Gasmenseh stropen de mouwen op Engeland kiest ei en kleuren systeem t B. en W.in nota aan R'dams raad: Alvast acht miljoen voor voorbereiding KLEUTER PAKJE na 6.™ Wijziging/ vervanging van370,000toestellen Wat staat Rotterdamse huisvrouw te wachten? Vergoedingen voor handel en afnemer Breuk in de t.v.-samenwerking NOG DIT JAAR KOKEN OP AARDGAS Nat t.v.-programma Romeo en Julia Klankbeeld over Bijbelgebruik In nieuwe wijken van Rotterdam-Zuid Tegemverking Swiebertje gaat er voorlopig vandoor Ongeduld Tijdelijk uitgeschakeld DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A DINSDAG 14 APRIL 1954 j et is nu menens. Na alle gas- nota's, gascommissies, gas- palavers, gasorganisaties en gaspuzzeis wordt het aard gas ter kennismaking voorgesteld aan de Rotterdamse burgerij. Want miljoen gulden. B. en W. van Rotterdam stellen de terdam geschiedt zulks in fasen en voor het uitvoeren van de eerste fase van het aardgaspro ject vragen B. en W. de gemeente raad een werkkrediet van acht eenkomst tussen Shell-Nederland wordt meer dan drie maal de druk Raffinaderij N.V. en de Gemeente- van ons tot nu toe zo vertrouwde lijke Gasvoorziening Zuid-Holland „stadsgas" en B. en W. hebben tot levering van raffinad^rijgas niet eens zo heel lang geleden offi- officieel opgezegd. Dat raffinade- cieel medegedeeld, dat het de be- rijgas was een der voornaamste doeling is, nog dit jaar de eerste componenten van de brandstof in daarvoor in aanmerking komende verreweg de meeste Rotterdamse Rotterdamse stadswijken het aard- gemeenteraad voor over te gaan Met het werk is reeds begonnen: tof distributie van aardgas en hef technici van het gemeente-energie- keukenfornuizen, college te machtigen tot het tref- bedrijf hebben de branders van de fen van de voor deze distributie warmwatergeisers in vele Rotter- nodige maatregelen. damse woonhuizen reeds veran- Zoals alle goede dingen in Rot- derd. Eind januari werd de over- sterkt de druk van het aardgas gaan in Rotterdam aan het werk. Overal in de stad werden lei dingen opgemeten, hersteld, ver gas toe te laten. Laten we het zo stellen: de gas- mensen stropen de mouwen op en tE VOORNAAMSTE PUNTEN van de Rotterdamse aardgasnota, die B. en W. de gemeenteraad hebben aangeboden zijn de volgende: Het aardgas wordt voor alle verbruikers, ook voor ben die alleen maar koken op gas, voordeliger. De eerste wijken van Rotterdam krijgen nog dit jaar aardgas. De omschakeling op aardgas zal drie tot vier jaar vergen en kost de gemeente drie en zestig mil joen gulden. De gemeente zal zoveel mogelijk vervanging van gastoestellen stimuleren, óók als een gastoestel kan worden verbouwd en zij is dan bereid tot vergaande financiële tegemoetkomingen. Tijdens de omschakeling moet de normale handel tijdelijk worden uitgeschakeld maar die krijgt vergoedingen wegens gederfde inkomsten. Gestaakt VOOR zover men thans kan overzien, ramen B. en W. de investe ringen in verband met de overgang van het tot nu toe gebruik te „stadsgas" op aardgas op niet minder dan 63.000.000. In deze raming zijn 29.400.000 opgenomen voor werkzaam heden aan allerlei gastoestellen of zo nodig.voor vervanging van gastoestellen. Voorzieningen aan en waar nodig vervanging van het buizennet en uitbreiding van het aantal regulateurs worden geraamd op 13.700.000. Dan is er in de raming rekening gehouden met een post van 8.900.000 voor controleren en verbeteren van binnenleidingen en meters in de Rotterdamse huizen en ten slotte zal het vergroten van de gasbergingscapaciteit nog ongeveer elf miljoen gulden vergen. katoen In leuke ruftdessfns met effen broekje leeftijd 3 jaar Alleen geldig 15 april In feite mag ?iet «oor geen der ui de Europese Radio Unie samen werkende landen een verrassing zijnook al wordt er gesproken van „een dramatische wending in het overleg": Engeland heeft zich uit de besprekingen teruggetrok ken en zal een eigen systeem voor kleurentelevisie gaan volgen. DE overschakeling van stads gas op aardgas heeft in ver band met de kwalitatieve ver schillen een aantal belangrijke consequenties. Aardgas heeft een veel hogere calorische waarde (bijna het dubbele van die van stadsgas), een lagere verbran dingssnelheid en de druk, waar onder het zal worden geleverd is ongeveer 3% a 4 maal zo groot als van het huidige gas. Deze fac toren hebben tot gevolg: STIJGING EEN van de vragen, waarop de Rotterdamse huisvrouwen en huisvaders erg graag het ant woord zullen willen hebben is: wat moet er gebeuren met onze gasfornuizen, gascomforen, gas haarden en andere gastoestellen en wat kost ons die aardgas- grap. Welnu: de Rotterdamse gas- verbruikers hebben niet om hat aardgas gevraagd en het is dus logisch, dat de overheid die Rot terdamse gasverbruikers in alle opzichten tegemoet treedt met vergoedingen voor veranderingen of zo nodig zelfs algehele ver vanging van de nu in gebruik zijnde gastoestellen. Zoals in de raming van de totale investe ringskosten is te zien, is daarvoor zelfs de grootste post opgenomen; niet minder dan 29.400.000! B. en W. menen, dat het is aan te bevelen, de vervanging van bestaande gastoestellen, ook in dien die geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor aardgas, zoveel mogelijk te stimuleren. H/rV en Aardgas voordeliger NOG IN de loop van dit jaar be ginnen in het zuidelijk stadsdeel van Botterdam de werkzaamheden om het leidingnet en de gastoestel len geschikt te maken voor aard gas. De Gasunie streeft er naar op zo kort mogelijke termijn Gronings gas., aan-- de bewoners van enkele nieuwe wijkea op de Linker Maas oever te icdurende een kgrte overgangslid, zal, zoals wij rgpas hebben aardoiiegas kannen worden 1> 4 trokken uit putten I Jsselmonde^THt gas zal in fle fabriek Feijenoord op de 'kwaliteit visa. het aardgas" uit Slochteren wor den gebracht. De aard gasvoorziening zal in etap pes en S-ectiegewijs geschieden. De ge dachten gaan uit naar een indeling in secties van. tweeduizend aansluitingen. De gehele stad zal circa 110 secties omvatten. Om de normale "toeneming van het aardgas te kunnen opvangen is het noodzakelijk zo spoedig mogelijk reeds een deel var. het gasvoorzieningsge- bied van aardgas te voorzien. Als dit niet gebeurt, moeten op de valreep de produktiemiddelen worden uitge breid en dat dient, stellen 3. en W. met klem, tot elke prijs te- worden voorkomen. Als de overschakeling m zuid "tot stand is gekomen, beginnen de werk zaamheden op de Rechter Maasoever, Overwogen wordt voorts het gebied van de Prins Alexanderpolder spoedig van aardgas te voorzien. Na de totale overgang na vier jaar komt het ogenblik, waarop het werk in de gasfabrieken Keilehaven «n Feijenoord wordt gestaakt. Een deel van het ongeveer vijfhonderd mart tellende personeel wordt ingeschakeld bij de bediening en het onderhoud van ontvangststations en gashouders. Een ander deel zal door pensionering kun nen afvloeien. De rest wordt overge plaatst naar andere afdelingen van het G.E.B. of zal in aanmerking komen voor andere functies bij de gemeente. Aan de organisatie van de werk zaamheden om de toestellen aan aard gas aan te passen is een complex van problemen verbonden. In de Commis sie Samenwerking Regionale Organen Gasvoorziening (S.R.O.G.) heeft deze zaak de volle aandacht. Van groot belang is,.dat alle Neder landse gemeenten het werk gecoördi neerd ter hand nemen. Als "de over schakeling op aardgas in vier jaar moet gebeuren, dan zijn alleen al voor de werkzaamheden aan de toestellen ongeveer duizend a twaalfhonderd man nodig. In S.R.O.G.-verban zijn bespre kingen gevoerd met bedrijven, die zich met dit werk willen belasten. Met een van deze firma's zal waar schijnlijk overeenstemming worden be reikt. De kosten zullen afhankelijk zijn van het aantal aansluitingen. Het verdient aanbeveling, dat het contract namens de gemeenten wordt gesloten door de regionale lichamen gezamenlijk. Per regionaal orgaan ivoor Zuiü-Holland de G.G.Z.H.) wordt ingeschreven voor een aantal aanslui tingen. Rotterdam heeft inmiddels la ten weten te zullen inschrijven voor 180.000 aansluitingen. De 64-jarige Amsterdammer A Bis- jc-hof is gisteren om het leven gekomen. Op de Stadhouderskade nabij het Von delpark geraakte hij klem tussen een vrachtauto met aanhanger en een per sonenauto. Hij viel naar links juist ach ter de vrachtwagen, waarna het rechter voorwiel van de aanhanger over zijn bovenlichaam reed. De man was op slag dood. De acht miljoen gulden, die B. en Vr. thans aan de gemeenteraad als werk krediet vragen, dienen voor het voor bereidende werk. In de begeleidende no ta aan de gemeenteraad vermelden B. en W. als zodanighet inrichten van werkplaatsen waar de apparaten zullen moeten worden veranderd, vroegtijdige bestelling van noodzakelijke1 onderdelen van apparaten en allerlei 'voorzieningen aan het distributienet. Maar B. en W, zien het als een on mogelijkheid, de gemeenteraad uitge werkte financiële gas-voorstellen te doen. Er zijn zelfs heel wat punteD, die nog op landelijk niveau in behandeling zijn. Zo moet nog worden uitgekiend op wel ke Manier de gevolgen van de loons verhogingen van dit jaar moeten wor den opgevangen. De tarieven voor indus triële afnemers moeten nog worden vastgesteld. De regels, die zuilen gaan gelden voor de levering aan de indus trie moeten nog nader worden uitge werkt. De minister van economische za ken heeft immers de eis gesteld, dat leveringen aan verbruikers, die per jaar meer dan een miljoen kubieke me ter gas gaan afnemen, rechtstreeks door de N.V. Nederlandse Gasunie zullen ge schieden. Ook moet er nog een regeling komen voor de vergoeding aan gemeen ten, die wegens de overgang op aard gas voortijdig produktiecapaciteit moe ien afstoten. En tenslotte zullen er nog tal van bepalingen van technische en financiële aard moeten worden opgeno men in het standaardcontract. Ook aan Op de verjaardag van koningin Ju liana, 30 april a.s., zal er een natio naal televisieprogramma worden uitge zonden. De VPRO verzorgt voor deze uitzending een camera-opvoering van Shakespeare's wereldbekende toneel spel Romeo en Julia, waarvoor Jan Spierdijk de Nederlandse vertaling en de bewerking maakte. In de hoofdrollen zult U Carol Lins- sen en Paula Petri zien. Verder tre den o.a. op Tom van Beek, Hans Croi- set, Gijsbert Tersteeg, Rie Gilhuys, Wim van den Heuvel. Mien Duymaer van Twist en Lo van Hensbergen. Voor de decors zorgt Jan van der Does, voor de costumes Nan Eoeter- dink, de muziek is van Marijke Fergu- so en de choreografie van Albert Mol, De schermscènes worden ingestudeerd door maitre C. van der Valk en Jack Dtxon voert de regie. Op vrijdag 24 april neemt de VPRO- radio deel aan de Shakespeare-herden- king met een verkorte hoorspelbewer king van Macbeth, eveneens in verta ling van Jan Spierdijk en met inciden tele muziek van dr. Anthon van der Horst. In deze uitzending hoort U André van den Heuvel als Macbeth, Annet van Nieuwenhuizen als Lady Macbeth, Phi lippe ia Chapslle als koning Duncan, Hans Veerman en Jaap Maarleveld als de zoons Malcolm en Donalbain en Eli Blcm als Macduff. In de zware rolbe zetting hoort U voorts nog de stemmen van o.a. Wam Heskes, Fé Sciarone, Jo- han Walham en Bert van de Linden, De regie is toevertrouwd aan Coas Mulder. De AVRO is van plan aan de Sha- kespeare-herdenking bij te dragen kleine stijging pet maat De Britse directeur-generaal van de posterijen, Reginald Bevms, heeft nier- van thans officieel mededeling gedaan. Hij heeft verklaard, „dat het geen zin meer heeft, nog langer te wachten op een overeenstemming tussen de Euro- visielanden aangaande het vo.gen van één norm voor kleurentelevisie. Daarom heeft hij een commissie van overleg in het leven geroepen, welke binnen enkele weken de Britse televi sie moet adviseren over het on tuid.se- len van een door haar aangewezen sys teem. In televisiekringen te Londen is men er welhaast van overtuigd, dat er ge kozen zal worden voor het Amerikaan se systeem. Daarmee heeft Engeland een breuk veroorzaakt in het interna tionale overleg. De Europese Radio Unie zal nu voor een fait accompli wor den gesteld. Zoals gezegd: in feite komt dit Brit se besluit niet onverwachts. Wij heb ben er al herhaalde malen over ge schreven, dat er jaar in jaar uit is ge traineerd met het komen tot een be slissing in Eurovisieverband. Toen onlangs de technische com missie, belast met bet kiezen tussen de drie in aanmerking komende systemen: het Amerikaanse, het Duitse en het Franse, besloot om „de veelheid van rapporten nog eens te bestuderen en dan in april 1965 nog eens bijeen te ko men", was het duidelijk, dat voor En geland de maat vol w-s. De Britse omroep (er, met hem ken nelijk de overheid) 'et de uiterst lang zame ontwikkeling vart zaken in deze als tegenwerking. Dit is al lang gele den m Londen gezegd. De Eurovisielanden weten alle. dat de Britse televisie reeds voor 1960 haar plannen had kenbaar gemaakt, zij wil de eerst in 1964, later in 1965, begin nen met uitzendingen van kleurentelevi sie, waarvoor zij reeds vele proeven heeft genomen en Waarvcor zij nu klaar meent te zijn. Uitstel van deze plannen moest wel ontstaan door het feit, dat de daarvoor aangewezen ERU-commissie maar niet tot een besluit kan komen. Over het ge- sle in West-Europa zullen worden aan gewend. Dat betekent dan, dat men niet, zoals de bedoeling was, geia- menlijk kan komen tot invoering van kleurentelevisie en die, om de kos ten te drukken, in de eerste tijd at. leen via Eurovisie uitzenden. Van Britse zijde is al eerder aange. voerd, dat de overige West-Europes« landen de onderhandelingen rekken óm dat zij zelf nog niet zo ver zijn met hun voorbereidingen. Van andere zijden is dat weer tegengesproken: vrijwel alle Eurovisielanden (uitgezonderd de jongste) zouden reeds in kleuren kun nen uitzenden. Wij zullen nu dus de reactie van de commissie van overleg moeien afwach ten en daaruit zal men kunnen opma ken of de commissie nu Engeland bil de beslissingen de leiding zal laten of- wel toch eigen wegen kiezen. Jammer voor de jeugd (en voor heel vee] volwassenen), maar ook Swieber tje gaat voor enige maanden het televi siescherm verlaten. Op zaterdag 18 april a.s. zal hij samen met Bromsnor, de burgemeester en Saartje afscheid ne men, maar tot troost van klein en groo» zij vermeld, dat hij in het volgende seizoen terugkeert met nieuwe avontu ren temidden van zijn vrienden en vrien dinnen. Hilversum I, 40Z m, KRO' 19 00 Nieuws' 19 10 Actualiteiten; 1!) 25 Licht ensemble'; 19 50 Lichte grammoloonmuziek, 20.00 Ka merkoor en orgel: moderne liederen: 20 30 William Shakespeare en hat kon begrip der tijd (II), lezing; 21.20 Moderne kamermuziek (opn 22 00 De zingen kerk: bespreking van kerk muziek uii verschillende stijlperiode-, 22 20 Het Koninklijk bezoek aan Mexico; 2225 Boekbespreking. 22.30 Nieuws: 22 30 Vreemd- een keuze uit woord, zang en dans van el ders enanders; 23 10 Licht ensemble met zangsolisten: 23 5524.00 Nieuws Hilversum II. 298 m. AVRO: la 00 Nieuws 18.15 Evenlueo* actueel; 18 20 Joban Willem frist» Kapel: 18 45 Dansmuziek: 18.00 Voor de kinderen: 19 05 Paris vous parle: gespro. ken brief uit Parijs. 19 10 Fragmenten uil de oper» Alcina (gr.); 20.00 Nieuws 20 05 Hou Je aan je woord: een programma vol speelse invallen en literaire spitsvondigheden: 20.45 Moet u eens luisteren, cabaretprogrsnv* Binnenweg 138 - N. Binnenweg 447 55w. Janstraat 60 Beijerlandselaan 87 BOTTERDAM hee! voelt de commissie we] voor toe-;ma: 21,15 Viool en piano: klassieke en ma- passing van het Dattse systeem, omdat fderne muziek: 21.45 Jonge Polltic: ln Indo- het Amerikaanse in de V.S. niet zo snel ^"m^SeST'aw door het uitzenden van een reeks van vier radiolezingen door prof. dr. W. van Maanen op vier dinsdagavonden in mei en juni. Voorts zal zij op zon dag 28 juni een herhaling geven van de televisie-opvoering van lrA Mid summernight's Dream". heeft aangeslagen en omdat men het Franse nog niet sterk genoeg uitge werkt acht. Maar daarmee kreeg de commissie de zaak nog met rond. want niet alie ver tegenwoordigde landen stemden daar- mee in. Men ivilde dus eerst nog eens onderzoeken.,, nog eens laten experi menteren...- en zo werd een beslissing telkens weer uitgesteld. trio Actuahteiten. 23 00 Venster op de fiedéndaag- e muriek- dhcussir. 23 5524 00 Nieuws. Verbruik - - "JU* r* -l "Verlaging van Bestaand tarief Nieuw tanef aardgas Vast M3 i 4 ct. M3 a 3sa Vast M3 k M3 M3 A per, jaar recht per Meal ct/Mcal Totaat recht 25 ct 20 ct 10 ct. Totaal Totaal Per m3 In r» f Ct. 50 m? 10,— 16,— 26,— 32,— 12,-50 24,50 1,50 3 6 lOOm3 10,— 32,— 42.— 12,— 25,— 37,— 62.— 5.— 5 12 200 m3 10,— 64,— 74,— 12,— 50,— 12,— 6 16 300 m3 30,— 75,— 105,— 27,— 60,— 87.— 18,— 6 17 400 m® 30,— 100,— 130,— 27,— 30.— 107,— 23,— 5,75 17,5 500 m3 30.— 125,— 155,— 27,— 100,— 127,— 28,— 5,6 18 1000 m3 30,— 250,— 280,— 87,— 100,— 187.— 93,— 9.3 33 1500 m3 30,— 375,— 405,— 87,— 150,— 237,— 16B,— 11.2 41 2000 m3 30,— p 50Q, 530,— 87,— 200,— 287,— 243,— 12,15 46 nieuwtje, ongeduldig Het-is--evfer.rQin een nieuwtje, dat En geland bij dit «Hes ongeduldig is ge worden. Binnen de commissie hebben de Britse afgevaardigden verscheidene ma len gedreigd met ..niet langer te zul len wachten", en nu is het dan zover. Dat Engeland waarschijnlijk voor het Amerikaanse system, zal kiezen, mag geen verwondering baren- Groot Brit- tannië ts veel meer ingesteld op Ameri ka dan op het Europese vasteland en heeft bovendien nooit veel op gehad met het Duitse en het Franse systeem. Nu ontstaat dus toch de kans waar voor men 10 vreesde, ni. dat er ver schillende normen voor kieurentelevi- die bepalingen moet nog veel werk wor den verzet. B. en W. hebben bij hnn nota aan de Rotterdamse gemeenteraad alvast een tarievenlijst gevoegd. En daar uit blijkt, dat zowel de kleine ver bruiker die dus alleen op gas kookt en zijn huls verwarmt met wat in de nota als „fossiele brandstof" wordt aangeduid als degene, die zijn gehele huis verwarmt met gas goedkoper uit is dan vroeger. Dat mag ook wel: vrijwel iedere Rotterdamse burger komt, ondanks alle financiële tege moetkomingen, voor kosten te staan. Zoals te verwachten betaalt degene, die zijn gehele huis met gas ver warmt, naar verbonding heel wat min der per kubieke meter gas dan dege ne, die alleen maar op gas kookt. Het in dit stuk opgenomen staatje toont de tarievenlijst volgens ontwerp van B. en W. Bij toepassing van aardgas zal de bergingscapaciteit van de bestaande gashouders zonder meer worden verdubbeld; ook de transportcapaciteit van de aan wezige gasleidingen zal worden vergroot. In verband met de hogere druk en het „uitdrogen" van de buizen als gevolg van de droog heid van het aardgas zal grote zorg moeten worden besteed aan het leidingnet: het bestaande net moet worden onderzocht en zo nodig hersteld. Aan de gastoestellen in de huizen moeten veranderingen worden aangebracht. Als "de branders niet worden gewijzigd, zijn de toestellen ongeschikt voor de verbranding van aardgas. Met de iaatste werkzaamheden is een periode van zeker drie a vier jaar gemoeid. Om een beeld van de omvang te krijgen deze cijfers: in het gasvoorzieningsgebied van Rot terdam zijn naar schatting 370.000 toestellen, waaronder 200.000 komfo ren en sudderbranders, 53.000 fornui zen, 90.000 geisers, 25,000 kachels en 2.000 van diverse aard. Al deze toe stellen moeten worden gewijzigd c.q vervangen. Het ts, aldus merken B. en W. in dit verband op, technisch mogelijk aan de verbruikers „getransformeerd" a&sdgas te leveren, waardoor aan de toestellen niets behoeft te worden veranderd. De nadelen hieraan verbopden zijn echter groter dan de voordelen. De automati sche capaciteitsvergroting var. gashou ders en leidingnet gaat namelijk door de toepassing van „getransformeerd" aardgas te met en dit zal zich wreken bij een belangrijke stijging van het gas verbruik (verwarmingsdoeleinden). Op die stijging zal trouwens de toekomsti ge gaspolitiek in het bijzonder zijn ee rt cht. Irt het algemeen stellen B. en W. in hun nota, dat, rekening houdend met een uitkering wegens gederfde provisie of winst voor de installateurs of win keliers en met een vergoeding voor de bedrijven van de kosten van inkoop, ma- gaztjnopslag en dergelijke, er globaal ongeveer vijftien procent van de gemid delde bruto-verkoopprijs van een nieuw te kopen apparaat beschikbaar zou kun nen worden gesteld voor de koper. Bij dit bedrag zou dart kunnen worden ge voegd tachtig procent van de kosten, die zouden moeten worden gemaakt voor een verandering van het oude, nu in ge bruik -ijnde apparaat, B. en W. geven in hu» nota van deze berekening een voorbeeld, waarin zij de gemiddelde kosten voor het veranderen van een fornuis stellen op honderd gul den, waarvan er dus tachtig aan de eigenaar van dat. fornuis ten goede zou kunnen komen als hij een nieuw wil ko pen. Bovendien zou hem nog ten goede kun nen komen vijftien procent van driehon derd gulden, welk bedrag in de nota wordt genoemd als de gemiddelde aan koopsom van een nieuw fornuis dus 45. In totaal kan, als het fornuis niet kan worden veranderd, de vergoeding voor een nieuw fornuis 125 bedragen zodat de koper van een nieuw for nuis 175 zelf zal moeten betalen. En volgens de nota zou dan met de koper nog een financieringsregeling kunnen worden getroffen. Maar B. en W. zien als voorwaarde bij zulk een transactie, dat de koper zijn oude fornuis inle vert bij het G.E.B. Dat geldt dus die apparaten, die wel licht wel geschikt zouden kunnen wor den gemaakt voor aardgas, maar die door de eigenaar toch maar liever wor den vervangen door een nieuw. De bedoeling van de inlevering is, dat de ingeleverde apparaten door het G.E.B. geschikt worden ge maakt voor aardgas en dan ter be schikking worden gesteld van ge bruikers die niet in staat of bereid zijn over te gaan tot aanschaf vaB een nieuw gasfornuis. Maar men heeft natuurlijk te maken met andere gasapparaten dan alleen for nuizen. Bovendien zijn er fornuizen, die al met een normgasbrander" zijn uit gerust. Die zijn met een kleine verande ring geschikt te maken voor aardgas en die spelen dus bij dit gehele probleem geen rol. Voor eenvoudige gascomforen ts de enige mogelijkheid algehele vervanging want verandering var. de brander kost even veel of nog meer. Vanzelfsprekend zullen er velen zijn, die een gasfornuis hebben dat kan wor den veranderd en die ondanks verleide lijke tegemoetkomingen van gemeente lijke zijde toch maar liever géén nieuw kopen. En ten slotte zijn er de vele oudere apparaten, die niet oi slechts met zeer hoge kosten zouden kunnen worden veranderd. Nog een aardige bijzonderheid: volgens uit voorlopige inventarise ring blijkende cijfers bestaat bijna de helft van het totale in Rotter dam in gebruik zijnde kookappara- tuur uit gascomforen. De gemeentelijke propaganda, zovee! mogelijk het oude gasfornuis te vervan gen door een nieuw, óók als het nog is te veranderen, is er niet voor niets: het is in het belang van het gasbedrijf, als er zoveel mogelijk nieuwe gasfornuizen de oude hebben vervaógen. Deze gehele omschakeling is een enor me, men zou bijna^ kunnen zeggen mili taire operatie. In die bijzondere omstan digheden zullen de normale kanalen van handel en ambacht moeten worden ver loten, maar B. en W. tekenen met na druk aan, dat deze gang van zaken zeer tijdelijk is ert zeker niet een afwijking inhoudt van de reeds jaren gevolgde ge dragslijn en dat het niet meer dan re delijk is, dat belanghebbenden een scha deloosstelling voor gederfde winst zuilen moeten krijgen. Dat geldt zowel fitters als winkeliers. De Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid-Holland lijkt het wenselijk toe, de ze vergoeding te stellen op tien procent van de winkelprijs der geplaatste toe stellen. En B. en W. menen, dat er zich ook gevallen kunnen voordoen, waarin de vergoeding op vijftien procent zou moeten worden bepaald. KRO: 19.30' Kijk op kunst: actualiteit ea- wetenswaardigheid op het gebied vao-kunit en kuituur (dl. 27). NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brandpunt: 20.40 Jan en Alt», man; 21.05 En zij leefden nog lang en geluk kig?, documentaire; 21,40 Een uur met Hitch cock. TV-aim. NTS-.f2S.30 Journaal- KllOr; 22.3323.05 Gesprek over het veelomstreden toneelstuk Der Stellvertreter. mdf8«n Hilversum lT 402 m. NCRV: 7.00 Nieuw* en herhaling SOS-berlchten; 7.10 Dagopening; 7,20 strijkkwartet (gr.); «7.45 Radio- krant; 8.00 Nieuws; 8.15 Ucht orkest (gr.); 3.30 Lichte grammofoon muziek: 8 45 Interna tionale volksliederen cn -dansen (gr.); 9 00 Voor de zieken; 3.55 Waterstanden; 9.40"Voor de vrouw; 10.10 Klassieke grammofoon mu ziek; 10.30 Morgendienst; 11 00 Oude mu2iek (gr): 11 15 De jeugd op eigen wieken, hoor spel (Herhaling van donderdag 9 april jl 11.50 Lichte grammofoonmuziek; 12.30 Mede delingen t b v. land- en tuinbouw; 12 33 Klas sieke koormuziek (gr); 12.37 Middagpauze- dienst uitgaande van de stichting Alie-Dag- Kerk; 13.00 Nieuws; 13.15 Munette-ensemble ?n zangsolisten; 13.40 Balletmuziek (gr.); 14.00 Klassieke kamermuziek (gr.); 1500 Jeugdconcert: accordeonorkest: 15 50 Bijbei- vertelling voor de jeugd: 16 00 Voor de jeugd; 37.15 Lichte muziek; 17.45 Licht or kest; 18.10 Gemengd- en dameskoor; klas sieke en moderne liederen; 18.30 Het Spek- trum lezing; 38 45 Nieuwe grammofoonpla ten. Hilversum II, 298 m. VARA: 7.00 Nieuws: 710 Ochtendgymnatsiek; 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoon muziek. <7 30 Van de voorpagina, nraatje); 8.00 Nws. en snciaiisti^ch strijdlied: 8.18 Lichte gram- mofoenmuziek 3 50 Gymnastiek voor de vrouw; 0 0(1 Kookpraatje; 9 05 Moderne or kestmuziek (gr.). VPRO* 9.40 Schoolradio. VARA 10 DO Lichte cn amusementsmuziek (gr.); 1100 Voor tie vrouw: 11.35 En nu Antwerpen, amusementsprogramma- 12 38 Mededelingen t b v. land- "n tuinbouw; 12 33 Voor hot platteland; 12 38 Elektronisch orgel spel met zangsoliste: 13.00 Nieuws: 33.35 Rit misch strijkorkest; 13 45 'Vaar komt het weer vandaan?, lezing; 14.00 Moderne Nederland se orkestwerken (opn.); 14.50 Morgenavond hoort u van ons, toespraak; 15.00 Voor de jeugd: 10.50 Voor de zieken; 17.20 Tentoon- stelhngsagenda; 17.25 Tango-Rumba-orkest en zangsolisten; 17.50 RegeringsuUzending: Ge* ven en nemen; Tips voor en van weggebrui kers. moreen NTS: 17.00 Jeugdjournaal De Verrekijker, VPRO: 17.10—17.45 Voor de kinderen. Ter gelegenheid van het J30-jarig be- staan van het Ned. Bijbelgenootschap heeft Jan Filius voor de NCRV-radi» een klankbeeld samengesteld over het Bijbelgebruik in Nederland. In het begin van de 17e eeuw werd door de Staten Generaal het Neder landse volk een Bijbel in eigen taal verstrekt. Die Bijbel is zeer veel gele zen, maar in de laatste tijd schijnt het persoonlijk Bijbelgebruik op de ach tergrond te geraken. Op vragen hoe dat zo gekomen is, en hoe het komt dat de nieuwe verta ling, welke de moeilijke taal vereen voudigde. de Bijbel voor velen toch nog niet voldoende begrijpelijk wordt ge acht, geeft het klankbeeld een antwoord. Dit programma, dat „Avontuur met het woord" is genoemd, kunt U beluiste ren op donderdagavond 16 april a.s. HOOFDSCHOTEL? VLEE ite ca iel bfei nai to na. Tei jtr hos noj trol dé 4i! JU Ma op Vlf IR len V beü ic vail en wer Deü lp* $chl Ma «a B4 lijft tali! vuil 0 ttn l«r fiets wn V ren Ai !n d Zwe have nisst De stuw de k toen pilla breu 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2