Pr oef paal voor bouwen van stadhuiscomplex Belangrijk gebeuren voor stad Vele leden SRB behalen hun zwemdiploma's mö€£- Meisje viel onder tram: bestuurder remde tijdig AGENDA Klarinettist eerste in solistenconcours Tafelteimisdub JNiOAD" viert derde lustrum „Zwaluwen" hield een zeer geslaagd pupillentornooi Mathenesse veroudert gestadig Goedkeuring project in zicht? Groot aantal buitenkerkelijken in wijk Bromfiets raakte in brand Bejaarde vrouw aangereden Jassen gestolen uit cafe's Bromfietser bij botsing gewond Aantal lesuren wordt groter „IETS TE HOOG GEGREPEN Receptie en kampioenschappen GTB won krap (1-2) van Eg. Boysteam IpE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 31 MAART 196-1 ïi illilIiiIi«8liiï!S iiiwiiliifiiiiii pi818Si8«fl»8iIln 18X81 !»X8**$l?SffigK8XX IlIillilIlgXliPIfp ÜlPf i >i8iiiiiü!iiiggai^ I8IIII2|;|||l!lia^ Gedoofde briketten STIL. ANDERS (I) ANDERS (II) "•en dagelijks «2 00 en GD 6929c- SLAK. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMS Koopmansbeurs, de laatste jaren meer tafel tenniscentrum dan beurs, wordt zaterdagmiddag het middelpunt voor de tafeltenniswereld. Dan viert Schiedams sterkste tafel tennisvereniging NOAD het vijf tienjarig bestaan. Vreugde (Van een onzer redacteuren) Mathenesse veroudert voort durend, zo concludeert een arti kel in het hervormd kerkblad „De Zondagsbode" voor Schiedam, waarin enjtele interessante za ken worden verteld over de wijk. die zowel in Rotterdam als in Schiedam ligt en alleen nog een eenheid is op het gebied van het hervormd kerkewerk (Schie dam) en dat van de geref. kerk (Rotterdam-Delf shaven) nu beduidend goedkoper kam garen Fibrenka linnen diverse fantas) -» ri te. M. Hl. Ro 5 «bof amor mmm «msm huis heeft uiteraard een enorm gewicht met het oog waarop bijzondere voor-I zienmgen noodzakelijk zijn. Het terrein van de brandweerkazernei welk gebouw met de RHBS en andere panden moet wijken voor de stadhuis bouw, zoals men weet! is niet zo groot. Daarom zal slechts een beperkt aantal toeschouwers het paalslaan kunnen zien. Het totale project zou. volgens de ramm gen, ongeveer twintig miljoen kosten. Nog niet bekend is >n hoeverre deze ramingen door allerlei invloeden zijn achterhaald. In januari 1961 besloot de gemeenteraad officieel tot verwe zenlijking van het grootste plan der architecten, de gebroeders E. M. en H. M. Kraayvanger uit Rotterdam. Sedert dien is het stadhuis weulig meer m het nieuws geweest. Nu de bouw van het stadhuis dus m zicht is komt een einde aart een geschiedenis van een halve eeuw. Al een halve eeuw zijn namelijk de meeste gemeentelijke bureaus bij wijze van noodoplossing buiten het eigenlijke stadhuis(je) gevestigd. Maar in feite is de behuizing van het gemeentebestuur en zijn amb tenaren al sedert twee eeuwen een pro bleem 0 De heer H. B. mist zijn kijometertel- Ier die op rjn bromfiets in de Mgr No- lenslaan te Schiedam heeft gezeten. Van de Schiedammer - 5. p„-de J. is een bromfiets gestolen m de Grutterstêeg. °e blauwe jongensfiets van F. D; is voor het pand van het Leger des Heüs te Schiedam ontvreemd. 0 Ten nadele van de Schledamse mevrouw 1 G. v p -G. is van een waslijn in de Van Beverenstraat een damestruitje gestolen. De ovenge kleding die aan (Van een onzer redacteuren) VERHEUGEND nieuws voor Schiedam: Morgenmiddag zal burgemeester mr. J. W Peek de eerste paal slaan voor de bouw van het nieuwe stadhuis complex. Een officieuze welis waar, want het betreft hier de eerste van een serie proefpalen. De plechtigheid begint om vier uur. In ieder geval weer eens nieuws orer de voorgenomen stadhuisbouw, i die nu toch wel inzicht komt. Zoals steeds gemeld zou de bouw van het stadhuiscomplex een jaar of vier du ren en op zijn vroegst eind 1967 gereed pjaTe vrezen-valt dat dit ai niet meer al gelukken, dan zou immers nu al de officiële eerste paal moeten worden geslagen. De overige kleding die aan de lijn hing Kaar verluidt is thans de rijksgoedkeu-1 bleef onaangeroerd, ring voor het project m zicht. Maar de kans is niet groot dat zij al in de eer-' ste helft van dit jaar zal worden ge geven Van bevoegde zijde is men ge neigd aan te nemen dat die rijksgoed- teurmg in de loop van de tweede helft o£ begin 1965 zal afkomen. Be proefpaal die mr. Peek gaat slaan S»ït de bodem in op het terrein van de brandweerkazerne. Het Is de eerste van tien, die duidelijk zullen moeten maken i' deze soort palen kan worden ge lezen voor de stadhuisbouw. De palen zijn 45 meter lang en van een bijzon dere vorm. Over die vorm en over het beisjsteem zijn nog geen bijzonderhe den bekend gemaakt. De uitzonderlijke lengte der palen wijst erop dat men geen halve maatregelen neemt Vooral de 13 verdiepingen hoge administratie hoogbouw van het stad- S~IM even liet geheugen op te te frissen hierbij een indruk van het ontwerp voor Schiedams nieuwe stadhuis. Links het hoge gebouw dat in dertien verdie pingen plaats moet gaan bieden aan het gemeentepersoneel. Op de bovenste verdieping komt een kantine. De ingang komt hier aan de Emmastraat in het verbindende bouwelement van hoog- en laagbouw. Rechts dus het lage deel aan de zijde van de Overschiesestraat. waarin raadzaalkamers van B. en en de trouwzaal (achterste deel met oplopend^dak). (Van een onzer verslaggevers) De portier vaa -de scheepswerf Gusto te Schiedam, de heer H. Ouwe as, zag zon dagmiddag om tien voor vier dat een ge parkeerde bromfiets van de heer Spar- reboora in brand vloog. De heer Ouwens rende met het brand- blusappar-aat met droogpoeder naar bui ten en slaagde erin de brandende brom fiets te blussen» De oorzaak van de brand is onbekend, maar wel is gebleken dat een slangetje aande benzinetoevoer was losgeraakt van de carburateur en -dat de benzine op de bromfiets druppelde. (Van een onzer verslaggevers) De 76-jarige Sehiedamse mevrouw M. V.-L. is zaterdag bij het oversteken nabij het Rubensplein bij de Rembrandtlaan aangereden. De 24-jarige bromfietser I. E. uit Vlaardingen kon haar niet meer ont wijken Mevr. M. V.-L. is met een hoofd wond en een hersenschudding naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De Vlaardinger en zijn duopassagiere Tiny v. d. S., ook uit vlaardingen, zijn voor behandeling naar het Sehiedamse Gemeenteziekenhuis gebracht. Later kon den zij naar huis toe gaan. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de Paasdagen hebben dieven op merkwaardige wijze veel aandacht ge schonken -aan jassen die in enkele Sehie damse café's waren gehangen. Uit cafi-restaurant Paviljoen aan de Admiraal, de Ruiterstraat is ten na-dele van de heer J, v. G. een jas gestolen. De winterjas van de heer P. K. is zondag uit de garderobe van een café aan de Broersvest gestolen. Zaterdag werd ten nadele van de heer H. W, een bruin suède jasje uit een café in het Broersveld gestolen. De mohair jas van -de hieer W. H. werd zaterdag in een eetgelegenheid aan het Broersveld ont vreemd. (Van een onzer verslaggevers) In het Sportpark Harga te Schiedam is zondagmorgen om tien over half elf een botsing ontstaan toen de Schiedammer F. S. van de Poldervaartbrug onder de spoorwegonderdoorgang naar het sport park wikte fietsen en caarbü rechtstreeks tegen de langs de spoorlijn rijdende auto van de Schiedammer L. van L. botste. De heer S. kreeg snijwonderi. Hij is naar de Dr. Noletstichiang te Schiedam gebracht. Het rijwiel werd danig bescha digd. De ruit van de auto is kapot. Bo vendien Is de auto aan de zijkant en aan voorzijde beschadigd. De heer S. was bij de botsing op de motorkap van de auto gevallen en daarna is hij tegen het wegdek geslingerd. (Van een onzer verslaggevers) De Sehiedamse brandweer is maandag avond om acht uur uitgerukt naar een schuurtje achter het pand Stadhouders laan 39. Men behoefde geen dienst te doen, de fam. R. A. P. van Maori e veld had zelf het vuurtje geblust. De bewoners hadden de briketten trit de open haard in een doos in het schuur tje gelegd. Ze verkeerden in de mening dat de briketten gedoofd waren. Dat was niet zo. (Van een onzer verslaggevers) Een groot aantal leden en jeugdle den van de Sehiedamse Reddings Brigade heeft weer een diploma be haald en daarmee steeg het aantal behaalde diploma's in het eerste kwartaal van 1964 tot 138 stuks. Za terdag 4 april breidt de Sehiedamse reddingsbrigade het aantal les uren voor de jeugd weer uit met een za terdagmiddagles en wel voor kinde ren van 6 tot en met 15 jaar van 16.10 uur tot 16.50. Maar nu reeds zijn er 70 kinderen op ingeschreven, zodat er ook daar nog slechts enke len bij kunnen. Het ledental van de brigade heelt hiermee de 1290 ruim overschreden. De volgende leden behaalden een diploma; K.N.Z.B.-diplom* 2: L. Gundlach. mevr. M. Gundlach, mevr. H, Kee- mink, mej. A, Vermeulen, mej. J. M. Ham, mevr C. Tettero, W. Esbach, A. Bezemer. H. L. B. F. Bruns, mej. J. T. M. Vermeulen, mevr. L. van Son- Duchenné. C Verhceckx, mevr. W. Gundlach-Versteeg, D. D. Gundlach, P. van Veen, R. Vrooman, mevr. Th. van der Boor, Bas Overbeeke. Bas van der Pas, J»eo Lips. Koos Korteland, Paul Feelders. Jeannette van Kaalte, Lu- ciënne van Asten. Jan -den Haan, Car- la Hartog. Harry Wolierhoek, Andrê van Stralen, Leo van der Water, Peter Drie sen. Wim Holierhoek, Theo Suurbacb, Koert van den Boogert, Pim Lan- lamp, Liesje Koster. Nico Lenos, Ma rio Kloos, Marja Hagestein. Geertje Berkhout, Marijke Heijman, Dina van Oorschot. Ina van Oorschot, An ja Dors man, Desiré Parthesius, Elly Winters wijk, Ingrid van Asten, Peter de Ko ning, Marijke Timmer, Marie Bos, Ed dy van Pelt. Joke Smit, Marion Fréhe, Franny Bonefaas, Loes Steenhorst, Ans- je van Hartingsveld, Mariene Donker sloot. Ineke Heijman. Jaap van der Klink, Jacob Hoorweg, Ineke van der Most. K.N.Z.B.-dipioma 1; Jannie van der Velden, Han Schuurman. John Bruine, Tom Bijloo, Tom Martens, Cobie van der Burg, Jackie Heijster, Frank Wou- tersen. Hermie Zonneveld. Jos Leen- ders, Marian Hendriks, Bert Lelieveld, Margharet Kool, Rob Woltshoom, Rini de Ruiter, Robbie Bruns, Ria de Rooy Ronald Post, Trudie van Noordwijk, He lena Bervoets, Caria van der Meer, An neke van Vliet, Femke OuweneeL Hel len Schuurman, Marjo Klaassen, Tom van Zomeren, Arie Hoorman, Denies Klaassen, Gerard Vrijdag, Marcel van der Nagel, Kees van Beek, Fred van der Valk, Rob Hogenes. Prudence Kloos, M W, van der Klink, L. Peek- stok en mej. T. M. J. van der Linden. Jengdbrevet 1 K.N.B.E.B.: Machiel Zonneveld, Wim Elgers, René Wiegel, Albert Gouweleeuw, Hans Steenbergen, Theo de Koning, Hans Holierhoek. Hans Bal, Leo Rietstap, André Woutersen, Frank Jansen, Jan Verbiest, Huib Win terswijk. Jengdbrevet 2 K.N.B.R.D.: Cor van Rooy, Peter Stadhouders. Anton van Wieringen, Hubertus Bakker, Maarten de Groot, Gerrit Droog, Johny Stolk, Jan van der Meer, Paul Fekkes, Ria Korteland, Ria Entrop, Conny Wildeboer- Schut, Lucie Woutersen, Sija van der Velden, Elly Houtman, Ida Dijk, Ineke van der Steen, Marian Luijendijk, Car ia Jongkind. Tineke Bakker. Jengdbrevet 3 K.N.B.R.D.: Laure van Bochoven, Loes Breedveld, Dick Roleff. Martin de Reuver. Dick Ooykans, Teun Winkelman en Gerard den Hertog. Met ingang van 4 april a.s. heeft de Brigade dus 8 x 40 minuten les voor kinderen en volwassenen, dat betekent dat er per week 500 tot 600 kinderen het zwemmen komen leren bij de Sehie damse Brigade en ook nog eens 100 vol wassenen. Hiermee is de brigade de grootste en actiefste zwemvereniging van Schiedam en de brigade houdt zich uitsluitend be zig met het leren en bevorderen van de zwemkunst, dus echt geen wedstrijd- opleiding. Het bestuur zegt: Zolang niet ieder een kan zwemmen, moet iedere zwem mer kunnen redden en wij zullen trach ten iedereen het zwemmen te leren". Het instructiekorps bestaat uit een veertigtal dames en heren die week in week uit hun vrije tijd geheel belang loos ter beschikking stellen om de ver drinkingsdood te bestrijden. S) De Ned. Chr. Beambten Bond zal of onderdagavond 8 april de jaarvergadering houden in gebouw Christelijk Sociale Belan gen ie Schiedam. Dan worden tevens twee jubilarissen gehuldigd. 0 tn de Goede Haven houden de vrouwen vereniging Oost en Zuid van de Geref. Kerk te Schiedam donderdagavond hun 28e jaar vergadering. Het echtpaar Nijenhuis zal het programma verzorgen met declamatie. Na de pauze wordt een toneelspel opgevoerd. De bejaardenciub Onderlinge Band te chiedam komt ditmaal woensdag bijeen in de Julianakerk Jl Het clubhuis St Joris Doeie te Schie- am houdt een voetbalcompetitie voor de leden op 21. 23 en 28 april en 1. 8 en 12 mei, St. Joris Doeie speelt met enkele teams tegen clubhuls De Haven Vlaardin gen, De Linde-hol Schiedam, St. Willi- brord te Schiedam. De twee terreinen aan d» Schietbaanstraat worden 's avonds om ze ven uur het strijdperk. J) Het clubhuls St, Joris Doeie te Schie- am start met een volleybalcompetltle. f) Tijdens de repetitie van het koninklijk chiedams mannenkoor „Orpheus" morgen avond in gebouw Arcade zal om kwart over negen het lid P. Smits worden gehuldigd. De heer Smits is 25 jaar lid van Orpheus. Ondanks zijn drukke werkkring, de jubila ris is directeur van de Watermanlijnen, ia de heer Smits altijd present bij de activi teiten van Orpheus. 0 Van de Schiedammer R. O. is een brom fiets gestolen ia de Walvisstraat. 0 Bij controle op het overschrijden van de maximum-snelheid heeft de Sehiedamse po litie maandag processen-verbaal uitgereikt aan zes bromfietsers, één motorrijder en eéa automobilist. Zaterdag werden tien bromfiet sers bekeurd. De Schledamse politie heeft aangehou den de heer S K. uit Den Haag. die vrijdag uit een kleedgelegenheid bij Tanker Clea ning aan de Wilbelminahaven in Schiedam, een bromfietsjack wilde stelen. 0 In de Tulnlaan te Schiedam is de dames fiets van A. K. gestolen. d| De damesfiets van de Schiedammer T* K. is in de Laurens Kosterstraat gestolen. atiping-epeda pullman-peerless WONINGINRICHTING BROERSVEST 04-66 (Van een onzer verslaggevers) voetgangers Gillende sagiers hebben voorkomen JJET kleutertje had de aandacht ge trokken tijdens de maaltijd- 'Het Schiedanrmertje van tachtig* zeg negen tig centimeter hoog had plots tegen ife volwassenen gezegd: „Je mag niet praten aK je zit te eten" en die grote Schiedammers waren stil geworden \an «fe loodzware jeugdwjjdieitL Ze hebben w later hartelyk om gelachen en (laar- na nog meer verteld ©\er de parmantig- «cid van het kindje. Ze waren liet Jïgenljjk wel eens met de opmerking. Inderdaad, er worden te weinig égard*» m acht genomen tegenwoordig En de verhaten braken los o\er onze jeugd- spoedig klonk het dan ook dat het iropger anders w a- Dat i- het fflooie van vroeger, liet i- altijd ander- dan het mi dat ook neer vroege- moet hérden. Vroeger waren de kinderen beleefder Ze -peuken niet twee woor den, hadden eerbied, waren niet bnt- ia»l, hadden geen rijkdom, kenden de baarde van het materiaal, meenden niet dat re de wijsheid in geacht hadden op hun twintigste enzovoort enzovoort. De ouderen maakten een mooi roman- ti-ch wereldje van dat vroeger van .roeper zoal.- ouderen altijd zullen doen met hei verleden dat zyn sjmreu van leed, teleur-telUng en tekortkomingen heeft uitgewist. TVE bejaarde Schiedammer in het ge- zelschap was nog niet aan het woord gewee-t. Ook hij greep gretig het contact met het verleden. „Nee, dat weet ik nog wel, je mocht nik- zeggen, vroeger och mijn vader was zo streng maar wc werden tenmin-te keurig opgevoed. Nee, het was heel wat anders dan tegenwoordig," zei de man die enkele jaren zjjn AOW van ile ze-tiger jaren aanvult met inciden tele werkjes omdat naar hem blijkt de sociale voorziening van nu ook un met het ideale heeft bereikt Hij blijft er toch nog fit bij en zyn gevoel voor humor heeft hem kennelijk-niet ver laten. Hjj besloot zijn betoog tenmin ste »P merkwaardige ujjze Dagblad „De Rotterdammer", Schie- «nwe redactie. Lange Kerkstraat 82, 64154. b.g.g. 115588 (toest. 62, na 18 «ar b.g.g. 19588=) alleen voor redactie '»ng..)e^Cnheden. agentschap H. J. Troost: Aleida- ÏÏi 65451 (alleen voor Sdach- N advertenties en abonnementen lg- tel 115588). n- „5?ï<*fen bezorging: agentschap (adr, ^Wen) dag. van 18.30—19.30, ,,7.,;anSri.jfce telefoonnummers: Alarm while 6486; alarm brandweer 69123: Museum: Schilderijen en aqua- men van Frieda Hunziker; aquarellen ^.Pastels van Arend Roosenschoon. *9otheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- waat» hoek Brugmanstraat. IV! EE, m Ik we mijn vader wu- zo streng, vect nog wel, ik wilde eenv een keertje wat zeggen aan tufel, we neten gla en wij jongeiih zaten ab In ui zin zo stil, je weet we! hé en zo keurig met de armen naa-t de ta fel. Toen kwam die -lak op mijn vork Ik wil tegen myn vader zeggen dat er een slak in de sla zit maar hij zegt: „Wil je stil zijn en aan dacht aan je eten be-teden?" Ik geef liet nog niet op en ik probeer nog maals te gaan praten over die slak maar dan buldert mijn vader hard: „En nou stil zijn aan tafel, je weet toch zeker wel wat ik daarmee be doel, er moet rust en orde heersen..."' ja, dat zei ie en we selirokken alle maal zo van dat enuimando dat ik niks meer durfde toen, nou ja, toen heb ik die vork -met die slakmaar gauw in mijn mond gestoken". trampas- dat het dertienjarige Rotterdamse meisje W. A. M. Kievits van die Breedveldsingei te Rotterdam een bjjzonder ernstig ongeluk is overkomen. Het meisje was met enkele passagiers uit de tram gestapt op het eindpunt bij de Koemarkt. De trampassagiers liepen niet op de normale manier voor het tramhuisje langs, maar er achter, over het daar gelegen muurtje. Toen de tram weer begon te rijden om over de rotonde naar het beginpunt te rijden, is het meisje van het muur tje gevallen. Zij viel onder de bij wagen. maar mensen in de omgeving reageerden zo snel, dat de trambe stuurder A. de K. nog tijdig kon stoppen, zodat het meisje niet onder de wielen van de tramwagen kwam. Het meisje kreeg schaafwonden en gescheurde kleding. Zij is naar de Dr, Noletstichting in Schiedam gebracht en later naar het St. Franeiscus Gast huis te Rotterdam. Zij heeft een hoofd wond, een hersenschudding en een rechterarmfractuur. 0 Vandaag, dinsdag, brachten het pemeen- tebestuur van Ledeberg (België) en een wethouder van St. Amansberg (België! een bezoek aan de installatie van de Vuilaf voer Mij. V., A M„ N.V, aan de Jan van Riebeeckweg te Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) DE VOORLAATSTE deelnemer aan het Nationaal Soilstenconeoura te Vlaar dingen. georganiseerd door de Federatie van Vlaardtngse Muziekgezelschappen, liet er geen twijfel over bestaan wie in aanmerking kwam voor bet beste resul taat T«a dit toernooi, dat zaterdag en Tweede Paasdag werd gebonden. De Sehiedamse klarinettist van de vereni ging WUton-Fjjenoord, C. J. P. de Hey, gaf In de Harmonie een prachtige uitvoe ring van het Concerto nr. 16 Maggiore, hetgeen hem liefst 84 punten met lof van de jury opleverde. Hij kwam daarmee in het bezit van de plaquette' van het gemeentebestuur van Vlaardingen. De medaille van de Stich ting Vlaardingse Gemeenschap werd het èigendom van. de trombonist C. Maat van Soli Deo Gloria uit Alblas- serdam. die 81 punten met lof kreeg. Het klarinetduo Jo Rinkel en Leo Berg werf! van H.V.O. te Vlaardingen no teerde het hoogste aantal punten in de afdeling duo's (75). Verder waren er prijzen voor de accordeonnist L. v. Maa- nen van Flardingha te Vlaardingen, voor de elfjarige klarinettist C. E. v, d. Bulck, die uit Temeuzen was gekomen om met 74 punten de eerste prijs te veroveren mét een gave uitvoering-van Adagio uit klarinetconcert van W. A. Mozart. In de afdeling uitmuntendheid ging de eerste prijs naar P. Sluiter van K.N.A. uit Maassluis, die 81 punten voor rich liet aantekenen, Als debutante in de twee de afdeling boekte Ineke Keyzer van het Vlaardingse Sursum Corda een fraai suc ces door met 76 punten eveneens in de prijzen te vallen. Nel Wapenaar van Het Westen uit Vlaardingen deed het nog be ter; in de ere-afdeling werd haar accor deonuitvoering van Trieste Ouverture be kroond met 7S% punt en een eerste prijs. De Li-erse fluitist A. J. P. Overgaag liet in de superieure afdeling zien en horen dat hij heel wat in zijn mars heeft Fraai was zijn uitvoering van Sonatine, die hem 81 punten opleverde. Beide dagen was de jury in handen van de dirigent van de Marinierskapel der Kon. Marine, de heer H. C. van Lijn schoten en de heer W. J. C, de Ruiter te Rotterdam. Voor uitnemende wijze zorgde mevrouw Rinia van Nauta-Kreu- len te Rotterdam voor de planobegelei- dping. In totaal mocht de heer Van Lijnscho ten precies honderd rapporten uitschrij ven, maar deze waren ook het meest waardevol voor de deelnemers. Toch was het peil lager dan vorig jaar, getuige het eindtotaal waarvan de cijfers uitmaken dat slechts vijf deelnemers een eerste prijs behaalden met lof van de jury. Twintig eerste prijzen werden toegekend, 28 tweede prijzen en 37 derde prijzen. In tien ge vallen was het puntenaantal zo laag, dat men niet in aanmerking kwam voor kwalificatie. Over het algemeen greep men iets te hoog. Tevens wordt er te veel gerekend op een behoorlijke prijs, aid at de heer Van Lijnschoten, die van mening was dat het concours zich kenmerkte door goede en slechte uitvoeringen, die elkaar af wisselden. (Van een medewerker) Het competitiesehema vroeg bij de Sehiedamse zaterdagclubs nog slechts de aandacht van GTB dat er in slaag de met een krappe 12 zege op Ege lantier Boys de kansen op het kam pioenschap in de tweede klasse A van de afdeling Rotterdam te handhaven. GTB is er zich echter van bewust dat MVV '27 met evenveel punten maar een wedstrijd, minder gespeeld favoriet is ge worden in deze enerverende eindfase. Vol spanning wachten de Schiedam mers dan ook af of de ploeg uit Maas land nog zal struikelen. GTB heeft de winst niet cadeau ge had. Egelantier Boys gaf zo goed par tij datT GTB eerst na rust aan bod kwam. De gastheren hadden lang een licht overwicht en hieruit resulteerde drie minuten voer rust het doelpunt voor Egelantier Boys. Fel startte GTB in de tweede helft waardoor Sants al na drie minuten de gelijkmaker naar het net kon zenden. GTB rukte aan de versnelling, er ontstonden daardoor kansen maar toch duurde het tot twin tig minuten voor tijd voordat Sants het winnende doelpunt kon maken. Toen slceg Egelantier Boys terug en GTB moest alle kracht aanwenden om de aanvallen te kunnen keren. Het bleef zo heel spannend tot de laatst minuut maar GTB kon de belangrijke winst in handen houden. Dat is vooral voor het echtpaar Marij- nen van betekenis want Kees Marij- nen is al vijftien jaar voorzitter vaa zijn club en mevrouw H. Marijnen- Hendrikx is eveneens vanaf de oprich ting een ijverig werkster voor Noad, zij was jarenlang secretaresse en zij heeft nu ook zitting in de feestcom missie tezamen met de heren J. Vis ser en C. Joustra die de moeilijke taak heeft de -festiviteiten voor te be reiden. Ter gelegenheid van dit vijftienjarig be staan organiseert NOAD volgende week van 6 tot en met 11 april de Sehiedamse Tafeltenniskampioen schappen in de Koopmansbeurs. Eerst echter wordt de receptie gehou den namelijk zaterdagmiddag 4 april van vijf tot zes uur. Prettig voor NOAD is nu dat de leden van NOAD en TSF dezer dagen in de Koopmans beurs de zogewenste houten vloer gaan leggen. Van de Sehiedamse tafeltennisver enigingen is NOAD de enige die ia de landelijke competitie -wist door te dringen. NOAD was dit seizoen bijna kampioen geworden maar NOAD kwam op de tweede plaats door het verliezen van een -enkele wedstrijd toen NOAD met twee invallers moest spelen. Noad sloeg zelfs de kampioen Germinal. In de tweede helft van de competitie bleef NOAD vergeefs ongeslagen. Overigens heeft NOAD veel reden tot vreugde. Het derde team werd tweede in de tweede klas, het negen de werd derde maar de overige teams eindigden allen in de top. Drie teams werden ongeslagen kampioen en twee teams eindigden op de tweede plaats, dat levert ook promotie op. Bovendien kunnen twee teams nog kampioen worden. Het derde lustrum kan dan ook met vreugde worden gevierd vooral ook om dat het standaardteam niet meer zoals vorig jaar met degradatie wordt be dreigd maar zelfs op weg blijkt naar de allerhoogste tafeltennisregionen. (Van een onzer verslaggevers) MEDE dankzij de plaatselijke overheid hebben 16 papillen-elftallen van acht verenigingen op twee velden van Zwaluwen aan de Kelltelweg zich de ge hele dag vermaakt met het door Zwa luwen georganiseerde pappiüen-toernooi waarvoor voortdurend belangstelling werd getoond. Zwaluwen behoort tot de verenigin gen, die zeer veel doen voor de jeugd. Aldus de heer J. H. de Kluyver, die als vertegenwoordiger van de V.B.L.O. voorafgaande aan de prijsuitreiking zijn vreugde uitsprak over de totstand koming van de Jeugdsportsubsidie. Hij zei dat de V.B.L O. wel tevreden was over de grootte van het bedrag, maar dat de verdeling ervan wel wat te wensen overliet Zwaluwen-voorzitter D. A. v. d. Snoek gaf een compliment aan alle deelnemers. die op zeer sportieve wijze elkanders voetbalcapaciteiten hadden beproefd. In het bijzonder richtte hij zich tot de scheidsrechters G. v. Nes, H. v. Oudenaarden, J. de Jong en W. Wensink, die hun tweede paasdag eveneens voor de jeugd hadden geofferd. Nadat 39 wedstrijden van 2 maal 13 minuten waren gespeeld bleek dat For- tuna in afdeling 1 winnaar was. Uiter aard tot grote vreugde van Hans van Bede», die de mooiste prijs ontving uit banden van de heer De Kluyver. Tweede werd Zwaluwen Z, derde Zwaluwen 1, vierde V-F-C. 1 en als vijfde Bockanje L In afdeling 2 ging de finale tussen Zwaluwen 3 en Zwaluwen 4, welke span nende ontmoeting met 21 door het derde team werd gewonnen. Derde werd Fortuna 2, vier Rockanje 2 en vijfde V.V.G.Z. 2. Met enkele toepassende woorden reikte de heer De Kluyver de prijzen uit. Het deel van het artikel, dat het ka rakter draagt van een greep uit het jaarverslag dér hervormde wijkge- meente Mathenesse, zegt dat het ver haal over wijkgemeenle 6 eentonig be gint te worden: „Want ook dit jaar heb ben weer vele meelevende gezinnen on ze wijkgemeente verlaten. Praktisch al le pasgehuwden vestigden zich elders". Het artikel vervolgt: De officiële cijfers, die we bij de gemeente Rot terdam konden bemachtigen, bevesti gen statistisch het reeds lang be staande vermoeden, dat onze wijkge meente gestadig veroudert. Dit springt duidelijk in het oog, wan neer we de volkstellingcijfers van 1947 en 1960 mét elkaar vergelijken. Zo woonden er in 1947 in onze wijk 8661 personen; in 1960 waren er dat 13336 geworden. Het totaal aantal wo ningen bedraagt bijna 3900, waarvan 365 in het Witte Dorp. Het percentage hervormden ts ongeveer gelijk geble ven. In 1947 waren er 2535 hervormden, in 1969 waren het er 3958. Dus beide ja ren bijna 30 pet. Opvallender is de verschuiving in de leeftijdsopbouw, zoals we in het begin al zeiden. Vergelijkt u maar eens: 015 jaar 29,4 pet. 25 pet.; 16-—20 jaar 5,7 9,4; 21—24 jaar 4,9 4,4; 25—39 jaar 32 15»; 40—49 jaar 13,2 18,2; 50—64 jaar 11,2 20!; 65—69 jaar 1,9 3,4; 6569 jaar 1, 9 3, 4; 65-69 1, 7 3. 4; 70 jaar e.o. 1,9 4,6; Deze cijfers leren, dat er vergele ken b.v. met 20 jaar geleden niet minder kinderen zijn, die voor zondags school of catechisatie in aanmerking ko men, maar dat zo iets als een Jonge Kerk-groep in de wijkgemeente een ta melijk uitzichtloze zaak moet zijn. (Vandaar de poging, die we aan het on dernemen zijn, dit werk te centraliseren in hervormd Schiedam.) Verder is het duidelijk, dat we ons nog meer zullen moeten gaan bezinnen op het bejaar den werk. Een ander merkwaardig verschijnsel, dat de cijfers ons leren is dat het per centage van de bevolking, ddt niet tot een kerk wenst te worden gerekend, en dat in Rotterdam steeg van 31,4 tot 33,9 pet., en In Schiedam steeg van 21,6 tot 25,6 pet., in Nederland van 17 tot 18,4 pet. dat dat percentage la Oud Mathenesse terugliep van 44 tot 41,5 pet. Afgezien van het dalende percenta ge blijkt hier dus uit, dat terwijl Schiedam en vooral Rotterdam „on- kerkser" voor de dag komen daa het Nederlandse gemiddelde Ond Ma thenesse een stadswijk met een wel zéér grote „buitenkerkelijkheidspiek" Is. Voor het kerkewerk betekent dit de noodzaak een zwaar accent op evan gelisatie en Open Deur-werk te leg gen. Zo ziet u, hoe men kijkend naar het verleden, als 't ware gedwongen wordt het beleid voor de toekomst uit te stippelen, aldus het artikeL Dit fs niet zo maar een aan bieding dubbeibrede stoffen... neen, dit Is, hoe ongehoord het ook klinkt... een voorjaars- aanbiedtng stoffen 1964. Dubbeibrede stoffen voor het komende seizoen... nieuwe stof fen voor Japonnen, rokken en mantelpakjes. Een grote partij stoffen, van de meest bekende buitenlandse fa brieken, in een veelzijdige collectie. Morgen koopt U deze dubbei brede stoffen uit de collectie's tot tien gulden... per meter voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij dubbeibrede stoffen, kreukherstellend, in een groot sortiment kleuren en dessins, per meter voor Géén tri. nf schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1