ARBEIDERS MOETEN HARDER WERKEN Nieuwe Oude Plantage „bolwerk" wordt een Zon en Schaduw in het Spaanse volks-hart J.M. van Kessel ridder Orde van Oranje Nassau BLOEMPJES 3.98 DRIJVENDE WINKEL NYLON J UPON 1 Zeeliospitiuninu voor voogdijkinderen C. Verolme bij tewaterlating: Rustplaats en uitzicht over Nieuwe Maas Ook dit jaar Nationale Speelweek Balletprenrière van Harkarvy Rotterdam weinig last vloedgolf Inbraken tijdens Paasweekeinde rolex Afscheid van Shell Tankers Politieman haaide kind uit singel heetmanj^ Papoeastudenten demonstreren Het communiqué na Erhards bezoek Slavenburg N.V. had Bevredigend jaar Duits schip geveild Beeldhouwkunst Jongen sloeg met hand door ruit W - KAKEL DOORMAN NAAR ANTILLEN Havenarbeider viel Weer arrestaties i.v.m. diefstallen op Eilheek Rij het oversteken aangereden In Den Haag Redding „Het Zwarte Corps" krijgt 16 pet. meer Auto botste tegen lichtmast DErotterdammer Pagina 4 z 4 WOENSDAG 1 APRIL 195} *3 Vw ?V* ->;Kf Ti"' De concurrentiestrijd op scheepsbouwgebied tussen de Westeuropese landen en Japan en Zweden kunnen wij alleen zon der al te grote verliezen door staan wanneer de Nederlandse arbeiders de arbeidstijd fcetej benutten. Bui op see afgewacht 5.75 -ui ilci rtiiili (Vervolg van pag. 1) (Van een onzer verslaggevers) TVE SCHIPPERSVROUW, die uit hoofde van het be roep van haar man wat heï winkelen betreft (een van. de aantrekkelijkheden van' het „vrouw zijn") meestal niet aan haar trekken komt, krijgt, over enkele maanden een gro te kans zich met deze bezig heid te kunnen gaan bemoei en. Als haar man dan zich met zijn schip in de buurt van Dordrecht komt, kan hij het zijn vrouw niet aan doen door te varen. Voor haar en zeker ook voor hemzelf is het afme- - ren aan het in de Buitenwale- vest liggende drijvende wa renhuis de moeite waard. „OP HET WATER MEDIO JULI LEVENSMIDDELEN (Van onze correspondent) higans van vandaag jg het voor- ^a^gc ^ehospitium S-f" Jozef Hot?k Xf" KLfan£v0pnieuw lp g«bruifc geno- w rJïhi g^houw wordt nu bestemd fStewte™ 7-°-r\g Jaar opgeheven. Het aantal tbc-patientjes vertoonde een »USS? da!mjf «n 'Verantwoorde r ai nl J-apger ^gelijk was. Inrrnddels hebben reeds allerlei ge ruchten de ronde gedaan over de toe komstige bestemming van het cebou- booHgebouTef vier barakken. Aan deze geruchten is thans een efad gemaakt door d0 komist van de nieuwe directeur, de heer J R. A. M ?u jkf"1' ze bevestigde dat er m het gebomv voogdijkinderen :;uiien ko- j icieus zijn de werkzaamheden t,? „iet $efonne?- Dat betekent ech- ;®r r?eds de ce*'ste kinderen zijn gearriveerd. Men heeft eerst gerui me tijd nodig om de gebouwen voor r111 tef0 bewoners geschikt te maken. in de toekomst 56 voogdijkinderen in bet kinderhuis St. Josef We nieuwe benaming) een thuis kunnen vinden. De kinderen z]jn tussen 2 en Jt> jaar oud. Momenteel is men bezig een staf van personeel aan te trek ken. W totaal heeft men 12 interne leid sters nodig, benevens huishoudelijk «n ander Personeel. Aan een tehuis als het kinderhuis St. Jozef bestaat een .grote 'behoefte. Men heeft OP dit gebied een groot achter- laad en de vraag overtreft het aanbod. De kinderen zullen onderwijs ontvangen aan de r.k. school dn Hoek van Holland. Dat betekent dat er niet, zoals voorheen, een eig^o school in bet "gebouw geves- tigd 2»! worden. De voogdijkinderen-zul. len afkomstig zijn uft alle mogelijke ge- zinnen- Het iaar 1963 Is voor de N.V. Sla "venburff's Bank, alleszins; bevredi Send geweest. Ondanks de ktedietbe perkende maatregelen van de Neder- Jandscbe Bank breidde de kredietver lening zich verder uit, mede als ge volg van de activiteiten in het bui tenland. De aan de bank toevertrouwde midde len namen eveneens niet onbelangrijk toe e» wel tot ruim ƒ220 min. (v.j. 195 mm.). Het geplaatste kapitaal werd van ƒ19.3 min. op ƒ20 min. gebracht, deels door de uitkering van twee pro cent in agio-aandelen, deels door onder handse Plaatsing van nieuwe aandelen. De bruto-ontvangsten stegen tot 11,49 tnïn, (V.j. ƒ10,55 min.), waarvan uit in terest werd verkregen ƒ8,71 min. 6,13 ftün.), uit provisie ƒ4,74 min. (ƒ4,39 min.). De onkosten liepen op tot ƒ5,66 min. (5,01 min.). Hierna resteert ter verdeling 5,93 min. (ƒ5,54 min Voorgesteld wordt een onveranderd di vidend v?n tien procent, waarvan twee Procent m agio-aandelen. De gang van zaken bij de deelnemin- gen was bevredigend- Verwachtingen: de directie wijst er °P dat «e banken de kostenverhoging als gevolg van hogere lonen niet kun nen opvangen met tariefsverhogingen voor bun diensten, in* het algemeen moet bet bankbedrijf zijn rendement op voeren door verhoging van de omzet ten. Gebleken is dat deze verhoging van de omzetten gedeeltelijk reeds wordt be reikt door de algemene verhoging van «et prijsniveau. Nu de kosten als gevolg van de forse loonstijging sneller omhoog «aan, is het de vraag, of de banken m staat zullen zijn uit de toenemende mkomsten deze kostenverhoging volledig op te vangen. Gezien de gang van zaken in de eer ste maanden van. het nieuwe jaar meent de direcwe- dat/ wat haar instelling be treft, te» aanzien van de te verwach ten resultaten- voor 1964, een gematigd optimisme wel verantwoord is. (Van onze rechtbankverslaggever) De 414,441 brt metende Duitse motor- -spits DeJPhin verwisselde woensdagmor gen ten overstaan van de Rotterdamse rechtbank, gepresideerd doop mr c. "tol, van eigenaar. Het schip moest ter delging van een schuldenlast van ruim J, 25.000 van de eigenaar. Hill and Co. G.m.b.h, uit Duisburg Kuhrort, gerech telijk worden verkocht. Voor 53.000 Werd de Duisburger Stadt Spaarkasse «e nieuW? eigenaar van de Delptün. Het schip werd in 1952 gebouwd en m 1857 ifl Dortmund verbouwd. Het ligt 5Jt aan de Boompjes in Botterdam. De i^elpihin, die op verzoek van c. M. J. -Kotste werd geveild, was door de exe cutants op vijfduizend gulden ingezet. t *cr*% fkt*4 rat - HM J 'Ui. TIJDENS de laatste vergade ring van de Rotterdamse ge meenteraad ging het zonder dis cussie onder de hamer door" en nu is de dienst van gemeente werken al begonnen met de voorbereidende werken: het pro ject Oude-Plantage als oostelijk sluitstuk van de Maasboulevard. Dat project heeft met de voor oorlogse Oude Plantage alleen 7TKUXT de naam geméen en mis- schien zal het straks heel anders gaan hetenDe Oude Plantage was een park met veel hoogop- gaand geboomte, eigenlijk een bos-in-het-klein. Padvinders Melden er hun speurtochten. Prille Rotterdamse liefdes kwa men er tot stand. Ouderen hiel den er hun gesprekken op de bankjes. Goed, dat alles zal in de toe komst waarschijnlijk wéér gaan gebeuren. Maar de nieuwe Oude Plantage wordt geen bos al komt er natuurlijk ook heel wat beplanting maar een terras met parkeerruimte en waarschijn lijk een uitspanning, theetuin of restaurant. Er is een stuk grond voor op gespoten van ongeveer een halve cirkel en het geheel gaat wat doen denken aan een bolwerk. Iets om buitenlanders voor 't lapje te hou den en te vertelen, dat hier in vroeger dagen een verdedigings werk zou hebben gestaan! Het ge lijkt er waarempei wat op. Dat „bolwerk" zal, zoals de hier bij geplaatste tekening laat zien, de Honmgerdijk ;n twee stukken verdelen. De Maasboulevard en het verlengde daarvan in de rich ting van de Prias Alexanderpol- der lopen er langs. Een wandel pad rond de parkeerruimte geeft via een tunneltje onder de rond net „bolwerk" lopende v.-eg door toegang tot een terras met een muurtje aan de zijde van het wa ter. Charïoisse Hoofd en deze Oude Plantage. Overal elders zijn de rivieroevers economisch benut, al zijn er plekjes waar men deson danks de rivier kan zien, zoals de Parkkade en de kaden van Feije- noord. Het is de bedoeling, dat er een sculptuur, «en stuk beeldhouw werk. monument of iets anders 2al komen vlak bij het voetgan gerstunneltje naar het terras. Ook denkt men er aan, het muur tje rond het terras met beeldhouw werk te versieren. Hoe en in wel ke vorm dat alles zal geschieden moet nog worden beslist. Voorlo pig wordt er gewerkt aan het „bolwerk". Daaraan komt heel wat groen te Pas, maar er zullen maar wei nig hoge bomen worden geplant. Die bomen zullen zodanig worden neergezet, dat het uitzicht op de rivier vrij blijft. Ook in het oosten krijgt Rot terdam dus een net gezicht. Van dat terras af heeft men een prachtig uitzicht over de rivier. Rotterdam zal straks twee van dergelijke «vensters" hebben: het Ongeveer met deze woorden richtte maandagmiddag de heer C, Verolme zich tot de aanwezigen, onder wie de ambas sadeur van Noorwegen Otto J. L. Kil- dai. op een bijeenkomst ter gelegenheid van de doopplechtigheid van het Noorse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij N.V. op Rozenburg. Na de doopplechtigheid, die werd ver richt door mevrouw Esther Ringen, oud ste dochter van de heer T. Mosvold, di recteur van de Mosvold Stichting Com pany, waarvoor het schip is gebouwd, sprak de heer Verolme zijn bezorgdheid uit over de wijze, waarop bij Nederland se en andere Westeuropese scheepswer ven de arbeidstijd wordt benut Volgens de heer Verolme zullen alleen een ho gere arbeidsprestatie en een efficiëntere werkwijze de concurrentiepositie van de Westeuropese werven gunstig kunnen be ïnvloeden. De heer Verolme zei verder bezorgd te zijn over de toekomst van de Nederlandse scheepsbouw. Aan het einde van zijn toespraak deel- i de hij echter mee dat Verolme de op- dracht heeft gekregen voor de bouw van een vrachtschip voor de Koninklijke Pa- ketvaart Maatschappij met een dead weight van 24.000 ton. Het schip zal op de werf in Alblasserdam worden ge bouwd en is aan Verolme gegund on danks het feit, dat het schip door ver schillende andere werven goedkoper ge bouwd zou kunnen worden. Het tankschip Mosli heeft een dead weight van ongeveer 53.000 ton, is 223 meter lang, ruim 21,7 meter breed, heeft een holte van bijna zestien en een diepgang van ruim elf en een halve meter. Het schip is uitgerust met een der grootste dieselmotoren, die tot dus verre in Nederland in opdracht werden gegeven. Het is een Verolme-M.A.N.die- selmotor met een maximum continuver- rriogen van 18.000 p.k. bij 115 omwente lingen. De snelheid van het schip be draagt 16,5 knoop. De Mosli zal voorlopig het laatste schip zijn dat Verolme in opdracht van een Noorse rederij heeft gebouwd. Ook dit jaar wordt een Nationale Speeiweek in Rotterdam gehouden: de zevende in successie. Tussen 24 en 31 oktober zullen weer vele jonge men sen, die hun ideaal zien in het vormen van de jeugd of die zich in de toekomst bezig willen houden met culturele en kunstzinnige vorming, in het A.M.V.J.- gebouw de speelweek volgen. Onder de deskundigen die door het stichtingsbestuur van de speelweek zijn aangetrokken bevinden zich o.m. Ineke Sluiter, Gerard Cox. Jan Bronk en Theo Vesseur. (Van een onzer redacteuren) Het s.s. Rotterdam van de Holland- Amenka_ Lijn, dat op het ogenblik bezig is aan zijn reis-rond-de-wereld in tachtig dagen, heeft van de op de aardbeving in Alaska gevolgde vloedgolf weineg last ondervonden. Het schip lag in Honolou- lou op Hawaii toen de gezagvoerder, commodore C. G. Kooyman, bericht ont ving dat een vloedgolf met golven van ruim vier meter hoogte zich bewoog in de richting van Hawaii. Dat was zaterdagavond omstreeks 10.00 uur. Om niet het risico te lopen dat het schip in de haven van Honolouiou tegen de kade zou worden gedrukt en bescha digd. besloot commodore Kooyman de „bui" buitengaats af te wachten. Het ver trek naar zee moest zo snel gebeuren dat er geen tijd was om de passagierende passagiers en bemanningsleden aan boord terug te roepen. Zonder hen is de Rot terdam daarop uitgevaren. Drie uur bleef het vlaggeschip op zee. Toen kon het naar Honolouiou terugke ren. Het was allemaal nogal meegevallen. Commodore Kooyman kon aan zijn reder melden dai de vloedgolf al dusdanig was afgezwakt, dat de golven bij Hawaii nog maar een hoogte bereikten van een halve meter. Zondagmorgen heeft de Rotterdam, met een vertraging van drie uur, de reis voortgezet. Tijdens de Paasdagen is. naar de po litie ons nu pas meedeelde, een groot aantal inbraken in Rotterdam gepleegd. In de nacht van maandag op dinsdag wisten dieven bij afwezigheid van de bewoners via een keukenraam een wo ning aan de Comelis Muschstraat binnen te dringen. Een bureau en een kastje werden opengebroken. Er werd zeshon derd gulden ontvreemd. Door een tuimelraam klom men bij een publiciteitsonderneming aan de Wit te de Withstraat binnen. Bureauladen en kasten werden doorzocht en drie geld kistjes opengebroken. Buit: vierhonderd gulden. Maandagnacht werd door vernieling van een deurruit in het kantoor van een oliemaatschappij aan de Wilhelmmakade ingebroken. Uit een geldkistje werd on geveer honderdveertig gulden gestolen. Tijdens de feestdagen forceerde men de deur van een magazijn en winkel van een handelsonderneming aan de Haven straat. Uit het kasregister en een bureau lade werd ongeveer honderd gulden weg genomen. Twee surveillerende agenten van het bureau Oostervantstraat hielden maan dagnacht een auto aan, waarin gasmeters en snijbranders werden vervoerd. Het bleek dat deze uit een afgesloten keet aan de Waalhaven waren gestolen. De beide inzittenden van de auto, de auto- spuiter J. P. en de brander W. M. (bei den 22), werden door de recherche van het bureau Sandelingplein in bewaring gesteld. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een ruit ingeslagen van een horlo gerie aan de Eendrachtsweg. Drie da meshorloges met een totale waarde van 2500 gulden werden vermist. Door forcering van de toegangsdeur wist men zich dinsdag toegang te ver schaffen tot een café aan de Coolsestraat. Een geldsbedrag van 275 gulden, sigaret ten en een fles whiskey werden ont vreemd. De schade was groot: zeshonderd gulden. Zwitsers precisiewerk opz'n best! Air-King* refRL425 330.- Hr. Ms. vliegkampschip Karei, Door man is vandaag van "de Parkkade in Rotterdam vertrokken voor een voor- jaarsoefenreis naar de Nederlandse An tillen. waar de overige schepen van het smaldeesl zich bij haar zullen voegen. De marinierskapel der Koninklijke marine met de tamboers en pijpers van het korps Mariniers hebben het vertrek van de Karei Doorman, het vlaggeschip van smaldeel vijf waarover schout bij nacht L. E. H. Reeser het bevel voert, muzikaal opgeluisterd. (Van een onzer verslaggevers) Uit hadden van de heer «7- W. Oos- terhaanadjunct-havenmeester van botterdam, kreeg heer JAf, van Kessel. fronld van de sectie *vrop**+ en jd^i/rHsche va^ev^ge',nll^'n hij Fhell Trwknrs N.ir., h*+ erekr**;* be horend hit h**i ridde^^hnn in de Orde van OranteNamens dp hvr- aevteevtef de a**»?***" loenste de heer Oosterhaan hem geluk. r4 (x t"imn ef f>- fe de T.- meen *n h"*** Rne vs»rt CV,ÖT TUrv. k+TS, de \ferd'«*n«-4'*n run dr* V"" K^sel voot de Hcderlandse koopvaar dij. t'Afet hem paaf aldus de var, d**e Vort yfffc ,r»n ''a ^■•nef?rtpaj.fa h*»,'Vfi4fe„ fje b*er Vao bpJ rep**'* r',r*9 bH vim. vr WW*- rn fbï? «dr^c 1010 »V- VWV», hjï nn i motjrt 1Q40 jn d»ensf v»rj „-„rJ door grof A ^rvarb»*r tr-, de me* OMppce ■«•**'AHc£prA',T#*rf tewor-vre- steld bij de articling scheensaeentuur. Tiiden* c>e norlossiarcn hewft bi< zter veel te maken gehad met d» Chi nese bprT'r'm'rteco v»n vie in de ha ven van F^ftprdem schepen: S» totaal man. Hij frdfTnrn o m. «en vareceJ**.. nm drt**p ,A 7;s- teil via de "T-nr;'n5v)n-n,p. paar hun fahoo-'J?'"' teni" 'e Hrar>- een. Onius*"»». d»e* d» tmTgtarej» bil Chinase Uitbraken, wepdan '-erdoor de beer Ven BesseT ?e?u«f. Na de oorlog werd hij tot chef be- jnanaipgsjaicen van het Europese cn AzSatfeche personeel benoemd. Hij ver richtte daar waardevol w, k bij het -weer op gang brengen van de tanker- vloot van Shell. De heer Van Kessel heeft veel bijge- 4° j ople'6ing van zeevaren den in Rotterdam. .~jj ;s een van d rteïfe^e krachten ge-weest bij de op. 5iu;I g va" dt, hereniging Opleidin, schip voor de Handelsvaart. Daarnaast is hij adviseur van de Commissie Civiele Dienst van de Raad 1 van Bestuur voor de Zeevaart en te vens organisator en toezichthouder van ae koksopieiding voor zeevarenden in hei xehuis voor Zeeii^dgn in de Maas stad. Mede door zijn toedoen konden in een periode van ruim zes jaar ongeveer zeshonderd zeelieden tot scheepskok worden opgeleid. Het onderzoek naar de diefstallen uit het wrak van het Duifte schip Eilbeck is1 nog in volle gang. Dat het onderzoek zich, ook uitstrekt naar plaatsen buiten Rotter-1 dam is gebleken door de arrestatie van de Ridderkerkse bakker K- die er van i wordt verdacht een partij boter ter waar de van 120 te hebben geheeld. Deze bo-l ter zou afkomstig zijn van de Eilbeck. I Ook de Rotterdamse politie heeft weer1 enkele arrestaties verricht. De tweejarige Jefrie Kaasthof uit Poor- tugaal is dinsdagmiddag spelenderwijs m de singel aan de Mecuwenzijde in Rot terdam gevallen en er uitgehaald door een politieagent Het kind was al een paar maal kopje onder gegaan in het on-- geveer anderhalve meter diepe water. De agent heeft kunstmatige ademhaling toe-! gepast en hel kind daarna naar huis ge-, bracht De huisarts kon geen nadelige gevolgen constateren. T/OOR de .productiviteit van de Ne derlandse danskunst hebben wij respect. Is in de toneelwereld een pre mière een hele gebeurtenis, onze bal letgezelschappen brengen de ene pre mière na de andere uit en het is nu zelfs zo dat een balletuitvoering zon der dat er op het programma een première is vermeld, een zeldzaam heid is geworden. De premièredie het Nederlands Dans-Theater dinsdagavond in de Rot terdamse Schouwburg uitbracht, is Sol y Sombra van Benjamin Harkar vy, met als muziek het Concert voor guitaar en orkest van de moderne Spaans-Britse componist Mauricio Ohana. Sol y Sombra Zon en Schaduw hebben wij vol verwachting tegemoet gezien. Want de balletten van Harkarvy zijn doorgaans boeiend door de onge kunstelde, pretentieloze eenvoud, de ar geloze directheid, waarmee deze cho reograaf zijn onderwerp op het toneel zet Ook door de prachtige dansfiguren, waarmee hij aan zijn balletten gestalte geeft. Bovendien is Sol y Sombra vrij groots opgezet, grootser dan de balletten, die over het algemeen van Harkarvy be kend zijn Het is opgebouwd uit drie delen: Sol, Sombra en Fiesta. Het neemt, op de er aan voorafgaande Grand Pas de Deux uit Don Quichotte na, het genele programmagedeelte na de pauze m beslag, Harkarvy heeft iets willen „grijpen' van het tijdloze Spanje, het Spanje dus van Goya en van Garcia Lorca. Het Spanje, zoals het was. is en blijft ach ter de voorstelling, die de volken van het overige Europa er zich in de verschil lende tijdperken van de historie van in fleurige, tintelende voorjaarsgeuren, gestrooid op wit fond - de nieuwste mode - maken deze met z'n fraaie, 8 cm brede kanten strook tot een romantisch geheel maten: small, medium, large normaal slechts 3 dagen in alle filialen van maakten en er zich ook nu van maken. Hij heeft iets willen laten zien van het zo gecompliceerde ..Spaanse hart, be roerd door de Foeniciërs, de Moren en de vele anderen, die er soms weinig maar soms ook heel veel van hun ka rakter in hebben achtergelaten. Een enkele maal heeft Harkarvy dat gedaan. Boeiend is het felle dansduel tussen Martinette Janmaat en Marian Sarstiïdt aan het slot. In andere delen van zijn ballet is Harkarvy er echter zo te zien niet helemaal uit kunnen komen Wellicht was het Spaanse hart hem nèt te gecompliceerd, te ongrijpbaar, om het te kunnen vatten in zijn ballet. De wonderlijke spanning tussen gran dezza en laaiend vuur, dat alles be dwongen door hoofse zelfbeheersing en harde trots, die spanning kwam nèt niet over het voetlicht. In het begin kwam Sol y Sombra vrij moeizaam op gang. Later worstelde de choreograaf met zijn expressie, nam hij soms zijn toevlucht tot bewegingen, die wel zeer knap danswerk toonden maar die tekort schoten aan uitdruk kingskracht. Maar het is ook belangrijk, dat Har- aarvy zijn ballet niet heeft laten ver zanden op zwaar melodrama en Sol y Sombra is ondanks alles een hoogst in teressant werkstuk, dat door het publiek met grote -bijval is ontvangen. Decor en costuums van Roger Chail- Joux waren zeer verzorgd. Daarvan was veel werk gemaakt maar mis- sc,„frL w?.f eigenlijk een vrij zwak punt m dit ballet, waar alles aankwam dans beweging en de expressie van de Van de rest van het programma was de reprise van De Valkuil van Job Sam ders interessant, door WRly de la Bye die ditmaal de rol van de zwarte pan- fP »a5ste- Hij de première heeft Alexandra van Rhijn deze rol -gehad ™y,d.e Ia Bye gaf de geladen felheid van het roofdier maar ook zijn mach teloosheid nadat het de dompteur heeft neergeslagen prachtig weer. HANS W. LEDEBOER Doordat hij struikelde sloeg dinsdag- op de Ellemare in Rotterdam de achtjarige Walter Schalling met zijn hand door een deurruit. De jongen kreeg een slagaderlijke bloeding. Een Ieraar, de »eeL,,f- T'deman, eveneens wonende op de Ellemare, drukte de ader dicht en bracht de jongen met een personenauto naar het Zuiderziekenhuis. Be zesjarige scholier Bouke R. Veen- stra uit acL'Sint Mariastraat is'dinsdag morgen, toen hij spelenderwijs de weg overstak, op de Westblaak in Rotterdam aangereden door. een motorrijwiel. Met PUn m het linker dijbeen is het kind naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht De vijfjarige Paulus C. Bassant stak dinsdagmiddag plotseling de G. J. Mul derstraat in Rotterdam over en werd aan- 1..! Met een gebroken linkerarm is de 51- jarige havenarbeider J. A. Bosschaart uit de Bonaventurastraat via het Havenzie kenhuis naai- huis gebracht De arbeider sprong dinsdagavond aan boord van het Deense m.s. Mombasa, liggende bij Tbom- sen's Havenbedrijf in de Maashaven in Rotterdam, op een luik, dat omhoog klap te en met hen samen op de twee en een halve meter lager gelegen lading in het onderruim terecht kwam. In de Rosestraat in Rotterdam is dins dagavond de 28-jarige monteur J. Over- duin uit de Van de Poelstraat met zijn bromfiets in een tramrails terecht geko men en sevalien. Met hoofdwonden en in bewusteloze- toestand is de man naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De tienjarige T. E. B. M, Lucker uit Amsterdam is gistermiddag tijdens het spelen te water geraakt in het niet meer gebruikte deel van de Willem IH slui zen. in Amsterdam-Noord en verdron- ken. Een arbeider,, die daar werkzaam is bij de aanleg van de IJ-tunnel is de knaap nog nagesprongen, maar die was gereden door een. vrachtauto. Het kind M kf de d epte verdVenen Het liikil klaagde over pijn in het hoofd en is naar is Mier do^ de rijSüe wiftr opgehaald. huis gebracht. edelsteenkundigef,g,a. diamantexpert g.i.a, LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155 -157 rotterdam Voor alle zekerheid werden uitvoerize maatregelen genomen voor het hanrf haven van de orde en de rust. ïn Den Haag zouden vanmiddae ons», veer 60 Papoea-studenten demonstrerciT Het plan was op de Indonesische legatie een proteststuk te overhandigen tewn de w(jze waarop Indonesië de heïanl™ van de Papoea's behartigt. Het Indonesische gezelschap dat van- morgen op Schiphol aankwam, bestond uit zes secretarissen en woordvoerders van het Indonesische ministerie van buitenlandse zaken. Ze wilden echter geen enkele verklaring afleggen. V Later op de morgen arriveerden uit Bangkok de Indonesische ambassadeur te Tokio, de heer Harsono Reksoatmodlo en kolonel Yusuf, die aan de Indone sische missie is toegevoegd. Gisteravond kwamen op Schiphol elf Indonesische journalisten aan, die,od uitnodiging van de regering in Bom West-Duitsland bezochten. Intussen heeft de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. Luns, tele grammen gekregen van de heren Niki- juluw (algemeen vertegenwoordiger van de republiek Zuid-Molukken) en ïr. Manusamaen van het hoofdbestuur van de_ „Stichting door de eeuwen trouw". In deze telegrammen wordt gewezen op de repatriëring van de pro-indonesische Ambonezen naar Soekamo's „heilstaat", In het telegram van „Door de eeuwen trouw'.', wordt erop gewezen, dat met deze repatriëring het probleem van het zelf beschikkingsrecht van de ZuidrneimrW- met is opgelost. Men verlangt; dat minis' ter Luns deze kwestie met zijn Indonesi sche collega bespreekt. Maar, zo wordt eraan toegevoegd, een dergelijk gesprek kan alleen zinvol zijn, wanneer Zuid- Molukkers in het gesprek worden be trokken. Nederland moet primair stellen deze ereschuld te willen afdoen door reehtherstel voor Ambon. Ook wordt nog gevraagd de rechtsver volging van Soumokil, die hoewel Zuid- molukker, zich juridisch nog kan beroe pen op het Nederlands staatsburgerschap, ter sprake te brengen. LJET Amerikaanse blad Baltimore Sun I-I heeft gisteren in een artikel over Indonesië geschreven dat een terugkeer van de Nederlandse invloed Indonesia's redding zou kunnen zijn. President Soekarno heeft het geduld van de meesten van zijn Westerse vrien den op de proef gesteld, maar een oude deur, die op ruwe wijze was gesloten, opent zich. Er zijn tekenen van herleving van de Nederlandse invloed, met een aantal formele besprekingen in het voor uitzicht. Het welslagen daarvan zou de redding van Indonesië kunnen zijn, aldus het Amerikaanse blad. Speciaalzaken in textiel hM*'™^er Luns, heelt "Ineengezet hoe communiqué tot stand is gekomen dat* uitgegeven na het bezoek van bondskanselier Erhard aan Den Haag. tern S de Wester terp (kath.v.) had hierom schriftelijk ffnnrip®i?"e0rndai! het Franse blad Le geschreven dat in de'uitein- ^LT.f.een belangrijk woord zou zijn weggelaten. in*!teJfï-g „?m !\et 'vo?rd geïntegreerd in ae zinsnede: A)" uiteindelijk doel van uropese politiek bescnouwen de aJeg€rin/fin totstandkoming irilrrte -„op - democratische en geïnte- Ent r ??S1S, Vf!ren,-d Europa.... Vol- Monde zou de rectificatie ver- vtelliS, den met een co»cessie aan de Engelse zienswijze. j Minister Luns merkt op, dat het teT;TTaar van het Franse blad aan- Lil <£h f?,Yen, A01 misverstand. Zo- gebruikelijk bij officiële bezoeken van buitenlandse staatslieden, aldus de rfAWwman' yferdvan beide zijden in de loop van het bezoek een ontwerp- ^™"iqUé opgesteld. Aan het efnde teird te besPrekingen werd de definitieve opfcrlmg overleg vastgesteld en onmiddellijk gepubliceerd. Dp, een aanzienlijk aantal punten rl'TnT mitieve tekst af van eerde- te ,n u0?rPT'' he' zo? stfijdig zijn met de in bet internationale verkeer bestaan- de gebruiken, aldus de beet Luns. over de bespreking van het communiqué na dere mededeling te doen. De bewinds man laat de conclusies van Le Monde nopens het communiqué voor de verant woordelijkheid van het blad. te-^ï Een warenhuis, een grote super market voor het schippersgezln, dat vaak te weinig t(jd heeft om gezins- en scheepsinkopen te doen. Ze zullen tan boord van dit schip, laten we het zon oemen omdat het fa het wa ter ligt, bijna alles kunnen kopen wat een schlppersgemeenschap nodig heeft, van verse worst tot touw en smeerolie. TN DORDRECHT zullen ze niet I meer de waspoeder behoeven te kopen van het tegemoetvarende par levinker, niet meer het televisietoe stel in een zaak diep in de binnen stad en niet meer de stookolie bij een apart bunkerstation. Nee, ze zullen ..op het water" praktisch alles kun nen krijgen wat ze maar willen, in een winkel die uniek kan worden genoemd voor de Europese binnen wateren en 7eer waarschijnlijk ook de enige in zijn soort ter wereld is. Het Idee voor een dergelijk ver- konpomrt Is van N.V. H. Zwaans, een bearijf dat zich al etn veertig- jaar in Dordrecht heï*'*L3iidt sret de fou-Deze maquette toont De Zwaan" maar dan aflêmdeze over enkele maanden in benodigdheden" betreft. In Zwjjmde Buitenwalevest te Dordrecht zal fï_a i-, s - MneiAM drecht ligt voor'dit doel een klein schip en de oHebevooiraöfag ge schiedt vanaf de wal bij het bedrijf fa de Maasstraat. \IORIGE .WEEK donderdag is de winkel bij Boele in Bolnes het water van de Nieuwe Maas inge gleden, nadat er vier maanden aan was gewerkt. Als de" omvangrijke inrichting klaar,'zal zijn, hoopt Zwaans „De Zwaan" (een toepas selijker naam is volgens ons moei lijk denkbaar) medio juli te ope nen. Op een zestig meter lange ponton, een rechthoekige bak, komen twee woon- en winkelverdiepingen. In de ponton bevinden zich de bunkers voor gas- en smeerolie, drinkwater, de pompen voor het overbrengen van de oliën, een verwarmingsinstallatie en enkele magazijnen. TN DE HIERBOVEN gelegen afde- I ling is een gedeelte ingericht voor de verkoop van alle mogelijke levensmiddelen, evenals aan de wal uitgestald in rekken en koelvitri nes. In een ander deel vindt men de ruimte voor de verkoop van radio's, koelkasten en zuivere scheepsbenodigdheden zoals verf, touw en zeildoek. In het boven- schip bevinden zich een tweetal kantoren, de woonruimte van het personeel (aan boord is werk voor tien mensen en er wordt continu dienst gedaan) en een showroom voor het grotere materiaal, waar van de roeiboot een goed voor beeld is. De verwachtingen van Zwaans zijn hoog gespannen, men rekent op ko pers uit vele Westeuropese landen, mensen die met hun „woning" Euro pa doortrekken en op velerlei gebied tekort Komen wat men aan de wal wel heeft. De schippersvrouw heeft die achterstand straks wat Ingelopen. Zij verdient het. liggen. Tussen de werkgeversorganisaties in de bouwnijverheid en de vakvereniging „Het Zwarte Corps" is overeenstem ming bereikt over een nieuwe c.a.o, voor „Het Zwarte Corps" (met machine- personeel in de water-, spoor- en we genbouw. Behoudens goedkeuring door de Stichting van de Arbeid zal deze c.a.o. met terugwerkende kracht op 1 maart 1964 in werking treden. Onder meer zullen hierdoor de weeklonen der werknemers met 16 procent worden verhoogd. In een toelichting vermeldt „Het Zwarte Corps", dat de c.a.o. voor het bouwbedrijf een bijlage heeft voor het zwarte corps, doch dat het merendeel van deze groep werknemers lid is van de vakvereniging „Het Zwarte Corps". Daar deze geen partij is bij de c.a.o. voor het gehele bouwbedrijf, sloten de werkgevers een afzonderlijke c.a.o, voor deze categorie werknemers af met deze organisatie, aldus de toelichting van H.Z.C. De 38-jarige student B. H. Lindeman uit de Cronjéstraat in Vlaardfagen is dinsdagmiddag op de Schiedamseweg (bovendijks), op de grens Rotterdam Schiedam door onbekende oorzaak, met zijn personenauto tegen een lichtmast ge botst. Omdat de student beklemd zat tus sen de rugleuning en het stuur van zijn auto moest hij door brandweerlieden worden bevrijd. Met een gebroken rech terarm, hoofdwonden en vermoedelijk inwendige kneuzingen is hij door ae Schiedamse G.G. en G.D. naar het Alge meen ziekenhuis in Vlaardin^an ver voerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2