9 iRIffó rads De basis van onze garantie is de kwaliteit van dit unieke mesje f g fwaarmede u beslist snnis moet maken. rraag per brie kaart lil J 1 gratis monster aan: Gillette, Postbus 2200, Amsterdam fe&V"8 "t •ftv-sn® rther jgjygn Jeugddienst Sfffi i 5." sssn&fs. A-yahasasï&js r De krant een eerste prijs voor schrijven van luisterspel Gematigd aagsche Courant vraagt machtiging voor radio en tv geen dag - uitzeil dii] en op 4 en 5 mei 2 as v; Ïïg-SSM - televisie vanavond asMSSjs* Mss? gg*™ ,gLitoi ss°% 1 tBsomt gevravgii CHAUFFEURS ROTTERDAMMER Pagina 4 MAANDAG 27 APRH, S"®ie hv* vïarceijosde kunt U niet missen s 1 uve R Hoevee] eren meer Alleen u kunt dat zeggen, omdat het afhangt van de hardheid an uw aar en de gevoeligheid van uw huid. Maar alleen ilver Gillette gar ndee u dag-in, dag-uit vele keren meer subliem scheercoir ort, dan welk ander mesje ook. Stainless - «r« speciaal superhard hoogwaardig staal om u een werkelijk véél langer meegaand mesje te geven VOOR DE MEESTE KEREN MEESTERLIJK SCHEREN méér keren gladder, schoner en makkelijker scheren. onveranderlijke Gillette kwaliteit - elk mesje even goed als het vorige. mesje niet afdrogen - alleen maar spoelen en water afschudden. w ¥,u„ri Vakjinti« Auto's rijwielen motoreu Te k«N»|£ gevraagd! Plaotst nu Ko«ri«r( 't is dè snanisr Te koop Onr^frpad goed Te huur Radio televisie grammofoon DIVERSEN Voordelige Aanbiedingen Op de avond van Biaandag 4 en van dinsdag mei zal de NTS nationale her- cenkingspi-ogrammas uitzend en Op 4 mei wordt de traditionele Doden- herdemng op de Waalsdorpervlaicte om mil voorafgegaan door ;en film an Theo van Haren Noman over de na- oorlogse Nederlandse beeldhouwkunst getiteld „Een leger van gehouwen steen' Men ziet hierin na 194,'= verre ien vei etsmonumenten in verscheidene Nederlandse gemeenten. De begeleidende tekst werd geschre ven door bekende Nederlandse auteurs. Aansluitend wordt dan tot 7.52 uur het nlmpje „De celbrief' veitoond. Dit V'erd gemaakt door de fotograaf-cineast Dick de Herder, natsr aanleiding van enkel':; verzetsgedichten, gevonden in de dodencel van de Scheveningse gevan genis Daarna volgt de reportage van ae Waalsdorpervlakte, welk, ot 8.10 duurt Na het NTS-journaal zendt de NTS een concert-opname van de Waalse tele visie uit en om 9 uur volgt dan de Zuid- Slavische speelfilm „Dolina Min; (Dal van de vrede), die verhaalt over de tra giek van twee voor het oorlogsgeweld vluchtende kinderen, die tevergeefs een vredig Piekje zoeken „In het spoor dei bevrijders 1944— 1964" is de titel van de door Mile. An- stadt samengestelde documentaire, welke de NTS op 5 mei tussen -8.20 en «tir als nationaal programma uitzendt, Hierin worden de misschien al wat vergeten herinneringen aan de bevrij- uingsstryd van de geallieerde legers nog eens opgefrist. De daarbij gevolgde route door de verwoeste landen wordt vertoond en daarna maakt men via het acherm als het ware de tocht ten twee den male om te zien hoe deze streken hernieuwd zijn. De jury voor de wedstrijden in het Söhryven van een luisterspel die in 1983 le radio en televisie en de Nederlandse Radio Unie werd georga niseerd, heeft besloten geen eerste prijs toe te hennen. De jury kwam tot de con clusie dat dit niet verantwoord zou zijn De tweede prijs viel ten deel aan me- °uv£ Bruylants te Antwerpen hJfrQill?te^ ,De vreemde aan- 1,7 A dae der°c aan de heer «cndxik A. Sparreboom in Den Haae voor het pel „Zielen «o drift" ked^agt f 1250.- en 4rf zullen binnenkort Hilversum worden uitgereikt vanV'wyj!Fst<md uit mevrouw Emmy 5?n Lokhorst, mevrouw C. v. d Bosch— y van Nierop 1 19.15 Instrumentaal ensemble: ontken- diolES? imso OUpfa handschriften; 19.30 Ba- öek^SÏ'iooLJZPV**"amusementsmu- Raü ,20' Omweg, hoorspelimpressie- 20.50 Radiokamerorkest en klassieke «oder m 22! ^panorama! Vocaal ensemble (gr); 23.55-24.00 Nieu^ 18 Ks T/ïf m' VARA: 18.00 NieTjws; m't. Cavalleria Rt5ticana° opeM r 21.20 Terug in de tijd, lezing* 2135 >fi' de Kath. ilkspartlj; 20 .M Orden für die Wunderkinder, s^elhlm: 314SW? ^22 35f°?S™ d0CUmentaire 4 22.30 Worgen 1 4®* m- CBO: 7.00 Nieuwe Waterstanden- 9.40 Schoolradio. 10.00 vóór de «leuters. 10.15 ijchtbaken, lezuiff. 10 23 vnaB sieke orkestwerken (gr,). n.ob iw Vn°iaV' 11-30 Lichte gt nn r muzi< 140 UohlT- ZV1}' lning\12-00 AngeiS een Sra™"ofo°htnuziek. 12.30 Mededetn- J£? *v» land- en tuinbouw. 12.33 Wii van het land, programma voor de boeren ,2 45 12.f5 Katholiek nieuw"' linn?) i Lifh'£ grammofootirnuziek. letcsên ttllandsvrouwen- M.10 HJe- van 1 '?e.rti Programma (herhaling /^raw. Jh). 15.10 Voordracht 15 25 Grammofoonmuaek. 15.30 Als de dae van l6 3nre?T kl^kbeeld. 16.00 Voor de zieken 0 a«5£ vo°rrang. godsdienstig oro- ^ramrria. 17.00 Voor de leupd 17 35 Vrtm*Pa«» SSS*"»- Rfgermf^uitzenlia^1 UJien8 Ian e*1*®» to de Nederlanaie tuien fjogs ir. j. p. „osephus itta i«oo ia onte-.grammofoonmi voor de tieners 18.20 De ie mei, uitzending van de SSXJÏ: 11£ Soeialfetische Parti], Tot u spreekt de heer D Noordewier, lid van het mita" 18-3,° Licht rtrljkorkest. En nu ü?i keval, wagenbeantwoording. »5HJ?Wn,n O* 298 m AVBO: 7.00 Nieuws Qohtendgymnastiek. 7.20 Lichte gr^I mofoomr-uz. VPRO: 7.50 Dagopening. a8Vr%: ut ^ogramma-overzicht Aan- -,e%„ grammofoon muziek ggn Gymnastiek, 9.10 De groent--nan. 9 15 mq. derne orkestmuziek (#r.). |.40 Mor™nwH. ding. 9.55 Boekbespreking. 10 00 Arbeidsvltn minen. 10.50 Voor de kleuters.11.00 Voorde zieken, 12.ÖO Licht instrumentaal ensemble f" ^"gsoiist. 12.20 Regenrg itrenólng Voor de landbouw. 12 30 Mededelingen t.b v land- en tuinbouw. 12.33 .nansorkest en iSne sohsten. 13.00 t U\vs. 13.15 Mededeltoeef Hhieei jetueel of grammofooiunurfek' 13.25 Beursberichten. 13.8» Zaag er. plano. Het satirische VAR A-televisiepro gramma „Zo is het toevallig ooi nog eens een keer droeg zaterdagavond een vrij gematigd karakter. Ook was er eindelijk eens meer aandacht be steed aan de presentatie: er wordt nog wel trouw gelezen, maar dat nemen wij niet kwalijk omdat er veel heet van de naald." in het programma wordt verwerkt en het dan niet doen lijk is voor de optredenden, alles uit het hoofd te leren. Maar er werd min der gestotterd en gehakkeld, zodat men de teksten tenminste behoorlijk kon verstaan en dat is een pluspunt voor Zo is het". Er waren ditmaal verscheidene pun tige en geslaagde onderdelen ir het programma. De VARA stond rake zelfspot toe in „het rijke rode leven", waarin de draak werd gestoken met overdreven sentiment en verstorven leuzen uit de begintijd van het socia lisme. Raak was ook de korte en felle kri tiek op de Duitse verklaringen over iet bombardement, van Rotterdam, en het verdelen van de lintjes" bevatte geestige momenten. De smakeloosheid van moderne „feestartikelen kreeg een stevige mep en Peter Lohr had een navrante monoloog naar aanleiding van de Utrechtse drenkeling. De yumalist Lunshof en zijn week blad kregen opnieuw bittere pillen te slikken: het team ging onverbiddelijk tot aan het uiterste, maar raakte niet over de schreef. Aan tevoren zagen wij een nogal onmogelijke thriller van Amerikaanse wikeiij, die wel zorgde voor de nodige ■spanning, maar qua inhoud nergens op. leek. Niettemin gaven Allard van dar Scheer en Ton van Duinhoven Uitstekend en boeiend spel te zien. Ann \Hasekamp kwam er nauwelijks aan te pas. Er was ook eev heel goed muzikaal programma, gewijd aan de lichte muze, waarin de kijkers kennis maakten met The Miscellaneouseen Nederlands amusementsorkest onder leiding van de Nederlandse Charlie Nederpelt. Wie de uitvoering iets te luidruchtig vond en daarom wat aan de geluidsknop draaide, zal deze geluidsverzachting wellicht hebben hersteld bij hei op- treiiea van de Pools-Duitse zangeres Belina, die op voortreffelijke wijze enkele chansons liet horen. Dat was, zowel muzikaal als emotioneel, vak werk van klasse. Dat de jaarlijkse televisiedienst rrbereid door de Rotterdamse Cen- 'raje Hervormde Jeugdraad en het /■KOR verrassing brengtzijn wij door [ae (zes) jaren heen gewend. Ook nu vroeg de dienst voor de eerste maal ut de grote studio a te Hilversum ge houden, een origineel karakter. De tal- ngke vmgelui waren gezeten op groen- 's en op de camerasteigers ener we-rd veel gegoocheld met camera's en lampen in het beeld. 1Jen had de creatieve vormgeving ditmaal gezocht in „tegensprekers", ven veel aparte vondstwelke achter tn uitwerking nogal tegenviel. Het wa ren enkele pan da middelbare scholie ren zélf, die in deze rollen optraden, vet lag in de bedoeling, dat zij in hun uitleg pan Christusverschijning aan ufi vissende discipelen f daarbij Tesp$c- tievelijk de rechtlijnige preek", het mo derne jeugdappel en de zondagsschool vertelling parodiërenddoor de predi katie van tie heer R, j. van Roon op onjuistheid van interpretatie zoude worden betrapt Do jongelui deden wel hun best op de parodieën maar die van de „zon- aagsschooljuffrowo" was op de rand van profanie en daardoor niet geestig maar aanstootgevend. Wat de heer Van Roon daarna had te zeggen, bleef sterk retorisch en weerlegde in feite weinig. I Wij geloven dat lang niet alle toekj kende jongelui voldaan zullen zijn ge- weest ove - deze jeugddienst, die ook veel te weinig variatie in liturgie en samenzang had. De Stichting Haagse Omroep- en Tele- ;H°TO) in hS<£? m ïWn genepen docc de Haagse Courant, heeft aan de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen gevraagd machtiging te verlenen toot ófuïïfwen radio-uitzendingen, welke aueen bestemd zijn voor allen, die binnen ae kring van de gemeente 's-Gravenhage gebeenten verblijven In tv iiaS, kunnen ontvangen De HOTL streeft geen commerciële P na- i 7"' tic voornamelijk tof riip lf.u met1 Plasfselijke evenemen w educatief zijn In« c^ïiiv ^5? door verstrekken van plaat- aan hü aandaci:besteden °®^reden. van specifiek Haasse twt:.,unpn a)s het Ssmeenteanuseum met die de Haagse «wnó- lón^ n-, ^oon-aa-orkwhet Neder- en frijk spo - °f^enissen. „Kortom alles op Si mte^J1^ °P I611 oge k de perS),iBIg !ïaa houden," aldus het vaP dez® stichting. 15A0 UchteVT^t77rUw AA0 Schoolradio ton, Ef Sfno?0???61- 15-30 De ophaaldienst van het vraagt v00r zijn nie aa mgenpwk betrouwbare Leeftijd boven de 35 ja^r. Rijbewijs B C E. Sollicitanten moeten goed bekend zijn in. Rotterdam en Igoed met publiek om kunnen gaaa Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk bü het Leger des Heus, Schoonderlostraat 85, Rotterdam. Ko 102 Gillette kan durft; aranderen STA» M LES® B LA O ES dat u zich met iaar ieuwe stainless j »esjie meer 1 cere n subi li sa :a sch ei ei dan met elk ander mesje! sTlvêr Gillette GEDEPONEERD HANDELSMERK Avrij s slagerijen vragen ver koopster *51 aankomend ver koopsters. Prettige werkkring hoog loon, 5-daagse werkweek Aanm on onze filialen 0, Overschlese Dorpsstraat 61 Vow wjwutie en onderhoud aan Scania-Vabis vrachtauto'» vragen vij dn automonteurs. Van Ypcren N.V. Sopnia-Vabis dealer, H. fCey»rstra«4 M-68, Rotterdam Gevraagd Gepensioneerde voor eenvoudig schoon en licht werk ■lanmeiden stomerij Roeloff Mathenesterdijle 41: (b(j Schie- damseweg Ik,.2 •kering Maatschappij in centrum zoekt tlenotyplites. geroutineerde typistes -;n Jang- ste bedienden. Telef. inlichtin gen -117 20, toestel 110: na 19 ur privé 40 6 70. Bo.S Zomerhuisje* en jpem. kamera met stookgelegenheld te huur vóór 16/7 en ia 2/8. Rustige, bosrijke omgeving. B. Van Gre- vengoed Poolse Rondweg 2, Puttt». Te:03416 - 355. Ro 13 Wie heeft er lijd om thuiswerk te verrichten? Inl. De Tipgever Postbus 21 h. 1. Ambacht. RoJ Beschaafde meisjet voor ver koop grammofoonplaten en an dere werkzaamheisn gevraagd. ■,.£orJ*e»"- Zaagmolenstraat 102- 106. telefoc,'. 462» Ro Autosloperij A. Visser Zn n.v. Ommoordseweg 48, R'dam-14. tel. (010) 138647 vr. t< koop: schsde-suto's van 1956-1964. Zéé; hoge .rijzen! Ruime keu ze onderdelen voorradig, Na :i u.(010) 131623/184590. Bo.t elsje gevraagd gmen- tezaak, 16 jaar. 61,— p. week schoon Aanmelden Voori' iy- zen. Straatweg 211, tel. 18620 Ro 1 Weg. ojnstandigh. te koop Vaux- hall '58 rijdt 12 prima wagen. G. H. van Vliet Lindelaan 12 Alblasserdam H0.6 Gevr. bekw. verkoopster en eea e«L verkoopster Banketbak- kerii A v. and. Hoog- straat 71, .«i, 1Ö314. Bo a Antlqnlteitea te koop gevraagd] H. Barendte Nwt Binnenweg tel. 38278-53744. Ro.4 Flets verkopen voor tien gul den of hem als ouc roest weg- doen? Een abonnee plaatste een koerier en had dezelfde avond tien gulden vow zijn oude flets Bel voor het plaatsen van 'O'ri koerier 115588 en vraag toestel Ho.5 Gloednle -e wasmachines v.a 95, 50 liter Inhoud m. schoon- heidsfoutjes, Originele fabrieks garantie. Ook kredietservice De. pot Waander.i: Builstraat 4- 8 tel 55826. Bo.5 Ik ga weer naar Nelly ran der Meer voor san hoed. Noordmo- Ienstraat 67. Teï 81369. Ook voor paraplu»» es bruidssluiers. Ro.S WascomMnatta van 598 voor 379, schoonheidsfoutjes, was- ®,a,™nes ,f 109, centrifuges J 119; wasautomaten 595. stalk en Zonen Stadhoudersweg 51c. telefoon 85574. Ho.5 üeleggingtpandje te koop gevr. la Botterdam of Schiedam. Uit» sL van part. Dhcate ifwikke- Ito* contsni: Br letter A Rotterdamscbe kantoorbo ekhan- del. Frits Buys; raaf 22 Bo.18 Te huur AUTO ZONDER CHAUFFEUR 4-5-8 pers. Ook Sambsbusjes en bestelwagens. Garage Davos, Oud a straat 8-14, Rotterdam. Telefoon 13 87 44: na 6 uur Tel 11.6908, 15 4956 Ro 110 BW: nu een koelkast voer 13 per maand. Zonder vooruitbe taling maar met recht van koop. Vandaag besteld, morgen In huls? Eel dan vóór 6 uur >10-120705 en 'a avonds 070- 363977. 80,10 Ka mpeercentrnm, ANWB bond tentenverhuurder. Wij verhuren weei dubbeldaks Governorten- ten (ook bungalowtenten) lucht bedden, butagas enz. Bezoek vrijblijvend onze :how van nieu we modellen 1964 (op on show terrein Hoogstraat hoek Boter- sloot). Folder op aanvraag gra tis thuisgestuurd. Hoogstraat 44 (bij Oostplain Tel. 326223 Rot terdam. Ro.10 5( nwe. V.W. zonder chauffeur. pers. busjes. Open e gesl. bestelauto's en luxr V.W Ga- ragt A.V.O. Ketelaarstr. 9 bij de Baan. Tel 133450-48862. Van Bokelweg 2, Schiedam, achter het station Tel. 150940. Ro.10 Onnavolgfca lectie Translate:r-radlo's voor prijzen waarvan U alléén durft te dro- men, „Correct", Zaagmolen- straat 102-106, tel. 48239. Ro.7 T.V.-Occas!i:us. Blaupunkt S3 cm.490,-, Graetz 43 cm. 325 Philips 43 cm. 125,-. Radio's bandrecorders en platenspelers Volledige garantie en financle- ring mogelijk. Radio Bezemer, Witte vs Haemstedestraat 23 (by Middellandplein), R'dam tel- 53100, na 6 uur 191341, p»I S J Radio Bezemer, de zaak met de grootste so; vtrtog T.V.-oc- caslons. De prijzen variëren van 125,- tot f 625,-, 1 jaar ga- rantie en financiering mo telbk Radio Bezemer W. 7£- stedestr. 23 (bij Middellandpl.), Rotterdam, telefoon 53100.' na 6 uur 1341. Ho 7 Probeer het toch eens met een ocrier, U zou nie: de eerst»: zijn die tóch een hulp vindt voor de Huishouding, if toef woongelegenheid op het spoor komt, of toch een ge- b: kt goede fiets ontdekt. Pro. beer het eens. plaats een koe rier En groter wordt uw kans ate u het twee of drie keer ach tereen doet bijvoorbeeït met een dag er tussen. 80.14 Maak geld vaa wat u niet meer ..-ebraiktj plaats een koerier. De ervaring leert dat u er dan bet meeste voor krijgt. Veelal bent u bet binnen een dag kwijt Noem een 'redelijke) prijs in de koerier. Dat werkt het best. Bel. 115388 en vraag naar toe- stel 50 Ro.14 Gebruikte dinges omzetten in geit' Veler, deden het met een koerier. Merkwaardige ervarin gen. Noem een redelijke "ijs in de koerier, dat werkt ver bluffend goed. Schriftelijk of te» lefonisch opgeven aan ons kan- t00r- Ro.17 Kunstgebittenreparaties. ie kl. ly.brii oh'fe volledige garantie, ke tarieven. U kunt erop wachten, instituut „Dentilia", Hoogstraat 40 tel 126010 Rot terdam. Ro.14 Ti w oude bed 's morgens ge- haal::.. wordt 's avonds prima gerepareerd weer thuis bezorgd. Vraag pr. Beddenmakerij Hen- drlksen Dostplein 51 naast Vrije Eo.14 Volk tel! 131992. Zachtboard en plastic plafonds in één dag vakkundig gelegd. Vrljbl. prijsopgave Fa. W. Schipper. Rakstraat 37a, telei. «38191 R'dam-11. Ro,14 rlnza slaapbanken v.a. f Ai, Vraag catalogus. „De Specia list" hans Heemia adssingel 251 Rotterdam. Tel. 39938. Ook voor andere meubelen en vloerbe dekking. Ro.M Gaat u trouwen of heelt u een nieuwe woning Krediet voor iedereen t >t 5000 voor aas- schaf meubilair, /oningtexöel. Vr. gratis folder dan krijgt u algehele tul. Postbus 1371, Bot terdam. Ro.14 Zwaar Deens linnen bekleding!- stof, zeer s.erk, diverse kien- ren, 140 breed nu ..£7,85 p. mtr. JJuiver wollen Noorss streep- karpettei averwaestbaar, 200 x 290, normaal "375 nu ƒ150; 130 x 200 f 59. 25 jaai Discount- House voor woningtextiel, Koe- leman's Fabriekskantoor. Wil lem de Zwijgerlaan 111, Deo Haag. Tel 070-54.20.30 Volop parkeren, 's Zaterdags tot 8 u. :opend. RoJ» Nerveus? ïejaagd? Scbleffers blocdwljn helpt bijzondei sneu Bevat aktief-Lecithine. vitan» nen en mineralen, werk"' fetovi- taal. Exclusief Pij apothekers en drogists Ro.» Al brandt het maagzuur nog t' fel een RISP-tabletJe blust ie) wel. 80.» I» 1 i X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2