botterdam Schiedam bloemschikcursus Ds. Couvée sprak over relatie .Jverk-SporP STREPEN 3.58 "agenda Rotterdamse ambtenaren krijgen meer salaris ZOEKPLAAT! LEVERDE NU GEEN MOEIT! OP Kampioenschap op 15 april in Irene Zeer actieve vereniging; opmerkelijke resultaten m WEEK ENDER Oranjestraat 30 jaar geleden zeer romantisch Wielerbaan voor Olymp. renners in functie? Volgende maand start actie SSS RET-bus op auto JONGENS Vuilnisbakken van plastic, als er aardgas is Nacalculatie en nieuwe opzet: Kosten in totaal veertig miljoen PAAS-SH0W Zware schade bij botsing auto's Trams en bussen op feestdagen Dief van 33 loonzakjes gepakt dèstam nc ROTTERDAMMER WOENSDAG 25 MAART 1964 TTET behoeft geen specifiek vrouwelijke eigenschap te zijn om iedere week een volkomen apart, met een eigen persoonlijk accent, kunstwerkje in huis te wil len hebben- Voor een grote groep enthousiaste leden van de afde ling Schiedam van de Kon. Mij. voor Plantkunde en Tuinbouw evert dit streven geen moeilijk- leden meer op. Zeeman met gestolen fiets gepakt Medestrijder met borstzak, lange mouw en goed modelhoudend boord, keuze uit 4 kleurencombinaties. Leeftijd 6 jaar normaal 5.75 ÜUDE STRAAT ZEULEN SELECTIE (I) SELECTIE (II) Onbekend Eenvoudig Burgerlijke stand ...en dagelijks Waterbericht Verdiensteloon afgeschaft Differentiatie Vele vragen HET zoekplaatje van vrijdag heeft geen moeilijkheden opgeleverd. Het is de roman tische Oranjestraat deelt de heer C. Groeneweg, Beijer- landsestraat 8 mee, die tevens aanbiedt oude prenten var Schiedam uit zijn verzamelinf in ons blad te doen publiceren Een sympathiek aanbod war onze voorraad Zoekplaat' raakt uitgeput. j k ij-i; MEENT22-34TEL.116-140 O VE RSQHiDQRPSSTRA AT 12: TEL. 41228 kfT HAVENBOEK „Botterdam en de Zee" te klaar. Daarmee heeft het „meentebestuur van Botterdam een be Erie ingelost jegens de heer J. van Til' gij diens afscheid als wethouder 1 5 januari 1960 werd hem dit ge «rhenk namelijk toegezegd. Ondertussen de beer Van Tilburg gouverneur van Suriname geweest, teruggekeerd en "„Hier der Scheepvaartvereniging 'aid geworden. Nu pas kwam het boek ireêd en het eerste exemplaar (van „n oolage van slechts 1000) was dan tak roor de heer Van Tilburg. Burge meester Van Walsum, die het zeer geschenk overhandigde, zei tol de totstandkoming met vele moeilijk heden gepaard is gegaan. Vorig jaar, luist ioen de samenstellers geneigd wa ren bij de pakken te gaan neerzitten, ~rd contact opgenomen met mevrouw Jeinettc Kossman, die zich verder over het rijk geïllustreerde boek heeft ont fermd. Het boek fs slechts bestemd voor ,etr belangrijke mensen! Zelfs de leden rui B en W. en van de gemeenteraad krijgen het niet.... Het boek, waarvan de tekst van de hand van de heer A. Krasmann in een bijbehorend boekje te oarenomen, Is met veel lof begroet. Het reeft in platen de geschiedenis van Rot- frrdam weer. K ZIJN dankwoord voor het kostbare geschenk „Rotterdam en de Zee" bepaalde de heer Van Tilburg zich als md-wethouder voor de haven ook een orenbllk tot de zorgen, waarmee Rot terdam als havenstad wordt geconfron teerd. Bij vergeleek „Den Haag" met c" rs en Rotterdam met een zoon en hij «ei ongeveer: „De zorgen van Rot terdam zijn zorgen van een uit zijn jas je gegroeide zoon. Er Is een tijd ge weest, dat de ouders klaar stonden om hun zoon een nieuwe jas te geven. Dat wis in de jaren na de oorlog, maar .dat is er nu niet meer bij." Zich na der verklarend vervolgde hij: „De aan pak op dit ogenblik van Europoort en BUnraond te beschamend en getuigt van ontbreekt is visie". En in het vervolg soort en dat ten aanzien van een we. reldslad ais Rotterdam. De goede wil ontbreekt in „Den Haag" niet, wat wei ontbreekt' is visie". Enln het vervolg ran zijn toespraak zei de heer Van Til- barg: „Bij alle zorgen die de na-oor- iogse welvaart ons geeft mogen we ons nog wel herinneren, dat we dertig jaar geleden andere zorgen kenden de zor gen ontstaan uit de werkeloosheid, die veel leed heeft gebracht en duizenden eik nlizicht op een toekomst ontnam. De weivaart In Rotterdam is nooit van zelf gekomen. We hebben altijd hard moeten werken om te bereiken wat we hebben beredkt. En we hebben er ons nooit over geschaamd om dit te zeggen. Haar dat wordt tegenwoordig wel eens vergelen". DE ROTTERDAMSE politie toonde veel interesse voor drie jongelui (22, 13 en 15 jaar oud) die in Delft werden aangehouden ais verdacht van diefstal. Vermoed werd dat zij ook in de Maas stad Iran „bedrijf" hadden uitgeoefend. Dat bleek juist te zijn, in Rotterdam pleegde het trio ongeveer twintig inbra ken. De jongens waren diverse malen op rooftocht uitgegaan, zomaar op goed gelnk. In het kantoor van het NS-sta- Bon Botterdam-Zuid vonden ze niets, wel !n andere kantoren. Daarna ging de tocht naar Utrecht, Totale buit was f 14.060, welk geld in minder dan een week tijd werd opgemaakt, o.a. aan een znto. Toen gingen ze maar weer op stap. In allerlei bedrijven bleek het ge makkelijk kleine geldsbedragen te „ver zamelen". Toen Rotterdam te heet on der de voeten werd ging het trio naar Rijswijk en Delft, In welke laatste plaats de politie hen te slim af was. Inmid dels hadden -ze weer enkele duizenden guldens bemachtigd. (Van een onzer verslaggevers) Met gerechtvaardigde trots zien die leden en hun huisgenoten wekelijks naar het fraaie bloemstuk dat ze vervaardigd hebben. Het bloemschikken heeft zijn in trede gedaan bij deze jonge, maar al zeer actieve vereniging en de resultaten zijn opmerkelijk. Het bloemschikken brengt levensvreugde, gezelligheid, bevordert de creatieve zin en het geeft als resultaat een .pronkstuk in de huiskamer. Schiedam gaat dit bloemschikken nog meer stimuleren. Nu houdt de afdeling al enige tijd cursussen in gebouw Irene. Dinsdagsmiddags geeft voorzitter J. Krab bendam geanimeerd les en donderdags avonds (dan zijn er ook mannelijke cur sisten) komt de heer J. van Dijk van zijn vakkennis en bekwaamheid getuigen. (Van een onzer verslaggevers) De rennersclub „Schiedam" neemt een goede plaats in op de landelijke wieier- agenda. Daarbij wordt bekend gemaakt dat de wielerbaan in Harga helaas nog niet gebruikt kan worden, maar de hoop leeft dat de baan over tien, vijftien weken als oefenterrein geschikt zal zijn. De baan krijgt mogelijk een functie voor de opleiding van baanrenners voor de Olympische Spelen. De agenda en komende activiteiten van r.c. „Schiedam" bevatten speciaal een interclubontmoeting op donderdag 30 april (Koninginnedag) ter opluistering van de festiviteiten. De B-adspiranten starten om twee uur op de Vlaardingerdijk en om kwart voor drie starten de A- en B-klassers. Een zeer belangrijke Ronde van Schie dam wordt de wedstrijd voor amateurs en nieuwelingen op zaterdag 23 mei bij de Broersvest ter gelegenheid van de beurs ïnhabé. Er is die dag namelijk geen andere wedstrijd en bovendien kan deze ronde door de prijzen van de winke liers in de hoogste prijsklassen worden ingedeeld, waardoor een sterke meute aan de start verschijnt. Om elf uur starten de nieuwelingen en om een uur de amateurs. De prijs uitreiking volgt voor het gesloten TV- clrcuit in de beurs. De jaarlijkse profronde is weer verzet naar augustus. Om twee uur starten de adspiranten en drie kwartier later de profs op het bekende circuit Tuinlaan Lange Nieuwstraat, zaterdag 8 augustus. Op de Deltaweg in Viaardingen heeft de politie vannacht een op een damesfiets rijdende Ierse zeeman aan gehouden. De man was op weg naar zijn schip. De man had de fiets gesto len in de omgeving van de Parallelweg. (Van een onzer verslaggevers) "V/DOR de kaderavond van de Pro- testant Christelijke Sport Federa tie in Schiedam, bestond dinsdag avond in de: Opstandingskerk he laas te weinig belangstelling.Voor een kleine groep sportfunctionarissen heeft ds. J. Couvée na het openings woord van Henk Roozenbeek gespro ken over „Kerk en Sport". Ds. Couvée zei dat er een verhouding is. De kerk 'heeft uiteraard een eigen taak en de sport is -geen pupil van de kerk en mag ook geen plaatsvervan gende functie van de kerk zijn. Ds. Couvée wees op het percentage onker kelijkheid in Schiedam, waar tegenover iets positiefs gesteld dient te worden. Hij dacht aan de jeugd. Ds. Couvée besprak het „geen woor den maar daden" van de sport, dat hij weinig fraai achtte. Hij vroeg zich af of daden belangrijker rijn dan woorden. Het gaat -bij de christelijke sport niet om het lichaam, maar om de gezonde geest,. Men moet niet sporten om de sport, maar om de ontspanning. De sportmakker -moet men niet tege moet treden als rivaal, maar als me destrijder. Er mogen geen excessen optreden, zei ds Couvée waarna de heer J. van der Meyde de actie SSS uiteenzette en inging op de mogelijk heden de sport financieel te steunen. Collectes, verkopen van voorwerpen zoals ballpoints kunnen middelen zijn. Dat is u als bestuurders wel bekend zei hij ironisch. Hij belichtte het ,,Plan-ds-Kret". Het Bij het passeren van een stilstaan de personenauto op de Voorstraat in Viaardingen reed dinsdagmiddag een bus van de RET tegen deze auto op. De voorzijde van de personenwagen werd ernstig beschadigd. Er werd nie mand gewond; brede, stoere strepen in contrasterende frisse kleuren is het dessin van deze échte slechts 3 dagen stijging per maat 40 ct. in alle filialen van Speciaalzaken in textiel Op vijftien april wor-dt in gebouw Irene het kampioenschap van Schiedam gehou den, een wedstrijd die bovendien telt als voorronde voor de provinciale wedstrij den. De drie beste prestaties worden be kroond met uitzending naar deze provin ciale wedstrijden van de maatschappij, terwijl bovendien de nummers 4—10 op eigen kosten aan deze wedstrijden mogen deelnemen. Winnaars van de provinciale wedstrij den gaan naar de landelijke kampioen schappen. De wedstrijden op 15 april mogen bijgewoond worden door belang stellenden uit Schiedam. "BHiiiiuiniis IJET TAFEREEL speelt in een oude straat. Die oude straten hebben een merkwaardig lot in deze nieuwe tijd. Ze worden altijd maar weer verlaten. Telkens gaan de be woners weg om het woonbeil Ie toeken in d-e nieuwe betonblokken in de verre wijk. De oude straat heeft dan een gapend gat in het gelaat. Voor de achterblijvers is dat verhuizen niets nieuws. Ze weten het, ze zullen zelf ook eens gaan naar de nieuwe wijk. Hét vertrek van de familie, we noemen ze X, had deze week gevolgen. jÖUURMAN X was zo vriendelijk om buurman Y voor te stellen dat deze het restant van zijn eigen- donimen zou krijgen. „Ik neem die rommel toch niét mee, je weet, hier kan je het wel bergen maar in Nieuwland niet". Dat wist de buur man. Daarom gingen de spullen over de heg, het was heel wat, vooral veel hout want tal van bewoners van oude huizen zijn verwoede zelfbouwers. Ze bouwen altijd maar door aan d-e schuurtjes en hokjes in de tuinen. Dat zou deze huurman ook gaan doen. Gretig nam hij dan ook alles. Hij zeulde zelfs tot transpirerens toe aan een grote teil vol grind. „Dat is mooi als ik het vloertje van mijn schuurtje ga op hogen" zei hij toelichtend tegen zijn tvenkbrauwfronsende echtgenote. Zij is namelijk een dame die verklarin gen zoekt vóór handelingen die man nen nooit of niet zullen of moeten verrichten. TDEN de verhuizende buurman verdwenen was ging de andere tot selectie van het materiaal over. Hg keurde rap allerlei .af. Dat kon ik hem. niét zéggen maar ik had het eigenlijk al gezien bromde hij bin nensmonds. Omdat het toch donker was en omdat hij toch het meren deel van de TV gemist had bleef hij wat doorwerken. Toen hij later vuil de kamer in kwam vroeg zijn verwonderde echtgenote wat hij nu weer gedaan had. Het verhaal volgde met als slotverklaring: „Ja, toen heb ik die spullen die ik niet gebruiken kan maar over de andere heg gezet, daar hadden de jongens toch een gat in het gaas gemaakt". Zijn vrouw riep schande maar de man zei treu rend: „Ja, wat moet ik anders doen nou je van die gemeentereen vuil meer buiten mag zetten?" T\E VOLGENDE dag bemerkte de overbuurman dat zijn tuin en kele aanwinsten had verkregen. Ook hij ging selecteren. Hij haalde er wat plankjes uit die Item best ge schikt leken voor karweitjes aan zijn schuur of tuin. Ook hij kreeg na enige tijd een acceptabel bergje materiaal en een afgekeurde troep. Wat ie met dat tafeltje zou moeten doen was hem niet duidelijk. Het avondlijke duister hielp hem aan de oplosing. Niemand zal de zeventig jarige Schiedammer hoog over het twee meter hoge gaas hebben zien klimmen met iets rotsachtigs op zijn niet meer zo sterke schouder. Toe" de man later vuil en heel moe zijn huiskamer in kwam vroeg ook deze bezorgde echtgenote om uitleg. „Uch, ik heb die rommel uitgezocht, er was best wat hij dat ik gebruiken kan maar ik vond het jammer om dat tafeltje weg te gooien. Toen ben ik het maar naar dat schuurtje van dat lege huis gaan brengen. Ik neb het mooi voor dat raam gezet, net of het zo hoort, misschien hebben die nieuwe bewoners er wat aan HET BLOEMSCHIKKEN is nog weinig bekend en bovendien meent men ten onrechte dat het' een moeilijk kunst zinnig karwei is. Daarom zullen voor het gesloten TV-circuit in de komende beurs op de Broersvest demonstraties worden gegeven, dinsdagsmiddags, om drie uur en -donderdagsavonds om half negen. Belangstellenden mogende kunst dan beoefenen, onder deskundige leiding. - In Irenevormde de heer J. Krabben dam dinsdagmiddag de sympathieke lei der, die <fe grote groep dames met een kwinkslag tot mooie prestaties stimu leerde. De dames zaten in een kring rond de heer Krabbendam die actief graaide in groen, tulpen,-narcissen, andere bloe men, bakjes, ijzerdraadjes en velerlei ander materiaal. Op een stoel stond al een mooi sier- bakje en vaardig bouwde de heer Krab bendam nogmaals zo'n voorb- -:i op. De <&mes glipten af en toe van hun stoelen om van dichter bij te zien hoe het bl-oemstuk in elkaar rit. BEGONNEN WERD met een eenvoudig schaaltje, waar enkele draadjes qp gespannen werden -met mos, een taikje en daarna volgde het plaatsen van korte en wat langere bloemen en met kritisch oog. al schikkend, zochten de dames naar het mooiste produkt, waar door ieder zo zijn eigen creatie kreeg. De heer Krabbendam liep de kring rond om bij ieder te wijzen hoe.het n-o-g beter of gemakkelijker kon. Met 'schaar en mes hakten-d-e -dames in de overdaad van groen. Gespannen bleven de dames zo meer dan een. uut actief, slechts pau zerend voor de koffie, „Iedere week hebben we een mooi bloemstuk in huis, soms wel twee en het kost niet veel, je lidmaatschap natuur lijk, dan de bloemen en het bakje en het het is zo gezellig", voegt een dame aan haar opmerking toe en dat het gezellig is hebben we kunnen constateren. De dames jong en oud zitten ge moedelijk naast elkaar, reiken eikaar de materialen aan, leveren kritiek op el- T>LOEMSCHlKKENmooi werk, dat niet te moeilijk hoeft te zijn en bijzonder aar dige resultaten kan opleveren. Het afgebeelde werkstuk is wel wat bijzonder, omdat het werd gemaakt tijdens een landelijke wedstrijd. SCHIEDAM Geboren: Karin d v G Dröge en C J Janssen: Rainier z v A Bravenboer en A van 't Oor: Elisabeth d V E T de Goede en W Molenaar; Johan nes H z v A Boelens en J M van Gerven: Maria T J d v S van der Poort en M A Nulle; Neeltje d v M van Delft en D Wudde; Yvonne d v C Boer en B E Troos ter: Paul N z v M E Kannegieter en M Posthumus; Robbert P z v J Aalbregt en W J van Dijk; Edwin H z v A J Van- dermissen en H M Muller: Jan H z v H de Vlaming en J van Dijk. Overleden: T Vogt 74 jr: G Kreemer 59 ir- P G Bos 66 jr; M A Geers 85 jr eehtg van C Verburg: W A Heljmans 63 jr echtg van B de Koning; M G A Schmiermann 86 Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 64154, b.g.g. 115588 (toest 51, na 18 uur 195885) alleen voor redactie- aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost: Aleida- straat 23, tel. 65451 (alleen voor klach ten advertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. zie boven) dag, van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123: alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen en aqua rellen van Frieda Hunziker; aquarellen en pastels van Arend Roosenschoon. Apotheek: 't Gouden Hert, St Liduma- straat, hoek Brugmanstraat. Woensdag 25 maart: Gemiddeld keu kenzoutgehalte «6 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 26 maart: Gemiddeld keukenzoutgehalte 460 milli gram per liter. kaars werk, lanceren grapjes. Aan het slot gaat de heer Krabbendam, die ken nelijk zelf veel plezier heeft in zijn lessen en die dan ook veel werk verzet om dit mooie werk meer bekendheid te geven, langs de rijen en als hij trots een heel fraai bloemstukje op tilt onder de op merking: „Kijk eens dames", dan bloost de jonge maakster en dat is dan weer typisch vrouwelijk bij een liefhebberij die zoveel aparte schoonheid en liefde voor de flora kan brengen in het gezin. De Rotterdamse reinigingsdienst heeft duizend vuilnisbakken van plastic ge kocht, om deze bakken bij wijze van proef ter beschikkingte stellen aan be woners van enkele met cen-trale verwar ming gestookte flatcomplexen. Deze vuilnisbakken zijn lichter d-an de thans algemeen in gebruik zijnde verzink te stalen vaten, maken minder lawaai en zij zijn bovendien volgens de fabrikant heel wat beter bestand tegen de inwer king van vocht, zuren en andere- corro- derènde stoffen. Zij zullen dus heel wat langer mee kunnen gaan. Een nadeel is, dat deze plastic vuilnis vaten duurder zijn dan de metalen en dat zij, als zij leeg zijn, bij een ferme wind in Rotterdam kan het flink waaien! aan de haal kunnen gaan. Boven-dien is in het deksel de volgende mededeling gedrukt: „Niet bestand tegen grote hitte, niet vullen met gloeiende as of andere hete voorwerpen." En dat betekent, dat dergelijke plastic vuilnisvaten, zolang er nog in Rotterdam woningen zijn, die met kolen worden verwarmd, niet algemeen kunnen wor den toegepast. Dat kan pas later, als het aardgas de ant-h-raciet uit alle Rotterdam se woningen heeft verdreven. E> EN W. van Rotterdam stellen de gemeenteraad een aantal maatregelen voor op het gebied Van salarissen en pensioenen van ge meente-ambtenaren, te nemen per 1 januari 1964. Aanleiding tot dit voor stel is een kennisgeving van de mi nister van binnenlandse zaken betreffende de beslissingen van de re gering met betrekking tot de bezol diging van het overheidspersoneel en een aan deze kennisgeving verbonden uitnodiging, overeenkomstige voor zieningen te treffen voor het perso neel der gemeente Rotterdam. In de eerste plaats houden dézè maatregelen een uitkering in in ver band met de nacalculatie over 1963. Uit beschikbaar gekomen gegevens is ge bleken, dat de salarisverhoging per 1 januari 1963 minder was, dan de loon ontwikkeling in het particuliere bedrijfs leven en over het gehele jaar gerekend is deze achterstand berekend op twee -promille van de bezoldiging. De re gering heeft besloten het rijkspersoneel over 1963 alsnog in aanmerking te brengen voor een uitkering van die grootte. Voorts is aan het overheidspersoneel een uitkering toegekend ter compensa tie van het nadeel, dat het personeel in overheidsdienst ondervindt als ge volg van de omstandigheid, dat de voor zieningen» die uit de wet-pensioenmaat- regelen 1963 voortvloeien, in plaats van o-p 1 januari van dat jaar eerst ingin gen op 1 januari 1964. Bovendien heeft de regering besloten het systeem van verdienstebeloning voor ambtenaren op weekloon met in gang van 1 januari 1964 af te schaffen. De regering heeft als motief aan gevoerd, dat dit op 1 januari 1958 als gevolg van de toen geldende loon politieke omstandigheden ingevoerde stelsel in de praktijk niet voldoende aansloot op de arbeidssituaties bij de overheid. Ook in de gemeente Rot terdam is gebleken, dat de prakti sche toepassing van het systeem, van verdienstebeloning niet beantwoordde aan de bedoeling. B. en W. zijn dan ook van -oordeel, dat het voorbeeld van het rijk dient te worden gevolgd. Met de afschaffing van de verdienste beloning gaat gepaard het incorpore ren van de gemiddelde uitkomst van die beloningsvorm in het loorustelsel, hetgeen neerkomt op acht procent van de lonen. Ter verkrijging van een beter te aan vaarden verhouding ten opzichte van de honorering der lagere ambtenaren op jaarwedde heeft de regering de salaris- opbouw van de ambtenaren op week loon menen te moeten verbeteren en ook heeft- de regering ingestemd mei een algemene salarisverhoging. Met het oog op de loonontwikkeling in het par ticuliere bedrijfsleven is die bepaald op 10 procent, nadat de bezoldiging met zes promille is verhoogd als gevolg van de nacalculatie over 1963 met het oog qp de loonontwikkeling in het particu liere bedrijfsleven. Ten slotte zal met ingan-g van 1 ja nuari de derde fase van de gedifferen tieerde salarisverhoging 1962 worden gerealiseerd voor do ambtenaren op jaarwedde. B. en W. delen de-gemeenteraad me de, dat de kosten van het uitvoeren van al deze bezoldigingsmaatregelen voor 1964 worden geraamd op 35 min. gulden. Bij de berekening van dit- bedrag is er van uitgegaan dat de door de gemeente ver schuldigde pensioenpremie 21 procent bedraagt. Mocht uiteindelijk een wets voorstel tót verhoging van déze pre mie tot 24 procentdoor 'de volksver tegenwoordiging worden .aanvaard, dan moet worden rekening gehouden met een hogere uitgave van zes miljoen gul den, zodat in dat geval de totale kos ten worden geraamd op 41 miljoen gul den. moet hebben ontbroken aan contact tus sen top en eiubs, 'het verwachte geld kwam er niet Volgende maand gaat de actie SSS van start. Gedacht is aan de mogelijk heid contributie te verhogen, maar dat kon niet. Professor mr. dr. I. A. Die penhorst heeft al gezegd dat de ker ken de sport maar laten tobben, mis schien komt daar nu verandering in. De toezegging voor daadwerkelijke steun is er. Hopelijk komt het goede samenspel nu tot stand tussen kerk en sport. Er is de klacht dat de kerk de greep op de jeugd heeft verloren. Het sport leven dient geholpen te worden om de dreiging te voorkomen. Series vragen kreeg het forum, ge vormd door de heren S. Kuiper. W. F. de Wolff, ds. Couvée, J. van der Meijde, H. Roozenbeek te beantwoord den. Vragen als: moeten niet-kerke- lijken toegelaten worden tot prot. chr. verenigingen, welke maatregelen tegen chr. verenigingen die aan de toto deelnemen, welke consequenties heeft het spelen in zalen die met totogeld zijn verkregen, hoe is de mening over het betoog van prof. Diepenhorst over de toto, wat de mening over over heidssteun en subsidie voor de sport, over de stelling van Diepenhorst en Colijn over de demoraliserende invloed van de geldloterij, hoe bekendheid aan de chr. sportgedachte, is het nood zakelijk dat chr. sportverenigingen worden opgericht? 2aPAASDAG VAN 10-5 UUR INTERiEURVERZORGING Mariniérswég 39-41T el.120408 ;AFD, WINDSOR: - MEENT 7 A - TEL. 120408 Op het kruispunt Burgemeester Pruissingel-Soendalaan te Viaardingen ontstond dinsdagmiddag een aanrijding tussen twee personenauto's. De 52-ja- xige vertegenwoordiger A. A. v. d. V. uit Rotterdam verleende geen voorrang aan een over de Burgemeester Pruis- singel rijdende personenauto, bestuurd door de 32-jarige H. A. Deze laatste auto werd zwaar beschadigd. Er wa ren geen persoonlijke ongelukken. De directeur van de Rotterdamse Eiek- trische Tram .maakt bekend, dat op Goede Vrijdag de trams en autobussen zullen rijden als op weekdagen. Op Tweede Paasdag wordt de normale zon.-" dagdienst gereden, behalve op lijn 54. die zal worden versterkt. (Van een onzer verslaggevers) In Den Haag is gearresteerd de 25-jarige kantoorbediende P. M. uit Rotterdam. De aanhouding ge schiedde op aanwijzing van de Rotterdamse recherche. Hij heeft bekend 33 loonzakjes te hebben gestolen uit een pand aan de Westerlaan waar een schoonmaak bedrijf is gevestigd. De zakjes bevatten ruim ƒ1500. Bij zijn ar restatie was de kantoorbediende nog in bezit van ƒ600. (van een onzer redacteuren) De heer Groeneweg deelt n, dat rechts op de gepubliceerde fc de oude Cartonnagefabriek te zi' is met daarnaast de lage gebouw: die nu winkels zijn en vroeger woo huizen waren. Op de hoek van c Lange Nieuwstraat is de kan too boekhandel van Rebers te zien r links daarvan volgens mevroi: - Groeneweg het winkeltje van Mi' je Melchers. Met nadruk stelt de heer Groer weg dat deze Oranjestraat van de tig jaar gelden een romantische aa: blik bood in tegenstelling tot de z kelijke winkelstraat van nu. H wijs op de rijkdom van bomc inks en rechts in deze straat. Er was overigens een overvloe- van bomen in Schiedam stelt de hee Groeneweg, die het merkwaard:; vindt dat deze zuurstofproducente' tegenwoordig meer en meer ver dwijnen in ons stadsbeeld hoewel dit bomen zo dringend nodig zijn. In de lengteas van de Oranjestraa' is op onze plaat de oude Oranje- brug te zien. De huidige brug da teert uit 1938. Achter de brug ia de Frankelandse kerk, officieel de St. .i!®"', vv-:A Liduina-kerk, te zien. De heer Groe neweg wijst er op dat onlangs het negatief van de Walvischmolen op deze pagina verkeerd gelegd moét zijn, het werd zo ook een zoek plaatje, constateert hij om te be sluiten dat deze molen op de hui dige Schiedamse ansichtkaarten ten onrechte „De Kluit" wordt genoemd. De heer Groeneweg vraagt met andere abonnees om publicatie van meer Schiedamse zoekplaatjes.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1