„Wederzijds Hu welijks Bedrog Geron brengt Langendijk kostelijk Amateurs Bromfietsers zwaar gewond laten diepe indruk na Gemeenten maken ieder eigen ontsluitingsplan Erfenis de lucht «CITROEN ROTTERDAM AGENDA WANKELW1ELWEDSTRUD LEO VAN IERLAND Dakgoot dir. Soc. Belangen in brand Westlands overleg met provincie iSieuwe folders van VVV 1" Op straat onwel en overleden Veel schade bij botsingen Ria Versteen Zuiclhollandse miss Bril Burgerlijke stand Duits zeeman verdronken Boze schipper sloeg ruit in DE ROTTERDAMMER V> WOENSDAG 13 APRIL 1%4 piE i LR LANGENDIJKS rijmen - klonken dinsdagavond (en vanavond en morgen avond) in Musis Sacrum, waar de (Van een onzer verslaggevers) De heer Kegel noemde de or ganisatie voor de ontvangst van de Belgen een tijdrovend en moei lijk bedrijf. Hij was verheugd dat bestuursleden van de NATU- Schiedam goede medewerking verleenden, in de pauze verkoch ten ze kaarten voor de toneel avond op vrijdag 1 mei. De heer Kegel deelde mee de Geron op 11/12 november de thriller „Val- stri spelen. Dank voor giften (Van een onzer redacteuren) "ll/TEEr nog dan voorheen gaan iri- de Westlandse gemeentebe sturen zich thans met de ontslui ting van de tuinbouwbedrijven bezighouden. Elke Westlandse zal binnen het half jaar een eigen ontsluitingsplan aan het provin ciaal bestuur voorleggen. Bromfietser gewond bij botsing Kluchtigs Schiedammers te gast van 3V.C.R.V. i Autodief gepakt FOLKLORE CONCLUSIE CLIMAX Boodschappentasi gestolen vandaag... in morgen en dagelijks RECHT yooR .1»- Bejaarde man viel van voetpad Kwaliteitsuitdrukkingen zoals "V.V.S.", "licht piqué", "wesselion". "commercial white", etc, etc, komen in ons woordenboek niet voor. die, behoudens een enkele occasion, uitsluitend perfèkt brillant in voorraad hebben, Perfekt wil zeggen, wit van kleur, loupe zuiver en 1ste slijpsel, Voor deze waarheid omvangt U bij aankoop een certificaat. mrnibm stier twee generaties LIJNBAAN 50 voorjaars complets yoorjaan tailleurs Kfl7PlHTOn AT 7 (Van een onzer verslaggevers» Pagina 3 Dp Schiedamse kunstschilder Dick Bos ontdekte dinsdagavond om tien uur dat een deel van de dakgoot van lietklinken gebouw Christelijk Sociale Belangen in brand stond. aan de Lange Haven Hij rende het gebouw in. pakte eenjgerelormeerde amateurtonecl- «uner water en begon met de blus-'«roep „Geron" zich de zware wig van de brand, tevens werd de be-;, /-wait: teerder. A. Bnllijns, gewaarschuwd, die Taak heeft toegemeten van het niet direct geloot' hechtte aan de mecie- 250-jaar oude stuk Wederzijds tf&ort hij W' mccr Krap' I Huwelijks Bedrog" een aanvaard*- bc brandweer heett later hei vuur ge-baar toneelspel te maken, blust- Gebleken is dat een loodgieter1 werkzaamheden op dak heeft verricht, Nu heeft dit spel de tijd doorstaan, waarbij het dak moet zijn gaan smeii- het is een bekend stuk van de sell rijver. .(Van een onzer verslaggevers) Doordat hij geen voorrang verleende op de kruising Nieuwe Haven-Vlaaröin- gerdijkte Schiedam is de 17-jarige Rotterdamse scholier H. J. de R, met zijn bromfiets aangereden door de auto van de heer T. J. J. uit Schiedam. waardoor Geron met de NATU-ScHielj "f^„^hedeVa" dam op 1 en 2 me. als gastheren, voorj sisfractuur en een gecompliceerde een Be-gtïcn gezelschap dienen op tebreuk van het rechteronderbeen. Hij is tieden. Het is van groot belang voor; in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. CrCTGïi. dat de zaal voor 1 mei uitver-j Dp bromfiets w#»rrf er#sheoi ria kocht is, omdat Geron anders financieel tekort zal hebben- op de toneeluitwisseling met België, ver- De bromfiets werd geheel vernield, de et»nauto aan de voorzijde vrij ernstig be schadigd. len. (Van eelt oneer verslaggevers) De Schiedamse Vt'V. wt weer een vereniging geworden, znnct ons een mapje folders Oie deze VVV in de laatste twee .,t:rtr heejt uitgegeven. Er is een al irnt be kende Ir,hier hij (in vier talen), summier vermeldende ivar Schie dam birdf. Ook is "r de ptnite- grand met vermelding ran be langrijke gebouwen, buslijnen e.d. Kieuw is de aant rekklc ike folder over het Prinses Uesarvrpark met vermelding van de Ileem- tuin. hertenkamp, kinderboer derij. speeltuin, paviljoen [)r Ki'Sel .parkeerterrein, hml Groeii- oord, Aan l'f* keerzijde van deze fol der komen had Grocopord en Maasboulevard mei resUnirnvl. Europoort aan bod, alles in vier talen. En ook nieuw i| de mj uitvoerige en daanm goed t'n- structieve folder, getiteld Wan deling door een oude stad", waarin word: aaitgemrrcn welke bezienswmruigheden Schiedams centrum de loeris: te bieden heeft. die als de beste Nederlandse toneel schrijver van de achttiende eeuw te boek staat. De rijmen zijn geen handicap, ze vormen integendeel ondersteunende rustpunten In een verouderd Neder- lands, dat vooral tn de aanvang meer concentratie dan gewoonlijk vereist van de toeschouwer. Wie de opvoering de juiste aandacht wil schenken, gaat een kostelijke avond tegemoet. Dat betekent niet, dat Geron feilloos speelde. Geron kan beter dan gisteravond is vertoond, hoewel zij ge zegd dat Geron als amateurveruniging een diepe indruk maakte. Nu wordt het stuk vooral gedragen door enkele tonelis- j ten die tot sublieme creaties kwamen.wege bleef. Juister zou zijn niet te snel; Dat houdt niet in. dat de anderen te- spreken bij wat moeilijk te begrijpen kort schoten. verouderd Nederland, maar wat meer Integendeel, zelfs de bijrollen kregen te geven aan de actie en han-t sterke vertolkingen. De aankleding van; deling. i i grimeur Set- van Eijk was waarlijk j imponerend, waardoor dit blijspel een T/iVlziii fleurige bedoening werd. Men schrijft ons: De plaatselijke commissie 'Schiedam van het algemeen Sociaal Fonds ter bevordering van de Volksgezondheid dankt alle gevers, col- lectrices en collectanten heel hartelijk voor de fantastische collecte, gehouden van '23-28maart met een totaal op brengst van ƒ5.393.20. Hiervan werd door Kethel ruim 410 bijeengebracht en door Schiedam (zuid) ruim 715. Namens het bestuur: C. C. Bijl, Pr. voor ppn man allpon" val (Mauritsstraat 26a; J. A. Koudijzer man aueen za-M schuttersveld 68 en T N A van Est van Hallstraat 59. Dit is gisteren besloten tijdens een in het nieuwe Provinciehuis te Den Haag gehouden bespreking onder leiding van de gedeputeerde A, C. A. Deeren- berg tussen vertegenwoordigers van de Westlandse colleges van B. en W., de commissie Westlandse belangen, de cultuur-technische en de planologische dienst van de provincie. De Westlandse gemeentebesturen had den in het recente verleden ten be hoeve van de tuinbouw onderling con tact over de ontsluitingsprobiematiek. Men was in principe overeengekomen, dat een gezamenlijk ontsluitingsplan bij de provincie moest worden, inge diend. De bespreking van gisteren heeft er echter in geresulteerd, dat een geza menlijk plan beter kan worden ver- KOOS DE GROOT ..-■glansrol.. vangen door een plan per betrokken gemeente. Aan één gezamenlijk pian kleeft namelijk doorgaans het nadeel.dat de realisering ervan veet langer op zich laat wachten dan de bewuste kleine plannen. Vanzelfsprekend zal zo'n gemeentelijk plan moeten aansluiten op de plannen van de aangrenzenden gemeenten, zo dat als het ware toch plan wordt gevormd. Een half jaar heeft elke Westlandse ge meente (ook Schipluiden en Maas land) dus nu de tijd een ontsluitings- plan op te stellen. De provincie zal ze daarna op zijn merites beoordelen. Het is te hopen, dat deze gang van zaken zodanig is, dat de tuinbouw er inder daad vlot (ter) en goed mee is ge diend. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmiddag omstreeks drie uur is op de Bokelweg tc Schiedam dc 63-ja- rige bromfietser B. B. uit Rotterdam aangereden door een vrachtauto, be stuurd door J. A. S. uit Schiedam, toen hij naar de linkerhelft van de weg reed. De heer B. werd geraakt door de laad bak en brak de linkeronderarm en twee vingers. Hij is naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. In onze tijd zou van de hypocrite; gedragingen van aan lager wal ge-; raakte adel waarschijnlijk een mis-; troo'stige satire zijn gemaakt. Langen-i j dijk schetst alleen een zonnige, heel! onwezenlijke kant die iets kluchtigs: heef'. Daarin past dan ook precies het karakter, dat Koos de Groot op de planken zette, De tegenspeelster van Mar Hem minga ging in wezen onder een soort gelijk euvel gebukt. Deze charmante Charlotte (Mieke Bakkes) was onge twijfeld rolvast, maar ze speelde de hofmakerij te passief. Het lijkt nu of Mieke Bakkes heel indolent nog nooit van flirten heeft gehoord en juist ..dit spel" wordt in dit zo mooi aangeklede stuk gevraagd. Langendijk heeft bij dit zijn beste stuk gedacht aan een ..joffer van staat" Koos de Groot, i- 'en. die staatsie moet dan ook met enige trwtrui .duelist, is in, ydelheid worden uitgedragen. Zeer goed ,.»j. nuut n «uil u. 1 til vi LI Uildly, Voor de eigen gemeente kreeg mj dins-^steur.d door Jo Wilbrink, die dagavond prompt de lachers op zijn van de vrouw van de lvaard hand met zijn koddige creatie als sol- en in deze dienstenverlenende Begunstigd doo r fra-a i voor j aars w e er ?.;n za'erdR" 160 Schledn m>e XC. RV- leden mét vier autobussen naar Hilver sum geweest, waar /.e in ..De Ka»\sse- bjom" werden ontvangen door de heer H. van Mn a non. die de taak had cioxc twee hond erd rn et is «n t. vv a a tv nd e r v eer- ftg leden uit De Lier en Dén Hoorn) bèiig te houden. dit spel één verlopen soldaat met de creatie va^ Piet van Vaar- wiure. .eugUi- cn diefachtipeid, ^.denburg als etm oliedomme, wat eigen- leven plukkend waar het te vinden valt.zinnigeVvaard. werd daarbij goed '"e de rol vertolkte - i -i «e..- v,li- :j.icliriwiiue functie «mat Jarp vriend van Lodew.jk. Koos de, natuurlijk n0„ minder te zeggeil mag Groot oeneerste het toneel, alleen aL hebben, dan al zo slaafse waard Piet door gebaar en houding, mj maakte van Eün ,raardi„e indruk „laakte Anja avonturier een goedmoedige parodie.Korsten als Constance, de moeder van Ook Klly van Eijk verdient aller waar-I Charlotte^ A!s in de rol gegoten wandelde dering. Zij maakte van Blaartje, de v- d- Hui over het podium als.de wat moid van Charlotte en Constance, een d«mme jmeent Hans. die verliefd is op kostelijk brutaal beweeglijk meisje, dat nii£fft jaartje. Hij in deze nog wat te statische uitvoering .?-u,ak^„T- <>?,tster}l*e diernar van. dartel ondeugend de lachsalvo's ere-'hJ' oepje Jijro.le.» droeg gedegen aan eerde. Haar tempo zou een voorbeeld het w<-*l-slafien van deze opvoer.ng by. moeten zijn voor de vertolkers van de hoofdrollen, die tot meer in staat zijn Sobtdr dan wat ze tijdens de première lieten zien. Mar Hetnminga is een fraai aange-j l-klede edelman Lodewiik. op zoek naar. Na een broodmaaltijd ging de helft rijkdom. Hij spoelt de vervoering van: ran he: gezelschap de studio bezoeken, i deze gelukzoeker goed. maar helaas' De andere helft zag een Cc-fa-film. j was Mar Hemmingn weinig rolvast. Hierna werd gewisseld. waardoor de vele belangstellenden en-' Om half vijf was het gehele gezel- kelv malen de stem van de anderer schap verzameld in de grote sutdiozaal Hemminga. souffleur Teus Hemminga. ont daar het programma .L"; en thuis" :e horen kregen. Dat was niet alleen: Kj te wonen. Daarna volgde ce:i man!- i storend, maar het heeft ook gedrukt op! tijd. Om hal' negen werd dc thuisreis het spelpeil, omdat er hiaten ur.tslondon' veer aanvaard. mi hét zo noodzakelijke tempo achter- De decors waren zeer sober, maar pasten voortreffelijk in dit spel. De costuums waren van allure en goed verzorgd door grimeur Ser van Eijk. Minder tevreden kunnen we zijn over het meubilair, dat slecht in een 18e- eeuws interieur past. De zwakke start in de eerste taferelen werd volkomen gecompenseerd door vlot en aantrek kelijk spel na dc pauze, waardoor het geheeL een leuke climax kreeg. Ds. IV. A. Krijger heeft, het slotwoord gesproken. Voorzitter Arie Kegel had het welkomstwoord gesproken. Hij wees De recherche van de Rotterdamse politie heeft de twintigjarige haven arbeider A. H. L. uit Rotterdam ge arresteerd onder verdenking van dief stal van een auto. De 76-jarige G. van Rijk uit de Frans Bekkerstraat te Rotterdam liep dins- i dagavond met zijn vrouw en dochter in de De Quackstraat, toen hij plotseling j onwel werd en in elkaar zakte. De heer De Rijk werd vervoerd naar het Zuider- ziekenhuis. Bij aankomst bleek hij al te zijn overleden. Hoofdagent «oor Citroen «n Panhard automobiele» eoof Rotterdam en omstreken. j~)IT »s geen foto uit een of diging (e zijn. Bovendien is Marine. Zij is een erfenis, van twee en een kwart me- iJ ander oorlogsarchief, er op de foto geer) mens te die de Duitse „Kriegsmari- ter dikte. Wat op een zo dramatische zier,: iedereen, is, toen de ne" voor ons heeft, achter- Als die plaat is opge- wijze is afgebeeld is niet schietmeester zijn werk gelaten. Het ding is oerde- ruimd, moeten de palen anders dan een grote piof moest doen. zorgvuldig uit gelijk en hoewel boven de worden getrokken, in de vroegere onzerzee- de omgeving verwijderd ter grond weinig meer over- Er wordt voorlopig op bootbasis aan de Waalhaven voorkoming .van ongeluk- eind staat, moet de schiet- gerekend, dat de slopers te Rotterdam en de schepen ken. meester zeker nog vijf over een jaar het terrein cn kranen op de achter- maanden lang met spring- schoon kunnen opleveren, grond zijn ver genoeg van Zoals men wget, is deze stof werken. Want er is nog Maar wie weet, wat. voor al dat lawaai verwijderd om onderzeebootbasis niet ge- een gewapend bétonnen verrassingen de bodem nog buiten gevaar van bcscha- bouwd voor de (Koninklijke funderingsplaat te ruimen bergt. TfTKKELIJ KS vrr.-chijurn -rnr« \rr- ii;irhtt*ir in !iW fruitir pand \.m INi)?ét «lat errts e»kn anilrn* Kas Owgfdacht lu dr lutl van iu-t kan- téiljïcrcrfit kry^rn dc vrnlachtéii ccr-t een half utirijc gelegenheid af te Mazen, ffet ren tn«»«u >lnkjf fol klore iir on* prnvinci v-tiidje. De he- z«rk<'i> van 1 i oi kan loutert-cfi J-^rh«nn\ ?4in er \an ovrrtuijjtl Itrt ^rlijk inrt 7<i«d> tr drasii-n. In purr uhjrriiviieit stapprn ze naar dat jjrhnnvv inri d«- Nforpji'- aan de Lan^c Haven om een? giedrjjen t «aan ver lel len hoe mi 7 de politie, of hoe verkeerd die !><»im£cu liet toch wel h«*lihen. Ze he^ofien 41 i1 <Iai ze hun wereldje vanuit het eiuen «Mig hezirn. JN de hal wisselen /.e \erl»ah n van iiet gelijk uit. Dal gaat gepaard met de geharen van ih; overtuiging. De politie komt er daar nooit goed af. Die politieman za» liet niet eens, kent het niet. wi>t het niet en »a vm ma ar Hoor. Aan jiet slot van elk hetnos komt de verdachte aKa.-| met de ron- Hijs ie over ilr uitspraak van zijn zaak Die is negen van «Ie tien en uiteraard oitx'Iiuldiif. 1I11- vrijspraak Ik n -lerhls te hanl over een afsta ml van slerhts vijftig nu-ter en «lat ik nel want anders waren er ongelukken van gekomen hij het passeren zegt iemand. Kn niemand van de om ze- ving zegt dan «lat men nooit te hard mag rijden en dat het altyd heter is de vaart dmv rnaar wat te temperen en niet Ji- pas-o-reti. GOMMICE vrrdaehlen smijten ren nog steviger «diina\ in de altijd Ie volle hul van «lat gehmiw „Man, ik reed slechts een kilometer hoven «Ie toegestane ■neihrid, i« «lat geen flauwe kul, en kilometer wal i» «lal nou. heeft die politie niet" amhrs te doen dan op dergelijke kleinigheden te Ietten en niemand "-preekt dan tegen, niemand gnuif het negatieve roet in het op dat moment zo positieve eten van de ver ontwaardiging. hater staan deze ver dachten voor de kantonrechter maar dan he ld» en ze een melamorfoze on dergaan. Dun vertelt «le kantonrechter mr. I'. B. Gos zoals hij dat al vanaf 1910 doet dut re altijd fout is. al is hef maar ecu kilometertje of \ijftig meter. i De bestuurck-r van een personenauto. de 37-jari^e stucadoor XV. H.. reed dins-ï jdagavond in de Rozenlaan tc Vlaardin-! gen van de stoeprand weg en lette daar-i bij te veel op een passagierende auto-! i mobilise j i Hierdoor reed H. het trottoir op. raak-; een lantaarnpaal en reed vervolgensVan een onzer verslaggever s» een geparkeerde auto op. JJt,zevenjarige dochtertje van de ,.®,e 5,Ul? v.an werd zwaar bescha-;ieer j van t_ uj: de van Heuvel Goed- digd. De lantaarnpaal werd vernield. Erhartstraa: te Schiedam heeft dinsdag waren geen persoonlijke ongelukken. i een boodschappentas in het trappenhuis Op de Koningin Wilhelmmanaven telate'i staan Waardingen reed dinsdagmiddag de.' Na Óen half uur was de tas. waarin 18-jarige bromfietser A. S. tegen de koe^jes snoepgoed, sleutel en wat wis- achterzijde van een achteruitrijdende seigefl: zat vrachtauto aan. vera wenen. van het restant" Gel derse Dorps langs het Noorderka naal in Rotterdam, althans zij die ge motoriseerd zijn, hebben maandag avond de jacht ingezet op een man die een meisje van tien jaar had mee genomen. Het is allemaal goed afge lopen De politie vond het meisje bij de Kralingseweg. Van de man ont breekt echter ieder spoor. Het gehem de tussen zes en zeven uur. De kleine Nellie Wolthuis uit de Heeisemsestraat speelde met enkele andere kinderen op de puinhopen van wat eens huisjes wa ren. De man vroeg de kinderen naar een benzinepomp, Nellie zou hem de weg wijzen en stapte achterop de rood witte brommer. Pas toen zij wegreed realiseerden zich de kinderen wat er was gebeurd en vertelden zij het aan de ouders. De gehele buurt kwam in op schudding. Bij de benzinepomp aan de i Gordelweg vertelde de bediende dat hij I een man met een rood-witte brommer het, televisieprogramma ..Kijk op,# De Schiedamse Film Kring houdt woens- had geholpen. Een meisje had hij niet 11 I» O rlo tfT)fl enenlr rla rliraaUur uilnAnlan Ixm! JJal. 1- J TNWONERS A derse Doi De bromfietser was uit een uitrit ko men rijden en had de vrachtauto niet gezien. S. liep lichte verwondingen aan tie linkerhand en geUuu Op. van de KRO sprak de directeur van,dagavond een bijeenkomst in gebouw Irene delijk Museum te Schiedam, de heer,waar pater Jac. Dirkse, directeur v.n het Musis Sacrum: Geron. Wederzijds mm-elijksbedrog". 20. De Rank: Boerenleenbank Kethel. jaar- v«g„ 20. Irene: Kon. Mij. Tuinbouw en Plant- fc^nde. wedstrijd bloemschikken om af- öelingskampioen schap. 20. Musis Sacrum: SSV, Contu ctavond. 20: ^eron. Wederzijdss; Huwelijksbedrog. 20- Passage: Katholieke Kring, loneel- 6vond, 20. Volksgebouw: NTVON. causerie, 20. Dagblad ,,De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, jol. 64154, b.g.g. 115588 (toest. 62. na lp uur b.g.g. 195885) alleen voor redac- ue aangelegenheden. Vssntschap mevr. J. v. d. Hock-Hoo- «endam: J. Steenstraat 29, tel. 65451 JMleen voor klachten, advertenties en abonnementen, b.g.g. tel. 115588». .Klachten bezorging: agentschap (adr. 11 n boven) dag. van 18.30—19.30. «liter zijn rr jirrn vraagstukken nu-t hcnailcnupi» «iit jifrstMiiilijlvi* dor «Ie rrrhtrr zijn er niaatstavru die t«' nii'trn zijn. Drrtis kiloinrtrr nf vijftij: kilomrtrr Iianl is lorjrr- staan maar 31 nf al niot, /laannrr >i it. Iiastii, vrrrtij: «ultliMi uf arlit (ht^cii liffliU*i»is. Zo maakt «1«* rrrli- J«t zijn ca Iran uit «Ir x'rjjaarbak vol MilijiTtivilfitrn ilïr ren complrx van onze ilivrrtt^smm'nUMi uit dc ?♦'- ittccti'irliiip nu ft'iimaal o[d«'v<*rt Hr! is «oei! dat «lit mogelijk is. Op ««cn Hittlor jsébii'd ludilien wij «l«' ^oniecn- tonrad dio in vvozen zo'n soorlelijke taak t«kii opzii'lito van de ««sueente. vervult. Die «ein een te raad toidi, gr. kozen door de gehele Imritery, is enigo. die kan pretenderen onze ge hele gemeensrliap t«; vertegen won r- digeil en zohi gemeenteraad dient dan ook voor de gehele burgerij rerht te doen. Fit 26 meisjes met kunstig opgebouw de kapsels, degelijke Hollandse hoofdjes, krullen of steile luren is gisteravond in j Den llaag Irene Versteeg. 18 jaar en hulp j in de huishouding te Rotterdam, in de voorronde van Zuid-Holland tot Miss bril gekozen. Met bijbehorend boeket en i sjerp was zy de ster van de avond. Ove rigens als brilledraagster nog een A Hl Kunst' 'het Stedelijk Museum te Schiedam, de heer j waar pater Jac.' Dirkse, directeur van"'het 'J. Paalman, dinsdagavond om half acht met Landelijk Katholiek Filmcentrum - zal spr~- de in Mexico wonende schilder Bart van der ken over „Wanneer film werkelijk film is" Schelling. Tevens werden de werken getoond i Daarbij worden films en fragmenten van I die momenteel in het Schiedamse museum'films vertoond. hangen. De Kon. Ned. Ver. E.H.B.O, afdeling De oecumene en andere zaken zuilen Schiedam heeft weer examens doen houden worden behandeld tijdens een forumavond i In deze maand werden de examinatoren dok- «van wijkgemeente 2 van dé Ned. Herv. Ge- .ir ij*,-, ineente. Schiedam, die woensdag 22 april in Op ae Westhaven ka de te Vlaardingen ;de Opstandingskerk gehouden wordt. Begon- verloor dinsdagmiddag de 91-jarige nen wordt met zang, pianospel van de heer Jvoetganger H, v. d. L. zijn evenwicht iJ- van Zo.K1 en zang van het Opstandingskoor. j bij het afstappen van een voetpad. jo.l.v. mej. T, Sonneveld. Daarna behandelt I Mei enige snijwonden aan het hoofd i Ls het slachtoffer ter observatie opge nomen in hot Algemeen Ziekenhuis. het forum onder voorzitterschap van de heer F. A. de Wolff met de leden S. Kuiper, H. Storm, ^H. Teeuw en D. de Bruyn de gestelde vragen. (Van onze correspondent) „Wankelwielen", het nieuwe vermaak, maakt in Maassluis dermate opgang dat De heer C. P. Hafkamp, adviseur van: wcmers van de Kapelpolder (Stort). Inschrijven kan men doen op de hieronder de Stichting oog en bril merkte in zijn' volgende adressen tot vrijdagavond 8 uur: G. VennÜc, Esserstraat 9. P. de Heer, openingswoord voor een zaal vol opti- Klaas Katerstraat 13. Van der Akker, Keucheniusstraat 50. De groepen zijn als ciens en moeders, vriendinnen en vrien- 1 volgt samengesteld: Jongens en meisjes van S tot 8 jaar; Jongens en meisjes van den van de ijverig rondjes lopende kan-9 tot 12 jaar; Jongens en meisjes van 13 tot 18 jaar; Jongens en meisjes van 19 jaar didaten op, dat de organisatoren zich al i en ouder. Voor alle groepen zijn enkele mooie prijzen beschikbaar besteld door de enkele jaren afvragen of een miss Bril-Fa. Ouland. de heer Moerman. Zij die willen oefénen in deze sport kunnen vanaf verkiezing nog wel zin had. Natuurlijk woensdagmiddag een „wankehviel" in gebruik krijgen op Piersonstraat 19. zei hij daar geen ..nee" op. Gastvrouw Elles Berger stelde de kan didaten af en toe enigszins zuur-zoet j voor aan het welwillend en vrolijk pu- bliek, dat kennis maakte met brillende gezinsverzorgsters, mannequins, kantoor-' bedienden cn zelfs een studente rn.o.- Duits. De hobby's liepen uiteen van j „naar Cliff luisteren" tot paardrijden, i j Tweede werd de Haagse Erica van der! j Meer (23). derde mevr. Chelier Hansier van der Ende (25) Rotterdam en reserve i j Coby v. d. Bos (20) 's-Gravenzande. De halve finale wordt op 11 mei in het Holbeinhuis te Rotterdam gehouden, ter- wijl de finale op 28 mei valt in het Hil- tonhotel te Amsterdam. De 2e finale wordt opgeluisterd met een show „bril en mode", waaraan medewerken de mo- de-ontwerpei's Ferry Offerman en Max Heijmans. terwijl de Franse chansonnier Philippe Clay aan het geheel een muzi kaal tintje komt geven. Volledige veiligheid voor perfekt brillant WIJ ZIJN DE ENIGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND S\ In het eerste kwartaal van dit jaar nam e bevolking van Maassluis toe niet 226 zie- SCHIEDAM Geboren: Petronella G dv Belancrnkp tPlpfonnnurnmeE'*;* Alarm iK. Kok en D van der Vlies: Joost zv J len en steeg tot la.528, waaronder 78.17 iran- ïomtW* teietoonnurnmers Wornignor; Rudolf A P M j nen en 7691 vrouwen Het vestigingsoverschot pputie 6466; alarm brandweer 6D123, en M C Koreman; LEni dv!bedroeg 152 personen. Er vertrokken 150 G J H Springer cn C Huiskens: Richard zv! mensen, maar er vestigden zich 302 perso- A. Martini en J Brouwer. !nen in Maassluis. Het geboorteoverschot was 74. Tegen ongeveer 100 nieuwe wereidbur Overleden: \V Gcrpot 65 jr cchtg v P P Arntz. alarm GG'en GD 69290, Mcd. Jluseum: Schilderijen Bart van fler Schelling. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- laan 5. gers. stonden 26 sterfgevallen. Er werden 16 huwelijken gesloten. ter J. A. van den Berg en dokter A. Q. C. Klomp de examens afgenomen voor hst Een- heidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken. Voor dit examen slaagde 37 cursisten aan wie binnenkort het diploma zat worden uit gereikt. .De namen van de geslaagde zijn: De dames: H. M. Adams. A. v. d. Berg, C. J. Brouwer. J. Brouwer. S. M. op den Dries, D. A. D. v. Eekelen-Gljtenbeek, jVt. H. Groenewegen, J. Hoefnagel-Jansen. S. H. de Jong, A. v. Kesteren, W. J, v. Lith, R. D. Maltha. A. de Otter, G, Pluim-v. Elteren, P. v. d. Schee, 51, Schiffers-Ttemari; A. L. IV, M. Segers-Adrichem. E. P. Termorshui zen. T. G. Vijfvinkel-Koudenberg M. F. v. d. Water-Lips en M. A. M. Wuisman. De heren: A. H. Bloem. H, A. G. Haubrich, W. v. d. Heuvel. A. in 't Hol. B. K-rssm. J. G. Klootwijk, N. R. v. Leeuwen, M. Maat, P. Nesse. A P. c. Nootenboom. J. W, Oran je, .F A. M. Reynen, Ch Spits. A. v, d. Vorle. C. J. Westerveld. en D. J. Woord. O Vrijdagavond houdt de voetbalclub HBSS uit Schiedam de jaarvergadering in De Bron- Musis Sacrum, Thuis speelt BBSS zaterdag de laatste competitiewedstrijd. Het lijk dat gisteren in de Nieuwe Maas bij het Willemsplein in Rotterdam is ge vonden, is herkend. Het is de Duitse zeeman D. K. Schrebb uit Hannover (Duitsland). Hij heeft op 10 maart van dit jaar zijn schip, de Martha Peters, dat toen in de Rijnhaven lag, veriaten om te passagieren. Het schip is enkele dagen later zonder de zeeman vertrokken. Men vermoedt dat hij door de duisternis is misleid en in het water is gestapt, toen hij aan boord wilde gaan. De schipper van de Ideaal uit Zwolle en de schipper van de Carpe Diem uit Alphen aan de Rijn kregen dinsdag avond in de Coolhaven bij de Parkslui zen te Rotterdam zo'n ruzie, dat de schipper van de Ideaal met een boots haak een grote ruit van de Carpe Diem insloeg, De Carpe Diem versperde bij het uitvaren uit de Parkhaven de door vaart van de Ideaal. De recherche van het bureau Oostervantstraat moest in deze zaak bemiddelen. gezien. Inmiddels was ook de politie ge waarschuwd. Zij deed mee aan de grote speurtocht die zich tot in wijde omge ving uitstrekte. Omstreeks half negen bracht een automobilist de huilende Nel- He bij de politiepost aan de Hoflaan binnen De ouders hebben het meisje later bij het hoofdbureau opgehaald. Twee meisjes met wie de man 'ook had gesproken en eeu buurvrouw hebben la ter in het hoofdbureau foto's van even tuele daders van de overval vergeleken met eigen waarnemingen. De zedenpoli tie heeft de zaak nog in onderzoek. TT"ON'ING OLAV van Noorwegen zal op ■(X H september Rotterdam bezoeken. Dat geschiedt in het kader van zijn staatsiebezoek aan Nederland op uitno diging van Koningin Juliana en Prins Bernhard, welk bezoek drie dagen. S. 10 en 11 september duurt. Het is de bedoe ling dat er dan tc Rotterdam een grote Noorse manifestatie zal worden gehou den, in deze manifestatie past mede een expositie van Noorse produkten. Zoals eerder gemeld, zal Koning Olav aanwe zig zijn bij de inwijding van de Kong Oiavskapel in het Europoortgebied, de Noorse zeemanskapel, die daar vrijwel gereed is. De inwijding valt samen met het eeuwfeest van de organisatie der Noorse zeemanskerken en het gouden jubileum van ,,Dct Norske Sjomanskirke Rotterdam". T^EN nieuwe vogel heeft op de Rot- •L» terdamse luchthaven zijn intrede gedaan: het passagiersvliegtuig met straalmotoren. Als eerste heeft vanmor gen een Hawker Siddeley 125 daar een bezoek gebracht. Het vliegtuig is nog niet afgeleverd aan een of andere lucht vaartonderneming, het kwam daar twee personen afzetten en het heeft vier ge nodigden van de Hawker Siddeiey-fa- brieken meegenomen. Hoewel de Haw- ker Siddeley 125 maar een klein toestel letje is er is plaats aan boord voor twee man bemanning, acht passagiers en .>88 kilogram bagage -— is het sil houet indrukwekkend en ook de presta-- ties zijn heel behoorlijk. De maximum snelheid van dit toestel is 950 km per uur, de kruissnelheid is 805 km per uur, het vhegbereik is 3058 km, het vliegtuig is dus geschikt voor de Europese af- standen. Of de Hawker Siddeley 125 een regelmatige verschijning op de Rotter damse luchthaven wordt, hangt er van af, welke onderneming dit toestel aan schaft. Voor dit toestel is de Rotterdam se luchthaven uitermate geschikt: het heeft een landingsbaan nodig van 688 m cn de startlengte is 915 m, Overigens is de Hawker Siddeley 125 niet het eer- ste straalvliegtuig dat op de Rotterdam se luchthaven is geland: enkele jaren ge leden, tijdens de laatste ILSY, is er ëcn Jet Provost, een straaltrainer dus, op het vliegveld geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1