Brug begint te groeien Brunei! E ROTTERDAM jongens varen Vrouw pleegde o en ien kunnen er mee voor vijftien gulden J. C. Oninck werd damkampioen Politie gaf les H. van Bree met pensioen bij belastingen Frans bezoek aan „Veveo" W. Kruijs krijgt gouden O.N. Hijs van duizend kilo doodde man Biirircriijkc stand opwekkend en verkwikkend KING pepermuntde rol van de natuur Zomeravondvoetbal start over 2 weken Sleepboot te water bij de Haas EL 19(11 DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 24 APRIL 1961 R C«fSpl fristh „ZO VLOT" AANBEVOLEN Onze verlovingsringen zijn toonbeelden van goudsmeedkunst. Degelijk en artistiek, geheel naar Uw eigen smaak! *1" m winkelcentrum binnenweg 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM ONTPLOOIING n li.beduidend goedkoper Activiteiten ring £«1« het ■ekt af tel ing isf, skt eg- 91, er- SMS» j. C. Oninck is damkampioe nvan Schiedam geworden. In de finale heeft hij geen enkel puntje laten vallen, van de drie partijen heeft hij er drie ge wonnen. Zijn ecrs.f tegen de heer J, v. Kuy' rositiespel won hij. In tij- bestrafte hij débees H foutzet deed. op afdc-, derde partij won hij van <.-• t- II W. de Vries. De heer H. Mirck heeft zij eerste partij gewonnen tegen de heer De Vries. "Een klein foutje in het eindspel bracht hem de overwinning. Tegen de heer Van Kuyk kwam hti een stuk achter te staan, maar door de verkeerde voort- zettrng van de heer Van Kuyk wist hij te winnen. De heer v. Kuyk heeft zijn partij te gen de heer De Vries ook verloren. Hij kwam een stuk achter en verloor later, in tweede zitting, de partij. Deeindstand is: 1 en kampioen J. C. Oninck 6 p, 2) H. Mirck 4. 3) R. W. de Vries 2 en 4. J. v. Kuijk 0. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse politie heeft zich gis teren uitvoerig van haar taak gekwe ten. Bij het St. Liduinalyceum aan de Burgemeester Van Haarenlaan contro leerde zij meer dan 300 fietsen en bromfietsen van leerlingen. Niet om bekeuringen uit te delen, maar om de jongens en meisjes te waarschuwen voor defecten. Terecht, want 35 bellen bleken niet te werken, 14 achterlichtjes en 17 voorlichten brandden niet, vier remmen weigerden dienst en. acht achterspatborden waren piet goed geverfd. (Van een onzer verslaggevers) De werkzaamheden voor de bouw van de zo belangrijke Brandersbrug, vrbindingsschakel tussen Rotterdam via Horvath- weg en verbindingsschakel tus sen Schiedam-Oost en Nieuw- land-Oost en -Noord, zijn nu ook op de oeverwal van 's-Craveland begonnen. Aan de zijde van de Sc hie ha mert reeds een kleine heimachi ne houten palen in de bodem om de kade te verstevigen. Er staat ook een grote heimachine hevig te puffen om de basis voor de fundering van de brug aan te brengen. Achter dit werk zijn enorme zandhopen aangebracht, die moeten dienen als ondergrond voor de afrit van de brug naar het Plein 1940-1945. Als het werk normaal kan worden voortgezet, zal deze brug en de Horvathweg volgend jaar volgens plan gereed kunnen zijn. Op de splitsing Kethelweg-Van Hogen- dorplaan te Vlaardingen verleende don derdagmorgen de 40-jarige chauffeur A. S. met zijn auto geen voorrang aan een van -reehtskomende personenauto, be stuurd door de 53-jarige G. M. Er volgde een botsing, waarbij zich geen persoonlijke ongelukken voordeden, maar de tweede auto werd ernstig be schadigd. De Viaardingse recherche heeft aan gehouden dé 46-jarige mevrouw J. A. Z.- W. uit Maassluis, die zich in de afge lopen maanden in diverse plaatsen heeft schuldig gemaakt aan oplichting. In Vlaardingen zijn zeven gevallen bekend waarin deze vrouw bestellingen deed bij slijterijen en in kledingmaga zijnen. Ze vertelde dan een verhaal en nam drank mee zonder betaling. Kle dingstukken nam zij zogenaamd, op zicht mee, maar er werd nooit betaald. Zij gaf gefingeerde namen en adressen op. Dezelfde feiten pleegde zij ook in Maassluis, Maasland, Delff en Naald wijk. De vrouw is op het bureau van politie ingesloten, 15 In verband met de viering van deKo ninginnedag adviseert het bestuur van de Viaardingse mlddenstandscentrale zijn leden hun zaken op donderdag 30 april om 13 uur te sluiten. meubelen fn l«iIr-, p*ll«tandt r-«n wtnguilvo«rJtijj- WOMINGiNWCWTlNG MOMSVUT 64'»* Dinsdag neemt de heer H. v Bree, chef de bureau op het ontvang kantoor der directe belastingen te Schie dam afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Van Bree heeft meer dan 48 jaar in ambtelijke dienst doorge bracht. Hij begon zijn loopbaan in Rot terdam 2e ktr. DB. en belandde via Hoek van Holland en nog, diverse kan toren te Rotterdam, in Schiedam. Hier heeft hij gedurende ruim 23 jaar de functie van bureau-chef vervuld en is als zodanig een bij velen bekende persoonlijkheid geworden. Mocht hij de laatste jaren veel te genslag hebben gehad door een ver mindering van het gezichtsvermogen, dankzij een onlangs met succesonder gane operatie en het gebruik van een contactlens was hij in. staat zijn werk zaamheden tot het laatste toe goed te blijven verrichten. Dinsdagmiddag tussen 16 en 1.7, uur zal op het ontvangkantoor van de schei dende functionaris afscheid worden ge nomen en het is te verwachten dat ve len, zowel in als buiten het dienstvak, van hun belangstelling blijk zullen ge ven. charmante en verheugd* gym- naste Het ons onlangs een bedrag rw 66 zien. Dat was de prettige wmst die bet lid van DOK in een og- weafc voor de actie SSS bad opgehaald. A de mensen geven zo vlot, wat vind if dat prettig, heus, ze werken fijn ®ee" zei onze Schiedamse die er aan kevoegtle dat DOK meer lyslen met ownen van stadgenoten had „afge- *erkfHet verhaal ging dat Schiedam mets zou doen aan deze actie maar jtat blijkt w-ei degelijk een misverstand Öank zij het initiatief van de PCS F oflert Schiedam voor de prot. ebr. sport. "We laten daarom graag hieron- for, de aanbeveling van de gereformeer de predikant ds. P. R. Everaars vol gen. JJET Christelijk Nationaal Sportfonds voert deze week een aktie onder a, Dromen In goud ,-y" Kom en geniet van onze droomcolleetie! Alle merken zijn mxnadig. de naam „AJktie 3 x S" ten behoeve van de christelijke sportorganisaties in Nederland. Het doet een dringend be roep op uw morele en financiële steurt. Wij staan als gereformeerde kerk te Schiedam tetrvolle achter deze aktie en willen deze van harte aanbevelen. In de pers en/of voor de t.v. schijnt bweerd te zijn (ik heb dit zelf niet ge hoord) dat de kerken in Schiedam hun steun aan deze zaak zouden onthouden. Dit is wat de Geref. kerk betreft, ab soluut niet het geval. Iir hoeverre de andere kerken meewerken is mij niet hekend. Het gaat er mij nu maar om u erop te attenderen dat wij gaarne zien, dat de leden van- onze kerk de aktiie tot een succes maken. Het staat aan u, leden van onze kerk, door uw steun aan de aktie „Aktie 3 maal S" te bewijzen dat de kerk i.e. de Geref. kerk de Christelijke sportbeoefening wel degelijk een warm hart toedraagt. In een schrijven van bel C.S.N. wordt een woord van prof. dr. J. Waterink geciteerd dat ik hier laagt volgen. CPORTBEOEFEN'ING is een zaak van de ontplooiing van liet le ven van onze jeugd. Wij allen staan voor de vraag boe de belijdende jeugd opgroeit en hoe wy kunnen medewerken be tie jonge mensen die de Naam des Hereu belijden, inder daad een gezond leven te laten le ven, Gezond in deze zin dat alle mo gelijkheden, die God bun gegeven heeft, ook werkelijk worden ge bruikt. Vandaar dat de sportbeoefe ning voor de belijdende jonge men sen ons aüer zaak is." Dit woord van prof. Wateriaik mogen wij wel ter harte nemen, aldus ds. Everaars. Als wij als christenen bet voorrecht heli- ben aan sport te kunnen doen, dan is dat wat meer dan het beoefenen van een of andere bobby, zoals fo tograferen of duiven houden. Het heeft in directe zin te maken met de roeping om ons bestaan rendabel te maken voor Gods' koninkrijk. Het lichaam is daarvoor het instru ment, Daarom moeten de christe lijke sportorganisaties, die voor hel goed functioneren meer geld nodig hebben dan hun leden normaliter kunnen opbrengen, ons aller steun ontvangen. Moge men niet tevergeefs bij u aankloppen.*' SCHIEDAM. Geboren: Roeland G. J. z v G. T. Kerklaan en J. "de Vringer; Henrikus T. van-der Welden; Deslrée -M. L. d v D. E P. Samuels en B. E. M, van Emdèn; Petronella d v M. Heijnsbfóek er. M. J. A. Veldman; 'Roelfina d v H. J. Meërts-en J. Stapertr Irmina M. H, d v A. B. de Gier en Mil; Rijkulter;* Maria I,, d v A J. de Nijs en "L. J. M. Hermans,* Herman H. J. z v H. J. Defauwes en M. C,A. G, Ne- ters; H. J. Dries, 64 j.: *J. H. Visser, 66 J. derlands Martinui L. z v T. G.' Gerritsen en P. W. van Dijk; Gljsbertus z v H Hou wen én E. W. Hoogland: Christian i v H. Ossehforth en A. C. Meier: Robertus J. tv J. A, Reeling en P. J. Baas: Maria.-d.v H, van Leeuwen en J, P., van Oossanen: - Ca- rolie'n d v G. Olivier en J. Korsten; Paulus F z v H. G. Peters en G. B. Knegt; Wanda d v J. 3. Onnekink en C. H. aan Beijnum; Cornelia H d v A. Thierry en B. po.et. Overleden: M. J, van Sliedvegt, 56. j.; G, J. Vermeer, 57 j.; F. J. Baart, 53 j.; A. van der-, Ven, 54 -j, echtg. .van H. L.' See- SCHIEDAM. Geboren: Sandra F d V C W M Mostert en V Cohen: Johannes H z v A de Groot en L H M Smit: Hendrik J z v H J Mostert en J L Scholte:. He lena M B. d v H van Buuren en A M C van Abshoven. Overleden: Jvan den Bosch, 73 jaar. SCHIEDAM. Ondertrouwd: A J Durinck 24 jr J C van Buijtenen. 22 jr: J A Eljkenbroek 24 jr en M L van Leeuwen 21 jr; AKW Friends 20 j en M T van Vliet 26 jr; J T de Jong 27 jr en N W Reedijk 22 jr: J M Luehies 31 jr en CA Pesman 30 jr; A Monster 21 j- en L J Boel- hduwrer 22 jr; J C de Ruijter 29"jr en A van Eijk 17 jr: J C Schouten 23' jr en A D van der Zouwen 23 jr; L J Stieber 25 jr en P Boes 23 jr; T de Voogel 20 jr a E if Clemens 17 jr; F J Zuidema 22 jr en S Sol 18 jr: IV van Dijk 22 jr en L Prein IS jr. Getrouwd: L Dekker 21 jr en C A C van Hoewijk 20 jr: M A T A Overhaul 22 jr. en J Bals 23 jr; J J den Uijl 25 jr en C M B Broekhuizen 19 jr; C Christen 28 jr en G.Jansen 20 -jr; A dan Hartog .21 jr erC 3 van der Raaf 17 jr: E C Manuel 36 jr en J Smits' 44 jr; 'J"p van der Stap 25 jr eri H A M de Wilt 19 jr: W Mozawièeki 30 jr en W ,M ,van Huizen 29 jr; J J van Noordt 25 jr 'en C M J Smits .21 jr: G P J M van der Kamp 29 jr en C M L Kolmeijer 21 jr. Geboren: Gwendoline d v B R Hasling. huis en E ten Bokkel Huinink; Theadora d v M A Ouwens en J van Witzenburg; Richard z v G Mulder en M P H' van Waas; Bianca d 'v J C Dolman en L H Elich. Overleden: A C Metzger 69 jr weduwe van J G Durivou; J Koster 82 jr: J Sprang 70 jr; CAM Groenewegen 91 jr. Als gevolg van maatregelen in hel kader van de E.E.G. is de export van Nederlandse lakken, verven en vernis sen naar Frankrijk zeer sterk toegeno men. De Franse schilders, die de kwa liteit van het Nederlandse produkt zeer waarderen, geven vaak de wens te ken nen de fabrieken en laboratoria in Ne derland te zien en in verband hiermee zal de N.V. Lak-, Verf- en Vernisfa- brieken „Vcveo" te Schiedam binnen kort een gezelschap van ruim honderd Franse schilderspatroons, uit alle delen van Frankrijk, ontvangen. Het volgende programma zal worden afgewerkt: Na aankomst per speciale trein te Am sterdam, zal een bezoek worden gebracht aan Volendam, waarna een rondvaart door de Amsterdamse grachten zal wor den gemaakt. Daarna vertrekt men in drie autobussen via de blocmbollenvel- den en Scheveningcn naar Rotterdam, waar het diner zal worden gebruikt en waar men zal overnachten. De volgende dag staat een boottocht door de haven van Rotterdam op het programma, teneinde de bezoekers de bruisende activiteit van de Rotterdam se haven te tonen. Vervolgens zal een bezoek worden gebracht aan de fabrie ken en laboratoria van „Veveo" waar een technische causerie zal worden ge houden en waar gedemonstreerd zat worden met de diverse lakken en ver nissen, terwijl de schilders tevens de gelegenheid zullen krijgen zelf de pro- dukten te proberen, en zij in staat zul len worden gesteld de fabricage- en eon- trnle-mcthoden van „Veveo" te aan schouwen. Na afloop van dit bezoek zal de lunch worden gebruikt, waarna het gezelschap met de speciale trein weer naar Frank rijk zal vertrekken. Bij Koninklijk Besluit is de heer Wouter Kruijs, geboren 9 maart 1904 te Rotterdam en wonende te Schiedam aan de Graaf Florisstraat 6, wegens lang durige en trouwe dienst, uitgereikt de ere-medaille -verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud. De, heer Kruijs, die thans de functie van hoofdbaas timmerwinkel bij de N,V. Dok- eri Werf Maatschappij Wilton- Fijenoord vervult, viert vandaag zijn veertig-jarig jubileum bij dit bedrijf. In een speciale huldigingsbijeenkomst in de kantine van het hoofdkantoor heeft burgemeester mr. J. W. Peek de jubilaris toegesproken en hem het ere teken opgespeld. Hetanca badpakken, in lm- primé en gestreept, met een modieuze- lage' rug, dat is de grote zomermode.1964. Morgen verkopen wij ze met originele BH cups verwerkt, waardoor een zeer correct figuur gewaarborgd wordt. Naast onze grote collectie wor den dezeflattetize badcostuums, normafe prijs f 24.95, die U fell- loos>ais een tweede huidje zit- ten, verkocht voor nog géén dertiéii gulden. De afdeling Schiedam van de Ned. ,Ver. v. Ex-politieke Gevangenen houdt dins dagavond in Maison Westhuis,* Waranda, de jaarvergadering. Op de agenda staan de jaar verslagen, bestuursverkiezing, bespreking ac tiviteiten en afvaardiging hoofdbestuur. Zater dag 9 mei gaat de vereniging naar de her denking op het eregraf te Bloemendaal. Ver trek per touringcar van ai proersvest 's. mor gens om negen uur- a. O Maandagavond 4 mei-wordt de Dodenher denking in de Grote Kerk te Schiedam ge houden. Sprekers zijn deken F. P. J. ?oel- rijk en ds. C. vander "Steeri, kèicCen" yit! Schiedam.MuHkale ën vokale medewerking verlenen de harmonie Oefening Baart Kunst en de zangvereniging Excelsior. Het pro- CTamma vermeldt een requim .Beati Mortui, Ecce Quomodo Moritur, Judex. Largo, Vrede en tenslotte de coupletter, een. ,ea zes van .het Wilhelmus. O De voetbalvereniging HBSS uit Sdhiedam gaat zaterdag naar Die Haghe omvriend- Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop v»n deze Heianca damesbadcostuums, in vlotte meer kleurige streepdéssins eri In het moderne zwart/wit dessin, in de maten 4ÊJÊi 36t/mé6 I voor Giln t« 1, of $chrift. out. Ook de Schiedamse Zomexavdnd-voetbal- ëompetitie, die vorig jaar wegens velden- en tijdgebrek niet aan bod kwam, speelt dit seizoen weer. Over veertien-dagen be gint de competitie. In de periode van 24 tot en met 30 juni zullen de finalewedstrijden tussen de drie poulewinnaars gehouden worden., die de kam pioen van Schiedam zullen opleveren. Deze kampioen wint de wissclbeker,die in J961 ter beschikking is gesteld. - Het programma luidt: Poule: 5 met Demos 2Excelsior 4,' mei HBSS 3—Martintt 2, 6 mei PPSC 2— Sehied. Boys 2, 13 mei SW 5—Oemos 2. 13 mei PPSC 2—Excelsior '4. 15 mei' Schiéd. Boys 2—HBSS 3. 20 mei PPSC 2—SW 5; 20 mei Excelsior-4Martlnit 2, 22* mei Schied. Boys 2—Demos 2, 26 mei HBSS3— PPSC 2, 27 mei SW 5Excelsior 4. 29 mei Martlnit 2—Schied. Boys 2, 2 juni Demos 2— Martinit 2. 3 juni Excelsior 4—HBSS, 3. 3 juni SW 5—Schied. Boys 2, 10 juni Excel sior 4Schied. Boys 2. 10 juni PPSC 2—- Demos 2. 12 juni Martlnit 2—SW 5, 16 ju ni HBSS 3—SW 5, 17 Juni PPSC 2—Mart tinit 2, 23 juni Demos 2HBSS 3. Poule 2: 5 mei SFC 3—GSS 2, 6 mei PPSC 3—SVDPW 2. 6 mei SW 6—GTB 2. 12 mei GTB 2GSS 22, 13'mei Schiedam 3 SW 6, 13 mei SVDPW 2—SFC 3, 2tr" mei' Schiedam 3—PPSC 3. 20 mei GSS 2—SVDETW 2. 20 mei SW 6—SFC 3. 26 mëi GTB 2—' PPSC 3, 27 mei Schiedam 3GSS 2; 27 niéi: SVDPW 2SW 6. 2 juni SFC 3—GTB 2, 3 juni SW 6PPSC 3.3 juni .SVDPW 2— Schiedam 3. 9 Juni GTB 2-r-SchIedam: 3.. 9 juni SFC 3—PPSC. 3, 10 uni GSS' 2—SW 66. 17-juni Schiedam 3-^SFC 3.- 17 juni SVDPW 2—GTB* 2. Poule 3: 5 mei GYB 3ViT 2'. 5 mei HBSS 4—SVDPW 3. 8'mei Schied. Boys 3— Demcs 3. 12 mei HBSS4Sehied: Boys3, 12 mei Demos 3—GTB 3. 15 mei ';WF '2— SVDPW 3. 19 mei GTB *3—HBSS 4, :20 mèi SVDPW 3—Schied. Boys 3. 22. mei WF.2— Demos 3. 26 mei Demos -3SVDPW -3, 29 mei Schied. Boys 3—WF* 2. 3 juni SVDPW 3—GTB 3. 5 juni' 'WF 2—HBSS 4. 9 juni Demos 3—HBSS 4, 12 juni Schied. Boys 3 GTB 2. schappelijk te voetballen. HBSS neemt deel aan bet pupillen toernooi dat stadgenoot DHS op Hemelvaartsdag organiseert. 9 De commissie voor het. Open Deurwerk van de hervormde gemeente Schiedam orga niseert zondag weer een zondagmofgensamen- komst in de grole zaal van gebouw Irene. Lange Haven 155-te Schiedam, ^aanvang 10.30 uür.'Tn deze sapienkomst zaL ds.' M. J. C. Vissër, hervormd predikant- te Rotterdam, predikant te Rotterdam, spreken over het on derwerp: ..Wat voor een leven wacht u na de dood?". Na de inleiding over 'dit voor ieder mens, zo belangrijke onderwerp zal ruim schoots gelegenheid worden gegeven- tot het stellen van vragen, zowel mondeling als Schrif telijk. die door ds. Visser in een gesprek met de aanwezigen .zal worden beantwoord. De Rotterdamse ontspanningsvereniging Shell Is tot haar leedwezen genoodzaakt het harmonleconeert dat zaterdagavond In het Shell-Pernis sportpark De Vijf Sluizen te Vlaardingen zou worden gehouden, geen door gang te laten vinden. Het gehele programma wordt tot nader order uitgesteld. 0 De koninklijke mannenzangvereniging Or- pbeus heeft het de komende weken druk. Schiedams oudste zangvereniging geeft 31 31 mei een concert in Arcade, waaraan ook het teenagerskodr meewerkt. Op 15: mei. zingt het teenagerskoor- in Musis Sacrum tijdens de prijsuitreiking wan de toneelwedstrijd. Op 27. mei. gaat het t'eenagerskoor,tachtig meis jes,en jongens*-'én soms meèr, naar Arcade om -ten bate van -het Leger des Hells'te:2ln- gen. De opbrengst vandéze avond is Voor ledeii van het Leger dés Hells 1 die naar Engeland, zullen gaan. Na hét-concert in;-Ar cade wandelt de grote- groep snel naar de middenstandsbeurs inHaBé'64. '.waar het teenagérskoór in de TV-studiol voor hfef ge slóten TV(-circult toont hoé een Tepéiltie met dit enige koor gehouden wordt. - - j| De Ned.. Chr. Vrouwen BondSuhledam- Centrnm houdt' dinsdagavond een jaarfeest in gebouw Irene-, waarbij onder regie.van' mevrouw a. Egberts-Palthe zal worden op gevoerd het toneelspel, .^Gevangene 117" van W: Hageveld." De dames mevrouw M. Ugt- "hart-KóoIwjjlc, imejuffrouw N, Ligthart, me vrouw A. Bfnnéndfjk-van dCestexen, -.nienouw M, de Groot-Ainbrostirs, .mevrouw "M. Wig- man-vah Nee, mevrouw E, van der Bos- Graafland,. mevrouw H,- R. Sparreboom-Wil- bclnk en mevrouw S. -Teekens Schuitman vertolken de roHeh-indit toneelstuk. De af deling komt op woensdag 20 mei weer bijeen om te luisteren naar :dsQuartel uit Rotterdam over -het onderwerp „Rome en de, Ttefornratië", - r Hétclubhuis St^ Joris DpeJe Schiedam organiseert-in de komende weken 's avonds op de'twee'voetbalvelden aaja-d« Schietbaan- Sehietbaanstraat- in Bijdorp-Kethel. eerr voet balcompetitie-, die het volgende programma omvat: Donderdag 23 april.St. 'Joris. Doele rLindenhof; de HavenSt. Willibrord; dins dag* 25 apffl St.-Joris DoeJer^-St. Willibrord; Eïndenhof-rde "Haven; woensdag 1 mei De Haven—St. Jdrls Doefe; Sti WillibrordLin- denhof- Maandag 6mei LindenhofSt. Jo ris, Doele; St. 'WilIibrord^De' Havenwoens dag 8 mei St. WillibrordSt. Joris Doele: de Haven—Lindenhof. 0 De CJV-mondaccordeonvereniging »3ra- vo" geeft vrijdag 24 april een feestayond in gebouw Irene te Schiedam. Het programma vermeldt het optreden van Bravo, verder Dlc Rector met komische manipulaties; mr., Xo- verto en een toneelstukje opgevoerd door „Ons Doel Getrouw". Aan het slot is er ge- zellig samenzijn met muziek van „De Dan sende Noten".. (Van een onzer verslaggevers) BIJ het Bureau van de Nevas aan de Lange Kerkstraat 36 te Schie dam ligt een kerkklokje uit Mombas- sa, bestemd voor een school, maar het adres ontbreekt, zodat de staf van de Nederlandse Vereniging tot Adoptie van Schepen niet weet naar wie ze dit geschenk moeten zenden. Dat klokje vormt overigens maar een onderdeel van de activiteiten van Nevas, dat er naar streeft meer be langstelling voor onze zeevaart te wekken. Daarom stelt de Nevas. nu vijftien jongens in. de gelegenheid deel te gaan nemen aan reizen van vissers schepen. De jongens gaan ongeveer tien tot veertien dagen met deze schuiten 'snee. De kasten .bedragen vijftien gulden voor verzekering e.d. De jongens dienen stevige knapen van zestien jaar en ouder te zijn want ze maken tiet leven aan boord mee zoals het is,' dus zonder valse romantiek. Liefhebbers kunnen zich, melden bij Bureau Nevas, Lange Kerkstraat 33. In de afgelopen maanden heeft de Ne vas weer- 1473 poststukken ontvangen en 1160 poststukken verzonden in het contact tussen schip' en school. Van de schepen werden 146 zendingen met 525 brieven voor scholen ontvangen en de scholen stuurden 203 zendingën met 1574 brieven. De brieven van de schépen •hebben steeds meer inhoud dan de -kor tere brieven van de scholen. De Nevas. vestigt er de aandacht van de scholen op dat voor-de corresponden tie niét het kostbare luchtpostpapier be hoeft te worden gebruikt, het zegel van 30 cent gaat dan verforen. De Nevas stelt wel prijs op luchtpostpaier, niet op enveloppen en al het correspondentie materiaal gaat zo mogelijk in een ge- zamelijke bundel naar het schip om por tokosten te besparen. Enkele activiteiten van de laatste tijd: Op 7 februari werd aan de Dia conieschool te Aagtekerke onverwachts bezocht., door., de heer Kemner, voor man aan boord van het. ms. Diemer- dijk der Holland Amerika Lijn. De heer Kemner vertelde de kinderen op zeer begrijpelijke wijze van zijn werk aan boord. Het gevolg was dan ook dat hem vele vragen gesteld werden, vooral toen later een bandje werd af- gedraaid waarop een grote verschei- 'denhéid van beroepen aan boord werd toegelicht. De heer Kemner kreeg van Je leerlingen een herinnering aan dit oezoek in de vorm van een sigaret tenaansteker met beelden van Aagte kerke, Het aardige was bovendien; dat dé heerKemner op zijn verzoek drie families bezocht waarvan de kin deren met hem corresponderen, Kapitein G. M. Brouwer, vergezeld van "zijn echtgenote, .bezocht 12 fe bruari de Prinses Juliana school, voor U.L.O. te Amsterdam. Ook de marco nist van de Roebiah en diens verloof de waren hierbij aanwezig. De ge zagvoerder vertoonde dé leerlingen dia's van zijn reizen, waama hij eni ge geschenken aan de school over handigde. De schooi liet zich. ook niet onbetuigd en bood de gezagvoerder het boek Amsterdam onze hoofdstad aan. 21 februari was een ©rote dag voor de Kon. Emmaschool te Deventer. Reeds vroeg in de morgen vertrokken 23 leerlingen.onder leiding .van .de heer A- J. Harthoom per autobus naar Rot terdam, waar zij 'om 10 uur ontvangen werden op het hoofdkantoorvan PHs. van Ommeren N.V. in de koffiezaa! werd een verversing rondgediend en was men in de gelegenheid imet el kaar kennis te maken.' Namens, de school werdén enkele taarten en De venter koeken aangeboden en korte tijd later vertrok het gezelschap per boot naar de Waalhaven vctor een be zoek aan „hun" schip, de Holen- drecht. Na de rondgang over het schip werd aan boord de lunch ge bruikt, Sinds lange tijd-was deze ex cursie een grote wens van de school geweest. Bij de ontvangst o het hoofd kantoor was de heer Smit, admini strateur van de Nevas aanwezig. 6 Eveneens op 21 februari brachten 25 leerlingen van het Spinoza Ly ceum te Amsterdam een bezoek aan het door hengeadopteerde ros'. Aci- la van Shell Tankers N.V., dat de jaarlijkse dokbeurt onderging bij De Rotterdamsche Droogdok .Maatschap pij. Het was de Acila niet bepaald aan te zien* dat zij bezoek verwachtte, maar dat' kan men van een schip in dok ook niet. verlangen. In de officiers- eetsalon werd een traditionele snert- maaltijd genuttigd, die ieder zich goed liet smaken. Na' de lunch werd ander leiding van de derde stuurman E. C. Th. M, Houtman een rondgang over het schip gemaakt, waarbij hij vele vragen te beantwoorden kreeg, maar gpen enkele keer bleef hij het antwoord, schuldig. Na de bezichtiging «vam men, weer bijeen ir. de salon, waar de gezagvoerder, kapitein A. A. van Ingen, van de gelegenheid ge bruik maakte een praatje met de •leerlingen té houden. 'Hij bood de adoptieleider van he; iv-ceum .een ©b- tienhouten olifant uit Bombay aan. De adoptieleider; de h- D. C. lést aan vaardde dit ges eb k gaarne voor het scheepshoekje van de schooi en gaf de gezagvoerder voor de scheepsbi bliotheek enkele pocketboekjes. fHet m.s. Ammon -er K.N.S.M. .was op 27 februari het doel van 40 leerlingen en 3 leerkrachten van de Ichthusschool te Amstelveen, Het was voor de kinderen al een sensatie om met de boot naar. de Surinametoade te varen. Aan boord verteld© de heer Seignettë van de1 afdeling publiciteit „van de K.N.S.M. de jongelui iéts over de maatschappij en de schépen. Hier-, na werd het schip van boven tot on der bezichtigd, waarbij vele; vragen beantwoord moesten vorden. DAT Het Rotterdamse culturele cen trum bij uitnemendheid, het Concertge bouw, een waardige plaats in het Ne derlandse muziekleven zal gaan inne men is opnieuw bewezen, nu Is bekend gemaakt dat het Holland Festival 1966 in deze muziektempel - zal worden geo pend. De wethouder voor kunstzaken, mejuffrouw mr. J. Zeclenberg deed de ze mededeling op een persconferentie die gehouden werd. nadat de vlag was gehesen vanwege het feit dat het hoogste punt was bereikt. Er waren nog meer nieuwtjes. Zo zei zowel de wethouder als architect H. M. Kraai,j- vanger dat, hoewel zij tevreden zijn met het bereikte resultaat het Concert gebouw niet, zoals eerder berekend, ge reed. zal zijn voor het concertseizoen 1965-1966, maar pas in februari-maart van 1966; Zoals'het er no- voorstaat zijn de bouwers op de helft van de bouwtijd gekomen. Tenslotte Is het nu ook zeker dat het Concertgebouw te vens als Congresgebouw dienst zal doen. Het eerste congres vatt.:, formaat zal reeds in 1966 worden- gehouden. Dan zullen tweeduizend ménsen het drie jaarlijkse Internationale; CfOS-congres bijwonen. Hét .Nederlandse Instituut •voor Efficiency zal gastheer zijn. Wat de éversiéringén" ,in'hét gebouw be treft daarover bestaat nog .geen zeker heid. In iéder geval staat vast, dat het ontwerp, dat de onlangs overleden Rot terdamse kunstenaar Louis van Rood© heeft gemaakt voor.-ecu. wand in de feestzaal, niet zal;Worden uitgevoerd. Architect H. M. Kraafjvanger wil nu op déze plaats die uitzicht geeft op het Kruisplein'een grote glazen wand aan brengen van ongeveerzeven.meter hoog. De",andere ramen', zijn namelijk veel kleiner: Henk de Vos beeft een ont werp gemaakt in kunstplaveise! voor de binnenhof. Deze hirinénhofis 809 vierkante- meter groot en zal onder meergebruiktwordenals parkeerter rein voor de wagens van zeer speciale gasten. Het kunstplaveisel is daarop berekend. Van de.vier zijden- van- de twéé foyers zal het plaveisel de indruk geven van, een groot schilderij. ZATERDAGOCHTEND tussen elf en twaalf uur verwacht de Euromast te; Rotterdam dé twee-en-een-halfmil- joenste bezoeker sedert dit imposante bouwwerk in het voorjaar van '60 voor het publiek werd opengesteld. Van zelfsprekend. zal de; directie deze bezoe ker of bezoekster eën feestelijke ont vangst bereiden,Reeds het eerste jaar trok de Euromast 750,000 betalende be zoekers, die er van het uitzicht over Rotterdam en de havens kwamen genie ten. De bouwers en exploitanten hiel den rekening met een normaal bezoek cijfer van 500.000 personen per jaar. Het hoge cijfer van het eerste jaar werd zoals is te begrijpen veroorzaakt door „het nieuwtje" en door de Floria- de, de grote bloemen- en plantenexpo- sitieV die toen in het nabijgelegen Park werd gehouden. Maar de Euromast, heeft de prognose van 560.000 bezoekers per jaar niet on aardig gehaald, zelfs overschreden! Bij de N.V. Scheepsbouwwerf H. de Haas te Maassluis werd met behulp van de bok Meeuw te water gezet de nieu we motorsleepboot Pieter L„ die ge bouwd wordt in opdracht van de N.V. Drijvende Bokken v.h. Bonn en Mees te Rotterdam. De hoofdafmetingen van de boot zijn 21_ bij 5.40 bij 2.50 meter. De voortstu wing zal geschieden door een 12 cyl. General Motors dieselmotor van 360/400 pk. De sleepboot wordt zeer modern uit gerust en is speciaal bestemd voor, het slepen van zware bokken. De 56-jarige havenarbeider L. Pes- schier -uit Noordwijk-binnen naakte don derdagavond bij werkzaamheden aan -boord van het Noorde m.s. Fempoint zo ernstig gewond, dat hij later in het Ha venziekenhuis overleed. De heer Pes- schier had in het ruim van de Fern- point, die ligt aan het terrein van de koninklijke Rotterdamsche Llöyd aan de - Schiehaven te Rotterdam een hijs samengesteld, die bestond dit 12 balen tapioca meel. met een tota-al gewicht van duizend kilo. Deze hijs draaide hij met een laadboom van het schip uit het ruim. Toen de hele vr.aoht ter hoogte van het luikhoofd van het ruim was, schoot de splits uit de voorloop waarin de hijz hing. De duizendkilo viel op de - onge veer rtwaalf meter lager staande haven arbeider.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1