ers en vloer in sportpaleis HERV. GEMEENTE GAAT CELDACTIE VOEREN Raad vanavond ook over bonwen van sporthal AGENDA h JLiehtstoettrekt van „MEIDE" GENOTEN MERKWAARDIGE FAAM Werk van 14 dagen nu begonnen sr. - Visvergunningen liggen weer Idaar Openbare lessen chr. tech. school Beurs wordt „waterpas" gemaakt Geen rijbewijs - in gammele auto WijkcentrumVredeskerkorgel Ook opspuitingen weer aan orde Man aangereden op Vlam in pan Plafond omlaag GTB gaf laatste kans ook prijs Kind aangereden Auto's beschadigd Tegen politie op gereden. Zoete zeeman Tegen portier op Met de paardetram van Hoofd naar Station (4) DE .,meide' VIEUX 196', D£ ROTTERDAMMER Pagina 3 SPINWIEL VRIJMOED MAANDAG 27 APRIL 1904 mm* T IE-FST vijftig centimeter ligt AJ de- zuid-westelijke hoek van Schiedams Koopmansbeurs lager dan de noord-oostelijke hoek bij de entree van het monumentale gebouw. ONPRETTIG TEGEN en morgen en dagelijks Burger]i jke staru I NOGMAALS WEGWEZEN.../ nubeduidend goedkoper VoorjaaPSStoWen Denlm fantasie fh a Fit Changeant tweed 90 cm Breed Gemeente koopt pand in W. Brouwerstraat Arij Prins van de kaar. senfabriek genoten een halve eeuw geleden een min of meer merkwaardige faam. Die kaarsenfabriek is er niet meer. Het bedrijf ging naar Gouda. De geringe binding met Schiedam is mogelijk dankzij het feit dat dit be drijf nog enig aandeel heeft in de bouwvereniging „De Eendracht", een teken dat de kaarsenfabriek een halve eeuw geleden wel huizen wilde Haten bouwen voor de arbeiders verenigd in deze vereniging uit Schiedam-Zuid. 700 -1000.... Ter gemeentesecretarie in Schiedam liggen ae visvergunningen voor het nieu we seizoen, dnt 1 juni begint, ter uit reiking gereed. Vorig jaar werden ongeveer 3.000 ver gunningen uitgegeven. Ieder jaar is het io. dat de meeste hengelaars wachten met het halen van de vergunning tot en kele dagen vóór 3 juni. Het gevolg is dat in een paar dagen honderden kaarten snoeten worden uitgeschreven. Er moet vaak iang gewacht worden voor men de begeerde kaart in zijn bezit heelt, leder kan dit voorkomen door reeds nu een vergunning al te halen. J)e gelegenheid daartoe bestaat van- »1 4 mei 1964 op alle werkdagen, be halve 's zaterdags, en wel van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 14.30 uur, afde ling Bevolking, ingang Oude Kerkhof 19b. Nog wordt er de aandacht op geves. tigd dat er met ingang van het nieuwe visseizoen verandering is gekomen in de loort van de af te geven vergunningen en in de daaraan verbonden kosten. Voortaan worden slechts afgegeven: Bijdragebewijs: voor het vissen met dén gewone hengel 2; Kleine Visakte: voor het vissen met twee gewone, één speciale of een hengel met levend aa» ƒ6.50: Grote Visakte: voor het vissen met alle geoorloofde vistuigen 20; Con senten tot uitoefening van de kustvisse- rij 1: Vergunningen voor het vissen in de Sehiedamse havens 1.50, Voor deze laatste vergunning is een kleine visakte van 6.50 vereist. Evenals vorige jaren zal de Chr Technische School aan de Nieuwe Dam- laan te Schiedam ook dit jaar weer openbare lessen organiseren voor ouders van leerlingen, adspirant-leerlingen en overige belangstellenden. Deze openbare lessen zjjn bedoeld om de ouders in de gelegenheid te stellen de jongens aan het werk te zien. Daarnaast zijn ze van zeer groot be lang voor de ouders die nog niet we ten welke school hun zoon gaat bezoe ken. Geheel ongedwongen kan men deze avond kennis maken met het technisch cede, wijs. een tak van onderwijs waar voor elk jaar opnieuw de algemene be langstelling toeneemt. Elk beroep vraagt nu eenmaal een basis van ken nis, maar bij het technisch onderwijs bovenal vakbekwaamheid in de zin van handvaardigheid in de gekozen vakrich ting. En juist de oefening in deze hand vaardigheid kunt u bij deze openbare ieaaea van nabij zien en wel op dins dag 28 april en woensdag 28 april 's avonds van 19 tot 21 uur op hei be kende adres, Nieuwe Damlaan 762, «es."**» 35B385 (Van een onzer verslaggevers) De Sehiedamse politie heeft zich za terdag ontfermd over de auto van de Schiedammer J. P. De auto had geen goede remmen, gladde band, de bestuur srichting deugde niet, bovendien had de heer J. P. geen rijbewijs. In de Overmaassesteeg ie Schiedam is de bromfiets van de Schiedammer R. W. gestolen. In de St. Liduinastraat is de Bata- vus bromfiets van de Schiedammer M. R. gestolen. Uit een kabine van een vrachtauto op ae Westerkade in Schiedam is een autoradio gestolen. (Van een onzer verslaggevers) Voor hpt „Nieuw Kerkelijk Centrum" te bouwen aan de Van Swtndensingel Schiedam ten behoeve van wijkgemeen- te 5 van de Ned. Herv. Kerk gaat niet alleen Schiedam-Oost zich inspannen. Het wordt een grote financiële actie waarbij geheel Hervormd Schiedam ou- Een dergelijk niveauverschil maakt het tafeltennissen tot een lastige zaak in dit tijdelijke sportpaleis en. daarom zijn tafeltennissers van TSF en NOAD in vereende samenwerking en onder de belangeloze leiding van de aannemer Lansbergen begonnen met het leggen van een planken vloer in de midden ruimte van dat gebouw. Het plaatsen van zo'n vloer levert nogal wat passen en meten en ook de nodige discussies op. Het leggen van die vloer levert ook de bedrieglijke indruk op dat deze houten vloer scheef komt te liggen om dat de Koopmansbeurs zo zwaar is ver zakt Het werk gaat ongeveer veertien dagen vergen. Op de vloer komen „klosjes' van diverse maten en over die klosjes komt de vloer die tenslotte het opper- (Van een onzer verslaggevers) ZESENTWINTIG punten telt de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad die vanavond in de raads zaal van het Sehiedamse stadhuis wordt gehouden. Bij de ingekomen stukken zijn het geschrift „Welvaart voor de kunst in 1964", de brochure „Enige bezwaren te gen de fluoridering van het drinkwa ter." Het voorlaatste punt van de agenda bevat het voorstel van B. en W. om 927.500 beschikbaar te willen stellen voor de bouw van een sporthal. 6 om vat de verkiezing van leden voor de commissie tot wering schoolverzuim. Daarna volgen enkele punten over aan kopen van pandjes. Het onteigeningsplan St. Liduinastraat >taat onder punt 8 vermeld. De Burge meester van Haarengroep NVP krijgt 5000 voor de bouw van een clubhuis als de raad het krediet verleent. Er komt een ongevallenverzekering voor de gemeente- PISTERAVOND heeft het echtpaar Y. de teevee van onder tafel bezien. Dat dient men niet te onderschatten. Teevee en dat op handen en voeten is iets bijzonders zelfs voor een Schie dams echtpaar. Tel daarbij dat de ka mer geheel in het duister was gehuld. Dat mevrouw Y de gordijnen flink had toegeschoven terwijl ze juist zo graag haar mooie meubeltjes toont is daarbij de aanwijzing dat bet echtpaar Y niet in de beste omstandigheden verkeerde. Ach, de tragiek druipt er niet af maar toch prettig was het niet. Het komt vermoedelijk omdat het echt paar Y te gastvrij zal zijn of zoiets. De ware oorzaak hebben ze nog niet ge determineerd want daar iaat Y immers een sociologisch onderzoek aan voor af gaan. J-JF.T is begonnen toen de X-en op visite begonnen te komen. Hij X is volkomen tegen t.v. Het is de laatste tijd snob die dit nog vol kan houden. Zij is er.daarom ook tegen, hoewel ze toegeeft dat het kijkglas een medium is dat dc mens op de hoogte kan houden mits hij er het juiste ge- J?*-. Sociale Belangen: afscheids- «oeptie van Raven-s, 14.30. Belastingen Lange Haven: afscheids- *ri «e' van ®ree, 16. ■Pr. A. Kuyperschool: Stad-houderslaan «scheidsreceptie mej. E. Verkade, 19.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- E®3® redactie. Lange Kerkstraat 82, «h 64154, b.g.g. 115588 (toest. 62, na uur b.g.g. 195885) alleen voor redac- he aangelegenheden. Agentschap mevr. J. v. d. Hoek-Hoo- ttjjdani; J. Steenstraat 29, tel. 65451 [meen voor klachten, advertenties en «wnnementen, b.g.g. tel. 115588). .machten bezorging: agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Wutie 6466; alarm brandweer 69123; 00 en GD 69290. oted. Museum: Schilderijen Bart van «r Schelling. ^Apotheek: Van Westendorp. Parkweg SCHIEDAM. Geboren: Mirjam D dv G ®erde en A T.uif: Martin zv H M J ■jool en j M van Beek; Carola A M dv u M Malts en M J van Houten; Theofi- D J van der Raaf en H de Vos; Mattheus A C zv C L C Scheffers en A -ukers; Caret zv J van der Velden t,_Van den Berg: Rolandus zv L Jfteijen en A J M Heinsbroek; Erik T v L Buislng en E L G Ni Homuile: K«?.t enA c Jordaans, 70 jr; H ®wt, 9o jr. weduwe van: P Ritman. •De Schiedammer C. IJ. B. is zijn «ets kwijtgeraakt die bij het St. Lidui- ttalyceum stond. paste gebruik van maakt maar anders zins is het een onmogelijk meubel. Ar ticuleer goed bij deze volzinnen en het echtpaar X krijgt gestalte. Omdat X een goede kennis is bleef bij maanden geleden eventjes langer zittten dan ge woonlijk het geval is by liezoekcrs. Hij deed dat louter om nou eens te zien lioe miserabel die t.v.-program- ma's nu eigenlijk zijn. X ATER is hij nog eens terug gekomen met Marie. En ook Marie X vond liet clectronenfilmpje louter kinderspel. Ze zijn later nogmaals gekomen om eens te zien wat er tocli met dat veel besproken programma aan de hand was. Later keek X toevallig toen die voetbalmatch te zien was en op den duur zaten de X-en steeds bij de Y-en om te vertellen hoe miserabel het programma nu weer was. Voor de Y-en was er geen verweer. Mevrouw Y. zei natuurlijk dat mijnbeer Y, te lang bleef praten en dat X daarom gezellig bleef zitten. Dat. nam mijnheer Y niet. Hij hield die avond zijn mond met als gevolg dat mevrouw Y zei dat haar echtgenoot zo onbeleefd was geweest Er was niets tegen te doen. A/JET zfjn vieren voor het t.v.-glas om te zien hoe slecht het pro gramma zal zijn wordt gauw een do je bedoening want een kwartet kletst zo snel en veel dat het onmogelijk blgkt goed te zien laat staan te luis teren. Zowel mijnheer Y als mevrouw Y zochten naar middelen om de mo notone barrière te doorbreken. Zy gaf na negen uur geen koffie meer, hij begon dan al te gapen maar het echtpaar X lachtte om zulk een vroegslapery. „Er is niks tegen te doen, ze nodigen zich zelf uit tegen woordig", zei mevrouw Y wanhopig en mijnheer voegde er aan toe: ,ja, morgenavond komen ze weer want ze hebben gezien dat het weer niet best zal zijn". En het werd weer niet best, tijdens het mistroostige kijken kreeg mevrouw Y het geniale idee om te zeggen dat ze volgende avond afwezig zouden zijn omdat ze op vi site gingen. Die volgende avond ble ven ze rustigjes zitten met zijn twee tjes voor het eigen t.v.-scherm, maar net was de weerman verdwenen of de bel klonk en vrolijk snappend wipten de X-en naar binnen om te zeggen: „Hallo, lui, we zagen dat jullie toch thuis waren, daarom wip pen wc even aan". Het werd die avond een gedrukt kijken. Gisteravond zou het beter gaan. Weer hebben de Y-en gezegd dat ze er niet zonden zijn. Toch kwamen die X-en nog „langs lopen" en dat bracht de sfeer uit de oorlogdagen in huis. De X-en lieten dc bel lang rinkelen. Mijn heer Y duwde zyn ega onder tafel, schoof zelf op handen en voeten naar de oscillator om het geluid zachter te zetten, doofde tevens alle lichten en zo in angstige spanning naast el kaar onder het beschermende gor dijn van het tafelkleed hebben de Y-en naar het amusementsprogramma gekeken. Misschien komen de X-en vanavond weer langs. Toen de Schiedammer- A. T, in de zaterdag op zondag om tien voor half een over een beschermde over steekplaats op de Koemarkt wandelde in de ric_tmg van de Buitenhavenweg, is de j an"er door de automobilist J. De'J- reed naar de Koemarkt- brug. Hij remde nog wel maar hij schep te de voetganger T. Deze kwam op de motorkap terecht en viel daarna op de verkeersgeleide op de straat De heer T. kreeg schaafwonden en een oj -hieuP- Hij is naar het Scnieaamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. In de woning van de familie W. H. in de Henri Folakstraat te Schiedam sloeg de vlam m de pan. De heer W. H. wilde de pan met vet naar buiten gooien. F had met gedacht aan de vitrage die daarna vlam vatte. De Sehiedamse brand weer heeft het vuur geblust. SE By de familie S. viel zondagmiddag om tien voor half een een deel van het plafond naar beneden in de woning in de Mariastraat te Schiedam. Het tele visietoestel werd beschadigd. vlak van de beurs waterpas zal moeten maken. Deze week werken de tafeltennissers heel intensief want enkele delen van de vloer zullen al worden aangebracht ten gerieve van de schietvereniging Schiedam die donderdag schietwed strijden organiseert De schutters en de apparatuur zullen dan op de waterpas liggende gedeeltelijk houten vloer kun nen staan. Voor het Stedelijk Museum dat het toe- zicht uitoefent op het monument was de heerAV. van Beek aanwezig, Z\jn chef, directeur J, Paalman, had de opdracht gegeven dat geen spijker mocht worden geslagen in het gebouw. Bat is dan ook niet gebeurd, daarom wordt .ook een losse houten vloer gelegd en bovendien bleek dat het onmogelijk is spijkers té siaan in de immens harde stenen binnenvioer. 9 Op de Burgemeester Knappertlaan tussen de Jan van Avennesstraat en de Sonderdanckstraat te Schiedam is een proefverlichting aangebracht. (Van een medewerker) Ook de Sehiedamse tweede klassers in het zaterdagvoetbal hebben nu het kruit verschoten. GTB gaf de laatste kans op het kampioenschap prijs zodat MVV '27 de titel ter 'beschikking heeft. Dat is het merkwaardige einde van een competitie waarin GTB weken lang ongehinderd met grote voorsprong naar het kampioen schap stevende. Voor GSS stond al niets op het spel. De Gustomannen verloren met 42 van Groen Wit R. Bij Energie Boys legde GTB te weinig energie aan de dag. GTB veroverde een 02 voorsprong maar daarna waren de technici te weinig oplettend zodat de Boys even-eens tweemaal konden scoren (2—2). Het verzwakte team van GSS was met opgewassen tegen Groen Wit R. dat de bal dan ook viermaal langs doelman Bout zond. In de eindfase drongen de Schiedam mers nog ver genoeg naar het Rotterdam se gebied op om tweemaal te kunnen doelpunten (4—2). raad (punt 11), het Doelehofje wordt for meel onttrokken aaa het verkeer. De Rehoboth-ULO krijgt meubilair (punt 13). Een college van bijstand voor de uitvoe ring van de ABW vanaf 1965 zal worden geformeerd als de raad punt 17 heeft aan vaard. Punt 19 bevat het voorstel de bruggetjes in het Prinses BeatriXpark te verbeteren. De rioleringen in Schiedam-Zuid en -West zullen worden verbeterd, kosten 268.000 (punt 20). De moeilijkheden met aanne mer Oosterwijk-over het opspuiten van zand in Kethel komen weer ier sprake. De verordening voor de havengelden wordt gewijzigd. Ten slotte zullen de jaarwedden van de wethouders van achttienduizend naar twintigduizend gulden worden verhoogd (punt 26) en gevraagd wordt adhesie te betuigen met de actie van de vereniging tegen luchtverontreiniging. De 6-jarige Andreas van Geest is vrij dagavond om kwart over vijf op de Polderweg in Sehiedam-Kethel aangere den. De jongen liep langs een carrier, waardoor de automobilist, de Rotterdam mer P. G. het kind niet kon zien. Het kind kreeg een hersenschudding en schaafwonden aan beide benen, tevens ontvellingen aan het gelaat. Andress van Geest is naar de Dr. Noletstichting in Schiedam vervoerd. Op de hoek van de Aleidastraat en de Westfrankelandsestraat verleende de Schiedammer J. A. S. zaterdagmorgen om tien voor twaalf met zijn Fiat geen voorrang aan de auto, bestuurd door de Schiedammer C. H. De auto van de Schiedammer J. A. S. geraakte total loss en de auto van de Schiedammer C. H. werd zwaar beschadigd. J formule 1 aanboiiwmeubefen der de animerende leiding van de wjjk- predikant van wijkgemeente 5 ds. J. G. Jansen zal worden betrokken. De bouw van dit wijkcentrum voor de Singelwijk vormt namelijk een on derdeel van de vele bouwplannen die de Herv. Gemeente in Schiedam heeft. De kerkvoogdij heeft er op gewezen dat het plan voor het kerkelijk centrum is aanvaard nadat in het schetsplan en kele wijzigingen zijn aangebracht. Het in dit gebouw geprojecteerde kerkelijk bureau is komen te vervallen. De archi tect zal het nieuwe plan aan de voor gestelde begroting aanpassen; De finan ciële commissie voor dit bouwwerk is uitgebreid omdat de actie in de gehele gemeente zal worden gehouden. Na de bouw van dit Herv. wijkcentrum namelijk zal aandacht worden geschonken aan de bouw van een Vredeskerk ter vervanging van het gebouw in Mathenes- se dat aan de Prof. Poelslaan 80 (Rotter- oam-West) staat. Daarna zal een Herv. Wijkcentrum in Schiedam-West moeten worden gebouwd ter vervanging van de oude Westerkerk in de Aleidastraat. Ver der dient er vergaderruimte te komen in Nieuwland en 's-Graveland. En dan rest nog de omvangrijke res tauratie van het orgel in de Grote Kerk waarvoor zeker een ton nodig is. Zonder „adempauze" zal geld worden ingezameld voor al deze werken. Bijdragen kunnen worden gestort op girorekeningnummer 39 39 63 van het Col lege van .Kerkvoogden van de Hervorm de Gemeente. Wees er vroeg bij... zodat wanneer de zon gaat schijnen. Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alléén... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten van een van de- grootste stoffenfabrieken- met internationale vermaardheid het hele magazijn van de over schotten vzn de' voorjaars collectie 19661, voor bijna de helft van de prijs. Pracht kwaliteiten in 100% katoen,-fibranne en Denim de grote mode, in de nieuwste voorjaars-dessins. WONiNGIHRICHlING-BROERSVEST 64-66 IJ Toen een surveillancewagen van de Sehiedamse politie zondagavond om half de hoek van de Hoofdstraat en de Willem Brouwerstraat stond té waeh- ten om een van'rechtskomende auto, be stuurd door de heer A, G. voorrang te verlenen, is de heer A. G, frontaal tegen ae politieauto aangereden. Er ontstond ernstige schade. 9 De' Sehiedamse politie heeft een 18- lange Portugese zeeman aangehouden die zich in de bal van het Sportfondsenbad onledig hield met het leeghalen van een reeds gedeeltelijk gesloopte snoepauto- maat. (Van een onzer verslaggevers) DE "CHTSTGETSCHIEDAM, een unicum in Nederland, begint toch elders wel v J?eer keianësteILmg te trekken. Zo heeft een vertegenwoordiger van Philins uit Selwfy.tn gezochtmet de Sehiedamse commissie om zich op de hoogte te mtn organisatie. In Eindhoven organiseert men jaarlijks een lichtweek en ve &£2S22&ook hetilouden van lichtstoet. Zaterdag zal h« rnet twle vertegenwoordigers van de. gemeente Eindhoven, die met de organisatie aldaar belast zijn, de stoet in Schiedam in ogenschouw komen nemen. Misschien moge dit een aansporing zijn voor hen, die nog aarzelen of overwegen om mee te doen om zich nog uiterlijk tot en met woensdag, op te geven bij de heer A M Schoof' boekhandel Mercunus, Lange Haven 77, tel. 68812, aldus de organisatorên. 9 Mft ingang van i april werd begonnen met d„ uitgifte van de 83 onlangs gereed, gekomen volkstuinen van het tweede gedeelte van het complex ..Thurlede" in Schiedam. Thans is nog een aantal tuinen beschikbaar. Gegadigden kunnen zich alsnog opgeven bij ^LAe'jt*etaris van de volkstuindersvereniging „Thurlede de heer G. M. van Feit, Van Dijckstraat 16a, De NCVB-Schiedam-Centrum houdt dins dagavond haar jaarfeest in gebouw Irene. 9 De NCVB Oud Mathenesse te Schiedam ten Rotterdam) houdt woensdagavond een ledenvergadering in de Franselaankerk -waar de heer Goudzwaard zal spreken over „De eenwording van Europa".' De bejaarden van wijkgemeente 1 van de Herv. Gemeente Schiedam brengen dins dag een bezoek aan de Keukenhol te Lisse. ?m uur wordt vertroldteii vanaf het dr. Wibautplein. De afdeling Schiedam van de Gèrefor- meerde Vereniging voor Ziekenzorg en Maat- schappelijk Werk houdt op donderdagavond 14 mei de ledenvergadering in de grote zaal van de Magnalia Deikerk. 9 In gebouw Irene houdt de Dr. De Visser- school ie Schiedam vanavond (maandag- ach' Cen °«deravonó- aanvang keart voor De Sehiedamse CJV zal tijdens de Pink- sterdagen logeren in het Sehiedamse school- buitenhuis. Het aantai deelnemers is onge- ,ett een <?eriigfal hiervan rijdt op de bromfiets naar het gebouw in N.-Brabant De chr. harmonie Harpe Davids Schie- omr^eWens hetJaarU38s concours van t VTT, Baronie en Fanfare- nen Mt 28DSSpunten? S"Ste Prüs gew0D- Imprlmé popelln Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze enorme collectie voorjaarsstofïen, hon derden rollen voor japonnen, deux-pièces, rokken, kinder jurkjes én strandpakjes, in was- en zonechte kleuren, door elkaar per meter voor ^|j^j Geen tel, of schrift, best. Op de Nieuwe Haven te Schiedam kwam de bromfietser H. van V. zondag morgen om tien voor elf te vallen toen echtgenote van de automobilist C M, de R. onvoorzichtig het portier van de auto opende. De heer Van V kreeg schaafwonden. Hij had hoofdpijnen en iuj is naar het Sehiedamse Gemeentezie kenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Van mevrouw A. Woiff-Bakker zal de gemeente Schiedam aankopen het pand WüHem Brouwerstraat 5 voor een be drag van 1.850 -als de gemeenteraad maandagavond het voorstel van B. en W. goedkeurt. De aankoop van dit pand, in aanslui ting op de m de Willem Brouwerstraat reeds gedane aankopen, komt gewenst voor met het oog op het scholencomplex, dat op het achterliggende terrein zal verrijzen. Dc verwerving van dit pand is voor de gemeente waarschijnlijk mede van belang voor de toekomstige werken ver band houdende met de waterkering in de nabijheid van de Buitensluis. Overigens moeten eerlang in de be trokken omgeving saneringen worden doorgevoerd, zodat ook in dit opzicht de aankoop verantwoord is. De overeenge komen prijs van 18.050 komt B. en W, gelet op het taxatierapprt, redelijk voor. Voor onderhoudswerk aan dit pand, dat na de overdracht voorlopig gedeel telijk verhuurd kan blijven, moet kun nen worden 'beschikt over 400. uit Schiedam brachten palmvet uit de zeilschepen te Rotterdam naar Schiedams Voorhaven. In de kaarsenfabriek maakten de Schiedammers er kaarsen, paraffine, stearine van en de schepen van Van Eyk brachten de producten dan weer naar Rotterdam. In dit bedrijf wer ken van 's morgens zeven tot's avonds zeven zeer veel meisjes en vrouwen. Hun loon bedroeg vlak na de eeuw wisseling zo'n zevenhonderd tot dui zend centen per we.ek. Niet te reproduceren was een re-' clamekaart van dat verdwenen Sehie damse bedrijf. Aan de achterzijde van die kaart wordt over de courante modellen kaarsen geschreven en daarbij worden genoemd de modellen fiets, rijtuig, girandolles Wat dit zal moeten zijn is ons niet duidelijk mam wel weten wij dat de toenmali ge directeur zeer veel belangstelling had voor het wielrennen. Hij be dreef die hardrijderij o.a. in Ham burg. TXE directeur van dat bedrijf is ove- y rigens bekender als „tachtiger", het is Arij Prins die zijn naam heeft mogen geven aan de Arij Prinslaan Over Arij Prins bestaat veel lite ratuur. Hij behoorde tot de letterkun dige vriendenkring rond Willem Kioos, Lodewijk van Deysscl, maar zijn boeken, vol gezochte woordkunst worden in de hedendaagse literatuur als weinig waardevol aangemerkt. HOOFDSTRAAT IN SCHIEDAM Gezeten in de paardentram zou on ze reisleider de heer C. Groeneweg ons kunnen wijzen op die kaarsen fabriek, die we nu op de plaatjes van onze verzamelaar kunnen zien. We zien in de Voorhaven een zeilschip dat oud ijzer ligt te laden in opdracht van. de Sehiedamse firma Van Em- den. Daar is nu de firma Total ge vestigd. A AN de overzijde van de haven is JY de kaarsenfabriek „Apollo" ie zien. nu het terrein van Gusto. Drie motorboten van de familie Van Eyk VOORHAVEN IN SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1