i |e 'rotterdammer IR. B. WILTON EN K. RIJPMA OFFICIER AGENDA NORTH 't is weer tijd voor Opspuitmgen: zeer treurig Velen namen afscheid 'van mej. E. Verkade Willem van Ravens vertrekt bokdam r Zeven Schiedammers zijn onderscheiden VERMEULEN VANAF ƒ4790.- GEBR. ZUIDGEEST Afscheid na 42 jaar arbeidsbemiddeling Meer dan 40 jaar onderwijzeres BEH/ing 6.m ill IrÊ ■:4t Pagina 3' WOENSDAG 29 APRIL' (Van een onzer redacteuren) It AN zeven Schiedammers heeft-burgemeester mr J W Peek P vanmorgen om elf uur tijdens een sfeervolle bijeenkomst in aula van het Stedelijk Museum namens H,M. de Koningin [koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Tot Officier in de Orde [ran OranjeoNassau werden benoemd ïr. B. Wilton, directeur van iSchiedams grootste scheepswerf, die ook grote bekendheid heeft Legens zijn charitatieve en gemeenschapswerk en dezelfde onder- jschsidmg ontving de commissaris van politie de heer K. Riipma lèe zich in de jaren 1940—1945 onderscheidde in de strijd te^en [ie bezetter. De bekende vakverenigingsfunctionaris W. A van Ider Meiden van het CNV ontving de eremedaille in ziiver ver- Laden aan de Orde van Oranje Nassau. nURGEMEESTER Peek speldt j D commissaris Rijpma de ver- 1 sierselen van het officierschap ON op. JOCHIES WINKELIER vandaag... en morgen >>n dagelijks PROBLEEM VLAGGEN Commissaris A ;V Sil zó zacht zó geurig Lerares Driemaal silver Eenmaal brons VLAARDINGEN - Te!. 2075 - -I KANTOORMACHINES* TEL. 4268 en 3568 Auto- en fouristenkaarfen in ruime keuze bij (Van een onzer verslaggevers) TVAT Willem van Ravens in een ■L' leven vól rijke activiteiten veel waardering toekomt is dins dagmiddag gebleken tijdens de afscheidsreceptie in gebouw Christelijk Sociale Belangen die het Arbeidsbureau Waterweg Noord deze Schiedammer bij zijn pensionering heeft aangeboden. Tientallen hebben Van Ravens en echtgenote de hand gedrukt, waarderende woorden gesproken en cadeautjes of bloemen ge schonken. Gerijpt Onbegrensd a "ïl I', w •^vl ÏÖL - .11 if v In zijn speech releveerde mr Peek ae verdiensten van ir. B. Wilton, ge boren op 14 mei 1913 te Rotterdam en wonende in Schiedam aan de Prins Bernhardlaan 100, directeur van de NV. Dok- en Weri Maatschappij Wil- ton-Fijenoord. T\E twee jochies drentelden langs de yolbeladcn Schiedamse winkel. Het waren van die jochies waarvan men de welvaartsstaat niet alziet. Van die jochies waarvoor vroeger leuke vakentiekinderspelen aan de Maaskant werden georganiseerd met voedzame koeken en glazen melk, maar dat heeft Schiedam groots weggeschonken. Het waren van die kinderen waarvoor C.'A. Benrion Verpoorten liet jaarlijks hou- wen van een eigen jeugddorp in het Volkspark aankondigde maar helaas ook het houwen is slechts eenmaal loorgekomen. Die jochies liepen vorige week en lopen mogelijk ook in de vakanties werkeloos over straat. Daar komt katiekwa.nl van. TjAT laat-ie dacht de Schiedamse winkelier ook, die zorgzaam zijn eigendommen in de gaten hield. De jongetjes waren vast iets van plan. Ze voerden iets in hun schild wat nog niet duidelijk was maar wat wel niet best zou kunnen zjjn. Zo redeneerde deze winkelier en wie geeft hem ongelijk. Chr. Technische School. Nieuwe Dam- uan: Openbare lessen, 1921. wijkcentrum Nieuwfcmd: Samenwer king gerepatrieerden, contactavond, 20. Itene: Ouderver. Sted. Gymnasium, ramr, film en Pers.ver. Gusto, film fond, 20. Luiden der klokken, 8. Beveille Schiedams Politie Muziek- Eöelsehap, 8. Grote Markt: Aubade Crescendo, keger des Heils, 9. Sportpark Harga: finale-wedstrijden schoolsportwedstrijden, 9—13. Westfrankelandsestraat: Buurtfeest stichting Jeugdiiaven Comm. E-vang. Gerei Kerk, 913. Koopmansbeurs: Schietwedstrijden, -IS bange NIeuw-straat: Rolschaatsen, 10. Or. Wibautplein: Spelletjes, 10. Min. Donkerstraat: Spelletjes, 10. Mgr. Nolenslaan: tekenwedstrijd, 11. Irene: kinderfilms, 10.30. Grote Kerk: carillon Cor Don, 10 Marconistraat: vliegdemonstrataes. 12. Edisonplein: handbal, 13 VlaardingerdUk: volleybal, 14. Broersvest: concert Ambrosius, Har monie en Harpe Davids, 14. Glaardingerdljk: wielerwedstrijden, 14. Tuinïaan: mars chr. gymn. ver. DOK. Hogcnbanweg: kinderspelen Singel- fceartier, 13.30. Maasboulevard: kinderspelen, 12 30. viaardingerdijk: taptoe, 20. viaardingerdijk: vuurwerk, 21.45. Kerkplein Kethel: aubade, 8.30. Meeuwensingel Kethel: autopedwed- •tnjden, 8. Molensingel Kethel: schatgraven. 11. Tuindorp Kethel: mars chr. gymver Animo, 14. Kethel-Dorp: lamppiponoptooht, 20.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- oatnse redactie, Lange Kerkstraat 82. H 6415 4, b.g.g. 1 1558 8 (toest. 62. Ja 18 uur b.g g. 19 5 8 8 5) alleen voor te<Jactie aangelegenheden. „Agentschap mevrouw i. v. d. Hoek- Boogendam: J. Steenstraat 29. tel 65451 taileen voor klachten, advertenties en «wmementen, b.g.g. tel. 115588). Klachten bezorging: agentschap (adr, *e boven) dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Polttie 6466; alarm brandweer 69123; «arm GG en GD 69290. «ted. Museum: Schilderijen Bart van Schelling. I Apotheek: Van Westendorp, Parkweg Het is een goede zaak als men zjjn havenen goed wenst te verdedigen. Dat deed ook deze middenstander die men niet verwijten kan dat hij de binding met schooierende jochies niet heeft. Voor de jochies echter was er gezien hun gedrag, kennelijk wel behoefte aan contacts T J 'yE slenterden laugs de winkel, hieven staan, keken kwasie her en der, keken herhaaldelijk naar binnen om te zien of de winkelier van het kwaad aardige soort zou zijn. Dan liepen ze weer door. Kennelijk leek een probleem hun le groot. Toch verbeten kwa men ze weer terug. Kwamen weer voor de winkel te staan. Keken weer naar binnen. Wachten. Zachtjes spraken de jochies over iets wat de winkelier tot snode plannen rekende. De man binnen in het defensief vroeg zich af welke reden hij zou kuunen aanwenden om de knaapjes weg te jagen. Het is niet prettig dat gedrentel voor een deur die kopers dient te lokken. De winke lier vond geen redelijk motiel. Toen probeerde hij het middel van de rede. Resoluut stapte de man naar de deur. EN jongen', is er soms wat", zei de winkelier alsof hij een blind ganger van een toren wierp. De kin deren van ontzag vervuld maar toch standvastig keken omhoog ■naar de volwassen reus om daarna wat stuntelig te wijzen op de vuilnis bak met lading die langs het trottoir stond. „Mijnheer, mogen wij dat hebben?" „Wat?", zei dc winkelier verbaasd, die alleen maar meent dat vuilnis geschikt is voor de vuilnis hoop. „Die vlaggen mijnheer, mijn moeder wil ze zo graag hebben, ze maakt er een zonnescherm van", luidde de toelichting en lachend be greep onze middenstander het pro bleem. Die jongetjes konden nog wat doen met oude nationale vlaggen die hij bevoorrechte al had afge keurd. „Natuurlijk jongens, doe je moeder maar een plcziet", zei de man wet een breed gebaai en ver heugd sloften de knaapjes met bun aanwinst uit bet vermeende front. De winkelier was big een goede daad te hebben gedaan; terwjjl hij de jon gens vaderlijk nakeek zei hg: „Ze /-ijit tenminste beleefd, ze vragen er nog om, jc liebt er ook die bet zo wegpakken." Na het behalen van het diploma van werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hoge School in Delft was de heer Wilton o a. werkzaam bij de Artil lerie-inrichtingen Hembrug en een Bu reau voor Bedrijfsorganisatie m Am sterdam. Per 1 april 1942 ving de heer Wilton zijn werkzaamheden bij de N.V. aan als assistent-bedrijfsleider in de machinefabriek en enige tijd later werd hu aangesteld als chef van deze fabriek. Op 1 januari 1951 werd hfj opgenomen in het drie leden tellende directorium van dit wereldbefaamde bedrijf. Naast zijn zeer druk bezette werkkring als di recteur van dit bedrfjf neemt de heer Wilton een vooraanstaande plaats in op sociaal en maatschappelijk gebied. Zo is hij o.m.Voorzitter van de afd. Rotterdam van de Metaalbond; Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Ben.-Maas; Voorzitter afd. Schiedam van de Ned. Mij. voor Han del en Nijverheid; Vice-voorz. Rotterd. Comité Missions to Seaman; lid van het bestuur der Vereniging De Techn. School Schiedam; lid Curatorium Havenzieken huis Rotterdam: hd van het bestuur van de Spaarbank Anno 1820; lid van het bestuur van afd. Schiedam Pro Juven- tute; lid van het bestuur v. d. afd. Rot terdam v. d. Volksbond tegen Drank misbruik; lid van het bestuur van Hos pitaalkerkschip „De Hoop". Zijn daadwerkelijke steun maakt vele kleinere Initiatieven mogelijk en houdt aangevangen arbeid in stand. Vele Schiedamse verenigingsbestuursiers heb ben zijn persoon en onbaatzuchtige hulp in dankbare herinnering. De buitengewoon grote medewerking bij de voorbereiding en de uitvoering van het programma ter gelegenheid van het bezoek van H.M. de Koningin aan Schiedam in 1902, bewijst de hechte ver bondenheid van de heer ir. "Wilton met de gemeente en haar inwoners. pOMMISSARIS K. RIJPMA, geboren -J op 1 juli 1907 te Beverwijk en wo nende in Schiedam aan de Jac. Cats- laan 13, commissaris van politie in Schiedam. De heer Rijpma begon zijn loopbaan op 1 september 1931 als klerk 2e klasse bij de Gemeentepolitie in Haar lem- Van september 1940 tot augustus 1946 was hij districtsinspecteur van de Luchtbeschermingsdienst in. het district Noord-Holland en Utrecht. Van augustus 1946 tot 1 februari 1951, was bü Com missaris van politie in Den Kelder. Na zijn werkzaamheid als onder-directeur van de Stafschool B.B. te Barneveid werd hij m.iv. 16 november 1952 be noemd tot commissaris van politie in Schiedam. De heer Rijpma is een voortreffelijk commissaris, die in het corps een goede geest heeft geschapen. Hij onderhoudt goede contacten met de burgerij en hfj heeft zich in de stad een groot prestige verworven. Behalve als politieman heeft hij grote verdiensten op het terrein van de Be scherming Bevolking, Hij heeft een werkzaam, aandeel genad in de vormind van het kader van de B.B. ■eKj 5 lef Luister naar ,,'t Is weer tijd voor North State", met de Dutch Swing College Band o.l.v, PeterSchilperoort via Radio Veronica-za. 11.15, zo. 10.30, di. 19.00, do. 18.45 o. van de afdeling Schiedam van de Alg. Ned. Grafische Bond, waarvan de laatste twee ja ren voorzitter. nPOT Ridder in de Orde. van Oranje- -Ljtfassau werd benoemd mevrouwdrs. W.' HOLSTEGE-TEUNISSEN, geboren op 12 september 1899 te Arnhem, en wo nende te Schiedam aan de Broersvest 31 III. Mevrouw Holstege is lerares aan de Rijks-H.B.S. en de M.M.S. in Schie dam. Voor haar huwelijk was zij onderwijze res en hoofd bjj het lager onderwijs. Na het overlijden van haar echtgenoot (in 1934) keerde zij bij het onderwijs terug. Na het behalen van de akte handelsken nis I.o. en de akte handelswetenschap pen m.o. volgde zij de studie aan de Ned. Economische Hogeschool te Rot terdam, waar het doctoraal examen in de economie werd afgelegd, In 1942 werd zij in haar huidige functies benoemd, welke zij met grote plichtsbetrachting en toewijding ver vult. De excursies met leerlingen en de regeling der studieweken hebben haar speciale aandacht. Na enige ja ren lid te zijn geweest van de examen- commisie boekhouden en handelswe tenschappen m.o„ werd zij benoemd tot secretaresse van deze commissie, welke functie zij nog steeds bekleedt Voorts is zij bestuurslid van het Per- soneelsfonds van het ministerie van on derwijs, kunsten en wetenschappen. DE eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ontvingen dne Schiedammers: JOHANNES SCHILLER, geboren op 11 apnl 1901 te Schiedam en wonende te Schie dam aan de Broersvest 49b. Op 12 april 1914 trad hij als zetter in dienst bij N.V. Drukkerij „De Eendracht". In 1946 werd ay benoemd als assistent-chef van de zetterij, waarna in 1947 zyn benoeming tot chef volgde. Niet al leen in het bedrijf is hij een zeer gewaar deerde kracht, maar ook in het maatschappe lijk leven profiteert men van zijn werkkracht. Van 19341938 was hij penningmeester van één der eerste oudercommissies aan de Jan Ligthartschool. Van 19391945 blokhoofd hij de Luchtbeschermingsdienst in het westen, waar enkele malen bommen zfjn gevallen, waarbij daadwerkelijk moest worden opge treden. Van 1949—1957 lid van het bestuur Vanaf de oprichting in 1947 tot heden voor zitter van de afdeling Schiedam van het Centr. Genootschap van Kinderherstellings oorden en -Gezondheidskolonies. Vanaf 3 nov 1939 maakte hij deel uit van de ledenraad van dc Codp» D.E.S. Sinds 1956 is hij bestuurslid van deze meer dan 6000 leden tellende co- operatie en sinds december 1938 fungeert hij als le secretaris. JAN VAN RAVENS, geboren op 14 juli 1S06 te Schiedam en wonende in Schiedam aan de Geert Reindersstraat lb Op 9 januari 1964 was hy veertig jaar in. dienst bij de Stichting Spaarbank Anno 1820. Hij vervult thans de functtie van mtern controleur. In deze funnctie heeft bij de controle op de werkzaamheden die worden verricht aan de boekhondmachines en op het werk van de loketbeambten aan het hoofdkantoor en de vijf bijkantoren. Deze functie die zich. steeds meer uittbreidt, gezien het steeds toe nemende aantal spaarders, verricht hij met grote nauwgezetheid en accuratesse. JOHAN CHRISTIAAN ROODENBURG, ge boren op 30 november 1899 te Leiden en wo nende te Schiedam aan de Rembrandtlaan 28b. Op 1 januari 1924 trad de heer Rooden- burg in dienst bij de N.V. Bakhuis Olba Fa brieken als vertegenwoordiger. Bij de op name van deze in het Unilever-concera. waarbij de commerciële activiteiten door H Hartog's Fabrieken N.V. in Oss werden overgenomen, kwam hij in dienst bij laatst genoemde onderneming. Hij heeft de hem opgedragen werkzaam heden steeds tot volle tevredenheid verricht en getoond een zeer Ueverig en collegiaal me dewerker te Zijn. Dit laatste komt bijzonder tot uiting in het feit, dat zowel zijn vorige als zijn tegenwoordige chef hem gaarne de vraagbaak laten zijn voor de jongere verte genwoordigers, waardoor hij door zijn erva ring en bezonken inzicht daadwerkelijk bij draagt in devvorming van deze medewerkers. rriENSLOTTE reikte mr. Peck de eremedaille x ui brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uit aan WILLEM OLIVIER HAKLAAR, geboren op 35 februari 1936 in Nieuw-Lekkerlaiid en wonende in Schie dam aan de Paulus Potterstraat 49. Hu trad op 8 oktober 1920 in dienst van de Konink lijke Shell Groep. Thans vervult bij de func tie van bediende in de bedrijfskantine van Shell Nederland Raffinaderij N.V. in Pernis In continudienst verzorgt bij onder meer het zetten en distribueren .van koffie voor een zeer groot, aantal werknemers In de hui dige, gemechaniserde, samenleving is deze distributie ook iets gemakkelijker geworden in tegenstelling tot vroeger, toen hu deze distributie per bakfiets over het uitgestrekte terrein verrichtte. Hij is een Ijveng en phchts getrouw werknemer, die niet alleen door zijn komst roet koffie, maar bovenal door zijn karakter bij zijn collega's zeer gezien is. Tijdens de vergadering van de Schie damse gemeenteraad heeft de fractie voorzitter van de KVP, mr. J. B. Schue- ler, gezegd dat hij het college van B. en W. met hinderlijk wil volgen bij de ar beid ten opzichte van het opspuiten van de polders rond Kethel maar dat hij het wel uitermate treurig vindt dat het ken nelijk met mogelijk blijkt zonder gerech telijke dwangmaatregelen de aannemer Oosterwuk tot het doen nakomen van zijn verplichtingen te brengen. „Wij kunnen ons echter niet veroor loven dat de woningbouw in gevaar komt." zei de heer Schueler die kon in stemmen met het voorstel te komen tot arbitrage of een rechtsgeding. „Wij ver trouwen dat deze les ter harte zal worden genomen en dat het tot dit voorval be perkt zal blijven." zei de heer Schueler. O De Christelijke Bedrijfsgroepen Cen trale -organiseert zaterdagmiddag in ge bouw Christelijk Sociale Belangen te Schiedam een kinderfeest Na het wel komstwoord van voorzitter A. Goud- zward 'zal Nico Schoolehberg een „one man show" brengen van goochelen, mu ziek. Bovendien bezorgd het bestuur de kinderen enkele verrassingen. Modern en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 "LIET hoofd der Kuyperschool, de heer L, v. d. Berg, drukt mej. Verkade hartelijk d>e hand ten afscheid. VOOR mejuffrouw E. Verkade, onder wijzeres aan de dr. A. Knypersehool, Stadhouderslaan te. Schiedam, is het af scheid nemen van het haar zo geliefde onderwijs dinsdag een onvergetelijke ge beurtenis geworden. - 's Morgens ontving mejuffrouw Ver- kade uit handen van burgemeester mr. J. W. Peek de eremedaille in goud ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau, waarbij mr. Peek beklemtoonde wat me juffrouw Verkade voor de samenleving, de school en de kerk heeft betekend, 's Avonds werd afscheid genomen m de school. Daartoe werd eerst een besloten bijeenkomst gehouden waar personeel en oüdercommissie van hun waardering voor deze geziene figuur hebben getuigd. Om half acht begon een openbare re ceptie, waar een stroom van bezoekers van de gelegenheid gebruik maakte om mejuffrouw Verkade met een handdruk van de hoogachting te getuigen. De heer H. J. Kalfsbeek, voorzit ter van de oüdercommissie had aan het begin van da avond gesproken, van „een bijzondere dag" waarbij hif het vele werk van mejuffrouw Ver kade memoreerde, werk dat zij gedu rende, meer dan veertig jaar met grote liefde, toewijding en plichtsgetrouw heeft vervuld. Zij heeft de kinderen gewezen op Je zus Christus, de Zaligmaker van deze wereld. Hierbij wees de heer Kalfsbeek op de tekst „Ik weet uw werken uit de Openbaring, waarbij de spreker zei dat werken gering kunnen zijn, maar toch veei waarde hebben. Hij bood uit erkentelijkheid een gouden armband aan. Het hoofd van de school, de heer L. van den Berg, liet op goede wijze uit komen op welk een prettige wijze hij gedurende lange tijd met mejuffrouw Varkade heeft mogen samenwerken. Namens alle collega's getuigde hij van de' dankbaarheid. Hij wees er, op dat mejuffrouw Verkade de hitte des daags en de koude van de nacht heeft door staan en steeds haar taak op grootse wijze vervuld. Hij'.bood een boekenbon en een plant aan. Rijksinspecteur Barten sprak even eens van de accuratesse en de liefde die zij voor dit belangrijke werk in 41% jaar aan de dag legde. Hij hoopte dat zij nu op fijne wijze van de vrije tijd gaat genieten. Daar,heeft ze recht op na de' vele hartelijke' inspanning. "Mejuffrouw Verkade heeft,' op sympathieke „wijze ieder, meer vrienden dan collega's* toe gesproken. i - r r-z/m rt-l "^•fl wïfj (01898) 3697 KETIIELIVEG 54 VLAARDINGEN BEL ONS VOOR EEN PROEFRIT GARAGE Na de eerste competitiedag van de sterkste Schiedamse tenmsteams mogen we beslist tevreden zijn In de zaterdag- competitie was het voor Vice Versa een heel goede start Van de zeven teams ver loor alleen Vica Versa 6 de uitwedstrijd van Heineken 2 met het kleinst mogelijke varsdhii van 3—2. Alle andere teams be haalden de volle winst, verheugend is vooral de 3—2 zege van W 1 op DDH en W 2 tegen DDH met maar liefst 5 Beide teams spelen m de eerste klasse en misschien dat deze goede start Schie dam de eerste hoofdklasser zal brengen. Velen uit de kringen van het bedrijfs leven en van Vlaardmgse en Schiedam se diensten waren naar CSB gekomen. Veel plezier oogstte de manier waarop collega C. P. J. van Bree met grappige plaatjes op het flanelbord de levens loop van Van Ravens schetste. Dr W. A. van der Berg, hoofdinspecteur directeur van de Dienst Arbeidsvoor ziening in Zuid-Holland wees er op dat het m een olympisch jaar betaamt dat het niet om de knikkers maar om de strijd gaat Toch slaat Van Ravens een record want hij is het langst in dienst geweest. 42 jaar. zijn speciale werk was de bijzondere bemiddeling die voor het eerst in Schiedam ontstond en hij deed dat in zijn woonplaats dat als eerste in den lande met een arbeids bureau startte. Veel is er veranderd en veel heeft Van Ravens meegemaakt. Wij zijn hem grote dank verschuldigd zei dr. Van der Berg die tevens zijn grote persoonlijke waar dering liet horen. DIRECTEUR j. J. Hoogcarspel zei dat Van Ravens een gerijpt mens is „Dit werk betekent veel voor u. het werk had uw hele hart, allerlei nevenactiviteiten verrichtte u in deze geest, u heeft veel betekent voor de gehandicapten en ook voor het bedrijfsleven. U heeft de dienst bijzonder goed, bijzonder lang en--trouw gediend." Verwijzende naar dfc figuur Pancras in het verhaal Schakels van Heyermans zei de heer Hoogcarspel dat „u bent jong ge bleven naar lichaam en geest, u bent ei genlijk iemand die niet tot de ouden van dagen gerekend kan worden, het verbaas de ons dan ook dat u kon zeggen dat n nu tezamen met uw vader AOW gaat ha len. Het verheugt ons dat u een functie in een organisatie heeft willen aanvaar den zodat wjj u nog blijven ontmoeten. U heeft nooit voor de tribune gespeeld, u was driftig en snel, soms vroeg ik me weieens af of Van Ravens wel kon doen wat ik hem toedacht, want hij was dan al verder op dreef, ongetwijfeld zult u anderen nog meer van dienst zijn". De directeur van Sociale Zaken Schie dam mr. G. Roelofsen herinnerde aan „de veelheid des onderdanen" en de prettige samenwerking De directeur Sociale Za ken Vlaardingea C. M. de Jongh bracht dank namens de wethouder en het perso neel. „U had altijd het goede idee en uw bemiddeling had voor de man of vrouw altijd het plezierige effect". „Wij voelden dat u meeleefde, het ging bij u om het ge luk van de mens". DE heer De Jongh zei dat de levenslust en de opgewektheid van de heer Van Ravens waren om jaloers op te zijn. „Wij zullen het contact met u blijven hou den". Mr, Joh. Knape voorzitter van de afdeling Schiedam van de NCBO zei dat Van Ravens al meer dan veertig jaar zijn krachten voor de christelijke vakorgani satie heeft gegeven. „Uw activiteiten zijn onbegrensd, tientallen leden hebben wij aan u te danken". „Wü zijn u zeer erkentelijk, wü zijn er van overtuigd dat uw loopbaan niet is geëindigd maar dat u met meer ijver gaat werken voor de zijkanalen, waarvan onze organisatie er een is." Oud-secretaris P. van der Spek van de CBB, nu bestuurslid wees eveneens op de belangeloze arbeid die Van Ravens tien tallen jaren lang voor de christelijke or ganisaties heeft gedaan. „Het is niet in woorden uit te drukken wat hij heeft gedaan". „Het belangrijkste is dat Van Ravens dit steeds voor zijn naaste heeft gedaan, de maatschappij blijft een beroep op 'nem doen, het CNV zal nog gaarne profiteren van zijn werkkracht". Legende Ravens directeur Hoogcarspel van het Arbeidsbureau dinsdagmiddag in CSB aan de vele belangstellenden over wat hij „de legende Van Ra vens" noemde. Van Ravens ver richtte' de bijzondere bemiddeling bij bet arbeidsbureau op een ma nier die men niet in de boekjes zal vinden en die een maatschappelijke werker niet gauw zal nadoen. Zo had Van Ravens eens eert cliënt die moeilijk aan werk geholpen kon worden. Willem van Ravens capi tuleerde niet. Hij zette de man ach ter op zijn fiets, reed met hem de Spaanse Polder in wat tot het ambts gebied van Rotterdam boort fal een misstap in de ambtelijke wereld), reed langs enkele heil rijven en ten slotte had de man toch werk. „Zo is de theorie voor die werk niet, maar wat Van Ravens deed was toch bijzonder efficiënt", zei de heer Van Hoogcarspel die cr aan toevoegde dat Van Ravens wel meer mensen werk bezorgde hoewel ze vrijwel niet te plaatsen waren. Hij plaatste minder-validen bij de ge meente met de pmerking dat de ge meente toch ook verplicht is twee proeent minder-validen. te plaatsen. Men schrok dan 20 dat men het nog snel deed ook. „In een ander geval bracht Van Ravens honderdduizend redenen naar voren waarom zijn man de beste zou zijti, de directeur wilde er niet aan vanwege het te hoge ri sico maar tenslotte zei deze be drijfsvoerder: „Nou, je bent eigen lijk een standwerker, maar Iaat die kandiadat dan maar eens komeit". Van Ravens smeedde liet ijzer ter wij! liet gloeiend was, hij liep tot verbazing van deze fabrieksdirec teur naar de deur, rukte deze open en riep: „Kom maar binnen, je wordt aangenomen en de directeur had misschien alies verwacht, maar niet dat de sollicitant reeds zou hebben zitten wachten op enkele meters afstand. De man werd tot volle tevredenheid aangenomen, enev r- :.vI t fv£| -V1 4 *4-1 J iv iAc:- y. t> wiNTsfSAfli 1 a HOEK OÜKl AAN Tfl ?»7 2 i-? f -w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1