Uitdaging niet aanvaard - dan ook geen sporthal! I fm te AGENDA Salarissen wethouders nu twee mille hoger Hoger havengeld geeft eigenaardig probleem CITROEN K.V.P. tegen college Baggeren voor hengelaars? kl AEG Raad gaat - na uitvoerige discussies - nu akkoord OOK WIJ VIEREN GRAAG KONINGINNE- DAG... Uil Amendement: minder raadsleden benoemen .Cï*95''-: AEGtüRN A Wethouder Van Bochovei «^Overheid heeft haar plicht gedaan" Gouden ON voor mejE* Verkade Route Liclitstoet op zaterdag Enige tegenstand in raad 27-5) Concurrentie Tanker cleaning Zonnescherm één keer per dag zakken! Autoschade bij aanrijdmg Roemloos einde van „oudheid" w Wegpiraat kreeg gevangenisstraf 'Rik 1961 fr| ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 28 APRIL 1961 (Van een onzer redacteuren) "CJT'ET gemeentebestuur meent dat de overheid met dit voorstel - en wat reeds gedaan is 'haar plicht heeft gedaan, als deze uitdaging niet door de sportwereld wordt aanvaard dan komt er geen sporthal", zei de wethouder van financiën en sportzaken mr. P. van Bochove maandagavond in Schiedams raadszaal toen alle woordvoerders van de fracties hun instemming hadden betuigd met het voorstel 550.000 renteloos te lenen aan de stichting sport hal, een staalconstructie van 97.500 te schenken als gemeentelijke bijdrage, een krediet van 280.000 te verlenen voor het bouwrijp maken van de grond en daarnaast een goedkope canon voor de erfpacht te verstrekken. Leemte Excuus Tevreden' ViNDT U HET NIET ERG, DIE DAG ONZE DEUREN GESLOTEN TE VINDEN? DEKLERK&ZN NUTTIG AUTO GEDACHT vandaag, en morgen en dagelijks DOM VAKKUNDIG Soepel Eindstrijd Paasvoetbal op Koninginnedag Glazen souvenir Controverse Breed scala raad van de grote commissie best een werd daarna met 27—9 aangenomen. Tegen portier Inbraak in drukkerij WASAUTOMAAT Op een oppervlakte van niet meer dan "7,50 cm - plaatst U de AEG turna,- volwaardige wasauto-- maat van geheel aparte klasse. Een sprookje voor de vrouw die-thuis (|ot liefstS kg) „laat" wassen geheel automatisch AMSTERDAM met de producten AEG TELEFUNKEN OSRAM wereldvermaard sinds, mensenheugenis _fy Verkeerscommissie uit Bazel in Rotterdam Oude ratel van zolder (Van een onzer verslaggevers) KAN de oude ratel niet van stal worden gehaald als dat vuil- ophalen met plastic emmers geruis laas gaat gebeuren?", vroeg de heer G P. Verhnlsdoitk maandagavond aan Schiedams B. en V. toen Iijj tot ile conclusie kwam dat de gemeente Schiedam met 200 plastic emmers een gevaarlijke proef" gaat nemen wndat hele sintels smeltingsversehijn- selen teweeg kannen brengen in deze emmers, zoals wethouder oir. P. van Bochove het toelichtte. De heer Verhulsdonk wilde deze rstel omdat hij zijn vuilnisbak altijd bpiten zet als hij de vuilniswagen hoort aankomen. Dat dient te geschde- jen in het kader van de actie tegen de stadsverontreiniging. De gemeen teraad accepteerde deze toelichting heel luchthartig met de veronderstel- ling dat de heer Verhulsdonk nog wel in bed zal liggen als de vuilnis man komt. Onder veel gelach meende wethou der Van Bochove dan ook: „Als er ceel Verhuhdonken zijn zullen we die ratel misschien wel nodig heb ben." De heer Verhnlsdonk wees op het brandgevaar by hete sintels, hij zei dat bet nodig is dat de stadgeno ten „wakker worden geschud, ik heb dat uit eigen ervaring dat ik de vuilnisophalers hoor aankomen, het ij wenselijk om de oude ratel van ïolder te halen om de mensen te waarschuwen". Mr. P. van Bochove zei dat het hier gaat om een proef waarhij dui delijk is gesteld dat plastic vuilnis emmers voor- en nadelen hebben en het vuur en het lawaai kunnen hier bij zyn inbegrepen. „Het werpen van gloeiende as en sintels is beslist niet toegestaan", zei de wethouder, „dal raag ook niet in de huidige emmers." „IVe hebben met de hele commis sie op die emmers gezeten en er tegenaan geschopt, ze blijven goed, ze gaan ook niet in brand, we moe ten de proef echter afwachten." Het waren ir. K. J. J. Dominicus en wethouder mr, P. van Bochove die de opzet niet zo rooskleurig bekeken ais kun collega's. Z|j noemden gedegen en kele manco's waarbij vooral wethouder Van Bochove duidelijk stelde dat nu wordt verwacht dat de stichting sport' hal honderdduizend gulden gaaf inzame len bji de sportwereld, het bedrijfsleven en de burgerij. Dit is de onverbiddelijke eis om te kunnen komen tot een sport hal. „De zaak kwam niet van de grond, het aankloppen b|j het bedrijfsleven bleek niet gemakkelijk, de steentjesactie heeft met tienduizend gulden geen zoden aan de dijk gezet, wat uit het bedrijfs leven en de burgerij is gekomen is te be scheiden om zelfs nu na het aanvaarden van ons voorstel met de bouw van die hal te beginnen", zei de wethouder. Ir. Dominicus (Protestant^ Schiedam) verzocht om opheldering, hij achtte de sporthal eveneens van betekenis maar hij stelde dat het geheel dient te voldoen aan minimum voorwaarden. Hij vroeg zich dan ook af of deze kwestie de finan ciële draagkracht van de gemeente niet te boven gaat Het voorstel blijkt nu verdedigbaar omdat de gemeente uit andere bron een extra inkomen heeft verworven. Hij zag echter een leemte in heit over zicht van de financiën. Deze informatie mocht niet ontbreken om de waarde van het object en de opgave van de schulden te kunnen zien. De exploitatiebegroting is niet zonder een dosis optimisme samengesteld. Waar om is er voor de 97.500,- geen aflossing vastgesteld? De stichting sporthal mag geen langlopende overeenkomst aangahn zonder de gemeente, Het college van. Br en W. schijnt dat ook aan te voelen ger. zien het feit dat het uitblijven van beta lingen «niet wil uitsluiten dat het wei eens minder voorspoedig kan gaan dan men denkt. Laten we hopen dat het mee valt. Hoe zijn de ervaringen in andere ge meenten vroeg ir. Dominicus, die stelde dat het nu te verstrekken kapitaal vol gens de fractie Protestants Schiedam de limiet van de gemeentelijke schenkingen dient te zijn. Ir. Dominicus hoopte dat de stichting nu met de sportwereld, de verenigingen, de burgerij ,het bedrijfs leven van wie men "bedragen mag verwachten het restant van het be nodigde kapitaal bijeen zal garen. Wethouder mr. Van Bochove erken de dat het juister zou zijn geweest, als de raadsleden meer afschriften bij de raadsstukken zouden hebben ontvangen. De heer Van Bochove verontschuldigde zich, hij lag vorige week op bed en daar om was het manco ontstaan. De inventa ris van de hal gaat 60.000 kosten. is ten minste acht tooi hypotheek. wethouder zei dat wethouder Van Kin deren zal trachten spoedig de vergun ning voor het bouwvolume te verkrijgen. Hjj deelde een bepaald optimisme niet. Er zijn wel zeven a acht sporthallen voor op Schiedam, de wethouder hoop te dat het bouwvolume in 1965 kan worden verkregen en dat de hal in 1966 gereed zou zijn. „Laten we met beide benen op de grond blijven staan", verzocht mr. Van Bochove die meen de dat de stichting sporthal de uitga ven zuiver heeft geraamd maar dat de inkomsten optimistischer gesteld kun nen zijn. Overigens dacht hij dat deze inkom sten wei haalbaar kunnen zijn omdat tel kens blijkit dat men bij het treffen van voorzieningen nieuwe behoeften creëert. Ervaringen kon de wethouder niet lan ceren, iedereen doet het op zijn eigen wij ze. In Haarlem is een sporthal met res taurant neergezet voor 2,5 miljoen gul den. „Dit is weloverwogen en weiafge wogen", zei mr. Van Bochove die meen de dat heit wel mogelijk zal zijn dat de gemeente nog enige subsidie zal moeten verstrekken als er nog meer loonexplo sies komen. -Tevreden stelde ir. Dominicus vast „dat wij elkaar goed begrijpen". De socialist J. Scheffers had in een overzicht over de geschiedenis gesteld dat de exploitatie van deze hal van grote betekenis is. Hij meent dat de sportactiviteiten en spe ciaal de zaalsporten in Schiedam zullen toenemen. Drs. J. Houtman (libnoemde de kwestie van de financiën niet eenvoudig. Hij zag in deze sporthal ook een moge- lijkheid voor tentoonstellingsruimte. Alle sprekers hoopten dat de sportwe reld, bedrijfsleven en burgerij deze actie niet in de steek zullen laten. ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN DEN HAAG GROENMARKT UTRECHT VOORSTTAAT VLISSINGEN: OUDE MARKT DEVENTER BRINK 93 COMPLETE WONING INRICHTING ''«S-lfillWllllg I .UTÜÜItm-! te' ■mma'mim UEN van ons 81/82.900 is van professie ■D sportambtenaar. Dat is een - beroep waarin heel wat sympathieke en nuttige dienstverlening aan bod kan komen. Dat heeft die sportambtenaar al getoond en hij verwerft nog dagelijks dankbaarheid en erkentelijkheid van series Schiedammers. Zo'n sportambtenaar bewyot dat ©verheids- contact geen ©verheidsdictatuur behoeft te lij'n, hij bewijst dat overheidsbemoeiing geen overbeidsbemoeizucht is maar een nuttig bemiddelen zonder het veelgesmade bureaucratische betweteren. Zo'n ambtenaar toont dat men wel eens de verkeerde in druk van het „ambtenaar" heeft. Het is dan ook vrij logisch dat deze sportambtenaar die zovelen adviseert tot "s avonds laat toe ook die wandelende Schiedammer adviseerde. rjE sportambtenaar sprak er zyn verbazing ©ver uit dat de Schiedammer nog niet in het bezit van een auto is. Het is een normale uitlating die niet tegen te spreken is. Iedereen heeft een auto en dan wordt het abnormaal als men zonder auto de moed heeft ai te wyken van het gebruike lijke patroon. Die Schiedammer mompelde dan ook zoiets van „wandelen is zo gezond en dar doe ik dan ook graag, naar de onde geveltjes kijken, dat is romantiek en het boeit me", maar eigenlijk is zo'n verweer zonder zout of peper. Wie gelooft zoiets nou? Naar oude geveltjes kijkt men niet. Die dienen te worden gesloopt. Van wan delen word je moe en romantiek wordt met een hoofletter R geschreven als voor een bepaalde reeks van tientallen jaren in onze vergeten geschiedenis. Schiedammer zag dan ook wel aan het minzame lachje dat het motief van wandelen niet was ingeslagen. De sport ambtenaar keek te "deskundig naar de ais maar voortwoekerende afzetting van zet meel rond des Schiedammers middenrif. «N®u ja, het is natuurlijk ook zo dat ik wel Dr. A, Knyperschool: Stadhouderslaan afscheidsreceptie mej. E. Verkadc, 19.30. Chr. Technische School, Nieuwe Dam- ■aan: Openbare lessen, 1921. Chr, Technische School, Nieuwe Dam- laan: Openbare lessen. 1921. Wijkcentrum Nieuwtand: Samenwer king gerepatrieerd en, contactavond, 20. Irene; Ouderver. Sted. Gymnasium, 'ezing, film en Pers.ver. Gusto, film avond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel 64154, h.g.g. 115 588 (toest. 62, 18 uur b.g.g. 135885) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap mevrouw J. v. d. Hoek; Roögendam: J. Steenstraat 29. tel. 65451 (alleen voor klachten, advertenties en •bonnementen, b.g.g. tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 6466; alarm brandweer 69123; *larm GG en GD 69290. Sted. Museum: Schilderijen Bart van der Schelling, Apotheek: Van "Westendorp, Parkweg 317. eens gedacht heb aan een auto" bekende de Schiedammer nederig en de sportambtenaar lachte op de manier van: „Tja, dat dacht ik wel". Na zo'n opmerking dient een vol ledige bekentenis te v&lgeü. Er werd dan ook gesproken óver wat men dient te doen: een onde auto te kopen, en dat dient wel een betrouwbare te zyn, of een nieuwe. Het gesprek levert dan heel wat stof op. /AVER auto's valt namelijk zoveel te zeg. w gen. De Schiedammer bekende ook dat hy niets van automerken af weet en zoiets is heel dom. Het past niet i% onze civilisatie om blind te zyn voor de speciale karakters van de scheppingen van Ford, Austin, Volkswagen en wat er meer te creëren valt op vier zacht en snelrijdende wielen. Het gesprek kwam ook nog op het gebrek aan parkeerruimte en zo maar gebrek aan ruimte is overal. j\/JISSCHIEN dat er nog heel ©at gezegd zou zijn als niet die dreigende stad- genoot naar het tweetal was gestapt. Hij greep onze Schiedammer bij de revers om te zeggen: „Mijnheer, u heeft toch vail de week dat kind aangereden." Versuft keek de Schiedammer naar het onheil Vluchten zou hem veel waard zyn geweest. De sport ambtenaar echter trad weer reddend op. Met zijn erkende deskundigheid op het gebied van de sportprestaties zei hij vol overtuiging tegen de boze man: „Aan rijden, waar zou hij dat mee moeten doen, hy kan niet eens rijden" en dit vakkundige woord werkte als het bevrijdende alibi. ,,0, neem me niet kwalijk mijnheer, dan bent u een ander", zei de niet meer boze mm VI AAR DING EN „Wö houden rekening met de mogelijk held dat de aflossing niet zal vlotten, de gemeenteraad houdt dan echter een be langrijke vinger in de pap", zei de heer Van Bochove, die verheugd was dat de gemeenteraad zo royaal wilde zijn. Hij zei dat de gemeenteraad vorig jaar de staalconstructie van een ton beschikbaar stelde in de hoop dat dit gebaar als een katalysator zou werken. Dat is niet ge lukt. „Het heeft niet zo geweldig ge werkt", aldus mr. Van Bochove. „Wat verworven is is bescheiden, er is nu nog een gat van een ton. Men moet het niet alleen bij de woorden: „Die hal moet er komen" laten." De wethouder zei dat het college deze kwestie heel ernstig heeft bestudeerd. De gedachte aan een gemeentelijke sport hal moest worden verworpen omdat het 1,5 tot 2 miljoen gulden zou vergen met een exploitatietekort van anderhalve ton of meer. Dat stemt niet overeen met de evenredigheid voor het doel waarvoor de offers worden gebracht. Wij willen jaarlijks veertig tot vijftig duizend gulden bijdragen, zei de heer Van Bochove, die vertelde dat voor het stich tingsbestuur aan een variant van Bad Groenoord is gedacht „Nu echter zijn de gedachten de andere weg op gegaan, we geven het geld renteloos en zullen soe pel ten opzichte van de aflossing zijn, dat kan ongeveer tot een sluitende ex ploitatie leiden maar we menen dat voor de bouw wel f 940.000 nodig is. Aangenomen mag worden dai de NSF 100.990 bijdraagt, misschien schenken de totoheren wel anderhalve ton. Op pa pier is er al de toezegging van de KNVB voor 50.000 en dan komt er uit parti culiere kring mogelijk nog 40.090. De Bij koninklijk besluit van 21 april is mejuffrouw Elisabeth Verkade, gebo ren 30 aprtl 1899 te Schiedam en wo nende in Schiedam aan de Burgemees ter Knappertlaan 196b, wegens langdu rige en trouwe dienst, toegekend de ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, m goud. Mejuffrouw Verkade zal na een dienst tijd van ruim vijfenveertig jaar als on derwijzeres bij de Vereniging voor Ge reformeerd Schoolonderwijs als zodanig afscheid nemon, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Naast haar werk op de school (dr. A. Kuyperschool) heeft zij zich ver dienstelijk gemaakt door het opluiste ren van vele avonden met voortreffelij ke declamatie, terwijl zij zich ook op kerkelijk gebied nooit onbetuigd heeft gelaten. In een speciale huldigingsbijeenkomst in het stadhuis heeft burgemeester mr. J. W. Peek de scheidende onderwijzeres toegesproken en haar het ere-teken op gespeld. De Lichtstoet die zaterdag in Schie dam wordt gehouden zal het aanzien zeker waard zijn. In afwijking van vo rige jaren' is de opstelplaats nu aan de Burg. van Haarenlaan, tussen de Vlaardingerdijk (alg. begraafplaats) en de P. J. Troeistralaan. Op dit punt be ginnen de deelnemers om 20 uur aan te komen, via de Vlaardingerdijk. Het vertrek is bepaald op ongeveer 20.45 uur. De volgende route wordt genomen: P. J. Troelstralaan, dr. Wibautplein, mgr. Nolenslaan, Parkweg, Spinhuis pad, Grote Markt, waar om ongeveer 21.10 uur het défilé voor de burgemees ter zal zijn, Lange Kerkstraat, Huis te Riviereweg, Singel, Oostsingel, van Swindensingel, Boerhavelaan. Hier is even rust en worden zo mogelijk de prij zen bekend gemaakt (om 21.35 uur). Daarna Rotterdamsedijk.Koemarkt, Gerrit Yerboonstraat, Lange Nieuw- straat, Hoofdstraat, Lekstraat, Nwe. Maasstraat, Rozenburgsestraat, Stad houderslaan, ,vPenningla,ail,' Aldidastraat/ Westffankelandsestraat en Rènïbrandt- laan, waar op de hoek van de Vlaar dingerdijk wordt ontbonden. De Liditstoet-Coinmissie vraagt om zoveel mogelijk kinderen met lampioens langs de route op te stellen, wat het geheel aanmerkelijk zal verlevendigen. De politie verzoekt dringend, in het belang van een goed verloop van de stoet en ook in het eigen belang van de auto-bezitters, langs de route geen auto's te parkeren of anders slechts aan één zijde van de straat Ter voorko ming van beschadiging Is het raadzaam de auto's elders te parkeren. Van een onzer verslaggevers) ZONDER de wethouders werd aan het slot van een lange openbare verga dering van Schiedams gemeenteraad maandagavond gediscussieerd over de verhoging van de jaarwedden van de wethouders van achttienduizend tot twin tigduizend gulden. Vrijwel alle sprekers betreurden het dat een dergelijk voorstel in het openbaar moeot worden behan deld. De raadsleden H. W. Metaal en mr. J. B. Schueler van de KVP, G. P. Verhulsdonk en drs. J. Houtman van de WD en de communist B. E. Collé stem den tegen de voorgestelde salarisverho ging, niet omdat zij bezwaren zouden hebben tegen persoon of werk van de wethouders. Het voorstel werd met 27 5 stemmen aangenomen. De fractievoorzitter van de WD drs. J, Houtman was pertinent tegen de ver hoging, Hij zei dat hier meer dan tien procent salarisverhoging zou worden ge geven en dat kon hij in het kader van de huidige loonontwikkeling niet tegenover zijn kiezers verantwoorden. De commu nist B. E. Collé wilde wel akkoord gaan met een verhoging van terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar maar met tot 1 januari 1963 vooral niet omdat deze salarissen ook op 10 december 1962 niet onaanzienlijk waren verhoogd, dat was 21 dagen voor deze verhoging. Burgemeester mr. J. W. Peek zei dat Yoor Citroen «n Panhard automobielen voor Rotterdam en omstreken. Op Koninginnedag zullen op de velden op het complex „Harga" te Schiedam de eindstrijden van het voetbal-tournooi uit de Paasweek worden gehouden. Er wordt reeds om 8.30 uur begonnen. Om 9.15 uur spelen de Rijks-H.B.S en de Rehoboth-U.L.O-school om de le en 2e prijs in hun poule. Om 10 uur do W. de Zwijgerschool a5 tegen de W. de Zwijgerschool a3, om 10.45 uur Gusto 2 tegen T.SS 2 en om 11 uur de J.H Gunning L.O. school tegen St. Aloysius, Om 12.15 uur speelt het Schiedams school-eombinatie-elftal dan tegen de schoolkampioen van het tournooi uit Delft. De entree-prijs hiervoor is 25 ct. Eveneens op „Harga" worden op Ko ninginnedag gespeeld de wedstrijden van het school-handbal-tournooi voor de XJ.L.O-middelb. en dergelijke scholen. Deze duren de gehele dag. Zowel de meisjes als de jongens komen dan in hét veld. (Van een onzer verslaggevers) DE verhoging van de havengeld brengt voor Schiedam een eigen aardig moeilijkheidje mee. Daar wees maandagavond het gemeenteraadslid J. Alijk op toen het voorstel tot ver hoging van de havengelden werd be handeld. Hij zei dat in 1958 de derde-aan legsteiger voor de Tankercleaning is aangelegd in de WilhelmmahavenDe afspraak is gemaakt dat Tankerclea ning en gemeente de opbrengst van de havengelden boven 90.000 zouden delen. Hij vroeg stappen te willen ondernemen dat deze afspraak nu wordt gewijzigd omdat in de overeen komst staat dat het bedrag van 90.000 mag worden verhoogd als de kosten van het uitdiepen van de haven stijgen. Wethouder mr. P. van Bochove zei dat over deze kwestie al met de Tan kercleaning wordt geconfereerd. Hij had ook al bij besprekingen met de gemeen- ten uit het Waterweggebied op deze voor Schiedam aparte clausule gewezen. De moeilijkheid voor de Tankerclea ning is evenwel dat het concurrerende bedrijf van Veroime geen havengelden behoeft te voldoen omdat de clean '.ig van Veroime over de eigen havens be schikt. Dat maakt de concurrentieposi. tie van de Tankercleaning Schiedam moeilijk. De besprekingen worden ech- DE AFDELING Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren verzoekt eigenaars van zonneschermen deze dagelijks één keer te laten zakken. Met het naderende voorjaar zoe ken namelijk onze gevederde vrienden daarin nestgelegenheid, waarbij ze in de stad een speciale voorkeur aan de dag leggen voor zonneschermen en jalouzieën. Wanneer de vogels eenmaal ge legenheid is gegeven tussen de zonneschermen te broeden, heeft neerlaten het gevolg dat eieren of jongen te pletter vallen. Om het nestelen tussen de zonneschermen en alle gevolgen van dien das te voorkomen, moeten de zonnescher men elke dag even worden neer gelaten. (Van een onzer verslaggevers) Op de Vlaardingerdijk te Schiedam hield de politie vannacht een 20-jarige Noorse zeeman aan, die met een glas plaat van anderhalve meter doorsnee onder zijn arm hep. De Noor bleek de plaat als souvenir uit een Schiedams café te hebben geno men, waar hij een tafel bad afgedekt. De man is voorlopig in het hoofd bureau van politie opgesloten. (Van een onzer verslaggevers) DE geh«le fractie van de K.V.P. stemde maandagavond in de openbare vergadering van Schiedams gemeenteraad tegen het voorstel voor de instelling van een college van bijstand, niet omdat de KA tegen het verlenen van bijstand zou zijn, maar wel omdat de K.V.P. bij monde van mevrouw M. A. C. Taverne-Van Campen, die haar maidcn-speech hield, bezwaren maakte tegen het verenigen van uitvoerende en advi serende taak in het enkele lichaam. De gemeenteraad stemde overigens ook duchtig maandagavond, want even daarvoor had de raad gestemd over een amendement mr. H. B. Engels man die wenst dat het aantal raads leden in dit college van bijstand met de helft (van de 9-15 personen) zal bedragen maar ten hoogste vier om daardoor de gelegenheid te bieden zo veel mogelijk deskundigen m dit col lege te benoemen. Het amendement Engelsman werd aan genomen met 25 stemmen voor en elf tegen Tegen waren de negen rooms- Het debat draaide vooral om de uit- i i i ii_i^._ .«n ko4 «rafcnnfuraim IVaélimiilau Tl katholieke raadsleden, wethouder mr. M. J. M, van Kinderen en de commu nist B. E. Collé, die meende dat nu niet alle politieke stromingen aan bod zullen komen. Het voorstel van B. en W, werd aan vaard met 27 stemmen voor en negen tegen. Wethouder H. Sabel zei bij de langdurige bespreking dat het de be doeling is zoveel mogelijk deskundi gen uit allerlei stromingen aan te trekken opdat het particulier initiatief ruim de kans krijgt. Mevrouw M. A. C. Taverne-Van Cam pen stond lijnrecht tegen de opvattingen die mr. H. B. Engelsman (soc.), en de heer S. Kuiper (Protestant Schiedam) lieten horen. De heer Kuiper had waar dering voor het voorste). Hier is sprake van een stukje toegepaste decentralisa tie. De heer Kuiper zei dat het aanbe veling verdient de verschillende levens- en wereldbeschouwelijke stromingen in het college op te nemen. Wethouder H. Sabel antwoordde de heer Kuiper dat inderdaad de sociale raden geen taak meer zullen hebben. leg vnn het wetsontwerp. Wethouder H. Sabel zei dat er vele mogelijkheden zijn opengelaten. Er kan een college zijn met eventueel een adviescollege, er kun nen uitgebreide of beperkte bevoegdhe den zijn. Mevrouw Taverne meent dat een klein college efficiënter zal kunnen werken dan het nu voorgestelde gro te college. Zij vroeg zich af waarom niet reeds vorig jaar een adviescom missie was benoemd, dan had deze commissie aan de voorbereiding van het huidige voorstel kunnen meewer ken. Zij vindt het een groot bezwaar dat het college van bijstand zichzelf adviseert. Zij vroeg daarom op de agenda van de volgende raadsverga dering te willen zetten het benoemen van een adviescommissie. Mr. H. B. Engelsman zei dat zijn op vattingen vrij dicht bij de heer Kuiper komen. Hij wees er op dat het voorstel van B. en W. in wezen revolutionair is omdat de wijzingen in de gemeen tewet eerst voorzien in een dergelijk adviescollege. Schiedam houdt alvast re kening met de nieuwe wet. Mr. Engelsman meende dat in het kleine commissie voor het uitvoeren de werk past omdat de gehele com missie toch verantwoordelijk voor de beslissingen zal zijn. Wethouder H. Sabel achtte het onjuist om deskundigen te laten adviseren door andere deskundigen. Het college moet groot zijn om een breed scala te krij gen. De dienst van Sociale Zaken doet het werk maar moet sanctie vragen aan het college. Dat is een goed evenwicht tegen het ambtelijke werk. De advies commissie beziet alleen de algemene as pecten. De heer Sabel zegde de heer Kuiper toe dat de oude commissie voor Sociale Zaken hier geen functie krijgt. Tot me vrouw Taverne zei de wethouder dat het college van bijstand ook krijgt te beslissen over immateriële zaken. Het college zal de burgers o.a. voorlichting moeten verstrekken als dat nodig blijkt. Er zal meer coördinatie moeten ko men, waardoor de bijstand kan worden geactiveerd. Het college stemde in met het amendement-Engelsman. het voor stel dat wij vorige week publiceerden ter voortgezet om te komen tot een redelijk niveau. De heer Verhulsdonk had daarvoor gewezen op de te sluiten verzekering tegen ongevallen voor raadsleden. Hij wilde opgenomen zien dat „raadsleden op uitnodiging aanwezig" ook voor ver zekering m aanmerking zouden komen en wethouder mr. P. van Bochove deel de mee dat een dergelijke clausule al in de concept-verzekering is opgenomen. (Van onze correspondent) Zondagmiddag is op de Europaweg tussen de Dintelhavenbrug en de Dam te Rozenburg een aanrijding gebeurd tussen twee personenauto's. In de richting Oostvoorne reed een aantal auto's in file. Plotseling minderde de auto die bestuurd werd door de 42- jarige W. v. G. uit Schiedam vaart. De daarachter rijdende auto, die bestuurd weid door de 33-jarige G. M. uit Roc- kanje, kon niet snel genoeg stoppen en reed de voorste auto aan. Er was aan zienlijke materiële schade. (Van onze correspondent) DEZER dagen is een der oud ste gebouwen van Rozenburg gesloopt in verband met de reali sering van het uitbreidingsplan „Emmastraat Zuid". Het is de wo ning, die stond op de hoek van de Molenweg en de Burgemeester Just de la Paissièresstraat. Oorspronkelijk was deze woning een boerderij met veestalling, die omstreeks 1795 gebouwd werd. In 1868 werd het pand verbouwd tor burgerwoning. Een kleine honderd iaar later, begin 1962 werd het begin van het roemloze einde in geluid toen de raad van Rozen burg de woning onbewoonbaar ver klaarde. En thans, bijna 170 jaar na de bouw, is de woning in luttele tijd met de grond gelijk gemaakt met een bull-dozer, De plannen ten aanzien van de vrijkomende grond verkeren nog in een voorbereidend stadium Q Galerie Punt Vier, Buitenhavenweg ITS* Schiedam toont in de maand mei 's avonds van zeven tot negen uur werk van Willem Kok, tekeningen: „De mens van nu", Sies Hofman zal deze expositie vrijdagavond openen, daarbij zal hij enkele gedichten voordragen 9 De automatische halve overwegbomen bij de Nieuwe Damlaan te Schiedam gingen gis teren om 9.45 uur niet meer open. Na een kwartier was het defect verholpen en kon het verkeer de overweg weer passeren. Achter het sloóppad in de St. Annazuster- straat te Schiedam raakte gistermiddag een hoop afval in brand. De politie heeft het vuur met een slang op de waterleiding van het dierenasiel geblust. (Van een onzer verslaggevers) In de Nicolaas Beetsstraat te Schiedam reed de 16-jarige bromfietser A. N. gis teren tegen een autoportier. De automobilist J. "van T. had de deur van zijn wagen plotseling en zonder uitkijken geopend. De bromfietser werd gewond aan de rechterhand, die door een huisarts werd behandeld. Een onbekende heeft het afgelopen weekeinde een ruit gebroken en zich zo toegang verschaft tot een Lithografie en Handelsdrukkerij aan de Sonnemere- straat te Botterdam. Alle bureaus wer den doorzocht, een stalen bureau weid opengebroken. Uit een geldkistje ont breekt een bedrag van ongeveer vijftig gulden. SCHIEDAM Geboren: Edwin zv J Merk en W J Brinkman; Dorotheue A F zv A J ter Braak e»AQM Hengst: Robertus J zv J L van Gleis en P M T van Alpben: Ruud zv J van der Graaft en A T Stillissen; Hermarius E zv J N de Bruin en J H Witjes: Elisabeth dv M Heijboer en F Blom; Rom- bout zv R de Hek en A M Storm; Richard zv N J Zijlmans en D L Vis: Overleden: A C Zijdenbos 65 jr echtg v J A den Boogert; P Steens 77 jr. de salarissen naar verhouding stegen. Het valt ongeveer te vergelijken met de burgemeesterssalarissen. Ir. K. J. J. Dominicus (Protestant Schiedam) wees er op dat de gemeente bekwame bestuurders dient te hebben, dat de taak van de wethouders niet ge makkelijk is. dat de salarissen steeds zyn achtergebleven en dat ze nu op peil worden gebracht. Mr. H. B. Engelsman (soc.) verzocht evenals mr. J. B. Schue ler er op te willen aandringen dat deze salarissen steeds zullen worden aange past. Mr. Schueler zei dat de overheid er zich voor moet hoeden de figuren met gouden ketenen te binden. Het element van het offer mag daarbij niet uit het oog worden verloren. De heer Houtman zei dat er een ver schil is tussen een ambtenaar en een (politieke) wethouder. (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van de Hengelsportver- emging Schiedam en Omstreken is ver sterkt met de heer v. d. Slot, die de vakature Van Halderen gaat vervullen. Tijdens de jaarvergadering in wijk centrum Nieuwland werd besloten de contributie te verhogen. Voorzitter A. van Breda en penningmeester H. van der Velde werden herkozen. Enkele kleurendia's werden vertoond van de proefzegentrek die onlangs in het Prin ses Beatrixpark is gehouden. Het ledental bedraagt 1495 leden, waarvan 313 jeugdleden en 160 bejaar den. De schade van de visstand kon deze winter beperkt worden gehouden, omdat de gemeente en de vereniging heel wat werk hebben verzet. Er is voor een bedrag van 5265 vis aangekocht om de visstand in vijvers en singels- weer op peil te brengen. Het stijgen van de veenbodem brengt moeilijkheden met zich, de vijvers wor den ondiep en komen mogelijk droog te liggen. Er zal zo mogelijk worden gebaggerd. Dat gaat evenwel duizenden, guldens kosten, waarvoor mogelijk de landelijke organisatie en de gemeente bijdragen zullen verlenen. ■e* A v De 54-jarige caféhouder J. J. B. werd door de Rotterdamse rechtbank tot een maand gevangenisstraf veroordeeld en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar. De caféhouder had na het consumeren van een flinke hoeveelheid sterke drank brokken gemaakt Hij was met zijn auto links van de rijbaan gaan rijden en had de duopassagier van een bromfietser, die uit de tegengestelde rich ting kwam, geraakt. De politie wist op knappe wijze de wegpiraat, die zonder te stoppen na het ongeluk was doorgereden, op te spo ren. Men wist dat de auto een Opel was. Uit de kniewond van de duopassagier haalde men de letter „o", afkomstig van het woord Rekord, dat op de zijkant van de auto staat. Enige uren later vond men de auto en toen was het een koud- kunst je om de automobilist aan te houden. Mejuffrouw mr. J. Zeelenberg, loco burgemeester van Rotterdam, zal mor genmiddag om kwart voor vijf in het stadhuis de Staatliche Verkehrskommis- ston van het Stadtkanton Basel ontvan gen. De commissie brengt een studie bezoek aan Rotterdam. Vrijdagmiddag om half zes is er een ontvangst ter gelegenheid van de Inter nationale Conferentie van Kinderrech ters. Zaterdagmiddag vijf uur gaan de deelnemers naar Den Haag, waar een bijeenkomst ter voorbereiidug van het m 1966 naar Rotterdam komende CÏO.S.- congres gehouden wordt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1