Lustrumviering met Italiaanse maand Restaurant Europoort bestaat nu vip jaar mm Wam i Voorzitter H. de Vlaming neemt afscheid van N CBB CJV VRAAGT OUD PAPIER AGENDA Uitslagen schoolvoetbal '4 M ■mêlléM Te hard en teveel show aan de dag gelegd LAATSTE T0ERN00IDAG VERLIEP 00K VLOT VERF VAN DE VAKMAN! 4 VERKOOPPUNTEN Kunstschildersmaterialen BEHANG Bouwpakketten ROTTERDAM Hij wilde niet Sted. Museum B. vdSchelling exposeert in Vogel Struysz toch nog naar Schiedam? SIMBOLO Huldiging jubilarissen Veel geld nodig voor zeer gevarieerde activiteiten m ivüLiisiuiieÉÊÈüÈÊk fristno Schoolhandbal ging niet door DË ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 3 APRIL 1964 nil beduidend goedkoper (Van een onzer verslaggevers) T^NKELE honderden Schiedam- mers vieren vanavond een bijsonder feest in restaurant En ropoort aan de Maasboulevard in Schiedam. Het restaurant bestaat vijf jaar en ter gelegenheid van dit feit heeft het (beherende) echtpaar Louwerse een' noviteit ingevoerd. Een Zeeuws orkest onder leiding van Leen Zietse zal vanavond in Europoort musice ren als kinderen van vier tot der tien jaar er het eigen feest vieren, naast het teenagerbal dat voor de jeugd van 14 tot tachtig jaar gehouden wordt. Consolidatie Europortiek Italiaans LEED FIETS •••ere dagelijks Waterberieht SpUT SLOT Reliëf KIJK KLEUR-KLAVIER Df GOEDE HOEK 'T VERFCENTRUM „DE KROON Steun Standen Uit Italië, het land. waar de meest elegante en verfijnde mode vandaan komt, impor teerden wij een schitterende partij „Vilieren" dames- jumpers. „Villeren", Ideaal, de nieuwe vezel, die niet krimpt, niet ver- vilt, die gemakkelijk wast en snel droogt. Villeren Jumpers, waar U alléén maar plezier van beleeft. Jumpers uit de serie van 16 18 gulden (de Italianen weten er ook wel weg mee!in twee vlotte modellen... Polo model en met aan de hals een modieuze streepgarnering, door elkaar voor goed elf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Italiaanse Villeren damesjumpers, in de maten 38 t/m 46, in veie kleuren, zoals grijs, marine, aqua enz. voor (Tién tel. of tehrift. best. '(Vain een onzer verslaggevers) Zelf» °P sportgebied komen merk- waardjjige staaltjes van onverdra ag- zaamlfteKl voor. Zo wilde ,.een scbüHjïsreehter" wel bij de Schie- aamme schooivoetbalwedstrijden ar- bitrderen als hij maar geen rooms- holieke of prot. chr. scholen te duinen kreeg. /Uiteraard heeft de Schiedamse r schoolvoetbaleommissic geen ge- hruik gemaakt van „het aanbod van deze dienaar van de sport". De kinderen beneden 13 spelen spel letjes als „In Holland staat een Huis", „Driekusman", „Zevensprong" en der gelijke goed Oudhollandse vermakelijk heden. Voor de ouderen komt zowel de „Veleta" als de „Twist" aan bod. Restaurant Europoort werd tot vreug de van Schiedam op 22 april 1959 door de Commissaris van de Koningin rnr. J. Klaasesz geopend. Dat jaar wilde Vanavond om 20.15 uur wordt in de aula van het Stedelijk Museum 'te Schie dam de tentoonstelling geopend van werk van de Nederlandse schilder Bart van der Schelling, die sinds 1950 in Mexico woont. Van der Schelling, geboren in 1892 in Rotterdam, begon tien jaar geleden te schilderen, op aandringen van zijn arts. Hij heeft zanger van beroep nooit een schildersopleiding ontvangen. Zijn werk heeft dan ook alle karakter trekken van de zondagsschilder. Hij brengt zijn ervaringen van alle dag in beeld. Gezichten op het Mexicaanse landschap, pleintjes in steden, een Hoe- menmarkt, een meer, een strand met vissersbootjes. Soms schildert hij een herinnering aan Nederland. In 1958 kreeg hij zijn eerste tentoon stelling m Mexico City. Daarna expo seerde hij regelmatig zowel in Mexico City als in New York. In de Verenigde Staten heeft hij veel succes met zijn werk. Deze eerste tentoonstelling m Neder land zal :n aanwezigheid van Bart van der Schelling worden geopend door de criticus Dolf Welling. Na Schiedam zal de tentoonstelling nog te zien zijn in De Zonnehof in Amersfoort in het Cultu reel Centrum De Beyerd in Breda. iedereen kennis maken met de aan winst, het werd toen ook een uitzon, derlijk mooie zomer, met als gevolg dat de terrassen bij Europoort dagelijks vol bezoekers zaten. Het werd een beetje een verkeerde start voor een dienstenverle nend bedrijf dat de vorm nog moest vinden. Het topjaar van het begin werd name lijk nooit meer geëvenaard. En bo vendien kwamen daarna, zoals ge bruikelijk in elk nieuw bedrijf, de kinderziekten te voorschijn Inmiddels is het restaurant de fase van de con solidatie ingegaan. Het aantal bezoe kers vertoont nu een gestadige stij ging. Van heinde en ver gaat men de mooie ligging van het restaurant ontdekken en de televisie grijpt het mooie plaatsje telkens aan om iets unieks in beeld te kunnen brengen. Hoogtepunt in het nog kortstondige bestaan van Europoort is uiteraard het bezoek van H.M. de Koningin op 13 sep tember 1962. Het restaurant verleent nu zelfs florerende diensten buiten het be drijf. De directeur heeft het vrij onbe kende systeem van „uitzendmaaltijden" ingevoerd en velen maken gebruik van deze mogelijkheid tot het thuis dineren zonder te kokkerellen. Voor directeur P. Louwerse is deze lnctrummaand van feestelijke betekenis. Hij kan met trots terug zien on de pio niersarbeid van de eerste viif laar. waarin het gebouw nog de bekendheid en het eiiren karakter moest krijgen. Dat was n'-t gemakkelijk voor een he- drrf dat misschien wel wat te optimis tisch aan de nog vrij geïsoleerde water kant is neergezet. Directeur P Louwerse. die vandaag 35 jaar in het vak is, kon bogen on een veelzijdige ervaring, opgedaan in befaamde restaurants te Rotterdam s.d., maar hij heeft ook series indrukwek kende bedank- en aanbevelingsbrieven van buitenlandse gezanten, hoge functio narissen, die de '.verkwiize van de heer Louwerse in Djakarta in o.a. Hotel des Indes hebben weien te waarderen. Deze directeur heeft 2Ïin inventiviteit en werklust naar het Schiedamse ge bouw overgebracht, waar het bedriif tot eigen stencilwerk, een eigen wasserij, zelfs een eigen Kethelse veestapel e.d, kwam om het bedrijf vrijwel geheel selfsupporting te maken. ER ZIJN de vaste bijeenkomsten van gezelschappen zoals de Rota ry. In de korte periode van het be staan werd in dit restaurant ook het perscentrum „Europortiek" voor het Waterweggebied opgericht, waarvan burgemeester mr. J. W. Peek be schermheer is. Dit perscentrum moet nog sluimerende blijven, omdat de daartoe geschikte ruimte in het be drijf nog niet kon worden ingericht. Voor zijn restaurant Europoort heeft de heer Louwerse een reeks wensen, die toeristisch ook voor Schiedam aantrek kelijk zijn. Zo hoopt hij dat de RET zal besluiten om een bushalte voor de autobuslijn van de RET door Schiedam- Zuid (41) aan de Maasboulevard te cre- eren. Het bezoek aan Schiedams mooie boulevard zal met de uitbreiding van deze buslijn zeker gediend zijn Daarnaast meent de heer Louwerse dat de rondvaart tochten In het Rotter damse havengebied ten onrechte Schie dam links laten liggen. Hij meent dat de Spido een aanlegsteiger kan hebben Vi Schiedams Jachthaven, waardoor het tourisme vanuit Schiedams waterfront uitstapjes moet kunnen ondernemen. MOMENTEEL is de bovenzaal van restaurant Europoort geheel in Italiaanse sfeer aangekleed. Het lus trum Wordt gevierd met het houden van een Italiaansé maand, waardoor de gasten de sfeer van de komende vakanties wordt geboden. Met een dergelijke Italiaanse maand hoopt de heer Louwerse zijn clientèle van dienst te zijn bij hun pogen het land van hun vakantiereizen meer te leren kennen. Er is dan ook een kunstzinnig Ita liaans menu-couvert samengesteld en daarnaast is met behulp van Italiaanse instanties met veel vlaggen en kleurrijk materiaal, met tientallen poppen gesto ken in Italiaanse kledij, met fraaie pla ten en ander illustratief materiaal, met series folders over Italiaanse steden en schoonheid, de sfeer van het zonnige zuiden voor enkele weken naar Euro poort gebracht. (Van een onzer verslage vers) Het al met een rijke b oproken historie beladen namaakjregat- schip „De Vogel Struysz", dat Wil ton Fijenoord bouwde als kostbaar en zeer fraai requisiet voor een openluchtspel in 1962 in Schiedam, zal plots toch weer een Schie dams bestaan kunnen krijgen. De directeur van het'restaurant „Europoort", de heer P. Louwerse, heeft de Stichting Helders Marine Museum gevraagd de replica naar Schiedam te willen zenden, omdat Schiedam nu eenmaal een speciale binding aan dit vaartuig heeft. De heer Louwerse zal „De Vogel Struysz" dan onder een plastic- laag doen conserveren en doen plaatsen naast het restaurant Eu ropoort aan de Maasboulevard, als trekpleister voor deze omgeving. Mocht het schip door enigerlei omstandigheid niet naast het res taurant aan de terraszyde kunnen staan, dan is de Jachtclub Schie dam bereid het schip te doen plaat sen bij het clubgebouw van deze zeilvereniging, op de hoek va Schiedams Jachthaven en de Wa terweg. meubftlen (n teak-, piliutndtr-tn w«no*f» uflvORftl»®- woiyNcwmmMr •ftOEBSViSJ *<i| 70MAAR een verhaal vandaag, een 'J verhaal dat te horen viel in de reeks van vele „stories" die het jour nalistieke pad ook in Schiedam tot een kleurrijke kaieidoscoop kunnen maken. De Schiedammer vertelde ons van veel leed. Hy had na lang aandringen iemand vijfduizend gulden geleend. Dat deed h(j aan een man in nood. ,A wilde het helemaal niet doen, maar hij drong zo aan, ik zei: Zet de terug betalingen dan niet in je boeken, want dan moet ik nog belasting betaien ook, ik wil je alleen maar helpen, je hoeft me geen rente te betalen. Goed, die man zet het toch in de boeken, ik weet het, ik ben fout geweest, maar waarom moet die belasting me zo onrechtvaar dig hard straffen. Ik moet nu in totaal meer dan 2600 gulden betalen aan ach terstallige belasting en boetes en dat illeen omdat je iemand hebt willen helpen." T)E man vertelde nog veel meer van zijn dramatiek en speciaal over de man die geholpen was en die dit gebaar met extra ondank had beloond. Het verhaal van de Schiedammer had nog meer leed in petto. Een famililid werd '•mstig ziek en zo gekweld door allerlei torgen, moet ook de stadgenoot on- «eker zyn geworden. „Ik weet niet wat 'k had, maar ik ben toch zo van mezelf geschrokken. Het gebeurde laatst hier bjj dit hek. Er komt een jongen aan fietsen om wat by me te kopen. Ik zeg: Dagblad „De Rotterdamnier", Schie- t*.f. redactie. Lange Kerkstraat 82, b'S-S. 1 15588 (ioest 62, ,18 uur b.g.g. 195885) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap H. j. Troost: Aleida- srraat 23, tel, 65451 (alleen voor klaeh- wa, advertenties en abonnementen b.g g. tel 115588). Klachten bezorging: agentschap tadr. ïieboven) dag. van 18.30—19.30. Y^langrijke telefoonnummers: Alarm politie 6460; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van aar Schelling. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- 3at, hoek Brugmansiraat. Vrijdag 3 april: Gemiddeld keukenzout- fehalte 268 milligram per liter. verwachting voor morgen, 4 april: uemiddela keukenzoutgehalte 250 miill-i fWn per liter. „Zet je fiets even neer in die haken, daar zijn ze voor." Die knaap wordt brutaal en zegt: „Waarom, dat doe ik niet." Ik weet niet wat het is, maar ineens krijg ik van die steken in mijn achterhoofd en daar word ik toch on- heus zeg, verschrikkelijk, ik geef die knaap een grote mond, ik ren naar buiten, die jongen rent weg en valt over zijn fiets en ik geef hem nog een oplawaai na. Toen ik daarna weer hier zat voelde ik me doodongelukkig, ik moet ineens zo driftig zijn geweest dat ik niet wist wat ik deed." T)E Schiedammer zuchtte. De spijt lag D duimendik op zijn altijd zo vrien. delijk gelaat Hierna zuchtte h(j nog harder: „Het is nog erger, want een paar dagen later komt er een lieve verpleegster hier, ze is altijd vriende lijk en we gaan zo hartelijk met elkaar om, we staan gewoon te babbelen en ze zegt aan het slot: „Wil je het apart op de rekening zetten?" Ik weet niet wat het is, maar daar kreeg ik weer die steken in mijn achterhoofd. Ik ben in- een-s mezelf niet meer en toen beb ik toch die verpleegster de les gelezen. Ik schaam me dood, ik heb heel driftig gezegd dat ze niet moest denken dat ik maar bezig kan blijven met rekeninge tjes schrijven. Ze is weggegaan en ik kon daarna wel huilen. Toen ze later telkens weer voorbij kwam, heb ik ge- woort niet durven kijken, ik schaam me dood, maar ja, ik kon er toch niets aan doen dat ik zo kwaad werd, hel ging eigenlijk buiten me om. ^IT lange verhaal van de treuren- tie Schiedammer kreeg het vol gende slot: „Toen kwam op een gegeven moment die verpleegster weer langs. Ik zag haar en het zweet stond in mijn handen van schaamte. Ik zag dat ze naar mij toe kwam en ik had wel door de grond willen zinken. Ze klopte en ik moest wel open doen. Trillend stond ik daar en weet je wat ze toen zei: ,Jo moet eens naar een zenuwarts gaan joh, want je reageerde laatst zo onrede- lyk." Hoe vind je dat? Lief hè, ik kon haast wel huilen van dankbaar- heid. Ik ben ook naar een zenuwarts trepaan, ik moest er soms om de twee dagen zyn en nou knap ik gelukkig op." Tot hier vertellen we de (rag menten van zo maar een Schiedamse belevenis na. Het lijkt ons namelyk •en heel leerzaam verhaal, leepaam >mdat we misschien niet altyd de gramschap van anderen met altyd dezelfde maatstaven moeten meten en leerzaam vooral omdat het zo ver heugend is te mogen constateren dat er verpleegsters zijn die zoveel be grip en zelfverloochening kunnen inbrengen. (Van een onzer verslaggevers) De Federatie Schiedam van de CJV, die dos alle aangesloten clubs omvat en daarmee Schiedams groot ste jeugdvereniging is, doest een be roep op alle Schiedammers. De CJV heeft voor het vele gevarieer- .de werk veel geld nodig en Schiedam kan de nood een beetje lenigen door morgen zoveel mogelijk oud-papier ter beschikking te stellen. De CJV gaat morgen speciaal naar Schiedam- Zuid waar de leden met vrachtwagens langs de huizen zullen gaan om het oud-papier in te zamelen. Dit is een goede gelegenheid om in het kader van de actie „Houdt uw stad rein" een hoeveelheid overbodig ma teriaal het huis uit te doen. De jon geren van de CJV hopen dat de be woners van Schiedam-Zuid het oude papier gereed willen zetten, zodat m de bliksemactie zo snel en zoveel mo gelijk: kan. worden ingezameld. Het jeugdwerk is, zoals bekend, van grote betekenis, de CJV heelt veie plannen en is voor een bejaarde tach tiger nog altijd springlevend. Er is bijvoorbeeld heel veel geld nodig voor de bouw van het Protestants .Sport centrum van de voetbalclub HRSS in Harga. Er is zeker tienduizend gulden nodig om de Harmonie aan fraaie unifor men te helpen, er moet altijd wel een jeugdcentrum worden ingericht, de tijd nadert dat het centrale gebouw aan de Lange Haven 129 zal moeten worden vervangen en zo zijn er nog tientallen activiteiten die de CJV zou moeten en wülen ondernemen, maar gebrek aan financiën vormen de rem. Tijdens de Oud-Papieractie van de CJV kunnen de Schiedammers de nood een beetje lenigen. (Van een onzer verslaggevers) De jaarvergadering van de afde ling Schiedam, tevens familieavond, van de Ned. Chr. Beambten Bond wordt woensdag 8 april in gebouw Christelijk Sociale Belangen gehou den. Aan de leden. L. Scholten en G. M. van Zeist worden gouden insignes van het CNV uitgereikt. Naast het huldi gen van de jubilarissen, is er de be handeling van de jaarverslagen e.d. Voor het slot van de avond is het programma anders samengesteld dan gebruikelijk. Er komt ditmaal geen functionaris een speech houden, over het vakverenïgingswerk. De leden kunnen kleurendia's over Afrika zien. Ze krij gen daarbij de deskundige toelichting van de CNV-functionaris J. C. Gor- deau, die enkele jaren geleden een oriëateringsreis door Afrika gemaakt heeft. Het wordt dus een boeiende en tevens leerzame bijeenkomst. namelijk bestuurslid van het CNV in Groningen. Voor de opbouw van de jongerenor ganisatie Werkende Jeugd in Schiedam en later ook landelijk in zijn functie van hoofdbestuurslid, heeft de heer De Vlaming veel voortreffelijk werk ver zet. Daarnaast was hij de ijverige wer ker en spreker op andere fronten. Voor hét Schiedamse CNV is het ver trek van De Vlaming een gevoelig ver lies. Ongetwijfeld zal dan ook de be- stuursmutatie woensdagavond meer dan de gebruikelijke aandacht krijgen. De familieavond die de sfeer van een ont spanningsbijeenkomst heeft, kan wor den. bijgewoond door de huisgenoten, verloofdes e.d. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse schoolhandbalwedstrij- den die vandaag in het Sportpark Harga zouden worden gehouden.-zijn wegens de slechte weersomstandigheden, afgelast Tijdens de Schiedamse schoolsportwed strijden die gisteren in Harga zijn gehou den, is in een kleedlokaal van de voetbal vereniging URSUSDEMOS een horloge gestolen ten nadele van B. S. Bovendien is tijdens deze wedstrijden In Harga de fiets van A M. uit Vlaardingen gestolen. 0 Voor de Jazzclub Gtullaume komen za terdagavond naar Musis Sacrum te Schie dam, het Diamond Kwartet o.Lv. Cees Sin ger, de Dixieland Seven. o.Lv. J. W. 't Hart en het Kwartet Louis van Dijk. Katerdag avond 11 april speelt in Tivoli de „Green River Jazz Band", olv. Jos Rijnéke. Op 18 april komt het Kwartet Henk van Buul concerteren. De Westead Combo, o.Lv. S. Greveling, komt zaterdagavond 25 april naar TivnlL Op het Broersvest te Schiedam Is de tiets vaa mejuffrouw M. H. gestolen. Op de Vlaardingerdijk werd de Sets van L. D. weg genomen. Overigens vermeldt de agenda voor de familieavond ook de verkiezing van een voorzitter en daarom krijgt deze bijeenkomst een extra reliëf. Schie dam gaat namelijk een bekwaam wer ker missen. De jonge voorzitter van de NCBB, Helmert de Vlaming, wordt „Horen, zien en lachenMl" is de titel van het nonstopprogramma dat zaterdag avond 11 april voor de afdeling Schiedam van de Kon. Ned. Ver. EHBO zal worden opgevoerd in Arcade. Daan Hooykaas komt met de twee Stefam's, goochelaars, de Ka- me's, clowns, de Wico's, accordeon, The Ori ginal Dutch Rolling Stars en de jongleurs Gery and Janine. Het dansorkest Ensemble J irene Scotelïi verzorgt de muziek. De uitslagen van de donderdag in het Sportpark Harga gehouden Schie damse School voetbalwedstrijden zijn: Willem de zwijger a 5 Willem de zwijger a 3 1—3; tss 7 rk lyceum 31; rehoboth wint strafschoppen van tss 1—I; rijks hbsg—usto 2—0; Willem de zwijger a 5—lyceum 3 1—0; willem de zwijgera 3 wint na strafschoppen van tss 7 0—0. hdvs veld 1 poule t en at: al w de zwijger al prinses Irene b I 2—0; al rk ulo 1 rhbs 1 0—1: a2 wHton-f 1 gust» 00: a2 tss 1 rkts l 1—0: ai w de zwijger a 1 rk ulo 1 0I; at pirases Irene b 1 rhbs 1 13; 32 wilton-f 1 tss 1 0—1; a2 gusto rkts 1 5—0; al w de zwijger el rhbs 1 01: al pr Irene b 1 rk ulo 1 0—3; a2 wilton-f 1 rkts 1 00; aZ gusto tss 1 (veld 2) 20; hdvs veld Z hele comp. poule a 3: rk lyceum 1 w de zwijger b i 0—0; pr 1 chr ts 1 1—0: rehoboth X rk llyceum I 0—0; w de zwijger b 1 pr dat is het v, Hogendorplaan 101 telefoon 2658 Floris de VQfdelaan 131 (Promenade West) telefoon 8210 -v J. '?T> f 5 verf van de vakman Hoogstraat 48 telef. 4155 dat. is het Sendraehtsstraat 29 telefoon 2755 (Van een onzer verslaggevers) HOEWEL gehandicapt door kil weer,is ook de laatste dag van het Schiedams^ schoolvoetbaltoemooi in het Sportpark Harba vlot verlo pen. Eventjes leek het er op of een jongen gekwetst zon zijn, het Roode Kruis dacht dat er sprake was van een gebroken rib, maar gelukkig kon de .broeder van de GG en GD con stateren, dat er geen sprake was van iets ernstigs. Deze oudste scholierei hebber, overi gens geen goede reprise kunnen ge ven van vorige toernooien, waarbij de voetballiefhebbers al watertandend el kaar wezen op fraaie voetbaltalenten, als de nu zo bekende Piet de Groot, John van der Huls, Coer Groenewe- gen e.-a. Er was ditmaal gebrek aan talent, er werd te bard gespeeld, er werd te slecht gecombineerd en bo vendien begingen deze zestien- ze ventienjarigen het onnodige' kwaad van het brengen van veel individua listische show in de matches. Liefst meer dan bonder', wedstrijden werden donderdag gespeeld la acht pou les op zeven velden. Dat is bij deze oudere scholieren een opmerkelijke stij ging in het aantal deelnemende teams. Ook nu weer heeft de commissie voor een perfecte organisatie zorggedragen. De teams behoeven soms echter meer toezicht van leiders, ouders ol leden van oudercommissies e.d. Er kwamen enkele grote uitslagen voor: zo sloeg Willem de Zwijger a2 de Rehoboth 2 met 10—0 en de Rijks HBS 2 won met 90 van Rehobot 2. Bij de standaard teams was het niet de vanouds favoriete Willem de Zwijger Ulo en ook niet de zo verrassende win naar van vorig jaar, Wllton-Fijenoord, dat de eer koet grijpen. De Eijks HBS. met stevige jongens, en de Rehoboth Ulo, de bedrljfssehool van Gusto, zijn de teams die de aan dacht gaan trekken tijdens de finalewed strijden op de morgen van Koninginne dag op Sportpark Harga. Voorzitter J. van de Griend heeft aan het slot van het toernooi nogmaals zijn erkentelijkheid doen horen over de goede steun van velerlei functio narissen, vooral ook van de zeer gro te groep scheidsrechters die hun va kantiedagen beschikbaar stellen. Daarbij was o.a. de scheidsrechter uit het betaalde voetbal, Henk van der Veer. De commissie hoopt dat het over wicht van r.k, scholen in de komen de jaren wat zal verminderen door meer deelname van openbare en prot. chr. scholen. Ook zal het nodig zijn dat on derwijzers en ouders meer belangstel ling tonen. De opzet om de jeugd te brengen tot gezonde sportbeoefening, mag geslaagd worden genoemd. Wèl bleef er de dreiging van afkeu ring van velden en bovendien de invloed van het slechte weer, maai mogelijk kan een idee van de voorzitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB, de hoofdonderwijzer J. Bijioo, worden ge realiseerd, die meent dat de school- sporttoemooien voor lagere scholen kun nen worden gehouden tijdens uren op warme meidagen en dit ®ou dan kunnen geschieden als „lestijden", waarbij het onderwijzend personeel als leiders van de groepen aanwezig zal zijn. De eindresultaten ven de teams bi) de Ulo's, technische scholen en middel- pat. bare scholen voor de hoogste elftal len in het Schiedamse Schoolvoetbal toemooi van donderdag lalden: Poule AI, eerste plaats Rijks HBS 0 punten, tweede r.k. Ulo, derde Wil lem de Zwijger A twee pun tea, vierde Prinses Irene B; Poule A2: 1. Rehoboth Uk), 6 punten met beter doelgemiddel- de, 2. Willem de Zwijger B 6 punt; 3. r.k. Lyceum 5 pnt; 4. Prinses Irene BI 3 pnt; 4. Chr. T.S. 0 pnt; Poule A3; 1. Gusto 5 punten. 2. TSS 4 punten, 3. Wllton-Fijenoord, 4. RKTS 1 pnt; Poule BI: 1. Gusto 2, 8 punten; 2. RHBS 2 en tTillem de Zwijger A2 beiden 7 punten, 4. r.k. Lyceum 2 6 punten; 5. CTS 2 2 pot; 6. Rehoboth 2 0 pnt; Poule B2: 1. TSS 2 10 pnt; 2. r k, TS 2 8 pot; 3. WF 2 0 pnt; 4 en S r.k. Ulo 2 en Pr Irene B2 3 pnt; 6. CTS 2 0 pnt; Dl: 1. Willem de Zwijger a8 9 pnt; 2. rik. Ulo 4 8 pnt; 3. Pr. Irene b3 5 pnt; 4. r.k. Lyceum 6 4 pnt; 5. en 6. TSS 9 en W de Zwijger b5; Poule D2: 1. TSS 10. 10 pnt; 2. r.k. TS 7 pnt: 3. r.k. Ulo 5 5 pnt; 4. Rehoboth 3 3 pnt; 5. VGLO l pnt; Poule D3: 1. Stedelijk Gymnasium 9 pnt: 2. Willem de Zwijger B4 8 pnt; v. TSS II 7 pnt; 4. en 5. r.k. TS 8 en RHBS 3 3 punten, 8. rJc. Lyceum 0 Irene a 1 10; chr ts 1 rehoboth X O—1; rk Jyceum 1 pr irene a 1 O0; w de zwijger b 1 chr ts 1 1—0; rehoboth 1 ir irene a 1 4D; rk lyceum I chr ts X 3—0; w de zwüjger b X rehoboth 0—o. hdvs veld 3 poide b 1: rk lyceum 2— chr ts 31—0; gtisto 2 rbbs 2 21: w de zwijger a 2 rehoboth 2 100; xk lyceum 2 gusto 2 00; .chr.ts 3 w «e zwijger a 2 0—3; -rhbs 2 rehoboth 2 9—0; chr ts 3 ghsto 2 04: rk lyceum 2 rehoboth 2 4—0; rhbs 2 v de zwijger a 2 —O; chr ts 3 rehoboth 2 42; gusto 2 w de zwijger a 2 O—0; rk lyceum 2 rhbs 2 1—3: gusto 2 rehobot» 2 8—C; chr ts 3 rhbs 2 1—2; rk lyceum 2 w de zwijger a 2 02. hdvs veld 4 pooie b 2: rk ts 2 wiltcm-f 2 10; rk ulo 2 pr irene b 2 2; tss 2 chr ts 2 5—0; rk ts 2 rk ulo 2 3wilton-f 2t—ss 2 01; pr irene b 2 chr t 2 1—0; wilton-f 2 rk ulo 2 40; rk ts 2 —chr ts 2 4—0; pr irene b 2 tss 2 0—0; wilton-f 2 ehr ts 2 3—0; rk ulo 2 t—ss 2 Oi; rk ts 2 ir Irene b 2 7—0; rk ulo 2 chr ts 2 4—0; wilton-f 2 pr irene b 2 5—0; rk ts 2 tss 2 0—I. NKRS. 1 van b 1 en b 2 susten op koningin nedag de finalewedstrijd. svdpw veld poule dl: tss 9 pr irene b 3 11; w de zwijger s® rk lyeetun-6 3—0; rk ulo 4 - de zwijger b 5 2—0; tss 3—w de zwijger a 6 1—3: pr irene b 3 rk ulo 4 00; rk lyceum 6 w de zwij ger b 5 1—0; pr irene b 3 w de zwijger a S O3; 'tss 9 w de zwijger b 5 0—1; rk lyceum S rk ulo 4 18: pr irene b 3 w de zwijger b 5 2—1; w de zwijger a 6 rk ulo 4 1—1; tss 9r—k lyceum S 0O; w de zwijger a 8 w de zwijger b 5 4—O; pr irene b 3 rk lyceum 6 11; tss 9 rk ulo 4 0—4. svdpw veld S pottle d 2: vgto w de zwij ger a 7 04; tss 10 rk ts 7 2—0; reho both 3 rk ulo 5 03; vglo tss 10 0I: w de zwijger a 7 rehoboth 3 11; rk ts 7 rk ulo 5 31; w de zwijger a 7 tss 10 0—3; vglo rk ulo 5 1—2; rk ts 7 rehoboth 3 7—0; w de zwijger a 7 rk ulo S 1—1; tss 10 rehoboth 3 2—0; vglo rkts 7 I1; tss 10 rk ulo 5 4—0; w de zwijger a 7 rk ts 7 02; vgïo rehoboth 3 0—2. De winnaars van d 1, d 2 en d 3 spelen op koninginnedag de finalewedstrijden. orsus veld 7 pooie d 3: tss 11 sted gym nasium 00; rk lyceum 5 rkts 8 05; w de zwijger b 4 rhbs 3 10; tss 11 rk lyceum 5 4—1; sted gymnasium w de zwijger b 4 20: rk ts 8 rhbs 2 1—1; sted gymnasium rk lyceum 5 50: tss 11 rhbs 3 20: rk ts 8 w de zwijger b 4 sted gymnasium rhbs 3 10; rk lyceum 5 w de zwijger b 4 04; tss II rkts 3 2t; rk lyceum S rhbs 3 0—8: sted gymnasium rk ts 8 3—O; tss 11 w de zwijger b 4 01. Finalewedstrijden poule D op koninginne dag. Het is na mogelijk dat a in Rotter dam door een wel zeer jonge, maar vol ledig bevoegde en opgeleide, agent op uw „vingers wordt getikt", als c de een of andere overtreding hebt begaan. Het Rotterdamse politiecorps heelt sinds vanmorgen twee agenten van negentien es een van achttien jaar oud. Op drie punten in de stad s(jn deze jonge agen ten (die op zeventienjarige leeftijd in dienst traden bij de politie) gisteren be gonnen. Vooriorig zullen zij echter niet zelfstandig „opereren", maar onder het wakend oog van drie „mentors", ande re hoofdagenten, die de jongelni met raad en daad ter zijde znDen staan. Sinds november 1962 is het mogelijk jeugdigen, met het ulo-diploma, aan te - stellen als adspbrantagenten. Rotter dam heeft van 1 januari 1963 tot 1 april 3964 51 van deze jeugdige adspiran- ten aangesteld. Per 15 oktober waren in Amsterdam 15, in Ben Haag 15 en in Botterdam 39 van deze sdspirsnten to opleiding. Over het gehele land waren bij de ruin» 128 gemeentepolitiekorpsen 236 jeugdige adsplranten op de diverse ocieldlngsscholen geplaatst. Commissa ris TV. Lagendattl zei dat het voor de Rotterdamse politie een heuglijke dag fs. Het tekort wordt tra Ingelopen. Op het ogenblik beert de politie in Botter dam 135 mensen (onderen en jongeren) in opleiding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1