Jeugd wordt AGENDA Mr. J. W. Peek installeert comité „Eeropa 1, 2 3 ge wmm iP~ In Schiedam nog niet veel intéresse Werken voor eenwording van Europa VERMEULEN TSF 2 en Noad 5 deelden punten Brandersknecht breekt benen Zes maanden cel voor profiteur woningnood Schip gemist A kant-en-klaar luiers van ORVELINE® kant-en-klaar luiers van ORVELINE 9 9? .0£pedeineje ste luier is koemarktmens Goede resultaten voor SVC-teams Padvind(st)ers iveer in Palmpaasoptocht ZELFKLEVEND PLASTIC Tbc-verenigiiig hield propaganda-av oud MÉf Bil C.S.F.S. houdt een kadervergadering kant-en-klaar luiers van ORVELINE* Scheidsrechters nodig voor Paasvoetbal gebr. ZUIDGEEST pEROTTERDAMMER Pagina 13 DONDERDAG 19 MAART 196# STOKPAARDJE VLAARDINGEN - Tel. 2075 MENTALITEIT Vandaag rnoruen... '^nd^so' Persver- Standaart, contact en dagelijks ÜraatnSCh,a|? H J' Troost: Aleida' S(S en GD G929°- Waterbericht t -SfTkmi GEEN RUWE WEEFSTRUCTUUR NEMEN VEEL MEER VOCHT OP BABY BLIJFT DROOG KRUIMEN NIET PLUIZEN NIET DE MEEST IDEALE BESCHERMING MEER TIJD VOOR UW BABY DURGEMEESTER mr. J. W. -*-* Peek heeft woensdagavond in de aula.van het Stedelijk Museum het Schiedamse actiecomité voor de Nederlandse Jeugdactie Eu ropa 1, 2, 3 geïnstalleerd.'Helaas blijken nog niet veel Schiedamsè jongeren belangstelling te heb ben voor de eenheid van Europa, want naast Schiedams burge meester, de jeugdambtenaar G. Rens, de voorzitter van de Schie damse jeugdraad C. A. Henrion Verpoorten, was er een vijftien tal jongeren aanwezig. (Van een onzer verslaggevers) 1. Bevoorrecht Geschiedenis Burgerlijke stand scHrEDAv M' Str^li k: J'R' 6e J0n3e' S3 OorSt *?1 jJ. J DUlIaarft 87 ir; H saat eveneens naar' de' Ji,=Dhee Se&eltfe n Ichul: vanaf ƒ4790,- telefoon 4268 en 3568 GARAGE recht, usini. riffen ;bruifc dvM erge- h uit dat frau. "raait rt H. r.por- aoua. i bin- i gat dat 'eren zen- dat Eik t. de eea arde man I tot eerfc eiste snts. aar»- jaar eis- 'den van We ven, en B. ens en nis. -an- tijd erd °P ets hte hij en !kt 7E zijn niet l>ij de l«d in Schiedam, "Ai jk kan het ivcten want ik ben een Koemarktmetis", zei de stadgenoot mistroostig en we knikten maar wat beamend, want we vinden het al moei lijk genoeg iedereen in het juiste vakje te moeten stoppen, zodat we aan Koe- ntarktniensen nog niet toe zjjn. „DY deugt niks van en tientallen men-en hebben er ai om gevraagd", voegde dc man er nog verwijtend aan toe. Na ettelijke inalen knikken is het noodza kelijk dat de tegenspeler ook eens ant woordt. We zeiden daarom van: ,Ja, en er is nog steeds geen beeldhouwwerk op de Schiedamse straten en nog steeds geen opdrachten nart beeldhouwers ook." ACH, wat jij met je stokpaardje, daar spreek ik nog geeneens van, ik heb het toch ook niet over die radiokwestie, dat zou ook een geval kunnen zijn dat je op Schiedam kan projecteren. Ze geven hier ook over. iteidsgehl uit en dan denk je weieens dat we met zit allen toch ook zouden «•OK?., en moeien weten wat zo'.i ver- entgmg met dat geld doet en daarnaast vraag je je dan af of de democratie de vrye mening 1 Üvcn, ik bedoel maar het mag nooit Modem en degelijk FRANSENSTR. S WAALSTR. 38 (Van een medewerker) Het merendeel van de teams van de Schie- damse voilybal Club heeft weer voor mooie resultaten gezorgd. Dames 1 speelde een fraaie wedstrijd tegen Concordia 2 uit Rotterdam en won verdiend met J-0. Vooral in de eerste set (15—2) speel den de Schiedamse meisjes vollybal van een teer hoog peil en maakten bijna geen enkele tout Door dit succes overmoedig geworden werd in de tweede set te nonchaiant gespeeld en moest op het eind nog voor de puntjes ge- tochten werden (15—13). In de derde set ver- irheen de bekende inzinking ten tonele en mede doordat Concordia steeds beter ging speien, werd het een geiijkopgaande set, die op het nippertje in winst (wederom 15—13) ton word ren omgezet. D8tnes 2 stelde wederom teleur. Na een teer spannende strijd werd «met 31 van Hou Stand verloren. (13—15, 1512, 15—10 en 1611). Heren 1 verscheen met twee Invallers, maar speelde niettemin een zeer goede wed- tlrdd. De aanval had wel veel aan kracht in geboet. toch werd een 2—2 eindstand bereikt voor beide partijen een fraai resultaat na ten goede wedstrijd. Heren 2 en 3 blijven winnen Wederom 2Vcn3nen DOSPl2eEea me' 3—0 reSP' Van Heren 4 speelde 2—2 gelijk na een rumoe- ttge en zeer zwak gelelde wedstrijd. Jongens A bltfzt zich weer hersteld te hebben Sterk aanvallend zegevierde zij met 3—0 over Li- tsnon A. De meisjes-teams tenslotte speelden Sdljk, resp. verloren tegen DOP 2 en Hou stand 2. vrue meningsuiting gewaarborgd l bedoel maar het :;;.;;.0;'!en ;ial b"Pri>We groep een staatje in de staat speelt en dat nog dort met overheidsgeld ook, over de anderen maar zonder die anderen." „DUS,je bc<!oeIt ']al in Schiedam achter lopen, dat wc niet l>y de y zun omdat hier nog een zo te noe- uien regentenmentaliteit uit vroeger eeuwen te signaleren zou zyn?", vroe- gen we de Schiedammer belangstellend. !!i' ««der repliceerde wat drome- "s: „W eiopc, het is om zo tc ze maar een stellmkje van me, een svn- tlietisrh voorbeeldje om je duidelijk te maken dat met open oren en ogen en op tyu geopende mond nog weieens op de juiste plaatsen het klimaat voor onze gemeenschap de beste stimulansen kan krygen. Ik bedoel maar dat een democratie niet gediend is met jaknik kers en ook met met willekeur, maar dat heeft toch zeker met mijn tyd niets te maken? "y OOR DAT het ons al te dol werd, voegde man er kalmpjes aan toe: "i ''ad het gewoon over onze eigen klok de mooie stolp die altijd op het mit.denpad van de Broersvest heeft gestaan, de tram reed dat ding om ver, dat weet je toch wel, er zou een nieuwe klok komen, maar we zien nog steeds maar niks en nu schijnt niemand meer liy de tyd te zyn want iedereen vraagt maar aftyd aan me hoe laat het is. Ik wou maar dat ze weer een grote klok neerzetten in liet rentrum, zei zo'» klok op het middenstuk van de Koemarkt, dan kan de tram er niet tegenaan en wy zijn weer by de tyd. Of zou men misschien denken dat we straks alle maal een klokje gaan kopen in die Middenslandsbcurs die wel op tyd schijnt te komen?" (Van een medewerker) helangrlje Schiedamse tafeltenmsderby TSF 2—NOAD 5 heeft nog geen beslissing gebracht. Het met grote belangstelling te gemoet geziene duel NOAD 5—TSF 2 is na een spannende strijd met wisselende kan- sen In een draw geëindigd. Daardoor is nog met beslist, welk van de belde Beurs- teams naar de tweede klasse zal promoveren al heeft het oudere NOAD onbetwist de bes! ie papleren. Met nog slechts één wedstrijd te spelen behoudt het zijn voorsprong van een punt op naaste concurrent TSF en een zege in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen stelt dus het kampioenschap én de automatische promotie van NOAD 5 vei lig Aanvankelijk zag het er naar uit, dat NOAD een ruime zege op znn rivaa! zou behalen. Een teleurstellende W. de Winter en een al evenmin aan^jde.jrerwachtingen beantwoordende F. de Looze moesten toe zien, hoe hun TSF-ieam na een 1—X gelijke stand kansloos naar een 1—5 achterstand werd gespeeld. Een zesde punt zou NOAD nu reeds het kampioenschap hebben ge bracht. maar wonderlijk genoeg herstelde TSF zich b(j de hopeloos lijkende 1—5 ach terstand. Dat was vooral te danken aan mevrouw M. v, d. Wilt, die voor TSF a! haar enkelspelen won. Zij bleef als enige ln d02e wedstrijd ongeslagen en mag met rechi stellen dat het aan haar niet Eefegen heeft als het kampioenschap bij NOAD terecht komt: Dat NOAD dank'« het kostbare 5—5 gelijke spel dat uiteindelijk het resultaat van een strijd met wisselende kansen werd aan van i D. Meeldijk, die twee enkelspelen won én Zaterdagmiddag lopen de kabouters en padvmdsters van het Nederlands Pad- vmdstersgilde en de welpen van de Ne- derlandse Padvinders weer mee in de traditionele Palmpaasoptocht. Medewer king verleent weer de RAVO-band de_Fadvwdsters. leen aandeel bad ln de dubbêïspêïzegê tan De optocht vertrekt om ongeveer half ine van de Plantage, waarna de vol lende route wordt gevolgd: Lange Jiieuwstraat, Hoofdstrait, Groenelaam htryensestraat, Nieuwe Maasstraat, Ro- zenburgsestraat. Stad houders laan, "Wil- i™, <?f Zwijgerlaan, Nassaustraat, Prins Mauntsstraat. Warande. In de Warande ontbindt de stoet zich, tuama de verschillende groepen hun bezorgen5"0 akeiï-en fruitalan£iies zullen P'W m de diverse rusthuizen en het Mnnehuis. De jongens en meisjes zullen dngea patlenten ook emge liederen VOOR in diverse dessins NAAR ?acr»m: Ver- t. Bev. Chr. On- «wijs, toneelavond, 20. «-jarfg THOR^O Ttbileumuitvoering foderóo ftinseT: opening exposities Engelse architectuur en Will uyiier, wandkleden. 20.15. ledcpny®^b°lleke kerk: Oec. raad van Dn forum, 20. ti=tavond,k2OSCheePSW0rf De H°°P' C°"" "De Rollerdammer", Schie- leL filma6 uctlfi' Lan«e Kerkstraat 82, tur ,oèoofg-g- 115588 ctoest- 51- na 18 iana,u2 ,01 alleen voor redactie- 'a«a!egenheden. lp„at 23. 'ei 65451 (alleen voor klach- ,vertenties en abonnementen ILm1' 118588). tie hovLni" .bezorFin£! agentschap (adr. n?,°J'ea), dag. van 18.30—19.30. Mi,. |kjjke telefoonnummers: Alarm alarmed alarm brandweer 69123; r»]i-„ Museum: Schilderijen en aqua- a_,Van Frieda Hunziker; aquarellen An„iu van Arend Roosenschoon. apotheek; Gouka, Hoogstraat 29. b?5?derdag 19 maart: Gemiddeld keu- VerÜ geu.alte 518 milligram per liter, e "JfohUng voor morgen, 20 maart: «Uddeld keukenzoutgehalte 550 milli- Baa* Per liter. zijn team. Mevrouw Mak won verdienstelijk éen partij, maar C Marijnen stelde met een zelfde resultaat toch wel evenzeer teleur als de eerstgenoemde TSF-ers djf het beiden ook niet verder brachten dan éénmaal winst uit drie partijen. Blijft het dus voorlopig twijfelachtig of TSF 2 naar de tweede kiasse zal promo veren (de nummers twee van de ranglijst spe len nl. promotiewedstrijden), TSF vijf heeft deze week de promotie van de vierde naar de derde klasse al zeker gesteld. Het won met 92 van Shell 4 en maakte zich daar door zeker van de tweede plaats, waaraan in de derde klasse ook automatische pro motie is verbonden. Daarmee is TSF 5 het eerste team van deze vereniging, dat zich dit jaar verzekert van een plaats in een ho gere klasse voor de volgende competitie. TSF 1 kwam tegen staartclub TAVA 1 niet verder dan een gelijkspel: TSF 3 deed het beter door een royale zege te behalen op BET 3 (7—3), in welke overwinning R. Tim mer met drie winstpunten het leeuweaan- deel had. (Van een onzer verslaggevers) De propagandafeestavond van de Tbc- vereniging Zonnegloren in gebouw Irene te Schiedam heeft goede belangstelling getrokken. Na het welkomstwoord van de heer M. B. van Herwijnen heeft de landelijk pro pagandist C. JT. van Veen gewezen op de -I oude strijd tegen een vijand die nog steeds 'aanwezig is. Hij waarschuwde tegen het gevaar dat men zou kunnen denken dat de strijd gewonnen is. Het sluipende gevaar van de tbc ligt nog steeds op de loer. Het zou wel kun nen gebeuren dat bij het verdwijnen van de welvaart de gevreesde ziekte weer aan kracht zou winnen. De toneelgroep van de CJV heeft een leuke opvoering gegeven van ,Het Wes pennest" van Piet Bakker. Na de opening met het ernstige woord en zoals steeds het geval is bij deze geregelde bijeen komsten zorgden de aanwezigen dat de kas versterkt werd voor het goede doel. Daartoe ijverden M. van Bommel c.s. op de bekende wijze met de verkoop van tombolaloten. (Van een onzer verslaggevers) De Vlaardingse politie heeft het woensdagmiddag weer druk gehad met baldadigheden van de jeugd. Er werden weer verscheidene grasbran- den gemeld. Zo stichtten jongens een brandje op het voormalig terrein van de firma Van der Burg aan de Eer. ste Van Leijdcn Gaelstraat, dat voor bijgangers hebben geblust. Verder werden grasbranden gesticht aan de Burgemeester Van Walsumlaan en in de nabijheid van het recreatiege bouw van de ENCK aan de Westlandse- weg. Ook in de voormalige Steinstraat werd een brandje gemeld. Telkens waren het jongens die met hun handen met van de lucifers konden af- Diijven. Een ergerlijke vorm van baldadig heid werd woensdagmiddag gemeld door automobilisten op rijksweg 2. Ter hoogte van het Fortimaterrein wa* ren jongens bezig met een katapult op auto s te schieten. De daders bleven nog onbekend. (Van een onzer verslaggevers) Een zware zak met hout, 75 kg zwaar, heeft de 39-jarige Rotterdamse bran dersknecht C. de Jong, geveld. De heer De Jong stond bij een vierwielige vraentauto met aanhangwagen, die zak ken hout ontving via een glijplank, die tegen de mouterij aan de Noordvestsin- gel te Schiedam was geplaatst. Een van de zakken is tegen de heer De Jong aangegleden. Deze sloeg ach terover toen de zak tegen zijn borst kwam en via de opstaande rand van de laadklep van de auto viel de heer De Jong tegen het wegdek. Hij viel tegen twee 'betonnen opstaan- de randen aan en brak beide benen. Eerst is ae.heer De Jong naar de Dr. Noletstichting te Schiedam, en latei- naar het Bergwegziekenhuis te Rotter dam vervoerd. De rechtbank in Rotterdam veroordeel de donderdagmorgen de 46-jarige Schie damse binnenhuisarchitect P. J, G. tot ne gen maanden gevangenisstraf, waarvan c'rie maanden voorwaardelijk. De eis was veel zwaarder: vijftien maanden onvoor waardelijk. De binnenhuisarchitect had een aantal woningzoekenden benadeeld. Hij plaatste advertenties in dagbladen waarin hij een niet-bestaande woning aanbood. De be langstellenden (ruim honderd brieven kwamen bij hem binnen!) gaven hem een voorschot op de betaling van de transportkosten van geprefabriceerde seg menten (de fictieve woning was een ex perimentele bungalow) van Duitsland naar Rotterdam, waarna G. niets meer van zich liet horen. (Van een onzer verslaggevers) Twee Noorse zeelieden verblijven dezer dagen in het hoofdbureau van po- e ï?- jflan Lange Nieuwstraat te Schiedam, omdat zij woensdag hun schip gemist hebben. De zeelui zouden Schiedam verlaten met het Noorse schip Hoegh Favour. De zeelui zijn echter te lang in Schie dam gebleven en toen ze dus bij het schip kwamen was het reeds vertrok ken. i- 'Y? .-V WW*#» s, ,?y V-fV-v 'a Poppedein Orveline®-Iuiers hebben een pernkzacht omhulsel en zijn daardoor zachter dan iedere andere luier. 2 leder babyplasje wordt onmiddellijk opge nomen door ORVELÏNS® bet zuivere na- luurprodukt, dat zoveel beter absorbeert dan textiel of papier. 3 Pcopedein kant-en-klaar luiers zijn de eerste werkelijke oplossing van hel luier- probleem; Poppedein Otveline®-lulers krui men niet, pluizen niet en geven volmaakte nygiene. 4 Zonder tijdrovende iuierwas geeft u uw kindje de meest ideale bescherming: met Poppedein ORVELINE®-luiers is uw luier» probleem thans werkelijk opgelost 'n nieuw Oncx-prmekt Microfoto van da zachta natuurvez8ï van OrveJindf 1000'maal vergroot t Van een onzer verslaggevers) De chr. sportfederatie Schiedam zal dinsdagavond 24 maart in de beneden zaal van de Opstandingskerk een kader- vergadering houden. De heer Henk Roozenbeek, voorzitter van de C.S.F.S., zal het openingswoord spreken, waarna ds. J. Couvée zal spre ken over het onderwerp „Kerk en sport". De heer J. van der Meyde van de KNVB zal spreken over de actie SSS. Daarna is gelegenheid tot het stellen van vragen en na de pauze word: een forum gehouden waarin zitting hebben: als voorzitter de fractievoorzitter van Protestant Schiedam S. Kuiper, verder Wim F. de Wolff, voorzitter van de CJV Schiedam, ds. J. Couvée, de heer J. .van der Meyde en Henk Roozenbeek. poppedein ORVELTE TEXTIEL INDUSTRIE N.V. WOLVEGA De schooljeugd uit Vlaardingen en Maas sluis is er op gebrand, om gedurende de Paasvakantie deel te nemen aan het Paas- voetbaltornooi, dat in beide plaatsen wordt gehouden; tenminste, als de weersomstandig heden en de velden het toelaten. In Vlaardingen wordt het toernooi gehou den dinsdag 31 maart en woensdag 1 april; m Maassluis woensdag 1 en donderdag 2 april. Over het algemeen is het vrij moeilijk om op deze data schiedsrechters te vinden. Toch is er altijd een aantal, dat zich spon taan beschikbaar stelt en zelfs een vrije dag opoffert om de jeugd niet teleur te stel. len. Daarom wordt ook thans een beroep gedaan op alle in de omgeving wonende ar biters, voor het leiden van een of meer wedstrijden. Uiteraard wordt een halve dag reeds zeer op prijs gesteld, zowel door de deelnemers aan de toernooien, alsmede door de Vlaardingse scheidsrechter Vereniging, aan wie het verzoek is gericht om voor scheidsrechters te zorgen. Teneinde het programma tijdig gereed te krijgen, is het gewenst als men zich tot zaterdag a s. opgeeft bij het secretariaat van ds V.S.V., Emmastraat 97, tel. 5597. De Insialiatieavond werd een praatbij eenkomst, die muzikale intermezzi kreeg: van muziekleraar Frans Verschoor met enkele leerlingen van de Schiedamse Mu ziekschool. Na het openingswoord van de heer Henrion Verpoorten heeft de bur gemeester gewezen op de betekenis van de actie. Mr. Peek zei dat zaken zoals deze altijd in beperkte kring beginnen. De groei komt wel als de jeugd zich gaat bemoei en met de eenheid van Europa. Het zou verkeerd zijn als getracht wordt deze een heid van bovenaf te verkrijgen. De jeugd is zo dikwijls de avant garde geweest en ook nu weer gaat ze vooraan, dat is goed peanen welvarend zijn, maar dat elders honger wordt geleden. De jeugd dient zich te verdiepen in de eenwording. Elke afdeling gaat correspondentiekaarten ver zenden die gel dopbrengen en die de ban den met anderen verstevigen. De op brengst is voor de leeftijdsgenoten m minder ontwikkelde gebieden. De Europeanen leven in hetzelfde huis, maar dat moet duidelijk gemaakt wor den. De burgemeester stapte even terug in de geschiedenis om er op te wijzen dat de gedachte aan een verenigd Europa niet nieuw is. Hij wees op het Romeinse rijk, op de eenheid vol begeestering tij dens de kruistochten. Hij stelde dat Nederland nooit veel natio nalisme heeft gekend, hier is steeds ruim gedacht er is geen rassenwaan, er is wèl een gevoel van verdraagzaam heid en verbondenheid. Internationale belangstelling is er altijd geweest, dat bewijzen organisaties als de padvinde rij. Onze jeugd is bevoorrecht in deze dynamische tijd te mogen leven. Ook de oecumenische gedachte voltrekt zich nu, dat zouden we vroeger niet heb ben kunnen vermoeden. Daarna werden 1 Anneke Crama, mejuffrouw J. Rensman, IA. W. M. Odé. J. J. Surf el. H. van Maa- 'ren, W. Oonen en C. E. Boks als comité- leden gefnstalleeid. Voor het landelijk comité legde mejuf- Tenslotte smeet de heer J. Reynen, hoofd van de afdeling financiën en onderwijs van de gemeente Kaatsheuvel, er een geschiedenislesje uit Hij wees op de te genstellingen West-Oost, maar ook op Noom-Zuid, met dit laatste bedoelde hy de tegenstellingen tussen blank en zwart Hij zag duidelijke welvaartsver schillen. Na de oorlog kwamen Amerika en Rus land als de grote machten te voorschijn. De volstrekte souvereiniteit is nu niet meer vol te houden, er komt een boven nationaal lichaam in Europa. We moeten zoeken naar samenwerking op een groter vlak, de integratie van de bovennationale lichamen zal voortgang vinden. ^rfte zijn al gedaan, daar Ifb® Kolen- en Staalgemeenschap en de EEG Verdere stappen zijn gedaan en de jongste fase is het feit dat Engeland zich heelt aangediend om aansluiting te ver zoeken. H'j noemde verder nog de balans van 1945 met miljoenen doden en verwoeste landen en een kapotte industrie. Baama de initiatieven van Churchill, het Mars- hallplan, de Trumanleer, de OESS, Schu- man, de Raad van Europa, de getorpe deerde defensiegemeenschap. Tenslotte kwam de heer Reynen tot de conclusie dat het belangrijk Is dat de jon geren voor de eenwording van Europa werken, er moet een Europees parlement komen, er moet een Europees dak voor ons allen komen. Organisator Wim Oomen heeft daarna het dank- en stulilngswoord gesproken. t 2" Geboren: Raymond A zv i a ?:e"Ln en S L de Haan; Majella E dv_ M Bak en C M Hodes: Monique I. dvj A M Bak en C M Hodes; Ronald zv J Plooij en N van der Ent; Johan zv J Pla0jj en N van der Ent; Bernard zv C A J Nater ,en H G de Boer; Raymond zv N C van" Noorloos en N M Janssen; Jan P zv H lb" Kleijwegt en N G van Zon; Edwin c zv' Ri„. i?7SenoUwr e,n p G van der Leije: 9j"e "V zv v A van der Giessen en C„ nno -A *v F Weaterveld en J C van Dijk, Johanna M dv C Boomsluiter en H van der Most; Ronaidus J zv L A M Zuii- derwijk en L A Kostense: Karin dv L L, Kamp en A van Nielen; Ronald C zv N Ml Leidelmeijer en M Diets: Renardus zv W M" urTr r Toorn en I M Dröge; Robertus zv- V. M van der Ptuijm en H T F M Clarijs- Juliette S dv H E -an den Berg en P j van der Windt; Cornelia L E dv S Reii" en J L L de Wolf; Adnanu3 H zv Dp' r Lathouwers; Mariëtte D dv f va? Stigt Thans en G van Breda; Elmber- tus J j xv E Voorthuijzen en W de Neef- Marcel zv W H A Coidfunke en J C Voogd'! tr n.W. JaaSste en J M Both-- Hyacintha M T dv T M J Scholte en T t M Weeland; Monica G dv H T Wamsteker en A E j Hanenburg. ir<ïïeii1vCli,;n: M Eijkenaar 80 jr echt van: H M Waltman; P Limburg 77 ir; AM Jri wed. van P L van Noort. SCHIEDAM Geboren: Sylvia M.C. d.v. c. van der Tak en M. M. van Rijswijk; Theodo- rus A. z.v. J, c. Vermeulen en A. C. Simons: 1 Theodora H. d.v. H. Spttters en T. H. Hees- p06".' Kerkhof5 J' Z'V C' A' de Vette en Overleden: j. Poot, 64 jr: G. p. de Rest 79 L, AM. Geboren: Miebaël P A zv en W C Cunnewegh: Arie H Veldhuizen en E F Zuideeest- i De leden van de Ned. Vereniging van huisvrouwen in Hoek van Holland willen de 1 vereniging voor Dierenbescherming daadwer- SSS»TS v5en De dames worden opgewekt tr ?aa„te me'den bij mevrouw J. rrë-rfl Scheepvaartstraat 13la. - YunnnZir Js mogelijk Persilemmertjes (Spaarkaarten) in te leveren bij de dames p' r k's-5£av,enza"dseweS' 244. tel. 888 en P. L Noordhoek, Kleinzand 5, teL S74 De huis, opent vrijdagmiddag om 17 uur het HeTka„ZV"ïam°0r H"<*mvan SöllaSd! Het kantoor is grondig gerestaureerd nwr Bewonderen.611 d° Uit de hal van een trapportaal in de J. C. van Markenstraat te Schiedam is een 4 e O te- ln-- —J 3i«l - frouw A. van Meurs de doelsteflingen van ScÏÏedammer°W^V?1 De mdio^slond op" een de actie uit Zij wees er op dat de Euro- van de postkastjes. Bel ons NU voor een proefrit Kethelweg 54 VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1