Waardering en verontrusting kwamen tot uiting RAAD SPAART WOORDEN NIET f eer een kort geding tegen Oosterwijk? KRITIEK OP GANG VAN ZAKEN ZIEKENHUIS Schipbreuk plan om molen tot .jeugdhonk te maken AGENDA BOTTERDAM Instemming met 3 jaar contract TV-antennekwestie zorgt voor flink wat vuurwerk Architect diende nog een tweede begroting in Grootste zorg is bouw van premiewoningen „Groenoord" is wel blokkerig PAAS-SHOW Zuid-Afrika ter sprake in raad "f heetmanj^ Zal naam nu Plantageplein gaan worden? Tonogroep wil nu een stuk grond Volgende week Paastoernooi voor scholen Burgerlijke stand Ontevredenheid over heleid van G. Westerhout Knikkeren Twee SVC-teams werden kampioen de stam DE EOTTERDAMMER Papna 3 DINSDAG 24 MAART 1963 Vier dammers in finale Schiedam (Van een onzer redacteuren) TTET woord werd niet gespaard 1 maandagavond tijdens de openbare vergadering van Schie dams gemeenteraad m de raads zaal en daardoor werd het voor de klas scholieren, die als ve- langstellenden aanwezig waren met leerkrachten, een leèrzame avond. De democratie kwam da nig aan bod. De debatten lever den het volgende op: Gedocumenteerd 2e PAASDAG VAN 10-5 UÜR Ook losse? In belang? Welwillend RÖLEX Voorstel-Dominicus INTROVERT VINGER vandaag.... ...en dagelijks ZEULEN BRUGGEN. - Versluierd Twee judoka's kregen zwarte band Centrale verwarming in systeemhuizen TfTAAROM pogen gied te pra- ten wat niet goed te pra ten is" zei drs. J. H. Simons (soc) bij de aanvang van zijn kritiek op de gang van zaken bij de uitvoe ring van de onderbouw van het gemeenteziekenhuis. Daarna ont stond een fel debat tussen de heer Simons en burgemeester, mr. J. W. Peek, waarbij de burgemees ter zei dat de aannemingssom met niet meer dan tien procent overschreden is en dat dit in aan- nemerskringen niet onjuist wordt geacht. Somber Voorzichtig j^/jET instemming heeft Schie dams gemeenteraad maan dagavond het voorstel voor het driejarencontract met Muys en De Winter voor bouw in de wijk Groenoord begroet. De raad had tal van opmerkingen en daar naast ruime waardering voor de indrukwekkende wijze waarop wethouder mr. M. J. M. van Kin deren zijn beleid toelichtte. Toezegging D* w. (Van een onzer verslaggevers) Het «iet er naar nit dat de gemeente Schiedam de kwestie van het opspui ten van zand rond Kethel voor de der de maal in een kort geding voor de president van de Rotterdamse recht bank gaat brengen. De aannemer Oosterwijk komt weder om ziin verplichtingen niet na. Men kent de historie nog wel. De aannemer Ooster- mik uit Rotterdam heeft met de ge meente Schiedam een contract gesloten em een miljoen kubieke meter zand te- een twee gulden per kubieke meter te snuiten op de polders rond het oude dorp Kethel, ten behoeve van de aanleg van vier wijken. Die aannemer kwam eerst na twee korte gedingen en ter elfder ure zijn ver plichtingen na, zodat de woningbouw in Schiedam op het nippertje met stagneer de Nu heeft de aannemer zijn spuitin- rtaflatie bij de Vijfsluizen wel vergroot. Het bedrijf kan 40.000 kubieke meter tand per week spuiten (tweemaal zo veel ais voor Schiedam nodig is), maar de installatie werkt soms niet, omdat het bedrijf dan elders werkt. Hij werkt nu voor Rijkswaterstaat", deelde wethouder W. van Schooneveld maandagavond Schiedams gemeente raad mee, „we hebben vrees en zen-gen, de aannemer geeft geen blijk serieus te beginnen, het college zal de zaak gede gen bekijken en dan bezien of spoedar- bitrage geboden is, dan wel een kort ge ding of misschien wel beiden". Zoals hekend veroordeelde de presi dent van de rechtbank deze aannemer tweemaal op straffe van een dwangsom tot het doen verrichten van de overeen gekomen arbeid. De woordvoerders mr. J. B. Schueler, drs. J. Houtman. M. Eijkenaar en B. E. Collé lieten daarna hun verontrusting horen. In het verslag over het afscheid van ds. Nagelkerke (stadseditie van maan dag) staat, zoals de oplettende lezer zal hebben begrepen, een alinea, die er niet thuishoort. Het betreft de tweede alinea, die bij de correctie niet is verwijderd. (Van een medewerker) De laatste voorronde van het damkam pioenschap van Schiedam Is gespeeld. tn groep 1 heeft de heer E. W. de Vries gewonnen van de heer C. V.'Sleeuwenhoek. Hiermee is hij op een totaal gekomen van zes punten. De tweede partij uit deze groep zou be tlissen wie nog meer in tie frnaJe zou ko men. De heet Ji v. Kuyk speelde een ge sloten partij zwart. Cees den Boer liet zich opsluiten aan zijn rechtervleugel en speel de daarna de Ghestemvariant. Op de 20e zet ongeveer zat er voor wit een zeer mooie damslag in, die hij er ook uithaalde. De dam kon wel gevangen worden, maar dit kostte twee stukken. Toen werd het remi- ae. De partij tussen de heren Oninck en Mfrck is zonder te spelen remise gegeven, even als de partij tussen de heren v. Otterlo en Eenteijn. In de finale komen uit de heren: R. W. de Vries J, v. Kuyk, J. C. Oninck en H. Mirck. De stand is: 1. R. W. de Vries 3—-6, J. v Kuyk 3—3 C. den Boer 32, C. W. Sleeu wenhoek 3—1. 2. J. C. Oninck 3—5. H. Mirck 3—5, A. van Otterlo 31, H. Semeijn 3-1. 9 Grote waardering van Schiedams gemeenteraad voor de gedegen voorlichting van wethouder mr. M. J, M. van Kinderen over de kwes tie van de aanleg van centrale TV- installaties en van de woningbouw. Verontrusting van de raad over de wederom te trage voortgang van het zand spuiten op Ketheis pol ders. De kop van de Plantage zal eerst een naam krijgen als blijkt dat het gebied een plein gaat worden. De Babbersmolen zal niet direct de bestemming krijgen als padvin dershonk omdat de Tonogroep de kandidatuur als bewoners heeft te ruggetrokken. O Ernstige verontwaardiging over het beleid van de Haagse architect G. IVesterhout bij de bouw van het ziekenhuis. Node stemde de raad er in toe dat de geraamde kredie ten zijn overschreden. V Het raadslid G. P. N, Lansbergen betreurde het dat de Stichting Mid den-Delfland zoveel cultuurgrond gaat aantasten. Wethouder W. van Schooneveld antwoordde dat dit plan de gemeenten Schiedam, Delft en Vlaardingen het zo nodige zand uit Schipluiden en Maasland zal ople veren ten behoeve van de noodza' kelijke bouwactiviteiten. De drie gemeenten hebben in acht jaar tien miljoen kubieke meter zand nodig De raad dacht dat de inrichting van een deel van de onderbouw van de Dura Coignetwoningen ten behoe ve van de opzichters van de wo- ningdienst te kostbaar was maar mr, M. J. M. van Kinderen bewees dat het niet goedkoper kan. HET VUURWERK spatte uiteen bij de behandeling van het voorstel om aan Rietschoten en Van Houwens te Rotterdam de opracht te geven centrale TV-antennes te plaatsen voor een be drag van 480.000. Wethouder Van Kin- INTERIEURVERZORGING Mariniersweg 39-41T el. 120408 AFD. WINDSOR: MEENT 7 A - TEL 120408 deren zorgde voor een uitstekend gedo cumenteerd antwoord. Mr. J. B. Schue ler (kath) had waardering voor het voorstel, hij vroeg of de bewoners de waarborgsommen terug krijgen die ze voor het plaatsen van de eigen anten nes hebben betaald. Drs. J. Houtman (lib) wüde mét na druk doen bezien of het plaatsen van draadtelevisie mogelijk is. Hij zag daarin grote voordelen omdat de tv van andere landen kan worden bezien. De heer S. Kuiper (Protestant Schier dam) achtte de aanleg het meest ge schikte tijdstip, hij dacht dat over en kele weken al met de uitvoering kon worden begonnen, hij noemde het on billijk dat een groep bejaarden zou moeten betalen hoewel ze geen tv hebben. Hiervoor vroeg hij een uit zondering omdat het voor deze mensen moeilijk kan zijn een kwartje per week meer te betalen. DE HEER M. Eijkenaar (Protestant Schiedam) wees er op dat een Rot terdams bedrijf bij de torenflats en De Hoop bij de Dura Coignetwoningen de installaties hebben verzorgd. Hij vroeg of Scbiedamse installateurs bij het werk kunnen worden ingeschakeld. Hij wilde tevens weten of de te leggen leidingen geschikt zullen zijn voor draad-tv. Ir. C. Boerman (soc.) wilde weten of ook de los van de flats staande wonin gen van centrale antennes worden voor dien. Hij noemde draadtelevisie te ver kiezen, maar hij wilde de zaak niet af remmen omdat draad-tv nog wel en kele jaren zal uitblijven. Misschien is het mogelijk de te leggen kabels ln de toekomst ten behoeve van draad-tv aan- elkaar te koppelen. Graag wüde hij inzicht hebben over de rapporten van de werkcommïssie die in Amsterdam deze materie behandelt Met belangstelling zag hij ook de voor stellen tegemoet die aan particuliere huiseigenaren de verplichting oplegt. WETHOUDER mr. M. J. M. van Kin deren zei dat 64 pet. van de betrok ken Schiedammers naar de tv kijkt, op sommige plaatsen zelfs 87 pet. Het werk dient nu in het onmiddellijke be lang van de bewoners gedaan te wor den en men spaart niet maximaal 200, maar in sommige gevallen 250. Als we het work nu niet doen wordt het la- ter vrijwel onmogelijk. De waarborg sommen worden natuurlijk terugbetaald. Bij dit werk worden van de bewoners offers gevraagd, zij raken de eigen an tennes kwijt. De wethouder heeft voorkeur voor Van Rietschoten en Van Houwens als uitvoerend bedrijf omdat het een groot en deskundig bedrijf is en omdat over al personeelstekort heerst vooral nu de kleine bedrijven voor het particuliere werk overbezet zijn, Over de draadtelevisie die officieel Landelijk Centraal Antenne Systeem heet kon de wethouder niet veel zeggen. Als de draad-tv snel kwam zouden B. en W. het voorstel voor draad-tv hebben gedaan. De zaak ligt echter in handen van de PTT, van de minister, het ka binet, daarna de Sta ten-Generaal. DE HUIDIGE bedrading in Schiedams woningen is nu eenmaal geschikt voor dat systeem of niet geschikt. De nieuwe bedrading kan mogelijk tegelij kertijd geschikt gemaakt worden omdat de PTT 20 welwillend wil zijn om Van Rietschoten en Van Houwens te doen adviseren. Ook de bejaardenwoningen en eengezinswoningen krijgen aanslui ting. De heer Van Kinderen zei aan het adres van de heer Kuiper dat de dienst van sociale zaken in bepaalde gevallen de verhoogde bijdrage zal betalen. Binnen een, twee, drie jaar is draad-tv niet te verwachten en Schiedam dient nu met centrale an tennes te beginnen omdat de bewoners anders kosten gaan maken en de ge meente dan de rechtsgrond verliest. Wel is het duidelijk dat de Randstad Holland voorrang zal krijgen bij de aanleg van draad-tv ais dat systeem zou worden Ingevoerd. Datis de wet houder bij het overleg wel duidelijk ge worden. „De PTT staat als het ware te springen om het systeem in Schie dam te plaatsen" zei hij, waarbij de voorrang voor Randstad Holland, volgt nit het feit dat andere delen van het land wél naar buitenlandse zenders kun nen zien. (Van een onzer verslaggevers) De politiek kwam in Schiedams ge meenteraad toen ir. C. Boerman (soc.) maandagavond sympathie betuigde met het schrijven van het Comité Zuid-Afri- fta, waarin wordt gevraagd medewer king te verlenen aan een consumenten boycot tegen Zuidafrikaanse produkten en om te verzoeken geen affiches voor Outspansinaasappelen op Schiedamse ge meentelijke borden te plakken. De politiek kwam in Schiedams ge meenteraad toen ir. C. Boerman (soc.) maandagavond sympathie betuigde met het schrijven het Comité Zuid-Afrika waarin wordt gevraagd medewerking te verlenen aan een consumentenboycot tegen Zuidafrikaanse produkten en om te verzoeken geen affiches voor Out spansinaasappelen op Schiedams ge meentelijke borden te plakken. Het comité meent dat de democrati sche groeperingen die tot verboden or ganisaties zijn verklaard moreel moe ten worden gesteund. Het komt ons voor dat de wering van reclame voor sinaas appelen zinloos is, zei de heer Boer man maar het streven van het comité behoeft alle steun waarbij ik verwijs naar de uitspraak van de VN over de rassent erreur. „U verwacht toch zeker geen ant woord?" vroeg mr. Peek en dat ver wachtte ir. Boerman niet, zodat de bur gemeester er schielijk aan toevoegde: „Dan wordt de brief voor kennisgeving aangenomen". tudor-oyster prince het beste horloge in zijn prijsklasse metlerenband 220.- edetsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Het verbindingsstraatfe aan de kop van de Plantage In Schiedam tussen Tuinlaan en Lange Xjeuwstraai zal niet on voorstel van B. en W. Tuinlaan gaan heten en ook niet Plantage, zoals een tweede voorstel luidde. Op voorstel van ir. K. J. J. Domini ons (Protestant Schiedam) is het voor stel aangehouden omdat binnenkort de situatie aan de kOD van de Plantage ge- wiizigd moet worden. Dan zal een deel van de bebouwing verdwijnen. Er komt zen groot zakenplem -en dan zal het nodig zijn dit gebied wederom een an dere naam, mogelijk Plantageplein, te geven. Het voorstel van de heer Dominicus werd met 22 tegen dertien stemmen aangenomen. Daardoor werd het over bodig om een voorstel van mr. J. B. Schueler tot het geven van de naam Plantage in stemming te brengen. M. Schueler toonde zich een warm voorstander van de naam Plantage en hij kreeg steun van de heer Collé. Ook drs. Houtman dacht aan de naam Plan tage, maar na het pleidooi van ir. Do minicus vond hij de naam Plantageplein een juistere aanduiding. Ir. Dominicus zei: „Het is ons be kend dat er veranderingen op til zijn en het is niet zo verschrikkelijk urgent om nu een naam te geven aaa een strook die al zo lang naamloos is". Mr. H. B. Engelsman poneerde dat het gemakkelijk is. Als de verbindings weg de voortzetting van de Tuinlaan is, gzoals B. en W. stellen, dan heet dat strookje al Tuinlaan. De gedachte van ir. Dominicus leek hem echter aantrek kelijk. Met de stemmen van mr. P. van Bochove, A. J. J. van Dijck, W. van Schooneveld, H. Sabel, J. P. Beekman J. Dijkstra. P. van Harmele-- P. Meijer, drs. J. H. Simons, mr. J. B. Schueler, J. Burger, mr. M. J. M. van Kinderen. C. P. N. Lansbergen tegen, werd het voorstel van ir. Dominicus aangenomen. DEINZEND keek de Schiedammer ons aan. „Ik ga toch eens onder zoeken wat het verschil *is tussen ex trovert en introvert", deelde hy mee. „Dat kan heel interressant ziin", zeiden wij en: „hoe kom je aan dat weten schappelijk idee?" vroegen we erbij, want bedoelde Schiedammer kennen we als een dynamische kerel die gezien is bjj vele Sehiedamse verenigingen. Voor het filosoferen heeft hij niet veel tijd dachten we. „Ach, ja, ik zit met een probleempje, ik heb iemand ontmoet die heel duidelijk introvert is, het is een heel leuke kerel hoor maar toch lijkt ie me bijzonder wereldvreemd, nou vraag ik me af, of het ongewone ge woon is in zijn ongewoonheid,snao ie?" TjfTE SNAPTEN hel niet, maar het is bg volwas-enen ongebruikelijk het onbegrip te erkennen. Dat deden wij voor ditmaal dan ook niet vlot. „Ik zal het je finaal uitleggen", voegde de ander ons toe. „Je weet dat ik alles van Schiedam weet, daarom heb ik wat medelijden met een kennis van me, het is zo'n kamergeleerde, weet je wel, Irene; Kon. Mij v. Tuinbouw en Plant kunde, lezing. 20. De Bank: Volksonderwijs Kethel. variété, 20. .Opstandiagskerk: CSFS kadervergade- nng met inleidingen en forum. 20 Dagblad „De Rotterdammer", Schie- danue redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 64154, b.g.g, 115588 (toest 51, na 18 uur 195885) alleen voor redactie- aangolegenheden. Agentschap H. J. Troost; Aleida- tiraat 23, tel. 65451 (alleen voor klach ten, advertenties en abonnementen tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. ïie boven) dag. van 18.30-—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 6466; alarm brandweer 69123: alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen en aqua rellen van Frieda Hunziker; aquarellen *n pastels van Arend Roosenscnoon. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- •traat, hoek Brugmanstraat. die geloof ik altijd hü de kachel zit te suffen, maar die het fyne contact me» ons bloeiende Schiedam volkomen mist Dat heb ik hem dan ook gezegd. Ik heb mijn vinger op de pols van het culturele leven, zei-ie toen, hoe vind ie zo'n opmerking zeg?" DE ANDER was niet te stuiten. „Goed, ik maak me niet kwaad over zo'n opmerking, dat woord cultuur wordt al genoeg misbruikt en conclusies over cultuur worden al even onbevoegd ge- trokken. Ik ga zo'n man niet zeggen dat ie misschien wel de schim van een fantoom zit te betasten, maar dat ie de hartslag van ons heus wel actieve stadje nog nimmer heeft gehoord of gezien. Ik hou me netje» en ik zeg: Luister, jij komt nooit ergens, je heb! nergens contact mee en daarom ga ik je heel welwillend nu eens Schiedam [aten zien. Goed, we zeulen uren en uren door die stad, ik vertel van mil joenen gemeentelijk geld, van kapitale werken, van actieve verenigingen, van plannen, ik wijs op het ene mooie, op het andere Iraaie, ik vertel zelfs heel wat over de historie van ons uitdüende stadje," ÜE ANDER zuchlte. „Die man luisterde misschien wel zei hy ons, „maar hy repliceerde niet, hoe moet ik het zeggen: hij zorgde niet voor de goede weerklank. Daarom heb ik telkens gezegd: „Begrijp je het nou, begrijp je het nou. en dan zei ie: „Natuurlijk hegryp ik het, wij zyn snel van begrip, dat komt omdat ik introvert ben en jij bent heel anders, je wil je zo graag uiten, dat is extrovert, man ik kan je er alles va» vertellen want ik be- studeer de geesteswetenschappen." ja hens dat zei-ic", zei de man ons bedroefd, „en daarom vertelde ik hem rustigjes nog meer over ons stadje. In Kethel echter ben ik gaan twyfelen. Weet je, toen ging die kennis van me ineens vragen stellen. Nou. dat is toch mooi, je hebt nu belangstelling gewekt", zeiden wr, maar mistroostig antwoordde de ander: „Dat dacht je, hy vroeg: „Na jullie die Poldervaart gaan dempen, gaan jullie dan ooknog bruggen over die vaart bouwen? (Van een onzer verslaggevers) Volgende week worden naar traditie de Schiedamse Paasvoetbal- en Paas- handbalwedstrijden gehouden. Elke dag wordt gespeeld op vier velden van Her mes DVS, twee van SVDPW, een van Ursus, een van Demos, een van UVG in Harga, De kantine van HDVS is weer het hoofdkwartier voor de Schoolvoetbal- en handbalcommissie die de wedstrijden organiseert voor de Vereniging Nationa le Feest- en Gedenkdagen. De finale wedstrijden worden op donderdag 30 aprü (Koninginnedag) gehouden. Tweeëndertig teams van Schiedamse lagere scholen starten dinsdag op de velden van HDVS. SVDPW en Ursus. Woensdag 1 april komen 48 teams van ULO-scholen en technische scholen aan bod. De oudste jongens, in totaal 43 elf tallen, van de ULO's, RHBS, Gymna sium, bedrijfsscholen, technische scho len komen donderdag in het veld. Voor het handbal is de vrijdag gere serveerd. De inschrijvingen zijn om vangrijker dan vorig jaar. Gespeeld wordt in zes afdelingen. Op de slotdag zullen liefst 29 handbalteams meisjes lagere scholen en 21 teams jongens la gere scholen voor het zevenhandbal en dertien teams handbal ULO jongens en 12 teams handbal meisjes ULO (voor elihandbal) aan de strijd deelnemen. (Van een onzer redacteuren) HET mooie plan ons van de leeg staande Babbersmolen in Schie dam (zeven verdiepingen) aan de Poldervaart bij het volkstuinencom- plex een jeugdhonk te maken heeft voorlopig schipbreuk geleden. De padvindersgroep, de Tonogroep zou met enkele afdelingen meisjes deze molen gaan gebruiken. Daartoe zou een bedrag van 20.000 moeten wor den uitgegeven. Een deel van het werk kon de Tono groep in eigen beheer, door ouders of relaties laten doen. Dat maakte de zaak goedkoper. Zo zou er een brand trap langs de molen moeten worden geplaatst. De Tonogroep had al een vriendelijke kennis bereid gevonden de trap gratis te vervaardigen en te plaatsen. Nu heeft de Tonogroep zich met een brief tot Schiedams gemeenteraad ge richt met het verzoek de beschikking te mogen krijgen over een stuk grond in Schiedam om er in navolging van vier andere padvindersgroepen een honk te mogen plaatsen. „Ik dacht dat er actief aan werd ge- De Schiedamse judoka's H. de Jong en P. Utens zijn zaterdag geslaagd voor het examen zwarte band. Ze zijn beide leerlingen van de sportschool Bishoff. Het examen werd gehouden in de sportzaal van bet zwembad „De Hom mel" te Utrecht. Bijna honderd kandida ten verschenen voor de gradencommis- sie van de Nederlandse Jiu-Jitsu en Judo Bond, De Schiedammers dwongen met hun prachtig uitgevoerde derde, vierde en vijfde serie van het.lNage no hata" be wondering af. Dat dit de jury niet was ontgaan, bleek wel door het korte tech nische examen dat hierop volgde. De bruine banders van Bishoff zullen met dit resultaat voor ogen met nog meer animo de lessen gaan volgen. werkt en nu komt deze brief" zei me vrouw W .Drukker-Brink (soc. i. „Juist morgenochtend om negen uur (vandaag) heb Ik -een gesprek met rekwestranten. De Tonogroep zou een deel van de kosten voor inrichting van de Babbers molen voor zijn rekening nemen. Dat zou de gemeente toch nog tienduizend gulden kosten. De moeilijkheid is altijd in hoeverre zoiets bij de buur en het in fcuurgebruik van invloed is. Er is zo sprake van versluierde subsidie. De brief echter doorkruist de plannen nu de Tonogroep van de Babbersmolen afziet. Er zal weer een nieuwe stadie nodig zijn", deelde -de heer Van Kin deren mee. De gemeenten Schiedam en Spijkenis- se hebben tot samenwerking kunnen be sluiten bij het project van de prefab- woningen van Larsen-Nielsen. Daarom wordt het mogelijk dat Schie dam en Spijkenisse in deze woningen centrale verwarming krijgen als het ministerie de goedkeuring verstrekt. Dit deelde de wethouder van woning bouw, mr. M. J. M. van Kinderen, maandagavond aan Schiedams gemeen teraad mee. Hij zei dat de fabriek Elementrum juist maandag prijsopgaaf heeft gedaan. SCHIEDAM. Geboren: Joseph P M z v P H A J Aalsma. en C L van Kampen; Harpert J z v W Klnneglng en C Gonlag; Reöé z v A van der Vlist L J Voshol; Nancy M A d v R J G Willemse en H M J Martens; Helena d v G van Seijen en H van Wieren; Martin L z v M J A Zim merman en C van de Weijer; Maximiliaan A W z v M A F Kuipers en TMT Len- sen; Richard E z v J A M Geene eb I J G van Rijsinge; Maria H d v J Ver burg en B Woods; René z v G J van den Hoek en E van Dnel; Pieter z v P de Ruiter en W A M Hokke; Ingrld d v P de Ruiter en W A M Hokke; Roger S z v A D Nuis en S N van Schuylenburch; Wil ms J d v M C Pasmooij en N Zeelenberg.r Overleden: H M G Govaart, 81 )r wedu we van K Kolmeijer; A van Prooijen, 45 Ir; H Wijnhout. 70 jr; L Erkelens, 86 jr wed van A van Wassenaar; C van der Kleij, 68 jaar Er was echter een tweede begroting van architect G. Westerhout en die was eerst een uur voor de inschrij ving aan de ziekenhuiscommissie me degedeeld. Deze verklaring wekte de gramschap van mr. H. B. Engelsman (soc.) die constateerde dat de gemeen teraad onkundig is gehouden van de gang van zaken. De raad had moeten worden ingelicht. Mr. Peek deelde mee dat het college in de eerstvolgende vergadering was in gelicht. Drs. Simons bleef er bij dat de gegevens niet juist waren en hij kreeg daarbij steun van de communist Collé die met het boekje over de CAO in de hand bewees dat de berekeningen van de heer Westenhout noch in zwart noch in wit loon zoude# kloppen. Het werd een moeilijk duel dat alleen voor deskundi gen tevens insiders aantrekkelijk bleef want betrokkenen bleven op hun stand punten staan. Mr. Peek zei met nadruk ontevreden te zijn over de door de ar chitect gevolgde gedragslijn. Drs; Simons zag de toekomst somber in. Hij meent dat de ervaring bij de onderbouw duidelijk maakt" dat de kos ten voor de bovenbouw ook we! danig zullen stijgen. Nu is er reeds een ver- schü van vier ton, dat is 21,6 pet. hoger dan geraamd. „Waar stellen we dan kre dieten voor beschikbaar?" riep mr. Engelsman er pathetisch door heen. Mr. Peek meende dat er misverstan den in het spel zijn. Hij wees op het meerwerk dat moet worden verricht. De architect heeft de gemeente onvoldoende voorgelicht. De begrotingen kunnen ech ter alleen door andere architecten wor den beoordeeld. Zelfs de dienst van ge meentewerken kan dat niet zei mr. Peek. De architect kan bepaalde lonen niet schatten, dat kan soms de aanne mer ook niet. „uQp.,1 maart 1965 zal de onderbouw gegoed -zijn. Dan kan met de tweede fase worden begonnen. Volgens de in- - lichtingen die de architect maandag middag heeft verstrekt zal het bestek met de begrotingen op 15 april ge reed zijn. Mr. Peek had liever gezien dat de architect zijn woord gehouden had en de gegevens dus nu reeds had ingediend maar de overschrijding van drie weken vond hij niet zo erg als dat betekenen gaat dat ditmaal zorg vuldiger wordt gewerkt. B. en W. en de diensten en commissie gaan de cijfers gedegen bekijken en dan volgt nog dit jaar de aanbesteding zodat er een speling van enkele maanden zal zijn. Of de tweede fase evenals de eerste fase ondershands zal worden aanbesteed is niet bekend. DE heren Simons en Collé bleven op hun standpunten staan, ze meenden dat uiterste voorzichtigheid met de' komen de berekeningen geboden was. Mr. Peek zei dat de cijfers in de eerstvolgende vergadering van B. en W. en van de commissie bekeken zullen worden. „We hebben wekenlang getracht de cijfers te krijgen". „In het openbaar kan ik niets over de risicoregeling zeggen." Mr. Schueler had al gesteld een punt achter de zaak te moeten zetten en mr. Engelsman deed de kwestie af door brommerig te dreigen dat als „het niet meer gebeurt heb ik er vre de mee". (Van een onzer verslaggevers) De chauffeur J. M. H. heeft bij de Schiedamse politie aangifte gedaan van diefstal van een hoeveelheid knikkers. Hij reed met een vrachtauto, inhoud twintig ton knikkers, door Schiedam. Daarbij is een zak met knikkers ge scheurd. Vermoedelijk heeft de jeugd de knikkers gestolen. 9 De Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam houdt zaterdag in de Evangelisch Lutherse kerk een avondgebed, aanvang 1&.30 uur. 0 Het comité „Schiedam voor Christus" houdt zondag een Paaszangsamenkomst ïn de Plantage, aanvang acht uur morgens.» 9 Zaterdag hebben de junioren van het Schiedhmse Service hun laatste tafeltennis- compeütiewedstrijd tegen Germinal met 8 2 gewonnen waardoor zij definitief ongesla gen kampioen van Rotterdam zijn. De spe lers die hiervoor zorgden waren Cp. v. Koetsveld, R« Schewe, G. Wigmans en N. v. Slobbe. 9 Bij de in januari te Rotterdam gehou den examens voor het Praktijkdiploma Mo derne Bedrijfsadministratie slaagden de he ren; M. Klink, J. B. Kruisman, A. C. A. Timmers, A. J. Veliscek, en J. Wijzenbroek, allen cursisten van de heren Meyers en De Pater te Schiedam. 9 Van de Schiedammer M. A. v. d. M. Is een bromfiets gestolen, die op het Dr. Wi fe autplein in Schiedam stond. 9 Twaalf bewoners van de Mgr. Notens laan en Alberdastraat in Schiedam hebben bekeuringen ontvangen omdat zij hun vuil nisbakken buiten hadden laten «taan buiten de daartoe bestemde uren tussen 7 uur 's morgens en 6 uur s avonds. (Van een medewerker) Twee teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben de afgelopen week het kam pioenschap behaald. Heren 2 speelde gelijk tegen CVV in de moeilijk te bespelen zaal in Capelle. Door dit ene puntje behaalde het jeugdige team terecht het kampioenschap en de automa tische promotie naar de tweede klasse. Ook jongens A behaalde het kampioenschap en wel van de jumor-afdeling van de afd, Rot terdam. Zelf zegevierden zij met 30 over Jong Pendrecht A, terwijl medegegadigde Concordia A twee punten verloor door niet opkomen. Deze week dus dubbel feest bij SVC, dat volgens het officiële Nevobo-orgaan de vijfde volleybalvereniging in grootte van Nederland is fvan de 1057 verenigingen). Ook de overige teams zorgden bijna alle maal voor fraaie resultaten. Dames 1 won met 30 van DRL l; dames 2 bevocht een fraaie .22 eindstand tegen het sterke Liba non en meisjes 4 won met 3—1 van DRL 2 en speelde 22 tegen koptoopster Hoogvliet 1 Meisjes 5 verloor van stadgenote UVG met 31, maar toont door nog een set te win nen beslist vooruitgang. Heren 1 speelde 2—2 tegen het lastige AMVJ 2, heren 3 won met 31 van Kangeroes en heren 4 zegevierde eveneens, met 31 over TJVG 1. Al met al dus een succesvolle week voor de Schiedam se Volleybal Club. Op het grote Flora-tournooi te Haarlem heeft S.V C. fraaie successen behaald. Heren 1 behaalde onbedreigd de eerste prijs in de le klasse-poule waarvoor acht teams had den Ingeschreven. Ook heren 2, pas gepro moveerd naar de tweede klasse, speelde ln deze sterke poule mee. Het team viel zo als verwacht buiten de prijzen, maar toon de door zijn spel over goede kwaliteiten voor de toekomst te beschikken (heren 2 bestaat uit jonge spelers van 17 en 18 jaar). Dames 1 leverde een nog fraaiere presta- tie. Dit team. speelde in de overgangs-klas- se-pouie enkele zeer goede wedstrijden en verloor slechts van nummer een. Concordia. Een tweede prijs was hier het verdiende resultaat en nog meer verheugend was het nat de Schiedamse dames bij deze acht sterke ploegen tot de top wisten door te dringen. Dank zij de prima trainers waar SVC mo menteel over beschikt ziet het er voor de toekomst zeer rooskleurig uit, niet het minst ook door het grote aantal goede jon geren, die SVC in het afgelopen jaar zijn omen versterken. De communist Collé spoot ae eer ste onrust in het gezelschap. „Hoe zit het met de bouwrijpe grond?" vroeg hij en de volgende spreker mr. J. B. Schueler (kath.) voegde er zijn onrust over de onbetrouwbare gang van za ken bij de opspuiting van Groenoord en de andere wijken aan toe. Over de komende differentiatie in de woningbouw was mr. Schueler ver heugd. Hij aehtte het percentage van vierkamerwoningen groot en ook de ar cfeitectaur bevredigend. Dat MuWi als vanzelfsprekend het contract krijgt noemde hij geen zekere zaak maar hij zing er ditmaal mee accoord. Drs. J. Houtman (lib.) betreurde het dat alleenstaanden er ditmaal bekaaid af komen. M. Eijkenaar (Protestant Schiedam) wraakte de blokkerige in druk hoewel hij er begrip voor heeft. Jammer dat bouwen van eengezinswo ningen nu niet mogelijk is. De heer Eij- k«naar vroeg ineer groen aan te bretv- gen en dan speciaal hoog groen bij de hoogbouw waardoor de laagbouw als het ware uit het oog verdwijnt. Mr. H. G. Engelsman (soc.) waar deerde de openhartige voorlichting, noemde het hele totaal van de drieka merwoningen in Schiedams bezit al te veel. Hij tig premiewoningen kan toekennen aan de St. Liduinastichting die met de ver dere bouw van het bejaardentehuis kan voortgaan. CENTRALE verwarming komt in het vervolg in alle nieuwe gemeentelij ke woningen, deelde wethouder mr. M. J. M. van Kinderen mee. De kwestie van de alleenstaanden is nu nog moei lijk maar Huisvesting zal zoveel moge lijk de tweekamerwoningen toewijzen. Laagbouw gaat ten koste van het groen, van de bouwprijs en meer grond. De wethouder zegde toe te be zien of er nog eengezinswoningen kun. nen worden gebouwd. De grootste «org voor Schiedam is ae vraag hoe de premiewoningen kunnen worden gebouwd. Het driejarencontrac- omvat niet alleen woningwetwoningen. De Kroon heeft het beroep van de be woners bil het St. Lldoinatehuis voor wijziging van de rooilijn verworpen waardoor Schiedam voor dit jaar zes. Dat betekent tevens dat een deel van het oude bejaardentehuis en omge ving aan Nieuwe Haven en Westfran- kelandsestraat zal worden afgebroken. De woningbouwverenigingen kunnen geen premiewoningen meer bouwen want zij hebben onvoldoende (oud) wo- ningbezit om de tien procent hypotheek te kunnen stellen. De gemeente mag geen premiewoningen bouwen zodat het probleem groot is. Het college streeft naar vierka merwoningen, maar 100 pet. was nu niet mogelijk. De wethouder was gelukkig met de bereikte dif ferentiatie. Met meer groen zijn minder eengezinswoningen moge lijk. Men dient niet t e vergeten dat er nu vijftien procent vijfka merwoningen zijn. E Kotierdamscbe Elektrische Tram is van de Hofplein-nar igheêd af. Vier weekends heeft zij allerlei vreemde routes door de Rotterdamse binnenstad moeten berijden, omdat de trambmg over het Hofplein moest worden afge sloten: die heeft vier keer plaats moe ten maken voor een heimachine, die de fundering voor de m etro-tunnelstnk- ktn moest slaan. Omdat het Hofplein een der allerdrukste verkeersknooppun ten van geheel Rotterdam Is, kon dat heiwerk slechts op zaterdag en. zondag geschieden. Voor de trampassagiers is de zaak heel erg meegevallen. Vanzelf sprekend is het tramverkeer des zon-* flags minder druk dan door de week en men had alle voorzorgen genomen om de moeilijkheden zo gering mogelijk te doen zijn: bij het Centraal Station ston den borden opgesteld met duidelijke aan wijzingen en op belangrijke tramkrui singen, waar dus veel in- en 'overstap pende trampassagiers werden verwacht, deed speciaal voor deze gelegenheid op geroepen reserve-personeel als gids dienst. Voor de Rotterdamse verkeers politie zijn de moeilijkheden pas na donderdag tot een einde. Want des nachts moet de verkeersbrug tussen Schiekade en Weena worden afgesloten en over de brug langs het Hilton Hotel zal tot die tijd des avonds en des nachts het verkeer in twee richtingen moeten gaan. Tijdens het weekend zijn er geen moeilijkheden geweest, maar des avonds tussen zeven en tien uur moet de verkeerspolitie extra personeel in zetten. Op bijzonder drukke kruispunten zoals Weena-Karel Doormanstraat, Ka- rel Doormanstraat-Kruiskade, Kruisplein enz, worden verkeersagenten opgesteld en leden van de ntotorbrlgade houden als „vliegende patrouille" een oogje in het zeil. De Rotterdamse verkeerspoli tie is na de ervaringen, die men ti het afgelopen weekend had, optimistisch over de gang van zaken. De omgeving van het noordelijk gedeelte van de Coolsingei en van Hofplein en Ween» heeft vo-rtaan weer een rustige zon dag. DE acteur en voordrachtskunstenaar Jan Lemaire is offiéle erkenning ten deel gevallen. Tijdens een geani meerde receptie, hem aangeboden door het Nieuwe Rotterdams Toneel onder scheidde Rotterdam zijn oudste toneel speler hij werd 11 maart tachtig jaar met de Penning van de Leuve, waar van het randschrift luidt: „Met aan dacht en Ijver; met geestkracht en vol harding." Mejuffrouw mr. J. Zeelen- berg, wethouder voor kunstzaken van Rotterdam, overhandigde de heer Le maire deze penning In de schouwburg foyer na met respect gewag te hebben gemaakt van zijn vele verdiensten voor het toneel en voor de wijze waarop hij op zo hoge leeftijd een geestdriftige en bindende kracht is in het Maasstedeüjk gezelschap. Het geschenk dat voor de heer Lemaire een lang gekoesterde wens in vervulling doet gaan, ui, een reis naar en door Israël, werd hem van vele kan ten aangeboden. Mr. L,A, E. Brlët, voor zitter van het N.R.T.-bestaur, overhan digde de hoogst vitale jnhDarls de eers te welgevulde enveloppe. Uit handen van John Lanttng ontving de „Onde Jan" de volgende enveloppe van alle collega's waarna Rob de Vries namens de direc tie van het Nieuw Rotterdams Toneel de kaarten voor de vliegreis per EI Al schonk. Via de ambassade van Israël zal voor huisvesting en rondgeleldinr worden gezorgd. „Het is me over hel hoofdgelonen", zei de ontroerde Le maire, „Sinds de elfde voel Ik me als een bruidegom. Let er maar niet op dat lk tranen in m'n ogen heb, want ik ben eenmaal een beetje sentimentaal." Le maire gaf echter al ras een vrolijke draal aan deze gemoedsstemming en daarmee aan de receptie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1