School voetbal - toernooi verloopt zeer soepel AGENDA Bond Westland gaf crisis tot krachf uit Uitslagen Paastoernooi schoolvoetbal ROTTERDAM Internationale jeu Aantal elftallen weer gegroeid Halve finales zijn vandaag Tien Schiedamse jongeren naar Duitsland Met auto tegen afsluitboom Zware schade bij botsing auto's Programma voor Paastoernooi schoolvoetbal Eind gewond door steekvlam Triomf voor r.k. lagere scholen I, den Boer 40 jaar bij Wilton-F ij enoor cl KTm &ffiij de %ZZÏÏ'%J>\ Ttrekkt'^ Hier wordt Blett gebruikt Onder invloed door ruit gevallen MEISJE GEWOND DOOR KOGELTJE UIT WINDBUKS DRh pE ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 1 APRIL 1961 Verheugd Halve finale - ZIELIG GEMEEN en morgen •••en dagelijks HOOGTEPUNT STAART Water bericht (Van een onzer redacteuren) OVER „Internationale Jeugd uitwisseling" schrijft de heer A. Pfeifer in „Schiedams Ge meenschap", het orgaan der SG. Hij doet dat naar aanleiding van het feit dat Schiedam deel zal gaan uitmaken van een zestal steden in evenzoveel landen, die' samen een uitwisselingsprogram 'opstellen. Studievakantie (Van een onzer verslaggevers) De heer J. F. W. D. is dinsdagmor sen met zijn auto tegen de neergelaten afsluitboom van de Hoofdbrug te Schie dam opgereden- Doordat hij van links uit een bocht kwam, had hij de boom met opgemerkt. De afsluitboom werd jjts verbogen en de auto licht bescba- #^fn de Gerrit Verboonstraat te Schie dam is 's middags de negenjarige jon gen J. v- °P de fiets aangereden. De jongen werd ingehaald door een brom fietser en week toen naar links uit. waardoor de botsing ontstond. De jon gen is vermoedelijk met een lichte her tenschudding naar huis gebracht, Dinsdagmiddag is in de Aieidastraat ie Schiedam mej. M. Z. met haar brom fiets tegen de auto van de heer R. K. aangereden, toen de auto plotseling in beweging kwam. (Van onze correspondent) Met gerechtvaardigde trots konden de leden van de Schiedamse Sehool- sportcommissie en soeciaat de staf functionarissen G. Rens en Verhoef dinsdagavond tegen vijf uur terug zien op de eerste schoolsportdag in het Paastoernooi. De reeks van wed strijden was bijzonder soepel verlopen het programma kon zonder stoornis sen worden afgewerkt, geen elftal liet verstek gaan, de waakzame leden van het Roode Kruis behoefden gelukkig geen dienst te doen en het weer, als- (Van een onzer verslaggevers) ne heer I. den Boer uit Krimpen a d.Ted| de ve]den. hebben zich ondanks IJssel heeft vrijdag het feit gevierd dat] ureigende wolken goed gehouen. ^vfeRiglaar3^^ da^elijta™A de schoolsportwedstHjde^ Het de fiets heen en wee?, mU fe ialtste'°T°0i slaa«' er i*™ T-AÏ<3f hn mpt Ha n°f ns*eeds ,n le groeien in aantallen euiaiien, maar onverveerd vangen de weer, jaarlijks twintig jaar reist hij met de speciale werknemersbus. De heer Den Boer, die in de scheeps bouiv werkzaam is, wera vrijdag me jijn echtgenote door de directie ontvan gen, waarbij hij hartelijk werd toege spróken en naast het geschenk onder iouvert het gouden Wilton-Fijenoord speldje met een klem robijntje er in ontving. Ook de collega's van de jubilaris lie ten zich niet onbetuigd. Het hoogtepunt van de huldiging kwam toen de burge meester van Schiedam, mr. J. W. Peek, de heer Den Boer de bronzen medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau uitreikte. Ook uit de woorden van de burgemeester bleek welke waarde ring men heeft voor mensen die een '«rote mate van plichtsgetrouwheid aan de dag leggen. Op de Schiedamsedijk te Vlaardingen ontstond dinsdagmiddag een aanrijding waarbij drie auto's waren betrokken. Op de dijk stonden twee personenauto's stil vaor "een opbreking. De bestuurder van een truck met oplegger, de 26-jarige J. A. S. uit Rijswijk, kon zijn voertuig niet tijdig genoeg stoppen. Hij reed tegen de achterzijde van de tweede personenauto aan en drukte deze tegen de eerste auto. Er waren geen persoonlijke ongelukken, maar de aangereden auto werd zwaar be schadigd. kundige functionarissen de moeilijkhe den op. Ook nu kon alles volgens schema worden afgewerkt, mede dankzij de goe de steun van adviseur R, Rosheuvel en de grote groep scheidsrechters die be langeloos enkele vakantiedagen ter he- schikking stelt. Dinsdag; deden twaalf scheidsrechters dienst en vandaag zelfs zestien. Gespeeld werd dinsdag op zes velden. Een veld van Demos moest worden afge keurd, maar daarvoor in de plaats kwam het veld van GTB, Ook de beide velden van SVDPW werden gebruikt en om de zaak niet ingewikkeld te maken, 2SE? achter de kantine van Hermes DVb over de sloot een tijdelijk loop bruggetje gelegd, zodat de velden bij het complex van HDVS geannexeerd werden. Over dat grote complex klonk de gehe le dag vrolijke muziek uit de luidspre kers, afgewisseld door de medelingen van de heer Rens en het periodieke fluitsignaal. Gezien het minder aange name weer zochten de talrijke jongeren constant een heenkomen in de HDVS- kantine, waar Rinus van der Most als vanouds er weer voor zorgt dat de zaak gesmeerd draait. ondanks de dreiging van het weer, 1 was speciaal verheugd omdat rlu de leerlingen van de lagere scholen aan bod zijn gekomen, vorig jaar waren zij het slachtoffer van de regen. Dank bracht de heer Van de Griend aan de vele leiders en mede werkers, ook aan de leidsters, de dames me steeds meer de schoolgroepen ver gezellen. Het programma vermeldde 75 wedstrij den in zes poules waarbij ditmaal de r.k, scholen op de voorgrond kwamen. Aelts in poule 1, waar de Comenius- school B. van leider Johan van der Gaag opviel door bijzonder fraai spel, kwam de titel bij een r.k.school. De Comenius had steeds gewonnen, maar tegen St, Jozef bleef het goede schot uit» werd zelfs een strafschop gemist en zo werd de aloude rivaal uitgeschakeld. St. Jozef doelpuntte fortuinlijk bii een hoek schop. De voetbalvreugde voor de klei ne knapen levert dus ook wel wat ver driet op. Het schoolsporttoernooi was 's morgens geopend met het welkomstwoord van de voorzitter van de commissie, de heer J. van de Griend, die 's avonds ook het sloi- en dankwoord sprak. De heer Van de Griend was verheugd dat de eerste dag zo goed geslaagd is, De winnaars van de zes poules speel den vanmorgen (woensdag) de halVe- finalewedstrijden. Met de medewer king van de leidsters en leiders van de elftallen heeft de commissie nu ook het probleem van het schoonhou den van de kleedkamers van HVDS onder de knie gekregen. Dat heeft vroeger wel eens (vuile) voeten in de aarde gehad. Nu waren,in alle kleedkamers bezems geplaatst en elk team dat zijn kleedkamer verliet bezemde het gebruikte lokaal keurig schoon. Deze eerste voetbaldag heeft niet over gebrek aan belangstelling te Magen gehad. Zo zag voetbaltrainer Hans Croon met voldoening dat zijn kleine pupil Scholten (van SW) het /doelpunten liet regenen. Overigens le verde Klaas de Vries B aan. het eiijd van de vermoeiende voetbaldag de tpp- score met een 80 zege op Erasmus. Alle wedstrijden duurden tweemaal vijftien minuten. De eindstanden zijn: Poule E: le 'St, Jozef ongeslagen met tien punten,.*2. V '„HU N QNDER een glazen stolp in de tuin van het gemeenteziekenhuis Schie dam zat dezer dagen een muis of een rat. Het dier had over bekijks niet te klagen. Het keek versuft naar onilioog alsof het wou zeggen dat veel beweging het verminderen van de 2uur;stofvoor- raad zou kunnen bespoedigen. De mensen leverden druk commentaar. crpleegisters hebben altijd een ruim hart. Zy vonden de affaire zielig. Het was begonnen by de ontdekking van een nest dat de toch stevige poezen in de tuin ongemoeid hadden gelaten. „Och, wat een lieve muisjes", zei een rus ter. .WELNEE. j°' het zyn ratten, sla dood", was de mening van de bezoeker. Dat bracht het weke hart in Opstand. Hoe gemeen, kijk eens wat een lieve diertjes. Eu de viervoetertjes la- pen daar maar onbewust van het feit dat een groot mens inmiddels al de ontsnapte moeder onder een grote Sportpak Harga: Schoolvoetbaltor- llooi, 9—18. „De Rotterdammer", Schie- i»i 2L acllc' Lange Kerkstraat 82, 64154. b,g g. 115588 (toest. 62, na 18 ur b.g.g, 195835) alleen voor redactie "ongelegenheden. ;n^chap H. J, Proost: Aleida- tpn j' tel' 65451 (alleen voor klach- v„' advertenties en abonnementen Hf te) 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. R.,0VW. da2 u"n 18-3019.30. .A,.;?an?''ijke telefoonnummers: Alarm Politie 6466; alarm brandweer 69123; «arm GG en GD 69290. sted. Museum: Schilderijen en aqua- trren van Frieda Hunziker; aquarellen c« pastels van Arend Roosensehoon. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- *u»at, hoek Brugmanstraat, mediramentcnfles had gevangen. Die muis of rat had zo een typisch zieken huisverblijf, want wie komt er nu an ders op het idee een knaagdier zo te gijzelen? Toen het bezoekuur begon concentreerden de gesprekken zich op de muis/rat in stolp op het pad in de n RETIG lanceerden de patiënten hel nieuwtje. Het brengt wat afwisse ling, want het liggen in ziekenhuizen brengt heel wat eenzame uren met zich. Het bezoekuur is dan ook het dagelijkse hoogtepunt. Men kan niet altijd praten over de schandalige diefstal, die een inbreker onlangs in het zusterhuis heeft gepleegd. Twee zuslers zijn heel wat eigendommen en daarby onver vangbare herinneringen kwijt geraakt. Vie vergoedt die verpleegsters de on dervonden schade? In de bijgebouwtjes achter het ziekenhui», dat zo heel nodig aan vervanging toe is, werd die avond louter gesproken over het feit of het nu muizen of ratten geweest zyn. De mannelijke bezoeker maakte een eind aan de twijfels. I TET zyn ratten", zei hy positief, „ik zag het, zo'n lange staart". En hy maakte een vissersreuzen zwaai. Toen ging de gehele stemming naar het negatieve. Jas»e»", zei iedereen en duidelijk was wel dat de ratten gedood zouden moeten wor den. „Hult, ik doe het niet", zei de verpleegster, maar iedereen kende prompt de oplossing. De tuinman werd gewaarschuwd. Die zou wel eventjes voor begrafenisonderneming („fauuatisril") spelen. Toch bleken aan het slot van zo'n toeh wel leuke avond met gegirhel en gebabbel de stadgenoten wat geschrokken te zijn. De bezoekers liepen in het donker al» balletdanser» over het pad. Nie mand wilde het risico lopen dat hij of zy met zijn voet dc fles zou om stoten waardoor een rat zou kunnen ontsnappen. Door dat gebalanreer op het pad liep men als het ware nog onzekerder over de plaats van dc stolp, maar niemand is nog geschrok ken want dc onbekende begrafenis w a» kennelijk al geweest "XfROEGER noemden we het met z'n allen om een bal heenlopen gewoon: straatvoetbal. Maar met de invoering van het modernevoetbal hebben we er een andere naam op gevonden: gegroepeerd voetbal. U ziet het, gegroepeerd voetbal is beslist geen uitvinding van het betaalde voetbal. Wij kenden het al lang... Comenius B 8 punten, 3. Klaas de Vries B 6 put., 4. en 5. Erasmus en Kon. Ju liana 3 punten, 6, W, A. Liefland nul punten; Poule E2: 1. Dom Savio 1 7 pun ten, 2. Comenius A 6 punten, 3. Mathe- nesse 5 punten, 4. en 5, Prinses Juliana en Joh. Calvijn een punt; Poule E3: 1. Alb. Magnus 8 punten, 2, St. Henn- cus 8 pnt., 3. St. Martinus 6 pnt., 4. Jan Ligthart B 5 pnt., 5. en 6. Prins Bernhard en dr. A. Kuyper een punt; Poule E4; C"i. Bernardus 9 punten, 2. St. Maria 7 punten, 3., 4. en 5. Edison, Oranje Nassau en Jan Ligthart A allen vier'punten, 6. Burg. Verveen 2 punten; Poule E5: 1. St. Aloysius 6 punten, 2. en 3.'prof. Kohnstam en Theo Thijssen 5 punten, 4. A H Gerhard 4 punten 5. St. Jacobus 0 punten; Poule E6: 1. J." H. Gunning kampioen door beter doelge- middelae dan Prinses Marijke, die even- eens 7 punten behaalde en tweede werd, 4. en 5. Thorbecke, Dr. de Visser, Kon. Wilhelmina allen twee punten. Het sciioolpaastoernooi in Schiedam wordt donderdag besloten met voetbalwedstrijden voor de hoogste' teams" van de ULO's. teeh- nisChe-, bedrijfsscholen en middelbare' scho- !en- Vrijdag volgen de handbalwedstnjden in Harga. Het programma voor morgen luidt: lWvs veld 1 poule A t en A 3 S. al tv de zwijger a 1—pr irerre b 1: 9 30 al rk ulo i ~r h b s 110. a2 wiltotf—f 1 —gusto; 10.30 a2 t s s Ir k t s 1; 11. at w <je zwijger a 3 rk ulo 1; 11.30 al pr irene B 1— rhbsl' 12. a2 wilton-f 1—t s s 1; 12.30 a2 gusto— ,1: 13- al w de zwfger a 1-rhbs 1: 13.30 al pr irene b 1—rk ulo 1: 14. a2 wilton-f Ir—kts 1; IJ. s2 gustot—s s 1 (veld 2); 14 30 nr 1 C 1—nr I C 2; hdvs veld 2 pouie A 2 9. rk lyceum 1— w de zwijger b 1; 9.30 pr Irene A 1—chr t s 1; 10. rehoboth 1— rk lyceum 1; 19.30 w de zwijger b 1—pr irene a 1; II. chr ts 1—rehoboth 1; 11.30 rk lyceum 1—pr irene a 1; 12. w de zwijger b 1—chr ts 1: 12.30 rehoboth 1—pr irene a' 1; 13. rk lyceum 1 —chr ta l: 13.30 w de zwijger b 1—rehoboth: 14. A 2; 14.30 nr 1 C 3nr 1 C 4; nrs, 2 van de poqles al, a2 en a3 loten om een piaats in de halve finale. 13.30 veld 1 nr 1 al—nr. 1 a3: 15.30 veld 2 nr. 1 a2—nr. 2; Finalewed strijden op Koninginnedag, hdvs veld 3 poule B 1 9. rk lyceum 2chr. t.s. 3; 9.30 gusto 2—r hbs 2; 10. w de zwij ger a 2—rehoboth 2; 10.30 rk lyceum 2— T'11 c'lr' t s 3',v de zwijger a 2; 11.30 r h b s 2—rehoboth 2; 12. chr t s 3—gus to 2; 12.30 rk lyceum 2—rehoboth 2: 13. r b,sde zwijger a 2: 13.30 chr t s 3— rehoboth 2; 14. gusto 2w de zwijger a 2; 14.30 J-k lyceum 2—r hbs 2; 15. gusto 2— rehoboth 2; 15.30 chr t s 3—r h b s 2- 16 rk lyceum 2—w de zwijger a 2; h,?— veld 4 P°ule B 2 9. r k t s 2—w-ilton.f 2; 9.30 rk ulo 2p—r irene b 2; 10. t s s 2 chr t s 2; 10.30 r k t s 2—rk ulo 2: 11. wilton - f 2t s s 2; 11.30 pr Irene b 2chr t s 2; 12. wilton-f 2—rk ulq. 2; 12.30 r k t s 2— chr t s 2; 13. pr irene b 2—t s s 2; 13.30 wilton-f 2chr t s 2: 14. rk ulo 3tss 2; 14.30 r k t s 2—pr irene b 2: 15. rk ulo 2— chr ts 2; 15.30 wilton-f 2—pr irene b,2; 16. r kts 2—tss 2. Nrs. i van BI entBï spelen op Koninginnedag de finalewedstrijd. svdpw veld 5 poule D 19, tss Apr irene b 3: 9.30 w de zwijger a 6—rk lyceum 6; 10. Tk ulo 4—w de zwijger b 5: 10.30 tss 9~w <je zwijger a 6; 11. pr irene b 3—rk ulo 4; 11.30 lyceum -w de zwijger b 5; 12. pr irene b3w de zwijger a 6; 12.30 t s.-s 9—w de zwijger, b 5; 13. rk lyceum 6rk ulo 4; 13.30 pr irene b 3w de zwij ger b5; 1.4 tv de zwijger a 6—rk ulo 4; 14,30 tss 9rk lyceum 6; 15. w de zwijger a 6w de zwijger b5; 15.30 pr irene. b 3 rk lyceum 6; 16. tss»—rk ulo 4. De winnaar van Dl, D2 en D3 spelen op Koninginnedag. svdpw veld 6 poule D 2 9. v g l o—w de zwijger a 7; 9.30 t s s 10—r k t s 7; 10. re hoboth 3rk1 ulo 5; 10.30 v g 1 ötsslO; U/W de zwijger a 7~rehoboth 3;; 11.30 r k t s 7—rk ulo 5: 12. w de zwijger a 7—i s s 10; 12.30 v g 1 o—rk ulo 5; 13. r k t s 7—reho both 3; 13.30 w de zwijger a 7rk ulo 5: 14. t-ss 10rehoboth 3; 14,30 v g 2 or k t s 2:. 12. tss 10rk ulo 5; 15.30 w de zwijger a, 7—r k t s 7; 16 v g I o—rehoboth 3: De winnaars van Dl, D2 en D3 spelen op Ko ninginnedag! ursus vela poule D 39. tss IIsted gymnasium:-9.30 rk lyceum 5rkts8;10. w de zwijger b 4—r hbs!; 10.30 tss 11— rk lyceum 5; 11. sted gymnasiumw de zwijger- b 4; 11.30 r k t s 3—r h b s 3; 12. sted gymnasiumrk lyceum 5; 12.30 tss 11r h b s 3: *-3 r k t s 8w de zwijger b 4: 13.30 'Sted gymnasium—r h b s 3; 14. r.k lyceum 5—w de zwijger b 4: 14.30 t s s 11— r k t S 8;. 15. rk lyceum 5r h b s 3; 15.30 sted gymnasium—r k t s 8; 15. tss 11—tv de zwijger n 4. Finale wedstrijden poule D op Koninginne dag. ...om goed electciscn te scheren - om écht "dean-shaven' te zijn. Bletc heeft het in zich: een gepatenteerd ingrediënt, dat alléén in Blett voorkomt. Het werkt direct op het baardhaar. Het baardhaar richt zich hoog uit de huid op - en dit blijft zo tijdens het scheren Groot voordeel; het baardhaar wordt nu 0,1 tot 0,2 mm dieper afgeschoren.En daar komt het op aan! Daarom Bleet! En ook nog om andere rede nen: Blett verfrist, ontvet en verzorgt de huid. En de Blett-geur is aangenaam. Dus: Blett vóór het scheren en...'savondsnogzo schoon als 's morgens rVan Dtjl Zoon N.V.» Dofürecfit Tal.(01fl5ÖJ-Sa34 - (Van een onzer verslaggevers) Vannacht is de etalageruit van het schoenenmagazijn Dijkstal aan de Broersvest m Schiedam gebroken. Even later, omstreeks vier uur, werd op, de. Nieuwe Haven de 'bromfietser H. T. aangehouden, die kennelijk onder invloed van sterke drank verkeerde. Hij bekende toen op de Broersvest te zijn gestruikeld en door de ruit te zijn ge vallen. De 'negenjarige Jos F, van IJzendoorn uit de Derde-Camissestraat in Rotterdam stak dinsdagmiddag benzine in een blik aan. Er. ontstond een steekvlam en de jongen kreeg daardoor lichte brandwon den aap het fyoofd. Hij schroeide boven dien zün haar. Door een broeder van de G.G. eti G,D. werden de brandwonden thuis behandeld. D^-heer W. Nolst Trenité zal met iqgaag van 1 .april zijn directeursfunctie bij .Pakhuisnieesteren N.V. te Antwerpen neerleggen om een nieuwe functie te aanvaarden" bij Pakhuismeesteren N.V. in- Rotterdam.. De directie te Antwerpen zal met ingang van gelijke datum word&n waargenomen door de heer C. Gips, directeur der Vennootschap te Rotterdam, De heren A. L. Ceuppens en J.' J. C. Soenen werden benoemd tot respectievelijk onder-directeur en pro curatiehouder. De dertienjarige scholiere Elisabeth A, C. Wijnhoven uit de Mathenesserstraat is dinsdagmiddag op de hoek van de Ma thenesserstraat en de Dirk Danestraat aan het hoofd geraakt door een kogeltje uit een luchtbuks dat werd afgeschoten door een jongen vanuit een raam op de derde etage in de Mathenesserstraat. In het Dijkzigtziekenhuis heeft men uit een wondje dat zich aan de linkerzijde van het hoofd van het meisje bevond het loden kogeltje verwijderd. De schutter, een zeventienjarige ma troos. is door de politie meegenomen naar het bureau Marconiplein, waar proces verbaal tegen hem is opgemaakt Later is de jor.gen door zijn ouders afgehaald. SCHIEDAM. Geboren: Paula M C dv P. G F van Geene en A C Biemans: Robert zv H- de Roode en E J Visser; Esther A dV H J* Kaifsbeek en J I van Maanen; Ma rianne dv A van Renswoude en A Alder- den;. Alberüna dv A F Teunissen en C Boolj; Monique dv M G Dorré en L M Brehm; Ellen tv J F dv W Braaksma en G Pronk; Mike zv J A C Gerritsen en J O van der Laan; Johannes T J zv A de Boer en G Barink; Peter zv W de Niet en M Snijders; Heieen dv E Beekman en M Koppejan; Maria -E dv T C van Waas en A Voerman; Catharina G F H dv B W M Bekker en W Janssen; Pautus M zv C Hijmans en K M Driessën; Antönia M dv B Piek en C M Odijk: Nieolaas H zv N H van der Ree en PS EIgers, Overleden: J M Sprenger. 29 jr.; P J van Wijk, 63 jr.; L Brmnsma, 94 jr.; F J D H Erwich. 84 jr.; P. van den Oever, 73 jr., (Van een onzer redacteuren) DE BOND Westland viert deze maand het 75-jarig bestaan. Daartoe wordt op donderdag 23 april in het Kurhaus te Scheveningen een receptie met diner gehouden. Het dagelijks bestuur heeft er deze keer vanaf gezien om. zoals in het verleden bij feestelijkheden het geval was een tentoonstelling te hou den. De bond heeft evenwel kosten noch moeite gespaard om toch weer goed voor de dag te komen. Dat is dan ook uitstekend gelukt: in de vorm van een jubileumboek, getiteld „Van crisis tot kracht", wil de bond aan de weg tim meren. In een oplaag van 6000 exemplaren is dit fraaie en voor tuinbouwend West land belangwekkende boek zojuist uit gekomen Een aantalprominente tuinbouw- deskundigen heeft bijdrage geleverd. Dr. W. H. Kemmers, ficancieel-direc- teur van het centraal bureau van de tuinbouwveilingen, nam de redactie op zich. Het boek bevat bijdragen van: L. J. Barendse. voorzitter van de bond Westland, die een inleiding schreef; J. Dekker ,,De Westlandse tuinbouw sinds 1939"; ir. W. van Soest „Vernieuwing van de teelt methode"; ir.J. A. Stender „De techniek in dienst van de glastuin bouw"; ir. A. de' Zeeuw „Ontwik keling van de bedrijfsstructuufdr, H. I. Oudsboom ..De sociale struc tuur"; drs. P.' F. Boon „Tussen oroducent en consument"; L, Gijs- berts „De vraag naar Westlandse groenten en fruit"; G. van 't Riet „Afzetteelt- en prijspolitiek van de overheid"; ir. J. M. Jacobs „Het planologische front' J. Dekker Het Westlandse veilingwezen in de laat ste kwart eeuw" en dr. Kemmers die schreef „Verantwoording" en „Perspectief". Met name het hoofdstuk „Perspec tief" van dr. Kemmers trekt de aan dacht. Hierin wordt geschreven, dat het de tuinbouw In het Westland goed gaat, maar toch zou volgens de heer Kemmers een speciaal probleem kun nen ontstaan. Hij denkt in dit verband aan het wegtrekken van begaafde en ondernemende Jonge mensen. Dr. Kemmers vraagt zich af of de toenemende openheid van de streek, met name wat de beroepskeuze betreft, weduwe van J Dorsman; M J Vennix, 59 jr.*,' j de grote expansiedrang zal doen afne- e.v. j v d Welle. men. ..Voorlopig ziet het er niet naar ,De vorige week gehouden collecte voor Draagt Elkanders Lasten van het CNV In Schiedam heeft een heel goede medewer king ontvangen. De collecte bracht hst grote bedrag van meer dan vijfduizend gulden op. ft De heer A. O. deed aangifte dat vier achterlichten van twee vrachtauto's die in de De Hoopstraat te Schiedam geparkeerd sonden, vernield zijn. ft Een tiental bewoners van dc Nassaulaan. Schoolstraat. WUlem de Zwijgerlaan en om geving te Schiedam, heeft een waarschuwing ontvangen, omdat naast de vuilnisemmers afval v/as geplaatst. Woensdag 1 april: Gemiddeld keuken- goutgehalte 312 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 2 april; Gemiddeld keukenzoutgehalte 280 milli gram per liter. De uitslagen van de voetbalwed strijden van de eerste dag van het Schiedamse schoolvoetbaltoernooi in Harga, die zo'n triomf voor de r.k, lagere scholen werden, luiden als bolgt svdpw vslst 6 poule E 4: edisonor nas- sad 11, burg verveen—st bernardus 01. st mariaj ligthart a 20, edlsonburg ver veen' I—0, or nassaust maria 0—0, st ber- PardUEj ligthart a 40, or nassauburg verveen I—edison—j ligthart a 0l. st bemardtisst maria 0C or nassauJ ligt hart -a 0—2. burg verveen—st maria 0i. edlson—st bernardus 02. burg verveen—j ligthart a 30, or nassaust bernardus 06, editorat maria 11. ursus veld 7 poule E 5: st jacobus—pr dr kohnstamm 04, th thijssen—a h ger'hard Q9. st aloysiusst jacobus 50, pr dr kohnstamtn—th thijssen 0—1, a h gerhard— st aloysius 0—0, st ji»:obus—th thijssen 0—5. pr dr. kohnstamm-a h gerhard 5—2, at aioysipsth thijssen 10, st jacobusa h gerhard 0—6, pr dr kohnstammst alovsj. us 2—2 hdvs veld 1 poule EI: w a liefland—kl de vries 0—2, st jozef 1—erasmus 2—0. kon jullana—comenius b 05. w a liefland—st jozef 1 0—2, kl de vries—kon Juliana 2—1. erasmus—comenius b 0—3, kl de vries—st jozef 1 1—2, w a liefland—comenius b 0—5 erasmus—kon juliana l—l, kl de vries—co menius b o3, st jozef 1kon juliana I2 ursus veld 7 poule E 5: st jacobuspr dr mus A 0—5 joh calvijndom savio 1 05, matheness—pr juliana 2—0, comenius a—joh calvijn 5—0, dom savio 1mathenesse 0—0. pr julianajon calvijn 0comenius a dom savio 1 1—2. mathenesseJoh calvijn 2—0. Pr julianadom savio 1 0—5. comenius amathenesse 20. svdpw veld S poule E 3; st martinus 1— alb magnus 1 0I, j ligthart b—st henricus 0—2, pr bernharddr kuyper 1—1, st mar tinus Ij ligthart b 20, alb magnus Ipr bernhard 10, st henricusdr kuyper 4—0 alb magnus 1—j ligthart b 1—1, st marti nus 1dr kuyper 20, st henricuspr bern. hard 3—1. alb magnus dr kuvper 5—0, J ligthart b—pr bernhard I—0, st martinus a* henricus 03, j ligthart bdr kuyper 4—0, alb magnus 1—st henricus 2o, st mar tinus 1pr bernhard 10. demos veid S poule E 6: thorbecke—j h gunning o5, dr de visserkon wilhelmina 2—1. pr marijke—thorbecke 2—0, j h gun. nmg—dr de visser 40, kon wilhelminapr marijke 02, thorbecke—dr de visser 10. j h gunning—kon wilhelmina 40. pr marii- ke-dr de visser 3—0. thorbecke—kon wil. helmlna 01, j h gunningpr marijke 11. uit. Toch vermoeden wij dat door de steeds groter wordende sociale open heid de tuinbouwexpansie gerichte be volkingsdruk in de verdere toekomst zal afnemen; geleidelijk zullen tal van tuinderszoons zich op andere wijze dan in de <uinbouw een bestaan opbouwen. Veel andere mogelijkheden komen im mers binnen de gezichtskring en ook binnen het bereik KEMMERS is bevreesd, dat door het wegtrekken een sfeer van mid delmatigheid en behoudzucht in het Westland zuilen achterblijven. Hij vraagt zich af of dit een begin van verval is. Even verderop schrijft de heer Kem mers, dat hij in zijn mijmering wel licht wat te somber was. Hij zegt, dat het er immers naar nit ziet dat de op namecapaciteit van de markten met een verdere welvaartstijging nog regel matig gr.,ter zal worden. Zijns inziens zullen de voortbrengselen van de West landse tuinbouw daarvan ongetwijfeld profiteren. Bovendien zijn er geen te kenen, dat de buitenlandse concurren tie scherper wordt; integendeel, dr. Kemmers meent, dat juist Nederland op de kasproduktenmarkten veel terrein wint. Hier komt nog bij dat de handel en het transportwezen in Nederland actief genoeg zijn en ook wel zullen - blijven om' alle mogelijkheden te be nutten. Het lijkt naar de mening van de heer Kemmers zelfs, dat de Ne» derlandse kasprodukten zeer ge schikt zijn om geheel te passen in de nieuwe handelsstructuur, die door schemert. „Onze overheid ten- slotte zal in het grote handelspolitieke spel wel kans zien deze exportverruiming niet te" la- ten verstoren. Inderdaad-zijn de pers pectieven gunstig en ziet het er naar uit dat degenen die in de Westlandse tuinbouw hun bestaan 'gaan zoeken, dit er wel degelijk zullen-vinden. Waarom zouden zij dus wegtrekken?" i\/TEER concreets heeft dr. Kemmers lta over de toekomst van het Westland in „Van crisis tot kracht" helaas niet te vertellen. Het boek had naar ons ge voelen nog meer aan' zijn doei beant woord als ook aandacht was besteed aan het bankwezen én toeleveringsbe drijven, "Overigens willen wij aan de voortref felijke kwaliteit zowel wat inhoud als uitvoering betreft, niets afdoen. De auteurs en de bond Westland past hulde voor deze uitgave, die in de,- tuinderswe- reld ongetwijfeld zijn ..wég zal vinden. De stad Esslingen am Neckar. niet ver van Stuttgart en met een rijke geschiedenis, is de Duitse partner. Esslingen is even groot als Schiedam wat het inwonertal betreft. De bevol king vindt er haar bestaan grotendeels in de nijverheid, waarvan metaal- en chemische industrie het belangrijkst is. Verder is er wijnbouw. Het punt van overeenkomst tussen Schiedam en Esslingen is ook het inten sieve verenigingsleven, meent de heer Pfeifer. In dit verband wijst hij op de Kreisjugendring, een overkoepelend or gaan van twintig jeugdverenigingen, dat ook club- en jeugdhuizen exploiteert, houdt zich al sedert 1949 in samenwer king met het gemeentebestuur bezig met een jaarlijkse jeugduitwisseling. ^De steden Neath in het Engelse Wales, Udine in Italië en Vienne in Frankrijk nemen aan deze uitwisseling deel. Sedert 1949 werden iedere zomer uit van deze steden 14 dagen een aantal jonge mensen van 16 tot 23 jaar ondergebracht in dc gezinnen der partnersteden. Deze jongeren raken op de hoogte van de levensstijl, maar zU krijgen ook door middel van een programma van excur sies dat de ontvangende stad aanbiedt een indruk vstn industrie, landschap rn historie van het land waar ze verblijven. Het gaat hier om een unieke „studie vakantie", die tegen zeer lage prijzen wordt geboden dankzij medewerking van allerlei zijden. Het doel is het bevorde- ren van de Europese eenheidsgedachte door het aankweken van begrip tussen de volgen. Dpordat het Koninklijk Schiedams Mannenkoor .dïrpheus" vorig jaar een concert in Esslingen gaf is een con tact met Schiedam ontstaan. Hieruit vloeide voort dat de Schiedamse Gemeenschap werd uitgenodigd deel te nemen aan de voorbereidende bespre kingen in Esslingen over de uitwisse lingen van dit jaar. Behalve de reeds genoemde steden was ook een dele gatie uit Norrköping in Zweden, welke stad waarschijnlijk ook gaat deel nemen. De besprekingen werden onder leiding van burgemeester Dieter Roscr ge houden. Waarderend schrijft de heer Pfeifer over het verloop van dit bezoek. Indruk maakte voorts het onderdeel van het meer gezellige programma, een ont vangst bij avond in het restaurant van de 150 meter hoge televisietoren van Stuttgart, die een sprookjesachtig uit zicht over het Neckardal bood. Le Schiedamse vertegenwoordiging ter"g met de overtuiging dat ook Schiedam zal kunnen deelnemen aan het der internationale vriendschaos- ™dej); ,BiJ wijze van proef zal de r/i1''Jaar een tiental jongeren m de leeftijd van 16 tot 23 jaar een veertien daags bezoek aan Esslingen aanbieden m de periode van 19 tot 2 augustus. De zullen bij Esslinger families f™ f1 onder8cbracht en samen met dc Engelsen, Fransen, Italianen en Zweden Kunnen deelnemen aan het programma dat de Kreisjugendring biedt. In de eerste helft van augustus za! dan een tiental jonge inwoners van Esslingen een bezoek aan Schiedam brengen. Er wordt naar gestreefd deze jongens en meisjes zoveel mogelijk te laten logeren bij de gezinnen, die eer der een lid naar de Duitse stad zonden. ,,i. „\de,Jproe' s(aaet en volgend jaar op uitgebreider schaal aan de uitwisseling kan worden deelgenomen zal worden ge tracht de organisatie van deze uitwisse- «AiLf® ,i cp basis van eea hechte ^kinK,tusscn S G- en Schiedamse Jeugdraad te doen geschieden. „Een uitvloeisel van de Fles-affaire", noemde de officier van justitie hij de Rotterdamse rechtbank de zaak tegen twee jongens, dl; voor het vervoer van een gestolen brandkast terecht moeten staan. Mr. J. A. Hoek onthulde dat bin nen afzienbare- tijd een „jeugdgang", die altijd in De Fles snode plannen be raamde, voor een groot aantal Inbraken en diefstallen zal verschijnen. De bei de verdachten, tegen* wie de officier een jaar eiste, waarvan vier maanden voorwaardelijk; waren eigenlijk maar si'delings in dit complot betrokken ge weest. De dieven hadden de. brandkast op 4 jannari uït een café aan de Kats- hoek weggehaald. Zij maakten met de twee verdachten (de 23-jarige assistent barkeeper J. H. van der V. uit Rotter dam en de twintigjarige verkoper C. A. uit Oostvoorne) in het jeugdcafé De Fles kennis en stelden hen voor de brandkast tegen een beloning te ver voeren, Daar hadden de twee jongens wel oren naar. Zij waren pas na een buitenlandse zwerftocht In Rotterdam terug en zaten beiden op zwart zaad. Op 6 januari werd de brandkast in de auto van A. geladen en naar een een zame landweg in Ridderkerk gereden. Daar werd vergeefs geprobeerd de safe open te breken. De drie dieven van de brandkast zitten op het ogenblik In een gevangenis in Antwerpen. Uitspraak op 14 april. - Een van de twee jongens, die in de nacht van 25 november in de Zwarte Paardenstraat in Rotterdam een oude man op laffe wijze overvielen en be roofden, hoorde dinsdagmorgen voor de rechtbank een zware straf tegen zich eisen: twintig maanden cel. „Deze knaap is te lui en te beroerd om te werken", zei de officier van justitie, die de jeugdgevangenis te goed voor Ce verdachte vond. De twintigjarige 3. g. (zonder beroep) had kennis gemaakt met een jongen nit de Zwarte Paarden straat. Hij had zjjn nieuwe vriend deeJ- «en°ot gemaakt van zijn financiële moeilijkheden, vertelde hem dat hij ha. chulden had en binnenkort o» straat zou staan. Zijn maat, een debiele jongen, stelde S. daarna voor de kost- ganger van zijn ouders te beroven. .«Want die zat dik in de slappe was Dc president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles, had weinig goede woorden over voor het leven dat S. achter de ret had. „Hij verzet zich tegen elke drang, die op hem wordt uitgeoefend. Een onverschillig stukkie mens met maar een hobby: het dure nachtleven." le2 wees voorts op de vele straf fen, die S. in zijn jonge leven had on dergaan en op het feit, dat de verdaefc- te een jonge vrouw met een kind had laten zitten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1