Anekdoten gemeentelij! verslag over 1944 AGENDA Bijna half miljoen voor centrale tv-antennes op 5728 woningen Schietveremging bracht liuldè aan oprichter Meer overtreders: even snel weg BOTTERDAM Mr. P. B. Cos met pensioen Binnenkort herdenkingen 1940-1945 Verplaatsing naar sombere jaren vanaf f 4790.- telefoon 4268 en 3568 Gar. Gebr. Zuidgeest Mastbossen van de daken! B. en W. doen raad voorstel Met berenmuts op kan men niet goed horen Wollen stoffen gestolen Banger van arts dan van hond Hond bijt in kuit Jongens staken afval in brand Tijdens spitsuren 1 niet parkeren bij postkantoor Sigaretten kopen kost boete 5 Boetes voor JateJ vuilnisbakken OMEGA heetman Houdt uw dieren binnen G. Rosman kreeg oorkonde Dafje sïiij»dt vrachtauto B. en W. vinden centrale tv- antenne nuttig Schade aan auto's Kantonrechter ivordt 65 jaar Bij mist groot licht Ruim 2 miljoen inleg bij Spaarbank 1820 Kat afgemaakt DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 12 MAART 1964 T>ÏNNENKORT volgen weer herdenkingen van de perio de 1940—1945 en dat is mede nut tig omdat het met de huidige wel- i vaart wat moeilijk blijkt de gedachten terug te verplaatsen naar de sombere jaren. Daarom bladeren we ditmaal m een „Ver slag van den toestand van dé ge meente Schiedam over het jaar lingen werden twm% jaar geleden ge boren, 2546 persoonsbewijzen werden uitgereikt en bet aantal huwelijkssluitln- KANTOORMEUBELEN Vooruit Ziekten TRAAG LANGZAAM •-■en dagelijks ZONZIJDE? Be! ons NU voor 'n proefrit Kethelweq 54 - Viaardingen Constellation (Van een onrer verslaggevers) "^7OOR een bedrag van 48,000 een gulden willen B. en W. van Schiedam de Rotterdamse firma Rietschoten en Van Houwens op dracht geven centrale antenne systemen te plaatsen op gemeen telijke woningcomplexen voor 5728 woningen. Oorkonde Snoeren Race Schouder ent gaf gas die luk net log en en. en on- 31- of- de 31' IS* le* li er as XI- e- e- e- iti as er ig in in *r et >n m n P 1- it n i- ii ii (Van een onzer redacteuren) (Van een onzer verslaggevers) Met ingang van 1 juli zal de kan tonrechter te Schiedam, mr. 1'. B. Cos» het ambt neerleggen- Dt heer Cos wordt op 19 maart 65 jaar en heeft besloten dan met pensioen te gaan. Mr. P. B Cos was van 1927 tot 1930 griffier te Temeuzen, van 1930 tot 1939 griffier te Hoorn en s.nds 8 augustus 1939 is hij kantonrechter te Schiedam Lange tijd heeft mr. Cos m Schiedam gewoond. De laatste ti)d woont hij te Botterdam Zeer veel werk heeft mr Cos direkt na de oorlog verzet als voor zitter van het tribunaal dat landverra ders en dergelijke uit Schiedam en om geving berechtte. Mr Cos heeft zich m zijn 25-jarige 5chiedamse arbeid doen kennen als een sympathiek, zakelijk en correct kan tonrechter. dte zijn territoor Schiedam. Vlaardmgen. Maassluis. Maasland e.o uitstekend kent. Gedurende lange tijd heeft mr. Cos samengewerkt met mr. O IV Sipk-es, die in mei 1940 als grif fier van Rotterdam naar Schiedam kwam en cite twee jaar geleden met pensioen ging. Hoewel mr. Cos met gesteld is op mime publiciteit mrake zi<n pensione ring en ambtsbezigheden, is het wel duidelijk dat m juni aan het heengaan van deze bekende functionaris tijdens een officieie a fsche-d«bijeenkomst De werkzaamheden van de gemeente raad en B. en W, bleven toen „rusten" staat in dat verslag. Wel kwamen B. en W. „wekelijks bijeen", Schiedam tel de 6G553 inwoners, een vermindering met 546 ten opzichte van 1943. Zes twee- Wan een onzer verslaggevers) Ingebroken is m de stoffenhandel het hem zo vertrouwde monumentale'Van Moorse!. Hoogstraat 46 te Schie- gebouw aan de Lange Haven te Seine-idam De dieven moeten enn geslaagd dam aandacht zal worden geschonken 1 zijn 's rachts de voordeur van de w:n- kei met geweld onen ie dtukken Uit twee vakken zijn wollen stoffen itot een lengte van 200 meter ontvreemd (Van een onzer verslaggevers! Tj"EN loslopende hond heeft «-j woensdagavond om kwart voor acht een elfjarige jongen gebeten in de Kreupelstraat te Schiedam. De knaap had twee wondjes aan de linkerbovenarm. Toen zijn moeder hem naar de huisarts bracht, schrok het kind nog harder van de huisarts dan van de hond De jongen rende hard weg Vandaag zal zijn moeder wederom pogingen ondernemen hem by de dokter te laten behan delen. Een Schiedamse vrouw is woensdag-j morgen om tien voor negen m de Fa-I rantlaan te Kethel aangevallen door een bouvier, een zwartharige. De hond liep los. Niet bekend is wie de eigenaar is. 19e hond beet.de vrouw ia de kuit van haar linkerbeen, waar ten verdikking ontstond. UUf. (01898)- 3697 (Van een onzer verslaggevers) Drie kwajongens hebben op de West- frankeiandsedyk in Schiedam woens dagmiddag om kwart over vier een hoe veelheid afva in brand gestoken. „De drie jongens zijn 7, 10 en 11 jaar oud. De politie wilde het vuur doven, maar dat lukte met. zodat de assistentie van de brandweer moest worden inge roepen. Deze heeft het vuur met een nevelspuit geblust gen daalde. Bij het ziekenhuis werd een houtgas generator geplaatst voor de noodverlich ting en de bomen van bet Sterrebos dienden als brandstof. De inundaties in Kethel maken het noodzakelijk dat ge meentewerken en luchtbescherming dij ken moeten leggen. "TWINTIG JAAR geleden keek men flink vooruit. Plannen werden gemaakt voor de bouw van een ziekenhuis, een politiebureau, een schouwburg en de restauratie van het St. .Tacobsgasthuis. Gesproken werd over uitbreidingsplan nen. over de verplaatsing van het sta tion, het maken van bruggen over de Scbie. De politie had het moeilijk wegens oor logshandelingen ,,en feiten van politieke aard". Majoor W M. Versteeg nam de leidmg over van hoofdinspecteur J. A. Schotvanger. Op 21 juli werden in het hoofdbureau wegens luisteren naar de Engelse zender twaalf politiemannen ge arresteerd, verraden door een „collega", zij keerden niet terug Op 6 september nam de politieke politie de benen. In het verslag wordt geschreven dat de heren Lukassen en de vrijwilliger Machielsen waren „weggegaan", zodat het bureau is opgeheven. Op 7 oktober 's morgens om zeven uur overviel de KP de politie om dertig pistolen buit te maken. Zes agenten werden als straf naar verdedigingswerken gestuurd om er grondarbeid te verrichten. TjPTEGENS herhaalde moeilijkheden en weigering gegevens te verstrekken doken onder administrateur W. A. de Jager en de huidige inspecteur J. J. Knook Op 10 en 11 november werden tijdens een grote razzia duizenden Schiedam mers weggevoerd en enkele stadgeno ten als represailles doodgeschoten. De bevolking moest dikwijls 's avonds om zes uur binnen zijn. De politie had geen manschappen om het vele ste len tegen te gaart. De SD arresteerde op 21 juli twee man van de motordienst. De ene man in de politiepost Kethel kon alle dief stallen niet de baas. Hij werd bovendien enkele malen gearresteerd als verdacht van sabotage. De Duitsers kregen be keuringen wegens zwemmen m de Pol dervaart. De Moffen stalen de brandweergereed schappen, o a. de Magirusladder, die al spoedig in Berlijn zijn kwaliteiten moest bewijzen. Gemaskerde personeru.stalen op 30 oktober auto's, een motorfijftiel en 55 helmen uit de kazerne.-.-GemM- deid werd tweemaal per dag luchtalarm geblazen. Een vliegtuig schiet met boord- wapens een jongen neer, granaatscher ven verwonden Schiedammers, op 6 ju li valt het lijk van een Britse vliege nier op een wetland m Kethel. Er kwa men stroomloze uren en tengevolge van bominslag zelfs waterloze uren. De „fou te" politiemajoor deed zijn werk voor 4909 per jaar. Schiedams archivaris, werden onder protest van de archivaris naar een k*s- teel Canneburgh rijk aan ratten en vocht gestuurd. Het Stedelijk Museum kon al lerlei aanwensten verwerven. Voor Schie dam, Viaardingen, Maassluis en Maas land -werd een Sportkring gevormd, de heer A, van Schie werd ambtenaar voor deze kring. De lichting 1927, in totaal 637 man, werd genoteerd voor de Arbeidsdienst. Vijftig dienstplichtigen verbleven in krijgsgevangenschap. De centrale keu ken leverde dagelijks aan 63400 perso nen warme maaltijden. Tienduizend pa len moesten m de Ketheise polders ge zet worden als afweer tegen vliegtuigen. Uit het Sterrebos werden daartoe 1658 bomen gekapt. Deze hand vol gegevens komen uit een sober gemeentelijk jaarverslag, de zee van leed en tranen blijft ongepu bliceerd, maar de dorre cijfers geven voldoende weer om enigszins te besef fen hoe het Schiedam van twintig jaar geleden „leefde". TïU\G aU een rup* met -vakantie verliep de in^cliryunpsavond voor (Ie Midden«taml4)eiir* die weinig ori* gineel al InHaBé '61 U gedoopt ter opvolging van de InHaBé dir negen jaar geleden de eerste wav Let weï: van Industrie was toen wel sprake en van groot-handel ook; maar nu niet, zodat het fnFInBé vvdl merkwaardig aandoet. Mi*«rbien krygen de organi satoren nog het verstandige idee by cn ju deze beurs ook exempelen van de industrie en wat dies meer zy uit Schie dam en eventueel uit het ^Taterwegge- bied toe te laten omdat 2o*n beurs alleen maar aantrekkelijk kan zyn als rr voldoende variatie, voldoende attrac ties en activiteit Met mooie of min der mooie siati-ehe uitstallingen is nie mand gediend. Dan blyft men thai* bij de t.v. JQE middenstanders» kwamen langzaam, de een na de ander naar die in- «chryving. De buitenstaander zou kun nen denken dat er geen animo i* voor bet houden van zo*n beurs. Zo'n buiten staander denkt dan wat „lekerig" vant nou jongens, je maakt veel reclame, maakt eens iets aparts, presenteert veel cn goed, stelt wat pryzen beiriiikhaar *oor wedstrydjes», laat de bezoekers eens proeven van de produkten, kykt met op een centje meer of minder omdat Jan Pieterszoon Coen al zei, liet kary ook Piet Hein gewee>t zyn, maar het blyft goed vaderlands: „de cost gaet voor de baet uit*1. Irene; Viering veertigjarig bestaan te. Wilhelminaschool. 20. {tez-grthcater: Chr. gymn.ver. DOK, JUbiieumuitvoering, 20 j.^Sblad „De Rotterdammer", Schie- redactie. Lange Kerkstraat 82, 64J54, b.g.g. U5588 (toest 51, na 18 ®r 19o885) alleen voor redaetie- terelejjenheden. !nfscf!aP H- J. Troost: Aieida- teat 23, te], 55451 (alleen voor klach- advertenties en abonnementen 6 [ei. 115588) .wachten bezorging: agentschap fadr" %boven) dag. van 18 30—19.30. ««langrijke telefoonnummers: Alarm 84666; alarm brandweer 69123' 'IJ1® GG en GD 69290. mi Museum: Schilderijen en aqua- en ,Van Frieda Hunziker; aquarellen „els vari Arend Roosenschoon. "eg 207eCk: Va" Westendorp* Park" WATERBERICHT k.nlnd»erd,ag 12 maart; Gemiddeld keu- y20ll'gehaite 401 milligram per liter, verwachting voor morgen. 13 maart; vttniddeld keukenzoutgehaite 450 mUU- "'to per liter. JO'S buitenstaander kan gemakkelijk denken, moet de Schiedamse mid denstander op zijn beurt menen. Zo'n buitenstaander ziet dat die beurs in de belangstelling van duizenden komt als de rennersclub Schiedam een wieier- rondp bjj die beurs gaat houden. Al» iedere «landhouder zo'n wielrenner adopteert dan Heeft iedere standhouder een mooie reclame en het kost niet veel. Later gaan de duizenden de beurs lil om onder andete de prijsuitreiking \oor die wielerronde voor bet gesloten I.v,-riri uit ie zien. Zo'n buitenstaander verzint voor zo'n gesloten t.v.-circuil prompt de ieukste mogelijkheden. Hij ziet bij elke uitzending al drommen Schiedammers die konten luisteren en zien naar Oud-Schiedam, nog ouder Srhiedam en de slad van de toekomst, die willen horen wat de forums zeggen over zijn eigen stad, die bun muziek- rlubs en toneeivereniiiiigen willen zien optreden, die hun eigen Pietje of Ma- rietje weieens willen horen zingen o( zien verkiezen tot Miss Schiedam, die wel mee willen doen aan een „Quiz" om het prijsje van de Schiedamse mid denstander te winnen, die „in de zaal gaan zitten" omdat ze misschien wel uitaekozen worden voor deelname aan een „Kotnraad wedstrijd" of een „Drank- proefraarlwedstryd" en vvir weel wat meer; maar dc middenstander van deze -tad denk! misschien wel niet zoals die buitenstaander. Die middenstander ge- leoft misschien niet dat men uit Viaar dingen, Delft, Rotterdam en ommelan den welcens naar Schiedam zou kunnen komen als het hier aantrekkelijk is. Dan zou de „baet de rost wel dekken", maar ja. ANZE image zou heel goed reëel kun- nen zijn. Het is een kwestie van durf, van aanpakken, van fantasie en van „er wat geld voor over hebben". Zover was het onlangs nog niet. De heren spraken heel weloverwogen over de vraag waarom hun mooie etalages het minder goed zouden doen dan zo n beurs waarvoor men drie kwartjes en tree zal moeien betalen. Het antwoord luidde dat men het zal moeten zoeken in de drempelvrees. De kijker, adspi- rant-koper, kennisntaker gaat niet zo gauw een winkel in omdat hij zich ver plicht voelt te kopen. In een beurs is zo'n ontdekker niets verplicht en dan komt het kopen vanzelf. Dat zijn de harde feiten van de ervaring. „De klant komt niet zo gemakkelijk over uw drempel", zei organisator Tegelaar pa thetisch en hel werd heel stil hij die middenstanders, maar ene Lo Sdm, verscheurde heel schalks de sombere geladenheid met de opmerking: „Ja. behalve als er klachten zijn, dan weten ze je wel te vinden", en zowaar, de Schiedamse middenstand barstte in een bevrijdend gelach tut, zodat het moge lijk is dat de Middenetandsbeurs nog van de zonzijde bekeken zal worden. T> OODVONK en diphterie teisterden hon- R derden Schiedammers. De levering van stadsgas werd stopgezet. De wo ningvoorraad verminderde. Als het be langrijkste plan voor 1944 valt te me moreren het plan voor de restauratie van de Grote Kerk (dat ook vrijwel direct na de oorlog is uitgevoerd). De bezetter schoot uit wraakneming voor sabotage aan de spoorlijn de wind watermolen in Nieuwiand m brand De ze brandde geheel uit Geen bijzonder heden te vermelden wordt er aan toe gevoegd. De straatverlichting bleef ge doofd. De beide tramlijnen werden op geheven. Alle autobussen werden in be slag genomen. Het bedrijfsleven had al zijn betekenis verloren. Honderd kinde ren beneden de leeftijd van een jaar overleden De absentie van leerlingen op de scholen was groot wegens „koude, kinkhoest, mazelen en luchtalarm". (Van een onzer verslaggevers) Men mag zijn auto wel bij het post kantoor zetten, maar niet tijdens de spitsuren. Dat verduidelijkte de Schie damse politieman P. A. A van der V. te Schiedam m de zaak tegen de heer Van B„ die al eerder gesteld had ver- baasd te zijn. dat hij zijn auto niet even mocht parkeren omdat hij in het post kantoor zijn postbus, moest legen en een postwissel moest innen. De verbalisant zei dat het parkeren vroeger oogluikend werd toegelaten, maar dat dit nu met meer mogelijk is tussen 's avonds vijf en zes uur, om dat het dan een enorme drukte is. De kantonrechter deelt vijf gulden boete uit voor het parkeren bij het postkan toor in verboden tijd. Drie maanden ontzegging van de rij bevoegdheid voorwaardelijk en twee boe tes van 25 en 60 gulden kreeg de chauf feur J. V. (20) uit Dordrecht, die op de Kotterdamsedijk door rood licht was ge reden en daarna tegen een meisje was gebotst op de V.O.P. De chauffeur stelde dat het meisje te gen zijn auto zou zijn gelopen, ze keek niet uit. Dat veroorzaakte de gramschap van de officier, die poneerde dat chauf feurs moeten weten dat kinderen ver trouwen stellen m groene verkeerslich ten. Dan steken ze inderdaad over om dat ze menen dat de weg veilig is. (Van een onzer verslaggevers) - Het kfipen van sigaretten kost de 25-jarige Rotterdammer G. V. vijf gulden extra, omdat hij op 5 februa- ari, 's morgens om tien voor elf, het waehtverbod heeft overtreden, op de Singel in Schiedam. Verdachte gaf toe dat hij dit wel wist, hij wees echter op het feit dat hij zo de sigarenzaak in en zo weer uit was gerend, dat doet hij wel meer en hij kan toch met zijn auto omdraaien spe ciaal om sigaretten te gaan kopen „Welnee, je mag er helemaal me* staan met je auto", besliste de kantonrechter. De verdachte was met verschenen. „Dat is het schaamtevol stilzwijgen na on behoorlijke taal", concludeerde de offi cier mr. H, Franken, die toelichtte dat de Hagenaar J. de W. bij de Haag se politie aan het schelden was gesla gen toen hem bleek dat de opperwacht meester K. uit Maasland hem op 27 oktober op de Rijksweg 20 had betrapt op het niet gebruiken van groot licht bij dicht mist. „Het zicht was ten hoogste honderd rneter". deelde de politieman K. mee, die tevens vertelde dat hij het nummer van de auto had opgenomen. Veertig gulden boete rekent de kantonrechter mr. P. B. Cos voor een dergelijke over treding (Van een onzer verslaggevers) Ondanks de waarschuwingen d,e de Schiedamse politie vorige week aan eea aantal bewoners van de Lange Nieuw- straat en de Tuinlaan en Plein Een dracht e.o heeft uigereikt. zijn giste ren dertig bekeuringen uitgereikt aan bewoners van de Lange Nieuwstraat, Tuinlaan. Plein Eendracht. Parkweg en Van Maanenstraat aan Schiedammers die hun vuilnisbakken buiten de daar toe bestemde uren van 's morgens ze ven uur tot 's avonds zes uur hebben buitengezet meer dan 50% vaft alle zwitserte chrono meters wordt door omega geproduceerd CK 14393 f 380.- edeisteenkundige f.g.a, diamanfexpertgta. 1018*4892 filiaal; oostzeedijk 155-157, rotterdam De afdeling Schiedam van de Neder landse Vereniging tot Bescherming van Dieren verzocht ons plaatsing van de volgende waarschuwing: Nu gebleken is, dat opkopers van klei ne huisdieren geregeld kans hebben ge zien niet alleen door koop een groot aantal dieren te bemachtigen, voor de export en ook voor de binnen landse verkoop aan laboratoria e.d., klemt het meer dan ooit, uiterst waak zaam te zijn, en zijn dieren zowel over dag als 's nachts onder appèl te houden. Wenst men inderdaad afstand te doen van zijn dier, dan moet men zich in verbinding stellen met het Dierentehuis, St. Anna Zusterstraat 47, tel. 65268, of met een van de inspecteurs (tel. 61589). Tevens herhalen wij om het „katten- teveel" te verminderen ons .advies van verleden jaar: 1. Laat Uw kater tijdig door een die renarts castreren. 2. Een ongewenst nestje brenge men zo gauw mogelijk naar een dierenartk of een dierentehuis, om de dieren pijnloos te latea inslapen. Zo mogelijk ais men zeker "is er een tehuis voor te vinden er één katertje (geen poesje) bij te houden. 3. Steeds, controleren Waar de dieren gebleven zijd; bij afgifte. Het voorstel omvat het plaatsen van geheel nieuwe centrale systemen op de gemeentelijke woningen, ra Schiedam Oost, Oud-Mathenesse, de bejaarden flats en het pudste deel van Niéuw- land, in totaal 2131 woningen. De bewoners van deze woningen zul len 25 cent per week meer gaan beta len in de kosten vaii betere radioont vangst als ze geen te2evisie hebben en vijftig cent als ze wel zo'n apparaat hebben. Voor 111 bestaande centrale an tennes voor de drie torenflats en het nieuwe deel van Nieuwiand, in totaal 3597, woningen en de mogelijkheid' tot ontvangst eerste net zullen de sytemen worden uitgebreid voor ontvangst twee de net. Deze huurders betalen twintig cent.huur per week extra. Voor de nog te bouwen woningen zal de aanleg van centrale TV-antennem- stallaties in de hpur worden doorbere kend. B, en W, van Schléda namenen op deze manier kostenbesparend te femme wer ken voor de' huurders die anders tot (Van een onzer verslaggevers) T)E schietvereniging „Schiedam" R (SVS) heeft woensdagavond hul de gebracht aan de oprichter, de "beer G, Bosman, die vandaag zeventig jaar geworden is. Tijdens een pauze heeft de voorzitter, de heer P. J. Drenth, de erevoorzitter toegespro ken. De heer Drenth herinnerde eraan- dat de heer -Rosman een vasthoudende werker is voor verlerlei festiviteiten. "■Dat was hij ook voor-de schietwed strijden, die regelmatig voor nationa le feestdagen worden georganiseerd .doon de schieten heeft..-de speciale belangstelling van de heer Ros man, hij beschikt dan ook over een speciale documentatie over dit onder werp. Vijf jaar geleden rijpte bij de heren Rosman en Drenth het plan een schiet vereniging op te richten en deze ver eniging werd dan ook in februari 1960 een feit. De heer Rosman heeft veel voor de verwezenlijking van dit doel ge daan en daarom is het de SVS een vreugde dat de heer Rosman dezer da gen tot erevoorzitter kon worden be- noemd, omdat hij meende het werk wat kalmer aan te gaan doen bij het berei ken van de zeventigjarige leeftijd. De SVS heeft 'ter herinnering aan deze mijlpaal een fraai gecalligrafeerde oorkonde doen ontwerpen en vervaar digen door -secretaresse Mona Cou- vée, die in deze kwaliteit een goede faam heeft. Het is dan ook" een mooi herinneringsdocuemnt geworden, in sierlijk geschilderde letters in Meu ren en. met versieringen, o.a. zeven- tiende-eeuwse achterladers. Het di ploma vermeldt dat de heer Rosman tot erevoorzitter is benoemd. Geroerd dankte de heer Rosman voor dit geschenk, dat hij het mooiste noemde wat hij maar krijgen kon. Hij zou het document goed ingelijst een pri ma plaats geven en hij hoopte de SVS nog lang te kunnen dienen. Na een gezellig samenzijn gingen de Schiedammers weer verder met de schietwedstrijden in de Koopmansbeurs, maar de regionale wedstrijden hadden ditmaal een onderbreking- omdat de Rot terdammers verstek hadden laten gaan wegens een TV-voefbal-uitzending. De Schiedamse politie heeft woensdag twaalf processen-verbaal uitgereikt aan weggebruikers die bij dichte mist geen verlichting voerden. (van een onzer verslaggevers) Op de Vlaardingerdijk te Schiedam ontstond woensdagmiddag om half twee een aanrijding tussen een vrachtauto met aanhangwagen, bestuurd door de 40-iarige J- S. uit Ede en de 65-jarige Rotterdamse automobilist J, de L. De vrachtauto werd. licht en de personen auto zwaar beschadigd. Beide voertuigen kwam-en uit de-rich ting Viaardingen en ter hoogte van de Vijfsluizen wilde Rotterdammer met zijn Dafje langs de vrachtauto rijden bij de bocht waar de weg smaller wordt. De driebsansweg wordt hier een twee* baansweg. Er kwam een tegenligger. Er dreigde een botsing en de heer L. was genoodzaakt weer snel naar rechts te gaan. Op dat moment echter sneed hij de vrachtwagen, die daardoor uiter aard het voertuig raakte. De Schiedamse mevrouw K. M. B.- de G. mist haar fiets, die in de Nassau- laan stond; van de 15-jarige Schiedam mer Anionic S. is een "rijwiel gestolen m de St, Li-duinastraat. Inde afgelopen maand werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam 2.017.175,28 ingelegd en 1.440.810.12 terugbetaald, tegen inlagen en terugbe talingen van respectievelijk 1.670.756,57 en 1.068.020,86 in februari 1963.' Het ialegöversehot was in de maan den januari en februari 1964 nog hoger dan dat van de reeds buitengewoon gun stige maanden januari en februari 1963» al. 1.290 230,53 tegen vorig jaar 1.246.4il7,18. Het tegoed van deelnemers aan het sparen ingevolge de jeugd-spaarwet nam toe tot 1.381 578.22 (eind februari 1963 i 1.067.080,70). Door deelnemers aan de afhaaldienst, houders van spaarbusjes en deelnemers aan bednjfssparen werd in februari 1964 respectievelijk 69 056,-. 26.307,84 en f 16.537,25 gespaard, tegen in februari 1963 respectievelijk f 66.826,-. ƒ25.432 46 en 15.391,75. Per 29 februari 1964 waren 762 safe loketten aan spaarders verhuurd, tegen 746 per ultimo febuari 1963. Dé gezamenlijke saldi van inleggers en de reserves waren eind februari 1984 voor 29 377 899 68 belegd m effecten, voor ƒ7.630.615,76 m hypotheken en voor- 9.51-1.261.56 in onderhandse le ningen aan gemeenten e.d.. terwijl de onbelegde middelen 2 722.684.43 be droegen. (Van een onzer verslaggevers) Een zwaargewonde kat verborg zich woensdag in het struikgewas in de Cel» siusstraat in Schiedam. Een politieagent heeft het dier geprobeerd te pakken. Het beestje miste een poot en had een bloedende kop. Maar ondanks deze handicap rende dé kat steeds weg. Ten slotte is de politie erin geslaagd het dier met een net in een kelder te van gen De kat is naar het dierenasyl St Ann a zusterstraat gebracht, waar hij moest worden afgemaakt. 200 gulden moeten uitgeven voor het tweede net, bovendien kunnen de mast bossen van TV-antennes worden verwij derd, het esthetisch aspect wordt be vorderd, schade aan de woningen wordt voorkomen en het centrale antennesys- teetn. blijkt beter te voldoen aan de ge middelde eisen van de radio- cn iclevï- siebezltters. De huurders zuilen wei een televisie- snoer van dertien gulden, per stuk moe ten aanschaffen. De woningen van de woningbouwverenigingen hebben al der gelijke centrale systemen, behalve bij het complex van De Eendracht aan de Lekstraat. B. en W. willen de kosten voor het radiosnoer voor rekening van de gemeente nemen. De kosten van uitbreiding van bestaan de antenneinstallaties bedragen duizend gulden per installatie die geschikt is voor gemiddeld dertig woningen. Voor de overige woningen (2131) be dragen de uitgaven per woning aan ver sterker met mast ƒ45,86, aan instaila- tiemateriaal 89,46 en aan bouwkundi ge voorzieningen 25,63. In totaal per woning 160,65 en voor het geheel 342 345,15. (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Schiedam hebben ge antwoord op de vragen -die drs. J. H. Simons (PvdA) gesteld heeft over de kwestie van centrale TV-antennes. B. en W. delen mee kennis genomen te hebben omtrent hetgeen in de dag bladen over deze materie is vermeld. Ze menen eveneens dat de ontvangst met centrale antennes beter zal zijn, dat de bezitters geen verdere kosten be hoeven te maken tenzij ze een sterk ver ouderd toestel hebben, - dat de kosten van het plaatsen en aanschaffen van. centrale installaties niet aanmerkelijk afwijken van het gemiddeld van de kosten dié men anders zou maken en dat-het esthetisch aanzien zal worden bevorderd, B. en W» verwijzen naar het voorstel dat zij* hebben gedaan om voor onge veer een. half miljoen, gulden, centrale antennes geschikt voor het tweede net te plaatsen op de ongeveer zesduizend gemeer.tewonin gen (Van een onzer verslaggevers) "VTA twee weken rust bleek er ■13 woensdag niets gewijzigd bij het Schiedamse kantongerecht, zij het dan dat de wnd-substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, een bla kend bruine gezondheid van de win tersport met zich torste. De over treders waren groter in getal dan ge bruikelijk, maar ze gingen even snel met hun boetes de deur weer uit, zo dat mr. Cos op de gebruikelijke tijd kon doen horen: „Dan wordt de zit ting gesloten". Toen had de griffier, de heer Bijl. et telijke notities over te hard rijden, gemiddeld twintig gulden boete, of geen voorrang verlenen, dito. opge schreven. De Hagenaar J. A. van P. heeft op 15 januari, 's middags om half drie, te lang met zijn auto op de Hoogstraat in Schiedam gestaan. Het waehtverbod is overtreden. Dat was om te laden ea te lossen, stelde P. Vijf gulden boete conform vanwege de verzachtende om standigheden. Voorbijgangers moeten op 17 januari, *s avonds om kwart over negen, ge meend hebben dat er iets ernstigs aan de hand was toen de 20-jarige Vlaardinger H. van T. op zijn brom fiets over de Burgemeester Knappert- laan snelde. Daarom heeft T. de kan tonrechter verteld wat de oorzaak van zijn haast was. Zijn wedstnjdduif was weggevlogen, en T. was er achter aan gegaan om toch nog aan de races te kunnen deel nemen, hij kreeg tenslotte een duif te pakken, maar toen hij na de tramme lant met de politie, gehaast thuis kwam, bleek het tenslotte nog de verkeerde duif te zijn ook, zodat T. niet met zijn duif aan de pnjzenrace kon deelnemen. „Ik zou de snelheid dan ook maar aan mijn duiven overlaten en met mijn brommer beneden dertig kilometer blij ven", adviseerde mr. Cos, die twintig gulden voor deze duivenjacht bereken de, waarmee T. het niet oneens was. „Een persoon niet meegevoerd op de voetsteunen" stond er in de pupieren cn kantonrechter mr. P. B, Cos vertaalde dat sympathiek met „een meisje ach terop als amazone zeker'V Dat gaf de 19-jarige Schiedammer A, J. van der S. toe en voor dergelijk rijden op de Oran jestraat gaat hij een rijksdaalder boete betalen, VerkeerszuiJ model 72 werd links ge passeerd op donderdag 6 februari 's middags om vijf over half drie. en zoties is geheel tegen de voorschriften. Daarom betaalt de 45-jarige Schiedam mer 5. A. S. voor het rijden in de Aleidastraat drie rijksdaalders boete. „Mijnheer, de kantonrechter, iemand op mijn leeftijd gaat toch niet meer een ander met een fiets voorttrekken, dat doe je toch niet, die man legde ge woon vertrouwelijk zijn hand op mijn schouder om me te vragen of ik aan de zaak zou willen zeggen dat ie wat tater op.de zaak kwam en toen werd ik door de politie aangehouden en hij was zo op de zaak", zei de 58-jarige Rotterdammer E. L. dei op 31 janua ri 's morgens om tien over half zeven een „ander persoon" zou hebben voortbewogen op de Rotterdamsedijk. De officier meende dat „het praatje dan wel lang heeft geduurd, want de andere man hield 300 meter lang de „hand op de schouder van L.'\ maar in het geheel niet geïmponeerd verdui delijkte L. dat hij „zijn berenmuts op had" en voor mr. Cos was het daarna we) duidelijk. Met een berenmuts óp kan L. niet goed horen en misschien waren de klep pen ook nog wél naar beneden, ver onderstelde mr. Cos sympathiek. De boete bleef dan ook beperkt tot een bedrag van vier gulden. DE ROTTERDAMSE kerketocht van dit ia»r kan wel eens de laatste zijn, die er nog mogelijk is. De kerke» raad der Hervormde Gemeente van Rot terdam-Centrum heeft, zoals men zieft wellicht herinnert, ta, een verklaring zich gedistantieerd van de kerketocht en zelfs tegen deelneming geadviseerd. Deze verklaring is gezonden naar de kerkerzden v3k alle Hervormde Ge meenten In Rotterdam, Als deze kerke raden de stetlingnsme van de kerke- raad van Rotterdam-Centrum aanvaar den daarvoor bestaat, aldus het Rot terdams Kerketocht-comité alle kans beteken', dat het einde van de Rotter damse kerketochten. De verklaring van de Hervormde Gemeente van Rotter dam-Centrum staat niet alleen. Er zijn vele vragen gesteld aan het Rotter dams Kerketocht-comité en die vragen hadden tot na toe over het algemeen de vorm van verwijten. Aan de kerke- raad van Rotterdam-Centrum heeft het comité een antwoord gezonden en dat antwoord is óók gestaard aan alle Rot terdamse Hervormde Gemeenten, om dat die immers alle de verklaring heb ben ontvangen. Maar het comité wil dit antwoord nu nog niet in de openbaar heid brengen. Wel acht het comité met het oog op deze verklarig en de kri tiek, die er reeds lang op de kerketoch ten bestaat het „openbaar beraad" be langrijk, dat vrijdagavond in het dak- paviljoen van het Groothandelsgebouw wordt gehouden. NA DE vorige kerketocht Is er een enquête geweest. Die Is over het al gemeen zeer uitvoerig beantwoord. Uit de antwoorden bleek, aldus het comité, een duidelijk verlangen naar de conti nuering van het werk van het comité ook tussen de kerketochten in. Vooral zouden gesprekskringen op prijs wor- den gesteld. Met dergelijke gespreks kringen wil het comité plaatselijk uit voeren, wat Internationaal reeds lang gebeurt. Meer dan honderd leden van verschillende kerken hebben zich reeds voor een gesprekskring opgegeven. Het kerketocht-comité hoopt» dat het in de toekomst wellicht zou kunnen opgaan in de Oecumenische Raad» waarmee het comité van het begin af een nauw con tact heeft onderhonden. Twee leden van hel comité zijn lid van het moderamen van de Oecumenische Raad. Maar het kerketocht-comité stelt óók, dat de ker ketochten géén eenheid betekenen, Die eenheid is er nog lang niet en het co mité meent, dat er om die eenheid nog moet worden gebeden en dat er aan die eenheid nog zeer veel moet worden ge werkt. En naast het samen spreken en samen werken dient het samen bidden in de oecumenische beweging volgens het comité een grotere plaats te krij gen. Aan gescheiden gemeenschappelijk bidden dient, aldus het comité, de voor keur te worden gegeven boven een oecumenische dienst in één kerk: men mag niet de indruk wekken alsof er reeds eenheid zou zijn. (Van een onzer verslaggevers) Doordat de Rotterdammer R. F. J woensdagmiddag om half een de bocht te scherp naar links nam op de hoek van de Striebledeweg -en de Pettoweg te Schiedam, kwam hij jn botsing met de 33-jarige^ automobilist A. L. uit Amster dam. Beide voertuigen werden rwaar be schadigd, Op het nieuwe Plein 1940—1945 te Schiedam hadden twee vuilnisauto's s middags om twee uur te veel haast met het wegbrengen van het vuil in het kader van de actie „Houdt uw stad schoon De twee vuilnisauto's botsten tegen elkaar toen de voorste het ver keer van rechts voorrang wilde verle- ne"- Bekle voertuigen werden zwaar be schadigd. i 121 'H'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1