ion TV/AT nog wel mag, maar eigenlijk verboden is, dat is trouwen op zaterdag in Schiedam. Nu ja, offi cieel is er geen verbod, maar de ge meenteraad heeft op voorstel van li. en liV. deze affaire zo kostbaar ge maakt, dat er voor gewone mensen niet meer aan valt te denkeu. Twee- honderdvijftig gulden, ga tiaar maar eens aan staan. Dan moet je wel een rijke pa hebben en persé op die vrije dag in het huwelijk willen treden! Dit onderwerp roeren we even aan omdat u in de krant kon lezen dat liet ministerie van binnenlandse zaken bekijkt of misschien liet werk van amtenaren der burgerlijke stand op zaterdag geheel kan vervallen. Want - evenis trouwens nog ettelijke dui zenden moeten deze mensen, al of niet hij toerbeurt, op zaterdag nog enige tyd in functie zijn voor ge boorte- en overljjdeiisaangiften. TJE wet bepaalt nu eenmaal dat de- ze aangiften dagelijks moeten kunnen worden gedaan, behalve op zondagen en algemene christelijke feestdagen. En daarvan zijn die amb tenaren het slachtoffer. Eerst zou do wet moeten worden veranderd en de zaterdag gelijkgesteld met de zon en feestdagen. Nu zijn aangiften op zaterdag toch al gering. De huwe lijken vermoedelijk nihil, zeker met die 250. Het lijkt dus waarschijn lijk dat als de minister er een wets- wijzigin van maakt en indient zodat de zaterdag voor de gemeente „geslo ten" zal worden. Dan is ook het raadsbesluit voor die 250 niet meer nodig. Voorlopig dient het nog om de trouwlustigen af te schrikken (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse brandweer heeft' maan dag een drukke dag gehad. Vanwier tot vijf uur was ze aktief in het Schiedam se industriegebied en langs de rijksweg Een kist die tegen het gebouw van de firma Reedijk bij de Nijverheidsstraat stond, was in de brand geraakt; de berm van rijksweg 20 brandde bij de Burgemeester Van Haarenlaan en bij de Overschieseweg. Bovendien brandde de berm bij de Molensingel in. Kethel. Vermoedelijk zijn wegwaaiende stukken brandend papier hier de oorzaak van. Het papier moet in brand zijn gestoken door kwajongens. In de opslagplaats van Rutimex ston den 25 balen poetslappen in brand.' De bedrijfsbrandweer heeft het vuur met vijf stralen geblust en daarna heeft de gemeentebrandweer dit vuurtje aan de openbare weg verder bestreden, In het pand Dam 19 van .de familie M. v. T. brak maandagmiddag om tien over vier brand uit doordat een houten balk die in de vloer tot aan de schoor steen was gemetseld, vlam had" gevat. Het plafond tussen de winkel en het woonhuis brandde. De brandweer heeft het vuur met een nevelstraal geblust. 'DE^afdding Schiedam van de .Ised. Protestanten Bond zal in - oktober' het negentigjarig be staan vieren. De NPB zou ter gelegehhei'd van deze negentigste verjaardag vijftienduizend' gulden willéti- iriza- melen^.voof "restauratie" van 'het vijftigjarige .orgel van de kerk aan, de Westvest; en voor vernieu wing van het interieur. Er^ dienen gordijnen, knielban ken en een vloerbedekking te ko men. Het best'uub hoopt dat de, leden minstens'de helft van de jaarlijkse fcontributie -willen- bij dragen. j (Van een onzer verslaggevers) Bij de scheepswerf en machinefabriek (A. de Jong N.V. te Vlaardingen-Schiè- dam vierde de heer P. Patijn uit Ke thel maandag zijn 25-jarig dienstjubi- 'leum. Voor dit heugelijke feit werden de jubilaris en zijn echtgenote door de directie op het privé-kantoor gehuldigd, waar hij bij monde van de directeur, de heer C. M. Drop in bijzijn van chefs en vertegenwoordigers van de onderne mingsraad en de personeelsvereniging werd toegesproken en dank gezegd voor zijn diensten aan het bedrijf. Naast het gebruikelijke jubileumge schenk en het vererend getuigschrift met bijbehorende legpenning van. de Ne derlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel waren er bloemen voor me vrouw Patijn, die de heer Drop even eens in zijn toespraak betrok. Uit de waarderende woorden die men tot de jubilaris sprak, kwam duidelijk naar voren dat deze kan terugzien op een prachtige staat van dienst. Na het officiële gedeelte bleef het gezelschap nog_ enige tijd gezellig bijeen, waarna de jubilaris de rest van de dag in hui selijke kring doorbracht waar het hem al evenmin aan belangstelling ontbrak. Dezer dagen-vierde de heer e. Feel ders, voorman in de afdeling plaatvver- °'i de Apparatenfabriek Gebrs. H. f' AcbeHers N-v-- te Schiedam, de dag da. hq 2d jaar in, dienst was. In de fees- versierde cantinp, sprak de heer H. Hoek namens de Ned. Mij. van Han- öeï en Nijverheid; de jubilaris en zijn l0ei-HlJ gaf hem het vererende getuigschrift met bronzen legmedaille. Daarna sprak de oudste directeur de HMr^V J^Sc,belfers de jubilaris tae Hij ging de 2o jaar na die de - heer Feelders m zijn bedrijf had doorge bracht. van ais knaap van 15 jaar af ^er. stelde, een door ons ge waardeerde kracht, met een groot ver antwoordelijkheidsbesef en met grote vakkennis begaafd:" grom De tijd die wij tegemoet gaan zal geen gemakkelijke zijn, sprak verder de heer Scheffers, al' zijn medewerkers opwekkend dit te-beseffen om'gezamen lijk hun-best te doen om tot pro'duktie- verhoging te komèn en geen terrein prijs ie geven. De heer Feelders ont ving daarna een geschenk onder cou- vert en mevrouw Feelders een bloe menhulde. Namens het personeel sprak de heer Vorstenbos, die Feelders als een prettige coUega schilderde en hem onder couvert, eveneens overhandigde. Bond voor.lichamelijke OefeninglSÏÏ dei\ju overalls gestoken leden 'dié en uiteraard ook hij de NJJB vakbekwaamheid aanwenden 'om Het divertissement van sporten (een twintigtal) is dns vergroot in Schie- aam evenals het aantal sportverenig-m- gen (een zestigtal)Judoclub Schiedam hoopt t,z.t. de beschikking te kunnen krijgen over oefenuren in de sporthal Het zojuist gevormde bestuur zal in de eerste tijd nog niet actief kunnen zijn omdat enkele leden examen moeien doen voor het behalen van de zwarte band. Het is voor de eerste maal dat leden van sportschool Bishoff deze ho ge graad gaan behalen, Ook op andere fronten zijn de leden van judoclub Schiedam actief. De club omvat meer dan tweehonderd leden. Zoals in elke club geeft ook hier een kern bet, tempo aan. Deze kern heeft nog voor .veie maanden werk want de ïudoka s maken in samenwerking met nunsportleraar Wout Bishoff van het voormalige herenhuis Singel 66 (ingang ^™eede Tuinsingel 1) een mooi sport- Op de eerste verdieping krijgen de leerlingen reeds dagelijks les tot s avonds half elf. Daar ligt een enor- me juaomat op een ruimte die vroeger enkelekamers omvatte. Wout Bis- nofi leert .oud en jong de grepen van net Japanse verdedigingsspel. (Van een onzer verslaggevers) TNE Schiedamse Middenstands- *~r beurs zal nu definitief gehou den worden van 23 -tot 30 mei op het voormalige Doelehofje. Dat is gebleken na de inschrijvingsavond in het Gereformeerd Jeugdhuis. De belangstelling en de animo I6ek ons niet groot maar organi sator Tegelaar kon mededelen dat de helft van de tachtig stands reeds was besproken. Het overige deel werd tijdens de inschrijvings avond uitgereikt. Een belangrijk deel is bestemd voor de gezamenlijke woninginrich ters die ieder jaar een meübelvier- daagse organiseren. Dit evene- ent passen ze nu in de Midden- standsbeurs m. Enkele andere schiedammers reserveerden even vergadering ^werd vooral gesproken over het nut van zo*n beurs. De heren Van Woerkom en Govaert vroegen zich af of kijkers meer be langstelling zullen hebben voor een lage? dan V00r verzorgde eta- De organisator zei dat hier sprake een drempelvrees. Men wil de producenten graag van dichtbij zien winliim-en eeft bezwaren daartoe een 511 i staPPetl omdat men be vreesd is te kopen. Het kijken in zo'n beurs leidt dan tot kopen. De heer Tegelaar beloofde dat de 7n a* ey.n je.eks van stunts zal krijgen. - 1113 ,aan het organiseren van ™nfe wa«bij de rennersclub df v!i^ aTrL j® ronde als opening .voor de beurs houdt op zaterdag -»n nn «.n parcours bij de beurs. P een za! er..Fea gesloten TV-circuit komen waarbij in alle hullen TV -w schermen hangen en men het program- Ll£t etr?ie .sate"ietstad, Hoog- p gram j vliet, is half voltooid. Het Inwonertil is de 30.000 gepasseerd (in dit getal be grepen de inwoners van het IPoortu- Faa's dee! van Meeuwenplaat). In totaal is gepland een inwonertal van 60.000 De po king is fa tien jaar tijd vertien voudigd, een stormachtige ontwikkeling die zo laat het zich aanzien ver- in veel kalmer tempo zai voort- ?aan- realisatie der eerste delen is dan ook we! in een wat te hoog tem- 9" fef®ki?(L Op 28 april zal het dertig geleden zijn dat de gremeenteraad denTori934ewaVOOB het.|aatst vergader- „li. ?vas Hoogvliet een zelfstan- uige gemeente met een- hoofdzakelijk agratische bevojking. In dat jaar maaic- Uik dai°h !den hct noodzake- Ujk dat het. gebied, tegelijk met dat van Pernis, door Rotterdam werd annexeerd. Hoogvliet had toen 300 wo ningen en telde 1300 zielen. De gemeen tesecretarie werd hulpbureau van de werd voltrokken op 26 aR".1934' jHet bijna 25 jaar duren voordat zulk een gebeurtenis in Hoog- rect naeeLgeSC^edde', Toen di rect na de oorlog, als gevolg van de -ne™-,de vraag naar aardolieproduk- ten, de ohe-industrie zich in een enorm tempo uitbreidde, werd de vraag naar ecSVvfS der w«kn®mers zeer nctu. eel. Na diepgaande studies over de vraaf waar de nieuwe woongelegenheid moest komen, kwam men tot de conclu sie dat aan de stichting van één nël derzetting de voorkeur moest worden ce- deVdornenenw C verdeling over bestafn- f„!P n; Ren nieuwe vestiging met schee] eigen karakter, die boven dien geografisch het best gesitueerd was ten opzichte van de bestaande en lc komende industrieën. vaste voerheeft gekregen in Schiedam. everjs blijkt- dat het gemeentelijk sportbeleid ook hier- de juiste stimulans heeft -gegeven, want de Judoschool Bis- -F ,een -beweeglijke bijenkorf vol witgekielde oyer de Genemuidermat rol- Kyu-graad-houders en periodiek herbergt het hoge huis dan ook nog her Bij het opspuiten van grond in de Broekpolder te Vlaardingen (toekomstig uitbreidingsplan) zagen arbeiders vrij dagmorgen dat delen van een mense lijk lichaam uit de persleiding kwamen. Het werk werd stilgelegd en de Vlaar- dingse recherche werd gewaarschuwd. Er bleek inderdaad sprake te zijn van lichaamsdelen van een man. Aangezien de grond per schip uit de Waalhaven te Rotterdam was aange voerd werd de Rotterdamse rivierpolitie bij het onderzoek betrokken. Tot heden kon de identiteit van het slachtoffer nog niet worden vastgesteld. Vermoede lijk is een in Rotterdam verdronken schepeling via de zandzuigers in'de pers leiding terecht gekomen. een cadeau De heer Feelders dankte met een kort woord de heer Hoek, zijn directie en collega's voor de waarderende woor den en de cadeaus. De heer H. 'Brok- hng, koperslager bij Gebrs. H. J. Schef fers, die in oktober vorig jaar ziin 25- jang jubileum had gevierd en'toen in de bloemetjes was gezet, kreeg te^elii- kertijd met de heer Feelders iiet °Ver- erend Getuigschrift met legmedaille bii monde van de heer Hoek. De Schiedamse Filmclub gaat Woensdae- avond 18 maart in samenwerking met de Kon. Ver. Oost en West afd. Schiedam twee mms van de Nederlandse cineast Joris Turns vertonen nl „Nieuwe Gronden" en Borina- ge". Vooraf wordt vertoond de documentai- re „Het grote avontuur" van Arhe Sucks- dorff. De filmavond wordt weer gehouden in het MönopoJetheater. Met voldoening kan Bishoff constate- verhuizing van zijn school van Kethelstraat naar Singel gunsttoe resultaten heeft opgeleverd. De belan°- stellmg -voor het beoefenen van judo stijgt. Daardoor kon Bishoff in Rotter- dam- van een opgeheven judoclub een juaomat kopen die op de tweede ver- dieping, van het pand Singel 66 is ge- iegd. Hier oefenen de oudere leden van judoclub Schiedam. Het bestuur van de ze club zal in het gebouw een vergader lokaal inrichten, Op enkele leden speciaal de met- selaars rust een zware taak want zij zijn in het souterrain bezig met het bepleisteren e.d. van de ruimtes karweitjes moeten nog worden ver richt als verven, afwerken van de lokalen en bovendien hoopt Bishoff over, enkele - maanden de beschikking te hebben over de grote achtertuin die kan dienen voor het beoefenen van bijv. volleybal e.d. Daarnaast ligt het in de bedoeling dat lUdOr.mh <5rhïfirï=irn" het sportgebouw nog meer comfort te geven. (Van een onzer verslaggevers) manciële zorgen hebben het bestuur van de Aquariumvereniging „Natuurge not m huis" te Schiedam ertoe doen besluiten de leden voor te stellen de con tributie te verhogen. Dit voorstel wordt vrijdagavond tijdens de jaarvergadering ken23 gebouw" Arcade bespro- Op de agenda staan verder de gebrui- kelijke verslagen en een bestuursver- kiezing. Voorzitter J. V. Bakkeren deelt m zijn toelichting mee dat de drie Schie- damse aquariumverenigingen alle met gebrek aan financien kampen. Hij hoopt dan ook dat er een fusie kan worden ver* kregen m de. toekomst. De heer Bakke ren betreurt het dat de gemeente een aanvrag van NIH voor-honderd gulden stelt aft P0£ taar afgewezen. Hij 5't wel opmerkelijk is dat sportverenigingen wel in aanmerking ka- men voor subsidie, maar een aquarium vereniging die avonden op cultureel ge bied geeft, met. moeten wij zorgen ons te be druipen stelt de heer Bakkeren, die ver- der mededeelt „zelfs de Schiedamse Ge- meenschap waarvan wij als vereniging ha zijn, spant zich hier niet voor in. De mogelijkheid dat er hier ter stede drie aquariumveremgmgen zijn die alle met de-zeIfd? omstandigheden kampen, is hier misschien wel de oorzaak van", meent UET IDEE van Nederlandse eerste werDen1vanta1THWaS keboren en het ont- werpen van dit experiment was een dankbaar onderwerp voor de mensen ?e eia mon<W7kk-eIiPff- stedebouwSi? n. ^ianologische diensten. Men een st5d van 60-000 inwoners die zouden worden ondergebracht in een'e7nZTer' ondom Toen eenmaal besloten was tot de bouw van deze „verre" Rot terdamse wijk voltrok zich alles in een ontzagwekkend tempo. Op 30 augustus woninle^ de bouw gegund van 928 flat- wonlngen m de wijk Nieuw Engeland bonw"'0Sgeiioemd r^ndS i?e "outJe "ieuw- u genoemd. De bouw duurde tnt augustus 1955. Toen ging me£ in Da fJ De damkampioenschappen van Sehie- katemZ1f Seg0™€n; In- de eerste Tonde kwam de kandidaat voor de titel uit de eerste groep, R. w. de Vries Boer Wil tegwn de '0ttSe Cees nJ'l,eey stlüc. echter, met den maar ge» aantal van 624 woningen <?e- !?ar vanamto-1HiddC,S was ^i hft voorl Meeuwenplaat! besonEen de bouw gêlÜkeeïboSwaW.erd öl.vier dijken te- Johannapolder, MeeüwenpIaaT eerste ^'d dP het noortlelijk deel vü w b°,U'I van men en is Ü1 gebruik geno- s tomiaaels voor vele Hoa^ttIIb judoclub „Schiedam", die geen com merciëlestrekking mag hebben, een maandblad '.gaat uitgeven. Een scala van activiteiten in een voormalig heren huis toont duidelijk aan dat het judo SCHIEDAM. Geboren: Edward H p zv ft TBl'an-5 en E M L de Jager; Irene M u L dv H T Leenderts en G de Groot; Trudy A dv J P van Zon en W I Radstake: Judith dv J H Vink en D de Zeeuw- Ge rard zv C Pelgrim en W P, Wiilemstijn; Petronella W dv C Minderman en P W Vink; Anthonius M zv T J J van Kasteren en L H Polderdijk; Martinus L zv T J J van Kasteren en L H Polderdijk:. Jacobus J zv D Vis en W H van Ginkni; Franeiseus J M zv J T van Noordt en G A T van der Haas; Caroline dv W C Verboom .en W-J Brinkman. Overleden: H (V van Gils, 17 jaar; M C de Vliegere, 36 jaar. DETAILS DIE EEN MAN TYPEREN Juist de onopvallende details, zoals een paar gouden manchetknopen, zeggen zo veel overuw smaak, uw levensstijl, uw ge- voelvovdistinctie.Datisdereden waarom wij hierin zo'n grote, gevarieerde kollektie aanhouden; opdat u bij ons altijd het mo dél kunt vinden dat precies bij u past! gouden manchetknopen vanaf 87,- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam d°(£ C'> tSleeuwêitoSekCeS T' G011 m de tweede partij kon ter S aan ontkomen. La- ter kwam wit nog een stuk achter en zo verloor wit deze partij. veteraan. J. Qa Oninck won met ïenn heer Otterlo°- Hij bouwde lean sterke aanval op tot aan ziin zette.het geheel Toen gaf zwart op. De heer SemeijnJ". v. Otterloo. Mirck won door een eenvoudige zet een i0(;n Z1ln tegenstander de heer gif deze op?' n°S eenS sla®zet ^liet, Vrijdagavond spelen tegen elkaar: 1 C. den Boer-C. W. Sleeuwenihoek, R, W de Vries-J. Kuik en 2. H C. Onrnck en H. Mirck-A. r 2a^ vsn een jasje ln een hokiA 'V8e' Sportfpndscnhad is een ^rtemonnaie 9 De Schiedamse politie heeft gisteren 50 nn h n^naar het ho°fdbureau gebracht die s°taan erpprf °P Stïï?! stonde" Inmiddels en hrnmfi, fCen 150#tal, va^ dergelijke fiet- ter'het^ hftlSn en 2elfs m°torfietsen ach- straat in Schiedam!* de Lange Nieuw' •"°0 ijttorin 'van"! voor Schiedammers die op de een of andere O Vandaag zijn de schriftelijke verkeerc aXaSencS^efonnen voor 1513 eerlinger. tan de 46 Schiedamse scholen. B va" l&tid vrïj\ -i"*" ui. qg 0Vi;?ride..!eefbaarheifl vai» deze grote geschreven? Over het^lelml s<?ega en feu aangenomen diU aen vrlf W°r' HoEogvnetCebiitvcl/elVCest dat de naam tewe^fbr& 1 mT?50!! reacties

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1