J aarver slag over 1963 bericht: - S'damse Gemeenschap aanpassing Dit jaar geen vakantiefeest Zestig-jarig C.B.C. zag goede one man show" ■3j£ AGENDA voor Verolme-werf in Mexico Carpe Diem maakte,tocht met genodigde; „De Hoop" ROTTERDAM kritisch bekeken Bromfietser (69) ernstig gewond Ook feest voor kinderen O'S Gewonden bij remmen van tram Auto in sloot: dubbele schade i Bejaarde man gevallen Burgerlijke stand Auto rijdt tegen Receptie van 15-jarig Noad in Koopmansbeurs Juliana-lieren twee promoveert DE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 6 APRIL 1964 T"\E Schiedamse Gemeenschap zal zich moeten aanpassen aan de veranderende structuur van onze samenleving, wordt ge meld in het zojuist verschenen (Van een onzer Verslaggevers) jaarverslag van de SG, waarin i wordt gesteld datihet ,,de situatie! de Griend heeft een jaar lang goed als weerspiegelt van het ogenblik dat de SG haar vijftienjarig be staan viert- door zich met alle medewerkers te bezinnen op wat gedaan is en wat gedaan moet worden". DROEVIG FOUTEN VVV-WERK CABARET nubeduidend goedkoper PEEPEE ZEVENDE TELEFOON Vandaag - en morgen en dagelijks SERVICE te Strijd auping-epedama,rassen puil man-peerless 8 PISl $W-0:&®1PP :3p| KiMiF'j Waterbericht ïispgaMBP Olie-industrie In liet fraai uitgegeven jaarverslag 1963 van de Schieilamse' Gcini-cnscliap wordt in de inleiding te summier en met gemeen plaatsen geschreven over mogelijke wij» ri'injen en activiteiten. Vas die activitei ten wordt wel geschreven in dc in het ver- ilag opgenomen verslagen van de afdelin gen die 'als secties bij deze SG zijn onder gebracht, hoewel de activiteiten van deze afdelingen in zekere zin zelfstandig zijn en in bepaalde zin 2oals by dc sportwe reld, de jeugd is de binding wel heel ge- tang- Gesproken wordt over „de moed het mes te zetten in het ver trouwde" en de ze voltreffer wordt gevolgd door een aan val op enkele opmerkingen die de heer M. Eikenaar als lid van de fractie Protestant Schiedam bij de behandeling van de gemeentebegroting 1964 in Schiedams gemeenteraad heeft moeten plaatsen. Het is het democratisch recht cn zelf: do plicht van een gemeenteraadslid on tijdens deze openbare debatten zijn me ning kenbaar te maken over het gemeen telijk beleid. Het is dus zeker z|jn recht om te doen horen welke opvatting hij beeft over liet helleer van gemeentelijke gelden, de directe of de indirecte ge, meentelijke subsidies. Ons is bij „de uitval" van de lieer Eikenaar niets gebleken van „een om- stellend gebrek aan kennis" zoals in dit verslag aan de lieer Eikenaar verwelen wordt. Wij ketmen de heer Eikenaar als een zeer bekwaam en door de politieke tegenstanders zeer gewaardeerd gemeen teraadslid. We zullen niet ai zijn activiteiten noe men, hij werkt als vakveremgingsfunctio- nari», hij was belangrijk lid van de OR b|j WF, secretaris van de AR-kiesvereni- ging, h|j zorgde er met vier stadgenoten voor dat de harmonie Harpe Davids behou den bleef doordat hij als lid van een co- mits zorgde dat de noodzakelijke gelden voor aanschaffing vait instrumenten er kwamen. Of de .opmerking dat „kritiek op het gemeensohapswerk komt van hen wier «andeei zich uitsluitend beperkt tot die kritiek", dan ook kan slaan op de heer Eikenaar lijkt ons wat al te gortig. (Van een onzer verslaggevers) Een bromfietser heeft al slingerend in de Filips van Bourgondiestraat te Schiedam enkele aanrijdingen veroor-' zaakt De 69-jarige T. H. reed zondagmiddag om vijf over half vijf eerst tegen een aan de linkerzijde geparkeerd staande DAF en vijftig meter verder tegen een Simca. De man sloeg over het stuur van de bromfiets ea viel tegen het wegdek. Hij is met een- hoofdwond, schaafwon den aan de handen en met een hersen schudding naar het dr. Nolet ziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) De Haagse chauffeur H. S. hoeft op de Burgemeester Knapperflaan bij de Veeniantstraat in Schiedam een ver- Keerszuil omver gereden toen een hem onbekende vrachtauto hem bij het pas seren naar links zou hebben gedrukt. Het jaarverslag 1963 deelt mee dat dit jaar voor de SG donkere en lichte dagen, oplossingen en nlenwe problemen, suc cessen en teleurstellingen bracht. Er xal ruimte moeten komen voor de utt de situatie van vandaag voortkomende taken. Bepaalde tradities zullen dan zeker sneuvelen. „Er is moed voor nodig om het mes te zetten in het dierbaar ver trouwde", deelt dit verslag mee en „maar wat nodig is zal zeker gebeuren omdat de SG zo effectief mogelijk haar doel stellingen zal kunnen blijven nastreven". Dit jaar werden („terecht" volgens dit verslag) vraagtekens gezet' achter nut en noodzaak van het vakantiefeest. Daarom werd besloten voor 1964 geen vakantiefeest te organiseren. Dat levert ruimte voor een heroriëntering, deelt het verslag mee. Het ging niet alles van een leien dakje, meldt het verslag. De afdeling Vrijetijds besteding kon zich niet ontplooien we gens gebrek aan mensen. Hank wordt ge bracht aan de afgetreden penningmees ter Ate wijn de Groot die de SG vanaf de oprichting heeft gediend. „Bepaald droevig", noemt dit jaar verslag het „dat een lid van de gemeen teraad, de heer M. Eikenaar van. Pro testant Schiedam, in een uitval naar de Schiedamse Gemeenschap blijk gaf van een ontstellend gebrek aan kennis van de structuur en werkwijze van deze sinds-jaar en dag door dezelfde raad gesubsidieerde instelling. De mensen van de SG weten bijzonder goed hoeveel er in het maatschappelijk leven van onze stad nog steeds gedaan wordt en door hoe weinigen het verricht wordt", meent dit verslag dat deze aan val op de bekwame heer Eikenaar be sluit met de opmerking: „Het is te be treuren dat kritiek op het gemeenschaps- werk zo vaak komt van hen wier aandeel in dat werk 2ich uitsluitend beperkt tot die kritiek". Daarna wordt de medewer kers en het gemeentebestuur dank: ge zegd voor de ontvangen steun. De bestuursraad vergaderde viermaal in 1963. Uit die raad vertrokken de heer C. Landsbergen en de in- dat jaar ge ïnstalleerde heer A. W. M. Odé. De:af deling culturele ontwikkeling verkeert nog steeds in een impasse. In december trad dit afdelingsbestuur af. Het verslag meldt dat de verenigingen nieuwe vertegenwoordigers voor het be stuur van deze afdeling zullen aanwijzen, waarna na 15 januari ,1964 de functies zullen wordeöverdeëid. Volgens dit jaar verslag heeft de' afdeling Nationale Feest- en Gedenkdagen heel wat goede arbeid verricht en daarbQ is meer steun in de wijken gekregen, oa. van Singel- kwartier en Schiedam-Zuld. eerste voorzitter gefungeerd. Nauwere samenwerking werd verkregen met de Oranjevereniging Wilhelmina uit Kethel, waardoor de voorzitter J. Vlugman werd gekozen in het bestuur van de v.m. O.V. Het bestuur van de afdeling muziek is zich bewust'dit jaar intern fouten te hebben gemaakt. Afscheid werd geno men van de heer C. Landsbergen die opgevolgd werd door de heer H. Jong man. Vele verenigingen waren actief bij allerlei evenementen; het was een druk jaar. De afdeling Jeugd omvat als verslag het bericht dat de Schiedamse Jeugd Raad de Commissie Jeugd Recreatie heeft gevormd die de Jeugd Jolijt activiteiten gaat organiseren. De commissie heeft ook een bromfietsrally en een Eurobal ge organiseerd. De „afdeling sport" zond geen jaar verslag. Volgens het verslag organiseerde de sectie toneel geen verdere activiteiten dan de zevende toneelwedstrijd van de SG. Het aantal toeschouwers wordt be hoorlijk genoemd, het aantal deelnemen de verentgingen steeg van vijf tot acht, zodat het verslag tot de conclusie komt dat ^het nog geen zieltogende affaire is geworden". Een cabaret door eigen krachten heeft onder leiding van Nic van Seters aan het slot van de wedstrijd Schiedam, de wed strijd, de verenigingen, bestuursleden, krantenmensen zoals dat bij goed caba ret nu eenmaal hoort, meldt dit verslag, „op waardige wijze gehekeld''. van ƒ1500 tot ƒ2500. De donaties stegen tot ƒ2.866,50 en verdere inkomsten wa ren 1.711,28. In de toekomst zullen enkele brochures over Schiedam ver schijnen die gedetailleerde informaties over Schiedam, zuilen bevatten. Over de afdeling vrijetijdsbesteding wordt bericht dat voorzitter M. van der Nagel zijn functie neergelegd dat de afde ling nauwelijks op gang is, dat er nog geen opvolger voor de heer Van de Nagel is en dat de afdeiing heeft meegeholpen aan de nationale jengdschaakweek en de SG-bridgedrive. De afdeling zang kende geen moeilijkheden van enige omvang. Bij alle koren, kost het moeite het leden tal op peil te houden. Voor de vakantieschool waren 888 kin deren ingeschreven. Hieruit blijkt volgens het verslag dat de belangstelling ta nende is en daarom wordt naar nieuwe mogelijkheden gezocht Over het 14e vakantiefeest wordt ge steld dat het feest minder bevredigend was dan in voorgaande jaren. Algemeen was de mening dat de kermis, bijeenge- drukt op het parkeerplein Singelplant soen, in aantrekkelijkheid had ingeboet. Er zal daarom getracht worden voor hét komende jaar vergunning voor meer ruimte te krijgen, deelt het verslag mee. Bij het VW-werk valt een opgaande lijn te constateren, deelt dit jaarverslag mee. Het verslagjaar 1963 is het laatste jaar waarin de VV een afdeling is'van de SG. De VW-is met ingang van I januari 1964 als zelfstandige vereniging gaan optreden. Er werden 11.112 in lichtingen verstrekt. Nieuwe activiteit washet bemiddelen voor autobusrexzen.- De gemeente Schie dam verhoogde de subsidie voor de VW Volslagen onbegrijpelijk wordt de geringe belangstelling van het Schie damse publiek voor het goede cabaret genoemd. De declamatiewedstrijden worden een succes genoemd. De intocht van Sint Nicolaas werd voor de. derde maal door de SG georganiseerd. De algemeen secretaris E. A. Leenderts besluit dit verslag met te stellen het werk te zullen voortzetten te midden van en voor de burgerij om zo meer gemeenschapszin aan te kweken. De donaties voor de SG stegen in 1963 met ƒ1.500. De stiehting had een voor delig saldo van ƒ3.527,03. Het bureau van de SG kostte in 1963 ƒ28.589,57, voor de culturele ontwikkeling werd ƒ15,40 uitgegeven, voor de jeugd 1.989.90, mu ziek ƒ1.148,32, nat feest- en gedenkda gen ƒ4.84824, voor -de sport ƒ773,18; voor toneel ƒ2.429,80, voor de WV ƒ4.889,36, vrijetijdsbesteding 1.325,78, zang ƒ571,05, vakantiebesteding ƒ8163,74. Het maandblad valt de SG leverde eén voordelig saldo van 1,191,83, de gemeente Schiedam droeg als directe subsidie 1.1000 bij en voor de kermis incasseerde de SG aan pachtsommen ƒ56.951,56. Nu koopt U zemen, import- zemen voor een beduidend la gere prijs, dan U er ooit voor betaalde. Een ongekende aanbieding, die U geen tweede keer kunt ver wachten, van flinke, grote zemen, zacht en soepel, van een fantastisch mooie kwaliteit, die normaal voor f 5.96 worden verkocht. En diezelfde traangeloolde ze men (dus extra veel water op nemend) bijna zo groot als Uw krant,, koopt U morgen voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze traange loolde extra grote zemen, ge naaid, 60 x 35 cm. Géén tth of schrift* btst. De Lichtstoet wordt een evenement ge noemd dat mogelijk kan wrorden uitge breid tot „Holland-West". De heer J, van TE moet weten dat ik eigenlijk niet zo veel om voetbal geef", zei de man die we voor een fervent liefheb ber van deze «port hadden genoteerd privcboekje van de subjectivi teit. Hij zag ons onbegrip. Daarom vervolgde hjj met: „Ach, natuurlijk, sta ök wel eens by Peepee (onze ver- taling luidt: PPSC). dat vind ik gezel lig, zo in het zonnetje lekker babbe len, dan neem ik de hond* mee en bovendien is het niet zo ver lopen. Nam: Harga ga ik niet gauw, dat is te ver, maar als het een goede match u, dan natuurlijk wel, jè kunt toch niet altjjd thuis,zitten?" JJET zou onjuist zijn een dergelijke monoloog te bestrijden met de zo hogelijk te waarderen kreten over cul tuur geschreven met de hoge K. We zwegen dus, gun ieder zijn ontspan- U'ng,.zijn passiviteit of creativiteit zo als lig en zij het wenst. Er is al genoeg oedülerjj in deze wereld. Dc ntan zag er dan ook niet naar «it dat hij zich zou laten voorschrijven op commando de Zevende van een al overleden com ponist te gaan zitten aanhoren, louter omdat de hem bemoederende instantie liet voor zün heil zou voorschrijven. Toch was de man niet onaantastbaar. Dat- bleek uit xjjn voetbaiverhaal. "yORIGE week ben ik eens naar het stadioa gegaan, dat vond ik nou leuk, daar speelden van die jogjes, heel aardig, het was Oostemjjk. tegen weet ik veel. Het hele stadion was vol en ik zat daar net zo gezellig toen ik nota bene omgeroepen werd door de luidsprekers. 5Ian je geneert je dood «Is zoiets gebeurt. Honderdduizend ogen kijken je aan als je langs de tri bunes loopt en allemaal opmerkingen nahiuriyk. Zo van-: „Loop nou een beetje harder anders moet 'die twee-- h'ng nog de deur voor je open doen in het ziekenhuis" of „Nou je kunt duidelijk zien dat die man vader moet worden, hij kijkt zo zorgelijk". „O, ja, lag je vrouw in het. ziekenhuis, dat wisten we niet" zeiden we nog ge ïnteresseerd, maar het was mis: „Wel nee, man bet was een telefoontje van mijn baas, maar al die vreemde kerels maakten van die gekke opmerkingen. Trouwens je bent dan toch gelgk een beroemdheid, want de volgende dag vroeg iedereen aan me waarom mijn naam door het stadion was omgeroe pen". lezing*20 Aciuariumveren'Sin2 Tropica, .Koopmansbeurs: Schiedamse tafel- temuskampioenschappen, 19. Koopmansbeurs: Schiedamse tafel- tenniskampioenschappen, 19. .j- Soc. Belangen: Ned. Bond v. Oud- mnjders, Contactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- »,mae redactie, Lange Kerkstraat 82, teh 64154, b.g.g. 115588 (toest. 62, na 18 uur b.g.g. 195885) alieen voor redac- aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost: Aleidastraat tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- 115583)tiOS Cn a'30naernen'en b.g.g. tel. .Klachten bezorging: agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Pohtie 6466; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van iJer Schelling. Apotheek: Evert, Lange Haven 81. tel. 68242. stadgenoot keek alsof hy maar een temptatie heeft gevonden. Dat moet wel, want hij vertelde dat hij heel nerveus was geworden door dat omroepen, „Och, je schrikt hé, ik dacht dat er een ongeluk gebeurd, zou zyn. Toen ik dan ook in de kabine bg -die juf frouw kwam, wist ik van de zenu wen niet wat ik deed. Ik moest te rugbellen, ik stoot in bet hokkie overal tegen aan, zeg daarna lache rig: „Zo dat is ook weer gebeurd, wat krijgt u van mg?" Die juffrouw zegt: „Niks mijnheer, dat is ser vice van de zaak" en ik versta: „Zevencenten van de zaak", ik graai in mijn zakken, vind niks en toen zei ik wanhopig: „Och dat is ook jammer juffrouw, nou heb ik alleen maar een gulden". Wederzijds Huwelijksbedrog", het toneel- de twaalfjarige J. J. O. ontvreemd. De veer- stuk dat Pleter Langedijk precies 259 jaar teleden schreef, krijgt dinsdag, woensdag en onderdag 14. 15 en 18 april In Musis Sacrum te Schiedam gestalte bij de opvoeringen-van de geref. amateurtoneelvereniging „Geron". 0 De jaarvergadering van de afdeling Schiedam Groen van Prinsterer van de Chris telijke Historische Unie wordt woensdagavond B april gehouden in Irene, aanvang kwart voor acht. Op de agenda staan de jaarver slagen en een bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren A. Baggerman en H, Schwager- mann; zij zijn herkiesbaar. In de vacature R. Pluym stelt het bestuur kandidaat de heer A. Jongejan. In het tweede deel van de avond vertoont de toneelvereniging Onyx het spel „Kleine kinderen' worden groot". De directeur van het Stedelijk Museum te Schiedam, de heer J. Paalman, zal vrij dagavond 10 april de galerie Punt Vier, Bui tenhavenweg 176 8 openen. Van 10 tot 25 april zijn schilderijen, tekeningen, gouaches te zien 0- Voor de Algemene Bond van Bejaarden wordt dinsdagmorgen tien uur en dinsdag middag twee uur op 14 april in Musis Sa crum te Schiedam de film „De mooiste dag van mijn leven" vertoond. Gratis kaarten af te halenaan het Blauwhuis. Lange Niéuw- straat. Van de Schiedammer G. van G. is op Vlaardingerdijk een bromfiets ontvreemd. Mevrouw R. van G.-M. heeft aangifte ge daan vandiefstal van een rood gelakte skel ter, die In de kelder van haar woning aan de Boylestraat heeft gestaan. De dieven moeten via een kapotte ruit de kelder zün binnengegaan.. Van de Schiedammer J. van der R. is in de Rozenburgerstraat een rijwiel gestolen. Op de Parallelweg is de fiets van tienjarige w, X, van s. mist zijn flets, die in. de Colijnstraat stond. Op de Boersvest ia de fiets van A. van L. ontvreemd en uit -dev,Gedempte Baanslpot "Ul rijwiel van "de 17-jarige R, .A. X„ G; gestolen. Op de Sèhaepmansirigël te Schiedam' is zaterdagavond na tien over half elf èen Foxd, bouwjaar 1960, ten nadele van de 20- jarige S. uit Delft ontvreemd. Waarde van het voertuig, 6500. (Van een onzer verslaggevers) De viering van het vijftienjarig be staan van de Schiedamse tafeltennis vereniging „Noad" heeft geen bijzonde re aandacht getrokken. De receptie in de Koopmansbeurs, za terdagavond van vijf tot zes, trok. ge ringe belangstelling. Enkele tientallen bezoekers, voornamelijk afgevaardig den van de vereniging en van, de zus terverenigingen uit Schiedam, boden felicitaties aan. Er werd niet officieel gesproken, er waren wat bloemstukken, een telegram van het bondsbestuur en om zes uur zat de kern van Noad aan een: broodmaal tijd aan. (Van een onzer verslaggevers) Een tram bracht zondagavond om half .twaalf enkele gewonden naar Schie dam, doordat de tram bij het Marconi- plein in Rotterdam plotseling had móe ten stoppen. Een onbekende voetganger was vlak langs de tram gelopen, waardoor de 36- jarige bestuurder J. V. de tram in eens tot stilstand had moeten brengen. De 64-jarige Vlaardinger H. van der V. is ter observatie naar het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen vervóercT. De 62-jarige Rotterdamse bakker J. C. de Putter had een pijnlijke rechterhand en was bij aankomst op de Koemarkt in Schiedam bewustetoos. De heer De P, is naar het Schiedamse gemeentezieken huis vervoerd. Later kon hij naar huis gaan. (Van een onzer verslaggevers) In de nacht van zaterdag op .zondag, om tien over twaalf, is de 22-jarige R. R. uit Amersfoort met een Vlaardingse auto in een greppel van de provinciale weg 15 bij -Kethel terecht gekomen. De man reed ter hoogte van Bad Groenoord. Hij dacht dat de weg een flauwe bocht maakte. Het is, echter een haakse bocht en toen R. dat bemerkte, trapte hij op het gaspedaal inplaals vin op de rem. De heer R. R. moest de beschadigde auto in de modder laten liggen. Hij waarschuwde de eigenaar, een Vlaar dingse melkhandelaar en toen deze het voertuig zondagmorgen liet weghalen, bleek een accu en een linkerwieldop ter waarde van 97,50 te zijn ontvreemd. (Van een onzer verslaggevers) TN een gezellige sfeer heeft de Chris- telijke Bedrijfsgroepen Centrale in Schiedam vrijdagavond In gebouw Irene het zestigjarig bestaan gevierd. Nico Schoolenberg zorgde met zijn one man show" met muziek ea sketch voor een zeer gevarieerd pro gramma, dat, gezien de reacties, uit stekend in de smaak viel. Voorzitter A. Goudswaard en daar na hoofdbestuurder J. Schotman heb ben bij de aanvang het ernstige over denkingswoord doen horen. Zij wezen op de strijd die de pioniers onder moeilijke omstandigheden begonnen zijn. Zij wezen tevens op het vele dat reeds is bereikt, maar dat mag niet be tekenen dat nu de strijd gestreden is, Er is nog steeds een waakzame vakbe weging nodig die de steun van ieder een behoeft. Het werk moet worden voortgezet. Voorzitter Goudswaard had in de aanvang er op gewezen dat het goed is stil te staan bij een zestigjarige historie. Hij wees op de strijd van de pioniers die gebukt gingen onder een poel van sociale ellende. Het was een schreeuwen om sociaal recht. De heer Goudswaard wees op de weg die in de Bijbel staat. Hij noemde het dan ook teleurstellend dat in deze tijd het bezoek aan de vergaderingen terug loopt. Tenslotte deelde de heer Gouds waard mee dat het diamantenfeest ook (Van een medewerker) Het tweede volleybal herenteam van de chr. gymver. Juliana uit Schiedam is thans zeker van promotie naar de eerste klasse. Een prachtig resultaat waar niemand bij het begin van deze competitie ook maar een ogenblik aan had durven denken. De voorspellingen waren destijds zelfs .pessimistisch, om dat toen reeds bekend was dat er van de tien ploegen vier zouden degraderen. Reeds vóór de aanvang van de wed strijd tegen Spel. Hillegersberg 2 wa ren de Juliaha-spelers er zeker van dat hen niets meer kon gebeuren, maar zij hebben niettemin hun sportieve plicht vervuld. Spel. H'berg verkeert met nog enkele ploegen in ernstig degradatiege vaar. Met alle mogelijke middelen heb ben ze in deze overigens bijzonder spor tieve wedstrijd getracht tot winst te ko men, maar Juliana 2 stond ben slechts één set toe. De eerste set was met 157 voor de Schiedammers en in deze set werd eigenlijk nog het beste volleybal ver toond. Daarna zakten zij iets af en Sportclub maakte daar natuurlijk gre tig gebruik van. Met'15—13 wonnen zij. Toen vonden de Juliana-spélers het genoeg. Met welgemikte smashes werd de Rotterdamse verdediging volkomen ontwricht In deze fase van de strijd kreeg een der Rotterdammers van kor te afstand de bal zo hard in hét ge zicht dat hij geruime tijd het veld moest verlaten. Juliana won deze set met 15—7. De vierde en laatste set bracht wel ongelooflijk veel spannin. cnmg, strijd maar zeer weinig goed spel. De ging gelijk op tot 12—13, maar toen drusten de Schiedammers door naar 1513. De uitslag werd dus 3—1. De competitie is nu bijna ten einde- Alleen dames 3 kwam nog in het veld tegen Spel. HÜlegersbèrg 2 eh verloor in een wedstrijd die het aankijken ze ker wel wat- d was met 15—9, 15—6 en 15—8. Het eerste herenteam is.zich ernstig aan het voorbereiden voor de promotie competitie. Op 11 en ,12 april is een technisch weekend georganiseerd, waar aan alle spelers van het le en 2e team zullen deelnemen. Vermoedelijk op 15 april volgt dan de eerste wedstrijd te gen Achilles uit Delft Deze ploeg is on langs versterkt mét enkele hoofdklas sers en moet zeker tot één der favorie ten gerekend worden. Het is te hopen dat Schiedam na lange tijd weer eens een overgangsklasser krijgt voor de kinderen wordt, gevierd, name lijk begin mei in gebouw Christelijke Sociale Belangen. Bondsbestuurder Schotman roemde het voorbeeld dat de afdeling Schiedam heeft gegeven. Hij wees op de veie be langwekkende punten in de geschiedenis van de bond, die is ontstaan uit diver se afdelingen en die ook nu nog wel heterogeen is. Hoewel het beleid zich dikwijls concentreert op het overleg op hoog niveau, is het noodzakelijk dat de vakorganisatie zich gesteund weet door dezelfde geest die de vakbeweging groot heeft gemaakt Daaróm ziet de heer Schotman het medeleven van elk lid als grote voorwaarde voor de strijd die hét Woord als richtsnoer heeft WONWGfNRtCHTlNG BRQERSVEST 64-46 Maandag 6 april: Gemiddeld keuken zoutgehalte 220 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 7 april: Gemiddeld keukenzoutgehalte 210 milli gram per liter. Ds J. H. Muider uit Rotterdam brengt dinsdagavond in de zaal Harmonie voor. de studiekring Vlaardingen in woord en beeld verslag uit over ,.een reis naar net Miqden- Oosten". Dit gebeurt aan de hand van een vertoning vart dia's over Egypte, Libanon, Syrië. Jordanië. Israël, Cyprus ea Athene. Aanvang 20.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) ALS EEN DARTELE HOND ploe terde zaterdagmorgen de duw boot Carpe Diem door de Nieuwe Wa< terweg. De duwboot deed dit onder het goedkeurend oog van de tiental len genodigden van de Schiedamse scheepswerf „De Hoop", die daar toe aan boord van de Carpe Diem en de daarmee verbonden eenbeid, de zandlichter Vrijenban 1, of aan boord van de Prinsesseplaat van Spi- do waren. „De Hoop" heeft de duwboot ver vaardigd in opdracht van de firma A. F. van der Steenhoven te Delft. Ook de zandlichter is bij de Schie damse werf gebouwd en deze duw- eenheid is de eerste in zijn soort die de Zeeuwse wateren gaat bevaren om geregeld zand te halen dat naar Delft zal worden vervoerd. ,,De Hoop" heeft extra aandacht be steed aan deze opdracht en dat de re sultaten bijzonder goed zijn, bleek za terdag toen de duwer niet alleen snel bleek te varen, maar daarnaast uiterst soepel kon wenden. In de Botlek toon de duweenheid zelfs in eén oogwenk om de eigen as te kunnen draaien. Daar beeft de heer A. Klein Hesselink de een heid overgedragen aan de directeuren van Van der Steenhoven. De beer Klein Hesselink zei dat zijn werf aan de Schie voor negentig pro cent ten behoeve van de olieindustrie heeft gebouwd, daarbij is gekeken naar het gastransport e.d. dat aan bod komt en dankbaar is het projeet- Steenhoven aanvaard, omdat het daar bij nieuwe wegen wijst. Aan de duwscbepen is de toekomst. De heer Klein Hesselink zei dat zijn personeel ook met zorg het zandschip heeft aangekleed. Hij wees op de moei lijke tijd die de scheepsbouw doormaakt, waarbij hij met een humoristische noot naar de klachten van ,.de groten" op- merkte dat deze bij hoogconjunctuur „ons personeel aantrokken en nu bij de laagconjunctuur zelfs onze kleine op drachten". De heer Klein Hesselink overhandigde mevrouw Steenhoven een geschenkje en ook de schipper van de eenheid W. W. Hout kreeg een aandenken. Directeur m. v. d. Steenhoven getuig de van zijn waardering voor het vak manschap van de Schiedamse werf. Van tien tot elf was de eenheid te bezie: tigen In Schiedams Voorhaven, van elf tot drie nnr mrioeuvreerde de eenheid op de Waterweg. De duwboot is heel modern uitge voerd, het schip is 18.80 meter lang. 6,60 meter breed en de holte is 1,80 me ter. Er is een kapiteinswoning en een matrozenverblijf, met daarboven het stuurhuis op het schip. Twee Deutz die selmotoren. elk van 175 pk, zorgen met de Schottel roerpropeller voor vlotte wendingen en een ruime snelheid. Op het dek staan twee tomlieren voor het koppelen van de bak. die vanaf de duwboot via een trapje te betreden is. De zandlichter die dus aansluit bij de bak is vijftig meter lang, 7.50 meter breed, heeft een hol te van 2,50 meter, een laadvermogen van 660 ton en beuninhoud van 400 m3. Voor het ballasten en leegpom pen van de lichter staan voor en ach ter pompinstallaties opgesteld. De to tale lengte van de duweenheid is 88 meter. Het Amerikaanse persbureau The Associated Press meldt, dat het Mexicaanse ministerie van marine mededeelde, dat Verolme Verenigde Scheepswerven N.V. een contract heeft getekend voor de bouw van een zeer grote scheepswerf te Maxat- lan bij de ingang van de Golf van Califoraië aan de westkust van. Mexico. Volgens de verklaring van het Mexi caanse ministerie van marine zuilen ongeveer honderd voor deze werf bestemde Mexicaanse technici op de Verolme-werf te Rozenburg eén 1 technische opleiding ontvangen- De directie van Verolme Verenigde Scheepswerven N.V. kon op deze verklaring geen commentaar geven. Als het Amerikaanse persbureau juist is aan een jaar van voorbereiding tót de ingelicht, is thans het -eind gekomen bouw van deze werf. die op 5. april verleden jaar voor het eerst, in het: nieuws is gekomen tijdens het bezoek van president López Mateos .van Mexi-' co en Prins Bernhard aan de Ver olme-werf te Rozenburg. Met het project te Mazatlan is twee honderd miljoen gulden gemoeid.' - Zoals men weet, is er kort nadat het bekend werd, dat president-directeur C. Verolme van Verolme Verenigde Scheepswerven N.V. zich in Mexico, bevond om. zoals het Amerikaanse weekblad „Time" schreef, „de laatste onderhandelingen at te sluiten" over- de bouw van de Mexicaanse werf, in een aantal Braziliaanse dagbladen een felle perscampagne tegen het Verol- me-concem gevoerd. •- Sijfe# Enige tijd tevoren heeft het Veroimr;-: concern immers:in Brazilië een:» gspte scheepswerf gebouwd en er warenia Brazilië moeilijkheden gerezen mét be trekking tot een goed opgezet órden»'- programma. De bij-de perscampagne be trokken Braziliaanse dagbladen beschul digen het Verokne-concem er van; nadat het met steun van de Braziliaanse auto riteiten. deze werf heeft kunnen bouwen, het voornemen te hebben, bet gehele be drijf over te brengen naar Mexico. Van de zijde der directie van bet Ver- olme-eoncem is toen deze beschuldiging scherp weerlegd het Verolme-concem wilde In Brazilië blijven maar het wilde óók een werf in Mexic bouwen. De Brazilaanse Verolme-werf is ge situeerd aan de Atlantische westkust, de Mexicaanse werf komt aan de Pacific. Mazatlan is de voornaamste Mexicaanse Pacific-haven. In de Henriette Roland Holststraai te Vlaardingen kwam zaterdagavond, ver moedelijk door een .oneffenheid in. het wegdek, de 71-jarige fabrieksarbeider T. T. te vallen. Met een gescheurde lip, een opgezette wang en een blauw oog is de man voor onderzoek naar het Algemeen iZekenhuis overgebracht CCHREIN'ER'S helikopter-schooi, die do luchthaven Botterdam enige tijd geleden had verlaten is uu terug. Zo als gemeld, moest men—zeer tot eigen spijt wijken met de oefenvlnchten omdat het vliegveld op een te geringe ruimte een te grote drukte bood. On langs is echter de nieuwe uitbreiding van het areaal voor lichte vliegtuigen goedgekeurd. Toen kwam een seer groot grasoppervlak ter breedte van ruim 200 meter vrij, bestemd voor de nlet-verkCersvUegerlj. Nu vliegen de in opleiding zijnde helikopterpiloten weer over en vanuit Botterdam. Men was naar Benthuizen uitgeweken voor de in structie. Uiteraard vliegen de mannen van Schreiner Aero Contractors liever in de Maasstad, omdat het vliegveld al le benodigde technische outillage biedt en bovendien de brandweer. Het veldje in Benthuizen zal na slechts worden ge bruikt in geval vin nood, bijv. wan neer de luchthaven deze zomer te druk zou worden voor oefenvliegerij. Overi gens zal de helikopteropleiding die in ja nuari startte, btenen enkele weken haar eerste gebrevetteerde piloten afleveren. Deze geslaagden worden dan uitgezon den om in het buitenland voor Schrei ner te werken. SCHIEDAM. Geboren: Maurice C J Kazenbroot en A M Hoenderkamp: Yvonne Cdv J C van Lieshout en L H Merrier; Nicolaas G zv w A fCrnijs th Lesley dv I van Woerkom en W Lübkemann: Wilhelmina L dr F J Westenberg en C JA Verhoeckx; Geert B zv E M Velthuisen en S G Verburg: Evert 2v E Forsten en E Molenaar; Marsot L wa S'nY*il e0, A,Retjntjes: PetroneBa W dv H W van der Letlj en H H H Bo- aefaas. Overleden: T Bodiaghta <5 Jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1