ANDERHALVE TON VOOR AANBRENGEN SYSTEEM m*a Clubhuis „De Haven" in actie in Paasvakantie Morgen roept (le Mok VATENHANDEL WAS IN STRIJD MET HINDERWET Zwartebanders stichten se vereniging „Varia" bracht blijspel zwak op de planken AGENDA BOTTERDAM Centrale tv-antennes Maassluis Schooltuinen in Schiedam weer„open" Binnen naar buiten getreden BEVOLKING NEEMT TOE Ichtusziekenliuis: bouw begint nu zeer binnenkort ELEKTRISCH LASSERS BANKWERKERS VERFSPUITERS ENKELE AANK. LOODGIETERS EN TIMMERLIEDEN C. VAN DER LELY N.V Stank in Bleekstraat: Tino Hoogendijk naar Oost-Berlijn Selectieteam samengesteld Stuk heeft weimg te bieden Simavi-collecte 6t/mll april FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES W0N1NGFABR1EK ng/ROTTERDAMMER ZATERDAG 4 APRIL 1964 (teft Uw charme een frans accent Model Guy Laroche Kruiskade 28 .(bij Lijnbaan) Rotterdam, Telefoon 010-133810 Wedstrijden Kattenbehermet expositie glas Toneelgroep O.N.I. „zwijgt uit angst Medische diensten Maasdijkse bakkers gaan saneren (Van een onzer verslaggevers) DE opslag van vaten met 'res ten ni et-giftig tetra-hydro- thiofeen, die op 19 en 20 maart j.l. stank en overlast veroorzaak te aan bewoners aan de Bleek straat in Vlaardingen die zich daardoor onder medische behan deling moe-sten. stellen, was in strijd met een van de voorwaar den.' der Hinderwetsvergunning die aan het. betrokken bedrijf is afgegeven. Het betreft hier de Vatenhandel N V". Fa. v/h R, G. de Kok, Oosthavenkade 25, tegen welk bedrijf proces-verbaal is opgemaakt. Begin van brand snel geblust Voorlichting Selecties Geroutineerd Ds. J. Gravendeel vertelt over Genk SCHIEDAM en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en morgen ...en maandag -- en dagelijks Een optreden van het Haagse kndercircus ,,'t Kraaiennest" was het slot van het Paasvakan- tiebestedingsprogramma van het Clubhuis „De Haven" te Vlaardingen. Het artiestenteam van het circus bestaat uit een twintigtal leden van 8 tot 14 jaar van het clubhuis „De Fram". (Van onze correspondent) In de afgelopen weken heeft Schie dams Plantsoenendienst .met man en macht gewerkt om het schooltuincom plex, gelegen achter de Vijfeluizenflat, tijdig klaar te krijgen.. Het weer dreigde wel een spaak in het wiel te steken, maar de tuinlieden werkten, ondanks regen, wind en koude, met vereende krachten door. Zo ligt dan de geheel gè- saneerde tuin weer op de Schiedamse jongens en meisjes te wachten. - Maandag is het zover. Dan komen de eerste 240 jonge tuinders weer voor het eerst op hun stukje grond werken. Dins dag volgen er dan nog 200 en woensdag nog eens 145. Tot half oktober kunnen dan weer 585 Schiedammertjes, twee maal per week zaaien en poten en straks oogsten naar hartelust. „Als het nu maar droog wil zijn", ver zuchtten een paar toekomstige tuinders, die van de week bij het schooltuinhek verschenen om te vragen, wanneer de tuin nu toch ging beginnen. Dezelfde verzuchting slaakten ook de leiders, 15 in getal, die in de afgelopen week bijeenkwamen om het teeltplan te bespreken, en alle nodige voorbereidin gen te treffen, zodat 'er komende week vlot gestart kan -worden. Er zijn nog enkele' tuinen niét bezet. Aanmelden kan nog bij de tuin" op maan dag en dinsdag om half vijf en woensdag om twee uur, Wi ehet eerst .komt,, het eerst maalt. (Van een onzer verslaggevers) [)E WIL van de staf van het club huis „De Haven" te Vlaardingen is goed geweest, maar de abnormaal slechte, weersomstandigheden hebben het Paasvakantie-bestedingsprogram- ma toch niet gebracht wat men er van had verwacht. Het Clubhuis had met een aantal activiteiten, bestemd niet alleen voor de eigen leden, maar dit keer nu eens vooral voor de buitenstaanders, in de meest letterlijke zin van het woord naar buiten willen treden. Healas, voor de meeste onderdelen van het programma was het buiten te koud en te nat! De uitgezette zoektocht kon uiteraard moeilijk binnenshuis worden gehouden, zodat deze woensdag toch is doorge gaan. Met ruim 300 enthousiaste deel- nemertjes,. die onderweg verrassingen aangeboden kregen, werd de tocht toch nog een succes. - - Prijswinnaars in de groep 8 tot 11- jarigen waren achtereenvolgons Trudi Stout, Diana Kol en Hans albersberg en in de groep 12 en 13-jar^en: Albert van der Marei,Gerda van 't Hof en Mango de Ligt. ONGEVEER honderd kinderen heb ben vrijdagmorgen meegedaan aan de autopedwedstrijden op het Weeshuisplein. Prijswinnaars van de 8 tot 10-jarigen waren Sikko de Graaf, Jan Dumveg .en L. van Noori en bij de 11 tot 13-jarigen Kees Voorbach, Piet Boekesteüi en Martin van der Kooy. Het slotprogramma werd vrijdagmid dag. verzorgd door het Haags kindercir cus ,,'t Kraaiennest", dat evenals dins dag de poppenkastvoorstellingen helaas in de zaal van het clubhuis moest bren gen. Bijna 250 kinderen hebben daar bij een goed brandende kachel zich koste lijk geamuseerd. Na afloop- bood de 'heer L. Metz, hoofdleider van „De Haven", mejuf frouw Dorry Molier, leidster van het Haagse Clubhuis „De Fram" waar van leden het artiestenteam van het circus vormen, een vlaggetje van het Vlaardingse clubhuis als herinnering aan. (Van een onzer verslaggevers) AOK Maassluis wil, met het oog op u de invoering van het tweede tele visieprogramma in -het komende na jaar, het gemeentelijk woningbezit gaan voorzien van- centrale tv-anten- nesysteem. Daarom wordt de raad voorgesteld kredieten tot een totaal van bijna anderhalve ton beschikbaar te stellen. Nu achten B. en W. het tijdstip gunstig om over te gaan tot uitbreiding c.q. aanleg van centrale antennes. Boven dien willen zij aandacht schenken aan het probleem van de vele particuliere tv-antennes. die het stadsbeeld ontsie ren. Die masten moeten nu worden uitgebreid, terwijl het aantal steeds toeneemt. Behalve uit welstandsover wegingen zijn er trouwens ok om re denen van onderhoudstecbnische aard grote bezwaren aan te voeren tegen de aanwezigheid van privé-antennes. Bevestiging aan metselwerk (schoor steen- of ventilatiekanalen) kan be denkelijke gevolgen hebben. Het tuien der antennes teneinde omwaaien te vooTkomen kan beschadiging der dak bedekking tengevolge hebben". Maatre gelen moeten worden genomen. Daar om delen B. en W. mee dat de raad binnenkort een voorstel tot wijziging van de Bouwverordening op dit punt tegemoet kan zien. Van de gemeentelijke woningen zijn de complexen, die in 1957 en later wer den gebouwd voorzien van een cen traal antennesysteem. Deze Installaties kunnen door het aanbrengen van wijzi gingen geschikt worden gemaakt voor De heer J. M. van Dorp heeft in de Kunstkelder van zijn „Kattenbeker" on der het Liesveldviaduct in Vlaardingen een exclusieve'expositie van glasproduk- ten ingericht. Decollectie is afkomstig van de Kristallglasfabrik Sarnen (Zwit serland), de enige kunstglasfabriek in dat land. Het bedrijf begon drie jaar ge leden met drie man personeel en heeft nu een staf van ongeveer 150 personen van verschillende nationaliteiten. De voorwerpen vallen op door hun stijlvolle vormgeving, maar niet minder door een rijk gevarieerde kleurschake ring van het geheel. Behalve uitgespro ken kunstartikelen zijn er ook heel wat sierlijke gebruiksvoorwerpen. De ten toonstelling is tot en met 25 april dage lijks van 9 tot 18.00 uur (dinsdag tot 13.00 uur) te bezichtigen. "(Van een onzer verslaggevers) Het Schiedamse bevolkingstotaal is de laatste tijd weer stijgende. Op 29 fe bruari telde de Schiedamse bevoikin 40.518 mannen en 41.025 vrouwen,, in to taal 81.543 mensen. In februari' is -het bevolkiogstotaal.met 78 personen toegenomen. Er- werden. 79 jongens en 59 meisjes -geboren. Er over leden 31 marman en 23 vrouwen. Er vestigden zich 155 mannen en-, 122 vrou wen in Schiedam en uit de stad ver trokken 154 mannen en 126 vrouwen. Het geboorteoverschot .bedraagt 81 mensen, hèt vestigingstekort 3. Beneden de leeftijd'van 1 jaar stierven drie, kin deren, in de leeftijd van 1 tot 4 jaar één' kind, vijftien personen waren! ouder, dan. 60 jaar. 18-personen .ouder dan 70 jaar en vijf stadgenoten waren ouder dan 80 jaar toen zij overleden. Er tra den 43 Schiedammers in het huwelijk; acht echtscheidingen - werden uitgespro ken. Bij het aantal jonggehuwden- betrok ken vijf een eigen inwoning, negen'kre; gen inwoning bij de ouders, één -onder huur, veertien bleven afzonderlijk wo nen en veertien gingen -buiten de ge meente wonen. Binnen de gemeente Schiedam verhuisden in februari 124ge zinnen met in totaal 485 mensen. SCHIEDAM: Lutherse Kerk 10 uur ds A fJeqse, Deventer. Oud-Katholieke Kerk 10 uur H Mis, Baptisten gemeente: 19 ,uur Irene Samenkomst. gereformeerde kerk Oosterkerk 10 en 17 uur ds J Coti- vee; Kethel De Ark 9.30 uur ds J C Ha gen.Rotterdam en 14.30 uur ds W A Krij ger; Magnalia Deikerk 10 uur ds P R Everaars en 17 uur ds W A Krijkger; De Goede Haven 10 uur ds W A Krijger en 17 uur ds J Nawijn; Julianakerk 10 uur ds 'J Nawijn en 17 uur ds P R Everaars. Chr Geref kerk 10 en 17 uur ds J Vogel, Steenwijk. Ned Herv (Geref) Evangelisa tie: Irene 10 uur ds D van der Berg Veenendaal en. 17 uur BetJielkerk ds D Van der Berg. Hervormde Gemeente Grote kerk 10,uur d J G Jansen en 17 uur ds A Hoffman: Bethelkerk 10 dr L J Cazemier en 17 uur ds D van den Berg; Opstandingskerk lo uur ds C van der f'Steen en 19 uur dr L J Cazemler: Vredes werk 9 en 10.45 uur mej da E A Bos en 19 <uur ds C van der Steen. Nëd Prot -Bond 10.30 uur prof or P A H de Boer. /leiden. Gereformeerde kerk (Vrljgem) vgJO en 16.30 uur ds C Vonk. Vrije c«r Geref Gem lo en 16 uur ds I J IJs- selstein. Leger des Heils: 10 uur hei* ihgingsdienst, 18.45 uur operüuchtprediking - Broersvest en 19,30 veriossingssamenkomst. Oud-Geref Gem VLAARDINGEN: Hervormde gem Grote Kerk, 10 ds J Bouterse, 17 ds G Bies- broek, H Doop; Rehobothkerk 9 en 10.30 dhr £ac Westmaas, 19 ds W J Kolkert, H.C.Z. 23; Bethelkerk, 10 ds J van Noort, H Fn00^' ds J W de Jong: Immanuëlkerk, 10 wika I Kandely jeugddienst, ond. „Tijd om te vissen'*, 19 ds A J Hoorn, H.C.Z. 23; Nieuwe Kerk, 10 ds A Romein, van Noor- deloos, 17 ds J van Noort; Zaal Maranatha- J«rk, 8.45 ds J W de Jong; Westwijkkapel, 10.30 ds J W de Jong. "ereformeerde kerk Oosterkerk, 10 en 17 ds Y J Tiemersma, H.A. en dankz; Emmaüskerk, 9 en 10.30 «s H J Heynen. voorber H.A.. 27 ds G Aalbersbcrg; Pniëlkerk. 9 en 10.30 ds H J Kouwenhoven, Voorber H.A., 17 ds H J Heynen; Maranathakerk, 10 ds G Aalbers- berg, H.A., 17 dr F L Bos, H.A. en dankz. Geref gemeente Kerk Westnieuwland. 10 en 17 ds L Huisman. Christ Gereformeerde Gemeente: Zaal Dijksteeg 10 en 17 ds H Visser Mzn., van Urk- Christ G^ref kerk Kerk Emmastraat. 10 lees- genst, 15 ds K Bokhorst, emer pred te Haarden; Aula H de Cockschool, Ph de Goedestraat, 10 leesdlenst, 15 ds C v d Weele, van Huizen. Leger des Heils Ge bouw Baanstraat, 10 Heüigingsdlenst, 12.15 Jeugddienst. 18.15 Openluchtsamenkomst bij de Visbank. 19.30 Verto singssamen- homst, leider brigadier Bosveld van Ba am. volle Evangelie Beweging Htrize Sion, Broekkade, 15.30 dhr J Schuurman, An> 4 sterdam. «AASSLUIS: Herv gem 30 ds Keijzer. 19 ds Van Noort; Herv Rusthuis: 10 ds Bakker, jeugd- en kinderkerk; Sursum Cord a10 dhr v d Stoep; Cath lokaal: Grote Kerk: 10 dhr v d Pol: Gen. de Wetstraat: 10 dhr Velde. Geref kerk Immanuëlkerk: 9.30 Dercksen, 16-30 ds De. Jong; .Marana thakerk: 9.30 ds' De Jong, 16.30 ds Derck» sen. Geref vrijgem 8.30 en 14,30 ds Koop man. Chr Geref kerk 9.30 diénst des Woords, 14.45 ds De Bruijne. Ned Prot Bond 10.15 ds Van Os. 12 zondagsschool. Leger de Heils 10 heiligingsdienst. 18.45 openiuchtsamenkomst - Mirkt, .19.30' verlos singssamenkomst kapte Arisse, 12 zondags school. 16.30 klndersamenkomst. Baptisten gemeente 10 en 19.30 dr v d Vlis. MAASLAND: Herv gem 10 dienst. 19 ds v d Bos. Geref kerk 10 en 19 ds Fotjer. HOEK VAN HOLLAND: Herv gem 10 en 19 ds Wassink. Geref kerk 10 dr Bos. 17 ds Kouwenhoven. Vriji Herv :19 ds 'Van Os, ROZENBURG: Herv gem Immanuëlkerk: 9.45 ds Hoorn. 18.30 ds Eveleiri: Wester- kerk: 9.45 ds Evelein. Geref kerk 9.30 en 18.30 ds Mantz. Chr Geref kerk 9.30 en 15 ds Geleynse. Geref vrUgem 9.45 en 15.30 ds Mul. De Vlaardingse Toneelgroep O.N.T. komt zaterdag 11 april in zaal Muzanda voor het voetlicht met het toneelstuk „Zwijgen uit angst" van Dré Camphuis. De toneelgroep schrijft ons hierover: „Dit karakterstuk laat in drie bedrij ven zien hoe een gelukkig gezinsleven verstoord kan worden door een ver zwegen daad uit het verleden. Hoe be trekkelijk menselijke zekerheden - zijn. maar ook hoe de rust hervonden kan worden. Het is de verdienste van de auteur dat deze rust niet ontstaat door een goedkope oplossing van de vragen, maar door een klimaat te scheppen waarin het mogelijk is de moeilijkhe den onder ogen te zien en m liefde te handelen", Kaarten zijn verkrijgbaar hu me vrouw R. Beswerad, Riouwlaan 23; me vrouw M van Wijk, Nassaulaan 18, me juffrouw J. Don, Park.veg 20, en de heer J. Klein, Peperstraat 15, allen te Vlaar dingen. Schiedam: F Strey, Singel 7S, tel. 68250: D Houthuysen, Marconistraat 93, tel. 68316, Ch A Poll. Tc in laan 92, tel B7856. Hoek van Holland: dr Van i^onkhuijzen, Jollnkstraat 2b. tel 827; Maasland, dr d Berg Herenstraat 4. tel 01S99-2039: vee arts- Kleinian. Pr Ireneiaan 13, Maasland, tel 01899-2467; Maassluis: Collet, Zulddijk, 88, tel 2002, verloskundige mej v d Veen, Jae Catsstraat 24. tel 2378. Rozenburg: De Vries. Koninginnelaan 23. Rozenburg, tel 2217, Vlaardingen: dr Nikkels, Ganspoortstraat 4. tel 5100; dr De Vries, Petunlastraat 52a, tel 4201. De heer C. L. Sanueco, bankwerker bij het Havenbedrijf ,,Vlaardingen-Oost" N.V. heeft vrijdagmorgen in het restaurant „Vul- eaanhaven" van het bedrijfafscheid geno men wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Er waren verscheide ne sprekers. De heer Sanicco was acht jaar bij H.V.O. werkzaam. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zal de bouw beginnen van het Ichtusziekenhuis voor verpleging van geestelijk gestoorde bejaarden. Het ge bouw, is geprojecteerd aan de Hoofd weg- te Capelle dichtbij de grens met Nieuwerkerk. Het Ichtusziekenhuis is op gezet als streekverzorgend. De begroting der stichtingskosten ver meldt een totaal van ƒ5.989.650. In 1950 werden de kosten op 4230.000 geschat De toeneming komt op rekening van .de loon-: en prijsstijgingen der laatste jaren. Het werk zal worden aanbesteed in drie gedeelten: onderbouw, opbouw zonder afwerking, afwerking van de opbouw. De gemeenteraad van Capélle, die reeds vier jaar geleden garantie heeft verleend voor betaling van rente en af lossing der geldleningen, die worden gesloten voor de financiering, dient goed' keuring te verlenen aan bestekken, be grotingen en exploitatie-opzet B. en W. van Capelle stellen nu voor het bestek voor de onderbouw goed te keuren, evenals de herziene begroting en de ex ploitatie-opzet, die een totaalbedrag aan jaarlijkse lasten van ƒ937.003 aangeeft. het tweede net. De kosten voor het ver bouwen der installaties op de woningen, waarom het hier gaat (totaal 715) wor den geraamd op 20.000. De kosten moe ten worden gedekt door een bijdrage van de huurders, berekend op ƒ0,10 per huis per week. De televisiedichtheid der gemeentewo- ningen, die nog niet van een centraal systeem zijn voorzien, bedraagt onge veer 62 pet., zo bleek uit een onder zoek. In totaal heeft de gemeente 995 woningen, die voor het aanbrengen van een dergelijk systeem in aanmerking komen. De kosten zuilen 128.925 bedra gen. Met inachtneming van een kijk dichtheid -van 70 pet. willen B. en W. de bijdrage van de huurders bepalen op 0,55 per woning per week. De bijdrage zal niet worden gevraagd van de huurders, die geen tv-toestel be zitten. Bij het betrekken van een wo ning door een nieuwe bewoner zal in principe de bijdrage wel in rekening worden gebracht. (Van onze correspondent) Maandag zullen de samenwerkende bakkers te Maasdijk en De Lier tot een wijkverdeling overgaan. Door middel van een circulaire is het publiek gewezen op de moeilijkheden waarmee de bakkers zitten. Nachtarbeid en het gebrek aan een vrije zaterdag maakt het vak steeds minder aantrekkelijk voor jonge mensen, zodat een groot personeelsgebrek vast te stellen is. Mede met het oog op de prijsbepalin gen van overheidswege, waardoor een verhoging van de bezorgprijs niet is toe gestaan, is het noodzakelijk gebleken, maatregelen te treffen. Overwogen is hét bezorgwerk te-staken. Een betere oplos sing zag men in een wijkverdeimg, waar door de bakkers meer tijd winnen en met minder mensen het werk verrichten kunnen. Voor onze produktie-afdelingen vragen wij: Geïnteresseerden nodigen wjj hierbij uit tot een bezoek aan onze fabriek, welke van maandag Lm. vrijdag geopend is van 7.00 tot 17.00 uur. 's Avonds na 7 uur en 's zaterdags tussen 9.00 en 12 uur kunt U terecht op de navolgende adressen; Maasland, Weverskade 33F, Telefoon 01899—3755, Vlaardingen, Hoogstraat 110. Naaldwijk, Zuidweg 1, telefoon 017404439 De Lier, Koningin Wilhelminastraat 25. I^WEVERSKADE 33 MAASLAND TEL 01899-2644^ Bushalte van de W.S.M.-dienst Maassluis- Westland voor de deur. Dit delen B. en W. van Vlaardingen mee aan het raadslid H. M. J. Dub beldam (WD),die over het voorge vallene schriftelijke vragen aan het collége heeft gesteld. In hun schrijven aan het raadslid! ge ven B. en "W. een uitvoerige uiteenzet ting over de binnengekomen klachten en het werk van instanties en func tionarissen die bij het onderzoek wer den ingeschakeld. Uit het onderzoek bleek dat op het bedrijf enige vaten waren behandeld waarin zich resten hebben bevonden van de vloeistof Calodorant C, waarbij enige Uters van deze vloeistof door een der werknemers in het riool zijn afge voerd. Via de diverse huisafsluitingen was (Van een onzer verslaggevers) Het ditmaal opvallend gebrek aan uit blinkers bij het Schiedamse Schoolvoet- baltoernooi in Harga, heeft het de keu zecommissie niet gemakkelijk gemaakt bij de samenstelling van het Schiedam se selectieteam dat op Koninginnedag op Harga ter afsluiting van de school sportwedstrijden tegen een andere ste delijke combinatie zal spelen. Vermoe delijk is ditmaal een Delfts selectieteam de tegenstander. Het ereteam is als volgt samenge steld: Doelman R. de Vries (Rehoboth ULO), rechtsachter Ton Ebben (r.k, ULO), linksachter F. de With (Willem de Zwijger ULO), rechtshalf Van Zet ten (r.k. ULO), spil Beyer (Rijks HBS), linkshalf Gommel (Willem de Zwijger ULO), rechtsbuiten Weber (Gus to), rechtsbinnen Frey (Willem de Zwij ger ULO), middenvoor Engelsman (Rijks HBS), linksbinnen Van de Griend, zoon van oud-international Jaap v. d. de Griend, de broer van deze voetbal ster werd al eerder voor een dergelijk selectieteam gekozen), linksbuiten Kor poraal (Gusto). Reserves: E. van der Voort (Rijks HBS), Van Driel (Reho both). M. van Wijk (Willem de Zwij ger ULO). Vrijdagnacht ontdekte hoofdagent A. v. Vliet tijdens zijn rondgang door Maas sluis een liehtflikkering in een opslag ruimte van de oliefabriek ,,De Merwe- de" aan het Mackayplein. Hij vemd het de naar gas ruikende lucht in de wo ningen gedrongen, waarna besloten werd de riolering door te spoelen door het openen van de'afsluiting die verbinding geeft met 'de Oude Haven. Hierna is de lucht geleidelijk wegge trokken. De voorlichting van gemeentezijde heeft zich beperkt tot de klager en andere bewoners van de Bleekstraat en de Dwarsbleekstraat. Er was geen noodzaak tot bescherming der be volking. Wel werd de vatenhandè! verboden de twee resterende vaten die dezelfde vloeistof hadden bevat, in behandeling te nemen. B. en W. delen de heer Dubbeldam mee dat de aangelegenheid in haar juiste proporties moet worden gezien: Er was sprake van een hinderlijk, maar niet gevaarlijk gebeuren. Zou een dergelijke handelwijze op nieuw aanleiding tot klachten geven, dan zullen B. en W. niet aarzelen met de middelen die hun krachtens de Hin derwet ten dienste staan streng öp te treden. De gehele inrichting van genoemde vatenhandel zal met het oog op de hin der aan een nieuw en uitgebreid onder zoek worden onderworpen. De veertien Vlaardingse judoka's met een zwarte band hebben de Vlaardingse Zwariebanden Raad op gericht. Het doel van de vereniging is het kweken en begeleiden van be ginnende judoka's op en voor wed strijden, het helpen en begeleiden van hogere judograden, het toezien of iemand klaar is voor de volgende dangraad en het organiseren van wedstrijden (technisch gedeelte). Omdat de sportschool J. van Gorsel steeds groter wordt heeft de heer Vaii Gorsel het initiatiefgenomen tot de stichting van de vereniging, secretaris is de heer Siem Kattestaart, prof. Tel- derstraat 101 in Vlaardingen. Tweede Paasdag zijn de Jaatste selecties gehouden voor de Europese kampioenschap pen. die dit jaar 25 en 25 aprü in Oost- Berlijn gehouden worden. In een dojo in O verveen waren vertegenwoordigers van de diverse judo bonden bij elkaar om één team samen te stellen. De NJJB, waar ook Ti> no Hoogendijk bij aangesloten is, mocht als grootste bond twee kandidaten per groep opstellen en de andere bonden één. Bij de jeugd lichtgewicht stonden dus voor de NJJB Tino Hoogendijk en J. Schriekenberg (uit Utrecht). Voor de NAJA J. Schram en voor de JUDOKWAY NE DERLAND B. Buddinger. De Katholieke Judobond had geen vertegenwoordiger in de ze categorie. Deze vier jongens moesten dus vechten voor de ene beschikbare plaats,. Tino Hoo gendijk heeft er geen twijfel over laten be staan hoe hij zich als kampioen van Ne derland moest gedragen. Hij won alle drie de partijen en plaatste zich dus zonder twijfel voor de reis naar Oost-Duitsland. Tegen Schram van de Naja was het reeds na enkele minuten een vol punt met 8,wte heup worp en. tegen de beide anderen maak te hij tweemaal bijna half punt, zodat hij winnaar werd op beslissing van de scheids rechters. De officiële bekendmaking hoe het team er uitziet is er nog niet. omdat het over koepelend bestuur van de judobonden, de zogenaamde F(ederatie) NJJB daarover pas Wij behoren niet tot de groep re censenten, van wie wordt gesugge reerd dat zij eerst dan te spreken zijn over een toneeluitvoering wan neer het publiek „er iets van mee neemt". Wij zijn het er volkomen mee eens dat blijspelen wel degelijk zeer positieve kwaliteiten kunnen hebben. Waar wij het echter oneens mee zijn, is de opvatting dat het spe len van een blijspel zo gemakkelijk zon zijn. Jammer genoeg is iets van deze on juiste mentaliteit blijven hangen tij dens de uitvoering van „Lieve Hulp" in zaal Harmonie te Vlaardingen, een uit het Engels vertaald werk van Philip King en Anthony Armstrong. Want hoewel wij de overtuiging heb ben gekregen dat er door de verschil lende medewerkenden hard is ge werkt voor een zo goed mogelijk re sultaat. was de voorstelling als ge heel aan de zwakke kant. Zoals gesteld, gedeeltelijk door de wat foutieve instelling van de regisseur, maar daarnaast door een minder ge lukkige repertoire-keuze. Het stuk zelf te waarschuwen. Men ontdekte een begin van brand, met hevige rookontwikkeling, Met ter plaatse aanwezige blusmiddelen werd het vuur gedoofd. Het bleek dat een kartonnen doos met afval geheel was verbrand en dat een bouten vlonder reeds vlam gevat had. Dankzij de op lettendheid en het juiste optreden is gro te schade voorkomen. De oorzaak moet raadzaam de directeur van het bedrijf in broei worden gezocht. heeft namelijk weinig te bieden. De dia loog is te weinig gevat, de situaties zijn net niet speels genoeg en verschil lende onderdelen waren te geforceerd. Hannie Leewis-Hartman, die wij voor de eerste maal bij „Varia" op de plan ken hebben gezien, meteen in de. vrou welijke hoofdrol, kan terugzien op een redelijk geslaagd optreden. Zij was be slist niet de zwakste schakel van het spel. Haar directe tegenspeler. Mar de Buck, toch wel tot goede vertolkin gen in staat, bleef ditmaal beneden zijn kunnen. Waarschijnlijk ook door de moeilijke rol die hem was toebedeeld. Babs van der Vaart-Bink bracht ge routineerd de alles overheersende schoonmoeder voor het voetlicht Een bijzonder fijne vertolking werd ge bracht door Charles de Menthon Ba ke, die zeer handig gebruik wi3t te maken van een plotseling opgelopen voetblessure. De overige rollen werden gespeeld door Nel van der Vaart, Anne-Marie van Toor, Plet de Buck, Jaap Visser (bijzonder sterk) en Ger Brussaard. Uitstekend geslaagd was het gezellige bal na in de Harmonie, dat niet in de laatste plaats te danken was aan de sfeervolle versiering van de Vlaarding se kunstenaar Frits Vogel. Maar ja, „Varia" staat al jaren bekend om de gezellige sfeer tijdens de bijeenkomst na afloop van de voorstellingen. En wellicht komt „Varia" de volgende keer met een „ernstig stuk", zodat ook naar de opvatttag van regisseur De Menthon Bt.ke sterk spel mogelijk is. Kro vrijdagavond 3 april zal beslissen. Bekend is echter wel geworden dat een poulewinnaar zonder meer uitgezonden zal worden. Omdat Tino de laatste maanden telkens reeds (o.a. kampioenschappen van Nederland) heeft be wezen de sterkste van dit moment le zijn. is het wel zeker dat hij gaat. Het is de eerste leerling, die aan de Europese kam pioenschappen deel mag nemen. lino is 17 jaar, doet mee bij jengd licht gewicht (er is ook nog midden- en zwaar- gewicht) cot en met 63 kg. Hij ls sinds juni 1383 zwarte hand le dan. Toen hij eerste dan werd, ls hij enkele maanden de jongste zwarte band van Nederland geweest. Tino; die nn onder hoede van Anton Gee- sink zich op de kampioenschappen voorbe reidt. zal per september aan het CIOS gaan stnderen voor judoleraar. (Van een onzer verslaggevers) De Stichting „Vrienden van Genk" or ganiseert vandaag (zaterdag) in samen werking met de Youth for Christ-VIaar- dingen een -dia-avond in het Hoede Kruisgebouw aan de Emmastraat 38 te Vlaardingen. Ds. J. Gravendeel uit Genk (B.>, die voorzitter van de Stichting is, zal aan de hand van een collectie dia's daar een causerie houden over het evangeli satiewerk in het Belgische mijnwerkers plaatsje, o.a. met betrekking tot het kinderhuis dat de Stichting daar dank zij dé financiële medewerking van vele Nederlandse vrienden" -exploiteert. De avond begint om 20 uur en ieder is er hartelijk welkom. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, téL 64154, b.g.g. 115588 (toest 62, na 18.uur b.g.g. 195885) alleen voor redac tie aangelegenheden Agentschap H. S. Troost: Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teL 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van der Schelling. Apotheek: Evert, Lange Haven 81, tel. 68242. VLAARDINGEN. Visbank: Exposi tie werken van Leen Droppert, 1417 en 1921; Triangel: Afscheidsreceptie A, van Minnen van L en. V, 1617.30; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30: Stads gehoorzaal:. Jubileum-feestavond 70 jaar Kkab, 20; Sporthal ,JDe VJjf Sluizen": Korenconcert Shell, 20; Roode Kruisge bouw, Emmastraat 38: Dia-avond Stich ting Vrienden van Genk, 20. MAASSLUIS. Grote Kerk: Feike Asma, concert, 20. MAASDIJK - De Vluchtheuvel: Herv, jeugdraad, instuif, 1920. en morgen... VLAARDINGEN. Immanuëlkerk: Jeugddienst, wika I. Kandel, ond. „Tijd om te vissen". 10; Remonstrantse kerk, Hoflaan: ds. G. Ch. Duinker, afscheid, 10.30. Terrein Brand- VLAARDINGEN. weerkazerne, Hoflaan: Officiële opening Bevolkingsonderzoek Tuberova, 14; Zaal Excelsior, Oosthavenkade: Ruilbeurs „De Verzamelaar", vanaf 19.15. MAASSLUIS. Raadhuis: Raadsver gadering. 19.30. MAASDIJK - De Vluchtheuvel: Voet balver. Maasdijk, ledenverg., 20. Bijkantoor „DE ROTTERDAMMER", Vlaardingen, Smalle Havenstraat ïl (red., adm. en adv.), tel. 6775 (b.g.g. uitsluitend red. zaken 6619 's avonds b.g.g, 01080037) voor adm. en adv. 010—115588. Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie, Willem Beukelszstraat 72, tel. 3345, maand, t/m vrijdag 18—19.30 en zaterdag 16.30-W-18. Maassluis: C, J. van Dorp, Sluispolaerkade 10a, tel. 01899-3317. Balngrijke tel. nummers Vlaardingen: Meld.brand en ongevallen 4444. GGD- meldingen 2541. Apotheek: Walrave, Schiedamseweg,I4, teL 2093. ZES Rotterdamse trambestuurders hebben dezer dagen in de „tram- wagen-van-morgea" gezeten. In een van de R.E.T.-werkplaatsen klommen, zij in een tram van een type, dat in Rotterdam nog niet te zien is geweest. Op de richtingfilm stond Rhoon, maar dat was alleen maar een gTapje van het personeel. De tram kwam namelijk de werkplaats niet uit en de bestour-, ders deden alsof zij aan het rijden wa ren. Ze probeerden alle bedleningsorga- nen (waaronder naast elkaar vier bre-, de, gelijkvormige pedalen), onderzoch ten het uitzicht en verstelden hun stoel. Zij gingen nauwkeurigte werk, in-, de. wetenschap,, dat zij meebeslisten over.' het rijcomfort '*ran tientallen'collega's inf' de komende jaren. De tram was niet: meer dan een levensgroot bonten me-* del; het front van een van de zestig' nieuwe trams, die Rotterdam heeft be steld (24 enhelgelede vragenstellen en 36 dubbelgeiede trams, te bouwen door Werkspoor en Düwag-Düsseldorf)De dubbelgeiede tramstellen zijn „treinen" van bijna 26 meter lengte. Sinds de ior- log is het bij de RJE.T. een goede ge woonte om nieuw materieel ook te la ten uitproberen door ervaren vaklui uit het rijdend personeel. Het front van de ontworpen tramsteBen wordt zoTgvuldig nagebouwd en alle bedieningsorganen worden tot in de puntjes geïmiteerd.' Uiteraad gebeurt dit op een tijdstip, dat veranderingen nog mogelijk zijn. Na weer materieelleveranties in het voor uitzicht zijn, groeide in de houtbewer- kerij van de B.E.T. in recordtijd nit spaanderplaat en houten balken het front van zo*n nieuwe wagen, dat veel weg heeft van de Haagse en Amster damse trams. De werkomstandigheden (ziihouding, plaatsing van de bedie ningsorganen) zijn onderwerp van een jonge wetenschap, de ergonomie (tech nische menskunde), die bij de RJE.T. een enthousiast voorstander heeft ge vonden in de persoon van de bedrljfg-'. arts, dokter H. E. Driessen. Wat vroe ger „op de tast" gebeurde, is nn ge grond op studies en ervaringen van de allerlaatste jaren. Op dit moment is de R.E.T. op zoek naar „de uitgekiende stoel". Zo eenvoudig ais dit een leek. toeschijnt is deze zaak overigens niet. Rugklachten kunnen namelijk een ge volg zijn van een minder geschikte stoei, waarom tram- en autobusbestuur ders gedurende lange tijd moeten zit ten. Een goede stoel is aangepast aan de afmetingen van het menselijk lichaam en aan de natuurlijke krom mingen van de rug. Omdat verscheide ne, soms dure stoelen (onder meer nit het buitenland naar Rotterdam gehaald) ergonomisch niet helemaal verantwoord waren, is de R.E.T. nn zelf begonnen met het construeren van een stoel, die naar men hoopt voor de trambestuur ders ideaal zal zijn. Dokier Driessen die precies de lichaamslengten van de bestunrders kent (de meesten zijn 1,75 meter lang) geeft hierbij adviezen. In de garage aan de Sluisjesdijk is men bezig met de bouw van een „uitgekien- de" stoel voor buschauffeurs. Als de prototypes van de stoelen straks pro- d aki ie rijp zijn, krijgt de fabrikant op dracht er een aantal van te leveren. De nieuwe trams zullen er al mee wor den uitgerust: de eerste Werkspoor- Düwag-wagens komen in het late na jaar. Het Simavi-comité te Schiedam doet voor de komende collecte (6 tot en met 11 april) een warm beroep op de harten en beurzen van de Schiedammers. Het comité schrijft ons: Een stem uit de praktijk is wel de volgende aanhaling uit een brief van den dankbare verpleegster van een le prozen-inrichting aan haar vader; Zij schrijft o.a.: .Toen ik erg vermoeid van een druk ke polikliniek thuiskwam, zag ik drie enorme kisten voor het hek staan met de woorden: Gift-sending Simavi Haar lem Holland"..,. Ik schoot naar binnen. "Wht een prachtige dingen! Een operatie tafel. twee onderzoektafels, zes waskom men op wieltjes, bedscherm, verband- trolley, instrumenten, laboratorium-be nodigdheden enz. enz..... Het is dllemaa] even mooi en degelijk... Verrukte kre ten van blanken en zwarten. Ik was plotseling niet zo moe meer en we praat ten de heie verdere dag over niets ao- ders. Als Je nog eens wat geld hebt va- der, of vrienden met geld, denk dan -v aan SimavL.. Wij zijn maar één van de velen, die zij helpt en hèe helpt 'V Deze ontroerende dankwoorden spre ken voor zichzelf. Steunt dusde a.s. 1 Simavi-collecte. Tedere gilt is welkom!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1