BOTTERDAM Dr ie j ar encontr ac t bouw in .^Groenoord" voor AGENDA Lange Haven moet nog wat beschermd worden Herenteam Juliana liees weer kampioensvlag van Plantage zal nu ook naam krijgen Bolenbezitters al in weer voor seizoen s Totaal van 1253 huizen en 156 garages Voor aanloop krediet van twee ton heetman J 99 CPJO °ers zagen „Van ander ras" Nu vuurwerk op [iiinedag? Raadsagenda met 26 punten Derde achtereenvolgende maal Raad mag kiezen tussen twee Burgerlijke stand HBSS speelde gelijk tegen ^likf ">n DONKERE WOLKEN BOVEN JACMTSÏAVEÏV Middenstandsbeurs 5MSST v«» DE rotterdammer Pagina, 3 MAANDAG 16 MAART 1964 OUOSHOORN MEENT22-34 TEL. 116440 fnsth.o AFSCHEID KOSTER-AF Yandaag en morsen cn dagelijks ELEMENT BIJZONDER Differentiatie Niet verder nubeduidend goedkoper Waterbericht OVEB'SCH,DQRPSSTRAAT1f:Ta.41223 OPNIEUW is in Rotterdam een be jaarde winkelier van zijn portefeuille beroofd. Was verleden week de negen tigjarige kruidenier J. van Santen in de Eendrachtsstraat het slachtoffer, vrij- iirmiddag was het de 77-jarlge schoen maker N. F. Pieterman die In een klein winkeltje aan de Hooidrift in het Wes ten van de stad zijn bedrijfje uitoefent. De gestolen bedragen verschillen boven dien ook weinig. De kruidenier werd van J5 beroofd en de schoenmaker van on geveer tachtig gulden. Beide gevallen beltben echter meer overeenkomstige neuten waardoor het vermoeden is ont- gUan dat in beide gevallen eenzelfde jaiteniander de dader moet zijn. De sig nalementen die beide slachtoffers de po litie hebben opgegeven, verschillen niet veel van elkaar. De heer Pieterman, die altijd in een stofjas gekleed gaat, was vrijdag normaal aan het werk ln zijn winkelOmstreeks half vijf kwam een man binnen. Deze begon tegen de schoen maker te praten in een, zoals de heer Pieterman zegt „vreemde taal". De on bekende trachtte de schoenmaker iets duidelijk te maken maar dat lukte niet erg. De schoenmaker zei dan ook in het Nederlands: „Ik begrijp er niets van". Hierop betastte de onbekende de kleding van de heer Pieterman. De schoenmaker locht in zijn argeloosheid er niets bij- tonders achter. „Ik dacht dat hij me cp deze manier iets wilde uitleggen". ERVOLGENS trok de buitenlander zijn rechterschoen uit en hield die de heer Pieterman voor. De schoen was echter zo kapot (aan een zijde enkele centimeters uitgescheurd) dat de schoen maker zei: „Dat gaat niet". Hierop trok de onbekende zijn schoen weer aan en verliet normaal de zaak. Pas een kwar tier later ontdekte de heer Pieterman dat hij zijn bruine portemonnaie (por- tefeuillemodel) miste. Hij draagt zijn portemonnaie altijd in zijn stofjas. Er jat ongeveer tachtig gulden in. Toen de politie verscheen was de rover niet meer ie vinden. Hoewel de heer Pieterman on der de Indruk was van het gebeurde, kon hij de politie een redelijk signale ment van de onbekende geven. Dat luidt: oud 25 tot 30 jaar, lengte ongeveer 1,70 meter, zwart krullend haar, bleek ge licht, gekleed in zwarte or donkerblauwe jas. Hij draagt zwarte schoenen. De rechter schoen is kapot. De heer Pie terman kon, evenmin ais de heer Van mede -..rein et af VERVOLGENS <rok de buitenlander gramma" voorde's'chïedamse zaterdag V zijn rechterschoen uit en hield die clu - was door het uitstellen van de match Energie Boys—GTB tot deze ene wedstrijd ingekrompen. Hf SS heeft uitstekend partij gegeven. De defensies hebben de strijd beheerst, hoewel HBSS in het eerste half uur het overwicht had. Toen Daaf Droge zich in de 32e minuut mooi vrijspeelde, was het de goed naar voren gekomen Nico Mul der die de aanval afrondde. Deze tegenslag inspireerde de lijst aanvoerder. Fel trok Pelikaan naar het Scmedamse gebied en reeds na twee minuten kon Pelikaan een vrije trap naar het Schiedamse doel zenden. Wel werkte 'halfspeler Boender het leer no» van de lijn, maar de bal kwam voor de voeten van middenvoor Ton, die wèl raak schoot, 11, Na de hervatting hielden de achter hoedes de doelen gesloten, waarbij in een aantrekkelijke en spannende strijd vergeefs voor het overwicht werd .ge- Santen, zeggen welke buitenlandse faal streden. Scheidsrechter Schflperoort ex- de rover sprak. i eelleerde bij dit pittige duel. A LS Schiedams gemeenteraad akkoord ,gaat met de voorstel len van B. en W. 2al het aanne mingsbedrijf Muys en De Winter sis enige in de komende drie jaar gaan bouwen in de wijk Groen- oord. B. en W. van Schiedam ach ten het noodzakelijk een drieia- (Van een onzer verslaggevers) rencontract af te sluiten om een bevorderen°°e!l^Xe contlnuiteit te vierkamerwoningen, 189 vijfkamer- len' woningen, de bouw in arie woonla- Voor het doen van de perst» «!t sen Wokken) 26 driekamerwonin- gaven, opdrachten aan de architecten f??? vierkamerwoningen, in totaal Swaneveld en Goslinga voor de hoog- w<"»ngen met lo6 £araSes- bouw en Spruijt en De Butter voor Yan 1 driekamerwoningen zal 6 de bouw in drie woonlagen is een'j .VOjr heiaarden worden bestemd, krediet van twee ion e®nidai 15 derhalve 75. De driekamerwonin- b n vereist. Deigen in de bouw in drie woonlagen, in hoogbouw (in 19 blokken) gaat omvat- mtotaal 26, alle op de begane grond (in ten 410 driekamerwoningen, 399 <de onderbouw) gelegen, zullen voor be jaarden worden bestemd. De resterende 49 bejaardenwoningen zullen worden aan gewezen op de eerste en tweede bouw laag van de hoogbouw. Voor de alleenstaanden is in dit plan geen oplossing gevonden, tenzij men on der bijzondere omstandigheden toewij zing van een driekamerwoning aan al leenstaanden verantwoord zou achten, B. en W. zijn echter met de commis sie voor de Gemeentelijke Woningdienst van mening, dat de zich in de Spie- rmghoekflat, de Vijfsluizenflat en de Whilheiminafat bevindende tweekamer woningen bij eventueel eegkomen bij voorkeur aan alleenstaanden zullen moe ten worden uitgegeven. Deze gedragslijn kan bij gebleken behoefte ook worden doorgevoerd voor andere in Nieuwland gebouwde twee kamerwoningen, maar B. en W. zijn van mening, dat dit laatste eerst kan geschieden, nadat de bouw in Groen- oord zover gevorderd is, dat aldaar voor bejaarden driekamerwoningen worden uitgegeven. Wel willen zij de raad toezeggen, dal de thans in Nieuwland bij alleenstaanden in gebruik zijnde tweekamerwoningen bij eventueel leegkomen wederom aan al leenstaanden zullen worden uitgegeven indien daaraan behoefte blijkt te be staan. Ter voorlichting delen zij nog mee, dat in de drie flats zich 51 twee kamerwoningen bevinden, terwijl daar enboven in Nieuwland 18 tweekamer woningen voor alleenstaanden gebouwd zijn. (Van een onze- Het a] kansloze H prestatie geleverd het sterke Pelifei.-' te dwingen. (1ij. meubelen in p.litund.pen weng.h ullvft. UOIKSVISI *4.4* jyjETSELAARS, timmerlieden, lood gieters en andere vaklieden werken naarstig aan verbetering en verfraaiing van de kosterswoning in de Lange Kerkstraat 35, waar tevens het kerkelijk bureau van de Ned. Herv. Gemeente zal worden gevestigd. Hat duidt er op dat de getrouwe koster V. G. van Put, die ook een heel goed koperslager ia» afscheid zou hebben genomen van de Grote Kerk. Er is ook inderdaad al afsehcid genomen van de koster waarbij duidelük is gesteld dat Van Put grote kwaliteiten beefr. Lakoniek blyft hi| die kwaliteiten ondanks zyn pensione ring demonstreren, want heel vriende lijk wandelt Van Put nog dagclyks naar zyn oude werk om de nieuwe koster De Groot te instrueren, nu dezer dagen zelfs om hem weer (wegens familieomstandigheden) te vervangen. TfrAT Van Put betekent bracht de heer M. Verkade in de Zondags- bode goed onder (de volgende) woorden: „Koster Van Put is koster- ran-de-Grote-Kork af! Nu is o.a. voor beta de tyd gekomen, waarin liet naar kopen, niet ontbreken zal aan mooi visweertje, best viswatertje en zo nu en dan een aardig zootje, hopelijk tot vreugde van zijn vrouw. Maar onder tussen: koster Van Put is koster-van-de- Grote-Kerk-rt// Dat is 'n merkwaardige gewaarwording. Want koster Van Put jvas niet maar ^en koster: bij was koster-van-de-Grote'Kerk! Niet dat hy in die functie geslachten heeft zien komen en gaan; ook niet dat hy zoals bjj voorbeeld zyn Zutfense collega kiezenhrink door zijn koslerschap z it'll ontwikkelde tot oudheidkundige-histori- De Bron: Zakenstudiekring, Contact- '"ond, 20. f„Ylls's ®acram: Ver. t. Bev. Chr. On- «-rwijs, contaetavond, 20. Dagblad „De flotterdammer", Schie- fei f?. redactie, Lange Kerkstraat 82, in.- 4, b.g.g. J15588 (toest 51, na 18 195885) alleen voor redactie- Sangelegenheden. agentschap H. J. Troost: Aleida- tén 22' te'- 65451 (alleen voor klach- a. advertenties en abonnementen B' tel- 115588). >i, llen bezorging: agentscnap (adr. R.i0Ven> dag' van 18.30—19.30. n,iu- B6rÜke telefoonnummers: Alarm >l, 6^66; alarm brandweer 69123; wï GG en GD 69290. Wil Museum: Schilderijen en aqua- van Frieda Hunziker; aquarellen aïaf, 3 van Arend Roosenscchoon. apotheek: Gouka, Hoogstraat 29. cus. Maar wèl, dat 11ij in eenvoud en trouw van zijp. beroep zó iets byzanders beeft gemaakt, dat ik het een ambt zou willen noemen. Weliswaar een ambt, gebonden aan zijn persoon. Toen h(j w-erd benoemd, was hij boven de 50. Hij liet een vak in de steek, dat zijn liefde had en waarin hü een meester was. Van dat meesterschap heeft de Grote Kerk wel geprofiteerd: de door luchtige kronen leverden daarvan Jelkenjare liet zichtbaar bewjjs. XJET leek wel of Willem van Put als koster van de Grote Kerk pas in lijn element kwam. Er ble«k een merk waardige wisselwerking te bestaan tus sen dit gebouw, waarin hy van kind af aan was opgegaan, en zijn koster. In nuchtere eenvoud kende hy de Grote Kerk en bü intuïtie eerbiedigde hy haar gezag. De pretentieloze waar. «ligrheid van dit Iluis der Gemeente, de onopgesmukte, by na ruige kracht van de hoofdkerk van de stad Schiedam, ze vonden in koster Van Put hun com plement. Hij hield baar in eer! Hy was er niet een betaalde kracht, maar een gastheer! Hy ging met baar om ais een zeeman met zijn schip. En wederkerig: door haar was hy de eerste onder zyn gelyken. Het is hoogst merkwaardig, dat een gebouw en een man elkaar zó kunnen aanvullen! Er is iets méér. Wie beroepsmatig omgaat met de heilige dingen, loopt liet gevaar er zó mee ver trouwd te raken, dat ze „gewoon" wor den, al te gewoon. Nu kennen wy als kinderen van de Hervorming uit zonderlijk voorrecht! geen andere heilige dingen dan het Woord dat ge schiedt. De heiligheid van de Bood schap der heerlijkheid en genade Gods maakt iedere andere tot gefingeerde, tot tch (/«heiligheid. TTOOR zijn functie moest koster Van Put iedere dienst bijwonen. Daardoor wint hij liet ill preeklioren van ons allemaal. Maar als de dienst was begonnen, was bet dominerende van zyn persoonlijkheid afgevallen. Hij zot dan waarachtig „onder het Voord". En wie soms tia de preek *n praatje met Item maakte, kon merken Jat hü geluisterd bad niet zjjn hart. Het boren van liet Voord is immers geen gewone zaak; ook niet een beroepsmatige. Daardoor kon h(j, als liet te pas kwam, ver manen in de bijbelse zin van dat Woord, op byna aartsvaderlijke wijze. Ik aarzel niet om te bekennen dat ik de vermaning, die ik de eer bad eens van liem te ontvangen, nooit zal* vergeten. Ofschoon hem niets mensc- lyks vreemd is, meen ik toch dat weinigen tegenwerpingen zullen maken wanneer ik schrijf dat Willem van Put als kostervan-de-Crote-Kerk een bijzonder mail is geweest. Zou het geheim daarvan niet vooral daar in liggen, dat hü hl eenvoudigheid van hurt het Woord van God hoorde en bewaarde? Rekening houdende met hetgeen is vermeld, kunnen wij de differentiatie in de volgende percentages uitdrukken: Het plan omvat 1253 woningen. Hier van zijn: a) 75 bejaardenwoningen (z: 6 pet.); b) 189 vljfkaznerwoningen ïf c) 828 vierkairierwonJhgen Af/36 PCL); d) 161 driekamerwoningen, die niet voor bejaarden zijn bestemd 13 pet). B. en W. zijn van mening, dat in de gevonden differentiatie ten aanzien van het aantal kamers per woning voldoen de rekening is gehouden met de ver langens van de raad. B. en W. hebben zich daarnaast beraden of aldus de be bouwing van Groenoord ten noorden van de Laan van Bol'es ook uit een oog punt van afwisseling in de architectuur verantwoord is. Zij beantwoorden deze vraag bevestigend. In dit deel van het plan Groenoord zijn namelijk opgeno- m j1* blokken met drie woonlagen op onderbouw. Hiervan zijn reeds vijf blok ken in uitvoering genomen- door de wo ningbouwvereniging ..Eendracht" en „Schiedam Vooruit".nDeze zijn een re- petiUe van hetgeen in het complex van 421 woningen wordt gebouwd. De overige 13 blokken zullen worden gerealiseerd volgens het plan Spruijt en Den Euttcr, dat wordt uitgevoerd aan de Nieuwe Damlaan. In hetzelfde deeï van Groenoord zijn 22 blokken in zeven woonlagen gepro jecteerd. Hiervan zijn er in de vrije sector drie in uitvoering genomen door Muijs en de Winter, onder architec tuur van het architectenbureau Groos- man. B. en W. achten het aanvaard baar de resterende 19 blokken volgens het plan Swaneveld en Goslinga te re aliseren. B. en W. stellen, dat een verdergaan de differentiatie geweld doet aan het re petitie-element, dat noodzakelijk is om tot verantwoorde bouwkosten te komen. Zij willen zulks met des te meer klem betogen, nu door het bonwen ln die woonlagen en het creëren van een zo groot mogelijk aantal vljfkamerwonin- gen en vierkamerwoningen een geringer aantal woningen wordt verkregen dan in de loop van de verschillende studies wel is genoemd. (vap een onzerverslaggevers) Tongeren uit Kethel en Overschle heb ben zich zaterdagavond in De Rank goed geamuseerd tijdens het jaarfeest van de Chr. Plattelands Jongeren Orga nisatie. Het toneelstuk. „Van-ander Ras" werd de hoofdschotel van het leestmenu. Negen tonelisten hebben een aanvaard bare vertolking gegeven van dit pro bleemstuk dat in zwart en wit de si tuatie schetst van de strijd tussen blank en zwart aan de overzijde van de oreaan. Het beeld wordt met een grove pentekening: naaf voren -geroepen. Leen- Verkade was een indrukwekken de senator Langdon die zijn trots op zijn status niet onder stoelen en banken steekt maar die de geest van de mo derne tijd_ toch niet kan weerstaan. Daar zorgen zijn zelfbewuste kinderen Alire (Cok Verkade), Cenevra (Annie van der Does) wel voor. Tegenspeler Brett Char les (Jaap van der Eijk) was het proto type van de neger die de tijd van ge dweeë onderdanigheid verdwenen acht dit in tegenstelling tot.zijn.moeder Bella,, die van Tineke 'van der Eyk de daartoe nodige ouderwetse gestalte loreeg. Koos van der Eyk was een stevige sheriff die moeilijkheden energiek oplost, Oók de overige rollen kregen eën rede lijke vertolking. (Van een onzer verslaggevers) Als de plannen doorgang vinden, staat de Schiedammers binnenkort heel wat feestelijks te wachten. Het programma voor Koninginnedag zal namelijk niet meer het tradionele stramien omvatten. Men denkt ditmaal aan het organise ren van een vuurwerk als slot van de Koninginnedag op donderdag 30 april, dn mogelijk ter vervanging van liet jaar lijkse vuurwerk in 'augustus. Bovendien wordt gewerkt aan een ver levendiging van de taptoe op Koningin nedag. Die taptoe zal het statisch mu siceren zien vervangen donr een meer dynamisch spel, dat mogelijk een aan kleding met historische eostuums krijgt. Overigens lijkt het er op dat Schie dam spoedig daarna nogmaals een vuur werk krijgt, want ook de organisator van de Middenstandsbeu'rs (23-30 mei) denkt aan het opluisteren van die beurs met een dergelijke „stunt". (Van een onzer redacteuren) De gemeenteraad van Schiedam zal maandagavond 23 maart in de raads zaal van het stadhuis in het openbaar vergaderen. Op de agenda staan mo menteel 26 punten met o.a. het voor stel om als eerste gemeente van het land voor een bedrag van 48.000 over te gaan tot -het plaatsen van cen trale TV-antennes geschikt' voor het tweede net en als belangrijk voorstel is er ook het agendapunt 25 dat voor ziet in het in principe besluiten tot de bouw van 1253 woningen, het machti gen van het college om in samenwer king met enkele architecten de plan nen voor de bouw van deze woningen m de wijk Groenoord-Kethel tot ontwik keling te -brengen met tevens het voor stel hiervoor met het aannemingsbe drijf Muijs Dè Winter Rotterdam een driejarencontcact te siuiten. LEPTOLEP1S KNORRI heet deze, meer dan_!30 miljoen jaar oude, fossiele vis in de vitrine met praehistorische dieren in de SCHATKAMER ONDER DE LIJNBAAN Expositievanedelstenen.mineralen,fossielen antiquiteiten etc. Diamantslijperij' in bedrijf. Geopend elke daovan 9-5 uur.Toegang vrij. edelstaenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92-r'dam De Lange Haven is gehuld in de sfeer van de vorige eeuw en daar past dan ook het gaslicht dat roman tici wel aanspreekt. De gaslantaarns staan er nog steeds zoaLs 9eze foto toont maar efficiënte lieden hebben de lantaarn „aangepast". Het licht uit die lantaarn komt nu van een moderne, gebogen eiectrische buis. Het is goed licht, helderder dan het gaslicht, maar geef ons de sfeer var. de flakkerende, dansende vlam metjes maar. Dat is zo gevaarlijk vanwege het drukke verkeer merken de efficiënte modernici op. Dat zal wel en daarom zou het juis ter zijn het gebied van de Lange Haven en andere van dergelijke mooie buur ten te beschermen tegen dat verkeer, dus: eenrichtingsverkeer of op som mige plaatsen in het geheel, geen ver keer. Nu houden bromberen knallende wed strijden over deze Lange Haven, dat lijkt ons zeer ongepast, het misbaar van de bromridders kan heel goed gemist worden. De Lange Haven behoeft bescherming en aandacht want de architectonische fantasie uit een voorbije tijd is als het smakelijke beleg bij het straklij- •nige, onaandoenlijke betonnen broodje van deze tijd. HET eerste volleybal herenteam van de chr. grmver. Juliana uit Schie dam heeft de afgelopen week dank zij een verdiende zege op Libanon '50 III voor de derde achtereenvolgende maal de kampioensvlag kunnen hijsen. Libanon '50. dat zijn. laatste kampiosnsillü- sies reeds de vorige week volledig in rook op had zien gaan. startte in een hoog tempo. Zij liepen in korte tijd uit tot 50. De Schiedammers lieten zich echter niet van hun stuk brengen en namen het initiatief over. De Juliana-machine -begon nu langzaam maar zeker op toeren te komen en besliste deze set met 1513 in haar voordeel. Daarna is de overwinning geen moment meer in gevaar geweest. De Julianaspelers groeiden naar een vorm die zij dit seizoen nog maar zelden hebben getoond. In de. aan val excelleerden vooral P. Wassenaar en H. Soeters, die hun tegenstanders voor onop losbare problemen, stelden. De derde set ging met 156 naar Juliana en in de laatste set, waarin Libanon nauwelijks meer enige tegen stand kon bieden, kwamen zij zelfs tot 15t. JULIANA was kampioen. Het publiek, dat in groten getale aanwezig was. liet dat dui delijk merken. De spelers werden bedolven onder de bloemen en kregen tailoze felicita ties te verwerken. Een keurige prestatie dus van dit bijzonder jeugdige team dat zich nu echter weer voor een nog zwaardere opgave geplaatst ziet. Over enkele weken treden zij weer aan voor de eerste van de maar liefst zestien promo tie-wedstrijden. Van de acht ploegen die aan deze omvangrijke promotie-competitie deel nemen, komen er slechts drie voor een. plaats in de overgangsklasse in aanmerking. De Juliana-ploeg gaat daar dan ook niet onvoorbereid aan beginnen. Eerst wordt deelgenomen aan het sterk bezette H.V.S.- toernooi in Haarlem en daarna volgen nog enkele oefenwedstrijden tegen de sterke hoofd klasser Concordia. Ook een technisch week end staat op het programma. Daar tevens de gehele training er op gericht is geweest de ploeg laat in topvorm te brengen, be hoeven wij zeker met niet al te pessimis tische gevoelens het eindresultaat af te wach ten. Heren 2 heeft de afgelopen week een steek je laten vallen en wei tegen C.V.V. De ernstig gehandicapte Juliana-ploeg, liefst drie invallers, verloor met 31 van een bij zonder fanatiek spelend C.V.V. De setstanden waren: 8—15, 15—13, 5—15, 5—15. In de twee de wedstrijd tegen Agredior 2 ging het beter. Bepaald mooi was hun spel nog niet, maar wel doeltreffend. Met 30 <151, 15—10 en 1513) kregen de Vlaardingers de kous op de kop. Het derde herenteam presteerde het zo waar kampioenskandidaat D.O.P. een gelijk- spel af te dwingen. Met hun laaiend enthou siasme hebben zij de Rotterdammers in gro te moeilijkheden'gebracht. Setstanden: 17—15, ie—14. 5—15, 10—15. Dames 1 verloor van het sterkere A.M.V./ R.L.V.C. 2 en is daardoor nog niet geheel vrij van degradatie-zorgen. De setstanden wa ren: 7—15, 15—9, 14—15, 8—15. Het derde damesteam Tenslotte' verloor met 3I van' het bij voorbaat sterker geachte Jong Pen- drecht 2. (Van een onzer verslaggevers) De kop van de Planfagé te Schie dam krijgt maandagavond een naam, omdat dit gebied zonder naam tus sen Plantage en ïuinlaan herhaalde malen aanleiding heeft gegeven tot moeilijkheden", delen B. en IV. in de toelichting mee. B. en \Y. stellen voor het gebied de naam Tuinlaan te geven, omdat flit gebied in wezen een voortzetting is van de Tuinlaan naar de Lange Nieuwstraat. De commissie Stadsont wikkeling echter geeft de voorkeur aan de naam Plantage. Dit bestrijden B. en W. met de me dedeling dat de naam Plantage toekomt aan de groenstrook tussen Tuinlaan en Lange Nieuwsstraat. De naam Tuinlaan is meer in overeenstemming met de bestaande toestand. De gemeenteraad gaat maandagavond dus kiezen uit de twee namen Tuinlaan of Plantage. (Wij zouden het logischer geacht hebben als een derde en dus nieuwe naam was aan bevolen. Dit met het oog op de toekomst, als by het verdwijnen van het oude post kantoor èen geheel nieuw zakenplein ge vormd zal worden. Het wordt dan ook zaak het transformatorhuis op dit plein en wat verdere bebouwing te laten verdwijnen en uiteraard zal het grote moderne plein dan ook een naam moeten hebben, JVIisscbien zou men reeds nu tot de doop" van dat toekomstige Plantageplein kunnen over gaan? Red.) SCHIEDAM. Ondertrouwd: F J A Bax, 21 jr en H M Bauer. 25 -tr:'A den Hariog, 21 jr en C H van der Raaf, 17- jr; A van den Hoek, 19 jr en E van Loopik. IS jr; P van der Hoeven, 26 jr en J L den Held, 20 jr: O C de Jong. 22 jr on M C Man in 't Veld, 22 Jr; D M Kooijman, £2 jr en M Blokland, 23 jr; C Korporaal, 32 jr en A C G H Frenaij, 20 J'r; C Laurenseen, 34 jr en G C M van Pulfelen, 37 jr; J Molen dijk. 31 jr ert P Ouwens, 26 jr: A Opschoor 24 jr er. T E Spaan. 20 jr; L M van der Ploeg, 23 jr en M A J Gaertman, 22 jr; J P Semeij'n, 23 jr er. H W Reurich. 21 jr; L J van Sinderen. 27 jr en J M G de Langen, 13 jr; J J den Uijl. 24 jr en C M B Broekhuizen. 19 jr: C G Valkenhof! 18 jr en S Horvath. 18 jr; A C J de Vos, 38 jr. en L H A Wensink, 31 Jr: H A van der Wat. 21 jr en W Schneider, 18 jr; D Wissenburg. 23 jr en O J M Landman, 20 jr; J E Woudstra, 23 jr en E Crama 20 jr. Getrouwd: H T Stolk, 28 jr en E F M de Kaper. 25 jr; L van Dam. 27 jr en W Hom burg. 22 jr; B van der Hul. 51 jr en J J van Lith, 39 jr: J de Wit, 20 jr er. W Don- ker. 17 jr: C H van der Ster. 20 jr en L M Wijsbroek. 22 jr. Geboren: Philipus A zv J H C Fiolet en PCM Boks; Sven 11 w D Vermeulen en C Koogje. OverledenG Boekestein. 64 jr: J Hendriks, 78 jr. Wees er vroeg bij... zodat wanneer, de zon gaat schijnen. Uw garderobe klaar Is. 7 Maar dat niet alléén.... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij 'kochten van een van de grootste stoffenfabrieken met internationale vermaardheid een grote partij voorjaarsstoffen, w.o. Pied de Poule, Fibrenka Linnen, Fantasie linnen en Wolfen Flannel, in diverse kleuren, voor bijna de helft van de prijs. Als de Schiedamse gemeenteraad ac- coord gaat met het voorstel van 3. en W. zal aan de Schiedamse Midden stands Centrale en het organisatièbu- reau G. A. Tegelaar ontheffing worden verleend van de winkelsluitingsbe-palin- gen voor de te houden Middenstands- beurs op de Broersvest van vrijdag 22 toi en met. zaterdag 30 mei. Dat betekent dat de tachtig standhou ders in deze beurs dan toestemming hebben om 's middags van twee tot vijf uur en 's avonds van zeven, tot elf uur te verkopen. Maandag 16 maari: Gemiddeld keuken zoutgehalte 405 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 17 maart: Gemiddeld keukenzoutgehalte 400 milli gram per liter. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze voorjaars stoffen, voor japonnen, deux- pièces, en rokken, door eTkaar per meter voor Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer redacteuren) DONKERE wolken hangen nog zij het op sfeervolle wijze boven Schiedams Jachthaven maar wie wat nadrukkelijker naar het botengebied kijkt ziet. dat Kier de stilte de storm aan kondigt. Ondanks de kou zijn de bezitters van de zeil- en motor bootjes al druk in de weer om de scheepjes gereed te maken voor de komende tochten. Aan d« wal en op de schuitjes in het water wordt ui druk gerepareerd geverfd, gekalefaterd en zo en passant worden de benodigheden voor het komend seizoen aan boord gebracht. De leden van de vier Schiedamse watersportvere nigingen negeren de kou om met elkaar te praten over de plan nen voor het voorjaar, voor de grote vakantietochten en voor de eventuele wedstrijden die zulien worden uitgeschreven. In Schie dams Jachthaven liggen de boot jes als renpaarden aan de start lijn. Het is een teken dat het mooie weer niet weg kan blijven h t blt,elkc*nt 00k dst Schie dams Jachthaven binnenkort heet wa, fiere wintergasten kwijt gaat raken. Daarom toont deze foto

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1