Zo wordt straks de Brandersbrug 1 AGENDA de stam I aats graag bestuurder in noorden MIMIKKENBIURT OF WFEZENBUURT IN BEELD? i E3SS3 1 Men kan veel meer orders gebruiken Levensgeluk voor velen mo SSSSill "«MffirAu DE NIEUWE HGCC-VIAARUNGB* N.V. ACCURATE ASSISTENT(E) Vrouwen gewond op zebrapad Politie-contróle op verkeerd plaatseri vuil Weer een zoekplaatje van Oud-Schfedam Politie-wagen slipte I; BELIJDENIS- GESCHENKEN AART PONTIER Vóorzitter NCBB verlaat Schiedam Grote parkeerdrukte voor Matthaus Passion DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 13 MAART 1964 0UDSH00BN MEENT22-34 TEL.116440 7¥ IWfP SCHIEDAMS IIISTpRlE 5. Vandaag... cn morgen.... •'•.en dagelijkx GEEN DAG MEUBELCATALOGUS SS UIT VRAAG GRATIS TOEZENDING OF KOM KNS KIJKEN BEZOEK ONZE PAASSHOW VAN 26 MAART T/M 2 APRIL interieur verzorging SCHEEPSBOUWWERF MACHINEFABRIEK CONSTRUCTIEWERKPLAATS BRENG SFEER in het gezin De Rotterdammer erin Elders M ogelijkheden VOOR UW Pagina 3 over'sch.dorps'straat 1? ia. 4122a ■FkTTJl Tri r-rvi;f' V1 V vf*~ ymf WÉ S -SS* NTs"5. '*£5 i^ppu'i 'i""r,r -/i *«SVé TuACE TIET if «en racr, voor allen die in het kranlenvak werken, elke dag weer. Elke minunt is er één. De jour- n«!i>t moet vaak van de ene naar de andert! gebeurtenis rennen of rijden (en ook voor hem geldt een vijftig- kilometer-verbod) en de bezorger moet avomls met de stapel kranten onder ijjn arm ook het tempo erin houden om een ieder te kunnen geven waar h(j 0111 vraagt. Vaak wordt er achter de deur al op hem gewacht en vóór liü 1>Ü de volgende abonnee is, zyn de rtr-te blikken al in de krant geworpen. De krantewercld, die het vandaag de dag heus niet gemakkelijk heeft met het -hoofd boven water houden™, adverteert in haar etgen „produkt" met de slogan JDe kram kun je niet missen, geen lag™. En 10 is het (en niet toevallig) iok nog eens een keer, iPAAKJE (PEN race, dan weer met een briesje ,u in de rug, maar ook.af en toe met en keiharde noordooster tegen. Van de reek wa» er u-eer zo'n «lag met een iguurlijke tegenwind. Aan het eind sn de dagelijkse race kwam er een Jein spaak je in het wiel, een spaakje bt direkt gevolgen had en de storm- lag deed hijsen. Misschien heeft u het 1 avonds, door een latere bezorging ge- uerkt, misschien ook niet. De typograaf lie de grote en kleine koppen boven de artikelen en berichtjes fabriceert, was een klein ongelukje overkomen. En de: als er één schakeitje uit de lange reeks waaruit de produktie-ketting is geregen-breekt, komt uw uurtje mei de krant achter de (nu getemperde) kachel in gevaar. De persen moesten du», wat langer wachten voordal ze in rattend tempo konden gaan. drukken. De auto's die de pakken met kranten uaar de uitdéelpunten brengen, konden niet starten. Afijn, de vertraging werkte oreral in door. wat er ook gebeurt, de krant krijgt u. Het is uw recht, u betaalt er uw (dure) renten voor en u zult hem niet missen, geen dag. Onze kiachtendiehst staat voor dit laatste stevig borg. Er wordt voor uw krant gewerkt, vaak Iaat en hard, zowel door de rubricksehrjjvcr, de drukker al» de bezorger. Terecht, een ieder die, in welke funktie ook, met de kranten wereld te doen krijgt, weet dat dit er in zit. En hy accepteert het Wat liü niet weet is wat u het eerst en het liefst leest. Is het "t kerknieuws, de politieke gebeurtenis, de Sehiedam.se pagina, of heel wat anders? Ja, die Schicdamse pagina, zult u zeggen, daar interesseer ik me het meest voor. Kun nen we inkomen, iedereen leest en weet graag het meest af van zijn direkte om geving, een puur menselijke eigenschap. Uw krant en wie zicli daar dan ook achter verschuilt doet er niet toe streeft er steeds weer naar zoveel mo gelijk Schiedam» nieuws te brengen. MIEUVFS liet sterke .fundament waarop de krant rust is -erltffU" onze stiid jammer genoeg niet elke dag in voldoende mate. Zeven kolom „plat" (even een woordje vakjargon) oftewel een volle pagina nieuws uit een stad met zo'n tachtigduizend inwoners, tja, dat zit er niet altijd ih. Er ryden niet elke dag auto's tegen elkaar, er breekt niet steeds brand uit (gelukkig maar) en er jubileert niet elke dag iemand (zon een vervelende boel wor den). Toch moeten' de kolommen ge vuld worden. Een van de manieren die de journalist dan moet hanteren is zich gaan bezighouden met het, schrijven van achtergrondverhalen, zoals wij dat noemen. U heeft.er de afgelopen week en de week daarvóór van kunnen proeven. We zijn eens wat nader in gegaan op „grote™ historische mannen, vrouwen, gebouwen en bedrijven uit de stad aan de .Schie. Feiten en ge beurtenissen uit vroeger eeuwen heb ben wij weer in het daglicht gezet. De een zal zeggen: „Ik vind et niets aan™. We hopen dat het er niet veel zy'n. Een aiider daarentegen verslindt ze, dat heb ben we uit de reacties wel kunnen merken. Irene: Prinses Ireneschool, Contact erend, 20. Arcade: Natuurgenot In Huis, Contact erend, 20, Jeugdhuis Lange Haven: Oud-geref bric Bidstond, 19.30. Irene: Viering veertigjarig Sm. wilhelminaschool, 20. rassagttheater: Chr. gvmn.ver. Jlibileumuitvoering, 20. bestaan DOK, Dlgblad „De Rotterdammer", Schie- redactie, Lange Kerkstraat 82, 15 W154. b.g.g. 115588 (toest. 51, na 18 jror. 185885) alleen voor redactie- «ngelegenheden. (schap H. J. Troost: Aleida- •traat 23, tel. 65451 (alleen voor klach- jre» advertenties en abonnementen |f' £e!' 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. boven) dag. van 18.30—19.30. ?®!aD5rilke telefoonnummers: Alarm Poiiae .84666; alarm brandweer 09123' en GD 69m rned- Museum: Schilderijen en «qua- reuen van Frieda Hunzljter; aquarellen «1 pastels van Arend Roosenschoon. «Pothcek: Van IVeslehdarp. Park *sg 207, VVATERBERICHT Gtlltehzo ei- 0 JU- J*ÜAM. Gej)0len. Majthljs A it z M. Korporaal eri W f', valt ka; |fr! If Mvniiiia to,. ftlj-A ijblwiisj fiterféiHiij 'btjjüüt Hl! 79 ii TT HEEFT kunnen lezen van Servaes Pietersz Fabri, reder- priester, onze. stadgenoot die vier eeuwen geleden overleed. Fabri, zult 11 gedacht hebben, een Schiedammer van geboorte?, wist ik niets van. II was dan stellig niet alleen, ook dé burgemeester schijnt het niet geweten te hebben. Althans dat mogen we aannemen, want waarom werd er dan in de raad geen aandacht aan ge schonken? U heeft de rauwe avon turen vau commandeurMatthys Quaet kunnen mee beleven. Hij vond het goudland, het „El Dorado", niet. •Moed had deze Schiedammer, grote durf om met zy'n, naar onze be grippen, notedopje het zeegat uil, het onbekende tegemoet te gaan. AFij kunnen het hem niet nadoen, om velerlei redenen niet. Een daarvan is dat wy in een tijd leven waarin praktisch elke zandplaat ter wereld op de kaart staat aangegeven. F.r val) zo weinig meer te ontdekken op onze aardbol. Of niét sdtüs? Jü. trillen w zeggen als bel gital oin vreemde lan den en onliekende volken, maar een uitdrukkelijk nee als het de schoon heid van onze eigen stad betreft. Dan bedoelen we niet, de toestand van onze straten (u hent toch niet een van die mensen die bekeurd is om dat er vuil naast de vui lil I-bak stond), maar bet schone wat Seine- dam nog over (te.efl aan. helaas tiie| al te veel meer. gebouwen, kerke" «Ij molens. Ook i]n:ir |ieef| op j r/e (iagliia.de laat-le lipt iet- van kunnen tien. Ih' tiiens vim |96l, ook de Schiedammer, hecjj liet Ie druk niel ie veel dingen. llll ziet meestal be mooie laii ons «ludêliee ld niet a|s jlij II';i'. till kan het taak hiel a|k liilloiunbiliil bi at» gn een volle luis of ilatn. lier ébiiiutli igwég de ge- ill-i loc. lié klïlili Ziil belli hierin óók een bandje lielpen, mei plantje en praatje, Tttitl 11 m«z niets ||ji,»oli lll| l|i- Itl 11 11 I lp- Mild jflrll tlag- ff Vrijdag en zaterdag zijn in de kantine "til, i|p i'm-elllEtle OlttBfajtrlekeit. Buljenha- Vijupa't;, Sojiiediiip ftiju's jj'eijkposoeri] van rje jiilalen tiJtiivedsji-ijtj die -ni-ig1 (par voor Hét i Vtófrl I'll1 'df«||i ia fijléMkjt- Mariniersweg 4f Atd. Windsor: Meent 7a Centr.tel.nr.1204C8 De predikant voor wijkgemeente 1 van de herv. gem. In ScWedam ds., H. H. Vfis- sink 2al zondagavond 19 april intrede doen in de Grote Kerk. Ds. C.. van der Steen zal hem in dezelfde, dienst bevestigen. Inmid dels wordt de pastorie in de Willem de Zwij gerlaan 24 onder handen genomen voor een opknapbeurt. Deze fraaie tekening toom hoe straks de Brandersbrug vanaf het Stationsplein over de Schie verbinding zal geven met de wijk Nieuwland. Tevens wordt dit de weg rechtstreeks van Rotter dam-West via stationsplein Schie dam met Nieuwland en verder. De bouw van de brug moet worden gezien als een belangrijke schakel in dit' geheel, dat de naam Hor- vathweg krijgt Men ziet hier hoe de brug zich over de Schie zal wel ven met rechts als markante blik vanger het in aanbouw zijnde flat gebouw en daarachter nog juist de hoogbouw van het station. Gemeentewerken Schiedam gaif deze tekening uit naar aanleiding van het feit dat de bouw van de brug werd aanbesteed met daarbij de parkeergarage, een project waarover we reeds meerdere malen schreven. De aanbesteding had bet volgende verloop: N.V. Visser Smit's Aanneming Mij., Papen- drecht, 882.000: N.V. Nederland- sche Betonmaatschappij BATO, Den Haag, 875.000; Van Splunder's Aanneming blij. N.V., Ridderkerk, 864.000; J. K. Simon Aannemings bedrijf N.V.. Schiedam, 832.900. vraagt voor haar afdeling LOONKOSTPRIJSADM1NISTRATIE Spoedige indiensttreding gewenst. Leeftijd 17 a 18 jaar. Sollicitaties, bij voorkeur schriftelijk, aan het adres der N.V.: Kon. Wilhelminahaven z.o. zijde 15, Vlaardingen, of na telefonische afspraak telefoon (01898) 2202 of 7907. vindt u bij BOEKVERKOPER SM. HAVENSTR. 3 TELEFOON 4304 Oi. HELMUT THfflUCKE HET LEVEN KAN OPNIEUW BEGINNEN Het appèl van de Bergrede Een verrassend boek over een van de mooiste gedeelten van de bijbel f8.90 Verkrijgbaar in de boekhandel KT. GSBR. ZOÜ4SR «KEUNtKG» UITGEVEXSMII WAGENtNGEM f {Van een onzer verslaggevers) Dinsdagavond dm half zeven is op het zebrapad in de Hobgstraat 'bij' de Broersvest te Schiedam de 69-jarige me vrouw H. M. G.-D. aangereden door een' bromfietser, de 17-jarige R. W. K. Deze bromfietser wilde achter de" da me omrijden, maar deze liep terug, zo dat er een botsing ontstond. Mevrouw G. liep een hersenschudding op en is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht,'maar kon later naar huis ver voerd worden. Tevoren, om drie uur,-is op hetzelf de zebrapad de 63-jarige mevrouw- H. V. M. B. aangereden door de 16-jarige bromfietser W. D. Met een. verwonding aan de neus is de Voetganger er nog goed afgekomen. (Van een onzer verslaggevers) tSe Sociale Werkplaats te Schie- dam vraagt meer'begrip bij de burgerij en vooral ook meer belangstelling bij het bedrijfs leven, Nu de werkplaats volledig I in bedrijf is in de vroegere fa- briekslokalen van Fontijnje in de Boterstraat, zoekt de werkplaats naar 'meer orders. Te 'veel nog heerst het misverstand dat deze werkplaats er alleen maar zou zijn om de geplaatsten bezig te houden. De Sociale Werkplaats beschouwt zich als een volwaardige werkplaats, waar vrijwel elke opdracht kan worden aan vaard. De werkplaats beschikt nu over allerlei machines voor de- metaal- en houtbewerking en bovendien Is het mo gelijk dat bedrijven bepaalde machines lenen om hun produkten te doen ver vaardigen. De werkplaats kan slijpen, verf spui ten, moffelen, zagen, monteren, ploijs- ten, ijzer zagen, flesjes vullen, glas snij den. gaatjes borers, armleggers voor meubels maken, likeurflesjes in ca deauzendingen verpakken, doosjes met soldeer vullen, stoeltjes maken, plastic ballen maken, en nog veel meer als het bedrijfsleven het gebaar zou willen doen over de mogelijkheden contact op te willen nemen met de bedrijfsleider de heer Postma. Behalve een sociale betekenis, moet voor deze werkplaats ook de economi sche factor een rol spelen. Dat is nu eenmaal de .plicht ten opzichte van' de gemeenschap die via de. gemeenteraad tonnen voor deze werkplaats beschik baar stelde. Het zou echter dwaas zijn als de gemeenschap geen belang stelling toonde voor dit werk. ..Als we mallen hebben, kunnen we zelfs etalagepoppen maken. Het zou fijn zijn als we meer metaalarbeid kon den uitvoeren. We zouden een keuze moe- (Van'een onzer verslaggevers) T\£ heer Helmert de Vlaming, Albar- dastraat 45 is benoemd tot dis trictsbestuurder van het CNV te Gro ningen. Hij gaat Schiedam dus verlaten om te Groningen en omstreken de vertegenwoordiger van het hoofdbe stuur van het CNV te zijn en om het contact te onderhouden met de bon den. Helmert de Vlaming is op 17 juni 1927 te Schiedam geboren, bij zal nu zijn geboortestad moeten gaan verlaten. De Vlaming werkt nu als bankbediende te Rotterdam. Hij is een bekwaam vak- verenigingsfunctionaris, zo leidde hij het werk van Werkende Jeugd in Schiedam, hij was zelfs lid van het hoofdbestuur van WJ. De laatste tijd is hij voorzitter van de Ned. Chr. Beambten Bond in Schie dam als opvolger van de heer J. Korbee. De heer Jac. Olieman, Bosboomlaan 14 zal de functie van voorzitter van de Ned. Chr. Beambten Bond gaan waar nemen. Gezocht wordt naar een goede jeugd leider die het werk van De Vlaming kan overnemen. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse politie heeft gisteren een controle gehouden in de "omgeving van het Dr.. Wibautplein, speciaal ge richt op het plaatsen van losse pakjes huisvuil, naast dé vuilnisemmer wat niet meer mag. Het aantal overtredingen viel er mee, want er warén maar weinig pakjes. Blijkbaar heeft de propaganda van de afgelopen week toch invloed gehad. Tets anders is dat nu het vuil in de emmers wordt gepropt, zodat de deksels niet meer dicht kunnen. Dat is ook niet toe gestaan. Tegen enkele winkeliers in de Mgr., No- lenslaan die daarvoor eerder al ge waarschuwd waren, is proces-verbaal op gemaakt omdat zij de vuilnisbakken voortijdig buiten hadden geplaatst. Een bedrijf aan de Noordvest, dat puin. en ander vuilnis, bad gestort op de laad- en loswal langs het water, heeft een waarschuwing gekregen. Bij een actie in de zuidelijke en west- lijke stadswijken heeft de politie van nacht 25 fietsen opgehaald die onbe heerd waren neergezet. ten hebben in het werk. Vanwege het sociale aspect is het nodig dat we. vol doende opdrachten hebben", is de stel ling voor deze werkplaats, die er is om minder bedeelden arbeidsvreugde, een sociale status te verschaGen. Elders in het land maken dergelijke werkplaatsen van alles, In Maassluis maakt men meubels, in Dordrecht pakken vrouwen aan de lopende band koekjes in.- Dergelijk werk zou men ook in het gebouw in de Boterstraat hebben. Men zou de lopende banden wel willen maken ten behoeve van het bedrijf, want het aanschaffen van ma chines is kostbaar. Daarom zouden kleine motoren (van oude wasmachines bijv.), van stofzui gers e.d., als gift aan de werkplaats dienst kunnen doen. Het gaat hier om werk voor ten hoogste tweehonderd stad genoten. waarvan een deel in de bui tendienst werkt bij de plantsoenendienst. Sinds kort werkt de Werkplaats onder een nieuwe rijksregeling. Er wordt ge werkt in een categorie A. die vrijwel het normale werk kunnen verrichten en een categorie B die een derde van de nor male productie kunnen behalen. In de werkplaats wil men de zwakzinnigen tot het behalen van die een/derde oplei- nemer, die daardoor tot individu kan den. Dat is van belang voor de werk- worden. Te dikwijls toch verblijft een zwak zinnige doelloos en- nutteloos in een wo ning. Hij of zij kan echter veel levens vreugde ervaren in de werkr'aats en niet om zoals mem ten onrechte vaak denkt matjes en borstels te vervaar digen. Het moderne beleid denkt aan ge varieerd werk, aan pakwerk bijvoor beeld dat gemakkelijk kan worden ver richt. Sinds kort beschikt de werkplaats over een uitgebreide staf, o.a. van werkmeesters die de papillen een goe de opleiding geven. Vertrouwen Volledige arbeidsgeschiktheid krijgt de zwakzinnige uiteraard niet, maar de werkplaats vraagt vertrouwen van de burgerij,, van de ouders vooral, om dat telkens weer blijkt dat de zwak zinnigen een beter gedrag en aanpas sing krijgen als ze de vreugde van het creëren kunnen ervaren. Ze gaan dan ook geld verdienen en dat stimu leert hun zelfbewuatzijn. Als ideaal ziet men voor ';deze werkplaats dan ook in de toekomst een pensiontehuis voor de zwakzinnigen. De overgang van school naar de werkplaats is voor het zwakzinnige kind groot, maar daarom komen de pe dagogische kwaliteiten van de leiding aan bod. Men zal doelbewust trachten te streven naar het verminderen en op- beffen van- de tekorten van de zwak zinnige. De werkplaats heeft lichame lijk en geestelijk gehandicapten in dienst, die 45 uur per week werken en uic een bepaald uurloon naar gelang de prestaties kunnen verdienen. Voor de zwakzinnigen is in het grote gebouw nog een ruim vacuüm. Zij gaan eenvoudige handelingen aan eenvoudi ge werkzaamheden leren, verbeteren' (Van een onzer redactearen) WEER EEN zoekplaatje van Oud- Schiedam. We denken dat het al heel oud is, zo van omstreeks de eeuwwisseling. Bij de greep in on ze verzameling van oude Schiedam se platen dachten we eerst een hoek je van het gebied bij Achter de Teerstoof of omgeving te zien maar bij nadere beschouwing geloven wij iat hier een kijkje vanaf de Hoog- traat in beeld is gebracht. Wat we hier tonen zou dan de furmikkenbuurt en de Weczenbuurt noeten zijn die op de plaats van iet huidige r.k. Weeshuis aan de (oogstraat hebben gestaan. Wie weet wat het precies is en ■>t wanneer deze huisjes overeind ijn blijven staan? De meningen van >nze lezers ontvangen wij gaarne chriftelijk aan ons redactieadres: .ange Kerkstraat 82 onder motto: 'oekplaatje Oud-Schiedam. Gezien de grote belangstelling aor het verleden van Schiedam ?t het in de bedoeling dat de pro- rammaleiding voor het gesloten 'V-circuit in de Middenstandsbeurs an 23-30 mei ook aandacht zal be- 'eden aan Oud-Schiedam. Hobbyisten als prentbriefkaarten- erzamelaars, bezitters van oude ■laten, foto's en andere historische schatten kunnen zich voor deelne- geleidelijk de handvaardigheid en de nauwkeurigheid, verbeteren ook het tempo en leveren op den duur een goe de prestatie. De gewenning, aanmoedi ging. arbeidsanalyse, de leerperioden, de herhaling bij de moeilijkheidsgraad van de handelingen, de systematiek en het geduld, het toezicht van de arts, maatschappelijk werkster e.a. leveren goede resultaten. Voor de burgerij en het bedrijfsleven is het van belang te weten welke mo gelijkheden deze werkplaats biedt. Het is bijvoorbeeld verrassend te zien hoe imbecielen aan machines werken. Ten behoeve van bepaalde opdrach ten ontwerpen de werkmeesters gaar ne bepaalde lopende band-machines of hulpmiddelen die het tempo stimule ren, de handelingen gemakkelijk doen herhalen, de concentratie bevorderen, het gevoel van eigenwaarde stimule ren en dit werk aan de machines kan ook. de ontlading van eventuele agres siviteit als voordeel hebben. Het bedienen van meer gecompliceer de machines blijkt dikwijls voor velen geen onoverkomelijke moeilijkheden .t e zijn mits er een goede aanlooptijd en instructie is. Daarom verdient de werkplaats dat Schiedam de steun verleent in het geven van de nodige op drachten en daarnaast dient het begrip te ontstaan dat vele ge handicapten in dit werk en de werkplaats eni-g levensgelck kun nen vinden; (Van een onzer verslaggevers) De belanl telling voor de Matthaus Passion in Schiedams Grote Kerk heeft de politie dinsdagavond handen vol werk gegeven. In een oogwenk stonden het plein van de Groote Markt en daarna de straten in de omgeving vol auto's. T>e politie moest de concertbezoekers tot aan de Parkweg verwijzen om. de vele auto's redelijk te doen r-arkeren. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmorgen om acht uur bracht een surveillanceauto van de politie, met loeiende sirene en zwaailicht, een bloed donor naar het Gemeenteziekenhuis te Schiedam. Op het Rubensplein is de wagen echter op het natte wegdek geslipt. De rech- ter-achterkant van de politiewagen kwam in botsing met-een daar stilstaan de personenauto van de heer M. W. A. Beide wagens werden licht beschadigd. Voor de Jeden van de gereformeerde kerk in Nieuwland te Schiedam wordt volgen de week woensdagavond een wljkavond ge houden in de Magnalia Deikerk. De diako- nie zal een overzicht geven van alle facet ten van het werk. ook het wereiddiakonaat komt ter sprake. Na de pauze zal het blij. spel ..Arme Rijken" worden opgevoerd. Ds. W. A. Krijger zal een ftlm vertonen over de bouw van de Magnalia Deikerk. H De Centrale Kerkeraad van de herv. gem. te Schiedam heeft gemeend afwijzend te moeien beschikken op het verzoek van het Christelijk Nationaal Sportfonds om dit jaar een collecte voor het CNS te doen hou den. Een dergelijke collecte kan niet meer in het rooster worden ingepast. U krijgt EEN GULDEN TERUG bij aankoop van een duster en EEN HALVE GULDEN als U een band- of cocktail- schortje koopt, mits U een oude duster, jasschort of schortje bij ons inlevert Het mag gerust totaal ver sleten zijn! U profiteert van 2 x prettig voordeel... want De Kroon heeft óók voor U een aanbieding leuke cocktailschortjes, band- schorten en gezellige dus ters tegen speciale prijzen! Zie onze gloednieuwe collecties FAVORITA, VLISCO, e.a. Kies nu het schort, dat bij U past in kleur en model... U krijgt bovendien geld op de koop toe in alle filialen van Speciaalzaken in textiel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1