Krijgt Schiedam college verlening van bijstand NORTH 't is weer tijd voor VANAF ƒ4793.- Gloednieuwe brommer plus boete in beslag BOTTERDAM Misverstand omtrent rijtijdenbesluit Roodblauwe stempelinkt bevuilde straat V feveus adviseren maatschappelijk welzijn Gemeente lieeft voorlichting nodig GEBR. ZUIDGEEST Houten vloer in Beurs voor tafeltennis Met racecarburateur gereden Kind aangereden: niet gewond Meetschijven op tafel Lading niet goed gestuwd Man met brommer het water in \MMER Pagina 3 DONDERDAG 23 APRIL 1961 Ejfl college voor de verlening van bijstand, dat tevens een orgaan van advies op het gebied van het maatschappelijk welzijn ,3! zijn, kan worden geformeerd ais de Schiedamse gemeenteraad maandagavond het voorstel van b en W. inzake de regeling voor je Algemene Bijstandswet goed keurt. O GELD VERLOREN LEEGHEID maten 27 t/m 48 vanaf f 15.95 D® sandaal met 6 maanden JWantiepD de Supra Solid zool. VOORBEELD ZORG zo zacht zo geurig TEL.: 4268 en 3568 Luiheid Tehard Rust Ontkennen heeft geen zin FORTEX KANTOORMEUBELEN vandaag en morgen en dagelijks .n W v»n Schiedam deten de raad dit de Invoering vin de nieuwe wet unairi 1963 de Wak vmn het ge- -.ifhestuur verzwaart. liet gemeente- Ktïur behoeft dan voorlichting van dit «SE over de sociale arbeid in dei 'oonitter zal volgons voorstel van k> W JU" de wethouder van Sociale ■Wt. de heer H. Sabel. De tc benoemen vpn dit college dienen aan de TL, gesteld aan een raadslid, te vol- He' bijstandscollege is bestuurs- (Van een onzer verslaggevers) crg»»n °P het gebied van de bijstands- ■,-lening. Het college van B. on W. geeft S-ting aan dit beleid door in overleg alt het biistandsCoUege de richtlijnen vut te stellen. Het bijstandscollege zal volgens het voorstel worden samengesteld uit ne- De den de leden zich van stemming, dat doen ze tevens ais ze gemachtigde zijn. De se cretaris heeft een raadgevende stem. Hij voert de besluiten van het college uit. Eon jaar na de inwerkingtreding van de ABW. treedt de helft van het college ai. Dit college krijgt de taak bijstand te verlenen met geld. Tevens moet dit or gaan zonodig inlichtingen geven over de mogelijkheden van dienstverlening. Het college moet kennis hebben van het functioneren van particuliere instel lingen. Vroeger was er de Armenzorg maar nu wordt gesproken van Maat schappelijk Welzijn, omdat niet alleen armen moeilijkheden kunnen hebben. In de toelichting wordt vermeid dat gen of tcn hoogste vijftien leden. Deait college mogelijk in de toekomst ook helft van het aantal leden word: be- rot taak krijgt opdrachten te vervullen aeemd uit de gemeen .eraan De mree- j in het kader van bijvoorbeeld de Rege- teur van Sociale Zaken i> secretaris. ling Sociale Opdrachten Beeldende Kun- Ook de overige leden gekozen uitstenaars. Ook niet-ingezetenen, die hier een aanbeveling van B en wor- j b'.;v. werken, kunnen in het college wor sted benoemd door de raad. De be-den benoemd, Rciming geschiedt voor twee jaar. Zij j genieten geen bezoldiging, wel een ver-De functionarissen dienen voldoende seeding **nd»cht en tijd voor deze functie ter Oe leden kunnen worden ontslagen op beschikking te hebben. Er wordt steeds f,«en verzoek, op zeventigjarige leeftijd. met gesloten deuren vergaderd vanwege ij ze het vertrouwen van de gemeente-de onderwerpen van vertrouwelijke aard. -ud niet meer genieten. Het oudste lid Het college kan evenwel ook openbaar •j plaatsvervangend voorzitter. De leden j vergaderen om in bepaalde gevallen be- ±ii tot geheimhouding verplicht. Bij j grip bij de burger)) te verwerven voor èkuiung over bloedverwanten, onthou-de materie. LÏET iruriic vrrinriilr miaiu 11.1*4 Contact va» «Ir JV i* er niet nw^r. t>at lM-trpurwt Voorzitter Vim <ir Volff van «Ir t'JV h<*rft in lirt Ualïtr nummer van «lit IiUmI vrr. »4t èxt het !>rhi»u<l affumkrïyk. i* van era tirnul ailvrrte miers en een vyf- booderd tal alwnnner*» <Jie er erhter niet t^a. SWhts titïizrml gulden aan xImhs* Bfcoffitfn en enkele hiimlrriljfn aan fckrrtrmir* zjjn nmÜ* maar het vrr. kryfen va» «li** luch nirt xo omvang* rijke bijdrage hlykt onmoprltjk. Dat mi*s»t on*. Mrn klaart dikwijl* zo terrrht over de vervlakking van «leze tyl mtr de tn*!**afirerin& df af-tom- pinx, hel jtebrek oor^fwonkrlvk- heitk lift grhrrk aan een eïjtrn jtclui<i, df aootlziuk van liet hamlhavrn van dien deer en karaktrr. AU mrn dat ilitroiul hoort mort mrn tot «Ir eoo- rtaw komen ilat mrn rr Inrh onvol* doende voor t»*rr heeft <xn «lat rijten frtoid hy de lorh «mivanzrijkr en kvnxJigr CJV tr lirsrhfmirti en te bftodiuven. I ATEX *r eens in dat laatste num mer van Gnntaet zien naar flat tijen geluid. Daarin lezen we kritiek I Vanavond verzorgt de muziekkapel van Uger des Heils in Arcade te SchJe- fwt jaarlijkse concert. Er is ook een frste uir*'oering van muziek van Eric Eeid- k ra verder een gevarieerd programma soli. Na de pauze wordt de Cefafilm frootste concert" vertoond. Pianist K. La verleent medewerking. Het gefceei staat sfcr leiding va nmajoor A. Dn j ver. Bet clubhuis St. Joris Doele Schiedam IKueert in de komende weken 's avonds de twee voetbalvelden aan de Schtetïiaan- m Bijdorp-Kethej een voetbalcómpeti- if het volgende programma omvat; don* 23 april St Joris DoeleLindenhof: Haven—St Wiliibrord: dinsdag 2B april *cnj DoeleSt WUUbrord: Lindenhof—de woensdag I mei Set Roode Kruis Schiedam houdt tl mei Jaarvergadering in het gebouw van het kwe Kruis. Warande 93. v«n O.O.V <le ouilcrrn vin de CJV verenigd io Ons Oud Verbood, die het werk vin de CJV 10 ter hirte gaat. op pennevruclilen v*n het jonjte lid Pieter de Ruiter die gesehreven heeft over de tovert beeehreven televi-ieuitzrnding ZIHTO.NEEK. De afdeling OOV ver- »jjt Piet de Ruiter geestelijke leegheid en het goedbedoelde protest ran OOV vraagt van de jongere wat meer be zinning. OOV meent dat de gedeelte lijke^ verdediging vin ZIHTOXLEK niet in Contact bad mogen worden op genomen. TTg willen niet noch Z1HTONEEK norh de' opmerking van OOV discutabel stellen. Vel kIjzen w|j erop, dat dit Contact altijd het goede begrip toonde voor de vrijheid van meningsuiting. In Contact respec teerde men eikaars mening, legde niet een deel van de CJV het andere deel de wil op. Dat was ten dele de waarde van Contaet en mede daarom betreuren we het opbellen van dit altijd frisse blad. Zonder commentaar otucnjjds laten wjj het lezenswaardige commen taar van de jongeling Piet de Ruiter aan sjjn oudere geestverwanten hier onder volgen, waarbij wij willen stellen dat we geloven dat de pittige discussie in Contact zowel bjj OOV ais bjj Piet de Ruiter hetzelfde beoogt, namelijk het belang van de CJV. piET DE RUITER dan schrijft: Uw medelijden. O.O.V.'ers, ten aanzien van de inhoud van m|jti geestelijk leven, laat m|j tamelijk kond. Het lijkt mij nogal hovaardig om iemand die zjjn geestelijk leven enigszins anders inzet maar meteen te kwalificeren als een persoon die arm is aan geestelijk leven. Maar ja. niets i> natuurlijk rjjker dan het eigen geestelijk leven! Het hangt er trouwens maar helamaal van af welke nonnen je daarbij aanlegt. Als een voorwaarde tot een r|jk geestelijk leven is dat zelfverzekerd en over tuigd van je eigen geloofskracht zon. drr enige aarzeling door het leven gestapt wordt, tja dan ben ik er niet zo best aan toe! Als echter de norm gehanteerd wordt dat geestelijk leven is een voortdurend leven met on zekerheid, leven is raet een geloot dat iedere dag opnieuw moet worden veroverd met die onzekerheid jnist als voorwaarde voor het leven zelf, zonder al te veel „principes** meest al gehanteerd om zich de moeite van hel denken te besparen), ja waarde O.O.V.'ers, wie o wie is er dan wel en wie niet rijk aan geestelijk leven? Uw reactie is waarschijnlijk on bedoeld een mooi voorbeeld van de „Gott mil uns**-mentaliteit, waar ik in het omstreden artikel over schreef, d.w.z. de eigen geestelijke habitus normatief stellen voor an deren. U mag ootmoedig hopen dat God Uw normen zal hanteren, maar wees tr niet al te overtuigd van! Tot zover m|jn preek. U spreekt de hoop uit dat dergelijke epistels niet meer in „Contact" zullen verschijnen. Con tact wordt, naar ik hoop, door meer dere Cj.V.'ers gelezen dan alleen O.O.V. en de laatste !|jkt m|j niet de aangewezen groep in onze jeugd organisatie om als voorhoede te fun geren bjj de beoordeling van liet redactioneel beleid. Uw redacteur De Ruiter hoopt verschoond te blij ven van iedere morele terreur en zal zeker „de botsing der meningen" niet aehuwen. Waarom ook niet. daar kan ons aller inzicht alleen maar gerijpt uit te voorschijn knmen, tenzij men van mening is dat in een Chris telijke Jongeren Vereniging angst vallig om alle problematiek moet worden heengelopen, maar dan wordt het wel een saaie boel, mensen! Het wordt t|jd dat beseft wordt dat de CJ.V. méér moet z|jn dan een ver eniging waar toetredende leden wor den verondersteld zich naarstig te conformeren aan de heersende denk beelden binnen «le groep. Als ó«»k O.O.V. dat beseft, zal hoop ik de dag komen, dat ik de nadruk leg op de éérste 0.", aldus Piet de Ruiter. De bijstandbehoevende kan bij het college van bijstand bezwaarschriften indienen, hij/z|j kan «sok in beroep gaan bij Gedeputeerde Staten of de Kroon. De bijstandsverlening moet rekening houden met de waardigheid en de vrij heid van de bijstandsbehoevende. De aanvragen dienen door de betrokkenen te worden ingediend bij Sociale Zaken. De directeur laat een rapport opmaken over de kwestie waarin noodzakelijkheid en rechtmatigheid alsmede omstandig heden en mogelijkheden worden vermeid. Ook wordt vermeld of de belanghebbende onvoldoende besef van verantwoordelijk heid voor de voorziening in het bestaan heeft en of hij/zij de bijstand zal kunnen terugbetalen. De belanghebbende dient de nodige inlichtingen te verstrekken. De directeur van Sociale Zaken kan advies vragen aan daarvoor in aanmerking ko mende commissies en instellingen. De belanghebbende is verplicht voor deze commissies te verschijnen. Bjj onvoldoende verantwoordelijkheid kan de bijstand worden verhaald op be langhebbende. Het onderzoek mag niet leiden tot bemoeizucht. Bijstand kan ook worden toegekend zonder aanvraag, ook via mondelinge of telefonische aanvraag. De toelichting vermeldt tevens nog een aantal verklaringen, onder andere dat be zoeken aan betrokkenen niet geschieden op feestdagen en steeds tussen 9 - 17 uur. de bijstand dient gebruikt te u-orden waarvoor de bijstand verleend is, des kundigen kunnen eventueel adviseren, de bijstandbehoevende kan wensen uiten omtrent de datum van het onderzoek, normbedragen en richtlijnen zullen wor den gehanteerd ter bevordering van de afwikkeling. Onder de zorg voor het maatschappe lijk welzijn zijn onder meer begrepen: a.) de zorg voor thuiswonende gebrekkigen, bejaarden en hulp behoevenden, b.l aangelegenheden met betrekking tot de ter plaatse gevestigde rust en verzorgingstehuizen. c.) aangelegenheden met betrekking tot arbetdszorg en revalidatie, d.) aangelegenheden met betrekking tot het welzijn op het woonwagen kamp. e.) het verlenen van subsidies, met uitzondering van die voor instand houding van culturele monumenten en andere culturele waarden en aan onderwijsinstellingen. f.) de sociale vorming van dï bij het maatschappelijk werk betrokken vrijwilligers. Luister near „*t It weer tijd voor North State", met de Dutch Swing College Band o.L*. Peter SsMperoort via Radio Veronica- za. If.IS, zo. 10.30, di. 19.00, do. 18.45 tt. I In de toekomst zal het college naast de voormalige armenzorg de zogenaamde rijksgroepsregellngen moeten gaan na voeren. Dit brengt andere beleidsvragen voor het college mee. Daarom ai kan het geen tijdrovende beschouwingen gaan j houden ©ver individuele gevallen. i De desbetreffende beslissingen zal het j waarschijnlijk delegeren aan de direc- teur. zoals ook is gedaan door B. ec W. voor de reeds bestaande rijksgroepsrege lingen en voor de armenzorggevallen door de Commissie voor de Dienst van So- i ciale Zakert, Deze commissie hield zich bezig met de hoofdzaken van de armen- i Ior8- Vraagstukken van ruimer aard zu*rn aan het nieuwe college worden voorge legd. Aandacht zal gevraagd worden voor de algemene lijnen van de reeds genoem de rijksgroepsregellngen. zoals de so ciaal-economische hulp aan zelfstandigen, de zorg voor gerepatrieerden. Ook voor opnamen in verschillende inrichtingen moet het college belangstelling tonen. Belangrijk zijn voorts de arbetdszorg voor de gehandicapten en de daaruit voortvloeiende revalidatie, alsmede de overige dienstverlening, waaronder is be grepen het bevorderen van verwijzings mogelijkheid naar particuliere instellin gen voor immateriële hulp. Zinvol vooral zal het werk worden wanneer het college ook aandacht gaat schenken aan de preventie, het voorko men van materiële of immateriële nood. Van dit laatste is bet stichten van werk plaatsen voor bejaarden een voorbeeld. BEL ONS VOOR 'N PROEFRIT GARAGE KETHELWEG 54 VLAARDINGEN' (Van een medewerker) Het bericht dat men in de Beurs te Schiedam kan beginnen met het aan brengen van een houten vloer is nu of ficieel bij de tafeltennisverenigingen T.S.F en N.O.A.D. binnengekomen. Vrij dagavond heeft men al in de Beurs de voorbereidende besprekingen gevoerd met het aannemingsbedrijf Gebr. Lans bergen. Het is dit aannemingsbedrijf dat de tafeltennisverenigingen tegemoet is ge komen bij de plannen en het uitvoeren van de werkzaamheden om in de Beurs een horizontale houten vloer aan te brengen, bestaande uit losse luiken, die. indien nodig, verwijderd kunnen wor den. De tafeltennisverenigingen zullen man- kre-ht leveren om de kosten zoveel mo gelijk v drukken. Gebr. Lansbergen heeft uiteraard de leiding bij het kar wei. Zate, dag gaat men beginnen en zul len de tafeltennissende timmerlieden met grote energie trachten de vloer zo spoedig mogelijk aan te brengen. Bij de verenigingen N.O.A-D. en T.S.F. zal dan grote vreugde heersen, wat moge lijk tot uiting zal komen als de laatste schroef in het hout gedraaid wordt. Dan immers beschikken zij over een speeigelegenheid- die als ideaal be schouwd zal kunnen worden en waar al le verenigingen, ook in Rotterdam en Vlaardingen, jaloers op zullen zijn. Voor al de vereniging NOAD heeft het het af gelopen seizoen veel narigheid ondervon den doordat zij hun thuiswedstrijden niet meer ia de Beurs mochten spelen in verband met de scheve vloer. Steeds sjouwde men dan een tafel naar de gym nastiekzaal van het Oude Kerkhof en na de wedstrijd moest deze dan weer terug gebracht worden. Binnenkort zal het leed geleder zijn. Dat men nu enige clubavonden niet he lemaal kan benutten voor de sport, is (Van een onzer verslaggevers) „IK heb u gewaarschuwd", zei de kantonrechter te Schiedam, mr. P. B. Cos, woensdag tegen een ver bijsterde achttienjarige classificeer der L. A. van der N-, die teleurge steld mompelde „en het is zo'n mooie gloednieuwe....", maar mr. Cos antwoordde: „Dat gebeurt maar één keer heb tk gezegd, je bent in sep tember 1963 veroordeeld omdat je op een bromfiets met een racecarbura- tenr reed, toen kreeg je dat ding nog terug, maar het zou de laatste keer zijn en prompt doe je het weer. zet je weer een racecarburateur op die fiets om weer te hard te gaan rijden, nee, nu krijg je die brom fiets niet meer terug." In zijn requisitoir had de wnd.-sub- stituut-officier van justitie, mr. H. Franken, al beloofd dat ..de klap hard aan zou komen". Naast het verlies van -de bromfiets kreeg de Schiedam mer N. een boete van veertig gulden omdat hij op 28 december (en dat was dan ook voor het laatst) te hard heeft gereden op dit voertuig. Machinebankwerkr S. P. K. (24) kreeg zijn motorrijwiel nog terug om dat hij beloofde dat hij de Sparta zou ruilen voor een bromfiets. „Vijfmaal bent u al gezakt en u gaat maar door. u heeft al een keer een transactieboete betaald, het blijkt toch wel dat u min der geschikt bent om op een motorfiets te rijden, dat u er de mentaliteit niet hechtenis voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar aan koppelde. ..Het was gewoon luiheid, verdach te", besliste de officier mr. H. Fran ken. die niet begreep waarom de Schiedammer P. L. (48) op SI april met zijn bromfiets over een parkeer- j plaats bij de Vijfsluizen was gereden temidden van geparkeerde auto's, waardoor twee tot drie voertuigen be schadigd werden. De verzekering had de schade aan de derde wagen betaald, het was het ge volg van het openen van een portier. De rechter zag dat niet zo Hij meent dat automobilisten portieren kunnen ope nen op een parkeerterrein zonder aan bromfietsers te denken. Dertig gulden boete berekent de kantonrechter voor zo'n escapade. (Van een onzer verslaggevers) Op de Rozenburgsestraat te Schie dam stak een vierjarig kind gisteren plotseling tussen een paar geparkeerde auto's over. De automobilist J. de R. uit Vlaar dingen, die kwam aanrijden, kreeg de schrik van zijn leven, maar kon toch een ernstig ongeval voorkomen. Door zijn reactie liep de kleuter niet meer dan een bloeduitstorting aan het gezicht op. niet zo erg. dat hebben zij er graag}voor heeft", zei mr. Cos, die 75 gulden voor over. boete uitdeelde en er nog drie dagen (Van een onzer verslaggevers) EXPEDITEUR K. M. heeft in fe bruari de juistheid van een pro cesverbaal aangevochten omdat hij meende dat het instrumentarium in een van zijn vrachtwagens andere rijtijden kon aanwijzen dan dat de politie ir Limburg zou hebben ge constateerd. Daartoe kwamen de meetschijven uit dat instrument op de tafel van de Schiedamse kanton rechter. Woensdag bleek een deel der dis cussie op een misverstand te berus- (Van een onzer verslaggevers) „HET is me wat, de ene week val len in Schiedam de crocquefjes op straat, dat is tenminste dan nog smakelijk en de andere week wordt de straat roodblauw gekleurd, zo krij gen we een onfrisse boel op de weg", meende de kantonrechter te Schie dam, mr. P. B. Cos, toen de Rotter damse chauffeur J. T. H. (50) voor hem verscheen. Deze heeft op 3 oktober op de Ger- rit Verboonsiraat in Schiedam een mandfles, inhoudende 200 liter stem pelinkt voor vee, op straat laten val len. „Nou. dan zullen ze nog al moeite gehad hebben de straat schoon te ma ken, het is van die scherpe aniline", zei de wnd-substituut officier van justitie mr. H. Franken. Verdachte achtte zich onschuldig, het was een gesloten wagen. De kantonrech ter berekende 25 gulden boete voor het De bekende Schiedammer Willem van Ra vens. nu consulent bijzondere bemiddeling bij het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Water, weg Noord te Vlaardingen, vroeger wnd-di- reeteur van hel Arbeidsbureau te Schiedam gaat raet pensioen. Hem wordt een afscheids receptie aangeboden ..in zijn eigen sfeer", na. melljk op dinsdagmiddag 28 april om half drie te gebouw Christelijk Sociale Belangen, Lange Haven 73 Schiedam. niet goed stuwen van de lading. „Het is omdat het zo onrechtvaardig is daarom heb ik die rijksdaalder schikking niet betaald, ik heb het wacht- verbod in de Lange Kerkstraat niet overtreden, ik moest alleen even wach ten op die klant, daar moest ik een halfje brood afleveren, die klant was niet thuis", zei de Rotterdamse bezor ger G. J. D. (50), maar kantonrechter mr. P. B. Cos meende dat D. de bak fiets ie iang had laten staan, ongeveer twintig minuten, op 17 maart, en daar voor kreeg hij nu conform de eis vijf gulden boete. De Rotterdammer P. G. wilde wel bestrijden dat hij te hard zou heb ben gereden op 2S februari op de Schiedamsedijk te Vlaardingen. ..er was een complex van oorzaken voor en bovendien heb ik toch altijd tien procent speling", zie verdachte die de 62.1 kilometer wel wilde gaan aan vechten. Maar heftig repliceerde officier mr. H. Franken dat er geen oorzaken kun nen zijn. de enige oorzaak die een chauf feur mag kennen is dat hij op de snel heidsmeter iet en van een recht op spe ling is helemaal geen sprake. Élke agent heeft het recht een ver baal te maken als de automobilist boven 50 kilometer komt. al is het een kilo meter, als zo'n politieman dat niet doet. heeft men alleen maar geluk. De over- tredingkost dan ook 35 gulden. ten. De chauffeur B. was vorig j'aar van tien tot veertien maart op weg' geweest voor M. De man was naar de Duitse grens gereisd, was weer te ruggekomen en had in Limburg een ongeluk veroorzaakt. De overver moeidheid en eventuele dronkenschap op die veertiende maart werd M. nu niet en in februari min of meer wél ten laste gelegd. Ditmaal werd er op gewezen dat de chauffeur reeds op de eerste dag te lang heeft gewerkt. Verdachte zei dat hij niet kan con troleren of zijn chauffeurs de werk boekjes e.d, goed invullen als ze een week op pad zijn, dat blijkt achteraf, maar dan is M. al strafbaar. De officier vond het dan ook verve lend dat voor dergelijke overtredingen de chauffeur niet aansprakelijk kan worden gesteld. „Het knoeien in het rijtijdenboekje is valsheid in geschrifte, het is jammer dat dit de chauffeur niet te verwijten is". De expediteur zei dat zijn chauf feurs rust genoeg kregen en volgens deze Schiedamse directeur ook nemen moesten, maar dat het kan gebeuren dat ze bij het passeren van de grens tijdens het lange wachten de werkuren door laten gaan. Voor te korte rusttijden van 11 op 12 maart kreeg M. conform de eis twee maal 7.50 boete, voor het te lang wer ken werd eveneens conform tweemaal 7,50 genoteerd, voor onjuiste aanteke ningen (zes stuks) werd zesmaal vijf gulden boete bijgeschreven en verder achtte de kantonrechter alleen bewezen dat de chauffeur op de 11de maart oververmoeid moet zijn geweest, hij heeft toen volgens de papieren 6 3/4 uur achtereen gereden en „een chauf feur wordt oververmoeid als hij lan ger dan vijf uur achtereen rijdt". Voor dit laatste feit liet mr. P. B. Cos conform 25 noteren. f f™» Jortex for me...fotmifeblc Fortot is een begrip geworden voor de man die goed gekleed wil gaan. Bij Fortex wordt de mode op de voet gevolgd. En dat niet alleen. Bij Fortex bent u bovendien ver zekerd van een voortreffelijk binnen werk. Binnenwerk met aÜuie. Wat dat wil zeggen vertellen wij a graag. Kom eens langs en laat u inwyden in. de geheimen van Fortex. altijd eenklasse beter Korte Hoogstraat 11a. Tel. 6151. VLAARDINGEN tai.f. (01898)-3697 Vannacht om kwart over een reed de bromlietser T. J. M. v. d. K. van de Brede Marktsteeg te Schiedam het dordlopende straatje dat langs de Schie loopt. Hij bemerkte zijn vergissing en reed terug. Een tot nu toe onbekend gebleven auto kwam hem tegemoet rij den. De bromfietser moest naar rechts uitwijken en reed het water in. Nadat de man naar de kant was gezwommen, heeft hij de bromfiets uit het water ge haald. Passagetheater: Toonkunstconcert KPhO. solisten M. Flipse en A. S. H. A. Biaisse. 20. Arcade: Leger des Heils, Concert, 20. Volksgebonw: NIVON, jaarverg, 20. Mas Is Sacrum: Scheidsrechters-con- tactavond, 20. Schiedamse Cartonnage Fabriek: Schiedams Politiemuziekgezelschap, con tactavond, 20. Beatrix: Austria, contactavond, 20. Irene: CJV Bravo, concert, 20. .Musis Sacrum: pers.ver. Gemeente werken, toneelavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel. 64154, b.g.g. 115588 (toest. 62, na IS uur b.g.g. 195885) alleen voor redac tie aangelegenheden. Agentschap mevr. J. v. d. Hoek-Hoo- gendam: J. Steenstraat 29, tel. 65451 (alleen voor klachten, advertenties en abonnementen, b.g.g. tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123; alarm GG en GD 69290, Sted. Museum: Schilderijen Bart van der Schelling. Apotheek Schiedam: Nieuwland, Dr. Wibautplein 17, teL 67532, TN deze tijd va» felle concurrenüe- nijd gunnen de begrafenisonderne mers elkaar ook al het licht in de ogen niet. Bij de president van de Rotter damse rechtbank, mr. J. G. L. Reuder, bonden twéé van dit soort instellingen in een kort geding met elkaar de strijd aan. De begrafenisonderneming Joh, M, van der Spek (in de wandeling de gro te Spek) beschuldigde de begrafenison derneming C. J. Spek en Zoon (de klei ne Spek) van oneerlijke concurrentie. Mr. S. Ivens, de pleiter voor de eise res. zette de zaken uiteen. De twee in stelling zijn in dezelfde straat in Delfs- haven gevestigd. Het merkwaardige is, dat de firma Spek eigendom is van de heer B. van Vliet, die in de praktijk zijn eigen naam en niet de naam Spek voert. Alleen staat de naam Spek wel in het handelsregister en in de telefoongids, ofschoon het bedrijf van de heer Van Vliet ook onder de letter V in het tele foonboek te vinden is. Onder de lijst van begrafenisondernemers in de gids staan de bedrijven pardoes onder et- kaar. „Dat wekt verwarring", zei mr. Ivens, „de laate tijd zijn er veel klach ten binnengekomen. Laatst is een cliënt, die door Van der Spek had willen worden, door Spek tof Van Vliet) ten grave gedragen." In een vorige telefoon gids stonden de namen van de twee fir ma's niet onder elkaar en kwamen zij zelfs niet in dezelfde kolom voor. Mr. Ivens vroeg de president de tegenpar tij een wijziging in het telefoonboek te laten aanbrengen, waardoor de verwar ring minder ernstig zon worden. Mr. G. L Schim van der Loeit, de pleiter van de gedaagde, constateerde dat dus de handelsnaam van zijn cliënt niet be twist werd, dat dus alleen de manier van voeren van deze naam ergernis bad ge wekt. Hij vond dat het voeren van de naam C. J. Spek en Zoon op normale wijze gebeurde en dat er van een mis leidende opzet geen sprake was. „Het JÜHig jaar lang goed gegaan in Delf shaven tussen beiden, waarom nu een beslissing op korte termijn?" „Er zijn nog geen vijftig jaar telefoongid sen fa de omJoop," reageerde de presi dent, Mr. Reuder vond dat uit het spaar zame gebruik van de naam Spek z°n kunnen worden geconcludeerd, dat de heer Van Vliet In het net van de concur rent had willen vissen. Hij stelde de par tijen voor de in de telefoongids bij de vermelding Begrafenis-onderneming C. J. Spek de woorden „eigenaar B. van vu*!" fe voeren. Beide partijen gin gen daarmee aecoord, zodat fatale ver gissingen in Delf shaven voortaan uitge sloten zijn. DE Rotterdamse politie heeft alleen al in het westelijk stadsdeel van Rotterdam tot nu toe ongeveer veertig proeessen-verbaal moeten opmaken we gens het niet naleven van de prijs- voorschrlften en van de bepalingen be treffende de prijsaanduidingen. Over het algemeen valt het bij controles op, dat juist de artikelen, waarvoor een prlj- zenbescbikking is vastgesteld, zoals bij voorbeeld frisdranken, lang niet altijd zijn voorzien van de vereiste prijsaan duidingen. Steekproeven hebben boven dien bewezen dat deze frisdranken dan tegen te hoge prijzen worden verkocht. Zo heeft de economische politierechter maandag een groentehandelaar uit het westen wegens het tegen te hoge prijzen ten verkoop aanbieden van frisdranken tot 50 boetere veroordeeld en wegens het overtreden van de prijsaandnidings- vcirschriften kreeg dezelfde winkelier een boete van *5 beide conform de els. Een winkelier verkocht ham tegen 1,35 per honderd gram. Deze man was ook niet geprijsd. Tegen hem werd pro ces-verbaal opgemaakt. Volgens de be palingen moet het publiek tevoren kun nen ;ien tegen welke prijzen de arti kelen te koop zijn. Naar aanleiding van klachten van het publiek moesten ook een rijschoolhouder en een fietsen- staltinghouder door een proces-verbaal ervaren dat er bindende prljxenbeschik- ktngen bestaan. De controle van de Rot terdamse politie gaat onverminderd voort en de politie vestigt er nogmaals de aandacht op, dat vooral levensmidde len, frisdranken, textiel en dergelijke dagelijkse consumptie- en verbruütsarti- kelen geprijsd moeten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1