Schaakkampioenschap Schiedam van start Joli. Schiller halve eeuw hij ,,De Eendracht" BOTTERDAM AGENDA I Wedstrijden op maandagavonden Deelname vrij gering t „Contact" houdt op te bestaan Zingend naar zijn werk" Vrouw op fiets ernstig gewond Val Hand afgerukt op trap Gewond en schade bij botsing Inbraken in school en kantoor Twintig maanden voor beroving Val van derde verdieping Door schoep van molen gegrepen V.V.V.zoekt kamers Met brommer tegen tram O de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 14 APRIL 1961 evenals vorig jaar in de kantine,I°ri5 kampioen van Schiedam die gastvrij is aangeboden SSTut^ t U ,A de schaakvereniging Wllton-Fije- h<'"ute'dif noord, hoewel „Schiedam en ,,WF" van verschillende bonden lid zijn. V-s 1-1 Weer inlegoversehot bij Spaarbank 1820 Loopjongen Chauffeur breekt PEKEL PLATTEGROND vnndaue..- en morgen - *»n dagelijks VERZET VERSCHOTEN 1 formule 1 aanbouwmeubeien 2 1-sH I h=-f ip—ij1 GEMEENTE VLAARDINGEN GEMEENTE VLAARDINGEN Dodelijk ongeluk TOOT)»»™ tailleur» voorjaar» I complet» I (Van «en onzer verslaggevers) Het altijd keurig verzorgde en gere digeerde maandblad .Contact" van de Schiedamse CJV zal bij gebrek aan fi nanciën nipt meer vrsehljnen. In het zojuist versoenen laatste num- jner deelt voorzitter Wim F. de Wolff mee dat het aantal adverteerders ver mindert. dat de inkomsten ook op ande-j r»„ i-.-i je wijze daalden, dat van de opslag' kantine van Wilton-Fijé- van duizend stuks slech's een derde deeF noord aan de zijde van de Vlaar- ï*r*idf 'A'erd' reSt Wertl Brat,S veridi"gcrdijk m Schiedam is voor de jV. het vervolg zal maandelijks een ge- i temende maandagavonden hel stencild blad verschijnen. In dit laatstejterrein voor de Striid om het npr- gedrukte blad wordt nog aandacht ge-L heer H. W. Boele. heelt schonken aan de uitwisseling met Duits-! 1 schaakkampioenschap C«n onzer verslaggevers) richt. Hij hoopte dat het land. Tijdens de Paasdagen waren 17jvan Schiedam. De schaakvereni- Duitsers te gast bij de Schiedamse CJV. iginff Schiedam" nroaniwort rio A u t. Tijdens de Pinksterdagen beleeft •it." "T"f j Organiseert de-! Grote kaashebber bij dit toernooi is )rf h.ad kunnen vinder, de opening te CJV weer een Pinksterjubilade op de wedstrijden als vanouds en de Jeugdspeler Johnny vu Basrle die jes e.d. Dit kampioenschap van Schie dam is bedoeld als een propaganda voor het schaken. Daarom betreurt de orga niserende vereniging het dat de belang stelling ditmaal zo gering is 1 De voorzitter van de s.v. ..Schiedam"., de heer H. W. Boele. heeft de start ver-! toernooi eem prettig verloop zou hebben. Het speet I hem dat geen der aangezochte notabelen! Morgen verkopen wi) honder den meten RoulMwiruk gor dijnstof als extra aanbieding voor hen, die nu eens een paar mooie gordijnen voor slaap- of logeerkamer willen hebben. Was-en kleurechte Roufeaudruk cretonne, in een luxe Pompa dour dessin, van soepele garens geweven, uie de serie van 3,- nu voor nog géén twee gulden. Ernst Sitlemhoeve. i (Van een onzer verslaggevers' j Ernstig gewoed raakte de Schiedamse mejuffrouw Theodora Maria Anton ia Ba* toen de Engelse automobilist D. S. maandagmorgen om elf uur op de Rot-! terëamsedijk. komende vanuit de Van Deventerstraat. geen acht sloeg op de in Nederland geldende voorrangsregels. De auto sloeg linksaf, de Rotterdamse- dijk op er hij verleende geen voorrang aan de wielrijdster die rechtdoor wilde rijden. De auto botste tegen de fiets en de dame sloeg met het hoofd tegen eer. rtrkeerspaal. Zij i< met een her senschudding en een gekneusde rechter been naar de Dr. Noletstichting in Schiedam gebracht. verrichten De voorzitter van de schaak- vereniging Witton-Fijenoord zei dat het hem verheugde zoveel sehaakinteilect in zijn clubgebouw ;e zien. ..Ons clublokaal kampioen van Schiedam werd ea die hoopte dat deze strijd het goede onder- nok bu favoriet ês. - lm8e contact zou bevorderen Helaas doet notaris J. W. F. Meijer; Secretaris en wedstrijdleider J. C. f70 geworden» ditmaal niet mee. hij-Marbus gaf daarna een uiteenzetting werd in 1926 en 1956 kampioen. De ani- lover het wedstrijdsysteem, de klok- mo voor dit toernooi is geringer dan! ken werden ingedrukt en al spoedig vorige jaren. Vorige jaren streden, zaten de meesten ernstig peinzend veertig schakers om de eer. nu dcrtij.' geboren over g- c. rat»-.-- .n De schakers zijn in drie groepen mgé-l V J- deeld: een hoofdklasse, een eerste Was-j Alf-. f ron4 te peinzen se en een tweede klasse. In de laagste! plaatsen zetten, klasse zijn de huisschakers ingedeeld. (Van een onzer verslaggevers) UI 1-jarige verzekeringsagent J. H. de Van der Meijdestraat is Bij de scheepswerf en machinefabriek' A. de Jong N.V. aan de Havenstraat te Vlaardingen ontstond maandagmor gen een ernstig ongeval, waarbij de 26- i jarige ongehuwde Turkse arbeider Ya- I sar Los ernstig werd verwond. Het zeer gunstige eerste kwartaalj werd bij de Spaarbank anno 1820 te! L- wa* bezig met het op maat kr.ip- Schiedam afgesloten met een inlegover-ptn van «en ijzeren plaat. Tijdens het schot '."oor maart van ongeveer maat nemen heelt hij kennelijk het con- itJO.OOO. Ingelegd werd namelijk m Uct electnsche slagschaar aan- deze maand een bedrag van S"aaks Dcie *chaar verminkte de rech- 1.060.593.U. terwijl 1.563.811,15 werd! lerhandvan het slachtoffer zodanig, dat terugbetaald acre van zijn arm werd gescheiden. L. in het eerste kwartaal 1964 steeg debet Algemeen Ziekenhuis opgeno- irleg vergeleken met het reeds hoge in- mïn- Voor dit kampioenschap nemers deelj Schiedammers of leden van Schiedamse| schaakverenigingen. Zo neemt ook dei Vlaardinger J. de Bruin deel in de hoofdklasse, hij is lid van de s.v. Schie-i *fe dam en de Schiedammer L. Reitsma is; lid van -de Rotterdamse vereniging maandagmorgen gevallen op een stenen ..Spangen". trap van een portiek aan de Walenbur- gerweg te Rotterdam. De heer Bal is '23? WAAL I met hoofdwonden naar het Bergwegzie- De s.v Schiedam organiseert de kampioe-.schappen sinds 1924. dit wordt let 23e toernooi. Alle deelne mers zullen negen partijen speicn. Er Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze fleurige, gezellige Rouleau-druk gordijnstof, in diverse kleuren, 120 cm breed, per meter voor Ga» taf. af SCJkrift- bast. 1 kenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) l DEN' brede stroom van betuiringen i van waardering heeft In het be drijf van de drukkerij „De Een dracht", Westfrankelandsestraat te Schiedam de chef-zetterij. Joh. Schil ler, ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als het ware „overspoeld". Namens de afdeling Schiedam van de Maatschappij voor Handel en Nijver- held heeft de voorzitter, ir. B. Wil ton, dit feest ook met goud be kroond. Hij overhandigde de gouden medaille met oorkonde. Bijzonder hartelijk heeft het perso neel van het bedrijf aandacht geschon ken aan dit festijn. Men had een ..Joh. Schillerboulevard" gecreèerd, die de weg wees naar een ruimte waar feestelijke, speciaal vervaardig de wimpels hingen, waar was aange plakt dat Schiller vijftig jaar bij het bedrijf werkte en waar allerlei publi caties en producties als feestelijke guirlandes de betekenis van het werk van Schiller aantoonden. Directeur J. van Pelt vestigde er de aandacht op dat de heer Schiller ook I jarig was. hij werd zaterdag 63 jaar. Tot zijn leedwezen kon de president- commissaris, de heer M. J. Vlug. niet i aanwezig zijn. Hij verblijft in Noord- [Afrika. Wel kon de heer Van Pelt aan de heer Schiller een brief van de heer Vlug overhandigen. Aanwezig waren het personeel, de zoon van de stichter van het bedrijf A. de Groot, accountant W. - Kok. afgevaardigden van de coöpera tie D.E.S.. van de Vegla. van SW en allerlei andere organisaties, die als op drachtgevers of als geestverwanten con tacten hebben met de heer Schiller. legtotasl van het eerste kwartaal 1963 met rate f 1.3 miljoen. Aangezien ech- ter de terugbetalingen met praktisch hetzelfde bedrag toenamen, week het iiïlegoverscbot van het eerste kwartaal 1964 a 1 367.062.37 slechts weinig af van dat van het eerste kwartaal 1963 ter. bedrage van 1 364.407.42. Van de afzonderlijke diensten der spaarbank verdient bijzondere vermel ding het sparen ingevolge de Jeugd is een lutomatisehe promotie- en de gradatieregeling voor de twee hoogst en de twee laagst geplaatsten in de drie klassen van ieder tien spelers. Directeur Van Pelt pratte de keten van huldebetuigingen vlot aaneen. Hij herinnerde eraan dat de heer Schiller zijn loopbaan als loopjongen begonnen is. Het bedrijf telt nu het vierde gou den personeelslid in 67 jaar, twee zijn er ontvallen, maar J. Ploos van Amstel is het medelid van Joh. Schiller. Namens de heren De Groot en Vlug bood de heer Van Pelt een cadeau on der couvert aan. Persoonlijk kent de heer Van Pelt de jubilaris vanaf 1947. ..Het is geen jabroer", zei de heer Van Pelt. die dit prettig vond en die in de j gemeenschappelijke belangstelling voor i cricket heel toepasselijk de vorm van i samenwerking en inzicht onder woorden over de eerste contacten met de „Eendracht". Herinnerd werd aan. de tijd dat de heer Schiller het drukwerk naar Rotterdam bracht en dan met zijn bakfiets terugkeerde om zakjes graan en peulvruchten van het Centraal Bu reau naar De Eendracht te brengen, uit dank voor dit werk in de oor logsjaren. Schiller kreeg een scheerapparaat bij zijn reeds omvangrijke aanwas van ge lukwensen. bloemen, cadeaus onder couvert. Voor de Landelijke Coöperatie ve Raad voegde de heer Van Eist. ver gezeld van de heren Bakker en nr. Har derwijk. er een boekenbon aan toe. De heer A. M. van der Wel wees er na mens de coöperatieve verbruiksvereni- ging „Door Eendracht Sterker" op dat de banden van DES en Eendracht sinds de geboorte heel nauw zijn als loten van één stam. als het werk van dezelfde man. de heer M. C. M. de Groot. De heer Van der Wel wees op het vele werk van de heer Schiller voor da coöperatie gedaan. Hij verhoogde het aantal couverts. De voorzitter van de vakorganisatie, de heer Iramerzeei, droeg een coöp.-bon bij zijn felicita ties bij. Ds. S. G. van der Haagen wees op het prettige persoonlijke con tact dat tussen hem en Schiller ont stond bij het werken voor het blad van de Evangelisch Lutherse Ge meente. Hij schonk een boekenbon. Een broer van de jubilaris herinnerde aan het feit dat Johan thuis kwam om te vertellen dat hij „bij mijnheer De Groot ging werken". Namens het jubi leumfonds van het bedrijf vertelde de heer Van Zanten dat een bedrag uit de kas was genomen om de penningmees ter Schiller het verdiende eerbetoon te bieden. De heren De Pater en Meijers boden een fraaie vaas aan. Na anderhalf sur speeches droeg de heer Schiller zijn waardering ever op de steas van het personeel, verder stelde hij speciaal dat het goede contact met de Jonge directeur J. van Pelt hem de gelegenheid had geboden „zingend naar zijn werk te gaan". De hmldigtagsbij- eenkomst werd besloten met een ge noeglijk samenzijn. (Vu een enzer verslaggevers) j Op de kruising van Hogendorplaas-Mr.j tpaarwet. liet ZilveFvloot-sparen. Öp"Slit- A. Kesperweg te Vlaardingen werd s maart 1961 hadden 2865 deelnemers te maandag een bromfietser aangereden! ïamtn een tegoed van 1 406 S31.74 <31 .door een rechtsafslaar.de vrachtauto, be-: ma rat 1963 aantal deelnemers 24S3I. te stuurd door de 38-jarige A. v, A. uit goed 1.902.714,01'. Benthuizen, die geen vrije doorgang ver-; Op 31 maart 1964 waren de aan inleg- eerde ken verschuldigde bedragen en de re- De bromfietser, de 55-jarige Vlaardm- serres voor 29.491.113.41 belegd miger P. G. v. G. liep een herserschud-l d Hoochweg is. naar nu pas is effecten, voor 9.S97.10'. 56 in onder-j ding op en zijn rechterbeen werd ge-ff ft jlfe, husdse leüfagea aan gemeenten e.d. en'voorwiel beschadigd, i Toegang werd verschaft doo, het breken voor 7.731931 in hypotheke*. De onbe-' kneusd De bromfiets werd aan hetlvan.deurtm van de rec- 'egde middelen bedroegen 2.785.343.84. car.didaten. dus 57.5 procent. De Schiedammer P. P. Roozer.beek. die in Spangen speelt, kan als outsider, die zeer sterk speelt ook kandidaat voor de titel geacht worden. De beken de ex-voetbailer Jan Stahlie ts niet zo in vorm. Ook A. Noordegraaf kan voor' toekomstige kampioenen een struikel-;# Het Staled»»»» sc-iootkorfbalsoernool zal,# De Kring Maasmond van het KNCXÏV ®e"HSw:iii"Vamën"n»ar blok zijn. dinsdag 10 mei la Sportpark Harga gehoudenhoudt zaterdagmiddag een technische roid- bracht m..we zijn dikwyL samen naar El)te maandagavond wordt ID de schoolteams kunnen xjch vóór dag in de Willem de Zwijger ULO te Schie* -IF1 geweest riij öooct een porie- 4:re van UT hphalvf» nn 4 mei 1 mei docö inschrijven bij het Bureau van dam. aanvang 13.45 uur. feUUle aan. in tft m#»i «.Si» /m de Sportraad. Oude Kerkhof m De bromfiets van de Schiedammer R.3. Ir. Wilton volgde met eet geestige; en idmei. deze wedstrijden wo ra en op 9 Partrj van de Arbeid in Schiedam Us op de Lange Haven tn Schiedam gesto- speech. Uit de antecedenten van de heer' de woensdagavonden 6 mei en 20 mei m -*!esrt voor vrijdagavond een discutsiebqeen. i-n. Schiller Ic aebleken dat deze vee! heeft! Sursum Corda, Nieuwstraat. gespeeld. komst over het onderwerp ..De inkomensver- Van de Schiedammer H. v.d. P. is ia _T v, rr «corme he De pnjsui.reikmjf zal op 15 juni wor- deling". Aan deze discussie zullen ook ledes.de Tuin laan een bromfiets gestolen- meegemaaxi. ,.u nee. e.o den gehouden en een gezellig karakter ran de" V.V.D. deelnemen. Politiek tegenstan- De leerlingen van de hoogste klassen van lang Stelling vooralles om draee-'met -r.eUchr.ak en soeciale nr'is- <,<5r dTS- J- J Hoatman. fractievoorntter var. «Se lagere scholen ir. Schiedam ontvanger «sok zijn wij erkentelijk voor. het heeft ril- r\| METRO-BObWEKS hebben Rotter- uiagen mei snei-cn-as en zpecu» pr.js deV.V D. zal bij de aanvang zeds „liberale dit jaar weer het boekje ..Volk in verdruk- muierend gewerkt". Voor de F.N.Z. stel-;]J ikanttekeningen" plaatsen, waarna de ge*'king en verzet 1!H0—1945". Burgemeester nar. de heer F. C. Roosenschoon dat de spreksgrtjepen. gevormd uit P.v.d-a.-ers en J. W. Peek zat het boekje symbolisch uit- reia+;e Yan Eeidracht*" met de Ned. »V V.D-ers, zich rond de tafels in de zaa] reiken op dinsdagmorsen 5 mei. uen uur.- "d Daarom was ziin or- van de Opstanding*kerk scharen. in de aula van het Stedelijk Museum Schie- Zuuei heel oud 15. Daarom was zijn or De u,der.» het Psastoernooi afgekeurde dam. garHsaUe met zeven man naar dit bijzon- Sschoolhar.dbajwedstnjócn zuilen alsnog wor- De Schiedamse mevrouw W, I. K. is dere jubileum gekomen. ?den gehouden en wel op zaterdag 8 me> haar fiets kwijtgeraakt i:t de Vlaardinger- De heer Schiller ontving een Optiek, op de velden in Sportpark Harga in Schie- straat te SchKdam. een drankje en ..wat zuivel". Namens dam als alle betrokken onderwijsinsteUingen de collega's sorak de heer P Kalden de medewerking verlenen. De schi*d*«»e politie heeft zaterdag aan «e c~'e«as f neg-n brombetsen een proces-verba ai uitge»aie Tr }F?.^ J t m. au JlTJi reikt omdat ze in het Prinses BeatrUparkwerkt. Hij deed ait met zon woo ra en- reden. Zestiea eigenaren van rijwielen kregen vloed dat hij de kandidatuur van confe* een proces-verbaal omdat zij htm fietsen vri>rencier stelde. De heer Kalden zei dat dag tijdens de weekmarkt ia het Herenpad de jubilaris het visitekaartje van de fir- hadden geparkeerd'ma is en de relaties heeft uitgebreid. ..We zijn trots op hem". Hij overhan- De 23-jarige assistent-barkeeper digde een fraai album waarin vele her- J. H van der V. uit Rotterdam en de inneringen. met plaatwerk, zijn opgeno- twir.tigjarige verkoper C. A. uit Oost- men en waarvoor de heer Van Zanten In het Rotteraamsch Lyceum aan de torskamer en van de administratie en laden van een stalen bureau werden opengebroken. De inhoud van het bu- reau lag over de vioer verspreid. Eer,, bedrag van ongeveer ƒ230 wordt ver- De rechtbank in Rotterdam DtrVirdE «li Ulltl J - - «V V-V-Ddi-n u' ikVfivsiuaiu w.» vv» -j j J. .1,. A mist. Ho« groot de schade is» is nog met deelde dinsdagmorgen de twintigjarige voorne kregen oeiden negen maanden, de tekst leverde. c- tt-arv*or> nriA rw>ta-ar»Htvrt vfvii-iraardpinlr bekend. i J. S. tot twintig maanden gevangenis-; waarvan drie maanden voorwaardelijk j straf wegens een roofoverval op eenZij hadden een door anderen ge:stolen joude man in de Zwarte Paardenstraat, j brandkast in hun auto vervoerd van t Met een andere jongen had S. de man1 Rotterdam naar een stille landweg in De Ploegende Boer, het vroegere i neergeslagen en van zijn portemonneeRidderkerk, waar vergeefs werd gepro- Centraal Bureau. liet het agrarisch j met geld beroof jbeerd de safe te kraken. i geluid horen. o.a. met een verhaal JJEtS, rr i* wel reden ©ra jilnen te A1 ivn VMtbefldgtdjf Ylaardin- gee. Dtt bemerkten we deier dagen weer. TorvdUig waren we aauwezig by eea ont%«ng#t van befaamde geleerden in Vineiingi «tadbaie en bet dient gezegd zo'n ontvangst wordt met gr*a- dewt getiaatu Men heeft er daar de ruimte en de mogelijkheden voor. Met enige trot* nebenkt men daar ook «ilr pliattel^ke drank Sehelvi*cbpekel* die naar onze ftmlytr moet zgn uitgevma den toen her kabmairjc de restanten van allerlei reiniging* middel en in één Hei heeft gegoten. QM.R1CF.N? over Ylaanli»ig>e ont* vang*ien ten «itmlbntKe nietü dan Uf. IV voorlirhting«ambtenaar de beer Spruit zorgt er op perfecte wgae voor dat n i en we gierige verslagge^erv ill.t ge- inUchtingen ontvangen. Hy verM-haft er dan ook nog ren Cemeen- Irkrant vol publicatie» by zodat een dagetgkambriekM-brgver ook nog wat berirhten meeneemt die bij de komen de dagen tot ADS-jei kan verwerkfm. De gakten kregen o^. van het gemeen tebestuur een heel mooie plattegrond van Vlaardingen aangeboden vervaar digd door Marrus Bnxhora in 1632. Het ireae: Ned. Herv. Gcm. ver beh. vie ring 40-jarig bestaan cn verg.. 20. Stedelijk Muocum N'CVB. lezing. 20 Arcade: Ned. Bond Vogelliefhebbers, j cotttactavond. 20. Geron. Wederzijds van Pietcr Langcn- Muii Sacrum: Huwelijksbedrog" dijk. 20. Mu.k Sao ram: Geron. Wederzijds Huwelijksbedrog 20. De Rank: Boerenleenbank Kethel. jaar- *erg., 20. Irene: Kon. Mij. Tuinbouw en Plant kunde, wedstrijd bloemschikken om af- orimgskampioenschap. 20. .Dagblad „De Rotterdammer". Schie- oamse redactie. Lange Kerkstraat 82, *«l 64154, b.g.f. U5588 (toest. 62. na Muur b.g.g. 195885) alleen voor redac tie aangelegenheden. Ages tichip mevr. J. v. d. Hoek-H«te- letjdara: J, Steenstraat 29. tel. 63451 'alleen voor klachten, advertenties en j abonnementen, b.g.g. tel. 115588). IClaehten beiorgtng; agentschap <adr tie boven' dag. van 18.3919.30. I Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 6486; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290. S*«d. Museum: Schilderijen Bart van «er Schelling. Apotheek: Rembrandt. Rembrandt* leek nopal kortfuiar. want w» lijn bet karige Schiedam geweod maar een Vlaardiogse vertel,ie »tt» dat Vlaardm- gen teker niet meer aan representatie dort dan Amsterdam en elke goede ge- merntr dient wat aan representatie te doen. Dal weten we «lati mi. E\N ONZ£ rr#l* #p het vele bw»m in Schie<l*ni de t) verre trek na*r bet Krthel krggt t«>rh *eï een kuait^Tje men door VUarding» We^twgk en amgeving loopt. En er *taat een variërende arehittf tuur naar Schiedam jaloers ap kan *yn. Kr «taan «u»k zo bier en daar beeMhou*. - nerkje# op «ie openbare weg <lie men in >ehie<iam nog #tee«is nergenji vindt. He! profil eem van on be kei* )e straten treft men er net zo aan al* in Schie dam. Na een lanje %»am!eting vrorgeu we by een l»enztne*tation naar de Ary hop laan wam dal vele en wnelle by- botiwen bemoeilijkt bet oriënteren voor ren incidentele bezoeker. De jongelie den ran ilat benzinestation keken heel moeizaam, darbten even krampachtig na maar kwamen niet aan de Ary Kop. En dat nog wel hoewel Ary Kop een YUardings leider van het venet wa>. Vlaardingen eert namelijk de verzet** helden met naamgeving aan de »traten. dat kent Srhinlam tot onze verbazing nog !»tecd* niet. pOED, ,1e zon -ehijnt ra wie Iwl windelen gekozen heeft krygt niet gouw* la,t v»n overtollige kii•»- nieten. Voor»! niet *1* l'U l»»P ge meentelijke terreinen loopt vur lief tallige datnes het softbal beoefenen. Dan dient men aan ziin opdrachten te denken an'ier» geheurt het dat «leze f-ehieslammer het veld op stapt om te teggett: „Nee. kind. zo gaat liet nooit, niet die hal zo slapjes uit de hand gooien, maar zo krarhtig slingeren, dan krijg je een gevaar- lijke rarvelial". Dat hebben we niet gedaan, dat begrijpt u. Plieht gebood. We zagen bovendien een kaart van Ylaardings Westdyk in een mooie kast aan een paaf. Kijk, dat is iets nat ze nu allang in Schiedams w jjkrn hadden moeten doen darbten we. Turend in die kast erbter zagen we vaag allerlei letters en ejjfera en met behulp van dat aifahet en wat er bü boort zou tnen lirb moeten kunnen oriënteren. We tuurden echter wel herl lang want al het lettermateriaal in die kast was danig „verschoten" zodat we vergeefs naar de Ary kop- laan zorhtrn. Bü «n'n ervaring gaal men dan toch weer aan S-chickim denken In pand Handelsveem aan de Rijnha ven viel de 49-jarige stoker J. Spaander-1 t in rra-rc man uit de J-.-Ubenstraat van de gaan- l v C Uf ,C1 derij van de derde etage op de eerste D 24_jar chauffeur B Holeishoek verdieping. De man is met schedelletsel. uj de Balik papanstraat te Rotterdam een wond aan het voorhoofd en een p.jh-j b k maandJg^lddag zijn middel- en lijk linkerbeen naar het Dijkzlgtzicken-whsviMer doordat hii een klemmende huis gebracht (wijsvinger, doordat hij een klemmende deur in de worstmakerij van de firma Gebr. Van Bennekom aar. de Rocntgen- I straat krachtig wilde openen. Or.ver- I hoeds schoot de deur open. en schoof over een stooïblokje aan de achterzijde. De heer Holeishoek is overgebracht naar het Zuiderziekenhuis. WONINGtNRICHTlMG-BROERSVEST i4ü De dertigjarige Spaanse metselaar E Ook in H,-t »-ek---s„ s .-v--- SCHIEDAM Ond-rt r»uwd C Christen. S7 jr: H Szie-, 37 jr. J A van Gogö. 63 V 28 Jr en C Jansen. 20 Ir; B P DoUema»,;jr echtg van G H Löke. Pueote-Fernandez werd maandagmor-, «U de N.v. Inaustrieie Fabricage en jr en M L M van der Laar. 21 jr: C Ji gen door een schoep van een draaiende joelmij E. aan de Graaistrcximstraa!. uit vaR Gerven. 23 jr ca J C de Ruijter. 20 jr;SCHIEDAM. Geboren: Esther M A eft betonmortelmolen gegrepen. De metse-ieeR kluis werden vijf afgesloten docu- G P J M van de Kamp. 29 jr en C M L A G van Dijk «n C T M Simonis; Adrïanus U#e die op het bouwwerk var, het Con-' mententrommels gehaald en in het kan-s Kolmeijer. 20 jr; J G Leenders. 24 jr enizv aam Leeggangers en G L Vsrstenbos; eertgebouw bezig was, kwam te dicht toor geopend. Een afgesloten geldkistjeT M Visser. 23 g; A J L- vander Linde.Mich»»' A zv A Slavenburg en J C Smit; bij de molen. Hij -s met vleeswonden; dat ^^u^ftond werd rnet «t K e cja- pJnFwdvA M van t^SdSi aan de rechterarm, reehterscisouder eneen elektnsche boormachine geopend. Er nM% jr rn Bekker. 18 jr; J 3 vangen; Peter zv P Katsburg en A Erkens- borst vervoerd naar het Dijkiigtzicken-; werd J «20 uitgehaaia en JMO aanKo.vrd;, 25 jr en C M J Smits, si jr; J H Hubertus F zv J van Oosten en C Schaaf huis te Rotterdam. vreemde valuta. dam een hoogst •nniagestame ver rassing bezorgd: zondagavond half vijf is de oude 7390 tons SheB-taafeer Hap pessss, die bestemd is voor de sloop en de Xienwe Maas opvoer, ter hoogte van de ingang van de Koningsha ven tot stomme verbazing van affe die bij dat transport zijn betrokken, even halten de as van bet vaarwater aan de grond Acht sleepboten hebben er drie gezwoegd om de Marpessa las te krijgen en toen beeft mea de Waalhaven Rijkswaterstaat «fl eerst de Konings haven eens opladen, eer men de M*.r- pessa weer sir00mop naar de sloper wil brengen. Zoals men weet, te er Joist bij deze ingang van de Koningsha ven nogal wat in de bodem gewoeld en gebaggerd: hier moet immers de me tro-tunnel in een In de rivierbodem uit gebaggerde sfenf worden gelegd. Bovendien zal men moeten nagaan, in hoeverre de Marpess* bes chad kan hebben toegebracht aan de metro- werken. Het vaarwater ter plaatse is bij oJ.w. „overeengekomen laag wa ter" 5,6 meter «liep. Het vastlopen geschiedde bij hoog water. De Marpes- sa heeft een diepgang van IJK meter. De Marpessa werd niet beloodst door de Rotterdamse havens. Aan boord be vend zich een rijksioods. ftf zogenaamde gedichten van de 26- 'J Jarige Rotterdammer Jan Bonia, die wij in ons blad van vorige week don derdag als stattend onliterair gebral hebben gekwalificeerd, zijn zaterdag uit de Rotterdamse Schouwburg verwij derd. Achtergebleven zijn de gouaches van Hans HoOenbach met wie Donia pretendeerde een visie te kunnen geven op „De Plaatsbekleder", het omstre den toneelwerk van Rolf Hochbnth. Van verscheidene kanten zijn ernstige be zwaren aangevoerd tegen het etaleren van de gewraakte Donia-expressies. De directie van de Rotterdamse Schouw burg die iets anders had verwacht van de tentoonstelling beeft de teks ten oit de bovenfoyer verwijderd na overleg met o.a. de directeur van de Rotterdamse Kunststichting. Ook in de kring van het Nieuw Rotterdams Toneel Pieke. 30 jr en R M Burg. 22 jr; J Timmer- Egiaius A zv A B van der Steen en mans. 25 jr en H P van Henten. 2! jr; W 3 J Driessen; Theodorus A L zv W H La- van der Twee! 24 jr en M M -V den Bester., mers en J J p E van Ierland; Antoi-1men er met gelukkig mee te 20 jr lette dv A Löke en B Heidbrecker: Pieter I ï'Jn., een van de directieleden zich Getrraswri: M Saleh 28 jr en K de Jong. IJ T zv P van den Berg en A C de Jong; te vlug achter het plan van de twee 27 jr: J C van der Veidei. 24 ,'r en G van Marcel zv T van Scherrenburg en A C A Jeugdige exposanten bad geschaard, der Geer. 23 jr: F J van Doorn. 33 jr en E G Geerlings: James F zv F C Sauerbi»r en I STchot26 mVK Jvac Rmerotrg'25^rJeneH iiT°l: T A PriBli e" J M HET ,vas M hele waslijst met mis- L M Nehce^s lr2t jr:V a"'S van^Ijnen "wld'V t'mm drilven" d' ^Howkok jr en C M Veldhoven. jr; W P Heitel*. Jr: H J F van Karn^ï ts' jr wed v 21 ,r 1Tü ?XPieekl" ^'Scholte; E Micola 71 jr e/v D H Oey; jr en G A Kleijzen. 23 jr; H J Verhitst. 23; J' jr en J van Guiik. 20 _r: B A de Koning, 21 jr en C J M Jansen. 20 jr; M de Geus, I 23 jr en W F L Schaapman. 23 jr. Geboren; Yvonr.e W d.v. B J Etman en T J T M Kloppers: Jan z.v. J Doorn en C A J Termeer; Joh.ar.na P M d.v. H J Ver does «n J J A van Looshroek; Dennis z.v. G van Alphen en W Seger; Marcel z.v. E Kruismga en E W Bergonje; Robertus A z.v. L G Huijsdens en J T 't Hart; Monique d v. L J van der Krogt en M A Robberegt: Petrus T z.v TCP Koeling en W G M van i der Meer: Paulus L z.v. TCP Roeling en VV G M van der Meer. j Overleden: A C Romein. 59 jr echtg van M J Meerburg; A H Benger: P G van der I Kooij; Z Smit. 86 jr wed. van G de Groot; 1 A L Scheers, 82 jr wed- van F N v.d.! I Horst- SCHIEDAM. Geboren: Johannes F z v; J F SuvaaJ en J M Sevenen; Astrid Md v; jW den Held en M M Daalmeijer; Paula d v •A Slot'xiom en N Huiiser. Overleden: J J Post. 88 jr; M P Heijboer De Rotterdamse V.V.V. verwacht tij dens het 1 mei-weekeinde vele buiten-; lar.dse toeristen, omdat 1 mei als een' vrije dag geldt in de ons omringende j landen en bovendien dit jaar op een i vrijdag valt. Enver band hiermee doet de V.V.V. een i beroep op de Rotterdamse bevolking ka- i mers met stromend water beschikbaar te stelen. Alleen adressen met telefoon komen in aanmerking. Opgave wordt (telefonisch' verzocht onder nummer 13 60 00' ts. 3 cn 4' tot en met vrijdag 17 april 'ussen 9 en 15 uur In voorbereiding is het bouwen van een houten noodscnool aan de Mozart- laan in Hillegersberg ten behoeve van het r.k. lyceum voor meisjes „Maria Virgo". Raming: ƒ98.000. D«?:e tekening is een van de werken run de jonge Rotterdamse kun- stenares Héle te Wiegman die momenteel worden geëxposeerd in de Galerie Wiegman in de Schiedamse Passage, Dit paard is een onderdeel run een grote serie (zip ook o its hl ad ran gisteren) Een ladderwagen van 3.80 meter hoog te reed maandagavond op de kruising! Straatweg-Ceintuurbaan de bovenleiding van de tram kapot. De kabel viel op het dak van een personenauto. Het tramverkeer in beide richtingen was cir-j ca vijftien minuten gestagneerd. S Burgemeester en wethouders van Vlaardingen brengen ter openbare kennis, dat ter secre tarie der gemeente, afdeling algemene zaken (ingang Waal straat! ter lezing voor een ieder gedurende drie maanden is r.edergelegd, de door de raad der gemeente Vlaardingen in rijn vergadering van 2 april 1064 vastgestelde Verordening tot wijziging van de Winkel- stintingsverordening (gemeen tebladen nrs. 2205 en 2339.-. Vlaardingen. 9 april 1964. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen. DE LOCO-BURGEMEESTER. Aanwijzing vakanttesluiUngv perlode winkel» 1964. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen brengen ter openbare kennis dat van heden af, gedurende drie maanden, op de secretarie der gemeente, af deling algemene zaken (ingang Waalstraat), ter lezing voor een ieder is neergelegd het bij hun besluit van 1 april 1964. nr. 4124, tafd 3), ter uitvoering van de artikelen 2 tot en met 6 der Vakantiestuitingsverorde- nlng vastgestelde rooster, waar in zijn aangewezen; 1. de winkels, behorende tot de door de raad aangewezen groepen, voor welke een ver plichte vakantiesluiting zal gelden; 2 de tijdsruimten, gedurende welke deze winkels in 1964 gesloten dienen te zijn. Vlaardingen. 9 april 1964. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, DE LOCO-BURGEMEESTER. drijven, waarvoor de 23-jarigekok J. J. van den H. alt Rotterdam maandagmorgen terecht moest staan: zes in Rotterdam cn Hoek van Holland ondernomen praalritten, twee diefstal len van rijbewijzen, het vervalsen van een rijbewijs en het clandestiene bezit van een automatisch pistool. „Deze zaak is eigenlijk te groot voor mij," merkte de politierechter, mr. A. Heynsins, op, „ik denk er sterk over om haar naar de volle kamer van de rechtbank te verwijzen." Mr. Heynsius zag gaarne een reclasseriogsrapport en hield de zaak tot maandag 11 mei aan. Toen de kok op 12 oktober in Rotter dam met een bromfiets een voetganger dood reed, kwamen na een onderzoek van de recherche al deze feiten aan het licht. Hij was bij geen der praalritten gesnapt. Telkens had hij kans gezien de „geleende" auto's weer op de plaats, waar hij hen had weggehaald, terug te zetten. Hij had twee rijbewijzen, een zak lantaarn en een verbanddoos uit diver se auto's gestolen. Op bet valse rijbe wijs bad hij zijn foto geplakt en op kun dige wijze de handtekening van de Com missaris van de Koningin in Zuid-Hol land nagebootst. De kok was vroeger op de grote vaart geweest. De laatste jaren werkte bij bij een aantal Nederlandse restau rants. Hij was in de Verenigde Staten veroordeeld voor het plegen van een gewapende overval. Na zijn straf werd hij uitgewezen. De 53-jarige belastingambtenaar W. Ar els uit Rotterdam is maandag veron gelukt toen hij met" zijn brommer in botsing kwam met een RTM-tram. Het ongeluk gebeurde op de kruising Groene KruiswegJan Olieslagersweg. De heer Arets reed op zijn bromfiets. In ernstige toestand is hij naar het Zui derziekenhuis vervoerd. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1