Christelijke Uitgebreid Technische School AANGIFTE VAN LEERLINGEN erktuigbouwkunde lektrotechn ek louwkunde JALOEZIE hristeiijke Uitgebreid Technische School AANGIFTE VAN LEERLINGEN erktuigbouwkunde lektrotechn ek Bouwkunde JLH S. BRIHKMAN INKOMEN VAN ƒ34.164 Hernieuwde oproep. H00F0 I Het ziekenhuis „SALEM" VERPLEEGSTER VERPLEEGSTER DIRE@TEUR soli deo gloria m m dagopleiding Wasserij Kr ger directeur(trice) Medewerker voor de reclamechef de ZUSTER v.d. VEN grasrollen flagstones Wijnstekers winrsor 2e UITGEBREIDE TECHN. SCHOOL Bóvenaan op Baby's verlangd lijs^e... Teddy uitzet Benjamin uitzet Êri jj'c r arpTaa^Ö^r^6" VerSChn- m ROTTERDAMMER f J. H. langstraat— Pagina 6 ZATERDAG 4 APRIL I. L. van AS J. kamp en kleinkinderen. f ansen die ojl "R zenuwen leven hebbess Sa at ogen zeker broodnodig, Lde Vrijer Zn. RIJDENDE KANSEL nu In. verbond met uïfbreiding van dn werkzaamheden vragen wij voor onz? afdeling Publiciteit een medewerker die, na een grondige oriëntatie ïn ons bedrijf en na een opleiding bij de r«dame-afdeling van Siemens Duitsland, voor een belangrijk deel van ons leveringsprogramma de algehele reclame moet kunnen verzorgen. Aangezien daarbij het opstellen van teksten voor verkoop brieven en brochures een voorname plaals zal innemen, is een seer goede kennis van de Nederlandse taal absoluut nood zakelijk. Voorts zijn voor deze functie een middelbare schoolopleiding met e«n behoorlijke kennis van de Duitse taal, alsmede enigs ervaring op reclame- of druktechnisch gebied vereist. De man, die bovsndïen een flinke dosis werklust, accuratesse en gevoel voor stijl in zich verenigt, wacht een afwisselende werkkring met een grote mate van zelfstandigheid en een goede salariëring. Leeftijd tot ca 25 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitatie, wider motto PUBL te rich ten aan de afdeling Personeelszaken v** de NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V. Postbus 1068, Huygen spark 33-39, Den Haag. SANA. Het Zenuwsterkend Tonicum N.V. j.V.BÉKKIJM Goudserijweg 83-85 tel. 113470 R'dam TUINAARDE ,VAN DER WEU BELEIN |i IIHIlil*» Gemeente LEERDAM Uitbreidingsplan Redacteur Dagblad De Rotterdammer zoekt op korte termijn OMGEMOTBELEERIME KAMER Temper zon en... prijs 25°/o korting WILLEM DE ZWIJGER MULO der Hervormde Gemeente Opleiding voor het officiële Mulo-diploma met differentiatie Vraag prijslijst en kleurmonsters oi| 2 hydrophile luiers 12 oogjes luiers 6 flanellen luiers 5 onderleggers 6 navelbandjes 3 kleine hemdjes 3 grotei hemdjes 3 kleine borstrokjes 3 grotere borstrokjes 3 kleine truitjes 3 grotere 1 luchtzeil 1 kruik 3 monddoekjes 3 washandjes 1 luidbes «rmer 2 luiergordetije 1 plastic luier xaddoek 1 badje «3@w- 2 hydmphiki luiers 12 oogjes luiers flanellen luiers 6 onderleggers kleine hemdjes 1 pretere hemdjes 3 Keine borstrokjes 3 eter» borstrokjes 3 kleine truitjes 3 grol. e truitjes 6 navelbandjes 6 monddoekjes 1 luchteefl 1 molt- omslagdekentje ft kotst maar Rö n dro< van een wieg«lwf|» bi wolk van luchtig® kant straks praktisch te veranderen lit «en royaal kieuterledikanfla waa: uw kleine pt nog heel lang veilig In kan slapen. dit is maar ién schattig moment uit onze hartveroverende collectie. Ons eigen atelier zal graag de bekleding naar ui per- nlljke smaak uitvoeren aktische kommo- da met royale berp- uimta Een char mant én>nmis- iaai* meubeltje op da babykamer 147^0 EIGENAAR VAN mn BENDIX-WASSALON Utrecht Noordse Parfc^tan 2 I Ds. R. E. van ArkelschooL TeL 030-25187. (Geref. BeL) SPECIALE BABY-EN KLEUTER AFDELING |gP GEMEENTE ROTTERDAM -^er !ia®1JSt'ns 1954 te openen gemeen- Dagvakschool voor kappers en kapsters (school voor djverheidsondsrwys) wordt op zo kort mogelijke termijn gevraagd Salaris volgens rijksregeling. Nadere xnlichtinges worden verstrekt door de afdeling Onderwijs en Volksontwikkeling Rotterdam, kamer217. telefoon 010 11 13 80, toestel 185). Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad san burgemeester en wethouders van Rotterdam. te ERMEL0, vraagt een voor de kinderafdeling, met belangstelling voor de opleiding, Ht bureau van de Provinciale Vereniging HET UTRECHTSE ORANJE-GROENE KRUIS, yamllfc-Advertenties Worden opgenomen in De Hotterdammer Nieuws Haagse ert ^£2?"1 2rt Dordfcs Dagblad üs M ct per mm On verzoek kunnen ze <x k «leen in ons blad worden opgenomen a et pe?mm 1914—1964 j Onze geliefde ouders en grootouders l R. LAKo 3T RA AT Aalbers siin 9 april a.s. 50 iaar 1 s getrouwd. Hun kinderen en kleinkinderen. j fan Kooijmanlaan f «hoon. Geen ontvangdag. OP 18 Juli as, zal op de FSïCHIATJUSCHE INRICHTING VREDERUST by Bergen op Zoom een reüniedag «'orden gehou den voor ud-penscwieel van de inrichting. Gegadigden voor deze re ume dienen zich op te ven aan: de Heer Heren gracht 499 t* AMSTERDAM De Heere nam heden van ons weg, mjjn lieve rouw, onze zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder KLASINA BORSBOOM— de Vaal, }n de leeftijd van 64 laar. Psalmll89. W. F. BORSBOOM C. P. KLATTEN- - Borsboom "W. F. KLATTEN M. KAMP— Borsboom ;;®»tterdain, 3 april 1964. v- d. Leckestraat 6 c Geen bloemen. De overledene is opge baard in de rouwka «er van het Gemeente Zi- fcenhuis Bergweg, (in gang Bergsslaan 62), ge. eid tot bezoek- zaterdag van 11-12 uur en van 17-18 uur, maan dag van 11-12 uur. De teraardebestelling zai ilaats hebben D.V dinsdag 7 april a.s. op dfi begraafplaats der j&o. Hecv. Gemeente G'id-Kralingen Vertrek yan bet woonhuis te l 230 uur. Aankomst impel 1 uur, na de be grafenis gelegenheid tot condoleantie. en dat zijn er velen, Sauatogen is het unieke zenuwsterkende tonicum om Panning- en inspanning op te y^'en eu zo hot gestel weer 01 ichten. to brengen en ta Wensen die "an Jongs af aan met Sanatogen zyn govoed, en als het ware opgevoed, «regen daaraan van huis uit «en flinke dosis extra energie en weerstand mee. Zij behoren nu tot de groepen der sterken en Zeer Sterken. Wie door tijd en getij, of door omstandigheden aai;, bijzondere spanningen bloot staat, vindt m San'afcOgen een stimulans om slapfe ea lusteloosheid ailenga to boven te komen. j kinderen moogt U I ^anatogen zeker niet ont houden. Wane met de bouw stof (be Sana togen hun geeft, «rijgen ook zy, 'oor heel hun leven, grotere weerstand, een sterk veerKrachtig zenuw- i gestel en daardoor )en groot stuk extra levensgeluk mee. Zo hebt dus aan Sanatogen een zenuwbouwende voeding, waarbij het overige geste1 b°k aan vitaminen het zijns ifygt. Stïrifenli-enfleniemin» "T BALJUWSTRAAT K vK ordmolenstraat Tel 41694. bgg 139194 fondagmorgen 10 30 spreekt de gelling over: „ik BEN DE lelLAND K W IJ T". Industriegebomv ingang Kip Medewerking wordt verleend door het „INTRODUCTIE KOOR" 0Jv. Wlm den Boet Aan het lbomasorgelWiebt Zeilstra. SIEMENS WEIIIG Het meest gevraagd MEDISCH CORSET Voor elk figuur „Moedervrengd'% Mathenessercrer 40 c. Telefoon 34790. elastieken kousen buikbanden corsetten breukbanden enz. TEL. 38539 - 38016 BOTTERDAM "a 18 uur: tel. 01850—27283 Notaris C van Dnmmelen te larendrecht bericht, dat: Het andhuls met siertuln en fjbuur aan de GEBROKEN MEELDIJK 157 BAREN- DRECHi «mot A. 3.77 Is in gezet op f 38 000,-. Het pand wordt geheel ont ruimd geleverd. Vrije Vestiging. Afslag woensdag g april 1964 11 uur vm. in Café Kruithof jg?.1Splendid) Geb roken Meeldtjs 79 te Barendrecht. Bezichüg:-: maandagmiddag van 2,i uur. Ael&fechtskade 181 Hoek Nw. Binnenweg TEL. 30962 {Dagennacht) Op 31 maart 1954 over- leed tot onze grote droefheid zacht en kalm onze lieve Schoonzus- Tante en myn Me juffrouw JOHANNA petbonella VA2 VEi in de ouderdom van 82 jaar. Utrecht C. J. VAN VESSEM- T_ Helders K. VAN VESSEM O. H. VAN VESSEM- Harmsma kinderen Rotterdam L- N. SCHUDDEBEURS Rotterdam, 4 april '64 Avenue Concordia 50b p® begrafenis heeft heden in alle stilte op de Ned. Herv plaats „Oud-Kralingen' plaats gevonden. i;'tri&ewS^r,VSi3 cïre:*.?erl van Giessendam- >'.'?Sl,B"?¥*voId geeft met grote laakbaarheid kennis van het feit. dat haar predikant, de WilEERW, HEIR Ds. W. DE GRAAFF wSd tevStigi het elnbt vaB dienaar des .Woords Hardinxveld-Giessendam, apr? 1964. ReceptieD.V. woensdag 15 april In -de JVIerwe- StCha3gzeae Hardinxveld-G'da: n Namens de kerkeraad, K. Nederyeen, 2e praeses. K. van Houweliflgen, scriba. I WONINGINRICHTING J Jan van staveren Noordsingel 51 - R'dam Telef. 0X0—40949 |i Hotterdam-21 (Zuid) - lan ugthartstraat 20 telefoon 010—17317S Afdelingen voor: WEBKTUIGBOVWKCNde elektrotechniek tlctaSk)00™' zwakstroom cn elektronen- Vereiste vooropleiding: a. b Getuigschrift lagere Technische School of daarmee gelijkstaande opteldi&g. of 2 klassen H BA of 3 klasser u.L.O. (met wlskiuidtj' - «r.ingen met een voldoende vooropleiding kunne,: in een hogere klas worden toegelaten. fscbrtjlformultcren tm. 31 met as. dageiyis aan de school verkrijgbaar van 9-12.30 en 13.30—15 00 uur "s zaterdag van 9—11 UUr. Nootmuskaat GuJaschkr Paprika U'l' ll I; rlllll SeJderi Kerry Gedroojoe UiiEH OlGVON^é:^. Het hoofd van het gemeente bestuur van Leerdam brengt ter openbare kennis, dat het raadsbesluit van 11 april 19S3 vastgestelde plan tot her ziening van het uitbreldings-f plan in onderdelen voor Leef dam-oost» met bübehorende t bet iwlagsvocrschdoor gedeputeerde staten by be-! schikking s an 12 februari XS64. j GS. nx 450. ia loedgekeuró en dat dit plan ter gemeente secretarie voor een ieder ter! Inzage is gelegd. Belanghebbenden, die bezwa-1 ren tegen dit plan bfl di ge. meenteraad hebben. .Ingediend.! kunnen binnen, een maan-:i na de dag van deze bekendmaking bere«rt.< Instellen by 3are Ma jesteit de Koningin. Leerdam, 4 april 1964. Het hooftl van iet gemeente bestuur voornoemd, L. J. den Hollander. p/a Laanalootseweg 1 Rotterdam Telefoon 1554» voor de schakelklas en de eerste klassen Afdelingen: Toelatingseisen: voor de eerste klassen: 3 klaasan UiO. (met wiskunde) of 2 klaaaen HB.S, voor de schakelklas; Getuigschrift Lagere Technische School. Inschrijving tot 1 juni as. dagelijks (behalve caterdaml Va«1 .to. -J«20 uur. Inschry fkaarten kunnen ook per telefoon ww^en ai 01 vtn UJ*> De Directeur, A. VISSÏR. to Rotterdam (Rechter Maasoever) Doedesstraat 46-48 - Telefoon 30224 VANAF DEDEN KUNNE NT WU WEER WASSEN AANNEMEN Brieven onder motto JEauet» aan redactie Rotterdammer, Witte de Withstraat 25. De gedepi p/a Laanskjotseweg 1 Rotterdam Telefoon 155494 voor de schakelklas en de eerste klassen Afdelingen Toelatingseisen: voor de eerste klassen: 3 klassen U.L.O. (met wiskunde) of 2 klassen H.BS ▼oor de schakelklas: Getuigschrift Lagere Technische School. en van 23.* kant en klaar met, gemakkelijke plaatsing beugels Pompenburg 4 (nabij Hofplein) Aanmelden hf| het Hoofd der School: teL 12 92 SS, na schooltijd 4 79 75. Rotterdam - Soetendaatsekade 55-5 6 •Telef. 4333.7-85861 b.g.g. 80048 - (01892) 658 EEN PEE JAAR HEBT V ALS BIJ 590 WASSEN PEE WEEK De meeste zaken kamen bi&nea een jaar aan 700- wassen of meer per week. Geen vestiglngspapieren. Weinig of geen personeel. Bij enig eigen kapitaal, financiering mogelijk. Lf.?1"' gesn pSd hebt- ««««steel beschikken Vrijblijvend inlichtingen ontvangt u van: Afd. Bendlx Wassalons WITTE DE WITHSTR. 76-78 - R'DAM - TEL. 12W28 I3? de S- vraagt voor de per x september a.s. open komende betrekking, weeens pensionering van de tegenwoordige functionaris, een j Het gebouw is «en nieuwe Jialscbool De school is oefeffiKhc»;,;. van de Kweeksdtooi Rehobotö. Er is I een bureau voor de administratie. Op kort» tereaiia i a tming beschikbaar. Het verplaat- tiit is van toepassing. DipL CJhr. Ond. 180,-. Brrnm... event met «er toege- pwte werkwijzen, binnei: tien dagen na het ver- LschyoKt van dtt blad aan J. H. Wiegew, H.dH„ Prol Leon Fuchslaan 15. Utrecht, >30) 27021. IN DE HOOGSTRA AT ROTTERDAM teiij kq ja bezit van de km^raantriaening in ce rang van verpJcegsux A. en een o® ooder cidir van «Ie docenten mee te 8311 le eti sh" opleldóng van de feerMng-v«C' P.G. Sollicitaties te ridhten aan de directrice. vaceert de ftmktie van Voor deze funktie zijn nodig middelbare of daannwte aelilkstaande scboolopleMlng organisatorische kwaliteiten enig administratief inzicht aast de algemene leiding van het bureau het advise-au er activeren van de bij de Prov. Ver. aangesloten p' itselijke verenigingen voor wijkverpleging In de provincie Utrecht Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties te richten tot de secretaris van het Be stuur, dra. A. D. J. van Riel, Prof. i* FUcbslean 8 te Utrecht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2