iet Rotterdam direct met Europoort verbonden langs kortste route Eerste Friendship voor Nederlandse luchtreder Theo van Eyck in arrest Illegale koffiehandel is schadelijk voor Brazilië MORO-melkhandel helpt in strijd tegen rlieuma Psychopaat met meisje Belgische grens over Belgische artsen Op zee wordt van vlag gewisseld „Nog net geen schaking. jlERLENGD OOIt EN EUROPA WEG OFFICIÉÉL OPEN Maandag weer mijlpaal op „verkaveld'5 Rozenburg Deel van kantoor waterleidingmij. uitgebrand Schreiner heeft primeur Deze zomer 12000 toeristen per F 27 naar zuiden Ernstig ongeluk: meisje gedood, broertje gewond Doorvoer via Suriname POTTER'S «Sü In navolging van Utrecht Eén-dags-actie Klokje klimt99 Valse reispas misleidde douane Oudste man overleden teleurstelling Ver. a.r.-bestuurders tegen belasting onroerend goed Vergadering en diner The Lighthouse Club ppIt 19641 DE if RDAMMER "meeUfci. decora, denaecen. *l!jn, wiiumrooj sn naturel. ZATERDAG 11 APRIL 1964 laandag zal Rotterdam weer een mijlpaal vieren op het zozeer „verkavelde" eiland Rozenburg. De stad ia! direct zijn verbonden met Eu ropoort via de kortst mogelijke route. De verlenging van het ha- yenspoor vanuit de Botlek naar het uiterste westen is een feit. De nieuwe verbinding voor het [wegvervoer, toepasselijk Europa- weg genoemd, ligt klaar. Spoor en weg zullen officieel worden ge- I opend. Maandag om 13.45 uur ver- I trekt van het eerste perron van [Rotterdam CS een extra trein j voor een bijzondere rit. Dit unie ke vervoer zal honderden-geno- jdi|den - voorzien van speciale kaartjes - brengen op een punt dichtbij de zee, waar voorlopig na hen niemand meer op deze wijze kan komen. (Van een onzer verslaggevers) /"OOR het eerst sinds tientallen jaren vliegt weer een Neder lands luchtvaartbedrijf met een in Nederland gebouwd vliegtuig: op feestelijke wijze nam Schrei ner Airways, de snel groeiende chartermaatschappij, gistermid dag zijn eerste Fokker-Friend- ship in gebruik. Drie „maiden- flights" werden er boven Amster dam en omgeving gemaakt om de enkele honderden gasten, onder wie vele autoriteiten, kennis te laten maken met het in fris blauw en wit geschilderde vliegtuig. IJ de raffinaderij van de Gulf Oil Nederland, de modernste an ons land, in Europoort-West, 6 de rit ten einde. In de kantine an het hypermoderne oiSeindu- itrie-complex zal de mijlpaal voor tlotterdam-Europoort accent krij. Ven- Het programma vermeldt aespraken van NS-directiezijde, :amsns de industrieën in Botlek r. Europoort en van burgemees- er mr. G. E. van Walsum. ïïulpverbinding Tegenstelling Bijzonderheid (Vervolg van pag. 1) NEERSLACHTIG BEHANDELING De Braziliaanse missie, die naar ons land is gekomen met het doel ook van de Nederlandse regering medewerking te vragen bij de bestrijding van de illegale handel in Braziliaanse koffie doorvoer van gestolen koffie zou via Suriname geschieden - heeft haar besprekingen beëindigd. In Suriname heeft de uit drie perso nen bestaande missie al eerder met de autoriteiten besprekingen gevoerd. In Den Haag heeft zij gesproken met de gevolmachtig de minister van Suriname in Ne. derland, mr. Emanuels. Gestaakt Vliegtoerisme ÈÈÊÊÏrSmÈ DE raelkiiandel in het „MORO- gebïed" behalve Dordrecht en Vllaardingen het MORO-ge- bied, het terrein van de Melk- overeenkomst voor Rotterdam en Omstreken, omvat de noordelijke Maasoever van. Maassluis tot en met Capelle aan den IJssel, ver der de Krimpenerwaard, een deel van de Alblasserwaard, het eiland IJsselmonde, de Hoekse Waard en Voorne-Putten zal op 20 april zich ter beschikking stellen van de actie „Klokje klimt" ten bate van de Vereni ging tot Steun aan de Rheuma- bestrijding te Rotterdam. FOLDERS (Vervolg van pag. 1) Pagina 3 I asp-w. roorjaars v oor j tan complets tailleurs KFI7F«Vrft A&T 7 Gistermiddag ia de gehele bovenver. dieping van het hoofdkantoor van de waterleidingmaatschappij „Noordwest Brabant" in Oudenbosch volledig uitge brand. De brand is ontstaan toen een van de ambtenaren bezig was een of- sett-drukmachme te reinigen. Het rei- ifigingspreparaat vatte onverwachts vlam en veroorzaakte een steekvlam. De kleren van de ambtenaar zelf, de heer K. uit Breda, vatten vlam. Hij kon ze zelf doven. In een ommezien stond het gehele vertrek in lichter laaie. Door het ver lies van vele gloednieuwe machines en een grote voorraad drukpapier beloopt de schade vele duizenden guldens. De vrijwillige brandweer van Oudenbosch, korte tijd later geassisteerd door de brandweer van Hoeven, was in een uur tijd de fel uitslaande brand meester. Te Zwolle is donderdag overleden de heer J. A. Hesseling, die 104 jaar is ge worden. Hij waj de oudste man van Ne derland. Vooraf had prof. ir. E. van Einden, technisch directeur van Fokker, het toestel met een toespraak aan directeur B. A. M. Schreiner overgedragen. „Wij Bij het stoppen van de dieseltrcin ul een nieuwe „verkeersbundel" racait de Botiek, lopend langs de iiidrand van het eiland Rottenburg M aan de Brielse dam in gebruik iijn tenomen. Tussen de Maasstad tn de leekast zullen transport en ver teer op de snelste wijze kunnen Mtden afgewikkeld. Aan dit alies is jaren werken voor- i gegaan. Jaren, waarin Europoort- Test het geheel zonder spoorlijn moest rellen en slechts via merendeels rechte wegen langs de noordzijde ras te bereiken. Toen echter eenmaal ie spoordijk was opgeworpen vorder- itn de NS snel met het leggen van de ijn. Het spoor is dan ook al enige tijd in gebruik al was het alleen aan om stukken rails voor verdere 'iboaw te vervoeren.... De nieuw» aanwinst in het haven- ssooilijnennet heeft verbinding met het emplacement Rotterdam-Zuid via de zg. olielijn, langs Waalhaven en Frcois en het spoor in de Botlek. In het zuidwesten van dit industriege bied takt de rails af op het nieuwe tracé dat naar de noordelijke oever tan de Brielse Maas toebuigt en die rcrder volgt. HET tweede element in de verkeers- 11 bundel tussen Botlek en Europoort »(st is de Europaweg, waarvan bet rité ook ruim tien kilometer lang is. pse gloednieuwe weg begint ook in Mt zuidwesten van het Botlekgebied. route voigt eerst de Theemsweg, j« laags de in aanbouw zijnde ICI- ubneken loopt, ten zuiden van de Mats, waar in Europoort-Oost de reus- ichtige BritanniÈhaven nog midden c aet land wordt gegraven. Pas tegenover Zwartewaa! komt de Europaweg op het eigenlijke tracé, tater begint namelijk de weg op een pat aan de westrand van het Bot- iïifebied, niet ver van de Waterweg oever. Dan zal de route het zuiden ran Rozenburg-dorp afgrendelen van de industrie om vervolgens, komend m Midden-Rozenburg, het Calandka- naal over te steken. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat dit wegvak gereed kan zijn. O.a. houdt dit verband met grondver werving, de bouw van een brug en de ontsluiting van het middendeel van Ro zenburg voor haven en industrie. Voor lopig is de Theemsweg dus hulpver- binding, die weer verdwijnt als het Ca- landkanaal vanuit het westen verbin ding krijgt met de straks gereed zijnde Britanniëhaven. T\£ Europaweg heeft twee rijstroken en een breedte van zeven meter. Evenals de vermaarde Vondelingenweg tussen Waalhaven en Hoogvliet bestaat zij uit grote betonplaten, zodat ver plaatsing goed mogelijk is. Verbreding trouwens ook en dat ligt voor later wel in de bedoeling. De nieuwe weg vormt wel een tegenstelling tot de on- CPOORWAGONS in de vlakte van Europoort. De lijn van uit de Botlek naar het „verre westen" is enkelspong, maar hier is reeds een begin van een emplacement zichtbaar. Verdere uitbreiding naar de overslagter- reinen kan volgen. het eiland, die de bezetters aan lie ten leggen en die lang dienst beeft ge daan. Slechts de Theemsweg verdient het predlcaat „niet geheel voldoende", maar die is dan ook als grotendeels tijdelijk met de bekende klinkers bestraat.... Naar ver-vacht mag wor den zal ook het recreatieve verkeer de Europaweg weten te vinden als ver binding met de "Vocrase stranden (ont lasting van Groene Kruisweg) Des te prettiger is de nieuwe route, die zeer aanmerkelijk afsnijdt in verge lijking tot de oude. die door Rozen burg-dorp voerde en vele bochten maak te, ook al omdat tegen het einde niet ver van de westrand van Rozen burg een nieuwe brug tot stand kwam. Het is de 200 meter lange Din- telhavenbrug in enkele jaren fijds uit beton en staal tot stand gekomen. T\E forse brug spant zich nu over de gelijknamige havn (eerst Ertska naal geheten) en geeft toegang tot het laatste stuk Europaweg naar de Briel se dam. Sedert enige tijd is tot veler vreugde de pontonbrug niet meer no dig. Een bijzonderheid van de Dintel- havenbrug is een anti-sliplaag op het stalen wegdek, aangebracht in de af gelopen winter. Daarbij werkte men on der overkappingen, waarbinnen verwar ming brandde. De derde en laatste component in deze verkeersbundel tussen de indus triële terreinen en havens in aanleg en het recreatiegebied Brielse Maas is het lateraal kanaal, verbinding voor de binnenscheepvaart (grote vaart via het CalaDdkanaal door het mid den van Rozenburg) naar de Oude Maas. Ook aan dit kanaal wordt gewerkt, maar aan opening van deze „water weg in het zuiden" kan voorlopig nog niet worden gedacht. langs op twee rijbanen (van twee stro ken elk) gebrachte Botlekweg, die er keurig geasfalteerd bij ligt. Maar de Europaweg is heter dan de betonnen weg aan de noordrand van I>ANK spant de stalen Dintel- *- havenbmg zich op de beton nen poten over de vaarroute van straks, als belangrijke verbin ding tussen Europoort en Voor- ue. Verkeer „richting Maasvlak tekan onder de brug door. TXE Europaweg, dwars door de „woestijn" van Europoort, hier en daar nog wat smal, maar officieus reeds als een korte en snelle route „ontdekt". Beton platen vormen het plaveisel en er is voorraad genoeg. «hter ®and. zou plaats zijn waar hij v'iS ers en 2i->n jonge (22-jarige) 'met wie hii voor 110 '*v"et was swouwd, het kerkelijk huwelijk zou igja terugkomst uit Malta worden yol- «TMtisen zou ontmoeten. hij daar aankwam wachtte hem een teleurstelling: er was nie tes j a? anderhalf uur 'ater arri- zijn ouders en vrouw samen l', jje burgemeester mr. D. Osse van j «antse Aiphen-Riel (de plaats km familie Van Eyck woont). Zij «amen met de auto van de burgemees- "!e zelf achter het stuur zat. De late 'au was. zo zei de burgemeester veroorzaakt door het feit, dat zij ffi m ,^e middag definitief wisten dat «ra. e 's morgens om negen uur al as vertrokken, zou aankomen. In de ka- «u Van adjudant Veltman zagen zij «rtn?r 1veer' He' was een ontroerende ■"meeting, die ruim een uur duurde. Sinds zijn vertrek naar Malta op 4 fe bruari jl, hadden zij eikaar niet meer gezien. Toen Theo de kamer uitkwam zag hij er aanzienlijk minder opgewekt uit dan op het vliegveld. Tersluiks probeerde hij een traantje weg te pinken. Begeleid door enkele marechaussees werd hij naar het busje voor de deur gebracht, waarmee hij naar de commandant van de marinebasis Valkenburg zou worden gevoerd om daar onder streng arrest te worden gesteld. Quasi onverschillig groette hij de wachtende journalisten. „Sterkte" riep een van hen hem toe. „Dat zal ik wel nodig hebben", lachte hij terug. Een plaatste zijn (bescheiden) bagage tivee handtassen ine op een ervan „sou venir of Libia" achter in de auto en even later was Theo op weg naar de cel op de basis. Zijn vrouw en ouders, de 61-jarige landbouwer F. van Eyck en diens vrouw, stonden daarna nog even de Woensdag 15 april is het in ons land -Nationale Boomfeestdag. Dan zullen 18.500 schoolkinderen in tachtig gemeen ten bomen planten. Het doel van deze dag is. de ogen van jonge Nederlanders te openen voor het levensbelang van groenvoorziening en natuurbehoud. Leer- Jf krachten en deskundigen zijn aange zocht, hun daarover op de scholen iets te vertellen. De dag wordt teikenjare georganiseerd door het in 1955 opgerich te comité Nationale Boomfeestdag, dat bestaat uit vertegenwoordigers van in stanties op het gebied van onderwijs, bosbouw, landschapsverzorging en cul tuurtechniek. pers te woord. Zij hielden zich goed en vertelden over het gesprek dat zij met Theo hacden gehad. Theo was op die bewuste 7 de maart erg neerslachtig, j vertelde zijn vrouw (die zich nog bij haar meisjesnaam Corrie Pijnenbrug laat noemen). Het zat hem dwars dat hij de vliegeropleiding niet mocht vol tooien. Op de vliegbases van Brustum (België) en VVoensdrecht had hij al een groot gedeelte van de opleiding geno- >ten, toen hij ineens een half jaar gele den werd afgetest. Dat heeft hij zich erg aangetrokken. Dat hij in een bui van grote neer slachtigheid heeft gehandeld blijkt wel uit -het feit, dat Theo zich van de vlucht vrijwel niets meer kan herinneren. Hij heeft die vlucht in volkomen opgewon den toestand gemaakt. Hij is zomaar een eind weggevlogen. Toen hij_ op steeg, wist hij nog niet waar hij naar toe zou gaan. zo zei Corrie. Aanvankelijk wilde hij in Libië blij ven om zijn straf in Nederland te ont lopen. Hij is toch teruggekomen, zei va der van Eyck, omdat zijn vrouw dat wilde. Ze zouden gauw gaan trouwen tin de kerk). Verscheidene malen heb ben we hem geschreven. Of Corrie, die in de huishouding in Nunen werkt, zelf niet naar Libië had gewild? Ze haalt wat nerveus de schouders op. Neen. Het le ven als bannelinge leek haar onaan vaardbaar. De behandeling in het kamp in Benghazi van Theo was goed geweest. Hij was er tamelijk vrij, alleen toen hij bekendmaakte, dat hij toch wel Jjweer terug wilde naar Nederland was 'hij onder strenge bewaking komen te staan. Die terugkeer was geheel vrijwillig. Dat was ook de reden, dat hij 2onder begeleiding en in het bezit van een pas poort reisde. De vrijheid duurde echter kort: slechts één dag. Nu zit hij weer in de cel, in afwachting van het moment, waarop hij voor de krijgsraad zal moe ten verschijnen Nadat zij even hadden gewacht op een naderende tankwagen, staken gistermid dag een zesjarig dochtertje en een vier jarig zoontje van de tuinder Hanemaafjer aan de Maasdijk in de gemeente Naald wijk plotseling de dijk over. Juist nader de uit de lichting Hoek van Holland een auto, bestuurd door de vertegenwoordi ger V. uit Rotterdam. Hoewel deze zo hevig remde dat zijn auto een halve slag in de rondte maakte, kon hij niet voor komen dat beide kinderen door de auto werden gegrepen. Het meisje bleek op slag dood te zijn en het jongetje werd zwaar gewond naar een ziekenhuis te Delft vervoerd. Op de Gastelsedijk-West ia Stam- persgast is gisteren een meisje van twee jaar onder de linkerachterwielen van een zware vrachtwagen terechtgekomen. Het kind was op slag dood. Het meisje D. van Eekelen was met enkele vrien dinnetjes in de linker grasberm aan het spelen en stak plotseling bij het passeren van de vrachtwagen de weg over. 0 Gistermorgen is de 67-jarige fa brieksarbeider N. Zend veld te Heilo tij dens werkzaamheden bij Wassana en Laan te Wormerveer om het leven ge komen. Hy is tussen de lift en de zolder geraakt en daarbij op slag gedood. De heer Zendveld was na zijn pensionering blijven werken om voor' een vakantie naar Australië, waar hij kinderen heeft wonen, te kunnen sparen. Een der leden van de commissie, de heer Luiz Fereira dos Neves van het Braziliaanse koffie-iastitttut, zei dat het gaat om voor binnenlands gebruik be stemde koffie (van slechte kwaliteit), die wordt gestolen en via Suriname ver scheept naar Europa en de VS. Deze kof fie wordt van de ene Braziliaanse haven san de kust naar de andere vervoerd met schepen, die alleen kustreizen mo gen maken. Eenmaal op zee echter, al dus de heer Neves, veranderen zij van koers, de naam van het schip wordt ver anderd. er wordt van vlag verwisseld en men vaart naar Paramaribo. Deze il legale handel berokkent de normale han del in Braziliaanse koffie en de goede reputatie die de Braziliaanse koffie heeft, grote schade. Minister Emanuels heeft toegezegd, aldus de heer Neves, dat de zaak met premier Pengel besproken zal worden en als er van misdaad sprake is Suriname de nodige stappen zal on dernemen. De heer Neves zei hier vol komen op te rekenen. Alleen samenwer king tussen de Surinaamse- en Brazi liaanse regering kan een einde aan deze illegale handel met gestolen koffie maken. Van Braziliaanse zijde heeft men ter bestrijding van deze handel de versche ping van deze voor de binnenlandse con- sumptie bestemde koffie met schepen van particuliere rederijen gestaakt Deze ge schiedt nu met boten van de staatsrede- rij De missie heeft de wenselijkheid ge uit van meer en betere controle van Su rinaamse zijde op de schepen, die de be wuste koffie aanvoeren. Controle op de scheepspapieren, die van de lading etc,, zo merkte de heer Neves op. Wij zijn bij zonder geïntresseerd naar de herkomst van deze- koffie, aan wie ze is verkocht en voor welke prijs. Met drie oude Bra ziliaanse schepen zijn in de laatste tijd taal 100.00 balen van circa 60 kg per stuk op de geschetste wijze verdwenen. In Suriname zou men een Braziliaans koffiekantooar willen vestigen (geen con trolepost zoals in eerdere berichten werd gemeld), voor handelstransacties, informaties over koffie en publiciteit, zo deelde de heer Neves mede. De koffie handel in Brazilië staat onder controle van het koffie-instituut en de export loopt via dit Instituut en de Bank of Brasil. De missie, die verder bestaat uit de heer Ruy Miranda Silva van het Bra ziliaanse ministerie van buitenlandse za ken en kolonel Campeloo Nugoeira, hoofd van de dienst tegen de smokke larij, gaat nog naar Hamburg, waar het koffie-instituut een vertegenwoordiging heeft, en begin volgende week keert zij. naar Brazilië terug. MINTHOLPEI.IETJ Teden hoest en Keelpii Uitwerking frappant zijn er trots op, dat nu ook een Neder lands bedrijf de Friendship in gebruik neemt. Wij wensen u er succes mee", aldus prof. Van Emden. Hij merkte daarbij op dat het Fok- kerprodukt een wereldsucces is gewor den. Er zijn er al ruim 270, waarvan er nu 250 vliegen, zo zei hij. Deze zijn in dienst bij meer dan 80 over de hele wereld verspreide maatschappijen, die er dertigduizend passagiers per dag mee vervoeren. De heer Schreiner zal het nieuwe toe stel gaan inzetten voor het vervoer van toeristen naar het zniden, waarin hij grote mogelijkheden ziet. Dit jaar zei hij hopen wij alleen al met de nieuwe Friendship twaalfduizend passagiers „naar de zon" te brengen. Het totaal aantal vakantiegangers dat Schreiner door de lucht naar de plaats van bestemming brengt, bedraagt zelfs dertigduizend deze zomer. De gehele luchtvloot van Schreiner telt thans 31 toestellen, voor een gedeelte helikopters die voor zijn bedrijf Aero Contractors in Perzië vliegen. Zes van de vliegtui gen gebruikt hij in charter. Trouwens, ook de nieuwe Friendship heeft zijn bedrijf niet in eigendom. Dit toestel wordt gehuurd van de Noorse luchtre der Braathen, Dit, omdat de reeks nog uit te voeren orders Fokker niet in staat stelde nog voor de komende zo mer een Friendship aan Schreiner af te leveren. Dit is pas volgend jaar maart mogelijk. Voorlopig vliegt Schreiner dus met een gehuurde (weliswaar fonkelnieu we) F27, al is de kans op koop niet uitgesloten. Een markt is er in ieder geval voor: reisdeskundigen verwach ten dat het zoveel perspectieven bie dende vliegtoerisme dit jaar niet min- der dan 130.000 boekingen voor het zuiden zal opleveren. (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van de vereniging van aur.-burgemeesters, wethouders en ge meente-secretarissen „Groen van Prin- sterer" overweegt een nota te sturen aa de a.r.-Kamerfraciies, waarin bezwaren kenbaar zullen worden gemaakt tegen het nieuwe wetsontwerp om een gemeen telijke belasting op onroerend goed in te voeren. Dit heeft burgemeester J, C. Haspels van Bussum, voorzitter van de vereni ging, gistermorgen meegedeeld aan het slot van het jaarcongres, dat in Lun- teren werd gehouden. De bezwaren van de vereniging van a.r.-bestuurders zijn, dat met deze nieu we belastingheffingde grond en personele belasting dubbel zal neer komen op de gebruikers van onroeren de goederen. Eerder al had burgemeester gezegd weinig i burgemeester Haspel: .gelukkig te zijn met dez< leze nieuwe belastingheffing, die in de plaats moet komen van een woonplaatsbelas ting, zoals prof. Oud, oud-minister van financiën, die zich had voorgesteld. StStTVi? '.w -iie-3 (Van ome rechtbankverslaggever) T)E Rotterdamse politierechter, mr, A. Heynsius, veroordeelde vrij dagmiddag de dertigjarige kantoor bediende E. F. J. L. uit Rotterdam tot drie maanden gevangenisstraf voor het gebruik maken van een val se reispas om een minderjarig meis je de grens over naar België te smok kelen. Het meisje, de twintigjarige kantoorbediende J. J. de H. uit Zuid- land, had daadwerkelijk aan de mis leiding van de douane meegeholpen, en kreeg daarvoor een boete van hon derd gulden en twee maanden voor waardelijk. Tussen L.. een man die al vele malen was veroordeeld en zich in een proef verlof van een terbeschikkingstelling van de regering bevond, en het meis je was in juli 1963 een verhouding ont slaan. De man was gehuwd en had twee kinderen. Zijn huwelijk was zeer slecht en werd op 2 maart van dit jaar ont bonden. Op 9 januari besloot het paar naar België te gaan. Dat gebeurde na een hef tige ruzie tussen het meisje en haar ouders, die beslist wilden dat er een eind kwam aan haar relatie met L. In een taxi reden zij naar de grens. Na middernacht kwamen zij in Zun- in Zondert, werd uit zijn bed gehaald, omdat het paar nog die nacht de grens over wilde. L. maakte de marechaussee wijs dat het meisje rijn vroinv was. Zij wilden zo snel mogelijk de grens over, omdat de moeder van L. ern stig ziek was. Dit was uiteraard een verzinsel. Om het bedrog compleet te maken vertelde L. de adjudant, dat zijn vrouw (mej. De J.) geen pas had en of de marechaussee een reispas voor haar wilde uitschrijven. „Hier ons trouwboekje", zei L. De adjudant dacht uiteraard dat de zaak in orde was en vulde de pas in, gebruik makend van de gegevens in het trouwboekje. Daarna verdween het paar naar België. Een paar dagen daarna verzochten de ouders van het meisje om opsporing en aanhouding van hun minderjarig kind. Daardoor kwam de bal aan het rollen, die tenslotte leidde tot de arrestatie van de „geliefden". „Ik zou dit nog net geen schaking kunnen noemen", zei de officier van jus titie. „Enerzijds omdat het meisje bij na 21 is en anderzijds omdat zij ten slotte zelf aan het bedrog heeft deelge nomen" Mr. Heinsius maakte zich bijzonder kwaad toen hij uit de mond van me juffrouw De H. hoorde, dat de relatie met L. nog steeds voortduurde. „Die man is een psychopaat", hield hij haar voor, „het is zeldzaam schunnig van hem om jou zo in moeilijkheden te bren gen". >laar uit de houding van het meisje viel af te leiden, dat zij niet van plan was haar „verloving" te verbreken. On danks de noglngen van de noütierech- dert aan. Een adjudant van de mare-1 ter, dc officier van justitie en haar chaussee, commandant van de brigade1 moeder, die de zitting bijwoonde... Vorig jaar hield de Utrechtse melk handel een dergelijke actie en het succes daarvan bracht de rheuma-be- strijders op het ideehet nu eens in Rotterdam te doen. Juist 'in Rotterdam heeft zo'n actie een grote betekenis: het is immers de bedoeling dat nog dit jaar het nieuwe rheumaziekenhuis aan de Groene Hille- dijk in één gebouw met het Rotter dams Radiotherapeutisch Instituut met 150 bedden in gebruik komt. Voor de inrichting is nog heel wat nodig! In Rotterdam en omstreken zullen daarvoor op 20 april veertien tot vijf tienhonderd melkslijters niet minder dan honderdduizend potjes met kiemen de zaden van een aardig kamerplantje aan hun klanten proberen te verkopen. Elk plantje kost 1.50 en dat geld wordt in z'n geheel afgedragen aan de Ver eniging tot Steun aan de Rheumabe- strijding. De medewerking van de melkhandel is geheel belangeloos. Om de bewoners van de plaatsen, die voor deze actie in aanmerking komen alvast voor te bereiden, zullen eind vol gende week meer dan driehonderddui zend folders „Met melk meer kans" d.w.z. meer kans voor de rheumapa- tiënten worden verspreid. En bovendien is er zaterdag 18 april een vliegtuig boven de stad dat de slag zin van de actie nog eens extra laat zien. Het is de bedoeling, dat op 20 april des ochtends vroeg het eerste potje „Klokje klimt" zai woTden verkocht aan de eerste burgeres van Rotterdam, mevrouw mr. J. M. van Walsum-Quis- pei, en dat daarmede de actie, die één dag duurt, wordt geopend. In Utrecht zijn er verleden jaar dertigduizend pot- oente staf van 40 a 50 man jes ingezet. Daarvan zijn er meer dan 28.000 verkocht. Voor de deskundige liefhebbers: de botanische naam van „Klokje klimt" is Ipomea purpera en wel de blauwe va riëteit. Deze ipomea is een slingerplant uit warme streken met prachtige blau we klokjes, die wat vorm en habitus betreft iets doet denken aan on2e haagwinde. Tezamen met een groot aantal verte genwoordigers van de Britse afdeling van „The Lighthouse Club" was burge meester mr. G. E. van "Walsum van Rotterdam vrijdagavond in het Rotter damse Hilton-Hotel de gast van de Ne derlandse afdeling van The Lighthou se Club, hert bekende bouwnijverheidga- nootschap. dat daar het jaardiner hield, voor de derde maal sedert de oprich ting in 1961. Aan dat diner was de jaar vergadering voorafgegaan en als voor naamste punt van bespreking werd daar aangehaald, dat in Nederland The Lighthouse Club na de opbouw van de eerste jaren thans een periode ingaat van consolidatie. In die consolidatie zou de public relations, het openbaar con tact dus, van zeer groot belang worden. Het genootschap heeft op dit gebied een commissie ingesteld, die dit openbaar contact met enthousiasme opbouwt, on derhoudt en uitbreidt. Voorzitter mr. A Blom trad op deze jaarvergadering af, hij wordt opgevolgd d-oor de heer B. P. Hofstede, die tot nu toe vice-voorzitter was. De architect R. M. H. Magnee uit Hilversum deed zijn intrede in het bestuur. wone sluitingstijd in de ether. Vervol gens kwam de teleurstelling. De „sociale partners" (de werkgevers- en werknemers-organisaties) nemen geen deel aan deze „voorbereidende" besprekingen. Zij waren wel aanwezig bij de onderhandelingen, die in de nacht van -Je 31ste maart in een mislukking eindigden. Na een vergadering van dé grote vakbonden en de ziekenfondsen verklaarde de secretaris van het Als- Belg. vakverbond, dat de bonden gekend willen worden in elke overeenkomst, die tussen de regering en de artsen wordt gesloten. Zij wiilen ook, dat deze ter goedkeuring aan de vakbonden wordt voorgelegd. 0 Gistermorgen is de American Over seas Petroleum Limited, de exploratie maatschappij van de Caltexgroep, be gonnen met de boring vanaf het boor eiland Mr. Cap in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. Het eiland wordt bemand door een uerma- tnnla A f\ i en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1