WW: Start .JnHaBé 64met wielerronde Beurs wordt oorspr ve 1 m Middenstand heeft veel cssaar» -« op voor Kredieten gevraagd voor vele utiliteitswerken AGENDA ROTTERDAM Stemmig plekje in wording 11 Gordijnen 5P i li Politie nam fietsen mee Draagt Schiedam hij in geschenk voor provincie? Verkeerschaos op Rotterdamsedijk i/s Bs1 •ftSiggis; Inbraken aan lopende band Totaal ruim anderhalf miljoen Nog steeds te veel vuil op straat Huislelders voor ambtenaren van Woningdienst? Vrouw gewond bij botsing met auto met oude rommel INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN f| DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 17 MAAKT 1964 dessin1 M 3 lm* M iB bloetn WcVit dessin j fond 1^1 Ltmj Auto reed tegen deur Loos alarm !EEN Nationale Wielerronde liet, ,wordt het öpeningsspektakel- 'l stuk voor de InHaBé '64 die van I Vr. jSmi^da£ 2 uur 22 mei tot zoterdag 30 mei aan de Broersvest I in bchiedam gehouden wordt De rennersclub Schiedam heeft gre tig de uitnodiging aanvaard een dergelijke ronde te willen organi seren. adopteren" °m d« „te (Van een onzer verslaggevers) Vuurwerk Veel schade Leidingen Kabels PROJECTIE apparaten Vandaag fn morsen -•en dagelijks TENTEN KOEK Met bromfiets tegen geparkeerde auto V eteniging tot het verstrekken van school onderwijs op reformatorische grondslag te Vlaardingen Johannes Calvijnschool (hoofd der school.de heer.L. Vogel) dinsdag 17 maart van 20.00-21.00 uur woensdag 18 maart van 15.00-16.00 uur Scliaakstrijd start op 13 april Portemonnaie leeg terug in toilet Waterbericht in ODI wint met 2-1 van Oranje Nassau Waarom wachten als U binnen kort toch nieuwe gordijnen nodig hebt... terwijl U nu te kust en te keur moderne gor dijnen kunt uitzoeken... Twee van de meest verkochte cretonnes, uiterst geschikt voor huiskamer, slaapkamer, logeer kamer en keuken, in leuke moderne dessins, met ruim een gulden voordeel per meter. Een klassieke cretonne met fraai bloemdessin op licht Fond, en een vlotte cretonne met fleurig dessin voor de keuken... door elkaar per meter voor nog géén twee guldien. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze overgor- dljncretonnes in twee dessins, 120 cm breed, per meter voor Citn te/» of ichrift. best (Van een onzer verslaggevers) De Sehiedamse politie moest aktief zijn op het Stationsplein in Schiedam, waar ten aantal wielrijders hun fiets niet in de daartoe bestemde beugels had gezet De rijwielen zijn naar het hoofdbureau van politie te Schiedam gebracht. Toen de Schiedammer J. D. K. gister middag om tien over een op de Schie- damseweg in Schiedam-Kethel de stil staande bestelauto van de Rotterdammer I. E. ter H. wilde passeren, waaide de achterdeur van de bestelauto open De personenauto botste tegen de openge- waaide deur. Een voorbijganger meende maandag dat sran nZ3? uitgebroken in pand Hogeban- wg 389 te Schiedam. Hij waarschuwde snel de bewoner J. G. O. om te vertellen eat by vonken uit de schoorsteen zag ko men. De heer O. weifelde niet, hij belde snel de brandweer. Toen deze arriveerde week dat er van brand geen sprake was. Er zal een bijzonder sterk rennersveia ÏTHn -Tde d?ordat de Standhouders den v«lbeïïrS ta fe «tegenheid wo" s Morgens omstreeks half elf wordt begonnen met een Ronde voor Nieu- nm t!Cn if e *?uurt van de beurs en om twaalf uur komt een grote col™. (Van een onzer verslaggevers) I De gemeente Schiedam zal 3255 bii- I "l -et geschenk voor het nieuwe Iprovinciehuis ais Schiedams gemeente. I raad maandagavond akkoord gaat met j het voorstel van B. en W. 1 h,?p -21 mei zal het werkgedeelte van 'hal» «-ve Prov'lnciehuis te 's-Graven- I t officieel worden geopend i" de kring van de ZuidhoUandse ge- kim» 13 j gectacllte naar voren gé- dte ie provmcie Zuid-Holland bij aan te bieden 660 P3SSend geschenfc m2-mr&ni.dte V jrtn» van dit geschenk is 3dep,ut,?erde staten. die dit op ho- stellen, van gedachten gewis- 1S *°t de conclusie gekomen, Jf meest passend zou zijn een /aa te hrengen ïn de schei- auigswand tussen het.nog te bouwen re- presentatieve gedeelte en de statenzaal. °.en vervaardigen door een nader aan te wijzen bekend kunstenaar in bouw58 Met de architect vsn hot ge- Tevens wil men, vooruitlopend op de aanbieding van dit geschenk, bij de ope- ":Pgv,an het werkgedeelte reeds van zijn belangstelling doen blijken door de aanbieding van een passend kunstvoor- vpr?af thans gebruik te nemen ten Van Gedeputeerde Sta- l'^rnateUrs aaiLde ^art om op een groot parcours bij de Broersvest te "dln ?S Prijsuitreikingen geschie- TV-circuit V°°r het gesloten faHjkt dat de Sehiedamse middenstanders nu hun weifelende hou- 'n£ opzichte van de beurs hebben laten varen. De stroom van aanmel- v?or deelname noodzaakt dè standhouder zelfs al selecties te gaan toepassen Er zijn enkele branches die heschikhare ruimte al hebben vol- xekend Voor andere branches is nog oh beperkte schaal ruimte beschikbaar. Het ziet er dan ook naar uit dat dé beurs groter zal worden dan oorspron kelijk was gedacht en het wordt dan de grootste die ooit in deze omgeving is gehouden. Ter opluistering van deze beurs wor den nu allerlei attracties aangetrok- „Met deze geschenken zal een bedrag zijn gemoeid van ongeveer 110.000. f er dekking daarvan vraagt de Vereni ging van ZuidhoUandse Gemeenten, die zich met de organisatie van een en an der heeft belast, van elke ZuidhoUand se gemeente een bijdrage, berekend vier cent per inwoner op 1 janua ri 3964. VLAARDINGENl (Van een onzer verslaggevers) Een gecompliceerde aanrijding ontstond maandagmiddag om kwart voor vijf op de Rotterdamsedijk in Schiedam toen de automobilist J. B. geen voorrang gaf aan de bromfietser C. v. H. Beide voertuigen werden ernstig .be schadigd. Op het moment van de bot sing moest de automobilist F. H. S. óp de Rotterdamsedijk stoppen omdat hij niet langs de beide weggebruikers kon rijden. Dit had tot gevolg dat een auto bus, komende uit Rotterdam en bestuurd door T. M., eveneens plotseling moest stoppen, De achter de bus komende bestelauto, bestuurd door de heer L, G., kon nog tijdig stoppen, maar de daar achter ko mende K. B. slaagde daar niet in. Hij duwde de bestelauto tegen de autobus en de autobus bleef nog net ver genoeg van de geparkeerde auto van S. staan, om de warboel niet ingewikkelder te maken. De drie laatste auto's werden alle be schadigd. De politie heeft veel moeite moeten doen om het verkeer tijdig ge noeg weer om te leiden, tijdens het spits- uur. ken. Zo komt er vermoedelijk tot slot e£,Yuur,w£k. er zal waarschijnlijk, een „echte skibaan in de beurs zijn, de nieuwste automodellen zijn er, speel- goed; dat kersvers uit Amerika naar Nederland is geïmporteerd, de bezoe kers-kunnen gratis wijnen proeven, bij een. and gr e stand koffie proeven Gewerkt wordt aan de mogelijkheid om voor de bezoekers helicoptervluch- ten te organiseren. Inu de hallen en tenten komt een apar- te bioscoopruimte, een apart restau rant waar shows worden gegeven en Sehiedamse verenigingen, hobbyisten JL «J »n?g deze week melden bij MiAWct li r-va1" de Sehiedamse Middenstands Centrale de heer J. Ooykaas Bange Haven 102. (Van eèn onzer verslaggevers) Ingebroken is in de kantine van de voetbalvereniging. Excelsior '20 in het sportpark Thurlede te Schiedam. Een ruit „ï?r£ bestuurskamer is door zocht koekblikken in de kantine zijn ge- hpelï? kasten 'en deuren zijn beschadagd. De schade bedraagt f 50 de; kabine; van een vrachta-uto op de Parkweg-hoek. VeUevest te Schiedam ontsiond, kortsluiting in de ontsteking. De J' T' uit KiUegom heeft het vuur iriet een emmer:water geblust. De brandweer-behoefde geen dienst te doen. Ingebroken is in de ijzerwinkel Van Engering aan de Pietér Jelles Troelstra- vmf het hl,^chicdam' Aan de achterzijde )an,bft bfud was ,een draadglasruit met (Van een onzer verslaggevers) Een oplichter heeft een misselijke truc uitgehaald in Schiedam. Hij vervoegde zich aan éen pand aan de Singel, waarbij |uj de bewoonster mededeelde dat zij een kleinere woning zou krijgen omdat hij daar als ambtenaar van huisvesting voor zou zorg dragen. Er moest aan ïnschrijvingskosten 4,50 word-en voldaan. De mevrouw betaalde en later bleek, uiteraard, dat. de man geen ambtenaar van huisvesting is. ^.tweede geval deed zich voor in de Otterbuurt, waar de man 's middags aan belde-en 3,75 vroeg voor het leveren van een woning die op 1 april zou mogen woraen betrokken. Dé twee betrokkenen hebben medegedeeld dat dé oplichter 1.75 meter lang is, 50 tot 55 jaar oud is, een P™ en ?en zwarte, donkere, abnormaal lange winterjas draagt. Hij sprak lijzig. de voet-ingetrapt. Dekast de win kel was daarna naar het magazijntje ge- f !Ptmn U;t de' eenbedrag van 33,- meegenomen, alsmede éen rol Kes- zegels ea een rol Ndeuwlandzegds Als ve^dachtvan deze diefstal is eeii 19-jarige schilder aangehouden.. J 6 l^bnpken is in het .pand Burg 132 te_ Sehiédamf De inbre- ker heeft ©en. gat in het raaiji van de tuin- kolr hlf dachterzijde gemaakt. Daarna door. de spanjoletstuiting de deur openen. Kasten en ineubels zijn doorzocht Ben transistorradio, en gouden en zilveren sieraden; zijn gestolen. zuveren io.-,ilge'D™kien Is in bet pand.van de Hol- i?"d/e.- ^yuhandel aan- de Achter de -Teer- stoof.in Schiedam. Hi-ets wordt vermist (Van. een onzer verslaggevers) De actie „Houdt uw stad rein" werpt al de eerste goede resultaten af ih Schie- Sjr1};, °P allerlei frontenxvillen de TArl IfüS1 medewerking verlenen, ioch heeft de Sehiedamse politie ook al een aantal bekeuringen moeten uitdelen. vrónw S,i BalJobiinge] had een me vrouw een doos rommel op de Boer- gekregen*1 geZe'' heeft een bekeuring «it'Kcöiö heeft mede- i»' n iiJ bereid is in de omgeving If j Boerhaavelaan in het vervolg zameierf verpakkingsmateriaïen in te De winkelier D. S. had in de Leibnitz- eezlf «enaantaldozen karton op straat gekregen Proce3-,'*erbaal overkwam een- bewoner van de Daltonflat. Veel last veroorzaken de weggesmeten papiertjes bij de Hema zaierdags,-De bedrijfsleider heeft beloofd J., iietUE DGJ a^t hij opschriften op de papiertjes van dp. worstjes zal doen aanbrengen, waar- hL ff aangegeven dat men de papier- Desin de daartoe bestemde aakken moet werpen. tu (Van een onzer verslaggevers) If REDIETEN tot meer dan 1,6 mil- joen gulden vragen B. en W. van Schiedam aan de gemeenteraad voor het doen uitvoeren van tal van utili teitswerken. Zo wordt een bedrag van 35.000 gevraagd voor de aan koop van gasgeisers die in huur of huurkoop zullen worden verstrekt. Een bedrag van 15.000 wordt ge vraagd voor de vervanging van wa termeters. De technische bedrijven -gaat aan de volgende karweien beginnen als de raad de kredieten verstrekt: De voortschrij dende 'bebouwing in Nieuwland-oost maakt het noodzakelijk de ringleiding voor de watervoorziening te voltooien. Hiertoe moeten tussen het pompstation aan de Rotterdamsedijk via de Boer- havelaan, de Prof. Kamerlingh Onnes- laan, en de in de Schie reeds aanwezige zinker en de 's-Gravelandseweg twee transportleidingen worden gelegd. De kosten van dit werk worden begroot op 247.000, waarvan de loonpost 75.137 vraagt. Tegelijk met deze werkzaamheden zal een middendrukgasleiding worden ge legd tussen evengenoemde zinker en de s-Gravelandseweg.In combinatie za! te vens de vernieuwing van de gasleidin gen in de Boerhavelaan en de Prof. Ka merlingh Onneslaan worden uitgevoerd. De kosten van deze werken worden ge raamd op 105.000, waarvan 58.790 voor rekening van de loonpost'komt. In verschillende straten moeten het leidingnet en de dienstleidingen voor gas en water worden vernieuwd. De kosten die hiermede gemoeid zullen zijn, belo- P6U f 288.800. verdeeld als volgt: Gas bedrijf: 218.000 (materialen ƒ67:200; arbeidslonen 135.855; onvoorzien en af ronding 14.945)Waterbedrijf 70.800 ™ateri;üen 19.800; arbeidslonen J6-472; onvoorzien en afronding j 4.028). 617.000, verdeeld als volgt: Gasbe drijf: 348.500 (materialen ƒ76.050; arbeidslonen 244.775; onvoorzien en af ronding 27.675)Waterbedrijf: 166.200 (materialen ƒ16.900; arbeidsloon 133.936; onvoorzien en afronding ƒ15.364); Elektriciteitsbedrijf 102.300 (materialen 900; arbeidslonen 100.346; onvoorzien en afronding 1.054). Ten einde de spanningsmoeilijkheden in het laagspanningsnet, die zich op ver schillende punten voordoen, te kunnen opheffen, dient dit net versterkt te wor den, waartoe de aanleg van ongeveer 750m kabel noodzakelijk is. Voorts moet om dezelfde reden een -regeltrans- formator aan de Woudweg worden ge plaatst. De kosten van een en ander zulen 46.000 belopen. Terl- einde tegelij-k met de uitvoering van bestratingswerken in diverse stra- ten de leidingen voor gas en water, als mede de elektriciteitskabels te kunnen ophalen en waar nodig te vernieuwen dienen de technische bedrijven te kun nen beschikken over een krediet van Overbelasting van het hoogspannings net tussen het schakelhuis Schiedam- west en de Havenstraat maakt het nood zakelijk, dat -ter versterking van dit net twee hoogspanningskabels worden ge legd. De kosten hiervan, inclusief het af monteren, zullen naar raming 240.000 bedragen. Het pompstation voor de waterleiding is voor zijn taakvervuling geheel aange wezen op het gebruik van elektriciteit. Valt de elektxiciteitstoevoer uit, dan kan het water niet onder druk worden gehouden. Onder normale omstandighe den zal het veelal wel mogelijk zijn de stroomvoorziening weer spoedig op gang te brengen, doch het is niet uitgesloten, dat dit bij onvoorziene gebeurtenissen niet het geval is. De bedrijfszekerheid van het pomp station moet echter gegarandeerd zijn. Een dieselaggregaaf, dat bij het weg vallen van de stroom, terstond automa tisch inwerking treedt, kan de energie voorziening overnemen, wardoor de pompen ononderbroken in werking blij ver». De kosten, inclusief de arbeidslo nen, zullen naar raming 127.000 be dragen. en Doen heet liet keurig verzorgde maandblad Van de liitis* .vrouvvenyereniging, tlat regelmatig op het bureau van deze verslaggever valt. Verslaggevers zijn van nature en be roepshalve nieuwsgierig. Dergelyke. verslaggevers lezen dan ook en met graagte: alles. Het blad Denken en yoen vertelt over „Mensen en Pro* uuklen in Europa'' en het geeft daar van allerlei cijfers. Laten we die cijfers fcns op Schiedam projecteren. Zeven- «ivijftig procent van (le Nederlanders rookt. Dat is heel hoog vindt 'de redac- tie van dat blad. Dat zijn in Schiedam zo 11 bvinligduizend volwassenen. QVER apparaten wordt gesteld: 95% JVle^ cc,ï stofzuiger, 96% een strijkijzer, 58% een wasmachine, 18% een broodrooster, 55% een naaimachi- ne' vÜ»ig procent een TV, lien procent schrijfmachine. Het zyn nuttige ryfers voor de Sehiedamse midden* slanders die nu heel gemakkelijk kun* nen uitrekenen dat ze nog duizend stofzuigers, duizend strijkijzers, tien duizend wasmachines, twintigduizend roodroosters, tienduizend naaimachi- Mosis Sacrum: Ver. t. Kr®ijs. contactavond, 20. Bev. Chr. On- IBC-ver. Zonnegloren, toneel- *™ia, 20. ^"ses Ireneschool: contactavond. 20, riun?po'e: Sehiedamse Filmkring, Joris Ivens, 20. 1330 18 Sacrum: Hoedenshow Reese, iaü?El>lad "De Rotterdammer", Schie- ffi redactie, Lange Kerkstraat 82, J- M1,5A b.g.g. 115588 (toest. 51. na 18 195885) alleen voor redactie- «ngolegenheden. agentschap H. J. Troost: Aleida- ien 'e'- 65451 (alleen voor klach- advertenties en abonnementen tel. 115588). auehten bezorging: agentschap (adr. 'e-öovenj dag. van 18.30—19.30. ngrijlïc telefoonnummers: Alarm a, 6466; alarm brandweer 69123; ,Jtn GG en GD 69290. Mi ^oseum: Schilderijen en aqua- van Frieda Hunziker; aquarellen Pastels van Arend Roosenscchoon. Apotheek: Gouka, Hoogstraat 29. ties en evenzoveel TV's en zelfs twin tigduizend schrijfmachines direct van de hand zouden kunnen doen als het contact van winkelier met klant maar tot stand zou komen. Of misschien niet? YE7E zijju de grootste tentenbezitters van ons land meldt dat blad. Aclit procent heeft een tent. Het blad vermeldt niet of die acht procent ook een huis heeft, maar laten we dat aannemen. Twintigduizend gezinnen zouden nog gelukkig gemaakt kunnen worden met een tent in Schiedam, als tenminste een handig gemeenschaps mens ons zestig, zeventigduizenden kan overtuigen van het nut eu het genoegen van het doorbrengen in de vrije natuur in een tent. Slechts 78% lieefte een fiets. Dat valt ons tegen. Wc dachten dat het percentage voor Schie dam 112,356% zou bedragen, gezien het feit dat de politie vrijwel dagelijks tientallen onbeheerde fietsen naar het bureau kan nemen en tot verbazing van die politie blijven de goede en geldwaardige karretjes dan achter bet politiebureau eenzaam en verlaten om de nonchalante eigenaars staan treuren. "yERDER niet de cijfers: 93% in Nederland heeft stromend water. Waar? en 37% heeft telefoon, twee van de drie gezinnen in Schiedam doet het dus nog wat rustigjes aan. We zijn de grootste koeketers van Europa deelt dat blad mee. Slechts 11% doet het zonder koek. Die doen aan de slanke lijn en de negen pro cent van de dames die niet van koken houdt, zoekt de weg zeker naar Rotterdamse restaurants, want voor 21)00 gezinnen is in Sohaedams beperkte gebouwenvoorraad geen plaats. Meer cijfers: de halve stad is tevreden, we zijn niet romantisch, zijn hartstochtelijke breisters, ken- nen het best onze talen, slechts zeven procent bezoekt café's en mannen gebruiken scheerzeep, scheerlotion, toiletwater, haarlotion, haarcrême, mondwater, talkpoeder, deodorants, badzout. Dat laatste moet onze fami lie bij des verslaggevers verjaardag maar eens gaan liewjjzen, want „Denken en Doen" lijkt ons een schone zaak. (van een onzer verslaggevers) Voor een bedrag van 25.000 willen B. en W. van Schiedam kelderruimte o^-der de Dura Coignetwoningen in de MCM de Grootstraat geschikt maken voor de onderhoudsafdeling van de Wo ningdienst. De Gemeentelijke Woningdienst heeft met ruimtegebrek te kampen. Nage gaan is hoe hierin kan worden voor zien. Tenslotte is het plan gerijpt een onderdeel van deze dienst, namelijk de onderhoudsafdeling van het Gemeente lijk Woningbedrijf, die in de eerste plaats aan vergroting van werkruimte toe is, naar elders te verplaatsen. Deze afdeling wordt gevormd door acht man personeel. Deze groep ambte naren is gehuisvest in één kamer van de Koopmansbeurs met een oppervlak te van 26,5 m2, zodat nog geen 4 m2 per perspon ter beschikking staat. Deze ruimte ligt zelfs voor ambtenaren met een ambulante dagtaak beneden het mi nimum. Het oog is gevallen op een ruimte in de onderbouw van het woningcomplex Dura-Coignet, namelijk de verhuurbare ruimte M.C.M. de Grootstraat 19. Deze ruimte heeft een vloeroppervlakte van ruim 55 m2, welke ruimschoots voldoen de is om de genoemde dienst efficiënt onder te brengen. Om deze ruimte hiervoor geschikt te maken moet over 25.000 kunnen wor den beschikt. Ter hoogte van het pand Willems en Emsting op de Koemarkt in Schiedam is de 79-jarige voetgangster L. N. tegen een auto, bestuurd door J. v. d. B. uit Rans- dorp, gelopen. De voetgangster kreeg schaafwonden aan beide handen en aan het linkerondér- been. Ze had een buil op het hoofd, een hersenschudding en rug- en buikklachten. Zij is naar het gemeenteziekenhuis te Schiedam gebracht. (Van een onzer verslaggevers)" _P^age waterstand heeft merkwaardige resultaten opgeleverd in de Nieuwe Ha- vpn te Sóhiedam. ,-V?a ontdekte dat iii.de Ka ven een aan- tr' fietsen en tientallen oüde kinderwagens e.d. is gesmeten. haaMV°°,rWerPen Zipi Uit het wattT Se- (Van «en onzer verslaggevers) Op de hoek van de Nieuwe Haven en - te. Schiedam is een aan- rijding ontstaan doordat de 40-jarige •1Si-V^ntet haar bromfiets tegen de ge parkeerde auto van de 37-jarigè R H reed. Zij nam de*bocht naar.rechts te scherp, waarnaze tegen de auto slingéi-de. Haar Imkerbeen, raakte achter het spatbord van de auto en met een gebroken been 5 .zt', naar. het Gemeenteziekenhuis te Schiedam gebracht. "i"„ de JuJïapakerk te Schiedam wordt zondag een welkomdienatgehouden. Daartoe zuiien woensdag- -en donderdagavond folders afhalen VfnrSp(»d,Sehiedam-West (folders strail 40) - Jeugdhaven" Westfrankelandse- De Evangelisatiecomrnissie-Zuld te Schie dam organiseert op Goede Vrijdag'een zane- avend in. De. Goede Haven S - 4*®tcomité „Schiedam voor Christus" organiseert, van.6 tot en met 14 juni de jaar- !ijks? 'e?'week, in de Plantage: 3 ^^§'®u<i'MatheDes£e te Sehièdam in ai woensdagavond de ledenvergadering ^"ranselaankerk. Mevrouw Tholen-Die- alil üfdénV °Ver "Ket !ied onlangs opgerichteHerv. Geref If Slve j te Schiedam brengt op Tu-ee- ecrJ te2oek aan het Provinciaal Botidsdaif «feugdappel te Delft. ler8ün3i uit Ede houdt woens- h» a hi Kebouw Irene voor Cai"jn van de Ned, rcls n»5 l/;iai ^nd- een lezlzl8 °ver. zijn toond T.evens wordendia's ver- de- hoek van het. Heerenpad 'en „„.'C.-Svcld te. Schiedam is eèn openruimte ontstaan, (door slopen van oude panden), die r; cn W. willen bestemmen ..voor parkeer- „a?a» gen»ar vaB de particuliere grond wil de grondmet verkopen, wèl ver* B' en-W' Van Schiedïm stelten de raad daarom voor de grond (totaal 73 ca) te huren voor 1,10 per tn2, O Het plaatsen van installaties voor cen trale verwarming in de woningblokken van !m ^hgbouwverenlgingen -De Eendracht" en „Schiedam Vooruit" zal 291.000 (90 pre miewoningen) ten 193.500 («O premiewonin gen) kosten. B. en ,W van Schiedam .vragen de gemeenteraad garant tè willen staan voor f!idI,?i!ingen282-000 aan de „Een- B etfw lïIPc. t'jh ••Schiedam Vooruit". Av. van Schiedam vragen een kre- Si^twVailTTP voor de aankoop van twee S i w ï0» een b^Jrag van 8600 willen a en W. het pand Boterstraat 25 aankopen n V^erbeek-Harreman. Tevens college BOO voor onderhoudswerk vSÏtp? t? Xi?°rueen 'hedra? van 45.000 qt Sen?' en V» het Pand Groeneïaan 93 aankopen. Voor een bedrag van 3500 siansionf ?n W-v tevens pand Gedempte aankopen van mevr. J. van der J r' Een ,krediet v^n 1375. wordt Hrvtt i genieenteraad gevraagd voor onder- aan dit laatste pand. de een-opslagterrein voor het aannemingsbedrijf N.V„ M.P. Klop pers en Zn. te Schiedam Willen B. en W firma ««'«tuk grond, groot Bsehlkbaar stellen tegen een canon £SL£2,:>' per ^2 per. jaar. Deze erfpacht betreft een terrein in -I et industriegebied ten westen van de Schie. voor aUe leerjaren voor de kursus 1964/65 kan geschieden op in het' schoolgebouw CLAUDIUS CIVILISLAAN 30. AUe gewenste inUchtingen worden gaarne ver strekt op genoemde uren. Namens het Bestuur: Ds. L. HUISMAN, voorz. J- VAN KRANENBURG, secr. .^de'mg Schiedam van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale zal zaterdagmiddag -1 t0} HHrv recipiëren in gebouw Christelijk Sociale Belangen ter gelegenheid van het zestigjarig, bestaan. (Van een onzer verslaggevers) De jaarlijkse persoonlijke sciiaakkam- pioenschappen van Schiedam zuüen maandagavond 13 aprü in de kantine van w ilton-Fijenoord beginnen Gespeeld zal worden in groepen van wen deelnemers, verdeeld in een hoof- klasse, twee eerste klassen en verder tweeae klassen. De inschrijving sluit 2 aprrl en vóór 25 maart moet het in schrijfgeld zyn gestort. Liefhebbers kunnen zich aanmelden dij de secretaris van de schaakvereni ging Schiedam, de heer J. Marbus, Lo- If?alaan 4,6 c (inschrijfgeld ƒ2,50 giro Z? o£ woensdagsavonds in het clublokaal van de S.V. Schiedam, ge- bouw Sursum Corda, Nieuwstraat 12. van dè tramlijnen ix tijdens het weekeind in verband met de metrowerkzaaniheden op het Hofplein te Rotterdam is uitstekend verlopen. De Rotterdamse bevolking bleek zeer goed op de hoogte van bet verloop van de trams en had merkwaardig weinig moei te haar weg te vinden. Aldus drs. C. Leeuwen, directeur van de «e maandagmorgen de eerste paal heeft geslagen voor het station P'ekl vac de metro daarmede het officiële begin aangevend van de me- tro-werbcn op de linker Maasoever. De hoofddirecteur vaa gemeentewerken, Ir. - 9' TUlema, verwacht,' dat de ci- viel-technische werken v»n de gehele metro-lijn' eind 1966 gereed zijn, maar de heer Van Leeuwen waarschuwde, dat dat zeker niet inhoudt dat de metro dan zal rijden. Want ais het civieMeeh'--"' nische werk klaar is, moeten nog 15BO ton rails worden gelegd op betonnen langshggers en knrkrubberplaten vanwege de gelnidswéring de stroom- i gelegd. Kr moet rails moeten worden een signaleringsstelsel "komen, het"èïn-~' placement met de remise en de daarbij behorende gebouwen aan de Parallel weg moeten worden geboüwd en ten slat- te meet het personeel vertrouwd wor den gemaakt met de metro. De heer Van Leeuwen verwachtte niet dat de metro voor eind 1967 kan rijden. Er zijn 27 „gelede" rijtuigen besteld, elk plaats biedend aan 250 tot 300 reizigers. Een treinstel zal bestaan uit twee rijtuigen, de stations worden z© ingericht, dat zo nodig treinen van twee dezer treinstel len kunnen rijden. In de derde trein komt geen conducteur, er zal slechts een perronopzichter zijn met televi sie hulp en er is een zo veel moge lijk gemechaniseerde controle bij de in- sran z. T)E METRO zal om de vijf minuten rijden tijdens de spitsuren om de drie minuten en de rijtijd van Zuid plein naar Centraal Station zal elf mi nuten zijn, van het Zuidplein naar de Coolsmgel acht minuten. Ir. G. Plante- ma, chef der afdeling tunnelbouw van gemeentewerken en leider dns van de metrobouwers, kon mededelen dat er ten behoeve van de metro in Rotter- dam-Zuid twee grote betonfabrieken ko men: een op het Zuldplein, die de ko lommen zal bouwen waarop het viaduct komt te rusten en een ten zuiden van De Slinge, waar de ligers worden ge Dinsdag 17 maart: Gemiddeld keuken- zoutgehalte 410 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 18 maart: Gemiddeld keukenzoutgehalte 460 milli gram per liter. (Van een onzer redacteuren) niT deel van da Noord vest aan de voet van de Noord molen moet een stemmig plekje worden als de Schiedammers de binnenhavens minder willen verontreinigen dan tot nu het geval is. De omgeving van dit deel van de Noordvest zal na melijk in de komende jaren heel wat gaan verbeteren. Over en kele maanden zullen de panden op deze toto (naast Beyersber- gen) worden gesloopt en t.z.t. zullen nieuwe bouwwerken rond dit gebied van Vellevest- Noordvest staan om het gezicht van de nieuwe stad reliëf te ge ven. Uiteraard ondergaat de oude gracht dan ook een verbe tering aan de kades tei1 verdienstelijke 1—2 overwinning op O. Nassau heeft de christelijke korfha^ hervat? Ult Schiedflm de competitie teShSf hJH^£»r was hct dat weers- Hv hïï bijzonder onaangenaam was, om- 1eduren^de de gehele wedstrijd regen- ffid t j harde Oosterwind dwars over het veld stond. Naar gelang de wedstrijd vorder de veranderde het veld in- een modderDoel waarop het zeer moeilijk bl^kTe^bli^en tOranje-Nassau hebben zich in deze wedstrijd van hun beste zijde laten zien. Het spel stond dan wel niet op hoog peil de sportiviteit wel en gezien het grote gevaar whStplm n eI> valPart':J'eii was dit een Direct na het beginsignaal trachtte Oranie Nassau het terreinvoordeel uit te buiten door een serie snelle aanvallen op te zetten De- fn^nVer kundig afgeslagen en ODI kon laten zien wat het waard was. Onder aan- saTnrtnLrVdnHfev2eer actieve3 CosüekTou.": 10$ 5ondVesu*c«rtt k0rt belaasd' Voor' te?' onr3£ Pr°tjerdo het met verre scho. probeerde door te breken NTa mislukt schot tegen de mand. ving de f'te d°otgelopen Costiek de bal op scoorde prachtig. 0—i. ®Dr-ytefdodiging kwam onder zware Huizner scoorde, nadat dc scheids, voaï vL gefloten. De verdiende tweede goal kwam een minuut voor rust toen Costiek overheen terugspringende bal opving^?7c„r In een ijssalon in de Passage ie Schie- C M1pdIjP°rtemonnaie van mevrouw bedrag6vaf SerTkde^Lti^is^e SC'6 portemonnaie in het toilet teruggevonden. 'wt^ce^^fieveTln hetwi^^ den 385 zware laagsliggers verwerkt. Ook de stations worden vervaanheri uit vooraf vervaardigde betonbalkeu, Ir. XII- lema kon nog vertellen, dat hij nog dit e®n beslissing verwacht van d« Rotterdamse gemeenteraad over een eventueel doortrekken van de metro-lijn naar Zuidwijk en Pendrecht. De plan nen daarvoor zijn, zoals men weet, ge- reed- °,Yer bet metro-viaduct gaf de ,m.a als z'j" rnenfng te kennen, dat dit niet alleen geen verstoring zal geven van het stadsbeeld, maar dat in tegendeel het door de constructie en door de mogelijkheden die het biedt, zelfs een fraaie architectoni sche toevoeging zal worden. Hij hoopte dat de feiten deze stelling ï,ul'.®n bewijzen. Natuurlijk was de of- iiciele daad van de heer Van Leeuwen vanmorgen niet het eerste werk, dat er op de zuidelijke Maasoever geschiedde ten behoeve van de metro. Tussen Wil- helminakade en Zuidplein Ugt, zoals de heer Van Leeuwen constateerde, reeds een uitgebreid spoor van beton en staal. De heer Van Leeuwen hoopte voorts, dat m mei de eerste paal ia de grond zou PaïaHclweg? h6' remisecoraplex aan de QVER HET seinstelsel kon de heer v/ Van Leeuwen mededelen, dat dit °dern wordt: geen seinpalen of andere optische seinen, maar signalen al'Va T van de bestuurder. Het ude bedoeling, dat ook als de bestuur- maakt, deze fout automa- um j worden gerectificeerd. Ver- schlllende mogelijkheden zijn nu nog in Tenslotte: het station Zuidplein zal geheel worden opgenomen in het ko mende winkelcentrum, dat,, zoals men n»n ?P verfchiucnde niveaus is ontwor pen, Het niveau, dat boven de straat ligt, zal m het station doorlopen. In net station is een restaurant geprojecteerd nlellf «,mie t Weet' zal het s6ation Zuid- til^ knooppunt worden van het lo- b?i? ,v"voer ,in R»tterdam-Zuid. Het krijgt dan ook een uitgebreid autobus- !.0„0/-df.R EJ:»inen en ook een interlokale buslijnen. een zeer en 0—2. dl( 'hee gte.g het ais maar harder re- i hetgeen voor de beide aarvalsvakken vervelend was, omdat goed opgezette aan- n?ódiferPraCtlSCl1 all®maal strandden in de ».»Yia-A»n str5fw?rP kon Oranje-Nassau de a »"ade ftand OP 1—2 brengen. scileidsrechter het eindsignaal Goot ktelav 'e de re en hem achterna naar de droge T„n»^erS» was twee punten rijker. OmïÏÏ.! a eonülne op te voeren traint ODI iedere donderdagavond onder telding van Dl Beekman in de gymnastiekzaal Plersonstraat. Gezien het geringe aan- h™,a K - J°ngeiui- die var' korfballen houden bijzonder welkom. Met het oog op het schoolkorfbaltoernooi aat ln de Pinkstervakantie wordt gehouden, is het belangrijk om alvast met de training hiervoor te beginnen. De secretaris noteert graag nieuwe leden: Het secretariaat ls In handen van de heer B. SleeuvVenhoek, Oran jestraat 29. station voor de Metro-reizigers kunnen"dèze bussen zo- wei als de straks door Zuid lopend^ sneltram bereiken zonder dat zij in de buitenlucht behoeven te komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1