van Irene9 onze toekomstige koningin van Zeker 60000 baretten m m Weer dode op ongeluksweg bij grensovergang Vaals E.M.S.: dit jaar voor 100 min. aan projecten wMmê mm 'fit Straatjeugd stond bloot aan str vir*y' jQc Piloot omgekomen op vliegdemonstratie Nic. den Besten overleden Sjoukje opent Brits tulpenfestival Marcus Bakker wil eenheid van alle socialisten J, S. Rice verlaat Nederland «andf Kied»r«9 Sterke ontplooiing 0 rotterdammer Pagina 3 MAAiNDAG 4 MEI 1964 (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) Pamplona maandagmorgen. TJET SLOF van de tienduizenden carlistische voeten op de Montejurra is weer opgetrok ken. Het jaailijkse joelfeest is weer achter de rug. De rode baretten, de uniformen, de vaandel, de Bourgondische kruisen en de crusifixen zijn weer opgeborgen. fERWIJL ik dit schrijf, ruist het overspannen geschreeuw van Span- jaarden, die vergeten zijn, dat vlak achter de voorjaars-groene bergen van de Pyreneeën het hernieuwde Europa begint, nog in mijn or en na. Aardige mensen allemaal; gastvrije mensen ook, die hun siga retten en hun koele, in lederen zakken meegedragen wijn met mij hebben willen delen en hun sinaasappels, hun brood en hun kippen, die ze in het open veld boven een vuurtje roosterden. Furieus echter, hijn ze als ze in een mystieke, patriottische en religieuze extase raken, ;door het zuidelijk temperament en karakter de Nederlander zo vreemd. Bedankt Opzwepend Staties Compleet spektakel Uzeren kruis Heidendom Provocateurs Ae- Brieven Brallend STREVEN VAN CARLISTEN f Socrates-affaire) F nubeduidend goedkoper v-r ,OOCT-bre® g, m SPECIAL HALF AND HALF SHAG 1963 is voor de Exploitatie Maatschappij Schevendngen (E.M.S.) N.V., aldus de raad van bestuur in het jaarverslag, een jaar van sterke ontplooiing ge- weest^ in de richting, die in 1962 is ingeslagen. Blijkens de gecon solideerde verlies- en winstreke ning bedraagt de concern-winst ƒ10.47 min. (v.j. ƒ2.69 min.). Het resultaat op werken en verkoop onroerende goederen was 20.22 min. 789.000). De exploitatie onroerende goederen horecabedrijven steeg tot 6.9 min; 1.52 min.). Aan interest en dividend op effecten werd ontvan gen 251.016 1.13 min.). Diverse ba ten en lasten rachten op 3.33 min. 592.000) algemene kosten bedroegen 4.93 min. (nihil), aan interest werd betaald 2.03 min.. Met bussen, met particuliere auto's, te woorden, toen re boven de rode baretten werden ontvouwd „Met Holland Ja, met Hollandse rege ring Nee." ^et, te paard, op muilezels en op ge- vone ezeltjes, waren de car listen uit alle delen van Spanje gekomen om de voor h» heilige Montejurra met een bede vaart te eren. De hele. bijna duizend meter hoge berg, waarop de paden zo iSii naar boven gaan dat men bij de aidaling moeite heeft op de been te blij ven, bleek urenlang geboeid te zijn met door de wind voortbewogen klaprozen. Hoeveel rode baretten er wa ren? „Meer dan honderdduizend", bluften de propagandisten. Stralend voegden ze er aan toe: „Elk jaar ko- men er meer, we groeien in kracht. Onze beweging is in volle bloei. Ha, voor u en ik verder gaan bedankt bedankt voor de toekomstige konin gin van Spanje, Irene zal haar naam zijn". Schat maar eens, als men tot kilome ters .ver mensen ziet. Geef maar eens een aantal, als alles zich concentreert op het plateau, waar misschien tiendui zend personen een plaats kunnen vinden. Ik kan het niet, niemand kan het. Mis schien zijn het er zestigduizend geweest, heel misschien tachtigduizend, maar ze ker niet meer. Zwijgend klauterde de schare over de met stenen bezaaide paden naar de kale hoogte. Gezongen werd er niet, de fana tieke, royalistische kreten, die de avond tevoren in de straten van het veertig kilometer verder liggende Pamplona hadden geklonken, werden nergens ge hoord. Niemand had nog enige adem orer; iedereen voelde zich eerder een berggeit dan een mens. Hoog boven me torenden wat over hangende rotsen. Naast me, in een volslagen wildernis, groeiden hulst, liguster, vergeet-me-nietjes en mar grieten. „Trap niet op onze Marguari- U's", waarschuwde een carlist. Ze zijn doordrenkt met het bloed van onze martelaren. In alle drie oorlogen, die we hebben gevoerd, is hier, op en om de Montejurra, verwoed gevochten". Set hoofdpad naar het plateau, waar op ik; luidsprekers hoorde schallen, is afgezoamd door veertien staties. Elk mo nument van de kruisweg door de steile opgang en de brandende zon zowel in letterlijke als in figuurlijke zin! is san een carlistisch regiment 'gewijd, of, beter gezegd: aan de gesneuvelden. Men viel er op de knieën, men bad or,, men legde er bloemen neer, men liet kch-er in strijdbare houding voor foto graforen. Alijn tirtio telde in de burgeroorlog twaalfduizend doden", zei een met me- shljes behangen ex-kapitein, die zich een gloednieuw jungle-groen uniform had la- J tea aanmeten, terwijl hij de schouderrie- j en de patroontassen eveneens voor «J eerst droeg. „We waren het meest 'kldhaftige carlistische regiment Er. zijn slechts een 'paar honderd overgebleven". .Viva d'Espagna! Leve de koning!" Op het plateau, waar de meeste bede vaartgangers uitgeput en badend in het weet gingen zitten, was het spektakel oi)na compleet Omt stonaen de „requetes", de car- teusche oudstrijders uit de burgeroorlog, ®ns als een Spanjaard maar kan zijn, «i als het ware druipend van muffe Wtte. Onderscheidingen en insignes, tie van Bourbonse Mies tot Bourgon dische kruisen varieerden, schitterden in hi JE?' eveiïak kleurige vaandels en Wetpluunen van goud- of zilverdraad. Westers en monniken, ze waren over at Jonge mannen en jonge vrouwen, die werxgens na de burgeroorlog geboren *e™en, droegen ook al een uniform. Ik «s er zelfs kinderen van acht en negen M ?pen- Twee keer ontdekte ik een "tel gezin <jat zich van jong tot oud in 51 Jungle-groen had gestoken. j®Lwar®n ook carlisten bij die tijden' t tweede Wereldoorlog in de beruch; ™awendivisie van Hitier hadden ge- l™hten,-die in Rusland zo goed als ge- SjJ. werd geëlimineerd. Een IJzeren tghs, dat verschillende van haar ver uieufleri, hadden ze in hun zak. Dit waf lillik tegenover Nederlandse jour- pfnftsn gedaan, want 's morgens vroeg. Kiens het défilé, droegen ze deze nog «borsten. Zonder morren hadden ze ,'7®. van een van de leiders op- stS" e ze'- dat de carlisten een •jfr -Ders in Nederland zouden krijgen. m«t nazi-onderscheidingen werden Grote luidsprekers zorgen voor op zwepende strijdliederen, die werden meegezongen. In de grot van de Christus van de Montejurra zong zo nu en dan een nasale bariton voor de microfoon, die de massa steeds verder opzweepte. Alle leden van de familie Bourbon- Panna passeerden de revue, als het om het donderend meeschreeuwen van de „viva's" ging, terwijl prinses Irene uiteraard ook nooit werd vergeten. Er was even bijzonder veel beweeg op het plateau. De „requestes" sloten arm-in-arm een cordon, waarbij het plateau, met het Christusbeeld, zonder pardon werd schoongeveegd. Twee stoelen met satijnen zittingen werden neergezet. Hugues Charles en prinses Irene zouden komen, in een jeep, die van een klooster aan de voet van de berg langs een afgezet pad naar boven zou kruipen. De enige, die echter kwam en dan nog te voetwas de frêle infanta" Marie Cecile, schoonzuster van prinses Irene.' Ze werd met een oorverdovend gejuich begroet. Voor haar uit snelde Joaquim Vitriau Esparza, de kapelaan van de kruisweg van de Montejurra, die de mis zou op dragen. Een reus van een Franciscaan met een lange, kastanjebruine" baard, stelde zich achter de microfoon op. En zonder poli tiek van religie te scheiden een ty pisch Spaans euvel, naar men beweert werd met trompetgeschal de mis in geleid, waarna de devoot knielende prin ses communiceerde. De „viva's", die de Franciscaan aan hief, golden nu Christus en God. De stem van de in bruine -pij gestoken „cheermaster" betrok echter ook „de koning en koningin van Spanje" bij het weinig plechtige ritueel, met alle. „infan ta's" die er maar waren. vijand van de echtgenoot van prinses Irene). Ook achtte hij het niet juist dat er kredieten voor het ontwikkelingsplan werden verstrekt, zonder dat dit tot het herstel van de carlistische monarchie leidde. Weer zag ik gekerstend heidendom of was het heidens christendom? met zwarte middeleeuwse aspecten herleven. Met slaafse toewijding van priesters en anderen verliet een verheerlijkte „in fanta" Maria Cecile het plateau. Tot on der aan de berg werd ze door een schare vrijwillige lijfwachten begeleid, die door de stijle afdaling en de ronde, losliggen de stenen. meer struikelden dan liepen. van alle kanten daalden de carlisten neer, warm, bezweet en met uitgedroog de kelen. Op het dorpsplein van het na bijgelegen plaatsje Estella werd toen de politieke bijeenkomst van een dubieus gehalte gehouden. Wie nog iets van de kwade geesten van de dertiger jaren weet, kan van alles wat hem, toen werd gezegd en gedaan, een aardig herken- ningsdeel opbouwen. Het was God koning en vaderland, wat de klok sloeg' Er werd vervloekt.... en woorden ge sproken van trouw, van eer, van helden dom en van martelaarschap. Deze foto geeft een indruk van de massa's carlisten die gisteren de Montejurra hebben beklommen om daar hun jaarlijkse feest te vieren. Talloze borden en spandoeken werden meegevoerd, die voornamelijk betrek king hadden op Nederland. Zo was er onder -meer te lezen: „Met Holland: Ja, met zijn. regering: Nee!", „Leve don Carlos", „Leve prins Bernhard" en „Leve koningin Juliana." Ook provocateurs ontbreken overigens In de bekende clichèstijl van het Derde Kijk waren de volgelingen van prins Xavier voor de laatste maal ge waarschuwd door middel van 's morgens uitgereikte briefjes. Het zouden onbe trouwbare elementen uit de liberaal-ka pitalistische hoek zijn, die zich tussen de bedevaartgangers hadden gemengd Hun acties moesten onmiddellijk de kop worden ingedrukt. En zich met alles wat men had tegen hen verzetten. „De carlisten", zo zegt een schimp verse uit Catelonië,„zijn beesten uit de Pyreneeën, die, als ze gebiecht en gecommuniceerd hebben, doorgaan de mensen aan te vallen." Hopelijk blijft het op en om de Mon tejurra een plastische schaapherders- stoel die nooit de kans krijgt aan de macht te komen en die gelukkig blijft met het vermaak, dat mooie uniformen en schone dromen aan bepaalde, niet ongevaarlijke schepsels op deze aarde kan geven. Rondom La Rochelle in Frankrijk heeft de politie wegversperringen opge richt in een poging om een leider van het „geheime leger" te vangen die gis teren uit het ziekenhuis van La Rochel le ontsnapt is. De deserteur, Mare Ro bin, die bijna een maand geleden uit de gevangenis St. Martin-de-Re naar het ziekenhuis was overgebracht, wist t'e ontsnappen in blauwe pijama en 'op tennisschoenen. Robin, die commandant was van militaire commandotroepen van het „geheime leger" in Frankrijk, werd tot levenslang veroordeeld. #Et% U proeft er.de echte; j Franse cognac in JOHS VRIJ HOED'A ZN N.Y. -SCHIEDAM - ROTTERDAM Marie Cecile nam toen het woord. Ze las eerst een. brief van haar broer voor, waarin deze zijn spijt betuigde niet op de Montejurra te kunnen komen. Hij dankte de vele carlisten, die zich „grote opofferingen" hadden getroost om bij de huwelijksplechtigheid in Rome. aanwe zig te zijn en hij vroeg eenheid en saam horigheid, terwijl hij beloofde zeer spoe dig zelf een bedevaart naar de heiige berg te maken. In de brief van Irene, die daarna onder steeds herhaald applaus werd voorgelezen, werd de carlisten even eens de nodige dank betuigd. Ook liet zij weten dat haar dikwijls de vraag werd gesteld, of ze niet ja loers was op de liefde van haar echt genoot voor het carlisme. Het ant woord was „nee", zo ging haar brief verder. De liefde van haar man was zo groot dat noch zij, noch het car lisme iets te kort zouden komen. Toen nam de secretaris van Hugues Charles, de ook in Nederland niet on bekende heer Ramon Masso, het woord. Hij begon kalm, maar eindigde als een brallende potentaat, die de gevoelens van de toehoorders als een meester be speelde. Niet alleen de Nederlandse re gering kreeg een veeg uit de pan, ook Madrid had het gedaan. „Het is een schande", zo zei hij onder meer, „dat de Spaanse regering geld van het Spaanse volk gebruikt om in Madrid het paleisje Lazarzuelo voor Don Juan Carlos van Bourbon-Bourbon op te knap pen". (Een van de vijf andere preten denten van de Spaanse troon en aarts- (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) PAMPLONA maandagmorgen. In het laatste nummer van Montejurra, een van de officiële tijdschriften van de carlisten aan de zijde van Franco en met de bijbel in de linker- en een mitrailleur in de rechterhand, gingen deze fanatieke traditionalisten de Spaanse burgeroorlog in vond ik een voorwoord dat is ondertekend door de echtgenoot van prinses Irene en dat een typisch voorbeeld is van de leer van holle frasen. In het blad, dat verlucht is met dwaze, aan volksbe drog gelieerd zijnde platen van opruk kende helden met vaandels, kruisen, trompetten en geweren, wordt tevens het carlistische program toegelicht. Zonder meer blijkt dat er over oecumene gesproken! voor pro testanten geen plaats is in een car listische staat. Hugues Charles, de prins, die aan een gevaarlijke en naar fascisme riekende politiek doet, schrijft onder meer: „In de naam van God en van het Prinses Irene en prins Charles Hugues kort na hun aankomst in Madrid, waar zij een laatste poging in het werk zouden stel len om toch naar de Montejurra te mogen gaan. doeken, die er hij tientallen ^en er niet om. „Om koning van 'e z(jn", zo kon men lezen, „moet Wuit" "3's ®oil ®arIos> kolen hebben L "®ra<!ias, Irene van Spanje", was met van letters on een ander eesrhïl- van letters op een ander geschil- »lfeTe .koningin Juliana!" Leve prins, "Leve de mijnwerkersprins!", M Ir**® de koning van Spanje!" Het (mL Ml kreten, die hoog boven fiS:; „"'"jende massa waren te zien. ha - averend applaus kregen deze, niet ongeoorloofde inmenging gespeende SSSSisSS vaderland heeft het Spaanse volk naar de wapens gegrepen om de kerk te verdedigen, om voorgoed een einde te maken aan het liberale systeem en om de opmars van het communisme te stuiten. Wat de weg van de eer was, is tevens de weg van de doel matigheid. Als we nu de reddingsgor- del omdoen, dan bereiden wij onze afstand voor. Degenen, die oplossin gen zoeken, die niet uit de 18de juli voorspruiten (begin van de burger oorlog - red.) plegen niet alleen ver raad of capituleren, maar bewijzen ook incapabel te zijn een diepere be-'. tekenis van-deze historische datum te begrijpen." „Maar 25 jaar van wederopbouw maken onbetwistbaar de vrijheid, die we heb ben bevochten op het liberalisme. Vijf entwintig jaar vrede verplichten ons op dit moment een toekomst te scheppen. Niet een toekomst, die gebaseerd is op vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar een, die doordrenkt is van waak zaamheid van allen voor allen." Dit fraaie stukje proza van de man, die sinds woensdag met prinses Irene is getrouwd, wordt gevolgd door het pro gramma van de oarlisten. In de eerste plaats heb ik daaruit de voor protes tanten belangrijke punten gelicht: „De katholieke godsdienst," 'zo zegt het'pro gram, „is, als enige waarheid, de offi ciële godsdienst in Spanje. De vrijheid, die niet-'katholieke-godsdiensten in Spanje wensen (op het laatste bisschoppelijke congres in Barcelona is aanzienlijk aan deze wensen tegemoet gekomen red.) is een directe aanval op. het enorme goed van de tertheid van het Spaanse volk. nog -afgezien dat daarmee gestreden i wordt buiten de reeds kleine mogeiijk- .heden- Het is niet opportuun de in de wet verankerd, liggende positie van de r ooms-katholieke godsdienst te ver anderen." Wat betreft de functie en de plaats van de koning wordt gezegd dat de car listen zeker niet naar een dictatoriale monarch streven. Maar ook niet naar een die democratisch is en zich laat boy cotten door politieke partijen. De koning is er voor het volk en niet het volk voor de koning. Het staatshoofd, aldus nog steeds de leer van het carlisme, mag niet de slaaf van de politieke partijen worden: Met trots wordt nog in het blad ver meld dat er ook Nederlanders onder de carlistische banier zijn gevallen. De namen worden gegeven als Philippon, een zeker Goeben en beide broers Wills. Allen sneuvelden in de carlistische oor- dogen van de vorige eeuw „in dienst der gerechtigheid" zoals het blad Montejurra zegt. Vlak voor de grensovergang bjj Vaals is gisteren de 82-jarige mevrouw M. G. Dassen uit Spekholzerheide door een be stelwagen aangereden en gedood. De au to passeerde een kilometerslange file auto's die stonden te wachten voor de grensovergang. De bestuurder moest Zestien jongens, tussen tien en twaalf jaar oud, hebben zondag blootgestaan aan krachtige radioactieve straling van een apparaat dat wordt' gebruikt om ijzeren staven te controleren. Zij werden in een ziekenhuis onderzocht en mochten daar na naar huis terugkeren. Het zag. er niet naar uit dat zij schadelijke gevol gen van de straling hebben ondervon den. De jongens waren over de omheining van een constructie werkplaats in New Vork geklommen om op het terrein te spelen. Zij kwamen daar in de buurt van het doorlichtingsapparaat. dat slechts werkt als het fabriekspersoneel naar huis is, teneinde het gevaar op ra dioactieve besmetting te verkleinen. Twee mannen, die het toestel bedien den, merkten de jongelui pas op toen zij al enige tijd in de buurt waren. Zij werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek gaf geen re den tot bezorgdheid. Men heeft de kin deren naar huis -gestuurd doch zij blij ven enige tijd onder controle. Honderden verschrikte toeschou wers hebben gisteren gezien hoe een Amerikaanse piloot tijdens een vlieg demonstratie om het leven is geko men. Ooggetuigen zeiden dat het wel leek of hij met opzet niet uit zijn vliegtuig sprong om dit buiten de menigte te doen neerkomen. De Amerikaanse vlieginstructeur vloog in een starfighter van de Luft waffe. Zijn naam is neg niet hekend- gemaakt omdat eerst de bloedverwan ten verwittigd moeten worden. De knaap is een werkelijke held" zei Alex Kruso, een vroegere Amerikaanse sergeant die de demonstraties bijwoon de. „Het vliegtuig kwam ongeveer tien meter van een bungalow terecht, brak in tweeën .en vloog in brand.. Volgens mij staat hét absoluut vast dat de piloot bésloten had in zijn 'vliegtuig te blijven. Duitse toeschouwers rond mij hadden tranen in hun ogen en riepen „Het is verschrikkelijk". De vliegdemonstratie werd gegeven in afwachting van een parade van militai ren uit zeven NAVO-landen, die gewoon doorging. Tass meldt dat Russische geleerden er voor de eerste maal ter wereld in ge slaagd zijn in een kernreactor overver hitte stoom te verkrijgen voordat de stoom naar turbines werd geleid, om daar in staat van oververhitting te wor den gebracht. Dit was geschied in het krachtstation te Belojarsk, in de Oeral, dat elektrische stroom levert aan het net van Sverdlovsk en dat kernenergie als krachtbron heeft. Op 53-jarige leeftijd is zaterdag in een der Amsterdamse ziekenhuizen overle den de heer Nicolaas den Besten, he kend geworden door de Socrates-affaire die de Amsterdamse Bank enkele jaren geleden op zo'n slordige zeven miljoen gulden kwam te staan. De heer Den Besten was directeur van de N.V. So crates. Nadat politie en justitie maandenlang met het onderzoek in deze omvangrijke zaak bezig waren geweest werd de heel Den Besten failliet verklaard en veroor deeld wegens „eenvoudige bankbreuk" tot zes maanden gevangenisstraf met af trek. voor de gTens links af. Hjj kwam op het voor het tegemoetkomende verkeer be stemde weggedeelte. Mevrouw Dassen, die tussen de wachtende auto's doorge lopen was, rekende hier niet op, met het verschikkelüke gevolg. Reeds lang zijn er onderhandelingen gaande met rijks waterstaat om in deze situatie, zoals hier boven geschetst, verandering te brengen. De weg is echter te smal om te doen wat eigenlijk gedaan moet worden. In Sappenneer is zaterdagavond de 43- jarige mevrouw Eikhof uit Hamburg om het leven gekomen toen haar wagen bot ste tegen een auto die de rijksweg over stak zonder voorrang te verlenen. Zes andere Duitse inzittenden liepen ver wondingen op. De veroorzaker van het ongeluk werd licht gewond. De 26-jarige mej. Th. Grondsma, secre taresse bij de Nederlandse ambassade in Parijs, is zaterdag bij een auto-ongeluk, even benoorden Laon, om het leven ge komen. - Even buiten Leeuwarden verloor de 64- jarigè expediteur" P. Goslinga uit Giekerk de macht over hete stuur in een fauwe bocht, vermoedelijk doordat hij onwel werd. Zijn auto' botste tegen een boom. Het echtpaar Gosiiga werd met moeite uit het wrak gehaald. Mevrouw Gosiiga bleek te zijn overleden. Haar man werd ernstig gewond. In Etten-Leur is het zesjarige meisje A. B. C. M. Stallen op een niet-beveiïig- de overweg dooi» een trein overreden. Het meisje had juist voor haar verjaar dag een fietsje gekregen en maakte een tochtje met haar iets oudere broertje. Meervoudig en Olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra heeft samen met de Engelse „Rudi Carrell", Dickie Hender son, het vijfde -tulpenfestival in Birming ham geopend. Bovendien verkoos en kroonde zij de tulpenkoningin van dit jaar voor het Britse eiland, Diana Thomas, een man nequin. Dat deed zij samen met ANVV- directeur W.A. van der Palm en enige Engelse juryleden. Tulpenkoningin Diana Thomas komt donderdag a.s. naar Nederland, waar zij onder meer de Keukenhof zal bezoeken. Sjoukje Dijkstra, eenvoudig en onop gesmukt als immer, was het blonde'mid- delpunt van de openingsfeesten voor dit veertiendaagse festijn in het reusachtige Cannon Hill Park, de trots van de drie en een half miljoen inwoners van Bir mingham, Engelands tweede stad. In een landauer met.een vurig paardje, ervoor, reed Sjoukje over het fraai be boste feestterrein, waartoe ook behoren de draaiende Hollandse windwatermo lens en het „Nederlandse dorp" gebouwd door het ministerie van landbouw, met medewerking van het zuivelbureau, de ANVV en het bedrijfsleven., - Tijdens de 1-mei hijet vkomst van de communistische partij Nederland, afdeling Rotterdam, heeft het lid van de Tweede Kamer Marcus Bakker de eenheid van alle socialistisch denken den bepleit. De bijeenkomst werd op 2 mei gehouden, omdat op 1 mei de Rivièrahal in beslag was genomen door de plaatselijke afdeling van. de P.v.d.A. De heer Bakker begon met de hoop uit te spreken, dat het volgend jaar de meimeeting van alle werkenden in Rot terdam zou kunnen worden gehouden. Het 1-mei feest zo zei hij, is altijd een wapenschouw geweest van het socialis me. Wij moeten de eenheid van socia listen en communisten van alle wer kende mensen nastreven. Er is een tijd geweest dat tussen de communis ten en socialisten in Nederland een die pe kloof bestond. Wij konden de politiek van de rechtse socialisten, die in de re- ering zaten, niét volgen. Maar de een- eid is als een levensbehoefte bij de werkende klasse in Nederland blijven bestaan. En als het om rechten gaat, vallen alle kunstmatige geschillen weg. In de strijd om de hogere lonen van de afgelopen maanden is er tus sen de communisten en socialisten nau we samenwerking geweest, aldus de heer Bakker. Zo ook toen het erom ging een oorlog om Nieuw-Guinea te voorko men. De arbeiders hebben geproefd wat de eenheid tot stand kan brengen en zullen ermee voortgaan. Er zijn nog verschillen tussen de C.P.N. en de P.v.d.A., maar op de wezenlijke punten gaan zij zij aan zij. Daarom meten wij ons in de toekomst nog meer vereni gen dat kan niet uitblijven aldus het communistische Tweede-Kamerlid, de heer Marcus Bakker in Rotterdam. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, de heer John S. Rice, zal Neder land eind mei verlaten. Een preciese da tum is nog niet bekend. De heer Rice vertoeft thans drie jaar in ons land. Het is nog niet. bekend, wie de heet;. Rice zal opvolgen. President Johnson heeft zaterdag, het ontslag van de heer Rice-aanvaard. "Het Witte Huis zei dat mr. Rice aftreedt we gens het bereiken van de 65-jarige leef tijd. Zij die nu eens werkelijk de ideale wandbekleding willen hebben, worden morgen ver wacht. Want dan begint de verkoop van een grote partij Vinyl wandbe- kleding. Het meest solide dat U zich kunt voorstellen, deze wandbekleding van Vinyl op papier-onderlaag, makkelijker aan te brengen dan behang. - Vinyl wandbekleding is on- verslijtbaar,'.-kleurvast,., afwas» i baariemheeft de langste levens duur! Het is daarom voor een gezin met kihderen de meest ideale wandbëklêding, voor de kamers, gang en trapportaal. Vinyl wandbekleding wordt nor maal verkocht op ICO cm breed, in diverse uitvoeringen, van 5 tot 6 gulden per meter. Morgen koopt U het per meter voor nog géén gulden. r\J.\ Morgenvroeg om 9 uur begint de vérkoop van deze Vinyl wandbekleding, 100 cm breed, In een serie Van kleuren, Cién te!, of schrift, but, i\w> De geconsolideerde balans geeft een bedrag aan voor onroerende goederen en projecten van 432 min. (v.j. 323 min.) In 1964 zal voor de vennootschap, vol gens het verslag, wederom een zeer belangrijk jaar worden. Binnen het EMS-concern is thans een organisatie tot stand gekomen, waarvan in de ko mende jaren met volle profijt kan wor den getrokken. Begin 1964 heeft de maatschappij een aantal projecten in uitvoering, waarvan een deel dit jaar gereed zal komen. Hierbij wordt vooral gedacht aan de bouw van 2000 woningen die een belangrijk deel van de produk- tie vormen. Daarnaast zijn in de sec tor utiliteitsbouw-projecten onderhan den, en zal worden begonnen met de bouw van enkele grote objecten als win kelcentra en kantoorgebouwen. Verder zal opdracht worden gegeven tot de bouw van nieuwe series woningen. PROJECTEN Dit jaar komt voor meer dan 100 min. aan projecten gereed. Na de uit gifte van grondbrieven door de grond- briefbank en de mogelijkheden, die de EMS heeft om hypothecair krediet te krijgen, voelt men op dit ogenblik niet de behoefte nieuwe middelen aan te trekken. De ondernmeming heeft thans nog enige ruimte voor verliescompen satie alsmede aanzienlijke mogelijkhe den tot vervroegde afschrijvingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1